Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.319

Rīgā 2011.gada 26.aprīlī (prot. Nr.27 18.§)
Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma
22.panta otrās daļas 1.punktu

1. Noteikumi nosaka atkritumu reģenerācijas veidus (1.pielikums) un atkritumu apglabāšanas veidus (2.pielikums).

2. Cieto sadzīves atkritumu sadedzināšanu tam īpaši paredzētās atkritumu sadedzināšanas iekārtās klasificē kā kodam R1 atbilstošu atkritumu reģenerācijas veidu, ja šo iekārtu energoefektivitāte ir līdzvērtīga vai lielāka par:

2.1. 0,60 – iekārtām, kuras darbojas atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai un kuru darbībai izsniegta A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja pirms 2009.gada 1.janvāra;

2.2. 0,65 – iekārtām, kuru darbībai izsniegta A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja pēc 2008.gada 31.decembra.

3. Šo noteikumu 2.punktā minēto atkritumu sadedzināšanas iekārtu energoefektivitāti aprēķina atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

4. Kā kodam R3 atbilstošu atkritumu reģenerācijas veidu klasificē:

4.1. par šķīdinātājiem neizmantotu organisku vielu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai;

4.2. atkritumu gazifikāciju un pirolīzi, izmantojot atkritumu sastāvdaļas kā ķīmiskas vielas;

4.3. organisku materiālu reģenerāciju, aizberot izraktas tilpes.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

5. Kā kodam R5 atbilstošu atkritumu reģenerācijas veidu klasificē:

5.1. citu neorganisko materiālu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai;

5.2. neorganisko būvniecības materiālu pārstrādi;

5.3. neorganisku materiālu reģenerāciju, aizberot izraktas tilpes;

5.4. augsnes attīrīšanu, kuras rezultātā augsne tiek reģenerēta.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

6. Ja attiecīgo atkritumu reģenerācijas darbību apzīmēšanai nav cita piemērotāka atkritumu reģenerācijas koda, ar kodu R12 un apakškodiem R12A, R12B, R12C un R12D apzīmē darbības, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas, tajā skaitā atkritumu pirmapstrādes darbības (tajā skaitā demontāžu, šķirošanu, saspiešanu, presēšanu, granulēšanu, žāvēšanu, smalcināšanu, kondicionēšanu, atkārtotu iesaiņošanu, atdalīšanu vai sajaukšanu), pirms izmanto kādu no kodam un apakškodam R1, R2, R3, R3A, R3B, R3C, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 vai R11 atbilstošajiem atkritumu reģenerācijas veidiem.

(MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 180 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 111; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 610)

7. Kodam D11 atbilstošais atkritumu apglabāšanas veids ir aizliegts atbilstoši normatīvajiem aktiem kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas jomā un starptautiskajiem līgumiem jūras vides un kuģošanas drošības jomā.

8. Ja attiecīgo atkritumu apglabāšanas darbību apzīmēšanai nav cita piemērotāka atkritumu reģenerācijas koda, ar kodu D13 apzīmē darbības, ko veic pirms atkritumu apglabāšanas, tajā skaitā atkritumu pirmapstrādes darbības (tajā skaitā šķirošanu, saspiešanu, presēšanu, granulēšanu, žāvēšanu, smalcināšanu, kondicionēšanu vai atdalīšanu), pirms izmanto kādu no kodam D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11 vai D12 atbilstošajiem atkritumu reģenerācijas veidiem.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 111 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 610)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu;

2) Eiropas Komisijas 2015. gada 10. jūlija Direktīvas 2015/1127, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas 2018/851/ES, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319
Atkritumu reģenerācijas veidi

(Pielikums MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 180 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 111; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 610)

Nr.
p.k.

Kods

Apakškods1

Atkritumu reģenerācijas veidi2

1.

R1

 Atkritumu izmantošana galvenokārt par degvielu vai citā veidā, lai ražotu enerģiju
2.

R2

 Šķīdinātāju attīrīšana vai reģenerācija
3.

R3

 Par šķīdinātājiem neizmantotu organisko vielu pārstrāde vai attīrīšana, ieskaitot kompostēšanu un citus bioloģiskās pārveidošanas procesus
3.1. 

R3A

Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana
3.2. 

R3B

Plastmasu pārstrāde
3.3. 

R3C

Papīra un kartona pārstrāde
3.4. 

R3D

Biogāzes ieguve (izņemot biogāzi no atkritumu apglabāšanas)
4.

R4

 Metālu un metālu savienojumu pārstrāde vai attīrīšana, tajā skaitā sagatavošana atkārtotai izmantošanai
5.

R5

 Citu neorganisko materiālu pārstrāde vai attīrīšana
6.

R6

 Skābju vai bāzu reģenerācija
7.

R7

 Piesārņojuma mazināšanai izmantoto ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu reģenerācija
8.

R8

 Katalizatoru sastāvdaļu reģenerācija
9.

R9

 Naftas produktu un eļļu rafinēšana vai naftas produktu un eļļu atkārtota izmantošana citā veidā
10.

R10

 Apstrāde augsnē, kas rada ekoloģiskus vai lauksaimniecības uzlabojumus
10.1.(Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 610)
11.

R11

 Tādu atkritumu izmantošana, kas radušies, veicot jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 un R10
12.

R12

 Atkritumu īpašību mainīšana, lai ar tiem veiktu jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 un R11
12.1. 

R12A

Mehāniski bioloģiskā pārstrāde
12.2. 

R12B

Atkritumu šķirošana
12.3. 

R12C

Nolietoto transportlīdzekļu izjaukšana un sagatavošana pārstrādei
12.4. 

R12D

Slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuvēs apglabāto atkritumu pāršķirošana
13.

R13

 Atkritumu uzglabāšana (izņemot pagaidu uzglabāšanu atkritumu rašanās vietās pirms to savākšanas), pirms tiek veiktas jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 un R123

Piezīmes.

1 Aizpildot vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu – veidlapu "Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" – saskaņā ar noteikumiem par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām, veidlapā norāda attiecīgajam reģenerācijas veidam atbilstošu apakškodu, ja attiecīgajam reģenerācijas veidam tāds ir.

2 Šajā pielikumā ietvertais saraksts nav pilnīgs.

3 Atbilstoši normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajiem termiņiem.

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319
Atkritumu apglabāšanas veidi

 Nr.p.k.

 Kods

Atkritumu apglabāšanas veids1

 1.

 D1

Apglabāšana uz zemes vai zemē (piemēram, atkritumu apglabāšana poligonos vai izgāztuvēs)
 2.

 D2

Apstrāde augsnē (piemēram, šķidro atkritumu vai dūņu bioloģiskā noārdīšanās augsnē)
 3.

 D3

Iesūknēšana zemes dzīlēs (piemēram, sūknējamu atkritumu vai dūņu iesūknēšana akās, raktuvēs vai dabiskas izcelsmes krātuvēs)
 4.

 D4

Uzglabāšana dīķos un baseinos (piemēram, šķidro atkritumu vai dūņu novietošana bedrēs, dīķos vai baseinos)
 5.

 D5

Uzglabāšana speciāli iekārtotos atkritumu poligonos (piemēram, atkritumu ievietošana ar izolācijas materiālu izklātos atsevišķos nodalījumos, kuri tiek noslēgti un ir izolēti viens no otra un no vides)
 6.

 D6

Ievadīšana ūdenstilpēs, izņemot jūras un okeānus
 7.

 D7

Ievadīšana jūrās vai okeānos, tai skaitā ievadīšana gultnē
 8.

 D8

Bioloģiskā apstrāde, kas nav minēta citos šā pielikuma punktos un pēc kuras rodas savienojumi vai maisījumi, kuri tiek apglabāti, veicot darbības, kas apzīmētas ar kodu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11 un D12
 9.

 D9

Fizikāli ķīmiskā apstrāde, kas nav minēta citos šā pielikuma punktos un pēc kuras rodas savienojumi vai maisījumi, kuri tiek apglabāti, veicot jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11 un D12 (piemēram, iztvaicēšana, žāvēšana, kalcinēšana)
 10.

 D10

Sadedzināšana uz sauszemes
 11.

 D11

Sadedzināšana jūrā
 12.

 D12

Atkritumu ilglaicīga glabāšana (piemēram, konteineru ievietošana šahtās vai raktuvēs)
 13.

 D13

Atkritumu sajaukšana, pirms tiek veiktas jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11 un D12
 14.

 D14

Atkritumu atkārtota iesaiņošana, pirms tiek veiktas jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12 un D13
 15.

 D15

Atkritumu uzglabāšana (izņemot pagaidu uzglabāšanu atkritumu rašanās vietās pirms to savākšanas2), pirms tiek veiktas jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13 un D14

Piezīmes.

1 Šajā pielikumā ietvertais saraksts nav pilnīgs.

2 Atbilstoši normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajiem termiņiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319
Atkritumu sadedzināšanas iekārtu energoefektivitātes aprēķināšana

(Pielikums MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 111 redakcijā)

1. Šo noteikumu 2. punktā minēto atkritumu sadedzināšanas iekārtu energoefektivitāti aprēķina saskaņā ar labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem atkritumu sadedzināšanā, izmantojot šādu formulu:

Energoefektivitāte = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)), kur

Ep – gada laikā saražotā siltumenerģija vai elektroenerģija, kuru aprēķina, enerģijas daudzumu, kas izteikts kā elektroenerģija, reizinot ar koeficientu 2,6 un komerciālos nolūkos saražoto siltumenerģijas daudzumu reizinot ar koeficientu 1,1 (GJ/gadā);

Ef – gada laikā iekārtā ar kurināmo ievadītais enerģijas daudzums tvaika ražošanai (GJ/gadā);

Ew – gada laikā sadedzinātajos atkritumos ietvertais enerģijas daudzums, kas aprēķināts, izmantojot atkritumu zemāko siltumspēju (GJ/gadā);

Ei – gada laikā iekārtām pievadītās enerģijas daudzums, izņemot Ew un Ef (GJ/gadā);

0,97 – koeficients, kas raksturo enerģijas zudumus no izdedžu rašanās un siltuma emisijas.

2. Energoefektivitātes rādītāju, kas aprēķināts, izmantojot šā pielikuma 1. punktā minēto formulu, reizina ar klimata korekcijas faktoru (turpmāk – CCF), kuru nosaka saskaņā ar šā pielikuma 4. vai 5. punktu.

3. Apkures grādu dienas (turpmāk – GDD) vērtība ir attiecīgās atkritumu sadedzināšanas iekārtu atrašanās vietas GDD gada vidējā vērtība, kuru aprēķina 20 secīgu dienu periodā pirms tā gada, kuram tiek aprēķināts CCF. GDD aprēķināšanai izmanto šādu Eiropas Statistikas biroja (Eurostat) noteikto metodi:

3.1. GDD = (18 °C – Tm) x d, ja Tm ir zemāka vai vienāda ar 15 °C (apkures slieksnis);

3.2. GDD = 0, ja Tm ir lielāka par 15 °C.

Tm ir vidējā āra gaisa temperatūra d dienu garumā (Tmin + Tmax)/2. Vidējo āra gaisa temperatūru aprēķina katru dienu (d = 1) un summē par gadu.

4. Atkritumu sadedzināšanas iekārtām, kas darbojās pirms 2015. gada 1. septembra un kurām pirms 2015. gada 1. septembra ir izsniegta atļauja A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, CCF nosaka šādi:

4.1. CCF =1, ja GDD ≥ 3350;

4.2. CCF = 1,25, ja GDD ≥ 2150;

4.3. CCF = –(0,25 / 1200) x GDD + 1,698, ja 2150 < GDD < 3350.

5. Atkritumu sadedzināšanas iekārtām, kurām pēc 2015. gada 31. augusta ir izsniegta atļauja A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, un šā pielikuma 4. punktā minētajām atkritumu sadedzināšanas iekārtām pēc 2029. gada 31. decembra CCF nosaka šādi:

5.1. CCF =1, ja GDD ≥ 3350;

5.2. CCF = 1,12, ja GDD ≥ 2150;

5.3. CCF= –(0,12 / 1200) x GDD + 1,335, ja 2150 < GDD < 3350.

6. CFF vērtību, kas noteikta saskaņā ar šā pielikuma 4. un 5. punktu, noapaļo līdz trim zīmēm aiz komata.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 319Pieņemts: 26.04.2011.Stājas spēkā: 30.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 29.04.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
229378
{"selected":{"value":"14.12.2019","content":"<font class='s-1'>14.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.12.2019","iso_value":"2019\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2016","iso_value":"2016\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2016.-13.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2013","iso_value":"2013\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2013.-25.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2011","iso_value":"2011\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2011.-16.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.12.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"