Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.364

Rīgā 2011.gada 17.maijā (prot. Nr.31 22.§)
Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā
Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma
24.panta piekto un sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā licencē komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā (turpmāk – komersants);

1.2. izsniegtās speciālās atļaujas (licences) noteikumu izpildes uzraudzības kārtību;

1.3. komersanta tiesības, pienākumus un atbildību.

2. Komersants Latvijas Republikā sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā – konsultē darbiekārtošanas jautājumos, informē par brīvajām darba vietām, iekārto darbā vai veic citus nodarbinātību jūrniecības jomā veicinošus pakalpojumus (turpmāk – darbiekārtošanas pakalpojums) –, ja tas ir saņēmis valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Latvijas Jūras administrācija) Jūrnieku reģistra (turpmāk – Jūrnieku reģistrs) izsniegtu speciālo atļauju (licenci) (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 578)

3. Jūrnieku reģistrs speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz nenoteiktu laiku.

4. Licencēto komersantu sarakstu Latvijas Jūras administrācija publicē savā tīmekļa vietnē (www.lja.lv).

5. Komersanta darbības uzsākšanas novērtējums un komersanta darbības novērtējums ir maksas pakalpojums, ko sniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas Jūras administrācijas maksas pakalpojumu cenrādi.

(Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 578)

II. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtība

6. Komersants, kas vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci), iesniedz Jūrnieku reģistrā iesniegumu (2.pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. starp komersantu un kuģa īpašnieku vai tā pārstāvi darbiekārtošanas jautājumos noslēgtu nodomu protokolu vai līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu;

6.2. starp darbā iekārtojamo personu un darba devēju slēdzamā darba līguma paraugu;

6.3. dokumentāru apliecinājumu, ka komersantam ir piemērotas biroja telpas darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai;

6.4. dokumentāru apliecinājumu, ka ar darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanu komersanta darbības vietā pastāvīgi nodarbosies vismaz viens darbinieks ar kuģa virsnieka kvalifikāciju un vismaz viena gada praktiska darba pieredzi jūrā kuģa virsnieka amatā vai darbinieks bez kuģa virsnieka kvalifikācijas, bet ar vismaz piecu gadu darba pieredzi darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanā jūrniecības jomā;

6.5. komersanta darbinieka (kurš pilnvarots parakstīt ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu saistītus dokumentus) paraksta paraugu;

6.6. individuālā komersanta, komersanta katra izpildinstitūcijas locekļa, pārraudzības institūcijas locekļa vai pārstāvēttiesīgā biedra apliecinājumu, ka viņš nav sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai sodāmība ir dzēsta;

6.7. kuģa īpašnieka vai tā pārstāvja darbiekārtošanas jautājumos dokumentāru apliecinājumu, ka kuģa īpašniekam ir finansiālā nodrošinājuma sistēma atbilstoši 2006. gada Konvencijas par darbu jūrniecībā ar grozījumiem (turpmāk – MLC konvencija) A2.5. un A4.2. standartam;

6.8. dokumentāru apliecinājumu, ka to komersanta darbinieku valsts valodas zināšanu apjoms, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, atbilst vismaz augstākā valsts valodas prasmes līmeņa 1. pakāpei (C1).

(Grozīts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr. 729; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 578)

7. Iesniedzot Jūrnieku reģistrā šo noteikumu 6.punktā minēto iesniegumu, komersants apliecina, ka:

7.1. ir reģistrējies komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

7.2. veic datu apstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību;

7.3. komersantam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

7.4. komersantam nav pasludināta maksātnespēja, nav uzsākts tā likvidācijas process vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

7.5. komersantam ir ieviesta darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēma vai drošības vadības sistēma (SMS) atbilstoši Starptautiskā drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņošanas novēršanas vadības kodeksa (turpmāk – ISM kodekss) prasībām, ja komersants ir Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas sniedz kuģa menedžmenta pakalpojumus;

7.6. individuālais komersants vai komersanta izpildinstitūcijas loceklis, pārraudzības institūcijas loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs nav bijis tāda komersanta izpildinstitūcijas loceklis, pārraudzības institūcijas loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs, kuram, pamatojoties uz šo noteikumu 16. punktu, iepriekš ir anulēta speciālā atļauja (licence), un nav pagājis Jūrnieku reģistra lēmumā par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu noteiktais lieguma termiņš iesniegt dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.

(Grozīts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr. 729; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 578)

8. Jūrnieku reģistrs veic komersanta darbības uzsākšanas novērtējumu (3.pielikums). Jūrnieku reģistrs pārbauda komersanta iesniegtos dokumentus un tajos norādīto informāciju, pārbauda iesniegumā apliecināto informāciju, kā arī, ja nepieciešams, pieprasa atbildīgajām valsts iestādēm sniegt nepieciešamo informāciju vai, ja valsts iestāžu rīcībā šādas informācijas nav, lūdz, lai komersants Jūrnieku reģistra noteiktajā termiņā iesniedz papildu informāciju vai precizē iesniegto informāciju.

9. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) Jūrnieku reģistrs pieņem mēneša laikā pēc komersanta iesnieguma un visu tam pievienojamo dokumentu saņemšanas.

10. Ja mainījusies komersanta firma, Jūrnieku reģistrs, pamatojoties uz komersanta iesniegumu, speciālo atļauju (licenci) izsniedz atkārtoti. Saņemot speciālo atļauju (licenci) atkārtoti, speciālās atļaujas (licences) saņēmējs iepriekš papīra formā izsniegto speciālo atļauju (licenci) nodod Jūrnieku reģistrā.

III. Komersanta pienākumi un atbildība

11. Komersantam, kuram izsniegta speciālā atļauja (licence), ir šādi pienākumi:

11.1. pārzināt un ievērot starptautiskos un nacionālos normatīvos aktus, kas saistīti ar jūrnieku sagatavošanu, sertificēšanu un darbu jūrniecības jomā, tai skaitā, ciktāl tas piemērojams komersanta darbībai, pildīt 1978. gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu ar grozījumiem (turpmāk ‒ STCW konvencija) I/14 noteikuma prasības;

11.2. iekārtot darbā uz kuģa tikai tādu personu, kuras profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos par jūrnieku sertificēšanu noteiktajām prasībām;

11.3. pārbaudīt darbā iekārtojamās un iekārtotās personas profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu autentiskumu un informēt Jūrnieku reģistru, ja dokumentos konstatētas iespējamas viltojuma pazīmes;

11.4. uzturēt darbā iekārtoto personu datubāzi, par katru personas darbiekārtošanas gadījumu pastāvīgi uzglabājot darba līgumu kopijas un vismaz 10 gadus uzglabājot profesionālās kvalifikācijas, obligātās papildapmācības kursu apguves, veselības atbilstību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī informāciju par personu darbu uz kuģiem un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu autentiskumu;

11.5. nodrošināt, lai noslēgtais darba līgums un tā nosacījumi atbilstu attiecīgo normatīvo aktu prasībām un darba koplīgumam, ja tāds ir;

11.6. nodrošināt personai iespēju iepazīties ar darba līgumu un tā nosacījumiem pirms tā parakstīšanas vai tā parakstīšanas laikā, kā arī izsniegt personai darba līguma eksemplāru, informēt viņu par tiesībām un pienākumiem, darba apstākļiem un iespējamiem izdevumiem, kas varētu rasties darbiekārtošanas procesā;

11.7. izskatīt sūdzības un sniegt atbildes uz tām, kā arī ziņot Jūrnieku reģistram par neatrisinātām sūdzībām un sistēmiskām problēmām, kas saistītas ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu;

11.8. pārliecināties, ka kuģa īpašnieks saskaņā ar darba līgumu veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu darbā iekārtotās personas atstāšanu ārvalstu ostā;

11.9. līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniegt Jūrnieku reģistrā pārskatu par iepriekšējā ceturksnī darbā iekārtoto un uz kuģiem nodarbināto personu jūras cenzu;

11.10. pēc Jūrnieku reģistra pieprasījuma sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama uzraudzības funkcijas veikšanai;

11.11. savā darbībā neizmantot līdzekļus, kas paredzēti, lai novērstu vai atturētu personu no tāda darba iegūšanas, kuram viņa ir kvalificēta;

11.12. nodrošināt, ka ar darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanu katrā komersanta faktiskajā darbības vietā pastāvīgi nodarbojas vismaz viens darbinieks ar kuģa virsnieka kvalifikāciju un vismaz viena gada praktiska darba pieredzi jūrā kuģa virsnieka amatā vai darbinieks bez kuģa virsnieka kvalifikācijas, bet ar vismaz piecu gadu darba pieredzi darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanā jūrniecības jomā;

11.13. sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus un, pamatojoties uz līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgts starp komersantu un kuģa īpašnieku vai tā pārstāvi darbiekārtošanas jautājumos, gada laikā uz MLC konvencijai pakļauta kuģa iekārtot darbā vismaz piecas personas;

11.14. triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir uzsākta personu iekārtošana darbā uz kuģa īpašnieka kuģiem, iesniegt Jūrnieku reģistrā līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu (kopiju);

11.15. pārliecināties, ka kuģa īpašniekam ir finansiālā nodrošinājuma sistēma atbilstoši MLC konvencijas A2.5. un A4.2. standartam, un nodrošināt darbā iekārtotās personas darba līgumā noteikto saistību izpildi, paredzot to finansiālo zaudējumu atlīdzināšanu, kas varētu rasties komersanta vai kuģa īpašnieka vainas dēļ (piemēram, apdrošināšanas līgumā vai līgumā par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu iekļaujot atbilstošus nosacījumus);

11.15.1 ievērot Jūrnieku reģistra norādījumus par nacionālo normatīvo aktu un Latvijai saistošo to starptautisko normatīvo aktu prasību īstenošanu, kas saistīti ar darbu jūrniecības jomā;

11.16. gada laikā pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas sertificēt starptautiski akreditētā sertificēšanas institūcijā un uzturēt sertificētu darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmu vai drošības vadības sistēmu (SMS) atbilstoši ISM kodeksa prasībām, ja komersants ir Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas sniedz kuģa menedžmenta pakalpojumus. Kvalitātes vadības sistēma vai drošības vadības sistēma (SMS) ietver vismaz šādas procedūras valsts valodā:

11.16.1. kārtību, kādā izvērtē to dokumentu atbilstību amatam, kas darbā iekārtojamai un iekārtotai personai nepieciešami saskaņā ar STCW konvencijas un normatīvo aktu prasībām;

11.16.2. kārtību, kādā komersants veic darbā iekārtojamās un iekārtotās personas kvalifikācijas dokumentu, obligātās papildapmācības kursu apliecību un veselības atbilstību apliecinošo dokumentu derīguma termiņa pārbaudes;

11.16.3. kārtību, kādā komersants veic darbā iekārtojamās un iekārtotās personas profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu autentiskuma pārbaudes un ziņo Jūrnieku reģistram par dokumentiem, kuros konstatētas iespējamās viltojuma pazīmes;

11.16.4. kārtību, kādā komersants iepazīstina darbā iekārtojamo personu ar pienākumiem un tiesībām atbilstoši darba līgumam, kā arī informē par darba apstākļiem un iespējamiem izdevumiem, kas varētu rasties darbiekārtošanas procesā;

11.16.5. kārtību, kādā komersants iesniedz Jūrnieku reģistrā pārskatu par iepriekšējā ceturksnī darbā iekārtoto un uz kuģiem nodarbināto personu jūras cenzu;

11.16.6. kārtību, kādā komersants nosaka un īsteno korektīvos pasākumus atklāto neatbilstību un trūkumu novēršanai;

11.16.7. kārtību, kādā atlīdzina darbā iekārtotās personas materiālos zaudējumus, kas radušies komersanta vai kuģa īpašnieka darbības dēļ;

11.16.8. sūdzību izskatīšanas un atbildēšanas kārtību;

11.16.9. kārtību, kādā komersants izvērtē un nodrošina slēdzamā darba līguma un tā nosacījumu atbilstību attiecīgo normatīvo aktu prasībām un darba koplīgumam, ja tāds ir;

11.16.1 ja komersanta mātes sabiedrība ir ieviesusi un sertificējusi starptautiski akreditētā sertificēšanas institūcijā kvalitātes vadības sistēmu, tad šī sistēma ir uzskatāma par atbilstošu šo noteikumu 11.16.apakšpunktā noteiktajām prasībām, ja tiek izpildīti šādi kritēriji:

11.16.1 1. kvalitātes vadības sistēmas sertifikātā ir norādīts, ka sertifikācija attiecas arī uz komersantu;

11.16.1 2. komersanta darbības vietā ir pieejama kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata un tā ietver šo noteikumu 11.16.apakšpunktā noteiktās procedūras;

11.16.1 3. sertifikācijas institūcija veic regulārus kvalitātes vadības sistēmas sertifikācijas uzraudzības auditus un audita ziņojuma izraksts tiek iesniegts Jūrnieku reģistrā šo noteikumu 11.17.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā;

11.16.2 nodrošināt iespēju Jūrnieku reģistram veikt pilnvērtīgu komersanta pārbaudi tā darbības vietā uzraudzības funkciju veikšanai atbilstoši šo noteikumu prasībām;

11.16.3 nodrošināt, ka to komersanta darbinieku valsts valodas zināšanu apjoms, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, atbilst vismaz augstākā valsts valodas prasmes līmeņa 1. pakāpei (C1);

11.16.4 iekārtot darbā uz kuģa trešās valsts valstspiederīgo tikai gadījumā, ja nav iespējams iekārtot darbā uz kuģa Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveices Konfederācijas valstspiederīgo;

11.16.5 veikt datu apstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību;

11.17. 10 darbdienu laikā rakstiski paziņot Jūrnieku reģistram:

11.17.1. par faktu, ka speciālā atļauja (licence) nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai bojāta;

11.17.2. par izmaiņām Jūrnieku reģistrā iesniegtajos dokumentos, iesniedzot dokumentus, kas šīs izmaiņas apliecina;

11.17.3. par faktu, ka komersants pārtrauc darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu;

11.17.4. par darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas vai drošības vadības sistēmas (SMS) sertifikācijas un sertifikācijas uzraudzības audita rezultātiem saistībā ar darbiekārtošanas pakalpojumu jautājumiem, iesniedzot audita ziņojuma izrakstu.

(Grozīts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr. 729; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 578; 11.13. apakšpunkta jaunā redakcija un 11.16.9. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

12. Komersants nav tiesīgs tiešā vai netiešā veidā, pilnībā vai daļēji pieprasīt atlīdzību no darbā iekārtojamās personas par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu.

IV. Speciālās atļaujas (licences) noteikumu izpildes uzraudzība

13. Ja komersants, kuram izsniegta speciālā atļauja (licence), sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, iekārtojot personas darbā arī uz tādiem kuģiem, kas nav pakļauti MLC konvencijai, tad šādiem darbiekārtošanas gadījumiem Jūrnieku reģistrs nepiemēro tās šo noteikumu prasības, kas nav attiecināmas uz konkrēto darbiekārtošanas gadījumu atkarībā no kuģa tipa, kuģošanas rajona un darbā iekārtotās personas ieņemamā amata.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 578 redakcijā)

14. Jūrnieku reģistrs katru gadu veic komersanta pārbaudi tā darbības vietā un sagatavo komersanta darbības novērtējumu (4. pielikums). Ja komersanta darbības novērtējumā ir konstatētas neatbilstības vai trūkumi un nav pieņemts lēmums par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu, Jūrnieku reģistrs ir tiesīgs noteikt termiņu, ne mazāku par 14 dienām, neatbilstību vai trūkumu novēršanai. Par neatbilstību vai trūkumu novēršanu komersants rakstiski informē Jūrnieku reģistru, kuram ir tiesības veikt atkārtotu komersanta darbības novērtējumu, lai pārliecinātos, ka neatbilstības vai trūkumi ir novērsti.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 578 redakcijā)

14.1 Jūrnieku reģistrs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu, ja:

14.1 1. komersanta darbības novērtējumā konstatēta neatbilstība, kuras dēļ komersants rada vai var radīt apdraudējumu darbā iekārtojamās vai iekārtotās personas likumīgajām interesēm, – uz laiku līdz sešiem mēnešiem, nosakot termiņu neatbilstības novēršanai;

14.1 2. tiesībaizsardzības iestāde vai cita valsts, pašvaldību vai ārvalsts kompetentā institūcija, vai privātpersona, vai kuģa īpašnieks vai tā pārstāvji darbiekārtošanas jautājumos ir iesnieguši dokumentus par iespējamiem noziedzīgajiem nodarījumiem vai iespējamiem citu ar darbā iekārtošanu saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem, kuru dēļ komersants rada vai var radīt apdraudējumu darbā iekārtojamās vai iekārtotās personas likumīgajām interesēm, – uz laiku līdz lietas apstākļu pilnīgai noskaidrošanai.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 578 redakcijā)

14.2 Komersants nav tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, kamēr speciālās atļaujas (licences) darbība ir apturēta. Šajā laikā komersants drīkst veikt tikai tās darbības, kas nepieciešamas neatbilstības novēršanai, un darbības, kas nepieciešamas, lai neradītu apdraudējumu darbā iekārtotās personas likumīgajām interesēm. Pēc neatbilstības novēršanas Jūrnieku reģistrs pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) darbības atjaunošanu.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 578 redakcijā)

15. Jūrnieku reģistram ir tiesības papildus veikt komersanta darbības novērtējumu bez iepriekšējas saskaņošanas, ja tā rīcībā ir informācija par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem, kas attiecas uz darbu jūrniecības jomā, kā arī ja darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas vai drošības vadības sistēmas (SMS) sertifikācijas uzraudzības audita rezultātā ir konstatētas neatbilstības saistībā ar darbiekārtošanas pakalpojumu jautājumiem vai mainījies komersanta izpildinstitūcijas loceklis, pārraudzības institūcijas loceklis vai komersantu pārstāvēttiesīgais biedrs.

(Grozīts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr. 729; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 578)

16. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu pieņem, ja:

16.1. komersants neatbilst šo noteikumu prasībām;

16.1.1 komersants ir pārkāpis citus ar darbā iekārtošanu saistītos normatīvos aktus un attiecīgo pārkāpumu dēļ rada vai var radīt apdraudējumu darbā iekārtotās vai darbā iekārtojamās personas likumīgajām interesēm;

16.2. komersants nav novērsis neatbilstības saskaņā ar šo noteikumu 14. vai 14.1 punktu;

16.3. komersants ir sniedzis Jūrnieku reģistram nepatiesas vai maldinošas ziņas;

16.4. komersants ir izbeidzis darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu;

16.5. komersants nepilda šo noteikumu 11.13. apakšpunktā minētās prasības;

16.6. individuālais komersants, komersanta izpildinstitūcijas loceklis, pārraudzības institūcijas loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs ir atzīts par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un sodāmība nav dzēsta;

16.7. komersants 18 mēnešu laikā pēc darbības uzsākšanas novērtējuma vai iepriekšējā darbības novērtējuma nav nodrošinājis Jūrnieku reģistram iespēju veikt pilnvērtīgu pārbaudi tā darbības vietā;

16.8. komersants ir pārkāpis šo noteikumu 14.2 punktā minētās prasības laikā, kamēr speciālās atļaujas (licences) darbība ir apturēta.

(Grozīts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr. 729; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 578)

17. Ja pieņemts lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, komersants triju darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas nodod papīra formā izsniegto speciālo atļauju (licenci) Jūrnieku reģistrā. Speciālās atļaujas (licences) anulēšana neatbrīvo komersantu no pienākuma iesniegt pārskatu par darbā iekārtoto personu jūras cenzu līdz lēmuma spēkā stāšanās dienai, kā arī izpildīt savas saistības saskaņā ar līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu.

17.1 Ja pieņemts lēmums par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu, komersants triju darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas nodod papīra formā izsniegto speciālo atļauju (licenci) Jūrnieku reģistrā. Speciālās atļaujas (licences) apturēšana neatbrīvo komersantu no pienākuma iesniegt pārskatu par darbā iekārtoto personu jūras cenzu.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 578 redakcijā)

18. Jūrnieku reģistrs lēmumā par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu ir tiesīgs noteikt komersantam un tā izpildinstitūcijas locekļa, pārraudzības institūcijas locekļa vai pārstāvēttiesīgā biedra pārstāvētam komersantam liegumu uz laiku līdz trim gadiem iesniegt dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vispārīgā kārtībā. Liegumu iesniegt dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai var nenoteikt, ja speciālā atļauja (licence) anulēta saskaņā ar šo noteikumu 16.4. apakšpunktu.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 578 redakcijā)

19. Paziņojumu par komersantu, kam anulēta speciālā atļauja (licence), Latvijas Jūras administrācija publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.729)

20. Saskaņā ar šiem noteikumiem pieņemtos Jūrnieku reģistra lēmumus Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Latvijas Jūras administrācijas direktoram. Latvijas Jūras administrācijas direktora lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

V. Noslēguma jautājumi

21. Speciālās atļaujas (licences), kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, jānomaina līdz 2011.gada 31.decembrim, iesniedzot Jūrnieku reģistrā iesniegumu brīvā formā. Saņemot jauno speciālo atļauju (licenci), komersants iepriekš izsniegto speciālo atļauju (licenci) nodod Jūrnieku reģistrā.

22. Komersants, kas speciālo atļauju (licenci) saņēmis līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, līdz 2012.gada 31.decembrim ievieš un starptautiski akreditētā sertificēšanas institūcijā sertificē darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" vai drošības vadības sistēmu (SMS) atbilstoši ISM kodeksa prasībām un šo noteikumu 11.16.apakšpunktā noteiktajām procedūrām.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.729 redakcijā)

23. Šo noteikumu 11.15. un 11.16.7.apakšpunkts stājas spēkā dienā, kad Latvijā stājas spēkā 2006.gada Konvencija par darbu jūrniecībā.

24. Ar 2012.gada 1.janvāri Jūrnieku reģistrs nodrošina dokumentu izsniegšanu elektroniskā formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

25. Speciālās atļaujas (licences), kas izsniegtas līdz 2018. gada 14. septembrim, apmaina līdz 2018. gada 31. decembrim, iesniedzot Jūrnieku reģistrā iesniegumu brīvā formā. Saņemot jauno speciālo atļauju (licenci), iepriekš izsniegto speciālo atļauju (licenci) nodod Jūrnieku reģistrā.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 578 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 578 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvas 2012/35/ES, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 17.maija noteikumiem Nr.364

(Pielikums MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 578 redakcijā)

Speciālās atļaujas (licences) paraugs

 

Latvijas Jūras administrācija
Jūrnieku reģistrs

 (mazais Latvijas
valsts ģerbonis)
 

 

Maritime Administration of Latvia
Registry of Seamen

Speciālā atļauja (licence)
par tiesībām nodarboties ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu
kuģu apkalpes komplektēšanā Latvijas Republikā atbilstoši 2006. gada Konvencijai par darbu jūrniecībā ar grozījumiem

Special Permit (Licence)
regarding the rights to provide recruitment and placement services in manning of the ship’s crew in the Republic of Latvia,
 in accordance with the Maritime Labour Convention, 2006, as amended

Nr. .../No. ...

Komersanta firma
Firm name of the merchant
 
Reģistrācijas numurs komercreģistrā
Registration number in the Commercial Register
 
Speciālā atļauja (licence) izsniegta (datums)
Special permit (Licence) issued on (date)
 
Speciālā atļauja (licence) izsniegta uz nenoteiktu laiku.
Special permit (Licence) issued for an indefinite period of time.

Speciālā atļauja (licence) ir izsniegta un komersanta darbība tiek uzraudzīta saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumiem Nr. 364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā", kas atbilst 2006. gada Konvencijas par darbu jūrniecībā ar grozījumiem 1.4. noteikuma un A1.4. standarta prasībām.
Special permit (Licence) has been issued and activities of the merchant are supervised in accordance with the requirements of the Cabinet Regulation No. 364 of 17 May 2011 "Procedures for the Licensing and Supervision of Merchants which Provide Recruitment and Placement Services in Manning the Ship’s Crew", which are in line with the provisions of the Regulation 1.4 and Standard A1.4 of the Maritime Labour Convention, 2006, as amended.

Speciālās atļaujas (licences) autentiskuma un derīguma pārbaudei var tikt izmantots valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" tīmekļvietnē (www.lja.lv) publicētais licencēto komersantu saraksts.
For the verification of authenticity and validity of the special permit (Licence) the published list of licensed merchants on the website of the Maritime Administration of Latvia (www.lja.lv) can be used.

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra vadītājs  
The head of the Registry of Seamen of the State stock company "Maritime Administration of Latvia" 
 (paraksts*, vārds, uzvārds/signature*, name, surname)

Z. v. *

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z. v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Note. * The details of the document "signature" and "place for a seal" ("Z. v.") shall not be completed if the electronic document has been drawn up in conformity with the laws and regulations regarding the drawing up of electronic documents.

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 17.maija noteikumiem Nr.364
Iesnieguma paraugs speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

(Pielikums grozīts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr. 729; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 578)

Valsts akciju sabiedrības
"Latvijas Jūras administrācija"
Jūrnieku reģistram

Iesniegums
speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

1. Iesniedzējs:

Komersanta veids un firma 
Reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese 
Darbības vietas adrese(-es) 
Tālruņa numurs 

 

E-pasta adrese un/vai
mājaslapas adrese internetā
 
 

2. Komersanta izpildinstitūcijas locekļi, pārraudzības institūcijas locekļi vai pārstāvēttiesīgie biedri:

 

 

(vārds, uzvārds, personas kods, amats)

 

 

(vārds, uzvārds, personas kods, amats)

 

 

(vārds, uzvārds, personas kods, amats)

3. Vēlos saņemt speciālo atļauju (licenci) darbiekārtošanas pakalpojumu kuģa apkalpes komplektēšanā (turpmāk – darbiekārtošanas pakalpojums) sniegšanai šādiem kuģa īpašniekiem vai to pārstāvjiem darbiekārtošanas jautājumos:

 
 
 
 
 

(kuģa īpašnieka vai tā pārstāvja darbiekārtošanas jautājumos pilns nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, IMO numurs, e-pasta adrese un/vai mājaslapas adrese internetā)

4. (Svītrots ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 578)

5. Iesniegumam pievienoju (pievienotos dokumentus atzīmēt ar x):

 Starp komersantu un kuģa īpašnieku vai tā pārstāvi darbiekārtošanas jautājumos noslēgto nodomu protokolu vai līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu (kopiju)

 Starp darbā iekārtojamo personu un darba devēju slēdzamā darba līguma paraugu

 Dokumentāru apliecinājumu, ka komersantam ir piemērotas biroja telpas darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai

 Dokumentāru apliecinājumu, ka ar darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanu komersanta darbības vietā pastāvīgi nodarbosies vismaz viens darbinieks ar kuģa virsnieka kvalifikāciju un vismaz viena gada praktiska darba pieredzi jūrā kuģa virsnieka amatā vai bez kuģa virsnieka kvalifikācijas, bet ar vismaz piecu gadu darba pieredzi darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanā jūrniecības jomā

 Komersanta darbinieka (kurš pilnvarots parakstīt ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu saistītus dokumentus) paraksta paraugu

 Individuālā komersanta, komersanta katra izpildinstitūcijas locekļa, pārraudzības institūcijas locekļa vai pārstāvēttiesīgā biedra apliecinājumu, ka viņš nav sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai sodāmība ir dzēsta

 Kuģa īpašnieka vai tā pārstāvja darbiekārtošanas jautājumos dokumentāru apliecinājumu, ka kuģa īpašniekam ir finansiālā nodrošinājuma sistēma atbilstoši 2006. gada Konvencijas par darbu jūrniecībā ar grozījumiem A2.5. un A4.2. standartam

 Dokumentāru apliecinājumu, ka to komersanta darbinieku valsts valodas zināšanu apjoms, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, atbilst vismaz augstākā valsts valodas prasmes līmeņa 1. pakāpei (C1)

6. Apliecinu, ka:

6.1. komersants ir reģistrējies komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

6.2. komersants veic datu apstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību;

6.3. komersantam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

6.4. komersantam nav pasludināta maksātnespēja, tas neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

6.5. komersantam ir ieviesta darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēma vai drošības vadības sistēma (SMS) atbilstoši ISM kodeksa prasībām;

6.6. iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija ir patiesa;

6.7. komersants piekrīt, ka Jūrnieku reģistrs var pieprasīt un saņemt no Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Datu valsts inspekcijas ziņas par pretendenta atbilstību šajā punktā minētajiem kritērijiem un no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra ziņas par sodāmību.

6.8. individuālais komersants vai komersanta izpildinstitūcijas loceklis, pārraudzības institūcijas loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs nav bijis tāda komersanta izpildinstitūcijas loceklis, pārraudzības institūcijas loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs, kuram, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā" 16. punktu, iepriekš ir anulēta speciālā atļauja (licence) un nav pagājis Jūrnieku reģistra lēmumā par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu noteiktais lieguma termiņš iesniegt dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.

Kopā pievienoti dokumenti uz ____ lp.

Iesniedzējs 
  
 

(komersanta pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts*)


 

Datums* 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministrs U.Augulis
3. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 17.maija noteikumiem Nr.364

(Pielikums MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 578 redakcijā)

Komersanta darbības uzsākšanas novērtējuma paraugs
 
(komersanta firma)
 
(komersanta reģistrācijas numurs)
 
(komersanta juridiskā adrese)
 
(komersanta faktiskā adrese)

Komersanta darbības uzsākšanas novērtējums Nr. xxxx

1. Novērtēšanas datums
(no/līdz)/vieta (adrese)
 
2. Novērtējumu veica 
 (novērtētāja(-u) amats, vārds, uzvārds)

3. Novērtējuma mērķis: novērtēt komersanta darbības uzsākšanas atbilstību Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumiem Nr. 364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā" (turpmāk – noteikumi).

4. Kuģa īpašnieks vai tā pārstāvis darbiekārtošanas jautājumos, kuram komersants plāno sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus kuģu apkalpes komplektēšanā (turpmāk – darbiekārtošanas pakalpojums):

 
 

5. Komersanta novērtējums atbilstoši šādiem kritērijiem (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Nr.
p. k.
Vērtēšanas kritērijiNepiemēro
1.Vai komersanta iesniegumā apliecinātā informācija ir patiesa un atbilst noteikumu un attiecīgo normatīvo aktu prasībām   
2.Vai ir iesniegti iesniegumā norādītie iesniedzamie dokumenti   
3.Vai iesniegtie dokumenti atbilst noteikumu un citu saistošo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasībām   
4.Vai komersantam ir ieviesta darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēma vai drošības vadības sistēma (SMS) atbilstoši ISM kodeksa prasībām   
5.Vai komersantam ir piemērotas biroja telpas darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai   
6.Vai ar darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanu komersanta darbības vietā pastāvīgi nodarbosies vismaz viens darbinieks ar kuģa virsnieka kvalifikāciju un vismaz viena gada praktiska darba pieredzi jūrā kuģa virsnieka amatā vai bez kuģa virsnieka kvalifikācijas, bet ar vismaz piecu gadu darba pieredzi darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanā jūrniecības jomā   
7.Vai komersants pārzina to starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar jūrnieku sagatavošanu, sertificēšanu un darbu jūrniecības jomā   
6. Piezīmes par novērtēšanas gaitu
 
7. Novērtēšanas laikā konstatētās neatbilstības
 
8. Novērtētāja atzinums
 
 
9. Novērtējumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" direktoram Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
10. Novērtējumu sastādīja
     
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts*)
11. Novērtējumu apstiprinu    
     
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts*)
Datums*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 17.maija noteikumiem Nr.364

(Pielikums MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 578 redakcijā)

Komersanta darbības novērtējuma paraugs
 
(komersanta firma)
 
(komersanta reģistrācijas numurs)
 
(komersanta juridiskā adrese)
 

(komersanta faktiskā adrese)

Komersanta darbības novērtējums Nr. xxxx

1. Novērtēšanas datums
(no/līdz)/vieta (adrese)
 
2. Novērtējumu veica 
 

(novērtētāja(-u) amats, vārds, uzvārds)

3. Novērtējuma mērķis: novērtēt komersanta darbības atbilstību Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumiem Nr. 364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā" (turpmāk – noteikumi).

4. Kuģa īpašnieks vai tā pārstāvis darbiekārtošanas jautājumos, kuram saskaņā ar komersanta sniegto informāciju komersants sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģu apkalpes komplektēšanā (turpmāk – darbiekārtošanas pakalpojums):

 
 

5. Komersanta darbības novērtējums atbilstoši šādiem kritērijiem (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Nr.
p. k.
Vērtēšanas kritērijiDaļēji1Nepiemēro
1.Vai komersants pārzina un ievēro starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz jūrnieku sagatavošanu, sertificēšanu un darbu jūrniecības jomā    
2.Vai darbā uz kuģa iekārtotai personai ir derīgs dokumentārs apliecinājums par personas veselības stāvokļa atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa, un vai personas kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām par jūrnieku sertificēšanu    
3.Vai tiek pārbaudīts darbā iekārtojamās un iekārtotās personas profesionālo kvalifikāciju apliecinošā dokumenta autentiskums un vai komersants informē Jūrnieku reģistru par dokumentiem, kuros konstatētas iespējamas viltojuma pazīmes    
4.Vai tiek uzturēta darbā iekārtoto personu datubāze un vai tiek uzglabātas profesionālās kvalifikācijas, obligātās papildapmācības kursu apguves un veselības atbilstību apliecinošo dokumentu un darba līgumu kopijas, kā arī informācija par personu darbu uz kuģiem un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu autentiskumu    
5.Vai tiek nodrošināta noslēgtā darba līguma un tā nosacījumu atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un darba koplīgumam, ja tāds ir    
6.Vai personai tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar darba līgumu un tā nosacījumiem pirms tā parakstīšanas vai tā parakstīšanas laikā, vai personai izsniedz darba līguma eksemplāru un vai persona tiek informēta par viņas tiesībām un pienākumiem, darba apstākļiem un iespējamiem izdevumiem, kas varētu rasties darbiekārtošanas procesā    
7.Vai komersants izskata sūdzības un atbild uz tām, un ziņo Jūrnieku reģistram par neatrisinātām sūdzībām un sistēmiskām problēmām, kas saistītas ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu    
8.Vai komersants pārliecinās, ka kuģa īpašnieks saskaņā ar darba līgumu veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu darbā iekārtotās personas atstāšanu ārvalstu ostā    
9.Vai Jūrnieku reģistrā regulāri tiek iesniegti pārskati par darbā iekārtoto un uz kuģiem nodarbināto personu jūras cenzu    
10.Vai komersants savā darbībā neizmanto līdzekļus, kas paredzēti, lai novērstu vai atturētu personu no tāda darba iegūšanas, kuram viņa ir kvalificēta    
11.Vai ar darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanu katrā komersanta faktiskajā darbības vietā pastāvīgi nodarbojas vismaz viens darbinieks ar kuģa virsnieka kvalifikāciju un vismaz viena gada praktiska darba pieredzi jūrā kuģa virsnieka amatā vai bez kuģa virsnieka kvalifikācijas, bet ar vismaz piecu gadu darba pieredzi darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanā jūrniecības jomā    
12.Vai pēdējā gada laikā, pamatojoties uz līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgts starp komersantu un kuģa īpašnieku vai tā pārstāvi darbiekārtošanas jautājumos, vismaz piecas personas ir iekārtotas darbā uz 2006. gada Konvencijai par darbu jūrniecībā ar grozījumiem pakļauta kuģa    
13.Vai Jūrnieku reģistrā ir iesniegts starp komersantu un kuģa īpašnieku vai tā pārstāvi darbiekārtošanas jautājumos noslēgts līgums par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu (kopija)    
14.Vai ir spēkā esošs starp komersantu un kuģa īpašnieku vai tā pārstāvi darbiekārtošanas jautājumos noslēgts līgums par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu    
15.Vai atbilstoši noteikumu prasībām tiek nodrošināta darbā iekārtotās personas darba līgumā noteikto saistību izpilde un to finansiālo zaudējumu atlīdzināšana, kas varētu rasties komersanta vai kuģa īpašnieka vainas dēļ    
16.Vai komersantam ir ieviesta starptautiski akreditētā sertificēšanas institūcijā sertificēta darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēma vai drošības vadības sistēma (SMS) atbilstoši noteikumu 11.16. apakšpunktam un vai tā nodrošina darbiekārtošanas pakalpojumu procesu uzraudzību    
17.Vai noteiktajā termiņā Jūrnieku reģistrā ir iesniegta informācija par izmaiņām iesniegumā vai citos iesniegtajos dokumentos    
18.Vai Jūrnieku reģistrā ir iesniegti darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas vai drošības vadības sistēmas (SMS) sertifikācijas un sertifikācijas uzraudzības audita rezultāti saistībā ar darbiekārtošanas pakalpojumu jautājumiem    
19.Vai komersantam ir piemērotas biroja telpas darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai    
20.Vai Jūrnieku reģistram sniegtā informācija atbilst patiesībai    
21.Vai komersanta darbība atbilst citām noteikumu prasībām    

Paskaidrojums. 1 Komersanta darbībā ir konstatēti trūkumi, kas nav uzskatāmi par neatbilstību noteikumu prasībām. Sīkāka informācija norādīta šā novērtējuma 7. punktā.

6. Piezīmes par novērtēšanas gaitu
 
7. Novērtēšanas laikā konstatētie trūkumi
 
8. Novērtēšanas laikā konstatētās neatbilstības
 
9. Novērtētāja atzinums
 
10. Novērtējumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" direktoram Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
11. Novērtējumu sastādīja
     
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts*)
12. Novērtējumu apstiprinu
     
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts*)
Datums*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 364Pieņemts: 17.05.2011.Stājas spēkā: 21.05.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 20.05.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
230377
{"selected":{"value":"01.01.2019","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.09.2018","iso_value":"2018\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.11.2012","iso_value":"2012\/11\/02","content":"<font class='s-1'>02.11.2012.-14.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2011","iso_value":"2011\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2011.-01.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"