Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Bankas noteikumi Nr.77

Rīgā 2011.gada 12.maijā

Grozījumi Latvijas Bankas 2009.gada 13.maija noteikumos Nr.36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 11. panta otro daļu un 39. pantu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 77; 2010, Nr. 78) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Licence stājas spēkā dienā, kad kapitālsabiedrības pārstāvis saņem licenci Latvijas Bankā, bet ne agrāk kā licencē norādītajā termiņā. Licences darbības termiņš ir pieci gadi no lēmuma par licences izsniegšanu, pārreģistrēšanu, mainoties ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas adresei, vai pārrakstīšanu pieņemšanas dienas, bet licences pārreģistrēšanas, beidzoties licences derīguma termiņam, gadījumā - pieci gadi no licencē norādītās licences pārreģistrēšanas spēkā stāšanās dienas.";

1.2. papildināt 28.5., 29.7., 30.2. un 39.2. apakšpunktu pēc vārdiem "kases aparāta" ar vārdiem "vai kases sistēmas";

1.3. izteikt 28.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.6. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izsniegtu izziņu par kriminālo un administratīvo sodāmību:

28.6.1. par kapitālsabiedrību - no Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētā Sodu reģistra (tālāk tekstā - Sodu reģistrs);

28.6.2. par šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētajām personām, ja šīs personas ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi, - no Sodu reģistra;

28.6.3. par šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētajām personām, ja šīs personas ir ārzemnieki, - no ārzemnieka mītnes zemes kompetentās valsts institūcijas.";

1.4. izteikt 29.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.8. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izsniegtu izziņu par kriminālo un administratīvo sodāmību:

29.8.1. par kapitālsabiedrību - no Sodu reģistra un valsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās valsts institūcijas;

29.8.2. par šo noteikumu 29.4. apakšpunktā minētajām personām, ja šīs personas ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi, - no Sodu reģistra;

29.8.3. par šo noteikumu 29.4. apakšpunktā minētajām personām, ja šīs personas ir ārzemnieki, - no ārzemnieka mītnes zemes kompetentās valsts institūcijas;";

1.5. 31. punktā:

1.5.1. aizstāt 31.1. apakšpunktā vārdu "prasībām" ar vārdiem un skaitli "prasībām, izņemot šo noteikumu 30. punktā minēto gadījumu";

1.5.2. aizstāt 31.4. apakšpunktā vārdu "prokūristiem" ar vārdiem un skaitli "prokūristiem, izņemot šo noteikumu 30. punktā minēto gadījumu";

1.6. papildināt 32.6. apakšpunktu pēc vārda "licence" ar vārdiem "par šo noteikumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem";

1.7. papildināt ar 42.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.2.1 pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta ziņas, vai kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu;";

1.8. 43. punktā:

1.8.1. aizstāt 43.2. apakšpunktā vārdu "izsniegšanai" ar vārdu "pārreģistrēšanai";

1.8.2. papildināt ar 43.5. un 43.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.5. šo noteikumu 27. punktā minētajā iesniegumā norādītajai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai šai kapitālsabiedrībai sešu mēnešu laikā pirms iesnieguma saņemšanas ir anulēta licence par šo noteikumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem;

43.6. kapitālsabiedrībai ir nodokļu parādi.";

1.9. izteikt 53.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.2. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izsniegtu izziņu par šo noteikumu 53.1. apakšpunktā minētās personas kriminālo un administratīvo sodāmību:

53.2.1. ja šī persona ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis - no Sodu reģistra;

53.2.2. ja šī persona ir ārzemnieks - no ārzemnieka mītnes zemes kompetentās valsts institūcijas.";

1.10. 57. punktā:

1.10.1. svītrot 57.1. apakšpunktā vārdus "vai pārkāpj";

1.10.2. papildināt ar 57.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.1.1 neievēro normatīvo aktu prasības fizisko personu datu apstrādes jomā;";

1.11. 60. punktā:

1.11.1. papildināt ar 60.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.4.1 kapitālsabiedrība neievēro normatīvo aktu prasības fizisko personu datu apstrādes jomā;"

1.11.2. izteikt 60.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.5. kapitālsabiedrības kases operāciju kabīnē atklātas viltotas naudas zīmes vai kapitālsabiedrība izsniegusi klientam viltotas vai no apgrozības izņemtas naudas zīmes;";

1.12. aizstāt 64. punktā vārdu "komercdarbību" ar vārdiem "komercdarbību, izņemot tādu finanšu pakalpojumu sniegšanu, kurus sniedz finanšu iestādes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē";

1.13. papildināt ar 73.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.7. informāciju par tiesībām iesniegt sūdzības par kapitālsabiedrības darbību Latvijas Bankas licencēšanas komisijai.";

1.14. izteikt 81. punktu šādā redakcijā:

"81. Kapitālsabiedrība nodrošina lata un ārvalstu valūtu naudas zīmju autentiskuma pārbaudi, ko veic kasieris, kurš ir apmācīts, lai spētu pārbaudīt lata un ārvalstu valūtu naudas zīmju pretviltošanas elementus, kā arī ir informēts par naudas zīmēm, kas izņemtas no apgrozības. Šajā punktā minētajai pārbaudei kapitālsabiedrība var papildus izmantot banknošu vai monētu pārbaudes iekārtu.";

1.15. papildināt ar 81.1 punktu šādā redakcijā:

"81.1 Ja šīs kārtības 81. punktā minētajai autentiskuma pārbaudei izmanto banknošu vai monētu pārbaudes iekārtu, attiecībā uz euro banknotēm tā ir ietverta Eiropas Centrālās bankas publicētajā pārbaudīto iekārtu sarakstā, bet attiecībā uz euro monētām - Eiropas Komisijas publicētajā pārbaudīto iekārtu sarakstā.";

1.16. izteikt 82. punktu šādā redakcijā:

"82. Kapitālsabiedrībai aizliegts:

82.1. pieņemt no klienta un klientam izsniegt viltotas naudas zīmes;

82.2. izsniegt klientam no apgrozības izņemtas naudas zīmes.";

1.17. izteikt 86. punktu šādā redakcijā:

"86. Triju darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām kapitālsabiedrība sagatavo un iesniedz informāciju par nopirkto un pārdoto ārvalstu valūtu apjomu un mēneša vidējiem svērtajiem kursiem saskaņā ar veidlapu "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskats" (3. pielikums):

86.1. kapitālsabiedrība pārskatu sagatavo un nosūta elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā sagatavojami un iesniedzami statistikas pārskati. Kapitālsabiedrības vadītājs atbild par datu pareizību un pārskata savlaicīgu iesniegšanu Latvijas Bankā;

86.2. kapitālsabiedrība "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskatā":

86.2.1. nopirktās un pārdotās ārvalstu valūtas apjomu uzrāda veselos skaitļos atbilstoši attiecīgās ārvalstu valūtas vienību skaitam. Ārvalstu valūtas apjomu latos aprēķina, ārvalstu valūtas apjomu reizinot ar tās mēneša vidējo svērto kursu attiecībā pret latu;

86.2.2. ārvalstu valūtas vienības uzrāda atbilstoši attiecīgās ārvalstu valūtas kursam;

86.2.3. ārvalstu valūtas mēneša vidējo svērto kursu uzrāda kā decimāldaļskaitli ar četriem cipariem aiz komata atbilstoši attiecīgās ārvalstu valūtas vienību skaitam.";

1.18. papildināt ar 97.1 punktu šādā redakcijā:

"97.1 Šo noteikumu 81.1 punkts stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī.";

1.19. aizstāt 1. pielikumā vārdus "elektroniskā kases aparāta" ar vārdiem "kases aparāta vai kases sistēmas";

1.20. 2. pielikumā:

1.20.1. aizstāt vārdus "elektroniskā kases aparāta" ar vārdiem "kases aparāta vai kases sistēmas";

1.20.2. aizstāt teikumu "Uzrādīts ________. gada ____. ___________ izsniegtās elektroniskā kases aparāta, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, tehniskās pases oriģināls." ar teikumu "Uzrādīts ______. gada ____.____________ izsniegtās Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases oriģināls.";

1.21. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija
noteikumiem Nr. 36

2. Noteikumi stājas spēkā 2011. gada 1. septembrī.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Bankas 2009.gada 13.maija noteikumos Nr.36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 77Pieņemts: 12.05.2011.Stājas spēkā: 01.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 18.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
230246
01.09.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)