Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.348

Rīgā 2011.gada 3.maijā (prot. Nr.28 36.§)
Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas 1.7.aktivitātes "Izglītojošo un sabiedrības informēšanas kampaņu, īpaši masu medijos, realizēšana par imigrāciju un iespējamiem sabiedrības ieguvumiem" īstenošanu
Izdoti saskaņā ar Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība"
ietvaros izveidoto fondu vadības likuma 14.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (turpmāk – fonds) 2009.gada programmas 1.7.aktivitātes "Izglītojošo un sabiedrības informēšanas kampaņu, īpaši masu medijos, realizēšana par imigrāciju un iespējamiem sabiedrības ieguvumiem" (turpmāk – aktivitāte) projektu konkursa organizēšanas kārtību;

1.2. prasības fonda finansējuma saņēmējiem aktivitātes ietvaros;

1.3. fonda projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību un to vērtēšanas kritērijus aktivitātes ietvaros;

1.4. fonda projektu atlases kārtību aktivitātes ietvaros;

1.5. granta līguma slēgšanas kārtību aktivitātes ietvaros.

2. Aktivitātes mērķis ir veicināt labvēlīgāku, iecietīgāku un pieņemošāku attieksmi uzņēmējas valsts sabiedrībā pret trešo valstu valstspiederīgajiem. Aktivitātē sasniedzamie uzraudzības rādītāji ir šādi:

2.1. īstenoti vismaz pieci dažādi sabiedrības informēšanas pasākumi (piemēram, televīzija, radio, vides reklāma, plakāti), informatīvas kampaņas, diskusijas un izstādes, tai skaitā pasākumu kopums Latvijas publiskajās bibliotēkās, izmantojot bibliotēku infrastruktūru, interaktīvu sociālo rīku veidošana vai izmantošana (piemēram, kampaņas tematikai veltītu spēļu, aplikāciju komunikācijas platformas sociālajos portālos) un to popularizēšana;

2.2. īstenots vismaz viens izglītojošs pasākums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 14.punktā minētos pasākumus un izpildot šo noteikumu 2.punktā noteiktos uzraudzības rādītājus.

4. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

5. Aktivitāti īsteno no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz 2011.gada 30.jūnijam. Maksājumus par izdevumiem, kas radušies līdz 2011.gada 30.jūnijam, var veikt līdz granta līgumā noteiktajam projekta gala pārskata iesniegšanas termiņam, bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 31.jūlijam.

6. Ar aktivitātes īstenošanu saistītos Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likuma 7.pantā noteiktos vadošās iestādes pienākumus un tiesības īsteno Kultūras ministrija (turpmāk – vadošā iestāde).

7. Fonda projektu atlasē ir šādi posmi:

7.1. uzaicinājuma nosūtīšana;

7.2. fonda projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana;

7.3. fonda projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana;

7.4. nosacījumu izpildes izvērtēšana, ja fonda projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumu;

7.5. granta līguma noslēgšana par fonda projekta ieviešanu.

II. Atbalsta sniegšanas nosacījumi

8. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs var būt valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā un sekmē pilsoniskās sabiedrības attīstību un starpkultūru dialogu.

9. Fonda projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par fonda projekta sagatavošanu, vadību, ieviešanu un fonda projekta rezultātiem.

10. Fonda projektu finansē no fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros fonda finansējums ir 75 procenti no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas. Kopējais aktivitātē pieejamais finansējums ir 112 448 lati, tai skaitā fonda finansējums – 84 336 lati un valsts budžeta finansējums – 28 112 lati. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem fonda projekta finansēšanai var piesaistīt fonda projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

11. Maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā aktivitātē ir 112 448 lati.

12. Projekta īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 5.punktā minēto termiņu.

13. Projekta ietvaros atbalstāmi šādi pasākumi:

13.1. projekta administrēšana;

13.2. informatīvas kampaņas masu medijos, diskusijas un izstādes, tai skaitā pasākumu kopums Latvijas publiskajās bibliotēkās, izmantojot bibliotēku infrastruktūru, interaktīvu sociālo rīku veidošana vai izmantošana (piemēram, kampaņas tematikai veltītu spēļu, aplikāciju komunikācijas platformas sociālajos portālos) un to popularizēšana;

13.3. plašam iedzīvotāju lokam paredzēti izglītojoši un informatīvi pasākumi, kas palielina izpratni par imigrantu integrācijas jautājumiem, kā arī veicina imigrantu iekļaušanos Latvijas kultūras un sabiedriskajā dzīvē;

13.4. pasākumi, kas veicina plašsaziņas līdzekļu iesaisti trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jautājumu risināšanā un tolerantākas sabiedrības veidošanos;

13.5. informatīvas aktivitātes, kurās iesaistīti trešo valstu valstspiederīgie, kas ieradušies Eiropas Savienībā pēdējo piecu gadu laikā;

13.6. fonda projekta informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotajiem fondiem un granta līguma nosacījumiem;

13.7. citi aktivitātes mērķim atbilstoši pasākumi.

14. Viens fonda projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros ierobežotā fonda projektu iesniegumu atlasē var iesniegt vienu fonda projekta iesniegumu.

15. Ja tiek konstatēts, ka fonda projekta iesniedzējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, vadošajai iestādei ir tiesības apturēt projekta iesnieguma tālāku virzību, kā arī vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

16. Fonda ietvaros ir attiecināmas tiešās un netiešās izmaksas atbilstoši fonda izmaksu nosacījumiem (1.pielikums). Fonda projekta iesniedzējs sagatavo detalizētu izmaksu aprēķinu (2.pielikums), kurā izdevumi atbilst ieņēmumiem. Netiešās izmaksas aktivitātē nepārsniedz 10 % no fonda projekta tiešajām izmaksām.

17. Ja, īstenojot fonda projektu, tiešās izmaksas ir mazākas par fonda projekta iesniegumā paredzētajām, vadošā iestāde pieņem lēmumu par fonda projekta netiešo izmaksu proporcionālu samazinājumu, lai netiešās izmaksas nepārsniegtu šo noteikumu 16.punktā noteikto proporciju no fonda projekta tiešajām izmaksām.

18. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus projekta ietvaros plāno kā attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši nodokļu jautājumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

19. Ja fonda projekta budžeta tāmē (3.pielikums) ir paredzētas izmaksas, kas nav attiecināmas kā tiešās vai netiešās izmaksas, šo izmaksu segšanai var izmantot tikai fonda projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus. To atspoguļo projekta finansējuma plānā (4.pielikums) un detalizētajā finanšu aprēķinā.

20. Fonda projekta īstenošanas izmaksas uzskata par attiecināmām, ja tās:

20.1. radušās, sākot ar dienu, kad stājušies spēkā šie noteikumi;

20.2. nepieciešamas projekta īstenošanai, paredzētas vadošās iestādes apstiprinātajā projekta iesniegumā un veiktas, ievērojot atbilstošus finanšu vadības, ekonomiskuma un efektivitātes principus;

20.3. veiktas un iegrāmatotas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē un nodalītas no pārējām izmaksām;

20.4. iespējams identificēt un pārbaudīt un tās apliecina attiecīgi maksājumus pamatojošu dokumentu oriģināli;

20.5. attiecībā uz izmaksām nav konstatēti granta līguma, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārkāpumi.

21. Neskarot publiskā iepirkuma nosacījumus, līgumus par summu, kas mazāka par 3 514,02 latiem, projekta iesniedzējs ar piegādātāju var slēgt, pamatojoties uz vienu piedāvājumu un neizsludinot konkursu. Projekta iesniedzējs nodrošina cenu atbilstības pārbaudi, ko apliecina brīvas formas apraksts par piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai precei vai pakalpojumam, informācija par aptaujātajiem komersantiem un cita informācija, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti.

22. Fonda projekta ietvaros apakšlīgumu summa nedrīkst pārsniegt 40 % no fonda projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, izņemot gadījumu, ja finansējuma saņēmējs iesniedzis detalizētu rakstisku pamatojumu un vadošā iestāde atzinusi, ka, neslēdzot apakšlīgumus, aktivitāti nevar īstenot tik efektīvi, apakšlīgumu slēgšana ir nepieciešama konkrētās aktivitātes īstenošanai un netiek pārkāpts šo noteikumu 16.punkts.

III. Projekta iesnieguma iesniegšana

23. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta uzaicinājumu fonda projekta iesniedzējam iesniegt fonda projekta iesniegumu. Ja fonda projekta iesniegums tiek noraidīts, vadošā iestāde var atkārtoti nosūtīt uzaicinājumu.

24. Uzaicinājumā norāda::

24.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu;

24.2. aktivitātē pieejamo finansējumu;

24.3. fonda projekta iesnieguma iesniegšanas adresi;

24.4. fonda projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā nosūtīšanai pa pastu vai personīgi;

24.5. norādi par fonda projekta iesnieguma sagatavošanu atbilstoši šiem noteikumiem, izmantojot šajos noteikumos noteiktās projekta iesnieguma veidlapas.

25. Fonda projekta iesniegumu iesniedz vadošajā iestādē līdz uzaicinājumā norādītā termiņa beigām. Fonda projekta iesniegumu noraida, ja tas saņemts pēc norādītā termiņa.

26. Fonda projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (5.pielikums) un šādiem pielikumiem:

26.1. fonda projekta iesniedzēja apliecinājuma (6.pielikums);

26.2. fonda projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla dzīves gaitu apraksta (CV);

26.3. fonda projekta budžeta tāmes;

26.4. fonda projekta finansējuma plāna;

26.5. fonda projekta detalizēta finanšu aprēķina;

26.6. fonda projekta kalendāra plāna (7.pielikums);

26.7. fonda projekta iepirkumu plāna (8.pielikums);

26.8. detalizēta rakstiska pamatojuma, ja projekta apakšlīgumu summa pārsniedz 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

27. Projekta iesniegumu vadošajā iestādē iesniedz papīra formā divos eksemplāros, kurus sagatavo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

28. Papīra formā iesniegtajam fonda projekta iesniegumam pievieno projekta iesnieguma elektronisko versiju (elektronisko datu nesējā). Uz datu nesēja norāda šādu informāciju:

28.1. norāde "Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ierobežotas atlases projekta iesniegums";

28.2. norāde uz aktivitāti;

28.3. fonda projekta iesniedzēja nosaukums;

28.4. fonda projekta nosaukums.

29. Visus dokumentus (divi eksemplāri papīra formā un elektroniskā versija) ievieto slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda šādas ziņas:

29.1. norāde "Ierobežotas pieejamības informācija";

29.2. vadošās iestādes nosaukums un adrese;

29.3. fonda projekta iesniedzēja nosaukums un adrese;

29.4. norāde "Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ierobežotas atlases projekta iesniegums";

29.5. gada programma, aktivitātes numurs un nosaukums;

29.6. fonda projekta nosaukums.

30. Fonda projekta iesniegumu iesniedz kopā ar pavadvēstuli. Pavadvēstulē norāda fonda projekta iesniedzēja nosaukumu, gada programmu, aktivitātes numuru un nosaukumu, projekta nosaukumu un pievienoto dokumentu sarakstu.

31. Vadošā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā iesniegšanas dienā un piešķir tam reģistrācijas numuru.

32. Šo noteikumu 24.punktā minētajā uzaicinājumā norādītais fonda projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad vadošā iestāde pieņem un reģistrē fonda projekta iesniegumu. Fonda projekta iesniegumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu:

32.1. ja fonda projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata dienu, kad fonda projekta iesniedzējs iesniedzis vai nosūtījis fonda projekta iesniegumu;

32.2. ja rodas domstarpības, fonda projekta iesniedzējam jāpierāda, ka fonda projekta iesniegums ir iesniegts pirms fonda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet vadošajai iestādei jāpamato, ka fonda projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc noteiktā fonda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

IV. Fonda projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

33. Aktivitātes ietvaros iesniegto fonda projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina vadošās iestādes izveidota ierobežotas projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisija darbojas saskaņā ar vadošās iestādes izstrādātu un apstiprinātu nolikumu.

34. Uzsākot darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām. Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta fonda projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

35. Komisija var uzsākt fonda projekta iesnieguma vērtēšanu agrāk par uzaicinājumā norādīto termiņu, ja fonda projekta iesniedzējs, kam nosūtīts uzaicinājums, jau iesniedzis fonda projekta iesniegumu.

36. Komisija fonda projektu iesniegumus vērtē saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

37. Fonda projekta iesniegumu vērtē pēc šādiem administratīvajiem kritērijiem:

37.1. fonda projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 8.punktā noteiktajām prasībām un ir uzaicināts iesniegt fonda projekta iesniegumu;

37.2. fonda projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona fonda projekta iesniegumu ir iesniegusi personīgi vai nosūtījusi pa pastu papīra un elektroniska dokumenta formā;

37.3. fonda projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

37.4. fonda projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu;

37.5. fonda projekta iesniegums ir iesniegts divos cauršūtos (caurauklotos) eksemplāros, ir pievienoti visi pielikumi saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu, kā arī fonda projekta iesnieguma elektroniskā versija elektronisko datu nesējā;

37.6. iesniegtie fonda projekta iesniegumu eksemplāri ir identiski un atbilst projekta iesnieguma elektroniskajai versijai;

37.7. fonda projekta sagatavošanai ir izmantotas šajos noteikumos noteiktās veidlapas;

37.8. fonda projekta iesnieguma veidlapas un pielikumus ir parakstījušas atbildīgās amatpersonas;

37.9. fonda projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

37.10. fonda projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

37.11. fonda projekta iesnieguma lapas ir numurētas;

37.12. fonda projekta iesnieguma veidlapas un pievienoto dokumentu veidlapas ir pilnībā aizpildītas;

37.13. pieprasītais fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma apjoms ir aprēķināts aritmētiski pareizi un ir ievērota finansējuma proporcija atbilstoši šo noteikumu 22.punktam;

37.14. finanšu aprēķini, budžeta tāme un finansējuma plāns ir sastādīts latos un ir aritmētiski precīzs un pareizi izstrādāts, izmaksas ir pareizi sadalītas pa budžeta tāmes kodiem;

37.15. fonda projekta budžets ir sabalansēts (izmaksu kopsumma atbilst izdevumu kopsummai), un tā izdevumi nepārsniedz aktivitātes ietvaros pieejamo finansējumu;

37.16. budžeta tāmē un detalizētajā finanšu aprēķinā attiecināmās tiešās un netiešās izmaksas norādītas atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam;

37.17. ja fonda projekta budžetā paredzētas izmaksas, kas nav attiecināmas atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, norādīts šo izmaksu finansēšanas avots;

37.18. fonda projekta budžetā netiešās izmaksas nepārsniedz 10 % no fonda projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām (ja attiecināms);

37.19. fonda projekta kalendāra plānā paredzēti saprātīgi un pietiekami termiņi pasākumu īstenošanai;

37.20. fonda projekta iesniegumā ir ievēroti fonda teritoriālās darbības ierobežojumi;

37.21. fonda projekta iesniegumā ietvertie pasākumi netiek un nav finansēti vai līdzfinansēti no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem un Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

37.22. fonda projekta iepirkumu plāns atbilst publiskos iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem un šo noteikumu 21.punktam;

37.23. fonda projekta iepirkumu plāns atbilst fonda projekta pasākumiem, fonda projekta budžeta tāmei un detalizētajam izmaksu aprēķinam, ir pareizi norādītas atsauces uz izmaksu kodiem un budžeta tāmes kodiem.

38. Fonda projekta iesniegumu vērtē pēc šādiem kvalitātes kritērijiem:

38.1. fonda projekta iesniegumā projekta vispārīgais un projekta specifiskais mērķis:

38.1.1. nav definēts vispār – nulle punktu;

38.1.2. ir definēts neskaidri – divi punkti;

38.1.3. ir skaidri definēts – pieci punkti;

38.2. fonda projekts:

38.2.1. neatbilst šo noteikumu 2.punktā noteiktajam aktivitātes mērķim un nenodrošina kvantitatīvo indikatoru sasniegšanu – nulle punktu;

38.2.2. atbilst šo noteikumu 2.punktā noteiktajam aktivitātes mērķim, bet kvantitatīvo indikatoru sasniegšanu nodrošina daļēji – viens punkts;

38.2.3. atbilst šo noteikumu 2.punktā noteiktajam aktivitātes mērķim un nodrošina kvantitatīvo indikatoru sasniegšanu – pieci punkti;

38.3. fonda projekta ietvaros paredzētās darbības:

38.3.1. neatbilst šo noteikumu 13.punktam – nulle punktu;

38.3.2. atbilst šo noteikumu 13.punktam – pieci punkti;

38.4. fonda projekta iesniegumā:

38.4.1. nav sniegts mērķa grupas raksturojums – nulle punktu;

38.4.2. sniegtais mērķa grupas raksturojums ir vispārīgs (netiek definētas sīkākas kategorijas – pēc vecuma, dzimuma, nodarbošanās veida u.tml., netiek dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju) – divi punkti;

38.4.3. sniegtais mērķa grupas raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda fonda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību, – pieci punkti;

38.5. fonda projekta iesniegums:

38.5.1. nepamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības – nulle punktu;

38.5.2. izvēlētās mērķa grupas vajadzības pamato vispārīgi, nav dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju – divi punkti;

38.5.3. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un sniedz mērķa grupas raksturojumu, raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda fonda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību, – pieci punkti;

38.6. fonda projekta iesniegumā risināmie problēmjautājumi:

38.6.1. nav definēti un pamatoti – nulle punktu;

38.6.2. ir definēti nepilnīgi, sniegts tikai vispārīgs pamatojums – divi punkti;

38.6.3. ir definēti pilnīgi, taču ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums – trīs punkti;

38.6.4. ir definēti pilnīgi, un ir sniegts izvērsts pamatojums ar skaidrām norādēm uz informācijas avotiem – pieci punkti;

38.7. esošās situācijas, identificēto problēmu, izvirzīto mērķu un plānoto fonda projekta rezultātu savstarpējā sasaiste fonda projekta iesniegumā:

38.7.1. nav norādīta – nulle punktu;

38.7.2. ir norādīta, taču neskaidri – divi punkti;

38.7.3. ir skaidri norādīta – pieci punkti;

38.8. fonda projekta iesniegumā definētie uzraudzības rādītāji:

38.8.1. nesniedz priekšstatu (nav precīzi definēti un izmērāmi) par fonda projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu), salīdzinot ar identificēto stāvokli, un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju) – nulle punktu;

38.8.2. sniedz priekšstatu par fonda projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu), salīdzinot ar identificēto stāvokli, un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju), tomēr kvantitatīvie rādītāji nav precīzi definēti vai izmērāmi vai arī nav pamatota uzlabojumu ietekme – trīs punkti;

38.8.3. sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par fonda projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu), salīdzinot ar identificēto stāvokli, un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvais efekts un parādīta to ilgtspēja) – pieci punkti;

38.9. fonda projektā definētās prasības personāla kompetencei, pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai (ja norādīts):

38.9.1. nav pietiekamas fonda projekta īstenošanai, jo prasības nav saistītas ar norādītajiem pienākumiem vai nav definētas, vai izvēlētā fonda projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām – nulle punktu;

38.9.2. ir daļēji pietiekamas fonda projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi vai izvēlētajam fonda projekta personālam nav pieredzes vai atbilstošas izglītības uzticēto pienākumu veikšanā – viens punkts;

38.9.3. ir daļēji pietiekamas fonda projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi, bet izvēlētajam fonda projekta personālam ir atbilstoša izglītība un neliela pieredze uzticēto pienākumu veikšanā – divi punkti;

38.9.4. ir daļēji pietiekamas fonda projekta īstenošanai, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam fonda projekta personālam ir atbilstoša izglītība, bet neliela pieredze uzticēto pienākumu veikšanā – četri punkti;

38.9.5. apliecina spēju sekmīgi ieviest fonda projektu, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam personālam ir atbilstoša izglītība un ilgstoša pieredze uzticēto pienākumu veikšanā – pieci punkti;

38.10. fonda projekta īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze:

38.10.1. nav pieejama, un tās nodrošināšana fonda projekta budžeta ietvaros pietiekamā apjomā nav iespējama – nulle punktu;

38.10.2. nav pieejama, taču tā tiks nodrošināta fonda projekta budžeta ietvaros – divi punkti;

38.10.3. ir nodrošināta daļēji, taču fonda projekta budžeta ietvaros kopumā materiāltehniskā bāze tiks nodrošināta – četri punkti;

38.10.4. ir nodrošināta pilnībā – pieci punkti;

38.11. fonda projekta iesniegumā pasākumu ieviešanas uzraudzība:

38.11.1. nav skaidri definēta – nulle punktu;

38.11.2. definēta nepilnīgi (noteikti atsevišķi uzraudzības pasākumi, bet nav definēti uzraudzības kontroles mehānismi – vadības sanāksmes, atskaitīšanās formas) – viens punkts;

38.11.3. ir skaidri definēta (noteikti uzraudzības pasākumi, definēti uzraudzības kontroles mehānismi – vadības sanāksmes, atskaitīšanās formas) – divi punkti;

38.12. fonda projekta popularizēšanai publicitātes un informācijas pasākumi:

38.12.1. nav definēti – nulle punktu;

38.12.2. ir definēti, tomēr sniegs tikai nelielu informāciju par fonda projektu vai arī sasniegs tikai šauru personu loku – viens punkts;

38.12.3. ir definēti, sniegs plašu informāciju par fonda projektu un sasniegs plašu personu loku – trīs punkti;

38.13. fonda projekta budžetā:

38.13.1. izmaksas ir nesamērīgas un neatbilstošas tirgus cenām – nulle punktu;

38.13.2. izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim, atbilst tirgus cenām, tomēr atsevišķās pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas – trīs punkti;

38.13.3. izmaksas ir samērīgas un atbilst tirgus cenām visās izmaksu pozīcijās, ir pamatotas un atbilst fonda projekta specifikai un mērķim – pieci punkti;

38.14. mērķu sasniegšanai izvēlētie risinājumi:

38.14.1. ir ekonomiski neizdevīgi – nulle punktu;

38.14.2. ir ekonomiski izdevīgi– pieci punkti;

38.15. fonda projekts sasniegs:

38.15.1. vienu mērķa grupu sabiedrībā – nulle punktu;

38.15.2. divas mērķa grupas sabiedrībā – divi punkti;

38.15.3. trīs līdz četras mērķa grupas sabiedrībā – četri punkti;

38.15.4. piecas un vairāk mērķa grupas sabiedrībā – seši punkti;

38.16. fonda projektā atgriezeniskā saite ar mērķa grupu:

38.16.1. nav nodrošināta – nulle punktu;

38.16.2. ir nodrošināta – trīs punkti;

38.17. fonda projekta kalendāra plānā:

38.17.1. nav paredzēts pietiekams laiks izvēlēto iepirkumu veikšanai saskaņā ar iepirkumu plānu – nulle punktu;

38.17.2. ir paredzēts pietiekams laiks izvēlēto iepirkumu veikšanai saskaņā ar iepirkumu plānu – viens punkts.

39. Komisija uzsāk projekta iesnieguma vērtēšanu pēc administratīvajiem kritērijiem. Ja kādā no šo noteikumu 37.1., 37.2., 37.3., 37.5., 37.6., 37.7., 37.8., 37.9., 37.10., 37.12., 37.21. vai 37.22.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem ir saņemts novērtējums "neatbilst", komisija pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu un iesaka to noraidīt.

40. Komisija turpina projekta iesnieguma vērtēšanu pēc kvalitātes kritērijiem. Ja kādā no šo noteikumu 38.1., 38.2., 38.6., 38.7., 38.8., 38.9., 38.10., 38.13. un 38.14.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem saņemts nulle punktu, komisija pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu un iesaka to noraidīt.

41. Pēc fonda projekta iesnieguma kvalitātes kritēriju vērtēšanas saskaita iegūtos punktus.

42. Fonda projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu un virza apstiprināšanai, ja kvalitātes kritērijos iegūtais kopējais punktu skaits nav mazāks par 40 punktiem no 75 maksimāli iespējamajiem punktiem.

43. Komisija virza projekta iesniegumu apstiprināšanai ar nosacījumu, ja ir nepieciešami precizējumi šo noteikumu 37.4., 37.11., 37.13., 37.14., 37.15., 37.16., 37.17., 37.18., 37.19., 37.20., 37.23. vai 37.24.apakšpunktā minētajos administratīvajos kritērijos, šo noteikumu 38.2., 38.6., 38.7., 38.8., 38.9., 38.10., 38.13. vai 38.14.apakšpunktā minētajos kvalitātes kritērijos ir iegūts katrā vairāk nekā nulle punktu, taču nepieciešami precizējumi, vai arī nepieciešami precizējumi šo noteikumu 38.3., 38.4., 38.5., 38.11., 38.12., 38.15. un 38.16.apakšpunktā minētajos kritērijos.

44. Komisija sagatavo un iesniedz vadošajā iestādē vērtēšanas ziņojumu, kurā iekļauj informāciju par saņemtajiem projektu iesniegumiem, vērtēšanas procesā iesaistītajām personām, vērtēšanas gaitu, kā arī apstiprināšanai un noraidīšanai ieteiktajiem projektu iesniegumiem un to noraidīšanas iemesliem.

45. Vadošā iestāde, pamatojoties uz komisijas ieteikumu, pieņem lēmumu par fonda projekta iesnieguma:

45.1. apstiprināšanu finansēšanai no fonda līdzekļiem un valsts budžeta līdzekļiem;

45.2. apstiprināšanu ar nosacījumu;

45.3. noraidīšanu finansēšanai no fonda līdzekļiem un valsts budžeta līdzekļiem.

46. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to fonda projekta iesniedzējam.

47. Lēmumā par fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi fonda projekta iesniedzējs nodrošina vadošās iestādes noteiktajā termiņā (kas nepārsniedz 10 darbdienas).

48. Komisija 10 darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 47.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc tam, kad komisija izvērtējusi nosacījumu izpildi, sagatavo attiecīgu atzinumu. Ja lēmumā ietvertie nosacījumi ir izpildīti, vadošā iestāde piecu darbdienu laikā informē fonda projekta iesniedzēju par granta līguma slēgšanas nosacījumiem. Ja atzinums ir negatīvs vai ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā ietverto nosacījumu izpildi šo noteikumu 47.punktā minētajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

V. Fonda projekta īstenošanas nosacījumi

49. 20 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vadošā iestāde ar fonda finansējuma saņēmēju noslēdz granta līgumu, kurā atrunāti līgumslēdzēju pušu pienākumi un tiesības, kā arī kārtība un nosacījumi (tai skaitā finansēšanas nosacījumi un maksāšanas kārtība), kas jāievēro, lai nodrošinātu fonda projekta īstenošanu.

50. Fonda finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam un sniedz vadošajai iestādei pārskatu par īstenošanas progresu un finanšu izlietojumu saskaņā ar granta līgumu.

51. Fonda finansējuma saņēmējs fonda projekta īstenošanai atver atsevišķu kontu Valsts kasē, no kura tiek veikti un kurā saņemti visi ar fonda projekta īstenošanu saistītie maksājumi.

52. Grozījumus fonda projektā izdara atbilstoši granta līgumā noteiktajai kārtībai. Nedrīkst grozīt fonda projekta mērķi vai kvantitatīvos indikatorus.

53. Ja fonda projekta īstenošanas laikā nepieciešami grozījumi fonda projektā, finansējuma saņēmējs iesniedz vadošajā iestādē grozījumu projektu un pamatojumu.

54. Fonda finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu savā mājaslapā internetā.

55. Vadošā iestāde izbeidz fonda projektu atlasi, neslēdzot granta līgumu, ja visi iesniegtie fonda projektu iesniegumi ir noraidīti saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem vai tam ir objektīvs pamatojums (nepārvarama vara, nav pieejami finanšu līdzekļi vai citi specifiski apstākļi, kas liedz īstenot projektu).

56. Fonda finansējuma saņēmējs nodrošina ar fonda projekta īstenošanu saistītās informācijas uzglabāšanu līdz 2019.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.348
Fonda izmaksu nosacījumi

I. Vispārīgie nosacījumi

1. Pamatprincipi

1.1. Izdevumi ir attiecināmi, ja tie:

a) atbilst fonda mērķiem;

b) ir veikti to pasākumu ietvaros, kas noteikti šo noteikumu 14.punktā;

c) nepieciešami, lai veiktu projektā ietvertos pasākumus;

d) ir saprātīgi un atbilstoši pareizas finanšu pārvaldības principiem, jo īpaši attiecībā uz izdevīgumu un izmaksu lietderību;

e) radušies finansējuma saņēmējam;

f) saistīti ar mērķa grupu – fiziskām personām, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi saskaņā ar Lisabonas līguma 20.pantu un kuras nesen ieradušās vai atrodas kādas trešās valsts teritorijā un ievēro Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos īpašos pirmsaizbraukšanas pasākumus un noteikumus, tai skaitā tādus, kas attiecas uz spēju integrēties Latvijas sabiedrībā. Mērķa grupā neiekļauj tās fiziskās personas, kuras iesniegušas patvēruma pieteikumu, par ko galīgais lēmums vēl nav pieņemts, kurām ir bēgļa vai alternatīvais statuss vai kurām ir tiesības uz bēgļa vai alternatīvo statusu saskaņā ar Patvēruma likumu;

g) radušies saskaņā ar granta līguma nosacījumiem.

1.2. Fonda atbalstītos projektus nevar finansēt no citiem Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem. Fonda atbalstītos projektus var līdzfinansēt no valsts budžeta, kā arī citiem publiskiem un privātiem līdzekļiem.

2. Projekta budžets

2.1. Budžetam jābūt sabalansētam – izmaksu kopsummai jābūt vienādai ar ieņēmumu kopsummu.

2.2. Projekta izmaksas iedala:

a) projekta tiešajās attiecināmajās izmaksās, kuras tieši saistītas ar projekta īstenošanu;

b) projekta netiešajās attiecināmajās izmaksās, kuras nav tieši saistītas ar konkrēto projektu;

c) projekta neattiecināmajās izmaksās.

2.3. Projekta izdevumos ieskaita projekta tiešās un netiešās attiecināmās izmaksas un izmaksas, kas tiek segtas no projekta ieņēmumiem. Projekta ieņēmumos ieskaita Eiropas Savienības finansējumu, valsts budžeta finansējumu, finansējuma saņēmēja finansējumu, trešo pušu finansējumu un projekta ietvaros radušos ieņēmumus.

3. Ieņēmumu un bezpeļņas nosacījums

3.1. Fonds atbalsta bezpeļņas projektus. Ja projekta ieņēmumi, ieskaitot projekta ietvaros radušos ieņēmumus, projekta noslēgumā pārsniedz faktiski veiktos atbilstošos projekta izdevumus, attiecīgi samazina fonda ieguldījumu projektā. Visus projekta ieņēmumu avotus reģistrē finansējuma saņēmēja grāmatvedībā, un tiem jābūt identificējamiem un pārbaudāmiem.

3.2. Projekta ieņēmumus veido finansiālie ieguldījumi, kas projektam piešķirti no fonda, publiskiem vai privātiem līdzekļiem, ieskaitot finansējuma saņēmēja ieguldījumu, kā arī ieņēmumi, kas iegūti šā pielikuma I daļas 4.sadaļā minētajā atbilstības periodā no pārdošanas, nomas, pakalpojumiem, reģistrēšanās nodevām vai citiem līdzīgiem ieņēmumiem.

3.3. Fonda un valsts budžeta finansējuma ieguldījumu no valsts budžeta, piemērojot bezpeļņas principu, aprēķina, no kopējām attiecināmajām izmaksām atņemot trešo personu ieguldījumu, finansējuma saņēmēja ieguldījumu un projekta ietvaros radušos ieņēmumus.

4. Atbilstības periods

Maksājumus izdara (izņēmums ir nolietojuma norakstījumi) un attiecīgās izmaksas rodas pēc tā gada 1.janvāra, kas minēts finansēšanas lēmumā, ar kuru apstiprināta gada programma. Atbilstības periods ir līdz N1+2 gada 30.jūnijam, kas nozīmē, ka projekta izdevumiem ir jārodas pirms minētā datuma. Maksājumus var veikt arī pēc N1+2 gada 30.jūnija, bet pirms gala ziņojuma iesniegšanas vadošajā iestādē.

Piezīme.

N1 – fonda gada programmas uzsākšanas gads.

5. Izdevumu uzskaite

5.1. Izdevumi atbilst finansējuma saņēmēju veiktajiem maksājumiem. Tie ir finanšu transakciju veidā, izņemot nolietojuma norakstījumu izdevumus.

5.2. Izdevumi ir pamatoti ar oficiāliem rēķiniem. Ja tas nav iespējams, izdevumus pamato ar uzskaites dokumentiem vai apliecinošiem dokumentiem, kam ir līdzvērtīga pierādījuma vērtība.

5.3. Izdevumi ir identificējami un pārbaudāmi. Tie ir:

a) norādīti finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaites dokumentos;

b) veikti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem grāmatvedības standartiem un grāmatvedību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstoši finansējuma saņēmēja izdevumu uzskaites praksei;

c) deklarēti saskaņā ar piemērojamām prasībām nodokļu un sociālās likumdošanas jomā.

5.4. Uzskaites datu glabāšana un apstrāde atbilst normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā.

5.5. Finansējuma saņēmējs nodrošina atsevišķu analītisku datorizēto grāmatvedības uzskaiti saimnieciskiem darījumiem, kas radušies saistībā ar fonda projekta ietvaros īstenotajām darbībām.

5.6. Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas uzkrāšanu par projekta tehnisko un finansiālo progresu, kas ir nepieciešama attiecīgo ziņu sniegšanai. Informāciju uzkrāj finansējuma saņēmēja lietvedībā un grāmatvedības uzskaitē, tai skaitā elektronisko datu nesējos.

6. Teritoriālā darbības joma

6.1. Izdevumi ir attiecināmi uz tiem finansējuma saņēmējiem, kuri darbojas un ir reģistrēti Latvijas Republikā, izņemot starptautiskās starpvaldību organizācijas, kuras nodarbojas ar pamatdokumentā definēto mērķu sasniegšanu.

6.2. Fonda izdevumi atbilst šā pielikuma I daļas 1.1.punkta "e" apakšpunktā definēto finansējuma saņēmēju izdevumiem.

6.3. Izdevumi rodas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā (izņemot izdevumus par pasākumiem, kuri pirms izceļošanas tiek veikti to fizisko personu izcelsmes valstīs, kas saskaņā ar Lisabonas līguma 20.pantu nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un dod šīm personām iespēju apgūt integrācijai nepieciešamās zināšanas un iemaņas, piemēram, profesionālo izglītību, informācijas materiālu izplatīšanu, daudzpusīgus pilsoniskas ievirzes kursus un valodu mācīšanu).

II. Attiecināmo izmaksu kategorijas

1. Tiešās attiecināmās izmaksas

Tiešās attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu, un tās iekļauj projekta budžeta aprēķinā.

1.1. Personāla izmaksas

1.1.1. Vispārīgie nosacījumi

1.1.1.1. Personāla izmaksas ir attiecināmas tikai uz tām personām, kurām ir nozīmīga loma projekta īstenošanā, – projekta vadītāji un personas, kas iesaistītas, piemēram, projekta pasākumu plānošanā, pasākumu īstenošanā (vai pārraudzībā), pakalpojumu sniegšanā projekta mērķa grupai. Izmaksas attiecībā uz citiem finansējuma saņēmējiem, kuriem ir tikai atbalsta funkcijas (piemēram, iestādes vadītājs, grāmatvedis, sagādnieks (iepirkumu speciālists), personāla speciālists, informācijas tehnoloģiju speciālists, administratīvais palīgs, projekta asistents, sekretārs), nav attiecināmas kā tiešās attiecināmās izmaksas, un tās uzskata par netiešajām attiecināmajām izmaksām.

1.1.1.2. Personāla izmaksas apraksta detalizētajā izdevumu aprēķinā, norādot funkcijas, personāla locekļu skaitu un vārdus un uzvārdus. Ja attiecīgās personas vēl nav zināmas vai tās nevar atklāt, projektā sniedz norādes par tās personas profesionālo un tehnisko kvalifikāciju, kurai uzticēs īstenot nozīmīgas projekta funkcijas vai uzdevumus.

1.1.1.3. Projektam piešķirtās personāla izmaksas (algas, sociālās apdrošināšanas iemaksas un citas atalgojuma izmaksas) ir attiecināmas, ja tās nepārsniedz finansējuma saņēmēja atalgojuma shēmas vidējās likmes. Attiecīgos gadījumos var norādīt darba devēja veiktās iemaksas, izņemot prēmijas, veicināšanas maksājumus vai peļņas sadales shēmas. Nodevas, nodokļi vai maksājumi (jo īpaši algām piemērojamie tiešie nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi), kas attiecas uz fonda finansētiem projektiem, uzskatāmi par attiecināmām izmaksām tikai tad, ja tie faktiski radušies tiešajam finansējuma saņēmējam.

1.1.2. Īpašie nosacījumi attiecībā uz valsts struktūru personāla izmaksām

To valsts struktūru personāla izmaksas, kas īsteno projektu, uzskatāmas par attiecināmām tiešajām izmaksām tikai šādos gadījumos:

a) finansējuma saņēmējs personu ir pieņēmis darbā uz līguma pamata, lai īstenotu projektu;

b) persona, ko finansējuma saņēmējs pastāvīgi nodarbina uz nenoteiktu laiku, pilda ar projekta īstenošanu īpaši saistītus uzdevumus kā virsstundu darbu;

c) persona ar organizācijas lēmumu ir norīkota pildīt uzdevumus, kas ir saistīti ar projekta īstenošanu un neietilpst viņas ikdienas darba pienākumos, tādēļ organizācija ir pieņēmusi darbā citu personu, kas aizvieto minēto personu un pilda viņas ikdienas darba pienākumus.

1.2. Komandējumu un uzturēšanās izmaksas

1.2.1. Komandējumu un uzturēšanās izdevumi ir attiecināmās tiešās izmaksas:

a) attiecībā uz finansējuma saņēmēja personālu, kura izmaksas definētas kā attiecināmas šā pielikuma II daļas 1.1.sadaļā;

b) pamatotos izņēmuma gadījumos – ja finansējuma saņēmēja personāls atbilstoši šā pielikuma II daļas 1.1.sadaļai pilda atbalsta funkcijas;

c) attiecībā uz personām, kas piedalās projekta pasākumos, ja finansējuma saņēmējs var uzrādīt apmeklējuma sarakstus.

1.2.2. Komandējumu izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām. Atmaksājamo izdevumu likmes nosaka, pamatojoties uz lētāko sabiedriskā transporta veidu, lidojumi ir pieļaujami tikai tad, ja ceļojums ir garāks par 800 km (turp un atpakaļ) vai galamērķis ģeogrāfisku īpatnību dēļ attaisno aviosatiksmes izvēli. Biļetes saglabā. Ja izmanto personisko automašīnu, atmaksājamos izdevumus aprēķina, pamatojoties uz sabiedriskā transporta izmaksām vai nobrauktā attāluma likmēm, kas aprēķinātas saskaņā ar finansējuma saņēmēja izmantotiem noteikumiem.

1.2.3. Uzturēšanās izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām vai dienasnaudu. Ja organizācijai ir savas dienasnaudas likmes (uzturēšanās nauda), tās piemēro, ievērojot normatīvos aktus par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, un organizācijas praksi. Uzturēšanās nauda ietver vietējā transporta (ieskaitot braucienus ar taksometru), nakšņošanas, ēdināšanas, vietējo telefona sakaru un citas papildu izmaksas.

1.3. Aprīkojuma izmaksas

1.3.1. Vispārīgie nosacījumi

1.3.1.1. Izmaksas par aprīkojuma iegādi ir attiecināmas tikai tad, ja tās ir būtiski nepieciešamas projekta īstenošanai.

1.3.1.2. Aprīkojumam ir tehniskas iezīmes, kas nepieciešamas projekta īstenošanai. Aprīkojums atbilst normatīvajiem aktiem par konkrēto aprīkojumu un attiecīgajiem standartiem.

1.3.1.3. Izmaksas par aprīkojuma iegādi tiek attiecinātas, pamatojoties uz pamatlīdzekļu nolietojuma norakstījumiem, īres vai nomas izmaksām.

1.3.1.4. Izmaksas par ikdienas administratīvo aprīkojumu (piemēram, drukas ierīce, klēpjdators, kopētājs, tālrunis, kabeļi) nav tiešās attiecināmās izmaksas, un tās uzskata par netiešajām attiecināmajām izmaksām.

1.3.1.5. Izvēli starp īri, nomu vai pirkumu pamato ar vislētāko variantu (finansējuma saņēmējam ir jāsaglabā dokumenti, kas pamato, ka izvēlētais variants ir vislētākais). Ja īre vai noma nav iespējama projekta īstermiņa rakstura dēļ vai aprīkojuma vērtības straujas krišanās dēļ, pirkums ir pieļaujams un nolietojuma norakstījumu izdevumus var uzskatīt par attiecināmiem, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par nolietojuma norakstījumiem.

1.3.2. Noma un īre

Izdevumi par nomu vai īri var pretendēt uz finansējumu, ievērojot nomas vai īres termiņu saistībā ar projekta mērķiem.

1.3.3. Pirkumi

1.3.3.1. Ja aprīkojumu pērk pirms projekta īstenošanas vai tā īstenošanas laikā, attiecināma ir tikai tā nolietojuma norakstījumu izdevumu daļa, kas atbilst aprīkojuma izmantošanas laikposmam un faktiskās izmantošanas apjomam projekta vajadzībām.

1.3.3.2. Izmaksas attiecībā uz aprīkojumu, kas pirkts pirms projekta uzsākšanas, bet kuru izmanto projekta vajadzībām, ir attiecināmas, pamatojoties uz nolietojuma norakstījumiem. Šīs izmaksas nav attiecināmas, ja aprīkojums iegādāts, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu.

1.3.3.3. Aprīkojuma iegādes izmaksas atbilst parastajai tirgus cenai. Nolietojumu aprēķina saskaņā ar finansējuma saņēmējam piemērojamiem nodokļu un grāmatvedības noteikumiem.

1.3.3.4. Nolietojuma norakstījumus aprēķina par pilniem mēnešiem, ieskaitot aprīkojuma iegādes mēnesi.

1.3.4. Atsevišķu priekšmetu pirkumi

Atsevišķiem priekšmetiem, kuru vērtība ir mazāka par EUR 1000, visa pirkuma summa ir attiecināmās izmaksas, ja aprīkojums nopirkts projekta īstenošanas pirmajos trijos mēnešos.

1.4. Nekustamais īpašums

1.4.1. Vispārīgie nosacījumi

1.4.1.1. Nekustamā īpašuma nomas izmaksas ir attiecināmās izmaksas.

1.4.1.2. Ja nekustamais īpašums tiek nomāts, tas ir ar tehniskām iezīmēm, kas nepieciešamas projekta īstenošanai, un atbilst spēkā esošajām tiesību normām un standartiem.

1.4.2. Noma

Finansējumu nekustamā īpašuma nomai var saņemt, ja pastāv izprotama saikne starp nomu un attiecīgā projekta mērķiem un ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) nekustamais īpašums nav iegādāts, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu;

b) nekustamais īpašums izmantojams tikai projekta īstenošanai. Pretējā gadījumā attiecināma ir tikai tā izmaksu daļa, kas ir proporcionāla projekta vajadzībām izmantotajām telpām.

1.5. Palīgmateriāli un vispārīgie pakalpojumi

1.5.1. Palīgmateriālu, piegādes un citu vispārīgo pakalpojumu izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir identificējamas un tieši nepieciešamas projekta īstenošanai.

1.5.2. Biroja preču piegādes izmaksas, kā arī visu veidu sīku administratīvo palīgmateriālu piegādes izmaksas, reprezentācijas izmaksas un izmaksas par vispārīgajiem pakalpojumiem (piemēram, tālrunis, internets, pasts, biroja uzkopšana, komunālie pakalpojumi, apdrošināšana, personāla mācības un darbā pieņemšanas izmaksas) nav tiešās attiecināmās izmaksas. Tās ietilpst netiešajās attiecināmajās izmaksās atbilstoši šā pielikuma II daļas 2.sadaļai.

1.6. Apakšlīgumi (uzņēmumu līgumi, pakalpojumu līgumi, autorlīgumi un citi līgumi ar darbu izpildītājiem, kuru ietvaros izpildītājs nav tieši padots finansējuma saņēmējam un gūst peļņu)

1.6.1. Finansējuma saņēmējs ir spējīgs pats īstenot projekta pasākumus, tāpēc finansējuma saņēmējs nevar noslēgt apakšlīgumu par projekta īstenošanu. Apakšlīgumu slēgšanas iespēja ir ierobežota, un tā nedrīkst pārsniegt 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, izņemot projekta iesniedzēja īpaši pamatotus gadījumus, kad saņemta iepriekšēja vadošās iestādes piekrišana.

1.6.2. Fonda finansējumu nevar saņemt par šādiem apakšlīgumiem:

a) projekta vispārējās pārvaldības uzdevumu apakšlīgumi;

b) apakšlīgumi, kuri palielina projekta izmaksas, taču nerada samērīgu papildu vērtību;

c) apakšlīgumi ar starpniekiem vai konsultantiem, maksājumu nosakot procentuāli no projekta kopējām izmaksām, ja vien fonda finansējuma saņēmējs šāda veida maksājumu nav pamatojis ar veiktā darba vai pakalpojumu faktisko vērtību.

1.6.3. Attiecībā uz apakšlīgumiem finansējuma saņēmējs pieprasa, lai izpildītājs apņemtos revīzijas un kontroles iestādēm sniegt visu nepieciešamo informāciju par apakšlīgumu ietvaros veiktajām darbībām.

1.6.4. Apakšlīgumus norāda detalizētajos finanšu aprēķinos. Ja izmaksas nav ieplānotas detalizētajā finanšu aprēķinā kā apakšlīguma izmaksas, fonda finansējuma saņēmējs apakšlīgumu var slēgt tikai pēc grozījumu saskaņošanas ar vadošo iestādi.

1.7. Izmaksas, kas tieši izriet no nosacījumiem saistībā ar Eiropas Savienības finansējumu

Izmaksas, kas nepieciešamas, lai izpildītu ar Eiropas Savienības finansējumu saistītās prasības (piemēram, izmaksas, kas saistītas ar publicitāti, pārskatāmību, projektu novērtējumu, neatkarīgu revīziju, bankas garantijām, tulkošanas izmaksas), ir tiešās attiecināmās izmaksas (minētās izmaksas iekļaujamas administrēšanas izmaksās).

1.8. Ekspertu pakalpojumi

Maksa par juridiskajām konsultācijām, notāru pakalpojumiem vai tehnisko un finanšu ekspertu atalgojums ir tiešās attiecināmās izmaksas.

2. Netiešās attiecināmās izmaksas

2.1. Netiešās attiecināmās izmaksas ir to izdevumu kategorija, kas nav noteiktas kā projekta tiešās attiecināmās izmaksas. Fiksētu procentu likmi no kopējā tiešo attiecināmo izmaksu apjoma var attiecināt uz projektu kā netiešās attiecināmās izmaksas, ja tās:

a) ir minimālas;

b) ir paredzētas projekta plānotajā budžetā;

c) neietver izmaksas, kas iekļautas kādā citā budžeta pozīcijā;

d) netiek finansētas no citiem avotiem;

e) nepārsniedz 20 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, savukārt, ja projekts tiek īstenots kā ierobežotas projektu atlases projekts vai projekta apakšlīgumu kopsumma pārsniedz 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, projekta netiešo attiecināmo izmaksu proporcija ir līdz 10 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

2.2. Netiešajās attiecināmajās izmaksās var iekļaut šādus izdevumus:

a) personāla izmaksas, kas nav attiecināmas kā tiešās izmaksas saskaņā ar šā pielikuma II daļas 1.1.1.1.punktu;

b) administrācijas un pārvaldības izmaksas, piemēram, šā pielikuma II daļas 1.5.2.punktā minētās izmaksas;

c) maksa un nodevas par bankas pakalpojumiem (izņemot bankas garantijas saskaņā ar šā pielikuma II daļas 1.7.sadaļu);

d) nekustamā īpašuma amortizācijas un uzturēšanas izmaksas, kas saistītas ar ikdienas administratīvajām darbībām;

e) visas izmaksas, kas ir saistītas ar projektu, bet kurām nav piemērojama šā pielikuma II daļas 1.sadaļa.

III. Neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas ir šādas:

a) pievienotās vērtības nodoklis, izņemot gadījumu, ja finansējuma saņēmējs var pierādīt, ka viņš nespēj to atgūt;

b) kapitāla peļņa, parādi un parādu apkalpošanas izmaksas, debeta procenti, ārvalstu valūtas maiņas komisijas maksa un zaudējumi valūtas kursa svārstību dēļ, uzkrājumi zaudējumiem vai iespējamām saistībām nākotnē, procentu maksājumi, apšaubāmi parādi, soda naudas, naudas sodi, finansiālas sankcijas, ar tiesāšanos saistītas izmaksas un pārmērīgi vai nepamatoti izdevumi;

c) reprezentācijas izmaksas, kas attiecas tikai uz projekta darbiniekiem. Ir attiecināmas saprātīgas reprezentācijas izmaksas saviesīgiem pasākumiem, ko attaisno projekta veids, piemēram, izmaksas projekta noslēguma pasākumam vai projekta koordinācijas grupas sanāksmēm;

d) izmaksas, ko deklarējis finansējuma saņēmējs un kas attiecas uz citu projektu vai darba programmu, kura saņem Eiropas Savienības finansējumu;

e) zemes iegāde;

f) personāla izmaksas ierēdņiem, kas piedalās projekta īstenošanā, veicot uzdevumus, kuri ietilpst to ikdienas darba pienākumos;

g) ieguldījumi natūrā.

IV. Izmaksas, ko sedz ar piešķirtajiem ieņēmumiem

Pamatotos gadījumos par nacionālā līdzfinansējuma daļu uzskatāms finansējuma saņēmēja un projekta partneru ieguldījums projekta līdzfinansēšanā, kas daļēji var izpausties kā darbs, ko veic šajās struktūrās nodarbinātie un projektā iesaistītie ierēdņi vai darbinieki. Šādos gadījumos minētās izmaksas saskaņā ar šā pielikuma II daļas 1.1.sadaļu nav attiecināmas ne kā tiešās, ne arī kā netiešās personāla izmaksas, bet gan kā izmaksas, kuras attiecas uz piešķirtajiem ieņēmumiem. Ieguldījumi nedrīkst pārsniegt 50 % no nacionālā līdzfinansējuma ieguldījuma. Šādā gadījumā piemēro šādus nosacījumus:

a) valsts ierēdņu vai darbinieku uzdevumi ir saistīti ar projekta īstenošanu un neizriet no attiecīgiem normatīvajos aktos paredzētiem valsts iestādes uzdevumiem;

b) ierēdņi, kuriem ir uzticēts īstenot projektu, ir norīkoti ar oficiālu kompetentas iestādes lēmumu;

c) ieguldījumu vērtību var revidēt, un tā nedrīkst pārsniegt attiecīgi ar valsts iestādes grāmatvedības dokumentiem pierādāmās faktiskās izmaksas.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.348

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.348

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.348

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.348

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.348
Projekta iesniedzēja apliecinājums

Apliecinu, ka:

1) projekta īstenošanā netiks pieļauta diskriminācija dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ un tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dažādām sabiedrības grupām;

2) esmu iepazinies ar visiem fonda finansējuma saņemšanas nosacījumiem, tai skaitā ar īstenošanas termiņiem un fonda izmaksu noteikumiem, un projekta īstenošanas gaitā apņemos tos ievērot. Pieprasītais finansējuma apjoms ir aprēķināts bez kļūdām, un projekta īstenošanas laikā tas nebūs jāprecizē vai jālabo;

3) projekta iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa;

4) projekts tiks īstenots sabiedrības interesēs, un tas neradīs peļņu;

5) projekta iesniedzēja institūcija vismaz astoņus gadus pēc 2009.gada programmas noslēgšanas uzglabās visu ar fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju (ja nepieciešams, varēs to uzrādīt), kā arī piekrīt Latvijas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6) neesmu apzināti sniedzis nepatiesu vai sagrozītu informāciju, kā arī neesmu slēpis ar projektu saistītu informāciju;

7) neesmu ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmējis projekta vērtēšanas procesā iesaistītās personas;

8) projekta iesniedzēja institūcijai ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu projekta finansējuma daļu, kā arī projekta ieviešanas nepārtrauktību un īstenošanu paredzētajā termiņā;

9) projekta iesniedzēja institūcija var nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo cilvēku skaitu, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un pieredze;

10) projekta iesniedzēja institūcija nav iesniegusi vienu un to pašu projekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem, tas ir, tā nepretendē saņemt dubultu finansējumu viena un tā paša projekta īstenošanai, kā arī fonda ietvaros īstenojamās prioritātes nav jau īstenotas vai uzsākta to īstenošana no citiem fondiem;

11) projekta iesniedzēja institūcija pilnā apmērā ir samaksājusi nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus;

12) projekta iesniedzēja institūcija ir tieši atbildīga par projekta sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī par projekta rezultātiem. Projekta iesniedzējs nav starpnieks;

13) projekta ietvaros nomājamais nekustamais īpašums pirms projekta īstenošanas nekad nav ticis iegādāts ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu, un projekta iesniedzēja institūcija projekta ieviešanas gaitā nomātos nekustamos īpašumus izmantos atbilstoši fondu atbilstības nosacījumiem;

14) projekta iesniedzēja institūcija ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

15) tiks nodrošināta sabiedrības informēšana par Eiropas Savienības ieguldījumu fonda projekta īstenošanā;

16) projekta iesniedzēja institūcija pēc vadošās iestādes pieprasījuma iesniegs nepieciešamo papildu informāciju un dokumentāciju.

Apzinos – ja tiks konstatēts, ka esmu apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, man tiks liegta iespēja saņemt fonda finansējuma atbalstu, un vadošā iestāde var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

Projekta iesniedzēja institūcijas vadītāja vārds, uzvārds 
Amats 
Paraksts Z.v.
Datums un vieta 
Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.348

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.348

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas 1.7.aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 348Pieņemts: 03.05.2011.Stājas spēkā: 20.05.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 19.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
230309
20.05.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)