Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.467

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 28.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.427 "Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 6.panta sesto daļu,
7.panta piekto un septīto daļu, 8.panta pirmo un otro daļu un 26.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.427 "Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 94.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Maksa par pārbaudījuma kārtošanu vienlaikus ne vairāk kā divās tiesu eksperta specialitātēs ir 60 latu."

2. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Maksa par pārbaudījuma kārtošanu šo noteikumu 46.punktā noteiktajā termiņā ir 30 latu."

3. Svītrot 6.punktu.

4. Aizstāt 7.punktā vārdu "kandidāts" ar vārdiem "tiesu eksperta kan­didāts (turpmāk - kandidāts)".

5. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Lai kārtotu pārbaudījumu, kandidāts padomei iesniedz pieteikumu (3.pielikums). Pieteikumam pievieno:

12.1. kandidāta izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

12.2. darba pieredzes aprakstu;

12.3. individuālo apmācības plānu un apliecinājumu par apmācību pabeig­šanu vai profesionālās kvali­fikācijas sertifikāta kopiju profesijās, kurās norma­tīvie akti paredz profesionālās sagatavotības apliecināšanu;

12.4. dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām (ja vispārējās izglītības pro­gramma nav apgūta latviešu valodā);

12.5. apmācības programmā noteiktos atzinumus, pievienojot veiktās izpētes pierakstus, ja atzinumos ir nosauktas tikai izpētes metodes un sniegti re­zul­­tāti;

12.6. maksājumu apliecinošu dokumentu kopiju par šo noteikumu 5.punktā minētās maksas iemaksu kredītiestādē;

12.7. dokumentus, kas apliecina ekspertīzē izmantotās metodes zinātnisko pamatotību, ja ekspertīze nav veikta, izmantojot padomē reģistrētu metodi."

6. Papildināt 16.punkta trešo teikumu aiz vārda "pārstāvi" ar vārdiem "vai speciālistu atbilstošā jomā".

7. Izteikt 17.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2. veiktās izpētes gaitas un iegūto rezultātu atbilstību tiesu eksperta atzinumā norādītajai padomē reģistrētajai metodei vai zinātniski pamatotajai metodei;".

8. Izteikt 18.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Padome atzinumu recenzijas vienu eksemplāru nosūta kandidātam."

9. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Pārbaudījums var notikt, ja komisijas darbā piedalās komisijas priekšsēdētājs un ne mazāk kā trīs komisijas locekļi. Pārbaudījuma otrajā daļā komisijas darbā piedalās arī recenzents un vismaz viens pieaicinātais tiesu eksperts."

10. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Ja kandidāts nokavē pārbaudījuma daļas sākumu, viņam ar komisijas priekš­sēdētāja atļauju ir tiesības kārtot pārbaudījumu, bet darba izpildes laiks netiek pagarināts."

11. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Komisijas sekretārs protokolē pārbaudījuma gaitu. Protokolā norāda pārbaudījuma norises vietu, laiku, komisijas sastāvu, komisijas apspriežu laiku un pieņemtos lēmumus, kandidāta vārdu un uzvārdu, kandidāta izvēlētās biļetes numuru, uzdotos jautājumus un vērtējumu. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs. Protokola pielikumā pievieno komisijas locekļu aizpildītas pārbaudījuma vērtējuma veidlapas katrā no pārbaudījuma daļām un pieaicināto tiesu ekspertu un recenzenta aizpildītas pārbaudījuma vērtējuma veidlapas par pārbaudījuma otro daļu (5.pielikums), kandidāta pār­bau­dījuma testa veidlapas un pārbaudījuma otrās daļas atbilžu melnrakstus."

12. Papildināt noteikumus ar 29.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.3. kandidāts kārto tikai pārbaudījuma otro daļu, ja iepriekšējo divu gadu laikā jau ir ieguvis tiesu eksperta sertifikātu kādā no specialitātēm."

13. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Pārtraukuma laikā komisija izvērtē aizpildītos testus. Tests ir nokārtots, ja kandidāts ir pareizi atbildējis uz vismaz 45 jautājumiem. Negatīva vērtējuma saņemšana pārbaudījuma pirmajā daļā liedz kandidātam tiesības piedalīties pārbaudījuma otrajā daļā. Testa rezultātu ieraksta protokolā. Komisijas priekšsēdētājs kandidātiem paziņo testa rezultātus un pārbaudījuma otrās daļas laiku."

14. Papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Ja kandidāts pārbaudījuma otro daļu kārto vienlaikus divās specialitātēs, pārbaudījuma otrā daļa otrajā specialitātē noris šo noteikumu 33.punktā noteiktajā kārtībā."

15. Papildināt 36.punkta otro teikumu aiz vārdiem "komisijas locekļiem" ar vārdu "recenzentam".

16. Papildināt 37.punktu aiz vārdiem "komisijas locekļu" ar vārdu "recenzenta".

17. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Pēc kandidātu noklausīšanās komisijas priekšsēdētājs atklāj pārbaudījuma otrās daļas un galīgā vērtējuma apspriedi. Apspriedes laikā katrs komisijas loceklis, recenzents un pieaicinātais tiesu eksperts novērtē kandidāta sniegtās atbildes uz biļetē norādītajiem jautājumiem, iesniegtos atzinumus, to recenzijas un atzinumu aizstāvēšanu un iesniedz komisijas sekretāram pārbaudījuma vērtēšanas veidlapu (5.pielikums). Kandidātu atbildes komisija vērtē 10 ballu sistēmā atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā norādītajiem kritērijiem."

18. Papildināt 40.punkta otro teikumu aiz vārdiem "komisijas loceklim" ar vārdu "recenzentam".

19. Aizstāt 44.punktā vārdu "atzīmju" ar vārdu "vērtējuma".

20. Aizstāt 45.punkta trešajā teikumā vārdu "lemj" ar vārdiem "var lemt".

21. Izteikt 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Kandidāts, kurš nav nokārtojis pārbaudījumu, atkārtoti to var kārtot ne agrāk kā pēc pusgada no pārbaudījuma rezultātu paziņošanas dienas, bet ne vēlāk kā divu gadu laikā no apliecinājuma saņemšanas par apmācību pabeigšanu vai profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšanas profesijās, kurās normatīvie akti paredz profesionālās sagatavotības apliecināšanu. Pieteikumam par atkārtota pārbaudījuma kārtošanu kandidāts pievieno maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par šo noteikumu 5.1 punktā minētās maksas iemaksu kredītiestādē."

22. Izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Tiesu eksperts ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz padomē pieteikumu tiesu eksperta resertifikācijai (7.pielikums). Ja tiesu eksperts attaisnotu iemeslu dēļ ir atradies ilgstošā (ilgāk par gadu, bet ne ilgāk par diviem gadiem) prombūtnē, padome, pamatojoties uz tiesu eksperta lūgumu, var lemt par sertifikāta darbības termiņa pagarinājumu uz vienu gadu."

23. Izteikt 48. un 49.punktu šādā redakcijā:

"48. Tiesu eksperts, kurš ir sertificēts vairākās savstarpēji saistītās eks­pertu specialitātēs un kurš iepriekšējo sertifikātu darbības laikā ir veicis šajos no­tei­kumos noteikto tiesu eksperta kvalifikācijas nodrošināšanai nepieciešamo minimālo ekspertīžu skaitu (10.pielikums), kā arī ir veicis vismaz vienu šo noteikumu 9.pielikumā minēto profesionālās darbības pasākumu katrā speci­alitātē, var pieteikties kompleksajai resertifikācijai.

49. Pieteikumam pievieno:

49.1. ar atbilstošo tiesu eksperta specialitāti saistītu darbību pārskatu (11.pie­li­kums) un to apliecinošus dokumentus, kas izdoti sertifikāta darbības lai­kā:

49.1.1. dokumentu kopijas, kas apliecina dalību kongresos, konferencēs, sanāksmēs un kursos;

49.1.2. tiesu eksperta sagatavoto prezentāciju, publikāciju un lekciju kopijas;

49.1.3. iestādes personāldaļas izsniegtu izziņu par disciplinārsodiem;

49.1.4. iestādes vadītāja apliecinātu izrakstu no automatizētās ekspertīžu reģistrācijas sistēmas vai apliecinājumu par veikto ekspertīžu skaitu atbil­stošajā specialitātē;

49.2. tiesu ekspertīžu iestāžu vadītāja, tiesas, prokuratūras vai izmek­lēšanas iestādes ieteikuma vēstuli."

24. Papildināt noteikumus ar 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Pēc pieteikuma iesniegšanas padomē tiesu ekspertam ir tiesības līdz spēkā esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniegt papildu ziņas par profesionālās darbības pasākumiem, kuri veikti pēc minētā pieteikuma iesnieg­šanas."

25. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Tiesu eksperta darbību padome vērtē atbilstoši šo noteikumu 8., 9. un 10.pielikumā minētajiem tiesu eksperta darbības vērtēšanas kritērijiem, ja nepieciešams, papildus pieprasot no tiesu eksperta noteiktu skaitu tiesu eksperta atzinumu. Iegūtie punkti tiek summēti."

26. Papildināt noteikumus ar 55.5. un 55.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.5. tiesu eksperts nav iesniedzis dokumentus šo noteikumu 47.punktā noteiktajā termiņā;

55.6. padomē nav iesniegts izpētes metodes apraksts atbilstošajā tiesu eksperta specialitātē."

27. Izteikt 56.punktu šādā redakcijā:

"56. Ja tiesu ekspertam atsaka resertifikāciju, viņš sertifikātu iegūst šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā, iesniedzot padomei šo noteikumu 12.5. un 12.6.apakšpunktā minētos dokumentus."

28. Aizstāt 57.punktā vārdu "piecu" ar skaitli "10".

29. Izteikt 58. un 59.punktu šādā redakcijā:

"58. Lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai resertifikāciju padome rakstiski paziņo kandidātam vai tiesu ekspertam, norādot tajā sertifikāta saņem­šanas laiku un vietu.

59. Tiesu eksperta sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi, izņemot šo noteikumu 47.punktā noteikto gadījumu."

30. Izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija
noteikumiem Nr.427

Tiesu eksperta sertifikācijas pārbaudījuma vērtējuma veidlapas paraugs

Pārbaudījuma kārtošanas datums ______.gada ___.__________

Biļetes numurs _________________________

Tiesu eksperta kandidāta vārds un uzvārds__________________________

Piezīmes __________________________

__________________________

Nr.p.k.

Vērtējums

Piezīmes

1.

Tests

_______punkti

 

2.

1.jautājums

   

3.

2.jautājums

   

4.

3.jautājums

   

5.

Recenzēto tiesu eksperta atzinumu aizstāvēšana

 

"

31. Izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:

"8.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija
noteikumiem Nr.427


Tiesu eksperta kvalifikācijas nodrošināšanai nepieciešamais ekspertīžu skaits

Nr.
p.k.

Tiesu eksperta specialitātes kods

Tiesu eksperta specialitātes veids

Ekspertīžu skaits profesionālās kvalifikācijas nodrošinā­šanai pārskata periodā (katrā punktā norādītais ekspertīžu skaits atbilst 100 procentiem)

1.

Augsnes ekspertīze

 

02.01

Augsnes izpēte

20

2.

Autotehniskā ekspertīze

 

03.01

Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izpēte

60

 

03.02

Sadursmes mehānisma izpēte

60

3.

Auksto ieroču ekspertīze

 

04.01

Auksto ieroču izpēte

15

4.

Ballistiskā ekspertīze

 

05.01

Ieroču identifikācija, šāvienu pēdu un apstākļu izpēte

30

 

05.02

Ieroču, speciālo pašaizsardzības līdzekļu un to munīcijas diagnostiskā izpēte

60

5.

Bioloģiskā ekspertīze

 

06.02

Dzīvnieku matu izpēte

10

 

06.03

Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšana

50

6.

Botāniskā ekspertīze

 

07.01

Augu valsts objektu izpēte

10

7.

Daktiloskopiskā ekspertīze

 

08.01

Daktiloskopiskā identifikācija

60

 

08.02

Papillārlīniju pēdu vizualizēšana

50

8.

Dokumentu tehniskā ekspertīze

 

09.01

Dokumentu tehniskā izpēte

50

9.

Skaņu ierakstu ekspertīze

 

10.01

Personu identifikācija pēc runas lingvistiskajām pazīmēm

25

 

10.02

Skaņu ierakstu un aparatūras izpēte un personu identifikācija pēc balss akustiskajiem parametriem

25

10.

Grāmatvedības ekspertīze

 

11.02

Grāmatvedības ekspertīze

10

11.

Habitoloģiskā ekspertīze

 

12.01

Personas identifikācija pēc ārienes pazīmēm

10

12.

Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze

 

13.01

Reljefo identifikācijas zīmju izpēte

60

13.

Informācijas tehnoloģiju ekspertīze

 

14.01

Informācijas tehnoloģiju izpēte

20

14.

Ķīmiskā ekspertīze

 

15.01

Dokumentu materiālu izpēte

30

 

15.02

Krāsu materiālu un pārklājumu izpēte

30

 

15.03

Metālu un sakausējumu izpēte

30

 

15.04

Narkotisko un psihotropo vielu izpēte

30

 

15.05

Naftas produktu un viegli uzliesmojošo vielu izpēte

30

 

15.07

Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēte

30

 

15.08

Polimēru izstrādājumu izpēte

30

 

15.09

Speciālo pašaizsardzības līdzekļu un to munīcijas ķīmiskā izpēte

20

 

15.10

Spirta un alkohola izpēte

25

 

15.12

Stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte

30

 

15.13

Šķiedru materiālu un to izstrādājumu izpēte

20

 

15.14

Šāviena pēdu ķīmiskā izpēte

30

15.

Narkoloģiskā ekspertīze

 

17.01

Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes uz personu narkoloģiskā izpēte

25

16.

Lingvistiskā ekspertīze

 

18.01

Rakstīta teksta lingvistiskā izpēte

10

17.

Naudas zīmju un monētu ekspertīze

 

19.01

Papīra naudas zīmju izpēte

30

 

19.02

Monētu izpēte

30

18.

Odoroloģiskā ekspertīze

 

20.01

Odoroloģiskā izpēte

10

19.

Psihodiagnostiskā poligrāfa ekspertīze

 

21.01

Poligrāfa ekspertīze

24

20.

Rokrakstu ekspertīze

 

22.01

Grafiskā izpēte

70

21.

Sprādzientehniskā ekspertīze

 

23.01

Sprādzientehniskā izpēte

30

22.

Tiesu medicīniskā ekspertīze

 

24.01

Dzīvo un mirušo personu tiesu medicīniskā izpēte

60

 

24.02

Ķīmiski toksikoloģiska izpēte narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, spirta un tā homologu un aizvietotāju noteikšanai

25

 

24.03

Cilvēka bioloģiskā materiāla noteikšana un seroloģiskā izpēte

60

23.

Tiesu psihiatriskā ekspertīze

 

25.01

Personas psihiskā stāvokļa izpēte

10

24.

Tiesu psiholoģiskā ekspertīze

 

26.01

Personas psiholoģiskā stāvokļa izpēte

10

25.

Trasoloģiskā ekspertīze

 

27.01

Homoskopisko, apavu, apģērbu, transportlīdzekļu pēdu izpēte

30

 

27.03

Mehanoskopisko pēdu izpēte

15

 

27.05

Asins pēdu trasoloģiskā izpēte

15

26.

Ugunsgrēku tehniskā ekspertīze

 

28.01

Ugunsgrēku tehniskā izpēte

30"

32. Izteikt 9.pielikumu šādā redakcijā:

"9.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija
noteikumiem Nr.427

Tiesu eksperta darbības vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

Punkti

1.

Tiesu eksperta kvalifikācijas nodrošināšanai nepieciešamā ekspertīžu skaita izpilde:

 

1.1.

Virs 100 procentu apjoma

Veikto ekspertīžu skaits/profesionālās kvalifikācijas nodrošināšanai nepieciešamais ekspertīžu skaits + 100 punktu

1.2.

100 procentu apjomā

+ 100 punktu

1.3.

75-99 procentu apjomā

+ 75 punkti

1.4.

50-74 procentu apjomā

+ 50 punktu

1.5.

25-49 procentu apjomā

+ 25 punkti

2.

Piedalīšanās kongresā, seminārā vai konferencē:

 

2.1.

bez aktīvas dalības

+ 3 punkti

2.2.

stenda ziņojums, tēžu izstrādāšana

+ 10 punktu

2.3.

stenda ziņojums, tēžu izstrādāšana (līdzautors)

+ 7 punkti

2.4.

mutisks ziņojums vai publikācija

+ 15 punktu

2.5.

mutisks ziņojums vai publikācija (līdzautors)

+ 12 punktu

3.

Tiesu eksperta kvalifikācijas paaugstināšana:

 

3.1.

dalība vienas dienas kursos (ne mazāk kā piecas stundas)

+ 3 punkti

3.2.

dalība divu dienu kursos (ne mazāk kā 10 stundu)

+ 6 punkti

3.3.

dalība triju un vairāk dienu kursos (ne mazāk kā 15 stundu)

+ 8 punkti

3.4.

dalība kvalifikācijas paaugstināšanas kursos (ne mazāk kā 100 stundu)

+ 10 punktu

3.5.

Kursu vadīšana

+ 0,5 punkti par vienu akadēmisko stundu

3.6.

Ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē iegūta valsts atzīta akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība (maģistra grāds)

+ 7 punkti

3.7.

Ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē iegūts valsts atzīts doktora zinātniskais grāds

+ 15 punktu

4.

Tiesu ekspertu padomes reģistrētas metodes izstrāde

+ 15 punktu

5.

Dalība Tiesu ekspertu padomes reģistrētas metodes izstrādē

+ 5 punkti

6.

Dalība starplaboratoriju salīdzinošā testēšanā vai prasmes pārbaudē (apmierinošs rezultāts)

+ 3 punkti

7.

Prasmes pārbaužu vai starplaboratoriju testēšanas organizēšana (testa sagatavošana un vērtēšana)

+ 8 punkti

8.

Dalība prasmes pārbaužu vai starplaboratoriju testēšanas organizēšanā (testa sagatavošana un/vai vērtēšana)

+ 3 punkti

9.

Viena tiesu eksperta kandidāta apmācības vadīšana

+ 20 punktu

10.

Viena tiesu eksperta kandidāta apmācības vadīšana, ja noteikti divi apmācības vadītāji

+ 10 punktu

11.

Tiesu eksperta kandidātu atzinuma recenzēšana

+ 1 punkts par katru atzinumu

12.

Mācību prakses vadīšana ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē

+ 2 punkti par mēnesi

13.

Zinātniski praktiskais pētījums, kura rezultāti ir noformēti kā zinātniskais pārskats vai kura rezultāti publicēti kādā no recenzētajiem (citējamiem) izdevumiem

+ 25 punkti

14.

Līdzdarbība zinātniski praktiskā pētījumā, kura rezultāti ir noformēti kā zinātniskais pārskats vai publicēti kādā no recenzētajiem (citējamiem) izdevumiem

+ 13 punktu

15.

Mācību metodiskā līdzekļa izstrāde

+ 10 punktu

16.

Līdzdarbība mācību metodiskā līdzekļa izstrādē

+ 5 punkti

17.

Lekciju kursa izstrāde

+ 7 punkti par vienu lekciju kursu

18.

Darbība normatīvajos aktos reglamentētas datubāzes vai kolekcijas veidošanā un uzturēšanā

+ 1 punkts gadā

19.

Darbība profesionālā apvienībā vai darba grupā ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē

+ 2 punkti gadā

20.

Darbība profesionālās apvienības vēlētā institūcijā ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē

+ 3 punkti gadā

21.

Darbība Tiesu ekspertu sertifikācijas komisijā

+ 1 punkts gadā

22.

Darbība Tiesu ekspertu padomē

+ 5 punkti gadā

23.

Darbība starptautiskos projektos ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē

+ 5 punkti

24.

Darbība apstiprinātās likumdošanas aktu, koncepciju un projektu izstrādes darba grupās ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē

+ 5 punkti

25.

Darbība ES un citu starptautisku organizāciju darba grupās ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē

+ 2 punkti gadā

26.

Kļūdainu tiesu eksperta atzinumu sagatavošana, par ko saņemts attiecīgs Tiesu ekspertu padomes paziņojums

- 25 punkti

27.

Disciplinārsods, kas saņemts par pārkāpumu, kas saistīts ar tiesu eksperta profesionālo darbību

- 20 punktu

28.

Sūdzība vai blakuslēmums, kuru izskatot ir konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi

- 10 punktu

29.

Sūdzība vai blakuslēmums, kuru izskatot ir konstatēta tiesu eksperta nolaidība vai metodes neievērošana

- 15 punktu

30.

Tiesu ekspertu ētikas kodeksa normas pārkāpums

- 10 punktu"

33. Papildināt noteikumus ar 10.pielikumu šādā redakcijā:

"10.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija
noteikumiem Nr.427

Tiesu eksperta kvalifikācijas nodrošināšanai nepieciešamais ekspertīžu skaits kompleksajā resertifikācijā

Nr.
p.k.

Tiesu eksperta specialitātes kods

Tiesu eksperta specialitātes veids

Ekspertīžu skaits saistītajās specialitātēs profesionālās kvalifikācijas nodrošināšanai pārskata periodā (katrā punktā norādītais ekspertīžu skaits atbilst 100 procentiem)

1.

   

Kopā 20

 

02.01

Augsnes izpēte

Ne mazāk par 5

 

07.01

Augu valsts objektu izpēte

Ne mazāk par 5

2.

   

Kopā 60

 

03.01

Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izpēte

Ne mazāk par 10

 

03.02

Sadursmes mehānisma izpēte

Ne mazāk par 20

3.

   

Kopā 45

 

05.01

Ieroču identifikācija, šāvienu pēdu un apstākļu izpēte

Ne mazāk par 10

 

05.02

Ieroču, speciālo pašaizsardzības līdzekļu un to munīcijas diagnostiskā izpēte

Ne mazāk par 10

4.

   

Kopā 20

 

06.02

Dzīvnieku matu izpēte

Ne mazāk par 5

 

15.13

Šķiedru materiālu un to izstrādājumu izpēte

Ne mazāk par 10

5.

   

Kopā 60

 

08.01

Daktiloskopiskā identifikācija

Ne mazāk par 10

 

08.02

Papillārlīniju pēdu vizualizēšana

Ne mazāk par 10

6.

   

Kopā 50

 

09.01

Dokumentu tehniskā izpēte

Ne mazāk par 20

 

15.01

Dokumentu materiālu izpēte

Ne mazāk par 10

 

19.01

Papīra naudas zīmju izpēte

Ne mazāk par 10

7.

   

Kopā 40

 

19.01

Papīra naudas zīmju izpēte

Ne mazāk par 10

 

19.02

Monētu izpēte

Ne mazāk par 10

8.

   

Kopā 40

 

15.02

Krāsu materiālu un pārklājumu izpēte

Ne mazāk par 10

 

15.08

Polimēru izstrādājumu izpēte

Ne mazāk par 10

9.

   

Kopā 40

 

15.03

Metālu un sakausējumu izpēte

Ne mazāk par 10

 

15.12

Stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte

Ne mazāk par 10

10.

   

Kopā 45

 

15.04

Narkotisko un psihotropo vielu izpēte

Ne mazāk par 10

 

15.10

Spirta un alkohola izpēte

Ne mazāk par 10

11.

   

Kopā 45

 

15.05

Naftas produktu un viegli uzliesmojošo vielu izpēte

Ne mazāk par 10

 

28.01.

Ugunsgrēku tehniskā izpēte

Ne mazāk par 10

12.

   

Kopā 45

 

15.07

Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēte

Ne mazāk par 10

 

15.09

Speciālo pašaizsardzības līdzekļu un to munīcijas ķīmiskā izpēte

Ne mazāk par 5

 

15.14

Šāviena pēdu ķīmiskā izpēte

Ne mazāk par 10

13.

   

Kopā 40

 

15.14

Šāviena pēdu ķīmiskā izpēte

Ne mazāk par 10

 

05.01

Ieroču identifikācija, šāvienu pēdu un apstākļu izpēte

Ne mazāk par 10

14.

   

Kopā 20

 

21.01

Poligrāfa ekspertīze

Ne mazāk par 10

 

26.01

Personas psiholoģiskā stāvokļa izpēte

Ne mazāk par 5

15.

   

Kopā 50

 

22.01

Grafiskā izpēte

Ne mazāk par 20

 

18.01

Rakstīta teksta lingvistiskā izpēte

Ne mazāk par 5

16.

   

Kopā 50

 

23.01

Sprādzientehniskā izpēte

Ne mazāk par 20

 

15.07

Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēte

Ne mazāk par 20

17.

   

Kopā 70

 

24.03

Cilvēka bioloģiskā materiāla noteikšana un seroloģiskā izpēte

Ne mazāk par 25

 

06.03

Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšana

Ne mazāk par 25

18.

   

Kopā 50

 

27.01

Homoskopisko, apavu, apģērbu, transportlīdzekļu pēdu izpēte

Ne mazāk par 10

 

27.03

Mehanoskopisko pēdu izpēte

Ne mazāk par 10"

34. Papildināt noteikumus ar 11.pielikumu šādā redakcijā:

"11.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija
noteikumiem Nr.427

Tiesu eksperta darbības pārskats

specialitātē Nr. ________________________________________________

Nr. p.k.

Datums

Pasākums

Apliecinājums

Punktu skaits

Padomes vērtējums

Ekspertīžu skaits pārskata periodā

           
           
           

Konferences, semināri

           
           
           

Kursi

           
           
           

Lekcijas

           
           
           

Metožu izstrāde

           
           
           

Darbs profesionālās organizācijās, darba grupās

           
           
           

Tiesu eksperta kandidāta apmācība, ekspertīžu recenzēšana

           
           
           

Citi pasākumi

           
           
           

Disciplinārsodi, pārkāpumi

           
           
           

Kopā:

     

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra
pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 467Pieņemts: 21.06.2011.Stājas spēkā: 30.06.2011.Zaudē spēku: 01.08.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 29.06.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
232275
30.06.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva