Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses

1.pants. 2008.gada 29.aprīlī parakstītais Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses (turpmāk - Nolīgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 138.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 7.aprīlī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2011.gada 27.aprīlīSTABILIZĀCIJAS UN ASOCIĀCIJAS NOLĪGUMS STARP EIROPAS KOPIENĀM UN TO DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES, UN SERBIJAS REPUBLIKU, NO OTRAS PUSES

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

kas ir Eiropas Kopienas dibināšanas līguma, Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma un Līguma par Eiropas Savienību Līgumslēdzējas Puses, turpmāk "dalībvalstis", un

EIROPAS KOPIENA UN EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENA, turpmāk "Kopiena",

no vienas puses, un

SERBIJAS REPUBLIKA, turpmāk "Serbija",

no otras puses,

abas kopā turpmāk "Puses",

ŅEMOT VĒRĀ spēcīgās saites starp Pusēm un to kopīgās vērtības, vēlmi stiprināt šīs saites un iedibināt ciešas un ilgstošas attiecības, kas balstās uz savstarpīgumu un abpusēju interesi, ļaujot Serbijai turpmāk stiprināt un paplašināt tās attiecības ar Kopienu un tās dalībvalstīm;

ŅEMOT VĒRĀ šā nolīguma nozīmi Dienvidaustrumeiropas valstu Stabilizācijas un asociācijas procesa (SAP) kontekstā, lai izveidotu un konsolidētu stabilu kārtību Eiropā, kas pamatojas uz sadarbību, kuras galvenais elements ir Eiropas Savienība, kā arī Stabilitātes pakta kontekstā;

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Savienības gatavību iespējami pilnīgi iekļaut Serbiju Eiropas politiskajā un ekonomiskajā apritē un šīs valsts kā iespējamās ES kandidātvalsts statusu, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Savienību (turpmāk "LES"), Eiropadomes 1993. gadā jūnijā noteikto kritēriju izpildi un uz SAP nosacījumiem šā nolīguma veiksmīgas īstenošanas gadījumā, jo īpaši attiecībā uz reģionālo sadarbību;

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas partnerību, kas nosaka prioritātes attiecībā uz rīcību, atbalstot šīs valsts centienus tuvināties Eiropas Savienībai;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos visiem līdzekļiem veicināt politisko, ekonomisko un institucionālo stabilizāciju Serbijā un visā reģionā, attīstot pilsonisku sabiedrību un panākot demokratizāciju, veidojot iestādes, veicot valsts pārvaldes reformu un reģionālās tirdzniecības integrāciju, ar lielāku sadarbību ekonomikā, kā arī plaša spektra sadarbību, īpaši tieslietu, brīvības un drošības jomā, un stiprinot valsts un reģionālo drošību;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos palielināt politisko un ekonomikas brīvību kā šā nolīguma pamatu, kā arī to apņemšanos ievērot cilvēktiesības un tiesiskumu, tostarp ievērojot mazākumtautībām piederīgo personu tiesības un demokrātijas principus ar daudzpartiju sistēmu un brīvām un godīgām vēlēšanām;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos pilnībā īstenot visus principus un noteikumus, kuri paredzēti ANO hartā, EDSO, īpaši Eiropas Drošības un sadarbības konferencē (turpmāk "Helsinku Nobeiguma akts"), Madrides un Vīnes konferencē pieņemtajos noslēguma dokumentos, Parīzes Hartā par jaunu Eiropu, kā arī Dienvidaustrumeiropas stabilitātes paktā, lai veicinātu stabilitāti reģionā un reģiona valstu sadarbību;

ATKĀRTOTI APSTIPRINOT visu bēgļu un valsts iekšienē pārvietoto personu tiesības atgriezties un tiesības uz viņu īpašuma aizsardzību un citas saistītas cilvēktiesības;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos ievērot brīvā tirgus ekonomikas principus un ilgtspējīgu attīstību, kā arī Kopienas gatavību atbalstīt Serbijas ekonomikas reformas;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos īstenot brīvu tirdzniecību saskaņā ar tiesībām un pienākumiem, ko rada dalība PTO;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu vēlmi turpmāk attīstīt pastāvīgu politisko dialogu par savstarpēji interesējošiem divpusējiem un starptautiskiem jautājumiem, tostarp reģionālajiem aspektiem, ņemot vērā Eiropas Savienības kopējo ārējo un drošības politiku (KĀDP);

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos apkarot organizēto noziedzību un stiprināt sadarbību cīņā pret terorismu, pamatojoties uz 2001. gada 20. oktobra Eiropas konferencē pieņemto deklarāciju;

PĀRLIECĪBĀ, ka Stabilizācijas un asociācijas nolīgums (turpmāk "šis nolīgums") radīs jaunus apstākļus ekonomikas attiecībām starp Pusēm un īpaši tirdzniecības un investīciju attīstībai - faktoriem, kam ir būtiska nozīme ekonomikas pārstrukturēšanas un modernizācijas procesā;

IEVĒROJOT Serbijas apņemšanos tuvināt tiesību aktus attiecīgo nozaru Kopienas tiesību aktiem, kā arī tos efektīvi īstenot;

ŅEMOT VĒRĀ Kopienas vēlmi nodrošināt izšķirošu atbalstu reformai, kā arī uz visaptveroša daudzgadu pamata izmantot visus pieejamos sadarbības instrumentus un tehnisko, finansiālo un ekonomisko palīdzību šo centienu īstenošanai;

APLIECINOT, ka tajos šā nolīguma noteikumos, kas ir saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (turpmāk "EK līgums") III daļas IV sadaļu, paredzēts, ka Apvienotā Karaliste un Īrija uzskatāmas par atsevišķām Līgumslēdzējām Pusēm un nevis par Kopienas dalībvalstīm, līdz Apvienotā Karaliste vai Īrija (vajadzības gadījumā) paziņos Serbijai, ka tā ir uzņēmusies saistības kā Kopienas daļa saskaņā ar protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kurš pievienots ES Līgumam un EK Līgumam. Saskaņā ar protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots minētajiem līgumiem, tas pats attiecas arī uz Dāniju;

ATGĀDINOT par Zagrebas sammitu, kur tika aicināts turpināt attiecību nostiprināšanu starp Stabilizācijas un asociācijas procesā esošajām valstīm un Eiropas Savienību, kā arī veicināt reģionālo sadarbību;

ATGĀDINOT par Saloniku sammitu, kur tika pastiprināts Stabilizācijas un asociācijas process kā politisks pamats Eiropas Savienības attiecībām ar Rietumbalkānu valstīm un uzsvērta to iespējamā integrācija Eiropas Savienībā, pamatojoties uz katras valsts reformu attīstību un atsevišķajiem nopelniem, kā vairākkārt atkārtots turpmākajos Eiropadomes secinājumos 2005. gada decembrī un 2006. gada decembrī;

ATGĀDINOT par Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības nolīguma parakstīšanu 2006. gada 19. decembrī Bukarestē, lai veicinātu reģiona spēju piesaistīt ieguldījumus un iespējas integrēties globālajā ekonomikā;

ATGĀDINOT par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglojumiem1 un Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku par par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi2 stāšanos spēkā 2008. gada 1. janvārī;

VĒLOTIES veidot ciešāku sadarbību kultūras jomā un attīstīt informācijas apmaiņu,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.1 OV L 334, 19.12.2007., 137. lpp.

2 OV L 334, 19.12.2007., 46. lpp.

 

1. PANTS

1. Ar šo tiek izveidota asociācija starp Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses.

2. Šīs asociācijas mērķi ir šādi:

a) atbalstīt Serbijas centienus stiprināt demokrātiju un tiesiskumu;

b) sekmēt Serbijas politisko, ekonomisko un institucionālo stabilitāti un visa reģiona stabilizāciju;

c) nodrošināt piemērotu pamatu politiskajam dialogam, lai tādējādi ļautu attīstīt ciešas politiskas attiecības starp Pusēm;

d) atbalstīt Serbijas centienus attīstīt ekonomisko un starptautisko sadarbību, arī tuvinot tās tiesību aktus Kopienas tiesību aktiem;

e) atbalstīt Serbijas centienus pabeigt pāreju uz funkcionējošu tirgus ekonomiku;

f) veicināt saskanīgas ekonomiskās attiecības un pakāpeniski veidot brīvās tirdzniecības zonu starp Kopienu un Serbiju;

g) veicināt reģionālo sadarbību visās šā nolīguma aptvertajās jomās.

I SADAĻA
VISPĀRĒJI PRINCIPI

2. PANTS

To demokrātisko principu un cilvēktiesību ievērošana, kas izsludinātas ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un definētas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Helsinku Nobeiguma aktā un Parīzes Hartā jaunai Eiropai, tostarp pilnīgas sadarbības ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY), starptautisko tiesību aktu principu ievērošana un tiesiskums, kā arī tirgus ekonomikas principi atbilstīgi EDSO Bonnas Konferences par ekonomisko sadarbību dokumentam ir Pušu iekšpolitikas un ārpolitikas pamatā un šā nolīguma būtiski elementi.

3. PANTS

Puses uzskata, ka masu iznīcināšanas ieroču (turpmāk arī "MII") un to nogādes līdzekļu izplatīšana gan valstīm, gan nevalstiskiem veidojumiem ir viens no nopietnākajiem draudiem starptautiskajai stabilitātei un drošībai. Tādēļ Puses vienojas sadarboties un sniegt savu ieguldījumu cīņā pret masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu izplatīšanu, pilnībā ievērojot un valsts līmenī īstenojot saistības, kuras tās uzņēmušās starptautiskos atbruņošanās un ieroču neizplatīšanas līgumos un nolīgumos, kā arī citas starptautiskas saistības šajā jautājumā. Puses vienojas, ka šis noteikums ir būtisks šā nolīguma elements un ietilps politiskajā dialogā, kas nostiprinās šos nolīguma elementus un papildinās tos.

Puses arī vienojas sadarboties cīņā pret masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu izplatīšanu un sniegt savu ieguldījumu šādā veidā:

- veicot pasākumus, lai parakstītu vai ratificētu visus citus attiecīgos starptautiskos instrumentus, vai lai tiem pievienotos un tos pilnībā īstenotu;

- ieviešot efektīvu valsts eksporta kontroles sistēmu, kontrolējot gan ar MII saistītu produktu eksportu, gan tranzītu, tostarp kontroli pār divējāda lietojuma tehnoloģiju galīgo izmantošanu saistībā ar MII, un nosakot efektīvas sankcijas par eksporta kontroles pārkāpumiem.

Politiskais dialogs šajā jautājumā var notikt reģionālā līmenī.

4. PANTS

Līgumslēdzējas puses atkārtoti apstiprina, cik svarīga ir starptautisko saistību īstenošana, īpaši pilnīga sadarbība ar ICTY.

5. PANTS

Miers un stabilitāte starptautiskā un reģionālā mērogā, labu kaimiņattiecību veidošana, cilvēktiesības un minoritāšu tiesības un aizsardzība ir būtiski svarīgi elementi Eiropas Savienības Padomes 1999. gada 21. jūnija secinājumos minētajā Stabilizācijas un asociācijas procesā. Šā nolīguma noslēgšana un īstenošana atbilst Eiropas Savienības Padomes 1997. gada 29. aprīļa secinājumiem, un tās pamatā ir Serbijas sasniegumi.

6. PANTS

Serbija apņemas turpināt veicināt sadarbību un labas kaimiņattiecības ar pārējām reģiona valstīm, ietverot atbilstīgu abpusēju koncesiju līmeni attiecībā uz personu, preču, kapitāla un pakalpojumu apriti, kā arī kopīgu interešu projektu attīstību, īpaši attiecībā uz robežu pārvaldību un organizētās noziedzības, korupcijas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, nelegālās migrācijas un cilvēku tirdzniecības, kājnieku ieroču un vieglo ieroču, kā arī narkotiku tirdzniecības apkarošanu. Šīs saistības ir svarīgs faktors Pušu attiecību un sadarbības attīstībā un tādējādi sekmē stabilitāti reģionā.

7. PANTS

Puses apliecina, cik svarīgi tām ir cīnīties pret terorismu un īstenot starptautiskās saistības šajā jomā.

8. PANTS

Asociāciju īsteno pakāpeniski, un to pilnībā īstenos ilgākais sešu gadu pārejas laikā.

Stabilizācijas un asociācijas padome (turpmāk arī "SAP"), kas izveidota saskaņā ar 119. pantu, pastāvīgi - parasti reizi gadā - pārbauda nolīguma piemērošanu un Serbijas tiesību, administratīvās, institucionālās un ekonomiskās reformas. Šo pārbaudi veic saskaņā ar preambulu un nolīguma vispārīgajiem principiem. To veic, ņemot vērā Eiropas partnerībā noteiktās prioritātes, kas attiecas uz šo nolīgumu, un saskaņā ar Stabilizācijas un asociācijas procesā izveidotajiem mehānismiem, īpaši ar Stabilizācijas un asociācijas procesa progresa ziņojumu.

Stabilizācijas un asociācijas padome, pamatojoties uz šo pārbaudi, sniegs ieteikumus un var pieņemt lēmumus. Ja pārbaudes laikā atklāj īpašas grūtības, tās var risināt ar šajā nolīgumā paredzēto domstarpību izšķiršanas mehānismu palīdzību.

Pilnīgu asociāciju īsteno pakāpeniski. Ne vēlāk kā trešajā gadā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Stabilizācijas un asociācijas padome veic rūpīgu nolīguma piemērošanas pārbaudi. Pamatojoties uz šo pārbaudi, Stabilizācijas un asociācijas padome novērtē Serbijas progresu un var pieņemt lēmumus, kas reglamentēs nākamos asociācijas posmus.

Iepriekš minētā pārbaude neattieksies uz preču brīvu apriti, kam IV sadaļā ir paredzēts īpašs grafiks.

9. PANTS

Nolīgums pilnībā atbilst attiecīgajiem PTO noteikumiem un īstenojams saskaņā ar tiem, jo īpaši ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (1994. gada VVTT) XXIV pantu un Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) V pantu.

II SADAĻA
POLITISKAIS DIALOGS

10. PANTS

1. Pušu politisko dialogu turpmāk attīsta saskaņā ar šo nolīgumu. Tas pavada un stiprina Eiropas Savienības un Serbijas tuvināšanos un veicina ciešu solidaritātes saišu un jaunu sadarbības veidu izveidi starp Pusēm.

2. Politiskais dialogs jo īpaši veicina:

a) Serbijas pilnīgu iekļaušanos demokrātisko valstu kopienā un pakāpenisku tuvināšanos Eiropas Savienībai;

b) Pušu nostājas konverģenci starptautiskajos jautājumos, tostarp KĀDP jautājumos, attiecīgā gadījumā arī atbilstīgi apmainoties ar informāciju, īpaši jautājumos, kas, iespējams, varētu būtiski skart Pušu intereses;

c) reģionālo sadarbību un labu kaimiņattiecību veidošanu;

d) kopīgu viedokli par drošību un stabilitāti Eiropā, tostarp sadarbību jomās, uz kurām attiecas Eiropas Savienības kopējā ārējā un drošības politika.

11. PANTS

1. Politiskais dialogs notiek Stabilizācijas un asociācijas padomē, kas ir kopumā atbildīga par jebkuru jautājumu, kuru Puses vēlas apspriest.

2. Pēc Pušu lūguma politiskais dialogs var notikt arī šādos veidos:

a) vajadzības gadījumā sanāksmēs, kurās piedalās Serbijas vecākās amatpersonas, no vienas puses, un Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts, ģenerālsekretāra/augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā un Eiropas Kopienu Komisijas pārstāvji (turpmāk "Eiropas Komisija"), no otras puses;

b) pilnībā izmantojot visus diplomātiskos kanālus starp Pusēm, tostarp atbilstīgos kontaktus trešās valstīs un Apvienoto Nāciju Organizācijā, EDSO, Eiropas Padomē un citos starptautiskos forumos;

c) jebkādā citā veidā, kas sniegtu lietderīgu ieguldījumu šā dialoga nostiprināšanā, attīstīšanā un veicināšanā, tostarp tajos veidos, kas paredzēti Saloniku darba kārtībā, kura pieņemta Eiropadomes secinājumos Salonikos 2003. gada 19. un 20. jūnijā.

12. PANTS

Politiskais dialogs parlamentārajā līmenī notiek Stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā, kas izveidota saskaņā ar 125. pantu.

13. PANTS

Politiskais dialogs var būt daudzpusējs un risināties reģionālajā līmenī, iesaistot citas reģiona valstis, tostarp ES un Rietumbalkānu forumā.

III SADAĻA
REĢIONĀLĀ SADARBĪBA

14. PANTS

Saskaņā ar apņemšanos uzturēt mieru un stabilitāti starptautiskajā un reģionālajā līmenī un veidot labas kaimiņattiecības Serbija aktīvi veicina reģionālo sadarbību. Kopienas palīdzības programmas var sniegt tehnisko palīdzību reģionālas vai pārrobežu nozīmes projektu atbalstam.

Ja Serbija gatavojas pastiprināt sadarbību ar kādu no šā nolīguma 15., 16. un 17. pantā minētajām valstīm, tā informē Kopienu un tās dalībvalstis un apspriežas ar tām saskaņā ar X sadaļu.

Serbija pilnībā īsteno Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības nolīgumu, kas parakstīts 2006. gada 19. decembrī Bukarestē.

15. PANTS
Sadarbība ar citām valstīm, kuras ir parakstījušas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu

Pēc šā nolīguma parakstīšanas Serbija sāks sarunas ar valstīm, kas jau ir parakstījušas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, lai noslēgtu divpusējas konvencijas par reģionālo sadarbību, kuru nolūks ir paplašināt sadarbības jomu starp attiecīgajām valstīm.

Šo konvenciju galvenie elementi ir šādi:

a) politiskais dialogs;

b) brīvās tirdzniecības zonu izveide atbilstīgi attiecīgajiem PTO noteikumiem;

c) savstarpējas koncesijas attiecībā uz darba ņēmēju pārvietošanos, uzņēmējdarbības veikšanu, pakalpojumu sniegšanu, kārtējiem maksājumiem un kapitāla apriti, kā arī citām politikas jomām saistībā ar personu pārvietošanos šim nolīgumam līdzvērtīgā līmenī;

d) sadarbības noteikumi citās jomās neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav noteiktas šajā nolīgumā, īpaši tieslietu, brīvības un drošības jomā.

Šajās konvencijās ietver noteikumus attiecīgu institucionālu mehānismu izveidei.

Tās noslēdz divu gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā. Serbijas gatavība slēgt šādas konvencijas būs priekšnosacījums turpmākai Serbijas un Eiropas Savienības attiecību attīstībai.

Serbija uzsāk līdzīgas sarunas ar citām reģiona valstīm, kad tās ir parakstījušas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu.

16. PANTS
Sadarbība ar citām valstīm, kuras ir iesaistītas Stabilizācijas un asociācijas procesā

Serbija veic reģionālo sadarbību ar citām valstīm, kuras ir iesaistītas Stabilizācijas un asociācijas procesā dažās vai visās sadarbības jomās, kas noteiktas šajā nolīgumā, īpaši tajās jomās, kuras skar kopīgas intereses. Šāda sadarbība vienmēr atbilst šā nolīguma principiem un mērķiem.

17. PANTS
Sadarbība ar citām valstīm, kuras ir ES kandidātvalstis un uz kurām neattiecas SAP

1. Serbijai būtu jāveicina sadarbība un jāslēdz konvencijas par reģionālo sadarbību ar ES kandidātvalstīm visās sadarbības jomās, uz kurām attiecas šis nolīgums. Šādu konvenciju mērķim vajadzētu būt pakāpeniski pielāgot divpusējās attiecības starp Serbiju un šīm valstīm attiecīgajām Kopienas un tās dalībvalstu attiecībām ar šīm valstīm.

2. Serbija uzsāk sarunas ar Turciju, kura ir izveidojusi muitas savienību ar Kopienu, lai uz abpusēja izdevīguma principiem noslēgtu nolīgumu par brīvās tirdzniecības zonas izveidi saskaņā ar 1994. gada VVTT XXIV pantu, kā arī liberalizētu uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanu starp tām šim nolīgumam līdzvērtīgā līmenī saskaņā ar VVPT V pantu.

Šīs sarunas būtu jāsāk iespējami drīz, lai līdz 18. panta 1. punktā minētā pārejas laika beigām noslēgtu iepriekš minēto nolīgumu.

IV SADAĻA
PREČU BRĪVA APRITE

18. PANTS

1. Kopiena un Serbija laikposmā, kas nepārsniedz sešus gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā, pakāpeniski izveido divpusēju brīvās tirdzniecības zonu saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem un atbilstīgi 1994. gada VVTT un PTO noteikumiem. Tās vienlaikus ņem vērā turpmāk noteiktās īpašās prasības.

2. Tirdzniecībā starp Pusēm preču klasifikācijai piemēro kombinēto nomenklatūru.

3. Šajā nolīgumā muitas nodoklī un maksājumā ar līdzvērtīgu iedarbību ietilpst jebkāda veida nodokļi vai maksājumi, ko uzliek saistībā ar preču importu vai eksportu, ietverot visu veidu papildnodokļus vai uzcenojumus saistībā ar šādu importu vai eksportu, taču tajā neietilpst:

a) maksājumi, kas atbilst iekšējam nodoklim, kas piemērots atbilstīgi 1994. gada VVTT III panta 2. punkta noteikumiem;

b) antidempinga un kompensācijas pasākumi;

c) maksa vai atlīdzība, kas ir samērīga ar sniegto pakalpojumu izmaksām.

4. Attiecībā uz katru produktu pamatnodoklis, kam jāpiemēro šajā nolīgumā minētie secīgie tarifa samazinājumi, ir

a) Kopienas kopējais muitas tarifs, kas izveidots saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/871 un ko faktiski piemēro erga omnes šā nolīguma parakstīšanas dienā;

b) Serbijas piemērotais tarifs2.

5. Ja pēc šā nolīguma parakstīšanas erga omnes piemēro kādus tarifa samazinājumus, jo īpaši samazinājumus saistībā ar:

a) PTO sarunām par tarifiem,

b) iespējamu Serbijas pievienošanos PTO, vai

c) samazinājumiem, kas izriet no Serbijas pievienošanās PTO.

Šādi samazinātie nodokļi no samazinājuma piemērošanas dienas aizstāj 4. punktā minēto pamatnodokli.

6. Kopiena un Serbija viena otrai paziņo attiecīgos pamatnodokļus vai jebkādas to izmaiņas.

 

1Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.), kurā izdarīti grozījumi.

2 Serbijas oficiālais izdevums 62/2005 un 61/2007.

 

I NODAĻA
RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMI

19. PANTS
Definīcija

1. Šī nodaļa attiecas uz Kopienas vai Serbijas izcelsmes ražojumiem, kas uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 25. līdz 97. nodaļā, izņemot ražojumus, kuri uzskaitīti PTO Nolīguma par lauksaimniecību I pielikuma I punkta ii) apakšpunktā.

2. Tirdzniecība starp Pusēm ar ražojumiem, ko aptver Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums, notiek saskaņā ar minētā nolīguma noteikumiem.

20. PANTS
Kopienas koncesijas attiecībā uz rūpniecības ražojumiem

1. Ar šā nolīguma spēkā stāšanos tiek atcelti ievedmuitas nodokļi un līdzvērtīgas iedarbības maksājumi par Serbijas izcelsmes rūpniecības ražojumu importu Kopienā.

2. Ar šā nolīguma spēkā stāšanos tiek atcelti daudzuma ierobežojumi un līdzvērtīgas iedarbības pasākumi par Serbijas izcelsmes rūpniecības ražojumu importu Kopienā.

21. PANTS
Serbijas koncesijas attiecībā uz rūpniecības ražojumiem

1. Ar šā nolīguma spēkā stāšanos tiek atcelti ievedmuitas nodokļi par Kopienas izcelsmes rūpniecības ražojumu importu Serbijā, izņemot I pielikumā uzskaitītās preces.

2. Ar šā nolīguma spēkā stāšanos tiek atcelti maksājumi, kam ir ievedmuitas nodokļiem līdzvērtīga iedarbība, par Kopienas izcelsmes rūpniecības ražojumu importu Serbijā.

3. Ievedmuitas nodokļus par I pielikumā uzskaitīto Kopienas izcelsmes rūpniecības ražojumu importu Serbijā pakāpeniski samazina un atceļ saskaņā ar šajā pielikumā norādīto grafiku.

4. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu tiek atcelti kvantitatīvie ierobežojumi attiecībā uz Kopienas izcelsmes rūpniecības ražojumu importu Serbijā un pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību.

22. PANTS
Eksporta nodokļi un ierobežojumi

1. Ar šā nolīguma spēkā stāšanos Kopiena un Serbija tirdzniecībā savā starpā atceļ visus izvedmuitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību.

2. Ar šā nolīguma spēkā stāšanos Kopiena un Serbija savā starpā atceļ visus kvantitatīvos eksporta ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību.

23. PANTS
Muitas nodokļu ātrāka samazināšana

Serbija apliecina gatavību samazināt muitas nodokļus tirdzniecībā ar Kopienu drīzāk nekā paredzēts 21. pantā, ja to ļauj tās vispārējais ekonomikas stāvoklis un stāvoklis attiecīgajā tautsaimniecības nozarē.

Stabilizācijas un asociācijas padome analizē stāvokli saistībā ar šo jautājumu un izdara attiecīgus ieteikumus.

II NODAĻA
LAUKSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

24. PANTS
Definīcija

1. Šo nodaļu piemēro tirdzniecībā ar lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem, kuru izcelsme ir Kopienā vai Serbijā.

2. "Lauksaimniecības un zivsaimniecības produkti" ir produkti, kas uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 1. līdz 24. nodaļā, kā arī produkti, kas uzskaitīti PTO Nolīguma par lauksaimniecību I pielikuma I punkta ii) apakšpunktā.

3. Šajā definīcijā ietvertas zivis un zivsaimniecības produkti, ko aptver 3. nodaļa, pozīcijas 1604 un 1605 un apakšpozīcijas 0511 91, 2301 20 un ex 1902 20 ("pildīti mīklas izstrādājumi, kas pēc svara satur vairāk nekā 20 % zivs, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku").

25. PANTS
Pārstrādāti lauksaimniecības produkti

Šā nolīguma 1. protokolā ir izklāstīts tirdzniecības režīms attiecībā uz tajā uzskaitītajiem pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

26. PANTS
Kopienas koncesijas Serbijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importam

1. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Kopiena atceļ visus kvantitatīvos ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Serbijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu.

2. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Kopiena atceļ ievedmuitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Serbijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu, izņemot produktus kombinētās nomenklatūras pozīcijās 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 un 2204.

Attiecībā uz produktiem kombinētās nomenklatūras 7. un 8. nodaļā, attiecībā uz kuriem kopējā muitas tarifā paredzēts piemērot procentuālos muitas nodokļus un īpašu muitas nodokli, atcelšana attiecas tikai uz nodokļa procentuālo daļu.

3. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Kopienas noteiktie muitas nodokļi, ko piemēro, importējot Kopienā Serbijas izcelsmes intensīvi barotu jaunlopu gaļas produktus, kuri definēti II pielikumā, ir 20 % no procentuālā nodokļa un 20 % no īpašā nodokļa atbilstīgi kopējam muitas tarifam, nepārsniedzot ikgadējo tarifa kvotu, kas ir 8 700 tonnas, izteiktas liemeņu svarā.

4. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Kopiena piemēro beznodokļu pieeju to Serbijas izcelsmes preču eksportiem Kopienā, kas minētas kombinētās nomenklatūras pozīcijā 1701 un 1702, nepārsniedzot ikgadējo tarifa kvotu, kas ir 180 000 tonnas (neto svars).

27. PANTS
Serbijas koncesijas attiecībā uz lauksaimniecības produktiem

1. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Serbija atceļ visus kvantitatīvos ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu.

2. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Serbija

a) atceļ ievedmuitas nodokļus par tādu konkrētu Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu, kuri uzskaitīti III.a pielikumā;

b) pakāpeniski atceļ ievedmuitas nodokļus par tādu konkrētu Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu, kuri uzskaitīti III.b pielikumā, saskaņā ar minētajā pielikumā norādīto grafiku katram produktam;

c) pakāpeniski samazina ievedmuitas nodokļus par tādu konkrētu Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu, kuri uzskaitīti III.c un III.d pielikumā, saskaņā ar minētajos pielikumos norādīto grafiku katram produktam.

28. PANTS
Vīna un spirta produktu protokols

Šā nolīguma 2. protokolā ir izklāstīti noteikumi, kas attiecas uz tajā minētajiem vīna un stipro alkoholisko dzērienu produktiem.

29. PANTS
Kopienas koncesijas attiecībā uz zivīm un zivsaimniecības produktiem

1. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Kopiena atceļ visus kvantitatīvos ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Serbijas izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktu importu.

2. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Kopiena likvidē visus muitas nodokļus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Serbijas izcelsmes zivīm un zivsaimniecības produktiem, izņemot tos, kas uzskaitīti IV pielikumā. Šā nolīguma IV pielikumā uzskaitītajiem produktiem piemēro tajā izklāstītos noteikumus.

30. PANTS
Serbijas koncesijas attiecībā uz zivīm un zivsaimniecības produktiem

1. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Serbija atceļ visus kvantitatīvos ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Kopienas izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktu importu.

2. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Serbija likvidē visus muitas nodokļus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Kopienas izcelsmes zivīm un zivsaimniecības produktiem, izņemot tos, kas uzskaitīti V pielikumā. Šā nolīguma V pielikumā uzskaitītajiem produktiem piemēro tajā izklāstītos noteikumus.

31. PANTS
Pārskatīšanas klauzula

Ņemot vērā Pušu savstarpējās tirdzniecības apjomu ar lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem, to īpašās problēmas, Kopienas kopējo politiku un Serbijas lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas noteikumus, lauksaimniecības un zivsaimniecības lomu Serbijas ekonomikā un daudzpusējo tirdzniecības sarunu rezultātus PTO, kā arī iespējamo Serbijas iestāšanos PTO, Kopiena un Serbija ne vēlāk kā pēc trīs gadiem no šā nolīguma stāšanās spēkā Stabilizācijas un asociācijas padomē pa atsevišķiem produktiem saskaņoti un uz abpusējības principa izskata iespējas piešķirt viena otrai turpmākas koncesijas, lai panāktu lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu tirdzniecības lielāku liberalizāciju.

32. PANTS
Drošības klauzula attiecībā uz lauksaimniecību un zivsaimniecību

1. Neatkarīgi no citiem šā nolīguma noteikumiem un jo īpaši - no 41. panta, un ņemot vērā lauksaimniecības un zivsaimniecības tirgus īpašās problēmas, ja kādas Puses izcelsmes produktu imports, uz ko attiecas koncesijas atbilstīgi 25., 26., 27., 28., 29. un 30. pantam, rada ievērojamus traucējumus otras Puses tirgū vai iekšējos regulatīvajos mehānismos, Puses nekavējoties apspriežas, lai rastu piemērotu risinājumu. Kamēr šāds risinājums nav rasts, attiecīgā Puse var veikt atbilstīgus pasākumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem.

2. Gadījumā, ja Serbijas izcelsmes produktu, kas minēti 3. protokola V pielikumā, imports kopā sasniedz apjomu 115 % no trīs iepriekšējo kalendāro gadu vidējā apjoma, Serbija un Kopiena piecu darba dienu laikā apspriežas, lai analizētu un novērtētu šo produktu tirdzniecības modeli Kopienā un, ja vajadzīgs, rastu piemērotus risinājumus nolūkā izvairīties no tirdzniecības traucējumiem saistībā ar šo produktu importu Kopienā.

Neskarot 1. punktu, ja Serbijas izcelsmes produktu, kas minēti 3. protokola V pielikumā, imports viena kalendārā gada laikā kopumā pieaug par vairāk kā 30 % no trīs iepriekšējo kalendāro gadu vidējā apjoma, Kopiena var pārtraukt atvieglojumu režīmu, ko piemēro produktiem, kuri izsauc pieaugumu.

Ja ir pieņemts lēmums par atvieglojumu režīma pārtraukšanu, Kopiena par šo pasākumu piecās darba dienās paziņo Stabilizācijas un asociācijas komitejai un apspriežas ar Serbiju, lai vienotos par pasākumiem nolūkā izvairīties no tirdzniecības traucējumiem saistībā ar 3. protokola V pielikumā minēto produktu tirdzniecību.

Kopiena atjauno atvieglojumu režīmu, tiklīdz ir novērsti tirdzniecības traucējumi, efektīvi īstenojot pasākumus, par kuriem tika panākta vienošanās, vai veicot jebkādus citus atbilstīgus pasākumus, par kuriem Puses ir vienojušās.

Darbībām saskaņā ar šo punktu mutatis mutandis piemēro 41. panta 3. līdz 6. punktu.

3. Puses 2. punktā paredzētā mehānisma darbību pārskata vēlākais trīs gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā. Stabilizācijas un asociācijas padome var lemt par atbilstīgiem pielāgojumiem 2. punktā paredzētajam mehānismam.

33. PANTS
Lauksaimniecības produktu un zivsaimniecības produktu un pārtikas produktu, izņemot vīna un alkoholisko dzērienu, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība

1. Serbija nodrošina to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, kas Kopienā reģistrētas saskaņā ar Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību, ievērojot šo pantu. Serbijas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes var tikt reģistrētas Kopienā, ja tās atbilst nosacījumiem, kas noteikti minētajā regulā.

2. Serbija aizliedz izmantot savā teritorijā Kopienā aizsargātus nosaukumus salīdzināmiem produktiem, kas neatbilst ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu specifikācijai. Šo noteikumu piemēro arī tad, ja ir norādīta produkta īstā ģeogrāfiskā izcelsme, ja ģeogrāfiskās izcelsmes norāde ir lietota tulkojumā, nosaukumam pievienoti apzīmējumi "veids", "tips", "stils", "imitācija", "metode" vai līdzīgi kategorijas apzīmējumi.

3. Serbija atsaka reģistrēt preču zīmi, kuras lietojums atbilst 2. punktā minētajām situācijām.

4. Preču zīmes, kuru lietojums atbilst 2. punktā minētajām situācijām un kuras ir reģistrētas Serbijā vai iegūtas lietojot, nedrīkst izmantot pēc tam, kad ir pagājuši pieci gadi pēc nolīguma stāšanās spēkā. Tomēr tas neattiecas uz preču zīmēm, kas reģistrētas Serbijā, un preču zīmēm, kas iegūtas lietojot un kas pieder trešo valstu valstspiederīgajiem, ciktāl tās nekādā veidā nemaldina sabiedrību attiecībā uz kvalitāti, specifikāciju un preču ģeogrāfisko izcelsmi.

5. Jebkāda ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, kas aizsargātas saskaņā ar 1. punktu, lietošana kā jēdzieni, kas Serbijā sarunvalodā parasti tiek lietoti kā vispārpieņemti apzīmējumi šāda veida precēm, ir jābeidz vēlākais pēc tam, kad ir pagājuši pieci gadi pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

6. Serbija nodrošina, ka šā panta noteikumi netiek pārkāpti attiecībā uz precēm, kas tiek eksportētas no tās teritorijas pēc tam, kad ir pagājuši pieci gadi pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

7. Serbija nodrošina 1. līdz 6. punktā minēto aizsardzību pēc pašas iniciatīvas, kā arī pēc kādas ieinteresētās personas pieprasījuma.

III NODAĻA
KOPĪGI NOTEIKUMI

34. PANTS
Darbības joma

Šī nodaļa attiecas uz Pušu savstarpējo tirdzniecību ar visiem izstrādājumiem, ja vien šeit vai 1. protokolā nav paredzēts citādi.

35. PANTS
Uzlabotas koncesijas

Šī sadaļa nekādā veidā netraucē kādai no Pusēm vienpusēji piemērot labvēlīgākus pasākumus.

36. PANTS
Jaunu pasākumu nepieņemšana

1. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu tirdzniecībā starp Kopienu un Serbiju neievieš nekādus jaunus ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļus vai maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, kā arī nepalielina jau esošos nodokļus vai maksājumus.

2. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu tirdzniecībā starp Kopienu un Serbiju neievieš nekādus jaunus importa vai eksporta kvantitatīvos ierobežojumus, vai pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību, kā arī nepadara stingrākus jau esošos ierobežojumus vai pasākumus.

3. Neskarot koncesijas atbilstīgi 26., 27., 28., 29. un 30. pantam, šā panta 1. un 2. punkts nekādā veidā neierobežo Serbiju un Kopienu turpināt savu lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku, kā arī veikt jebkādus pasākumus saskaņā ar šo politiku, ciktāl netiek skarts importa režīms II - V pielikumā un 1. protokolā.

37. PANTS
Fiskālās diskriminācijas aizliegums

1. Kopiena un Serbija atturas no jebkādiem pasākumiem vai iekšējas fiskālas darbības, kas tieši vai netieši rada diskrimināciju starp vienas Puses izstrādājumiem un līdzīgiem otras Puses izcelsmes izstrādājumiem, vai atceļ šādus pasākumus un darbības, ja tādas pastāv.

2. Par izstrādājumiem, kurus eksportē uz kādu no Pusēm, nevar saņemt iekšējo netiešo nodokļu kompensāciju, kas pārsniedz uzlikto netiešo nodokļu apjomu.

38. PANTS
Fiskālie muitas nodokļi

Noteikumus par ievedmuitas nodokļu atcelšanu piemēro arī fiskālajiem muitas nodokļiem.

39. PANTS
Muitas savienības, brīvās tirdzniecības zonas, pierobežas tirdzniecības režīmi

1. Šis nolīgums neaizliedz saglabāt vai veidot muitas savienības, brīvās tirdzniecības zonas vai pierobežas tirdzniecības režīmus, ja vien tas neietekmē šajā nolīgumā paredzētos tirdzniecības režīmus.

2. Pārejas laikā, kas norādīts 18. pantā, šis nolīgums neskar to, kā tiek īstenoti īpašie preferenciālie režīmi attiecībā uz preču apriti, kas vai nu noteikti pierobežas tirdzniecības režīmos, kuri iepriekš noslēgti starp vienu vai vairākām dalībvalstīm un Serbiju, vai izriet no III sadaļā norādītajiem divpusējiem nolīgumiem, ko Serbija noslēgusi, lai veicinātu reģionālo tirdzniecību.

3. Par šā panta 1. un 2. punktā minētajiem nolīgumiem un, ja vajadzīgs, citiem svarīgiem jautājumiem saistībā ar to attiecīgo tirdzniecības politiku ar trešām valstīm Puses apspriežas Stabilizācijas un asociācijas padomē. Īpaši tad, ja kāda trešā valsts pievienojas Savienībai, šādas apspriedes notiek, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā šajā nolīgumā minētās Kopienas un Serbijas abpusējās intereses.

40. PANTS
Dempings un subsīdijas

1. Nekas šajā nolīgumā nekavē Puses veikt tirdzniecības aizsardzības pasākumus saskaņā ar šā panta 2. punktu un 41. pantu.

2. Ja kāda Puse atklāj, ka tirdzniecībā ar otru Pusi pastāv dempings un/vai kompensējama subsidēšana, pirmā minētā Puse var veikt atbilstīgus pasākumus pret šādu praksi saskaņā ar PTO nolīgumu par 1994. gada VVTT VI panta īstenošanu un PTO nolīgumu par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem, kā arī saskaņā ar tās attiecīgajiem iekšējiem tiesību aktiem.

41. PANTS
Drošības klauzula

1. Starp Pusēm piemēro 1994. gada VVTT XIX pantu un PTO nolīgumu par aizsargpasākumiem.

2. Neatkarīgi no šā panta 1. punkta, ja kādas Puses izstrādājumu importē otras Puses teritorijā tādos palielinātos daudzumos vai tādos apstākļos, kas rada vai draud radīt

a) nopietnus zaudējumus līdzīgu vai tieši konkurējošu izstrādājumu iekšzemes ražošanai importējošās Puses teritorijā;

b) nopietnus traucējumus kādā ekonomikas nozarē vai grūtības, kas var izraisīt nopietnu ekonomiskās situācijas pasliktināšanos kādā importējošās Puses reģionā,

importējošā Puse var veikt attiecīgus divpusējus drošības pasākumus saskaņā ar nosacījumiem un procedūrām, kas izklāstītas šajā pantā.

3. Divpusēji aizsardzības pasākumi, kas vērsti pret otras Puses importu, nepārsniedz to, kas nepieciešams, lai novērstu problēmas, kā noteikts 2. punktā, kuras radījusi šā nolīguma piemērošana. Pieņemtajam aizsardzības pasākumam būtu jāsastāv no attiecīgajam izstrādājumam šajā nolīgumā paredzētās preferences robežas palielināšanas vai samazināšanas apturēšanas līdz maksimālajai robežai, kas atbilst 18. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktā un 5. punktā minētajam pamatnodoklim tam pašam izstrādājumam. Šādos pasākumos ietver skaidri noteiktus elementus šo pasākumu izbeigšanai visvēlākais noteiktā laikposma beigās, un tos neveic ilgāk kā divus gadus.

Ārkārtējos apstākļos pasākumus var pagarināt uz laikposmu, kas nepārsniedz divus gadus. Tādu izstrādājumu importēšanai, kuri iepriekš jau bijuši pakļauti divpusējam aizsardzības pasākumam, nepiemēro nekādus šādus pasākumus laika posmā, kas atbilst šāda pasākuma piemērošanas iepriekšējam laika posmam, ar noteikumu, ka pasākumi nav piemēroti vismaz divus gadus kopš šo pasākumu piemērošanas izbeigšanas.

4. Šajā pantā minētajos gadījumos pirms tajā norādīto pasākumu uzsākšanas vai gadījumos, kad piemēro 5. punkta b) apakšpunktu, Kopiena, no vienas puses, vai Serbija, no otras puses, iespējami drīz iesniedz Stabilizācijas un asociācijas padomei visu informāciju, kas vajadzīga rūpīgai situācijas pārbaudei, lai meklētu abām attiecīgajām Pusēm pieņemamu risinājumu.

5. Īstenojot 1., 2., 3. un 4. punktu, piemēro šādus noteikumus:

a) problēmas, kas rodas šajā pantā minētas situācijas dēļ, nekavējoties iesniedz izskatīšanai Stabilizācijas un asociācijas padomei, kura var pieņemt lēmumus to novēršanai.

Ja trīsdesmit dienu laikā no lietas nodošanas Stabilizācijas un asociācijas padomei tā vai eksportējošā Puse nav pieņēmusi lēmumu problēmu novēršanai vai nav atrasts cits apmierinošs risinājums, importējošā Puse saskaņā ar šo pantu var veikt atbilstīgus pasākumus, lai novērstu problēmu. Izvēloties aizsardzības pasākumus, priekšroka jādod tādiem pasākumiem, kas vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Aizsardzības pasākumos, ko piemēro saskaņā ar 1994. gada VVTT XIX pantu un PTO nolīgumu par aizsargpasākumiem, saglabā saskaņā ar šo nolīgumu piešķirto preferences līmeni/robežu;

b) ja ārkārtas vai kritiski apstākļi, kas liek tūlītēji rīkoties, neļauj veikt, attiecīgi, iepriekšēju informēšanu vai izskatīšanu, skartā Puse šajā pantā minētajās situācijās var nekavējoties piemērot drošības pasākumus, lai situāciju labotu, un tā tūlīt par to informē otru Pusi.

Par aizsardzības pasākumiem tūlīt ziņo Stabilizācijas un asociācijas padomei, un par tiem šajā padomē regulāri apspriežas, jo īpaši, lai izstrādātu grafiku to atcelšanai, tiklīdz apstākļi to ļauj.

6. Ja Kopiena, no vienas puses, vai Serbija, no otras puses, pakļauj administratīvām procedūrām, kuru mērķis ir ātri sniegt informāciju par tirdzniecības plūsmu tendencēm, tādu izstrādājumu importu, kuri varētu izraisīt šajā pantā minētās problēmas, tā par to informē otru Pusi.

42. PANTS
Klauzula par deficītu

1. Ja šīs sadaļas ievērošanas rezultātā:

a) rodas eksportējošās Puses pārtikas produktu vai citu tai svarīgu izstrādājumu kritisks deficīts vai tā draudi, vai

b) notiek kāda izstrādājuma, attiecībā uz ko eksportējošā Puse saglabā kvantitatīvus eksporta ierobežojumus, izvedmuitas nodokļus vai pasākumus, vai maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, reeksports uz kādu trešo valsti, un ja minētās situācijas eksportējošajai Pusei rada vai varētu radīt ievērojamas grūtības,

šī Puse var veikt attiecīgus pasākumus saskaņā ar nosacījumiem un procedūrām, kas izklāstītas šajā pantā.

2. Izvēloties veicamos pasākumus, priekšroku jādod tādiem pasākumiem, kas vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Šos pasākumus piemēro tā, ka tie neizraisa tīšu vai nepamatotu diskrimināciju vienādos apstākļos vai slēptus tirdzniecības ierobežojumus, un tos atceļ, kad apstākļi vairs nepamato to saglabāšanu.

3. Pirms 1. punktā norādīto pasākumu veikšanas vai iespējami drīz, ja piemēro 4. punktu, Kopiena vai Serbija iesniedz Stabilizācijas un asociācijas padomei visu vajadzīgo informāciju, lai meklētu abām Pusēm pieņemamu risinājumu. Puses Stabilizācijas un asociācijas padomē var vienoties par līdzekļiem šo grūtību pārvarēšanai. Ja 30 dienu laikā no lietas nodošanas Stabilizācijas un asociācijas padomei nav panākta nekāda vienošanās, eksportējošā Puse attiecībā uz konkrētā izstrādājuma eksportu var veikt pasākumus saskaņā ar šo pantu.

4. Ja ārkārtas vai kritiski apstākļi, kas liek tūlītēji rīkoties, neļauj veikt, attiecīgi, iepriekšēju informēšanu vai izskatīšanu, Kopiena vai Serbija var nekavējoties piemērot drošības pasākumus, lai situāciju labotu, un tūlīt par to informē otru Pusi.

5. Par pasākumiem, ko piemēro saskaņā ar šo pantu, tūlīt ziņo Stabilizācijas un asociācijas padomei, un par tiem šajā padomē regulāri apspriežas, jo īpaši, lai izstrādātu grafiku to atcelšanai, tiklīdz apstākļi to ļauj.

43. PANTS
Valsts monopoli

Serbija pakāpeniski pielāgo komerciāla rakstura valsts monopolus tā, lai nodrošinātu, ka trīs gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā starp Eiropas Savienības dalībvalstu un Serbijas valstspiederīgajiem nepastāv nekāda diskriminācija attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar kuriem preces iepērk un laiž pārdošanā.

44. PANTS
Izcelsmes noteikumi

Ja vien šajā nolīgumā nav paredzēts citādi, 3. protokolā ir izstrādāti izcelsmes noteikumi šā nolīguma piemērošanas nolūkos.

45. PANTS
Atļautie ierobežojumi

Šis nolīgums neliedz piemērot importa, eksporta vai tranzīta aizliegumus vai ierobežojumus, kas balstās uz sabiedrības morāles, sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumiem, cilvēku un dzīvnieku veselības un dzīvības aizsardzības vai augu aizsardzības apsvērumiem, valsts mākslas, vēstures vai arheoloģisko vērtību aizsardzības, kā arī intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzības apsvērumiem, vai noteikumiem par zeltu un sudrabu. Šādus aizliegumus vai ierobežojumus tomēr nedrīkst piemērot kā patvaļīgas diskriminācijas vai slēptas ierobežošanas līdzekļus tirdzniecībā starp pusēm.

46. PANTS
Nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību

1. Puses vienojas, ka administratīvā sadarbība ir būtiski svarīga šajā sadaļā noteiktā preferenciālā režīma īstenošanai un kontrolei, un uzsver savu apņemšanos cīnīties pret pārkāpumiem un krāpšanu muitas un ar to saistītos jautājumos.

2. Ja kāda Puse uz objektīvas informācijas pamata konstatē nespēju nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai atklāj pārkāpumus vai krāpšanu atbilstīgi šai sadaļai, attiecīgā Puse saskaņā ar šo pantu var pagaidu kārtā apturēt konkrētā preferenciālā režīma piemērošanu attiecīgajam izstrādājumam vai izstrādājumiem.

3. Šā panta nolūkā nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību inter alia nozīmē:

a) atkārtotu nespēju izpildīt pienākumu pārbaudīt attiecīgā izstrādājuma vai izstrādājumu izcelsmes statusu;

b) atkārtotu atteikšanos veikt izcelsmes apliecinājuma pārbaudi un/vai paziņot tās rezultātus, vai nepamatotu kavēšanos ar šo darbību;

c) atkārtotu atteikšanos vai nepamatotu kavēšanos, iegūstot atļauju veikt administratīvas sadarbības uzdevumus, lai pārbaudītu dokumentu autentiskumu vai informācijas pareizību saistībā ar konkrētā preferenciālā režīma piešķiršanu.

Šā panta nolūkā pārkāpums vai krāpšana var, inter alia, tikt konstatēta arī tad, ja bez izskaidrojoša iemesla strauji palielinās preču imports, pārsniedzot otras Puses parasto ražošanas līmeni un eksporta jaudu, un šāds palielinājums ir saistīts ar objektīvu informāciju par pārkāpumiem vai krāpšanu.

4. Uz pagaidu apturēšanu attiecas šādi noteikumi:

a) Puse, kas uz objektīvas informācijas pamata konstatē nespēju nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai atklāj pārkāpumus vai krāpšanu, par to tūlīt paziņo Stabilizācijas un asociācijas komitejai, sniedzot arī objektīvu informāciju, un, pamatojoties uz visu attiecīgo informāciju un objektīviem secinājumiem, uzsāk apspriešanos minētajā komitejā, lai rastu abām Pusēm pieņemamu risinājumu;

b) ja Puses ir uzsākušas apspriešanos Stabilizācijas un asociācijas komitejā, kā minēts iepriekš, un trīs mēnešu laikā pēc minētās paziņošanas nav spējušas vienoties par pieņemamu risinājumu, attiecīgā Puse var pagaidu kārtā apturēt attiecīgajam izstrādājumam vai izstrādājumiem piemērojamo konkrēto preferenciālo režīmu. Par pagaidu apturēšanu tūlīt paziņo Stabilizācijas un asociācijas komitejai;

c) šajā pantā paredzētā pagaidu apturēšana nepārsniedz minimumu, kas nepieciešams skartās Puses finansiālo interešu aizsardzībai. Tā nepārsniedz sešu mēnešu laikposmu, kuru var pagarināt. Par pagaidu apturēšanu tūlīt pēc tās pieņemšanas paziņo Stabilizācijas un asociācijas komitejai. Par to periodiski apspriežas Stabilizācijas un asociācijas komitejā, jo īpaši, lai to atceltu, tiklīdz vairs nepastāv to pamatojošie apstākļi.

5. Vienlaikus ar paziņošanu Stabilizācijas un asociācijas komitejai saskaņā ar šā panta 4. punkta a) apakšpunktu attiecīgajai Pusei būtu jāpublicē arī paziņojums importētājiem Oficiālajā Vēstnesī. Šajā paziņojumā attiecībā uz konkrēto ražojumu būtu jānorāda, ka uz objektīvas informācijas pamata ir atklāta nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai pārkāpumi vai krāpšana.

47. PANTS

Ja kompetentās iestādes pieļauj kļūdu eksporta preferenciālās sistēmas pareizā vadībā un jo īpaši, piemērojot šim nolīgumam pievienoto 3. protokolu, un ja šīs kļūdas rezultātā iestājas sekas ievedmuitas nodokļu veidā, tā Līgumslēdzēja puse, uz kuru šīs sekas attiecas, var lūgt Stabilizācijas un asociācijas padomei izskatīt iespēju pieņemt visus vajadzīgos pasākumus problēmas atrisināšanai.

48. PANTS

Šā nolīguma piemērošana neskar Kopienas tiesību aktu piemērošanu Kanāriju salām.

V SADAĻA
DARBA ŅĒMĒJU PĀRVIETOŠANĀS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANA, PAKALPOJUMU SNIEGŠANA, KAPITĀLA APRITE

I NODAĻA
DARBA ŅĒMĒJU PĀRVIETOŠANĀS

49. PANTS

1. Ievērojot katrā dalībvalstī piemērojamos nosacījumus un kārtību:

a) attieksmē pret darba ņēmējiem, kas ir Serbijas valstspiederīgie un kas tiek likumīgi nodarbināti kādas dalībvalsts teritorijā, nepastāv nekāda diskriminācija valstspiederības dēļ attiecībā uz darba apstākļiem, atalgojumu vai atlaišanu, salīdzinot ar attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgajiem;

b) kādā dalībvalstī likumīgi nodarbināta darba ņēmēja, izņemot sezonas darba ņēmējus un darba ņēmējus, kam piemēro divpusējos nolīgumus 50. panta nozīmē, ja vien šajos nolīgumos nav paredzēts citādi, likumīgi dzīvojošajam laulātajam un bērniem attiecīgā darba ņēmēja atļautajā nodarbinātības posmā ir piekļuve šīs dalībvalsts darba tirgum.

2. Serbija, ievērojot valstī piemērojamos nosacījumus un kārtību, nodrošina 1. punktā minēto attieksmi pret darba ņēmējiem, kuri ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie un tiek likumīgi nodarbināti Serbijā, kā arī to laulātajiem un bērniem, kas likumīgi dzīvo Serbijā.

50. PANTS

1. Ņemot vērā stāvokli dalībvalstu darba tirgū un ievērojot to tiesību aktus un tajās spēkā esošos noteikumus darba ņēmēju mobilitātes jomā:

a) būtu jāsaglabā un, ja iespējams, jāuzlabo mehānismi Serbijas darba ņēmēju esošās nodarbinātības iespējas, ko dalībvalstis nodrošinājušas saskaņā ar divpusējiem nolīgumiem;

b) pārējās dalībvalstis izskata iespēju slēgt līdzīgus nolīgumus.

2. Pēc trīs gadiem Stabilizācijas un asociācijas padome izskata iespēju noteikt citus uzlabojumus, tostarp mehānismus piekļuvei profesionālajām mācībām, saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajiem noteikumiem un procedūrām un ņemot vērā stāvokli darba tirgos dalībvalstīs un Kopienā.

51. PANTS

1. Jāizstrādā noteikumi darba ņēmēju, kas ir Serbijas valstspiederīgie un kas ir likumīgi nodarbināti kādas dalībvalsts teritorijā, un to ģimenes locekļu, kuri likumīgi uzturas šajā valstī, sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanai. Šim nolūkam ar Stabilizācijas un asociācijas padomes lēmumu, kas nedrīkst ietekmēt nekādas tiesības vai pienākumus, kuri noteikti divpusējos nolīgumos, ja tie paredz labvēlīgāku attieksmi, tiek ieviesti šādi noteikumi:

a) šādu darba ņēmēju visi apdrošināšanas, nodarbinātības un uzturēšanās laikposmi dažādās dalībvalstīs tiek saskaitīti kopā pensiju un vecuma, invaliditātes un nāves ikgadējo pabalstu aprēķināšanai, kā arī šādu darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu medicīniskās aprūpes nodrošināšanai;

b) visa veida pensijas vai ikgadējie vecuma, nāves, nelaimes gadījuma darbā, arodslimības un to dēļ radušās invaliditātes pabalsti, izņemot pabalstus, kas nav atkarīgi no iemaksām, ir brīvi pārskaitāmi ar likmi, ko saskaņā ar likumu piemēro debitora dalībvalstī vai dalībvalstīs;

c) attiecīgie darba ņēmēji saņem ģimenes pabalstus iepriekš minētajiem ģimenes locekļiem.

2. Serbija nodrošina darba ņēmējiem, kas ir dalībvalstu valstspiederīgie un ir likumīgi nodarbināti kādas dalībvalsts teritorijā, un to ģimenes locekļiem, kuri likumīgi uzturas šajā valstī, līdzīgu attieksmi tai, kāda norādīta 1. punkta b) un c) apakšpunktā.

II NODAĻA
UZŅĒMĒJDARBĪBA

52. PANTS
Definīcija

Šajā nolīgumā:

a) "Kopienas uzņēmums" vai "Serbijas uzņēmums" attiecīgi ir uzņēmums, kurš izveidots atbilstīgi kādas dalībvalsts vai Serbijas tiesību aktiem un kura juridiskā adrese, galvenā pārvalde vai galvenā uzņēmējdarbības vieta atrodas Kopienas vai Serbijas teritorijā. Tomēr, ja šim uzņēmumam, kas izveidots atbilstīgi kādas dalībvalsts vai Serbijas tiesību aktiem, attiecīgi Kopienas vai Serbijas teritorijā ir tikai tā juridiskā adrese, to par Kopienas vai Serbijas uzņēmumu uzskata tādā gadījumā, ja tā darbība ir faktiski un ilgstoši saistīta ar kādas dalībvalsts vai Serbijas ekonomiku;

b) uzņēmuma "meitasuzņēmums" ir tāds uzņēmums, kura darbību faktiski kontrolē cits uzņēmums;

c) uzņēmuma "filiāle" ir šķietami patstāvīga uzņēmējdarbības vieta bez juridiskas personas statusa, piemēram, mātesuzņēmuma atzars, kam ir sava pārvalde un materiālais nodrošinājums, kurš nepieciešams, lai kārtotu darījumus ar trešām personām tā, ka, lai gan trešās personas apzinās, ka vajadzības gadījumā ir iespējams nodrošināt juridisku saikni ar mātesuzņēmumu, kura galvenais birojs ir ārvalstīs, tām tomēr nav jāvēršas tieši mātesuzņēmumā, bet visus darījumus iespējams veikt šajā atzara struktūrā;

d) "tiesības veikt uzņēmējdarbību" ir:

i) attiecībā uz valstspiederīgajiem - tiesības veikt saimniecisku darbību kā pašnodarbinātām personām un izveidot uzņēmumus, kurus tie faktiski kontrolē. Valstspiederīgo pašnodarbinātā un uzņēmuma vadītāja statuss tiem nedod tiesības meklēt vai saņemt darbu darba tirgū, ne arī tiesības piekļūt citas Puses darba tirgum. Šī nodaļa neattiecas uz personām, kas nav tikai un vienīgi pašnodarbinātas;

ii) attiecībā uz Kopienas vai Serbijas uzņēmumiem - tiesības veikt saimniecisku darbību, izveidojot meitasuzņēmumus un filiāles attiecīgi Serbijā vai Kopienā;

e) "darbība" ir saimnieciskās darbības veikšana;

f) "saimnieciska darbība" principā ietver rūpnieciska, tirdznieciska un profesionāla rakstura darbības un amatnieku darbības;

g) "Kopienas valstspiederīgais" un "Serbijas valstspiederīgais" attiecīgi ir fiziska persona, kas ir kādas dalībvalsts vai Serbijas valstspiederīgais.

Saistībā ar starptautisko jūras transportu, ietverot vairākveidu pārvadājumus, starp kuriem ir arī pārvadājums pa jūru, uz Kopienas vai Serbijas valstspiederīgajiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Kopienas vai Serbijas, un uz kuģošanas sabiedrībām, kuras veic uzņēmējdarbību ārpus Kopienas vai Serbijas un kuras kontrolē Kopienas vai Serbijas valstspiederīgie, attiecas šīs nodaļas un III nodaļas priekšrocības, ja to kuģi ir reģistrēti konkrētajā dalībvalstī vai Serbijā, saskaņā ar to attiecīgajiem tiesību aktiem;

h) "finanšu pakalpojumi" ir VI pielikumā aprakstītās darbības. Stabilizācijas un asociācijas padome var paplašināt vai grozīt šā pielikuma darbības jomu.

53. PANTS

1. Serbija sekmē Kopienas uzņēmumu un valstspiederīgo darbības uzsākšanu tās teritorijā. Šajā nolūkā Serbija ar šā nolīguma stāšanos spēkā nodrošina:

a) attiecībā uz Kopienas uzņēmumu tiesībām veikt uzņēmējdarbību Serbijas teritorijā - ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret savas valsts uzņēmumiem vai kādas trešās valsts uzņēmumiem, piemērojot labāko;

b) attiecībā uz Kopienas uzņēmumu meitasuzņēmumu un filiāļu darbību Serbijas teritorijā, kad tās ir sākušas veikt uzņēmējdarbību - ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret savas valsts uzņēmumiem un filiālēm vai kādas trešās valsts uzņēmuma meitasuzņēmumiem un filiālēm, piemērojot labāko.

2. Kopiena un tās dalībvalstis ar šā nolīguma stāšanos spēkā nodrošina:

a) attiecībā uz Serbijas uzņēmumu tiesībām veikt uzņēmējdarbību - ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret saviem uzņēmumiem vai kādas trešās valsts uzņēmumiem, piemērojot labāko;

b) attiecībā uz Serbijas uzņēmumu meitasuzņēmumiem un filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā - ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret saviem uzņēmumiem un filiālēm vai kādas trešās valsts uzņēmuma meitasuzņēmumiem un filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību to teritorijā, piemērojot labāko.

3. Puses nepieņem nekādus jaunus diskriminējošus noteikumus vai pasākumus attiecībā uz jebkuru citas Puses uzņēmumu tiesībām veikt uzņēmējdarbību to teritorijā vai saistībā ar to darbību, kad tie sākuši veikt uzņēmējdarbību, salīdzinot ar pašu uzņēmumiem.

4. Četrus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Stabilizācijas un asociācijas padome izstrādā kārtību, kādā iepriekšminētos noteikumus attiecina arī uz Kopienas valstspiederīgo un Serbijas valstspiederīgo tiesībām veikt uzņēmējdarbību, lai tie varētu sākt saimniecisku darbību kā pašnodarbinātas personas.

5. Neatkarīgi no šā panta:

a) Kopienas uzņēmumu meitasuzņēmumiem un filiālēm ar šā nolīguma stāšanos spēkā ir tiesības Serbijā izmantot un īrēt nekustamo īpašumu;

b) Kopienas uzņēmumu meitasuzņēmumiem ar šā nolīguma stāšanos spēkā ir tiesības iegūt un izmantot īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu tāpat kā Serbijas uzņēmumiem un attiecībā uz sabiedrisko īpašumu/kopējas intereses īpašumu - tādas pašas tiesības, kādas ir attiecīgi Serbijas uzņēmumiem, ja šīs tiesības ir nepieciešamas, lai veiktu saimnieciskās darbības, kuru dēļ tās veic uzņēmējdarbību.

c) Četrus gadus pēc šā līguma stāšanās spēkā Stabilizācijas un asociācijas padome pārbauda iespējas b) apakšpunktā noteiktās tiesības paplašināt attiecībā uz Kopienas uzņēmumu filiālēm.

54. PANTS

1. Izņemot VI pielikumā aprakstītos finanšu pakalpojumus, Puses, ievērojot 56. pantu, var paredzēt noteikumus uzņēmumu un valstspiederīgo tiesībām veikt uzņēmējdarbību un darbību to teritorijā, ciktāl šie noteikumi nav diskriminējoši pret otras Puses uzņēmumiem un valstspiederīgajiem salīdzinājumā ar pašu uzņēmumiem un valstspiederīgajiem.

2. Attiecībā uz finanšu pakalpojumiem, neatkarīgi no citiem šā nolīguma noteikumiem, Pusēm neliedz veikt pasākumus piesardzības apsvērumu dēļ, tostarp pasākumus ieguldītāju, noguldītāju, apdrošinājuma ņēmēju un personu, pret kurām finanšu pakalpojumu sniedzējam ir fiduciārs pienākums, aizsardzībai, vai pasākumus, lai nodrošinātu finanšu sistēmas integritāti un stabilitāti. Šādus pasākumus Puses nevar izmantot kā veidu, lai izvairītos no saviem pienākumiem atbilstīgi šim nolīgumam.

3. Nekas šajā nolīgumā nav interpretējams tā, ka Pusei būtu pienākums izpaust ziņas, kas attiecas uz atsevišķu klientu darījumiem un rēķiniem, vai jebkādu konfidenciālu vai īpašuma informāciju, kas ir valsts iestāžu rīcībā.

55. PANTS

1. Neskarot jebkuru pretēju noteikumu, kas ietverts daudzpusējā nolīgumā par Eiropas kopējās aviācijas telpas1 (turpmāk "ECAA") izveidi, šī nodaļa neattiecas uz gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, pārvadājumu pakalpojumiem pa iekšējiem ūdensceļiem un jūras kabotāžas pakalpojumiem.

2. Stabilizācijas un asociācijas padome var sniegt ieteikumus, lai uzlabotu uzņēmējdarbības tiesības un darbības 1. punkta aptvertajās jomās.

 

1Daudzpusējais nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās aviācijas telpas izveidi (OV L 285, 16.10.2006., 3. lpp.).

 

56. PANTS

1. Šā nolīguma 53. un 54. pants nekavē kādu no Pusēm piemērot īpašus noteikumus attiecībā uz tādu otras Puses uzņēmumu, kas nav juridiski izveidoti pirmās Puses teritorijā, filiāļu tiesībām veikt uzņēmējdarbību un darbību to teritorijā, pamatojoties uz juridiskām vai tehniskām atšķirībām starp šīm filiālēm salīdzinājumā ar tādu uzņēmumu filiālēm, kas ir juridiski izveidoti tās teritorijā vai - attiecībā uz finanšu pakalpojumiem - piesardzības apsvērumu dēļ.

2. Atšķirīga attieksme nepārsniedz to, kas ir obligāti nepieciešams sakarā ar šādām juridiskām vai tehniskām atšķirībām, vai - attiecībā uz finanšu pakalpojumiem - piesardzības apsvērumu dēļ.

57. PANTS

Lai Kopienas valstspiederīgie un Serbijas valstspiederīgie varētu vieglāk sākt un veikt reglamentētu profesionālu darbību attiecīgi Serbijā un Kopienā, Stabilizācijas un asociācijas padome izskata, kādi pasākumi jāveic kvalifikāciju savstarpējai atzīšanai. Tā var veikt visus šim nolūkam vajadzīgos pasākumus.

58. PANTS

1. Kopienas uzņēmumam, kas veic uzņēmējdarbību Serbijā, vai Serbijas uzņēmumam, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, saskaņā ar uzņēmējdarbības teritorijā - attiecīgi Serbijas Republikas un Kopienas teritorijā spēkā esošajiem tiesību aktiem ir tiesības pašam vai ar meitasuzņēmumu vai filiāļu starpniecību nodarbināt darbiniekus, kuri nav dalībvalstu vai Serbijas valstspiederīgie, ja šie darbinieki ir pamata darbinieki, kā noteikts 2. punktā, un ja viņus nodarbina tikai šie uzņēmumi, meitasuzņēmumi vai filiāles. Šo darbinieku uzturēšanās un darba atļaujas aptver tikai šādu nodarbinātības laikposmu.

2. Minēto uzņēmumu, turpmāk - "organizāciju", pamata darbinieki ir "darbinieki, kas pārcelti darbā citā uzņēmuma struktūrā" , kā definēts c) apakšpunktā, turpmāk uzskaitītajās kategorijās ar noteikumu, ka organizācija ir juridiska persona un attiecīgās personas (izņemot akciju kontrolpaketes īpašniekus) vismaz vienu gadu tieši pirms šādas pārcelšanas ir tajā strādājušas vai bijušas tās līdzdalībnieki:

a) personas, kas organizācijā ieņem vadošus amatus un tieši vada uzņēmuma pārvaldi, un ko vispārīgi uzrauga vai vada uzņēmuma valde vai akcionāru padome, vai līdzvērtīga struktūra, tostarp

i) veic uzņēmuma struktūras vai apakšstruktūras vadību,

ii) veic uzraudzību un kontroli pār citu pārraudzības, profesionālo vai vadošo darbinieku darbu,

iii) var personīgi pieņemt darbā un atlaist no darba vai ieteikt pieņemt darbā, atlaist no darba vai veikt citas ar personālu saistītas darbības;

b) personas, kas strādā organizācijā un kam ir īpašas zināšanas, kuras ir būtiskas saistībā ar uzņēmuma darbību, pētījumu aparatūru, metodēm vai vadību. Šādu zināšanu novērtējumā var atspoguļot ne tikai zināšanas, kas ir specifiskas konkrētajam uzņēmumam, bet arī augstu kvalifikāciju saistībā ar darba vai aroda veidu, kam nepieciešamas specifiskas tehniskas zināšanas, tostarp piederība akreditētai profesijai;

c) "darbinieks, kas pārcelts darbā citā uzņēmuma struktūrā" ir fiziska persona, kas strādā organizācijā vienas Puses teritorijā un saimnieciskās darbības veikšanai uz laiku tiek pārcelta darbā otras Puses teritorijā; attiecīgās organizācijas galvenajai uzņēmējdarbības vietai jābūt kādas Puses teritorijā, un darbiniekam jātiek pārceltam uz šās organizācijas uzņēmuma filiāli vai meitasuzņēmumu, kas faktiski veic saimniecisko darbību otras Puses teritorijā.

3. Serbijas valstspiederīgajiem un Kopienas valstspiederīgajiem tiek atļauta iebraukšana un īslaicīga uzturēšanās attiecīgi Kopienas vai Serbijas teritorijā, ja šie uzņēmumu pārstāvji ir personas, kas uzņēmumā ieņem vadošus amatus, kā noteikts 2. punkta a) apakšpunktā, un ir atbildīgas par Kopienas meitasuzņēmuma vai filiāles vai Serbijas meitasuzņēmuma vai filiāles izveidi attiecīgi kādā dalībvalstī vai Serbijā, un ja

a) šie pārstāvji nav iesaistīti tiešā pārdošanā vai pakalpojumu sniegšanā un saņem atlīdzību no avota, kas atrodas uzņēmējdarbības teritorijā, un

b) uzņēmuma galvenā uzņēmējdarbības vieta ir attiecīgi ārpus Kopienas vai ārpus Serbijas, un tai šajā dalībvalstī vai Serbijā attiecīgi nav citas pārstāvniecības, biroja, filiāles vai meitasuzņēmuma.

III NODAĻA
PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

59. PANTS

1. Kopiena un Serbija apņemas saskaņā ar turpmāk norādītiem noteikumiem veikt vajadzīgos pasākumus, lai pakāpeniski ļautu sniegt pakalpojumus Kopienas uzņēmumiem, Serbijas uzņēmumiem vai Kopienas vai Serbijas valstspiederīgajiem, kas veic uzņēmējdarbību kādas Puses teritorijā, kura nav tā Puse, kur atrodas tā persona, kam pakalpojumi paredzēti.

2. Vienlaikus ar 1. punktā minēto liberalizācijas procesu Puses atļauj pagaidu pārvietošanos fiziskām personām, kas sniedz pakalpojumu vai kas strādā pie pakalpojumu sniedzēja kā pamata darbinieki, kā noteikts 58. pantā, tostarp fiziskām personām, kuras pārstāv Kopienas vai Serbijas uzņēmumu vai valstspiederīgo un vēlas īslaicīgi iebraukt, lai veiktu sarunas par pakalpojumu pārdošanu vai slēgtu nolīgumus par pakalpojumu pārdošanu šā pakalpojumu sniedzēja vārdā, ja šie pārstāvji paši neveic tiešu pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

3. Pēc četriem gadiem Stabilizācijas un asociācijas padome pieņem vajadzīgos pasākumus, lai pakāpeniski īstenotu 1. punktu. Tiek ņemts vērā Pušu sasniegtais to tiesību aktu tuvināšanā.

60. PANTS

1. Puses nepieņem nekādus pasākumus vai rīcības, kas maina nosacījumus pakalpojumu sniegšanai Kopienas vai Serbijas valstspiederīgajiem vai uzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību kādā Pusē, kas nav tā Puse, kurā atrodas tā persona, kam pakalpojumi paredzēti, salīdzinājumā ar stāvokli dienā pirms šā nolīguma stāšanās spēkā.

2. Ja kāda Puse uzskata, ka pasākumi, ko otra Puse ieviesusi kopš šā nolīguma stāšanās spēkā, rada situāciju, kurā pakalpojumu sniegšana ir ierobežota daudz vairāk, nekā tas bijis šā nolīguma spēkā stāšanās dienā, pirmā minētā Puse var uzaicināt otru Pusi uzsākt apspriešanos.

61. PANTS

Transporta pakalpojumu sniegšanai starp Kopienu un Serbiju piemēro šādus noteikumus.

1. Attiecībā uz iekšzemes transportu 4. protokolā ir izstrādāti noteikumi, ko piemēro Pušu attiecībām, lai, konkrēti, nodrošinātu, neierobežotu autotransporta tranzīta plūsmu cauri Serbijai un visai Kopienai, nediskriminācijas principa efektīvu piemērošanu un pakāpenisku Serbijas transporta tiesību aktu saskaņošanu ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem.

2. Attiecībā uz starptautisko jūras transportu Puses apņemas efektīvi piemērot principu par neierobežotu piekļuvi starptautiskajam tirgum un tirdzniecībai uz komerciāliem pamatiem, kā arī ievērot starptautiskās un Eiropas saistības attiecībā uz drošuma, drošības un vides standartiem.

Puses apliecina apņemšanos veidot brīvu konkurences vidi kā starptautiskā jūras transporta būtisku sastāvdaļu.

3. Piemērojot 2. punkta principus, Puses:

a) neievieš kravas sadalīšanas klauzulas turpmākos divpusējos nolīgumos ar trešām valstīm;

b) ar šā nolīguma stāšanos spēkā atceļ visus vienpusējus pasākumus un administratīvus, tehniskus un citus šķēršļus, kas varētu ierobežot brīvu pakalpojumu sniegšanu starptautiskajā jūras transportā vai ieviest diskrimināciju tajā;

c) katra Puse kuģiem, kurus izmanto otras Puses valstspiederīgie vai uzņēmumi, inter alia, nodrošina ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, ko nodrošina saviem kuģiem attiecībā uz piekļuvi ostām, kuras atvērtas starptautiskajai tirdzniecībai, šo ostu infrastruktūras un ostu palīgpakalpojumu izmantošanai, kā arī attiecībā uz saistītām maksām un atlīdzībām, muitu, piestātņu sadalījumu un iekraušanas un izkraušanas iekārtām.

4. Lai nodrošinātu tāda transporta starp Pušu teritorijām koordinētu attīstību un pakāpenisku liberalizāciju, kas pielāgots to tirdznieciskajām vajadzībām, nosacījumus par abpusēju tirgus piekļuvi gaisa transporta jomā izstrādā ECAA.

5. Līdz ECAA noslēgšanai, Puses neveic nekādus pasākumus vai darbības, kas uzliek lielākus ierobežojumus vai veido diskrimināciju salīdzinājumā ar stāvokli pirms šā nolīguma stāšanās spēkā.

6. Serbija pielāgo savus tiesību aktus, tostarp administratīvos, tehniskos un citus noteikumus, Kopienas tiesību aktiem, kas ir spēkā gaisa, jūras iekšzemes ūdensceļu transporta un iekšzemes transporta jomā, ciktāl tas ļauj panākt liberalizāciju un savstarpēju piekļuvi Pušu tirgiem un atvieglo pasažieru un preču kustību.

7. Vienlaikus ar vispārējo attīstību šajā nodaļā izvirzīto mērķu sasniegšanai Stabilizācijas un asociācijas padome izskata iespējas, kā radīt apstākļus, lai uzlabotu brīvību sniegt gaisa transporta, iekšzemes un iekšzemes ūdensceļu transporta pakalpojumus.

IV NODAĻA
KĀRTĒJIE MAKSĀJUMI UN KAPITĀLA APRITE

62. PANTS

Saskaņā ar VIII pantu Nolīgumā par Starptautisko valūtas fondu Puses apņemas atļaut maksājumus un pārskaitījumus brīvi konvertējamā valūtā saistībā ar kārtējo maksājumu bilanci starp Kopienu un Serbiju.

63. PANTS

1. Attiecībā uz darījumiem maksājumu bilances kapitāla un finanšu kontā ar šā nolīguma stāšanos spēkā Puses nodrošina brīvu apriti kapitālam saistībā ar tiešiem ieguldījumiem uzņēmumos, kas izveidoti saskaņā ar uzņēmējas valsts tiesību aktiem, un ieguldījumiem, kuri veikti saskaņā ar V sadaļas II nodaļu, kā arī šo ieguldījumu un to radītās peļņas pārvēršanu likvīdos līdzekļos vai repatriāciju.

2. Attiecībā uz darījumiem maksājumu bilances kapitāla un finanšu kontā ar šā nolīguma stāšanos spēkā Puses nodrošina brīvu apriti kapitālam saistībā ar kredītiem, kas paredzēti tirdznieciskiem darījumiem vai pakalpojumu sniegšanai, kur piedalās kādas Puses rezidents, kā arī ar finanšu aizdevumiem un kredītiem, kuru maksājuma termiņš pārsniedz vienu gadu.

3. Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Serbija atļauj Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgajiem, pilnībā un lietderīgi izmantojot pastāvošās procedūras, iegādāties nekustamo īpašumu Serbijā. Četru gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Serbija pakāpeniski pielāgo savus tiesību aktus attiecībā uz nekustamā īpašuma iegādi tās teritorijā, ko veic ES dalībvalstu valstspiederīgie, lai nodrošinātu viņiem tādu pašu režīmu kā saviem valstspiederīgajiem.

4. Četru gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Kopiena un Serbija nodrošina arī brīvu kapitāla apriti saistībā ar ieguldījumu portfeļiem un finanšu aizdevumiem un kredītiem, kuru maksājuma termiņš nepārsniedz vienu gadu.

5. Neskarot 1. punktu, Puses neievieš nekādus jaunus ierobežojumus kapitāla apritei un kārtējiem maksājumiem starp Kopienas un Serbijas iedzīvotājiem, un negroza esošos noteikumus, lai tie kļūtu ierobežojošāki.

6. Neskarot 62. pantu un šo pantu, ja ārkārtas apstākļos kapitāla brīva aprite starp Kopienu un Serbiju izraisa vai draud izraisīt nopietnas grūtības valūtas maiņas kursa politikas vai monetārās politikas darbībai Kopienā vai Serbijā, Kopiena un Serbija attiecīgi var veikt aizsardzības pasākumus attiecībā uz kapitāla apriti starp Kopienu un Serbiju laikposmam, kas nepārsniedz sešus mēnešus, ja šādi pasākumi ir noteikti vajadzīgi.

7. Nekas minētajos noteikumos neierobežo Pušu uzņēmēju tiesības izmantot labvēlīgākus noteikumus, kas, iespējams, paredzēti esošos divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos, kuros iesaistītas šā nolīguma Puses.

8. Puses savstarpēji apspriežas, lai atvieglotu kapitāla apriti starp Kopienu un Serbiju nolūkā veicināt šā nolīguma mērķu sasniegšanu.

64. PANTS

1. Pirmo četru gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Kopiena un Serbija veic pasākumus, kas ļauj radīt vajadzīgos apstākļus Kopienas noteikumu par kapitāla brīvu apriti turpmākai pakāpeniskai piemērošanai.

2. Ceturtā gada beigās pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Stabilizācijas un asociācijas padome nosaka kārtību, kādā Serbija pilnībā piemēro Kopienas noteikumus par kapitāla brīvu apriti.

V NODAĻA
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

65. PANTS

1. Šo sadaļu piemēro ar ierobežojumiem, ko pamato ar sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai veselības aizsardzības apsvērumiem.

2. To nepiemēro darbībām, kas jebkuras Puses teritorijā, lai arī epizodiski, ir saistītas ar valsts varas īstenošanu.

66. PANTS

Šīs sadaļas nolūkā nekas šajā nolīgumā neliedz Pusēm piemērot savus normatīvos aktus par fizisku personu iebraukšanu un uzturēšanos, darbu, darba apstākļiem un fizisku personu tiesībām veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši attiecībā uz uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, atjaunošanu vai atteikšanos šādu atļauju izsniegt, ja Puses tos nepiemēro tādā veidā, ka tiek atceltas vai pasliktinās priekšrocības, kas jebkurai no tām ir paredzētas saskaņā ar kādu konkrētu šā nolīguma noteikumu. Šis noteikums neskar 65. panta piemērošanu.

67. PANTS

Šī sadaļa attiecas arī uz uzņēmumiem, kuri kopīgi pieder tikai Serbijas uzņēmumiem vai Serbijas valstspiederīgajiem un Kopienas uzņēmumiem vai valstspiederīgajiem un atrodas to kontrolē.

68. PANTS

1. Vislielākās labvēlības režīms, ko nodrošina saskaņā ar šo sadaļu, neattiecas uz nodokļu atvieglojumiem, ko Puses piešķir vai piešķirs nākotnē, pamatojoties uz nolīgumiem, kuru mērķis ir novērst nodokļu dubultu uzlikšanu, vai uz citiem ar nodokļiem saistītiem pasākumiem.

2. Nekas šajā sadaļā neliedz Pusēm pieņemt vai ieviest pasākumus, kuru mērķis ir novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, atbilstīgi nodokļu noteikumiem nolīgumos par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu vai citiem ar nodokļiem saistītiem pasākumiem, vai valsts tiesību aktiem nodokļu jomā.

3. Nekas šajā sadaļā neliedz dalībvalstīm vai Serbijai, piemērojot to nodokļu tiesību aktu attiecīgos noteikumus, piemērot dažādus nosacījumus tādiem nodokļu maksātājiem, kas neatrodas vienādā stāvoklī, jo īpaši saistībā ar to dzīvesvietu.

69. PANTS

1. Puses cik vien iespējams cenšas izvairīties no ierobežojumu piemērošanas, tostarp no ierobežojumiem saistībā ar importu, maksājumu bilances nolūkā. Puse, kas šādus pasākumus ievieš, iespējami drīz iesniedz otrai Pusei to atcelšanas grafiku.

2. Ja vienai vai vairākām dalībvalstīm vai Serbijai ir nopietnas maksājumu bilances problēmas vai tās drīzumā varētu rasties, Kopiena un Serbija saskaņā ar PTO nolīguma noteikumiem var pieņemt ierobežojošus pasākumus, tostarp pasākumus attiecībā uz importu, kuru ilgums ir ierobežots un kuri nedrīkst pārsniegt maksājumu bilances problēmu risināšanai nepieciešamos pasākumus. Kopiena un Serbija par to tūlīt informē otru Pusi.

3. Jebkuri ierobežojoši pasākumi neattiecas uz pārskaitījumiem saistībā ar ieguldījumiem un jo īpaši uz investētu vai reinvestētu summu un ienākumu no šīm summām repatriāciju.

70. PANTS

Šīs sadaļas noteikumus pakāpeniski pielāgo, īpaši ņemot vērā prasības VVPT V pantā.

71. PANTS

Šis nolīgums netraucē nevienai Pusei piemērot pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu, ka šo nolīgumu izmanto, lai apietu tās pasākumus attiecībā uz trešās valsts piekļuvi tās tirgum.

VI SADAĻA
TIESĪBU AKTU TUVINĀŠANA, TO IEVIEŠANA UN KONKURENCES NOTEIKUMI

72. PANTS

1. Puses atzīst, cik svarīgi ir tuvināt esošos Serbijas tiesību aktus Kopienas tiesību aktiem un tos efektīvi īstenot. Serbija cenšas nodrošināt, lai tās esošie un turpmāk pieņemtie tiesību akti tiktu pakāpeniski pielāgoti Kopienas acquis. Serbija nodrošina savu esošo un turpmāk pieņemto tiesību aktu pienācīgu īstenošanu un izpildi.

2. Tiesību aktu tuvināšana sākas šā nolīguma parakstīšanas dienā, un to līdz šā nolīguma 8. pantā noteiktā pārejas laika beigām pakāpeniski attiecina uz visiem Kopienas acquis elementiem, kas minēti šajā nolīgumā.

3. Agrīnā posmā tiesību aktu tuvināšana attieksies uz iekšējā tirgus acquis pamatelementiem, tieslietu, brīvības un drošības, kā arī ar tirdzniecību saistītās jomās. Turpmākajā posmā Serbija pievēršas pārējām acquis daļām.

Tuvināšana notiek saskaņā ar programmu, kas jāpieņem, vienojoties Eiropas Komisijai un Serbijai.

4. Serbija pēc vienošanās ar Eiropas Komisiju nosaka arī kārtību, kādā tiek pārraudzīta tiesību aktu tuvināšana un tiesībaizsardzības darbību veikšana.

73. PANTS
Konkurence un citi ekonomikas noteikumi

1. Turpmāk norādītais nav savienojams ar pareizu nolīguma darbību, ja tas var skart tirdzniecību starp Kopienu un Serbiju:

i) visi tādi nolīgumi starp uzņēmumiem, uzņēmumu apvienību lēmumi un saskaņotas darbības starp uzņēmumiem, kuru mērķis ir novērst, ierobežot vai izkropļot konkurenci;

ii) situācija, kad viens vai vairāki uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli visā Kopienas vai Serbijas teritorijā vai ievērojamā tās daļā;

iii) jebkurš valsts atbalsts, kas izkropļo vai draud izkropļot konkurenci, dodot priekšrocības konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētām precēm.

2. Praksi, kas ir pretrunā šim pantam, izvērtē, pamatojoties uz kritērijiem, kas izriet no Kopienas konkurences noteikumu piemērošanas, jo īpaši no EK Līguma 81., 82., 86. un 87. panta un Kopienas iestāžu pieņemtiem skaidrojošiem instrumentiem.

3. Puses nodrošina, ka savā darbībā neatkarīgai iestādei tiek piešķirtas pilnvaras šā panta 1. punkta i) un ii) apakšpunkta pilnīgai ieviešanai attiecībā uz privātiem un valsts uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem, kam piešķirtas īpašas tiesības.

4. Serbija izveido savā darbībā neatkarīgu iestādi, kurai tiek piešķirtas vajadzīgās pilnvaras 1. punkta iii) apakšpunkta pilnīgai piemērošanai viena gada laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā. Šī iestāde ir tiesīga, inter alia, piešķirt atļaujas valsts atbalsta shēmām un individuālā atbalsta subsīdijām saskaņā ar 2. punktu, kā arī pieprasīt atmaksāt nelikumīgi piešķirtu valsts atbalstu.

5. Kopiena, no vienas puses, un Serbija, no otras puses, nodrošina pārredzamību valsts atbalsta jomā, inter alia iesniedzot citām Pusēm regulāru gada pārskatu vai līdzvērtīgu dokumentu, kurā ievērotas Kopienas apsekojuma par valsts atbalstu metodes un noformējums. Pēc kādas Puses lūguma otra Puse sniedz informāciju par konkrētiem valsts atbalsta gadījumiem.

6. Serbija izveido visaptverošu sarakstu ar valsts atbalsta shēmām, kuras ieviestas pirms 4. punktā minētās iestādes izveidošanas, un pielāgo šīs atbalsta shēmas 2. punktā minētajiem kritērijiem laikposmā, kas nepārsniedz 4 gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā.

7. a) Piemērojot 1. punkta iii) apakšpunktu, Puses atzīst, ka pirmo piecu gadu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā Serbijas piešķirto valsts atbalstu izvērtē, ņemot vērā to, ka Serbiju uzskata par teritoriju, kas ir identiska tām teritorijām, kuras aprakstītas EK Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā.

b) Četru gadu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā Serbija iesniedz Eiropas Komisijai informāciju par tās IKP uz vienu iedzīvotāju, saskaņojot tos NUTS II līmenī. Šā panta 4. punktā minētā iestāde un Eiropas Komisija tad kopā izskata Serbijas reģionu atbilstību un ar to saistīto maksimālo atbalsta intensitāti, lai izstrādātu reģionālā atbalsta karti saskaņā ar attiecīgajām Kopienas pamatnostādnēm.

8. Attiecīgi 5. protokolā ir paredzēti noteikumi par valsts atbalstu tērauda rūpniecības nozarē. Šajā protokolā ir iekļauti noteikumi, ko piemēro, ja pārstrukturēšanas atbalsts tiek piešķirts tērauda rūpniecības nozarē. Tajā uzsvērts šāda atbalsta izņēmuma raksturs un tas, ka šāds atbalsts būtu ierobežots laikā un saistīts ar jaudas samazinājumu, ievērojot īstenošanas iespēju programmas.

9. Attiecībā uz produktiem II sadaļas IV nodaļā:

a) nepiemēro 1. punkta iii) apakšpunktu;

b) jebkuru praksi, kas ir pretrunā 1. punkta i) apakšpunktam, vērtē saskaņā ar kritērijiem, kurus Kopiena izstrādājusi, ņemot vērā EK Līguma 36. un 37. pantu, un īpašus Kopienas instrumentus, kas pieņemti uz šā pamata.

10. Ja viena no Pusēm uzskata, ka konkrēta prakse nav savienojama ar 1. punktu, tā pēc apspriešanās Stabilizācijas un asociācijas padomē vai pēc 30 darba dienām pēc jautājuma nodošanas šādai apspriešanai var veikt attiecīgus pasākumus. Nekas šajā pantā neskar un neietekmē to, ka Kopiena vai Serbija var veikt kompensācijas pasākumus saskaņā ar 1994. gada VVTT un PTO nolīgumu par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem un attiecīgiem ar to saistītiem valsts tiesību aktiem.

74. PANTS
Publiskie uzņēmumi

Trešā gada beigās pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Serbija piemēro valsts uzņēmumiem un tiem uzņēmumiem, kam piešķirtas īpašas un ekskluzīvas tiesības, EK Līgumā izklāstītos principus, īpaši atsaucoties uz 86. pantu.

Valsts uzņēmumu īpašās tiesības pārejas laikā neietver iespēju piemērot kvantitatīvus ierobežojumus vai pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Kopienas importu Serbijā.

75. PANTS
Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums

1. Saskaņā ar šo pantu un VII pielikumu Puses apliecina, cik svarīgi tām ir nodrošināt adekvātu un efektīvu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību aizsardzību un piemērošanu.

2. Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Puses viena otrai nodrošina tādu attieksmi pret uzņēmumiem un valstspiederīgajiem attiecībā uz intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību atzīšanu un aizsardzību, kas nav mazāk labvēlīga kā tā, ko tās nodrošina pret trešām valstīm saskaņā ar divpusējiem nolīgumiem.

3. Serbija veic vajadzīgos pasākumus, lai ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem no šā nolīguma stāšanās spēkā garantētu tādu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību aizsardzības līmeni, kas ir līdzīgs Kopienas līmenim, ietverot efektīvus līdzekļus šo tiesību piemērošanai.

4. Serbija iepriekš minētajā laikposmā apņemas pievienoties VII pielikumā minētajām daudzpusējām konvencijām par intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesībām. Stabilizācijas un asociācijas padome var pieņemt lēmumu, ka Serbijai ir jāpievienojas konkrētām daudzpusējām konvencijām šajā jomā.

5. Ja intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma jomā rodas problēmas, kas skar tirdzniecības nosacījumus, tās pēc jebkuras Puses lūguma nekavējoties tiek izskatītas Stabilizācijas un asociācijas padomē, lai panāktu abpusēji apmierinošus risinājumus.

76. PANTS
Valsts iepirkums

1. Kopiena un Serbija uzskata, ka būtu vēlams atvērt konkurencei valsts līgumu piešķiršanu, pamatojoties uz nediskriminācijas un savstarpīguma principiem, jo īpaši ievērojot PTO noteikumus.

2. Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Serbijas uzņēmumiem neatkarīgi no tā, vai tie veic uzņēmējdarbību Kopienā vai ne, nodrošina piekļuvi līgumtiesību piešķiršanas procedūrām Kopienā atbilstīgi Kopienas iepirkuma noteikumiem tādā režīmā, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, kuru piemēro Kopienas uzņēmumiem.

Minētos noteikumus piemēro arī līgumiem sabiedrisko pakalpojumu jomā, kad Serbijas valdība ir pieņēmusi tiesību aktus, ar kuriem šajā jomā ievieš Kopienas noteikumus. Kopiena regulāri pārbauda, vai Serbija patiešām ir pieņēmusi šādus tiesību aktus.

3. Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Kopienas uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Serbijā saskaņā ar V sadaļas II nodaļu, piešķir piekļuvi līgumtiesību piešķiršanas procedūrām Serbijā tādā režīmā, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, kuru piemēro Serbijas uzņēmumiem.

4. Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Kopienas uzņēmumiem, kas nav reģistrēti Serbijā, tiek nodrošināta piekļuve līgumtiesību piešķiršanas procedūrām Serbijā saskaņā ar Serbijas likumu par valsts iepirkumu tādā režīmā, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, kuru piemēro Serbijas uzņēmumiem, vēlākais piecus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

Šim nolīgumam stājoties spēkā, Serbija visus pastāvošos atvieglojumus, ko piešķir iekšzemes saimnieciskajām vienībām, pārveido cenas atvieglojumos un piecos gados pakāpeniski samazina pēdējo saskaņā ar šādu grafiku:

- otrā gada beigās pēc šā nolīguma stāšanās spēkā atvieglojumi nepārsniedz 15 %;

- trešā gada beigās pēc šā nolīguma stāšanās spēkā atvieglojumi nepārsniedz 10 %;

- ceturtā gada beigās pēc šā nolīguma stāšanās spēkā atvieglojumi nepārsniedz 5 % un

- ne vēlāk kā piektā gada beigās pēc šā nolīguma stāšanās spēkā atvieglojumi tiek atcelti pilnībā.

5. Stabilizācijas un asociācijas padome regulāri izskata iespēju, ka Serbija paredz visiem Kopienas uzņēmumiem piekļuvi līgumtiesību piešķiršanas procedūrām Serbijā. Serbija katru gadu iesniedz Stabilizācijas un asociācijas padomei pārskata ziņojumu par pasākumiem, ko tā veikusi, lai veicinātu pārredzamību un nodrošinātu valsts pasūtījumu jomā pieņemto lēmumu efektīvu izskatīšanu tiesā.

6. Ar valsts līgumu izpildi saistītām tiesībām veikt uzņēmējdarbību, darbībām, pakalpojumu sniegšanai starp Kopienu un Serbiju, kā arī attiecībā uz darbaspēka nodarbināšanu un pārvietošanos piemēro 49. līdz 64. pantu.

77. PANTS
Standartizācijas, metroloģijas, akreditācijas un atbilstības novērtēšana

1. Serbija veic vajadzīgos pasākumus, lai pakāpeniski panāktu atbilstību Kopienas tehniskajiem noteikumiem un Eiropas standartizācijas, metroloģijas, akreditācijas un atbilstības novērtēšanas procedūrām.

2. Šajā nolūkā Puses cenšas:

a) veicināt Kopienas tehnisko noteikumu, Eiropas standartu un atbilstības novērtēšanas procedūru izmantošanu;

b) sniegt palīdzību, lai veicinātu kvalitātes infrastruktūras attīstību standartizācijas, metroloģijas, akreditācijas un atbilstības novērtēšanas jomā;

c) veicināt Serbijas līdzdalību to organizāciju darbā, kuru darbība saistīta ar standartiem, atbilstības novērtēšanu, metroloģiju un līdzīgām funkcijām (piemēram, CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET, utt.)1;

d) ja vajadzīgs, noslēgt nolīgumu par atbilstības novērtēšanas un rūpniecisko izstrādājumu pieņemamību pēc tam, kad Serbijas tiesību akti un procedūras būs pietiekami saskaņotas ar Kopienas tiesību aktiem un procedūrām, kā arī būs pieejamas speciālas zināšanas.

 

1Eiropas Standartizācijas komiteja, Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja, Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts, Eiropas Akreditācijas kooperācija, Eiropas Reglamentētās metroloģijas kooperācija, Eiropas Metroloģijas organizācija.

 

78. PANTS
Patērētāju aizsardzība

Puses sadarbojas, lai pielāgotu Serbijas patērētāju aizsardzības standartus Kopienas standartiem. Efektīva patērētāju tiesību aizsardzība nepieciešama, lai nodrošinātu tirgus ekonomikas pareizu darbību, un šī aizsardzība atkarīga no administratīvās infrastruktūras attīstības, nodrošinot tirgus uzraudzību un tiesībaizsardzību šajā jomā.

Šim nolūkam un ņemot vērā kopīgās intereses, Puses nodrošina:

a) aktīvas patērētāju aizsardzības politiku saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, tostarp informētības līmeņa palielināšanu un neatkarīgu organizāciju izveidi;

b) Serbijas patērētāju aizsardzības tiesību aktu saskaņošanu ar attiecīgajiem spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem;

c) efektīvu patērētāju tiesību juridisko aizsardzību, lai uzlabotu patēriņa preču kvalitāti un saglabātu pienācīgus drošības standartus;

d) noteikumu uzraudzību, ko veic kompetentas iestādes, un tiesas pieejamības nodrošināšanu domstarpību gadījumā;

e) informācijas apmaiņu par bīstamiem produktiem.

79. PANTS
Darba apstākļi un iespēju vienlīdzība

Serbija pakāpeniski saskaņo savus tiesību aktus ar Kopienas tiesību aktiem šādās jomās: darba apstākļi, īpaši drošība un veselības aizsardzība darbā, un iespēju vienlīdzība.

VII SADAĻA
TIESISKUMS, BRĪVĪBA UN DROŠĪBA

80. PANTS
Iestāžu un tiesiskuma nostiprināšana

Sadarbojoties tieslietu, brīvības un drošības jomā, Puses īpašu uzmanību pievērš tiesiskuma nostiprināšanai, iestāžu nostiprināšanai visos pārvaldes līmeņos kopumā un jo īpaši tiesībaizsardzības un tiesvedības jomā. Sadarbības īpašs mērķis ir tiesu neatkarības principa stiprināšana un to efektivitātes uzlabošana, uzlabojot policijas un citu tiesībaizsardzības iestāžu darbu, nodrošinot atbilstīgu apmācību un apkarojot korupciju un organizēto noziedzību.

81. PANTS
Personas datu aizsardzība

Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Serbija saskaņo savus personas datu aizsardzības tiesību aktus ar Kopienas tiesību aktiem un citiem Eiropas un starptautiskajiem tiesību aktiem par privātās dzīves aizsardzību. Serbija izveido vienu vai vairākas neatkarīgas uzraudzības struktūras ar pietiekamiem finanšu resursiem un cilvēkresursiem, lai efektīvi uzraudzītu un garantētu valsts tiesību aktu izpildi personas datu aizsardzības jomā. Puses sadarbojas, lai sasniegtu šo mērķi.

82. PANTS
Vīzas, robežu pārvaldība, patvērums un migrācija

Puses sadarbojas vīzu, robežkontroles, patvēruma un migrācijas jomā un izstrādā sadarbības pamatu šajās jomās, tostarp reģionālā līmenī, attiecīgi ņemot vērā un pilnībā izmantojot citas esošās iniciatīvas šajā jomā.

Sadarbība iepriekš minētajās jomās pamatojas uz savstarpējām apspriedēm un Pušu ciešu koordināciju, un tajā ietver tehnisko un administratīvo palīdzību:

a) apmaiņai ar statistikas datiem un informāciju par tiesību aktiem un praksi;

b) tiesību aktu izstrādei;

c) iestāžu spēju un darba efektivitātes veicināšanai;

d) personāla apmācībām;

e) ceļošanas dokumentu drošībai un viltotu dokumentu atklāšanai;

f) robežu pārvaldībai.

Sadarbība jo īpaši koncentrējas uz šādiem aspektiem:

a) patvēruma jomā - uz valsts tiesību aktu īstenošanu atbilstīgi Konvencijai par bēgļu statusu, kas pieņemta Ženēvā 1951. gada 28. jūlijā, un Protokola par bēgļu statusu standartiem, kas pieņemts Ņujorkā 1967. gada 31. janvārī, šādi nodrošinot neizraidīšanas principa ievērošanu, kā arī citas patvēruma meklētāju un bēgļu tiesības;

b) legālās migrācijas jomā - uz noteikumiem par uzņemšanu un uzņemtās personas tiesībām un statusu. Attiecībā uz migrāciju Puses vienojas par taisnīgu attieksmi pret citu valstu valstspiederīgajiem, kas likumīgi dzīvo to teritorijā, un par integrācijas politikas veicināšanu ar mērķi pielīdzināt viņu tiesības un pienākumus savu valstspiederīgo tiesībām un pienākumiem.

83. PANTS
Nelikumīgās imigrācijas novēršana un kontrole; atpakaļuzņemšana

1. Puses sadarbojas, lai novērstu un kontrolētu nelikumīgu imigrāciju. Šim nolūkam Serbija un dalībvalstis uzņem atpakaļ savus valstspiederīgos, kas nelikumīgi atrodas otras Puses teritorijā, un vienojas pilnībā īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu starp Kopienu un Serbiju un divpusējos nolīgumu starp dalībvalstīm un Serbiju, ciktāl šo divpusējo nolīgumu noteikumi ir savienojami ar noteikumiem nolīgumā par atpakaļuzņemšanu starp Kopienu un Serbiju, kuras uzturas neatļauti, tostarp saistībām par citu valstu valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanu.

Dalībvalstis un Serbija nodrošina saviem valstspiederīgajiem atbilstīgus identitātes dokumentus un attiecina arī uz viņiem administratīvos atvieglojumus, kas nepieciešami šādiem nolūkiem.

Konkrētas procedūras valstspiederīgo un trešo valstu valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanai ir noteiktas nolīgumā par atpakaļuzņemšanu starp Kopienu un Serbiju un divpusējos nolīgumos starp dalībvalstīm un Serbiju, ciktāl šo divpusējo nolīgumu noteikumi ir savienojami ar noteikumiem nolīgumā par atpakaļuzņemšanu starp Kopienu un Serbiju.

2. Serbija piekrīt slēgt nolīgumus par atpakaļuzņemšanu ar valstīm, kas iesaistījušās Stabilizācijas un asociācijas procesā, un apņemas veikt visus vajadzīgos pasākumus šajā pantā minēto atpakaļuzņemšanas nolīgumu elastīgas un ātras īstenošanas nodrošināšanai.

3. Stabilizācijas un asociācijas padome nosaka citus kopīgus pasākumus, kādus varētu veikt, lai novērstu un kontrolētu nelikumīgu imigrāciju, tostarp cilvēku tirdzniecību un nelikumīgās migrācijas tīklus.

84. PANTS
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma finansēšana

1. Puses sadarbosies, lai novērstu savu finanšu sistēmu un būtisko nefinanšu jomu izmantošanu noziedzīgās darbībās iegūtu līdzekļu legalizēšanai kopumā un jo īpaši tādu līdzekļu legalizēšanai, kas iegūti noziedzīgos nodarījumos, kuri saistīti ar narkotiskajām vielām, kā arī terorisma finansēšanai.

2. Sadarbība šajā jomā var ietvert administratīvo un tehnisko palīdzību ar mērķi veicināt noteikumu īstenošanu un efektīvu darbību nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas standartiem un mehānismiem, kas ir līdzvērtīgi Kopienā un citos starptautiskajos forumos, konkrēti, Finanšu darbības uzdevumu grupā (FATF) šajā jomā pieņemtajiem standartiem un mehānismiem.

85. PANTS
Sadarbība narkotiku apkarošanas jomā

1. Atbilstīgi to attiecīgajām pilnvarām un kompetencēm Puses sadarbojas, lai nodrošinātu līdzsvarotu un integrētu pieeju narkotisko vielu jautājumiem. Stratēģijas un rīcības narkotisko vielu jomā ir vērstas uz to, lai nostiprinātu struktūras nelikumīgu narkotisko vielu apkarošanai, samazinātu to piegādi, tirdzniecību un pieprasījumu, kā arī lai nodrošinātu efektīvāku kontroli pār prekursoriem.

2. Puses vienojas par vajadzīgajām sadarbības metodēm šo mērķu sasniegšanai. Rīcības pamatojas uz vispārpieņemtajiem principiem atbilstīgi ES narkomānijas apkarošanas stratēģijai.

86. PANTS
Organizētas noziedzības un citu nelikumīgu darbību novēršana un apkarošana

Puses sadarbojas, lai apkarotu un novērstu organizēto noziedzību un citas nelikumīgas darbības, piemēram:

a) kontrabandu un cilvēku tirdzniecību;

b) nelikumīgas darbības ekonomikā, un jo īpaši skaidras naudas un bezskaidras naudas norēķinu līdzekļu viltošanu, nelikumīgus darījumus ar tādiem produktiem kā, piemēram, rūpnieciskie atkritumi un radioaktīvie materiāli, un darījumus ar nelikumīgiem, viltotiem vai pirātiskiem ražojumiem;

c) korupciju gan privātajā, gan valsts sektorā, jo īpaši saistībā ar nepārredzamu administratīvo praksi;

d) fiskālo krāpšanu;

e) identitātes zādzību;

f) nelikumīgu narkotisko un psihotropo vielu tirdzniecību;

g) nelikumīgu ieroču tirdzniecību;

h) dokumentu viltošanu;

i) preču, tostarp automobiļu, kontrabandu un nelikumīgu tirdzniecību;

j) kibernoziegumus.

Tiek sekmēta reģionālā sadarbība un atbilstība starptautiski atzītiem standartiem organizētās noziedzības apkarošanas jomā.

87. PANTS
Cīņa pret terorismu

Saskaņā ar starptautiskajām konvencijām, kurās Puses ir dalībnieces, un to attiecīgajiem valsts normatīvajiem aktiem Puses vienojas sadarboties, lai novērstu un apturētu terora aktus un to finansēšanu:

a) pilnībā īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1373 (2001) un citas attiecīgās ANO rezolūcijas, starptautiskās konvencijas un dokumentus;

b) apmainoties ar informāciju par teroristu grupām un to atbalsta tīkliem saskaņā ar starptautiskajiem un valsts tiesību aktiem;

c) apmainoties ar pieredzi par terorisma apkarošanas līdzekļiem un metodēm, tehniskajiem aspektiem un apmācību, kā arī apmainoties ar pieredzi attiecībā uz terorisma novēršanu.

VIII SADAĻA
SADARBĪBAS POLITIKAS JOMAS

88. PANTS

1. Kopiena un Serbija izveido ciešu sadarbību, kuras mērķis ir atbalstīt Serbijas attīstību un izaugsmes iespējas. Šāda sadarbība stiprina esošās ekonomikas saites iespējami plašākā aspektā un ir abpusēji izdevīga Pusēm.

2. Politikas jomas un citi pasākumi tiek izstrādāti tā, lai panāktu ilgtspējīgu Serbijas ekonomikas un sociālo attīstību. Šai politikai būtu jānodrošina, ka ekoloģiski apsvērumi arī ir pilnībā iekļauti jau no paša sākuma un ka tie ir saistīti ar harmoniskas sociālās attīstības prasībām.

3. Sadarbības politikas jomas iekļauj reģionālā sadarbības režīmā. Īpaša uzmanība būs jāpievērš pasākumiem, kas var sekmēt sadarbību starp Serbiju un kaimiņvalstīm, tostarp ES dalībvalstīm, tādējādi veicinot stabilitāti reģionā. Stabilizācijas un asociācijas padome var noteikt prioritātes sadarbībai turpmāk norādītajās politikas jomās atbilstīgi Eiropas partnerībai.

89. PANTS
Ekonomikas un tirdzniecības politika

Kopiena un Serbija veicina ekonomikas reformas norisi, sadarbojoties, lai uzlabotu izpratni par to attiecīgo ekonomiku pamatprincipiem, ekonomikas politikas noteikšanu un īstenošanu tirgus ekonomikā.

Šajā nolūkā Kopiena un Serbija sadarbojas:

a) informācijas apmaiņai par makroekonomikas rezultātiem un perspektīvām un par attīstības stratēģijām;

b) lai kopīgi analizētu abpusēji nozīmīgus ekonomikas jautājumus, tostarp izstrādājot ekonomikas politikas koncepciju un instrumentus tās īstenošanai; un

c) plašākas sadarbības veicināšanai, lai paātrinātu zinātības pieplūdumu un piekļuvi jaunajām tehnoloģijām.

Serbija cenšas izveidot funkcionējošu tirgus ekonomiku un pakāpeniski saskaņot Serbijas politiku ar Ekonomikas un monetārās savienības politiku, kas ir orientēta uz stabilitāti. Pēc Serbijas iestāžu lūguma Kopiena var sniegt palīdzību, atbalstot Serbijas centienus šajā sakarā.

Sadarbības mērķis ir arī tiesiskuma stiprināšana uzņēmējdarbības jomā, izmantojot stabilu un nediskriminējošu tirdzniecības tiesisko pamatu.

Sadarbība šajā jomā ietver informācijas apmaiņu par Eiropas Ekonomikas un monetārās savienības principiem un darbību.

90. PANTS
Sadarbība statistikas jomā

Sadarbībā Puses galvenokārt pievērš uzmanību prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis statistikas jomā. Sadarbības īpašais mērķis būs tādas efektīvas un ilgtspējīgas statistikas sistēmas izveide, kas spēj sniegt ticamus, objektīvus un precīzus datus, kuri nepieciešami Serbijas pārejas un reformu procesa plānošanai un pārraudzībai. Sadarbībai būtu arī jānodrošina tas, ka Serbijas statistikas birojs spēj labāk apmierināt patērētāju (gan valsts pārvaldes, gan privātā sektora) vajadzības. Statistikas sistēmai būtu jāatbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktajiem statistikas pamatprincipiem, Eiropas Statistikas prakses kodeksam un Eiropas statistikas tiesību aktu noteikumiem, un tā attīstās Kopienas acquis virzienā. Puses jo īpaši sadarbojas, lai nodrošinātu datu konfidencialitāti, lai progresīvi uzlabotu datu savākšanu un to nodošanu Eiropas Statistikas sistēmai un lai apmainītos ar informāciju par metodēm, zinātības nodošanu un apmācību.

91. PANTS
Banku darbība, apdrošināšana un citi finanšu pakalpojumi

Serbija un Kopiena sadarbībā pievērš uzmanību prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis banku darbības, apdrošināšanas un finanšu pakalpojumu jomā. Pušu sadarbības mērķis ir atbilstīgas sistēmas izveide un attīstība, lai Serbijā veicinātu banku darbību, apdrošināšanu un finanšu pakalpojumus, pamatojoties uz godīgas konkurences praksi un nodrošinot vajadzīgos apstākļus.

92. PANTS
Sadarbība iekšējās kontroles un ārējās revīzijas jomā

Puses sadarbībā uzmanību pievērš prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis valsts iekšējās finanšu kontroles (VIFK) un ārējās revīzijas jomā. Puses jo īpaši sadarbojas - izstrādājot un pieņemot atbilstīgu reglamentējumu -, ar mērķi attīstīt pārredzamu, efektīvu un ekonomisku VIFK (ietverot finanšu pārvaldības un kontroles un funkcionāli neatkarīgas iekšējās revīzijas) un neatkarīgu ārējās revīzijas sistēmu izveidi Serbijā atbilstīgi starptautiski pieņemtajiem standartiem un metodoloģijām, kā arī ES paraugpraksei. Sadarbība ir vērsta arī uz Serbijas Augstākās revīzijas iestādes spēju palielināšanu. Lai varētu izpildīt koordinēšanas un saskaņošanas pienākumus, kas izriet no iepriekš minētajām prasībām, sadarbībai būtu jāattiecas arī uz centrālo saskaņošanas vienību izveidi un stiprināšanu finanšu pārvaldībai un kontrolei un iekšējai revīzijai.

93. PANTS
Ieguldījumu veicināšana un aizsardzība

Saskaņā ar to attiecīgo kompetenci Pušu sadarbības mērķis ieguldījumu veicināšanas un aizsardzības jomā ir nodrošināt labvēlīgus apstākļus iekšzemes un ārvalstu privātajiem ieguldījumiem, kas ir ļoti svarīgi Serbijas ekonomikas un rūpniecības atveseļošanai. Sadarbība jo īpaši paredz to, ka Serbijai jāuzlabo tiesiskais regulējums, kas veicina un aizsargā ieguldījumus.

94. PANTS
Rūpnieciskā sadarbība

Sadarbības mērķis ir veicināt Serbijas rūpniecības un atsevišķu nozaru modernizāciju un pārstrukturēšanu. Tas attiecas arī uz rūpniecisko sadarbību starp uzņēmējiem ar mērķi stiprināt privāto sektoru, pamatojoties uz tādiem nosacījumiem, kas nodrošina vides aizsardzību.

Rūpnieciskās sadarbības iniciatīvas atspoguļo abu Pušu noteiktās prioritātes. Tajās tiek ņemti vērā rūpnieciskās attīstības reģionālie aspekti, nepieciešamības gadījumā sekmējot transnacionālās partnerattiecības. Iniciatīvām jo īpaši būtu jāsekmē uzņēmumiem piemērotas sistēmas izveide, vadības un zinātības uzlabošana un jāatbalsta tirgus attīstība, pārredzamība un uzņēmējdarbības vide. Īpašu uzmanību velta efektīvu eksporta veicināšanas pasākumu izveidei Serbijā.

Sadarbībā ņem vērā Kopienas acquis rūpnieciskās politikas jomā.

95. PANTS
Mazie un vidējie uzņēmumi

Pušu sadarbības mērķis ir privātā sektora mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstīšana un stiprināšana, jaunu uzņēmumu izveide nozarēs, kas piedāvā iespējas izaugsmei un sadarbībai starp Kopienas MVU un Serbijas MVU.

Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis MVU jomā, kā arī Eiropas Mazo uzņēmumu hartā noteiktās desmit pamatnostādnes.

96. PANTS
Tūrisms

Pušu sadarbības mērķis tūrisma jomā galvenokārt ir informācijas plūsmas par tūrismu (izmantojot starptautiskus tīklus, datubāzes, utt.) stiprināšana; tādu infrastruktūru izveides veicināšana, kas stimulētu ieguldījumus tūrisma jomā, kā arī Serbijas dalība nozīmīgās Eiropas tūrisma organizācijās. Sadarbības mērķis ir arī kopīgu rīcību iespēju izpēte un sadarbības stiprināšana starp tūrisma uzņēmumiem, ekspertiem un valdībām un kompetentajām iestādēm tūrisma jomā, kā arī zinātības nodošana (apmācībās, pieredzes apmaiņās, semināros). Sadarbībā pienācīgi ņem vērā Kopienas acquis šajā nozarē.

Sadarbību var iekļaut reģionālā sadarbības režīmā.

97. PANTS
Lauksaimniecība un agrorūpniecības nozare

Pušu sadarbību attīsta visās prioritārajās jomās, kas saistītas ar Kopienas acquis lauksaimniecības jomā, kā arī veterinārijas un fitosanitārajā jomā. Sadarbības īpašais mērķis ir Serbijas lauksaimniecības un agrorūpniecības nozares modernizēšana un pārstrukturēšana, jo īpaši lai panāktu atbilstību Kopienas sanitārajām prasībām, uzlabotu ūdens resursu apsaimniekošanu un lauku attīstību, attīstītu meža nozari Serbijā, kā arī atbalsts Serbijas tiesību aktu un prakses pakāpeniskai tuvināšanai Kopienas noteikumiem un standartiem.

98. PANTS
Zivsaimniecība

Puses izskata iespējas noteikt savstarpēji izdevīgas kopējas intereses jomas zivsaimniecības nozarē. Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes saistībā ar Kopienas acquis zivsaimniecības jomā, tostarp starptautisko saistību - starptautisko un reģionālo zivsaimniecības organizāciju noteikumu par zvejniecības resursu pārvaldību un saglabāšanu - ievērošanu.

99. PANTS
Muita

Puses izveido sadarbību muitas jomā, lai garantētu tirdzniecības jomā pieņemamo tiesību aktu atbilstību un panāktu Serbijas muitas sistēmu tuvināšanu Kopienas sistēmai, tādējādi atbalstot liberalizācijas pasākumus, kas plānoti saskaņā ar šo nolīgumu, un Serbijas muitas tiesību aktu pakāpenisku tuvināšanu acquis.

Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis muitas jomā.

Noteikumi par Pušu abpusējo administratīvo palīdzību muitas jomā ir paredzēti 6. protokolā.

100. PANTS
Nodokļi

Puses izveido sadarbību nodokļu jomā, ietverot pasākumus ar mērķi turpmāk reformēt Serbijas fiskālo sistēmu un pārstrukturēt nodokļu administrēšanu, lai nodrošinātu efektīvu nodokļu iekasēšanu un veicinātu cīņu pret fiskālo krāpšanu.

Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis nodokļu jomā un cīņu pret nelabvēlīgu nodokļu konkurenci. Kaitīgas konkurences nodokļu jomā novēršanai būtu jānotiek, pamatojoties uz rīcības kodeksu par uzņēmējdarbības nodokļiem, kuru Padome apstiprināja 1997. gada 1. decembrī.

Sadarbība ir vērsta arī uz pārredzamības uzlabošanu un korupcijas apkarošanu, ietverot informācijas apmaiņu ar dalībvalstīm, lai sekmētu tādu pasākumu īstenošanu, ar kuriem novērš fiskālo krāpšanu, nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Serbija pabeidz arī divpusējo nolīgumu tīkla izveidi ar dalībvalstīm atbilstīgi ESAO Nodokļu paraugkonvencijas par ienākumiem un kapitālu atjauninātai versijai, kā arī pamatojoties uz ESAO Paraugnolīgumu par informācijas apmaiņu nodokļu jautājumos, ciktāl pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts tiem pievienojas.

101. PANTS
Sociālā sadarbība

Attiecībā uz nodarbinātību Puses jo īpaši sadarbojas, lai modernizētu darbā iekārtošanas un konsultāciju pakalpojumus, nodrošinot palīgpasākumus un veicinot vietējo attīstību, lai sniegtu ieguldījumu rūpniecības un darba tirgus pārstrukturēšanā. Sadarbība ietver arī tādus pasākumus kā pētījumi, ekspertu nosūtīšana un informācijas un apmācību darbības.

Puses sadarbojas, lai veicinātu Serbijas nodarbinātības politikas reformu saistībā ar pastiprinātu ekonomikas reformu un integrāciju. Sadarbībā tiek atbalstīta arī Serbijas sociālā nodrošinājuma sistēmas pielāgošana jaunajām ekonomiskajām un sociālajām prasībām, un tajā tiek pielāgoti Serbijas tiesību akti par darba apstākļiem un iespēju vienlīdzību sievietēm un vīriešiem, invalīdiem un cilvēkiem, kas pieder minoritāšu un citām neaizsargātām grupām, kā arī uzlabots darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzības līmenis, ņemot par pamatu Kopienā esošo aizsardzības līmeni.

Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis šajā jomā.

102. PANTS
Izglītība un mācības

Puses sadarbojas, lai paaugstinātu vispārējās izglītības, arodizglītības un apmācību līmeni Serbijā, kā arī jaunatnes politikas un jaunatnes nodarbinātības līmeni, tostarp neformālo izglītību. Augstākās izglītības sistēmu prioritāte ir Boloņas deklarācijas mērķu sasniegšana saskaņā ar starpvaldību līmenī uzsākto Boloņas procesu.

Puses arī sadarbojas, lai Serbijā nodrošinātu tādu piekļuvi izglītībai un apmācībām visos līmeņos, kas nav diskriminējoša dzimuma, ādas krāsas, etniskās piederības vai reliģiskās pārliecības dēļ.

Attiecīgās Kopienas programmas un instrumenti sekmē izglītības un apmācību struktūru un darbības uzlabošanu Serbijā.

Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis šajā jomā.

103. PANTS
Sadarbība kultūras jomā

Puses apņemas veicināt sadarbību kultūras jomā. Šī sadarbība inter alia palīdz palielināt savstarpēju sapratni un cieņu indivīdu, kopienu un tautu vidū. Puses arī apņemas sadarboties, lai veicinātu kultūras daudzveidību, īpaši atbilstīgi UNESCO Konvencijai par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu.

104. PANTS
Sadarbība audiovizuālajā jomā

Puses sadarbojas, lai veicinātu audiovizuālās ražošanas nozares attīstību Eiropā un sekmētu kopdarbu kino un televīzijas jomā.

Sadarbība varētu inter alia ietvert arī programmas un iespējas žurnālistu un citu plašsaziņas līdzekļu profesionāļu apmācībām, kā arī tehnisko palīdzību valsts un privātajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai stiprinātu to neatkarību, profesionalitāti un saites ar Eiropas plašsaziņas līdzekļiem.

Serbija saskaņo savu politiku pārrobežu apraides saturisko aspektu reglamentēšanas jomā ar Kopienas politiku un savus tiesību aktus - ar ES acquis. Serbija īpašu uzmanību pievērš jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību iegūšanu programmām, kuras pārraida ar satelīta, cietzemes frekvenču vai kabeļa palīdzību.

105. PANTS
Informācijas sabiedrība

Sadarbība tiks attīstīta visās jomās, kas saistītas ar Kopienas acquis attiecībā uz informācijas sabiedrību. Tajā galvenokārt atbalstīs Serbijas politikas un tiesību aktu pakāpenisku pielāgošanu Kopienas politikai un tiesību aktiem šajā jomā.

Puses sadarbosies arī ar mērķi turpmāk attīstīt informācijas sabiedrību Serbijā. Vispārējie mērķi būs visas sabiedrības sagatavošana digitālajam gadsimtam, ieguldījumu piesaiste un tīklu un pakalpojumu sadarbspējas nodrošināšana.

106. PANTS
Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi

Sadarbībā galvenā uzmanība tiek pievērsta prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis šajā jomā.

Puses jo īpaši stiprina sadarbību elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu jomā, lai Serbija trīs gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā varētu pieņemt Kopienas acquis šajā nozarē.

107. PANTS
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

Kopiena un Serbija veic vajadzīgos pasākumus, lai veicinātu savstarpēju informācijas apmaiņu. Prioritāras ir tādas programmas, kuru mērķis ir sniegt plašai sabiedrībai pamatinformāciju par Kopienu, kā arī specializētāku informāciju Serbijas profesionālajām aprindām.

108. PANTS
Transports

Puses sadarbībā pievērš uzmanību prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis transporta jomā.

Sadarbība var būt īpaši vērsta uz Serbijas transporta veidu pārstrukturēšanu un modernizāciju, uzlabojot pasažieru brīvu kustību un preču brīvu apriti, sekmējot pieeju transporta tirgum un iekārtām, tostarp ostu un lidostu pieejamību. Turklāt sadarbība var atbalstīt multimodālo infrastruktūru attīstību saistībā ar galvenajiem Eiropas komunikāciju tīkliem, īpaši, lai sekmētu reģionālo saišu attīstību Dienvidaustrumeiropā atbilstīgi Saprašanās memorandam par galvenā reģionālā transporta tīkla attīstību. Sadarbības mērķim vajadzētu būt sasniegt tādus darbības standartus, kas ir līdzvērtīgi Kopienas standartiem, kā arī attīstīt Serbijā tādu transporta sistēmu, kas ir savietojama ar Kopienas sistēmu un ir tai pielāgota, kā arī uzlabot vides aizsardzību transporta jomā.

109. PANTS
Enerģētika

Sadarbībā uzmanība tiek pievērsta prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis enerģētikas jomā. Tās pamatā ir Enerģētikas kopienas dibināšanas līgums, un to attīstīta ar mērķi pakāpeniski iekļaut Serbiju Eiropas enerģētikas tirgos. Sadarbība jo īpaši ietver:

a) enerģētikas politikas formulēšanu un plānošanu, tostarp infrastruktūras modernizēšanu, piedāvājuma uzlabošanu un dažādošanu, piekļuves enerģētikas tirgum uzlabošanu, tostarp tranzīta atvieglošanu, reģionāla nozīmīguma enerģētikas pārrobežu savienojumu ar kaimiņvalstīm pārvadi, sadali un atjaunošanu;

b) energotaupības, energoefektivitātes, atjaunojamās enerģijas un enerģētikas ražošanas un patēriņa ietekmes uz vidi izpētes veicināšanu;

c) pamatnosacījumu noteikšanu enerģētikas uzņēmumu pārstrukturēšanai un sadarbībai starp uzņēmumiem šajā nozarē.

110. PANTS
Kodoldrošība

Puses sadarbojas kodoldrošības un drošības pasākumu jomā. Sadarbība varētu ietvert šādus aspektus:

a) Pušu normatīvo aktu par aizsardzību pret radiāciju, kodoldrošību un kodolmateriālu uzskaiti un kontroli uzlabošanu, kā arī uzraudzības iestāžu un to resursu nostiprināšanu;

b) tādu nolīgumu starp dalībvalstīm vai Eiropas Atomenerģijas kopienu un Serbiju noslēgšanas veicināšanu, kas attiecas uz kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu un informācijas apmaiņu un gatavību ārkārtas situācijām, un, vajadzības gadījumā, uz vispārējiem ar kodoldrošību saistītiem jautājumiem;

c) trešās personas atbildību kodolnegadījumos.

111. PANTS
Vide

Puses veido un stiprina sadarbību, lai izpildītu ļoti svarīgu uzdevumu - apkarotu turpmāku vides degradāciju un sāktu vides situācijas uzlabošanu, kas vērsta uz ilgtspējīgu attīstību.

Puses jo īpaši izveido sadarbību, kuras mērķis ir stiprināt administratīvās struktūras un procedūras, lai nodrošinātu ar vidi saistītu jautājumu stratēģisko plānošanu un koordinēšanu starp attiecīgajiem dalībniekiem, un galveno uzmanību pievērš Serbijas tiesību aktu saskaņošanai ar Kopienas acquis. Sadarbība varētu būt arī vērsta uz stratēģiju izstrādi, lai ievērojami mazinātu gaisa un ūdens piesārņojumu vietējā, reģionālā un pārrobežu līmenī, lai izveidotu efektīvu, videi nekaitīgu, ilgtspējīgu un atjaunojamu enerģijas ražošanas un patēriņa sistēmu un lai novērtētu ietekmi uz vidi un veiktu stratēģisko vides novērtējumu. Īpašu uzmanību pievērš Kioto protokola īstenošanai.

112. PANTS
Sadarbība zinātniskās pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā

Puses sekmē sadarbību civilās zinātniskās pētniecības un tehnoloģiju attīstības (PTA) jomā, pamatojoties uz savstarpēju izdevīgumu un, ņemot vērā resursu pieejamību, piekļuvi to attiecīgajām programmām, ievērojot atbilstīgu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību efektīvas aizsardzības līmeni.

Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā.

113. PANTS
Reģionālā un vietējā attīstība

Puses tiecas stiprināt sadarbību reģionālās un vietējās attīstības jomā ar mērķi sekmēt ekonomikas attīstību un samazināt atšķirības starp reģioniem. Īpašu uzmanību pievērš pārrobežu, starptautiskajai un starpreģionālajai sadarbībai.

Sadarbībā ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis reģionālās attīstības jomā.

114. PANTS
Valsts pārvalde

Sadarbības mērķis ir nodrošināt Serbijā efektīvas un atbildīgas valsts pārvaldes veidošanos, jo īpaši, lai atbalstītu tiesiskuma īstenošanu, valsts iestāžu pareizu darbību visas Serbijas sabiedrības labā un ES un Serbijas attiecību netraucētu attīstību.

Sadarbība šajā jomā galvenokārt pievēršas iestāžu veidošanai, tostarp pārredzamu un objektīvu darbā pieņemšanas procedūru attīstīšanai un īstenošanai, cilvēkresursu vadībai un karjeras attīstībai civildienestā, turpmākai apmācībai, ētikas normu sekmēšanai valsts pārvaldē. Sadarbība attiecas gan uz valsts pārvaldi, gan uz vietējā līmeņa pārvaldi.

IX SADAĻA
FINANSIĀLĀ SADARBĪBA

115. PANTS

Šā nolīguma mērķu sasniegšanai un saskaņā ar 5., 116. un 118. pantu Serbija var saņemt finansiālu palīdzību no Kopienas subsīdiju un aizdevumu veidā, tostarp Eiropas Investīciju bankas aizdevumus. Nosacījums Kopienas atbalstu piešķiršanai ir turpmāki panākumi atbilsmē Kopenhāgenas politiskajiem kritērijiem un jo īpaši - panākumi Eiropas partnerības īpašo prioritāšu ievērošanā. Vērā ņem arī rezultātus gada pārskatos par Stabilizācijas un asociācijas procesā iesaistītajām valstīm, jo īpaši attiecībā uz saņēmēja apņemšanos veikt demokrātiskas, ekonomiskas un institucionālas reformas, kā arī citos Padomes secinājumos, kas jo īpaši saistīti ar pielāgošanās programmas ievērošanu. Palīdzība Serbijai tiek virzīta atbilstīgi novērotajām vajadzībām, izraudzītajām prioritātēm, spējai izmantot un atmaksāt, kā arī pasākumiem ekonomikas reformai un pārstrukturēšanai.

116. PANTS

Finansiālai palīdzībai subsīdiju veidā atbilst darbības, kuras paredzētas attiecīgā Padomes regulā saskaņā ar daudzgadu indikatīvo plānošanas dokumentu, ko Kopiena izveido pēc apspriešanās ar Serbiju un ko pārskata katru gadu.

Finansiāla palīdzība var aptvert visas sadarbības nozares, īpašu uzmanību pievēršot tiesiskumam, brīvībai un drošībai, tiesību aktu tuvināšanai, ilgtspējīgai attīstībai un nabadzības samazināšanai, un vides aizsardzībai.

117. PANTS

Pēc Serbijas lūguma vai īpašas nepieciešamības gadījumā Kopiena sadarbībā ar starptautiskajām finanšu institūcijām varētu izskatīt iespēju piešķirt ārkārtas makrofinansiālu palīdzību, kas atkarīga no konkrētiem nosacījumiem un no visu finanšu resursu pieejamības. Šādu palīdzību piešķirtu, pamatojoties uz to nosacījumu izpildi, kas jānosaka programmā, par kuru Serbija vienojas ar Starptautisko valūtas fondu.

118. PANTS

Lai panāktu pieejamo resursu optimālu izmantošanu, Puses nodrošina, ka Kopienas iemaksas tiek cieši saskaņotas ar iemaksām no citiem avotiem, piemēram, dalībvalstīm, citām valstīm un starptautiskajām finanšu institūcijām.

Šim nolūkam Puses regulāri apmainās ar informāciju par visiem palīdzības avotiem.

X SADAĻA
INSTITUCIONĀLI, VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

119. PANTS

Ar šo tiek izveidota Stabilizācijas un asociācijas padome, kas pārrauga šā nolīguma piemērošanu un īstenošanu. Tā pienācīgā līmenī tiekas regulāri un kad apstākļi to pieprasa. Tā izskata visus svarīgos jautājumus saistībā ar šo nolīgumu un jebkādus citus divpusējus vai starptautiskus savstarpējas intereses jautājumus.

120. PANTS

1. Stabilizācijas un asociācijas padomi veido Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas locekļi, no vienas puses, un Serbijas valdības locekļi, no otras puses.

2. Stabilizācijas un asociācijas padome pieņem savu reglamentu.

3. Stabilizācijas un asociācijas padomes locekļus var pārstāvēt saskaņā ar noteikumiem, kas jāizstrādā reglamentā.

4. Stabilizācijas un asociācijas padomi pēc kārtas vada Kopienas un Serbijas pārstāvis saskaņā ar noteikumiem, kas jāizstrādā reglamentā.

5. Jautājumos, kuri uz to attiecas, Eiropas Investīciju banka piedalās Stabilizācijas un asociācijas padomes darbā novērotāja statusā.

121. PANTS

Lai sasniegtu šā nolīguma mērķus, Stabilizācijas un asociācijas padome ir pilnvarota pieņemt lēmumus šā nolīguma darbības jomā un tur paredzētajos gadījumos. Pieņemtie lēmumi ir Pusēm saistoši, un tās veic pasākumus, lai tos izpildītu. Stabilizācijas un asociācijas padome var izstrādāt arī attiecīgus ieteikumus. Tā savus lēmumus un ieteikumus izstrādā pēc Pušu savstarpējas vienošanās.

122. PANTS

1. Stabilizācijas un asociācijas padomei tās darbā palīdz Stabilizācijas un asociācijas komiteja, kurā ietilpst Eiropas Savienības Padomes pārstāvji un Eiropas Komisijas pārstāvji, no vienas puses, un Serbijas valdības pārstāvji, no otras puses.

2. Stabilizācijas un asociācijas padome savā reglamentā nosaka Stabilizācijas un asociācijas komitejas pienākumus, kas ietver Stabilizācijas un asociācijas padomes sanāksmju sagatavošanu, un nosaka to, kā minētā komiteja darbojas.

3. Stabilizācijas un asociācijas padome var deleģēt Stabilizācijas un asociācijas komitejai jebkādas savas pilnvaras. Tādā gadījumā Stabilizācijas un asociācijas komiteja pieņem lēmumus saskaņā ar 121. pantā izstrādātajiem nosacījumiem.

123. PANTS

Stabilizācijas un asociācijas komiteja var veidot apakškomitejas. Stabilizācijas un asociācijas komiteja šā nolīguma pienācīgai īstenošanai vajadzīgās apakškomitejas izveido līdz pirmā gada beigām, kopš stājies spēkā šis nolīgums.

Izveido apakškomiteju, kas nodarbosies ar migrācijas jautājumiem.

124. PANTS

Stabilizācijas un asociācijas padome var nolemt izveidot citas īpašas komitejas vai struktūras, kas tai var palīdzēt tās pienākumu veikšanā. Stabilizācijas un asociācijas padome savā reglamentā nosaka šādu komiteju vai struktūru sastāvu un pienākumus un to, kā tās darbojas.

125. PANTS

Ar šo tiek izveidota Stabilizācijas un asociācijas parlamentārā komiteja. Tā ir Serbijas parlamenta deputātu un Eiropas Parlamenta deputātu forums, kur tikties un apmainīties viedokļiem. Tā pati nosaka savu sanāksmju biežumu.

Stabilizācijas un asociācijas parlamentāro komiteju veido Eiropas Parlamenta locekļi un Serbijas parlamenta locekļi.

Stabilizācijas un asociācijas parlamentārā komiteja pieņem savu reglamentu.

Stabilizācijas un asociācijas parlamentāro komiteju pēc kārtas vada Eiropas Parlamenta loceklis un Serbijas parlamenta loceklis saskaņā ar noteikumiem, kas jāizstrādā tās reglamentā.

126. PANTS

Puses šā nolīguma darbības jomā apņemas nodrošināt, lai otras Puses fiziskajām un juridiskajām personām bez diskriminācijas salīdzinājumā ar pirmās Puses pašas valstspiederīgajiem būtu pieeja Pušu kompetentajām tiesām un administratīvajām iestādēm, lai aizstāvētu savas individuālās tiesības un īpašumtiesības.

127. PANTS

Nekas šajā nolīgumā neliedz Pusei veikt jebkādus pasākumus,

a) ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai nepieļautu informācijas izpaušanu pretrunā tās drošības interesēm;

b) kas attiecas uz ieroču, munīcijas vai militārā aprīkojuma ražošanu vai tirdzniecību vai uz aizsardzības nolūkiem vajadzīgu pētniecību, attīstību vai ražošanu, ja šie pasākumi nepasliktina konkurences apstākļus attiecībā uz ražojumiem, kas nav domāti īpašiem militāriem nolūkiem;

c) ko tā uzskata par būtiski svarīgiem pašas drošībai nopietnu iekšējo traucējumu gadījumā, kuri skar likumības un kārtības uzturēšanu, kara laikā vai nopietna starptautiska saspīlējuma gadījumā ar kara draudiem, vai lai pildītu pienākumus, ko tā ir uzņēmusies veikt, lai saglabātu mieru un starptautisko drošību.

128. PANTS

1. Jomās, uz ko attiecas šis nolīgums, un neskarot nekādus tā īpašos noteikumus:

a) pasākumi, ko Serbija piemēro attiecībā uz Kopienu, nav iemesls nekādai diskriminācijai starp dalībvalstīm, to valstspiederīgajiem, uzņēmumiem vai firmām;

b) pasākumi, ko Kopiena piemēro attiecībā uz Serbiju, nav iemesls nekādai diskriminācijai starp Serbijas valstspiederīgajiem, kā arī starp Serbijas uzņēmumiem vai firmām.

2. Šā panta 1. punkts neskar Pušu tiesības piemērot attiecīgas nodokļu tiesību aktu normas nodokļu maksātājiem, kuru stāvoklis ir atšķirīgs viņu pastāvīgās dzīvesvietas dēļ.

129. PANTS

1. Puses veic visus vajadzīgos vispārīgos vai īpašos pasākumus, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar šo nolīgumu. Tās nodrošina, ka šā nolīguma mērķi tiek sasniegti.

2. Puses vienojas pa attiecīgiem kanāliem nekavējoties apspriesties par visiem jautājumiem, kas attiecas uz šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, un citiem Pušu attiecību aspektiem, ja to lūdz kāda no Pusēm.

3. Katra Puse var vērsties Stabilizācijas un asociācijas padomē par domstarpībām attiecībā uz šā nolīguma piemērošanu vai interpretāciju. Šajā gadījumā piemēro 130. pantu un, vajadzības gadījumā, 7. protokolu.

Stabilizācijas un asociācijas padome var atrisināt domstarpības ar saistošu lēmumu.

4. Ja kāda Puse uzskata, ka otra Puse nav izpildījusi savas saistības saskaņā ar šo nolīgumu, tā var veikt attiecīgus pasākumus. Pirms tam, izņemot īpašas steidzamības gadījumus, tā sniedz Stabilizācijas un asociācijas padomei visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga vispusīgai situācijas izpētei, lai rastu abām Pusēm pieņemamu risinājumu. Izvēloties pasākumus, priekšroku jādod tādiem, kas vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Par šiem pasākumiem nekavējoties ziņo Stabilizācijas un asociācijas padomei, un par tiem, ja otra Puse to pieprasa, notiek apspriešanās Stabilizācijas un asociācijas padomē, Stabilizācijas un asociācijas komitejā vai jebkurā citā struktūrā, kas izveidota, pamatojoties uz 123. vai 124. pantu.

5. Šā panta 2., 3. un 4. punkta piemērošana nekādā veidā neietekmē un neskar 32., 40., 41., 42. un 46. pantu un 3. protokolu (jēdziena "noteiktas izcelsmes izstrādājumi" definīcija un administratīvās sadarbības metodes).

130. PANTS

1. Ja starp Pusēm rodas domstarpības par šā nolīguma interpretāciju vai īstenošanu, jebkura no Pusēm nosūta otrai Pusei un Stabilizācijas un asociācijas padomei oficiālu pieprasījumu atrisināt konkrētās domstarpības.

Ja kāda Puse uzskata, ka otra Puse, pieņemot kādu pasākumu vai nerīkojoties vispār, pārkāpj savas saistības saskaņā ar šo nolīgumu, oficiālajā pieprasījumā atrisināt domstarpības sniedz šāda viedokļa iemeslus un norāda, ka attiecīgā gadījumā Puse var pieņemt 129. panta 4. punktā paredzētos pasākumus.

2. Puses cenšas atrisināt domstarpības, sākot labas gribas apspriedes ar Stabilizācijas un asociācijas padomi un citām struktūrām, kā paredzēts 3. punktā, lai cik drīz vien iespējams sasniegtu savstarpēji pieņemamu risinājumu.

3. Puses iesniedz Stabilizācijas un asociācijas padomei visu būtisko informāciju, kas vajadzīga situācijas padziļinātai izskatīšanai.

Kamēr domstarpības nav atrisināts, tās apspriež katrā Stabilizācijas un asociācijas padomes sanāksmē, ja vien nav uzsākta 7. protokolā paredzētā šķīrējtiesas procedūra. Domstarpības uzskata par atrisinātām, kad Stabilizācijas un asociācijas padome ir pieņēmusi saistošu lēmumu šajā jautājumā, kā paredzēts 129. panta 3. punktā, vai kad tā ir paziņojusi, ka domstarpības vairs nepastāv.

Apspriešanās par domstarpībām var notikt jebkurā Stabilizācijas un asociācijas komitejas vai kādas citas attiecīgas komitejas vai struktūras, kas izveidota, pamatojoties uz 123. vai 124. pantu, sanāksmē saskaņā ar Pušu vienošanos, vai ja to pieprasa kāda no Pusēm. Apspriešanās var notikt arī rakstveidā.

Visa informācija, kas tiek izpausta apspriešanās laikā, saglabā konfidencialitāti.

4. Attiecībā uz jautājumiem, uz kuriem attiecas 7. protokola piemērošanas joma, jebkura no Pusēm saskaņā ar minēto protokolu var iesniegt domstarpību jautājumu atrisināšanai šķīrējtiesā, ja Pusēm nav izdevies atrisināt domstarpības divu mēnešu laikā no domstarpību atrisināšanas procedūras uzsākšanas saskaņā ar 1. punktu.

131. PANTS

Kamēr saskaņā ar šo nolīgumu nav panāktas līdzvērtīgas tiesības fiziskām personām un uzņēmējiem, šis nolīgums neskar tiesības, kas tiem nodrošinātas esošos nolīgumos, kuri ir saistoši vienai vai vairākām dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijai, no otras puses.

132. PANTS

I līdz VII pielikums un 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. protokols ir šā nolīguma sastāvdaļa.

Pamatnolīgums starp Eiropas Kopienu un Serbiju un Melnkalni, ar ko nosaka vispārējos principus Serbijas un Melnkalnes dalībai Kopienas programmās, kas parakstīts 2004. gada 21. novembrī, kā arī tā pielikums ir šā nolīguma sastāvdaļa. Minētā pamatnolīguma 8. pantā noteiktā pārskatīšana tiks veikta Stabilizācijas un asociācijas padomē, kura ir tiesīga vajadzības gadījumā grozīt pamatnolīgumu.

133. PANTS

Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Jebkura no Pusēm šo nolīgumu var denonsēt, par to paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums vairs nav spēkā pēc sešiem mēnešiem pēc šāda paziņojuma dienas.

Jebkura no Pusēm šo nolīgumu var nekavējoties apturēt, ja otra Puse neievēro kādu no šā nolīguma būtiskajiem elementiem.

134. PANTS

Šajā nolīgumā "Puses" ir Kopiena vai tās dalībvalstis, vai Kopiena un tās dalībvalstis saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām, no vienas puses, un Serbijas Republika, no otras puses.

135. PANTS

Šis nolīgums attiecas, no vienas puses, uz teritorijām, kurās piemēro Eiropas Kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumus, un atbilstīgi šo līgumu nosacījumiem, un, no otras puses, uz Serbijas teritoriju.

Šis nolīgums neattiecas uz Kosovu, kurā patlaban ir izveidota starptautiskā pārvalde saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūciju 1244. Tas neskar Kosovas patreizējo statusu vai tās galīgā statusa noteikšanu saskaņā ar minēto rezolūciju.

136. PANTS

Šā nolīguma depozitārs ir Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs.

137. PANTS

Šis nolīgums ir sastādīts divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un serbu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

138. PANTS

Puses apstiprina šo nolīgumu saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām.

Šis nolīgums stājas spēkā pirmajā dienā otrajā mēnesī pēc tā mēneša, kad Puses viena otrai paziņo par pirmajā daļā minēto procedūru pabeigšanu.

139. PANTS
Pagaidu nolīgums

Ja laikā, kamēr vēl nav pabeigtas procedūras, kas vajadzīgas, lai šis nolīgums stātos spēkā, dažas šā nolīguma daļas, jo īpaši tās, kas attiecas uz preču brīvu apriti, kā arī attiecīgie noteikumi par transportu, īsteno ar pagaidu nolīgumiem starp Kopienu un Serbiju, Puses vienojas, ka šādos apstākļos šā nolīguma IV sadaļas un 73., 74. un 75. panta, 1., 2., 3., 5., 6. un 7. protokola un 4. protokola nolūkā jēdziens "nolīguma spēkā stāšanās diena" ir diena, kad stājas spēkā attiecīgais pagaidu nolīgums saistībā ar minētajos noteikumos izklāstītajiem pienākumiem.PIELIKUMU UN PROTOKOLU SARAKSTS

PIELIKUMI

- I pielikums (21. pants) - Serbijas tarifu koncesijas Kopienas rūpniecības ražojumiem

- II pielikums (26. pants) - Intensīvi barotu jaunlopu gaļas produktu definīcija

- III pielikums (27. pants) - Serbijas tarifu koncesijas Kopienas lauksaimniecības produktiem

- IV pielikums (29. pants) - Kopienas tarifu koncesijas Serbijas zivsaimniecības produktiem

- IV pielikums (30. pants) - Serbijas tarifu koncesijas Kopienas zivsaimniecības produktiem

- VI pielikums (52. pants) - Uzņēmējdarbības veikšana: finanšu pakalpojumi

- VII pielikums (75. pants) - Intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesības

PROTOKOLI

- 1. protokols (25. pants) - Pārstrādātu lauksaimniecības produktu tirdzniecība starp Kopienu un Serbiju

- 2. protokols (28. pants) - Vīni un stiprie alkoholiskie dzērieni

- 3. protokols (44. pants) - "Noteiktas izcelsmes izstrādājumu" definīcija un administratīvās sadarbības metodes

- 4. protokols (61. pants) - Par sauszemes transportu

- 5. protokols (73. pants) - Par valsts atbalstu tērauda rūpniecībai

- 6. protokols (99. pants) - Administratīvā palīdzība muitas lietās

- 7. protokols (129. pants) - Domstarpību izšķiršana

I PIELIKUMS

I (A) PIELIKUMS
SERBIJAS TARIFU KONCESIJAS KOPIENAS RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMIEM

Minēti 21. pantā

Nodokļu likmes tiks samazinātas šādi:

a) šā nolīguma spēkā stāšanās dienā ievedmuitas nodokli samazina līdz 70 % no muitas nodokļa pamatlikmes;

b) pirmā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 40 % no muitas nodokļa pamatlikmes;

c) otrā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas atlikušos ievedmuitas nodokļus atceļ.

KN kods

Apraksts

2501 00 Sāls (ieskaitot galda sāli un denaturēto sāli) un tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināts vai ar pievienotām pretsalipšanas vielām un nesējvielām; jūras ūdens:
- sāls (ieskaitot galda sāli un denaturēto sāli) un tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināts vai ar pievienotām pretsalipšanas vielām un nesējvielām
- - citādi
- - - citādi
2501 00 91 - - - - sāls, kas derīgs lietošanai pārtikā:
ex 2501 00 91 - - - - - jodēts
ex 2501 00 91 - - - - - nejodēts, apstrādei
2501 00 99 - - - - citādi
2515 Marmors, travertīns, ekausīns un citi kaļķa ieži pieminekļiem vai būvniecībai, ar īpatsvaru 2,5 vai vairāk, sīkgraudainais ģipšakmens (alabastrs), rupji apstrādāti vai neapstrādāti, sazāģēti vai nesazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs
2517 Oļi, grants, šķembas vai drupināti akmeņi, ko parasti izmanto betona masā ceļu šosēšanai vai dzelzceļu un tamlīdzīgam balastam, oļi un krams, termiski apstrādāts vai neapstrādāts; izdedžu, sārņu vai tamlīdzīgu rūpniecības atkritumu šķembas, kas satur vai nesatur pozīcijas pirmajā daļā minētos materiālus; pozīcijā 2515 vai 2516 minēto akmeņu granulas, sīkas šķembas un pulveris, termiski apstrādāts vai neapstrādāts
2521 00 00 Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un citādi kaļķa ieži, ko izmanto kaļķu vai cementa ražošanai
2522 Neveldzētie, veldzētie un hidrauliskie kaļķi, izņemot kalcija oksīdu un hidroksīdu, kas minēti pozīcijā 2825:
2522 20 00 - veldzētie kaļķi
2522 30 00 - hidrauliskie kaļķi
2523 Portlandcements, aluminātcements, sārņu, sulfātizturīgais un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi, nekrāsoti vai iekrāsoti vai klinkeru veidā
2529 Laukšpats; nefelīns un nefelīna sienīts; fluoršpats:
2529 10 00 - laukšpats
2702 Aglomerēts vai neaglomerēts lignīts, izņemot cietogli
2703 00 00 Aglomerēta un neaglomerēta kūdra (ieskaitot kūdras drupni)
2711 Naftas gāzes un citādi gāzveida ogļūdeņraži:
- sašķidrināti
2711 12 - - propāns
- - - propāns ar tīrību ne mazāku kā 99 %
2711 12 11 - - - - izmantošanai par motordegvielu vai kurināmo
- - - citādi
- - - - citām vajadzībām
2711 12 94 - - - - - kuru tīrības pakāpe pārsniedz 90 %, bet nepārsniedz 99 %
2711 12 97 - - - - - citādi
2711 14 00 - - etilēns, propilēns, butilēns un butadiēns
2801 Fluors, hlors, broms, jods:
2801 10 00 - hlors
2802 00 00 Sērs, sublimēts vai izgulsnēts; koloidālais sērs
2804 Ūdeņradis, cēlgāzes un citādi nemetāli:
- cēlgāzes
2804 21 00 - - argons
2804 29 - - citādi
2804 30 00 - slāpeklis
2804 40 00 - skābeklis
2806 Hlorūdeņradis (sālsskābe); hlorsulfoskābe:
2806 10 00 - hlorūdeņradis (sālsskābe)
2807 00 Sērskābe; oleums
2808 00 00 Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes
2809 Fosfora (V) oksīds; fosforskābe; polifosforskābes ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu:
2809 10 00 - fosfora (V) oksīds
2811 Citādas neorganiskās skābes un citādi neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli:
- citādas neorganiskās skābes
2811 19 - - citādi
2811 19 10 - - - bromūdeņradis (bromūdeņražskābe)
- citādi neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli
2811 21 00 - - oglekļa dioksīds
2811 29 - - citādi
2812 Nemetālu halogenīdi un oksihalogenīdi:
2812 90 00 - citādi
2814 Bezūdens amonjaks vai amonjaka ūdens šķīdums
2816 Magnija hidroksīds un peroksīds; stroncija un bārija oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi
2816 10 00 - magnija hidroksīds un peroksīds
2817 00 00 Cinka oksīds; cinka peroksīds
2818 Mākslīgais korunds, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu; alumīnija oksīds; alumīnija hidroksīds:
2818 30 00 - alumīnija hidroksīds
2820 Mangāna oksīdi
2825 Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi; citādas neorganiskās bāzes; citādi metālu oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi:
2825 50 00 - vara oksīdi un hidroksīdi
2825 80 00 - antimona oksīdi
2826 Fluorīdi; fluorsilikāti, fluoralumināti un citi kompleksie fluora sāļi:
2826 90 - citādi
2826 90 80 - - citādi
ex 2826 90 80 - - - nātrija vai kālija fluorosilikāti
2827 Hlorīdi, oksihlorīdi un hidroksihlorīdi; bromīdi un oksibromīdi; jodīdi un oksijodīdi:
2827 10 00 - amonija hlorīds
2827 20 00 - kalcija hlorīds
- citādi hlorīdi
2827 35 00 - - niķeļa
2827 39 - - citādi
2827 39 10 - - - alvas
2827 39 20 - - - dzelzs
2827 39 30 - - - kobalta
2827 39 85 - - - citādi
ex 2827 39 85 - - - - cinka
- oksihlorīdi un hidroksīdi
2827 41 00 - - vara
2827 49 - - citādi
2827 60 00 - jodīdi un oksijodīdi
2828 Hipohlorīti; tehniskais kalcija hipohlorīts; hlorīti; hipobromīti:
2828 90 00 - citādi
2829 Hlorāti un perhlorāti; bromāti un perbromāti; jodāti un perjodāti:
- hlorāti
2829 19 00 - - citādi
2829 90 - citādi
2829 90 10 - - perhlorāti
2829 90 80 - - citādi
2830 Sulfīdi; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polisulfīdi:
2830 90 - citādi
2830 90 11 - - kalcija, antimona vai dzelzs sulfīdi
2830 90 85 - - citādi
ex 2830 90 85 - - - izņemot cinka sulfīdu vai kadmija sulfīdu
2831 Ditionīti un sulfoksilāti:
2831 90 00 - citādi
2832 Sulfīti; tiosulfāti:
2832 10 00 - nātrija sulfīti
2832 20 00 - citādi sulfīti
2833 Sulfāti; alauni; peroksisulfāti (persulfāti):
- nātrija sulfāti
2833 19 00 - - citādi
- citādi sulfāti
2833 21 00 - - magnija
2833 25 00 - - vara
2833 29 - - citādi
2833 29 20 - - - kadmija, hroma, cinka
2833 29 60 - - - svina
2833 29 90 - - - citādi
2833 30 00 - alauni
2833 40 00 - peroksisulfāti (persulfāti)
2834 Nitrīti; nitrāti:
2834 10 00 - nitrīti
- nitrāti
2834 29 - - citādi
2835 Fosfināti (hipofosfīti), fosfonāti (fosfīti), un fosfāti; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polifosfāti:
- fosfāti
2835 22 00 - - mononātrija vai dinātrija
2835 24 00 - - kālija
2835 25 - - kalcija hidrogēnortofosfāts (dikalcija fosfāts)
2835 26 - - citādi kalcija fosfāti
2835 29 - - citādi
- polifosfāti
2835 31 00 - - nātrija trifosfāts (nātrija tripolifosfāts)
2835 39 00 - - citādi
2836 Karbonāti; peroksikarbonāti (perkarbonāti); tehniskais amonija karbonāts, kas satur amonija karbamātu:
2836 40 00 - kālija karbonāti
2836 50 00 - kalcija karbonāts
- citādi
2836 99 - - citādi
- - - karbonāti
2836 99 17 - - - - citādi
ex 2836 99 17 - - - - - tehniskais amonija karbonāts un citi amonija karbonāti
ex 2836 99 17 - - - - - svina karbonāti
2839 Silikāti; tehniskie sārmu metālu silikāti:
- nātrija
2839 11 00 - - nātrija metasilikāti
2839 19 00 - - citādi
2841 Oksimetālisko vai peroksimetālisko skābju sāļi:
- manganīti, manganāti un permanganāti
2841 61 00 - - kālija permanganāts
2841 69 00 - - citādi
2842 Neorganisko skābju vai peroksiskābju citi sāļi (ieskaitot alumosilikātus ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu), izņemot azīdus:
2842 10 00 - dubultie vai kompleksie silikāti, ieskaitot alumosilikātus ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu
2842 90 - citādi
2842 90 10 - - selēnskābju vai telūrskābju sāļi, dubultsāļi vai kompleksie sāļi
2843 Koloidālie dārgmetāli; dārgmetālu noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva organiskie un neorganiskie savienojumi; dārgmetālu amalgamas
2849 Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva karbīdi:
2849 90 - citādi
2849 90 30 - - volframa
2853 00 Citādi neorganiskie savienojumi (ieskaitot destilēto ūdeni vai vadītspējīgu ūdeni un līdzīgas tīrības ūdeni); sašķidrināts gaiss (atbrīvots vai neatbrīvots no cēlgāzēm); saspiests gaiss; amalgamas, izņemot dārgmetālu amalgamas:
2853 00 10 - destilēts ūdens un vadītspējīgs ūdens un līdzīgas tīrības ūdens
2853 00 30 - sašķidrināts gaiss (atbrīvots vai neatbrīvots no cēlgāzēm); saspiests gaiss
2903 Halogenētie ogļūdeņražu atvasinājumi:
- aciklisko ogļūdeņražu piesātinātie hlora atvasinājumi
2903 13 00 - - hloroforms (trihlormetāns)
2909 Ēteri, hidroksiēteri, alkoksifenoli, alkoksifenolspirti, spirtu peroksīdi, ēteru peroksīdi, ketonu peroksīdi (noteikta vai nenoteikta ķīmiskā sastāva) un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:
2909 50 - alkoksifenoli, alkoksifenolspirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi
2909 50 90 - - citādi
2910 Trīslocekļu cikla epoksīdi, epoksispirti, epoksifenoli un epoksiēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi:
2910 40 00 - Dieldrīns (ISO, INN)
2910 90 00 - citādi
2912 Aldehīdi, kas satur vai nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas; cikliskie aldehīdu polimēri; paraformaldehīds:
- acikliskie aldehīdi, kas nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas
2912 11 00 - - metanāls (formaldehīds)
2915 Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi:
- etiķskābe un tās sāļi; etiķskābes anhidrīds
2915 29 00 - - citādi
2917 Polikarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi:
2917 20 00 - ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu polikarbonskābes, to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi
2918 Karbonskābes, kas satur papildu skābekļa funkcionālās grupas, un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi:
- karbonskābes, kas satur spirta funkcionālās grupas, bet nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas, to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi
2918 14 00 - - citronskābe
2930 Sēra organiskie savienojumi:
2930 30 00 - tiurāma monosulfīdi, -disulfīdi vai -tetrasulfīdi
3004 Medikamenti (izņemot pozīcijās 3002, 3005, 3006 minētos izstrādājumus), kas sastāv no ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām sajauktiem vai nesajauktiem produktiem, kuri ir safasēti nomērītās devās (ieskaitot devas ievadīšanai zem ādas) vai iepakoti mazumtirdzniecībai:
3004 90 - citādi
- - safasēti vai iepakoti mazumtirdzniecībai
3004 90 19 - - - citādi
3102 Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi:
3102 10 - urīnviela, arī ūdens šķīdumā
- amonija sulfāts; amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi
3102 29 00 - - citādi
3102 30 - amonija nitrāts, arī ūdens šķīdumā
3102 40 - amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi
3102 90 00 - citādi, ieskaitot maisījumus, kas nav minēti iepriekšējās apakšpozīcijās
ex 3102 90 00 − − Citādi, izņemot kalcija ciānamīdu
3105 Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus - slāpekli, fosforu un kāliju; citādi mēslošanas līdzekļi; šajā nodaļā minētie izstrādājumi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars nepārsniedz 10 kg:
3105 20 - minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur trīs mēslojuma elementus: slāpekli, fosforu un kāliju
3202 Sintētiskās organiskās miecvielas; neorganiskās miecvielas; miecēšanas preparāti, kas satur vai nesatur dabiskās miecvielas; fermentu preparāti sākotnējai miecēšanai:
3202 90 00 - citādi
3205 00 00 Lakas; uz to bāzes izgatavotie preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē
3206 Citādas krāsvielas; preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē, izņemot pozīcijā 3203, 3204 vai 3205 minētos; neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu:
- pigmenti un preparāti, kas izgatavoti uz titāna dioksīda bāzes
3206 19 00 - - citādi
3206 20 00 - pigmenti un preparāti uz hroma savienojumu bāzes
- citādas krāsvielas un krāsošanas preparāti
3206 49 - - citādi
3206 49 30 - - - pigmenti un preparāti uz kadmija savienojumu bāzes
3208 Krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un glazūras) uz sintētisko polimēru vai ķīmiski modificētu dabisko polimēru bāzes, disperģētas vai izšķīdinātas neūdens vidē; šķīdumi, kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē:
3208 90 - citādi
- - šķīdumi, kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē
3208 90 13 - - - p-krezola un divinilbenzola kopolimērs, N,N-dimetilacetamīda šķīduma formā, ar polimēra saturu 48 % vai vairāk
3210 00 Citādas krāsas un lakas (ieskaitot emaljas, spožos pārklājumus un līmes krāsas); gatavi ūdenī šķīstoši krāsu pigmenti, ko izmanto ādas apretēšanai
3212 Pigmenti (ieskaitot metāla pulverus un kristālus), disperģēti neūdens vidē, šķidrā vai pastas veidā, kurus izmanto krāsu ražošanā (ieskaitot emaljas); spieduma folijas; dažādas krāsas un krāsvielas, kas iepakotas pārdošanai mazumtirdzniecībā:
3212 90 - citādi
- - pigmenti (ieskaitot metāla pulverus un kristālus), disperģēti neūdens vidē, šķidrā vai pastas veidā, kurus izmanto krāsu ražošanā (ieskaitot emaljas)
3212 90 31 - - - uz alumīnija pulvera bāzes
3212 90 38 - - - citādi
3212 90 90 - - citādas krāsvielas, safasētas mazumtirdzniecībai
3214 Stiklinieku tepe, potvasks, sveķu cementi, blīvēšanas maisījumi un citas mastikas; krāsotāju špakteļtepes; fasāžu, iekšējo sienu, grīdu, griestu vai tamlīdzīgu virsmu apstrādes ugunsnedroši maisījumi
3506 Gatavas līmes un citādas gatavās līmvielas, kas citur nav minētas vai iekļautas; produkti, kas paredzēti izmantošanai kā līmes vai līmvielas, safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā līmes vai līmvielas, ar tīro masu līdz 1 kg:
- citādi
3506 91 00 - - adhezīvi uz pozīcijās 3901-3913 minēto polimēru bāzes vai uz kaučuka bāzes
3601 00 00 Šaujampulveri
3602 00 00 Gatavas sprāgstvielas, izņemot šaujampulverus
3603 00 Degauklas; detonējošās auklas; triecienkapseles vai detonatora kapseles; degļi; elektrodetonatori
3605 00 00 Sērkociņi, izņemot pirotehnikas izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 3604
3606 Ferocērijs un visu veidu citādi pirofori sakausējumi; degošu materiālu izstrādājumi, kas minēti šīs nodaļas 2. piezīmē:
3606 90 - citādi
3606 90 10 - - ferocērijs un visu veidu citādi pirofori sakausējumi
3802 Aktivētā ogle; aktivēti dabiskie minerālprodukti; dzīvnieku ogle, ieskaitot izmantotu dzīvnieku ogli:
3802 10 00 - aktivētā ogle
3806 Kolofonijskābe un sveķskābe un to atvasinājumi; olofonija spirts un kolofonija eļļas; kausēti sveķi:
3806 20 00 - kolofonija, sveķskābju vai kolofonija vai sveķskābju atvasinājumu sāļi, izņemot kolofonija pievienošanās produktu sāļus
3807 00 Darva; koka darvas eļļas; koksnes kreozots; koka spirts; augu piķis; alus piķis un tamlīdzīgi produkti uz kolofonija, sveķskābju vai augu piķa bāzes
3810 Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un citi palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai; pastas un pulveri mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kuri sastāv no metāla un citiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā serdeņus vai pārklājumus metināšanas elektrodiem vai stieņiem:
3810 90 - citādi
3810 90 90 - - citādi
3817 00 Jaukti alkilbenzoli un jaukti alkilnaftalīni, izņemot pozīcijā 2707 vai 2902 minētos:
3817 00 50 - lineārais alkilbenzols
3819 00 00 Bremžu šķidrumi un citādi gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pārvadiem, kas nesatur vai satur mazāk par 70 % no kopējās masas naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem
3820 00 00 Gatavi pretaizsalšanas līdzekļi un atkausēšanas šķidrumi
3824 Gatavas saistvielas lietņu veidnēm vai serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur:
3824 30 00 - neaglomerēti metālu karbīdi, sajaukti savstarpēji vai ar metāliskām saistvielām
3824 40 00 - gatavas piedevas cementiem, javām vai betoniem
3824 50 - ugunsneizturīgas javas un betoni
3824 90 - citādi
3824 90 40 - - laku un tamlīdzīgu produktu neorganisku šķīdinātāju un atšķaidītāju maisījumi
- - citādi
- - - produkti un preparāti, kurus izmanto farmācijā un ķirurģijā
3824 90 61 - - - - antibiotiku ražošanas procesa starpprodukti, kurus iegūst Streptomyces tenebrarius fermentācijā, arī izžāvēti, izmantojami pozīcijā 3004 minēto cilvēkiem paredzēto medikamentu ražošanā
3824 90 64 - - - - citādi
3901 Etilēna polimēri pirmformās:
3901 10 - polietilēns, kura blīvums ir mazāks par 0,94
3901 10 90 - - citādi
3916 Plastmasas monopavediens ar šķērsgriezumu lielāku par 1 mm, stieņi, serdeņi un profili ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, bet citādi neapstrādāti:
3916 20 - no vinilhlorīda polimēriem
3916 20 10 - - no poli(vinilhlorīda)
3916 90 - no citām plastmasām
3916 90 90 - - citādi
3917 Plastmasas caurulītes, caurules, šļūtenes un to savienotājelementi (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas):
3917 10 - mākslīgās desu ādas no cietinātiem proteīniem vai celulozes materiāliem
3917 10 10 - - no cietinātiem proteīniem
- citādas caurulītes, caurules un šļūtenes
3917 31 00 - - elastīgas caurulītes, caurules un šļūtenes, kam pārraušanas spiediens ir vismaz 27,6 MPa
ex 3917 31 00 - - - ar vai bez piestiprinātiem savienotājelementiem, kas nav paredzēti izmantošanai civilajā aviācijā
3917 32 - - citādas, kas nav stiegrotas vai citādi savienotas ar citiem materiāliem, bez savienotājelementiem
- - - citādi
3917 32 91 - - - - mākslīgās desu ādas
3917 40 00 - cauruļu savienotājelementi
ex 3917 40 00 - - nav paredzēti izmantošanai civilajā aviācijā
3919 Plastmasas pašlīmējošas plātnes, loksnes, plēves, folijas, lentes, sloksnes un citādas plakanās formas, ruļļos vai citā veidā
3920 Citādas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes, bez porām, nestiegrotas, kārtainas, uz pamatnes vai tamlīdzīgi savienotas ar citiem materiāliem:
3920 10 - no etilēna polimēriem
- - ne biezāki par 0,125 mm
- - - no polietilēna ar blīvumu
- - - - līdz 0,94
3920 10 23 - - - - - polietilēna plēve ar biezumu 20 mikrometri vai vairāk, bet ne biezāka par 40 mikrometriem, fotorezistentu filmu izgatavošanai, kuras lieto pusvadītāju vai iespiedshēmu ražošanā
- - - - - citādi
- - - - - - neapdrukātas
3920 10 24 - - - - - - - elastīgā plēve
3920 10 26 - - - - - - - citādi
3920 10 27 - - - - - - apdrukātas
3920 10 28 - - - - 0,94 vai vairāk
3920 10 40 - - - citādi
- - biezāki par 0,125 mm
3920 10 89 - - - citādi
3920 20 - no propilēna polimēriem
3920 30 00 - no stirola polimēriem
- no vinilhlorīda polimēriem
3920 43 - - ar plastifikatoru saturu ne mazāk kā 6 % no svara
3920 49 - - citādi
- no akrila polimēriem
3920 51 00 - - no poli(metilmetakrilāta)
3920 59 - - citādi
- no polikarbonātiem, alkīdsveķiem, polialilesteriem un citiem poliesteriem
3920 61 00 - - no polikarbonātiem
3920 62 - - no poli(etilēntereftalāta)
3920 63 00 - - no nepiesātinātiem poliesteriem
3920 69 00 - - no citiem poliesteriem
- no celulozes vai tās ķīmiskajiem atvasinājumiem
3920 71 - - no reģenerētas celulozes
3920 71 10 - - - satītas vai nesatītas loksnes, plēves un lentes, ne biezākas par 0,75 mm
ex 3920 71 10 - - - - nav paredzētas dialīžu aparātiem
3920 71 90 - - - citādi
3920 73 - - no acetilcelulozes
3920 73 50 - - - satītas vai nesatītas loksnes, plēves un lentes, ne biezākas par 0,75 mm
3920 73 90 - - - citādi
3920 79 - - no citādiem celulozes atvasinājumiem
3920 79 90 - - - citādi
- no citām plastmasām
3920 92 00 - - no poliamīdiem
3920 93 00 - - no amīnsveķiem
3920 94 00 - - no fenolsveķiem
3920 99 - - no citām plastmasām
- - - no ķīmiski modificētiem vai nemodificētiem kondensācijas vai polimerizācijas ar pārgrupēšanos produktiem
3920 99 21 - - - - poliimīda loksnes un lentes, nepārklātas vai pārklātas vienīgi ar plastmasu
3920 99 28 - - - - citādi
- - - no aditīvās polimerizācijas produktiem
3920 99 55 - - - - biaksiāli orientēta poli(vinilspirta) plēve, ar polivinilspirta saturu 97 % no svara vai vairāk, nepārklāta, ne biezāka par 1 mm
3920 99 59 - - - - citādi
3920 99 90 - - - citādi
3921 Citādas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes:
3921 90 - citādi
4002 No eļļām iegūtais sintētiskais kaučuks un faktiss pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs; jebkuru pozīcijā 4001 minēto produktu maisījumi ar jebkuru šīs pozīcijas produktu pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs:
- butadiēnstirolkaučuks (SBR); karboksilēts butadiēnstirolkaučuks (XSBR)
4002 19 - - citādi
4005 Kombinētais nevulkanizētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs:
- citādi
4005 99 00 - - citādi
4007 00 00 Vulkanizēta kaučuka pavedieni un kordi
4008 Plātnes, loksnes, sloksnes, stieņi un fasonprofili no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku:
- no porainās gumijas
4008 11 00 - - plātnes, loksnes un sloksnes
4008 19 00 - - citādi
- no bezporu kaučuka
4008 29 00 - - citādi
ex 4008 29 00 - - - izņemot pēc izmēra sagrieztus fasonprofilus izmantošanai civilajā aviācijā
4010 Transportieru lentes un dzensiksnas vai transmisijas siksnas vai dzensiksnas no vulkanizēta kaučuka:
- transportieru lentes vai dzensiksnas
4010 11 00 - - stiegrotas tikai ar metālu
4011 Jaunas gumijas pneimatiskās riepas:
4011 20 - autobusiem vai kravas automobiļiem
4011 20 10 - - kuru slodzes indekss nepārsniedz 121
ex 4011 20 10 - - - ar loka izmēru līdz 61 cm
- citādas, ar protektora skujiņas zīmējumu vai tamlīdzīgām protektorrievām
4011 61 00 - - lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem un mašīnām
4011 62 00 - - būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem transportlīdzekļiem un mašīnām, ar loka izmēru līdz 61 cm
4011 63 00 - - būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem transportlīdzekļiem un mašīnām, ar loka izmēru vairāk nekā 61 cm
- citādi
4011 92 00 - - lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem un mašīnām
4011 93 00 - - būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem transportlīdzekļiem un mašīnām, ar loka izmēru līdz 61 cm
4011 94 00 - - būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem transportlīdzekļiem un mašīnām, ar loka izmēru vairāk nekā 61 cm
4205 00 Citi ādas vai mākslīgās ādas izstrādājumi:
- ko izmanto mašīnās, mehānismos vai citām tehniskām vajadzībām
4205 00 11 - - transportieru lentes vai transmisijas siksnas vai dzensiksnas
4205 00 19 - - citādi
4206 00 00 Izstrādājumi no zarnām (izņemot zīdtārpiņa pavedienu), aklās zarnas ārējās sieniņas, pūšļiem vai cīpslām:
ex 4206 00 00 - izņemot ketgutu
4411 Kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plātnes, kam ir vai nav pievienoti sveķi vai citas organiskas vielas:
- citādi
4411 94 - - ar blīvumu ne vairāk kā 0,5 g/cm3
4411 94 10 - - - mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu virsmu
ex 4411 94 10 - - - - ar blīvumu ne vairāk kā 0,35 g/cm3
4411 94 90 - - - citādi
ex 4411 94 90 - - - - ar blīvumu ne vairāk kā 0,35 g/cm3
4412 Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli:
- citāds saplāksnis vienīgi no koka loksnēm (izņemot bambusu) ar katras kārtas biezumu ne vairāk kā 6 mm
4412 31 - - ar vismaz vienu ārējo kārtu no šīs nodaļas 1. piezīmē par apakšpozīcijām minēto tropu koku koksnes
4412 31 10 - - - Āfrikas mahagons, tumšsarkanais meranti, gaišsarkanais meranti, limba, mahagons (Swietenia spp.), obeče, okoume, Paras palisandrs, Rio palisandrs, Brazīlijas palisandrs, sapele, sipo, virola un baltais lauans
- citādi
4412 94 - - galdniekplātnes, saklātņu plātnes un plātnes ar vidusdaļu no līmētām līstēm
4412 94 10 - - - ar vismaz vienu ārējo kārtu no lapu koku koksnes
еx 4412 94 10 − − − − citādi, kas nesatur vismaz vienu kokskaidu plātnes kārtu
4412 99 - - citādi
4412 99 70 - - - citādi
4413 00 00 Blīvināti kokmateriāli kluču, plātņu, līstu vai profilētu izstrādājumu veidā
4416 00 00 Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus
4419 00 Galda un virtuves piederumi no koka
4420 Koka intarsijas un inkrustācijas; lādītes un kārbiņas juvelierizstrādājumiem vai galda piederumiem un tamlīdzīgiem priekšmetiem; koka statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi; koka mēbeles, kas nav minētas 94. nodaļā
4602 Grozi, pīteņi un citi izstrādājumi, kas ir tieši izgatavoti pēc formas no pinamiem materiāliem vai no pozīcijā 4601 minētajām precēm; izstrādājumi no lufas:
- no augu materiāliem
4602 11 00 - - no bambusa
ex 4602 11 00 - - - izņemot salmu apvalki pudelēm vai pīti trauki, pinumi un citi izstrādājumi, kas ir tieši izgatavoti pēc formas no pinamiem materiāliem
4602 12 00 - - no rotangpalmas
ex 4602 12 00 - - - izņemot salmu apvalki pudelēm vai pīti trauki, pinumi un citi izstrādājumi, kas ir tieši izgatavoti pēc formas no pinamiem materiāliem
4602 19 - - citādi
- - - citādi
4602 19 99 - - - - citādi
4602 90 00 - citādi
4802 Nekrītots papīrs un kartons, izmantojams rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafiskiem darbiem, neperforētas perfokartes un perforatora lentes papīrs ruļļos vai jebkura izmēra taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) loksnēs, izņemot pozīcijā 4801 vai 4803 minēto papīru; rokas lējuma papīrs un kartons:
- citāds papīrs un kartons, kas nesatur mehāniskā procesā iegūtas šķiedras vai satur tās ne vairāk kā 10 % no kopējā šķiedru daudzuma
4802 55 - - kas sver 40 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk par 150 g/m2, ruļļos
- citāds papīrs un kartons ar mehāniskā vai ķīmiski mehāniskā procesā iegūtas šķiedras saturu vairāk par 10 % no kopējā šķiedru daudzuma
4802 61 - - ruļļos
4802 61 15 - - - kas sver mazāk par 72 g/m2 un kurā mehāniskā procesā iegūtas šķiedras saturs pārsniedz 50 % no kopējā šķiedru daudzuma
ex 4802 61 15 - - - - citādi kā kopējamā papīra pamats
4802 61 80 - - - citādi
4802 62 00 - - loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā nepārsniedz 435 mm un otra mala nepārsniedz 297 mm
ex 4802 62 00 - - citādi kā kopējamā papīra pamats
4802 69 00 − − citādi
еx 4802 69 00 − − − citādi kā kopējamā papīra pamats
4804 Nekrītots kraftpapīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, izņemot pozīcijā 4802 vai 4803 minēto:
- citāds kraftpapīrs un kartons, kura svars pārsniedz 225 g/m2
4804 59 - - citādi
4805 Citāds nekrītots papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, kas nav apstrādāts tālāk, kā norādīts šīs nodaļas 3. piezīmē:
- gofrētais papīrs
4805 11 00 - - pusķīmisko šķiedru gofrētais papīrs
4805 12 00 - - gofrētais salmu šķiedru papīrs
4805 19 - - citādi
- testlainers (pārstrādāts papīrs gofrētā kartona virsmām)
4805 24 00 - - kas sver 150 g/m2 vai mazāk
4805 25 00 - - kas sver vairāk nekā 150 g/m2
4805 30 - sulfītcelulozes ietinamais papīrs
- citādi
4805 91 00 - - kas sver 150 g/m2 vai mazāk
4810 Papīrs un kartons, kas no vienas vai abām pusēm pārklāts ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām, lietojot saistvielas vai bez tām, bez citiem pārklājumiem, ar virsmas krāsojumu vai bez tā, ar dekoratīvu virsmu vai iespiedattēliem vai bez tiem, jebkura lieluma ruļļos vai taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs:
- papīrs un kartons rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafiskiem darbiem, kurā vairāk par 10 % no kopējā šķiedru satura ir mehāniskā vai ķīmiski mehāniskā procesā iegūtas šķiedras
4810 29 - - citādi
- kraftpapīrs un kartons, kas nav lietojams rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafiskiem darbiem
4810 31 00 - - vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk nekā 95 % no kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes šķiedras un kas sver 150 g/m2 vai mazāk
4810 32 - - vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk nekā 95 % no kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes šķiedras un kas sver vairāk par 150 g/m2
4810 39 00 - - citādi
- citāds papīrs un kartons
4810 92 - - daudzslāņainais
4810 99 - - citādi
4811 Papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, krītots, piesūcināts, ar pārklājumu, ar krāsotu vai dekoratīvu virsmu vai apdrukāts, jebkura izmēra ruļļos vai taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) loksnēs, izņemot pozīcijā 4803, 4809 vai 4810 minēto:
4811 10 00 - ar gudronu, bitumu vai asfaltu apstrādāts papīrs un kartons
- papīrs un kartons, krītots, piesūcināts vai pārklāts ar plastmasām (izņemot līmes):
4811 51 00 - - balināts, kas sver vairāk par 150 g/m2
еx 4811 51 00 - - - Grīdas segumi uz papīra vai kartona pamata, sagriezti vai nesagriezti pēc izmēra
4811 59 00 - - citādi
еx 4811 59 00 - - - Grīdas segumi uz papīra vai kartona pamata, sagriezti vai nesagriezti pēc izmēra
4811 90 00 - citāds papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām
4818 Tualetes papīrs un tamlīdzīgs papīrs, celulozes vate vai celulozes šķiedru papīrs, ko izmanto mājsaimniecībā vai sanitāriem un higiēnas nolūkiem, ruļļos, kuru platums nepārsniedz 36 cm, vai sagriezts pēc izmēra vai formas; kabatas lakatiņi, kosmētikas salvetes, dvieļi, galdauti, galda salvetes, bērnu autiņi, tamponi, palagi un tamlīdzīgi mājsaimniecības, sanitārijas vai slimnīcu piederumi, apģērba gabali un apģērba piederumi no papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedras audumiem:
4818 10 - tualetes papīrs
4818 10 10 - - kura katra kārta sver 25 g/m2 vai mazāk
4818 10 90 - - kura katra kārta sver vairāk par 25 g/m2
4818 40 - higiēnas dvieļi un tamponi, autiņi un tamlīdzīgi higiēnas izstrādājumi
- - higiēnas dvieļi, tamponi un tamlīdzīgi higiēnas izstrādājumi
4818 40 19 - - - citādi
4818 50 00 - apģērba gabali un apģērba piederumi
4823 Citāds papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, sagrieztspēc izmēra vai formas; citādi izstrādājumi no papīra masas, papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma:
4823 90 - citādi:
4823 90 85 - - Citādi
еx 4823 90 85 - - - Grīdas segumi uz papīra vai kartona pamata, sagriezti vai nesagriezti pēc izmēra
4908 Novelkamās bildītes
6501 00 00 Cepuru pusfabrikāti, veidņi un kapuces no filca, neveidotas pēc formas un bez malām; plakanas sagataves un cilindriskas sagataves (ieskaitot sagrieztas) no filca
6502 00 00 Cepuru pusfabrikāti, pīti vai izgatavoti, savienojot dažādu materiālu sloksnes, neveidoti un bez malām, bez oderes un apdares
6504 00 00 Cepures un citas galvassegas, pītas vai izgatavotas, savienojot dažādu materiālu sloksnes, oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez apdares
6505 Trikotāžas cepures un citādas mežģīņu, filca un citu tekstilmateriālu galvassegas, kas izgatavotas no viena gabala (bet ne no sloksnēm), oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez apdares; dažāda materiāla tīkliņi matiem, oderēti vai neoderēti, ar apdari vai bez apdares
6506 Citādas galvassegas, oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez apdares:
6506 10 - drošības galvassegas
6506 10 80 - - no citādiem materiāliem
- citādi
6506 91 00 - - no gumijas vai plastmasas
6506 99 - - no citādiem materiāliem
6507 00 00 Galvassegu starplikas, oderes, pārvalki, cepuru pamatnes, karkasi, nagi un zoda siksnas
6601 Lietussargi un saulessargi (ieskaitot spieķveida lietussargus, dārza saulessargus un tamlīdzīgus izstrādājumus)
6603 Daļas, rotājumi un piederumi pozīciju 6601 un 6602 izstrādājumiem:
6603 20 00 - lietussargu karkasi, ieskaitot karkasus, kas uzmontēti uz kāta (stieņa)
6603 90 - citādi
6603 90 10 - - rokturi un uzgaļi
6703 00 00 Cilvēku mati, frizēti, plānināti, balināti vai citādi apstrādāti; vilna vai dzīvnieku spalva vai citi tekstilmateriāli, sagatavoti parūku un tamlīdzīgu izstrādājumu ražošanai
6704 Parūkas, liekās bārdas, uzacis, skropstas, šinjoni un tamlīdzīgi darinājumi no cilvēku matiem, dzīvnieku spalvas vai tekstilmateriāliem; izstrādājumi no cilvēku matiem, kas citur nav iekļauti vai minēti
6804 Dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un tamlīdzīgi izstrādājumi, bez ietvara, paredzēti slīpēšanai, asināšanai, pulēšanai, pielāgošanai vai griešanai, akmeņi asināšanai vai pulēšanai ar roku, to daļas no dabiskā akmens, aglomerētiem, dabiskiem vai mākslīgiem abrazīviem vai no keramikas, komplektā ar detaļām no citiem materiāliem vai bez šīm detaļām:
- citādi dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un tamlīdzīgi izstrādājumi
6804 22 - - no citādiem aglomerētiem abrazīviem vai no keramikas
6805 Dabisks vai mākslīgs abrazīvs pulveris vai graudi uz tekstilmateriāla, papīra, kartona vai citādu materiālu pamatnes, kas sagriezta vai nesagriezta pēc formas, šūta vai nešūta, vai citā veidā apstrādāta vai neapstrādāta
6807 Asfalta vai tamlīdzīga materiāla izstrādājumi (piemēram, no naftas bituma vai akmeņogļu piķa)
6808 00 00 Paneļi, plātnes, plātnītes, bloki un tamlīdzīgi izstrādājumi no augu šķiedrām, salmiem vai ēveļskaidām, šķeldām, drumslām, zāģu skaidām vai citiem koksnes atkritumiem, kas aglomerēti ar cementu, ģipsi vai citām minerālu saistvielām
6809 Izstrādājumi no ģipša vai no maisījumiem uz ģipša bāzes
6811 Izstrādājumi no azbestcementa, no cementa ar celulozes šķiedrām vai tamlīdzīgiem materiāliem
6812 Apstrādāta azbesta šķiedra; maisījumi uz azbesta bāzes vai azbesta un magnija karbonāta bāzes; izstrādājumi no šādiem maisījumiem vai no azbesta (piemēram, diegi, audumi, apģērbs, galvassegas, apavi, starplikas), stiegroti vai nestiegroti, izņemot pozīcijas 6811 vai 6813 preces:
6812 80 - no krosidolīta
6812 80 10 - - izstrādājumi no šķiedrām; maisījumi uz azbesta bāzes vai azbesta un magnija karbonāta bāzes
ex 6812 80 10 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
6812 80 90 - - citādi
ex 6812 80 90 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- citādi
6812 91 00 - - apģērbs, apģērba piederumi, apavi un galvassegas
6812 92 00 - - papīrs, biezs kartons un pape
6812 93 00 - - presēta azbesta šķiedra, loksnēs vai ruļļos
6812 99 - - citādi
6812 99 10 - - - apstrādāta azbesta šķiedra; maisījumi uz azbesta bāzes vai azbesta un magnija karbonāta bāzes
ex 6812 99 10 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
6812 99 90 - - - citādi
ex 6812 99 90 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
6813 Berzes materiāli vai izstrādājumi no tiem (piemēram, loksnes, ruļļi, lentes, segmenti, diski, paplākšņi, kluči), nesamontēti, bremzēm, sajūgiem vai tamlīdzīgiem mehānismiem, uz azbesta, citu minerālvielu vai celulozes bāzes kopā ar tekstila vai citiem materiāliem vai bez tiem:
- nesatur azbestu
6813 89 00 - - citādi
ex 6813 89 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
6814 Apstrādāta vizla un tās izstrādājumi, ieskaitot aglomerētu vai reģenerētu vizlu, uz papīra, kartona vai cita materiāla pamatnes vai bez tās:
6814 90 00 - citādi
6815 Akmens vai citu minerālvielu izstrādājumi (ieskaitot oglekļa materiālu šķiedras un izstrādājumus no tām un izstrādājumus no kūdras), kas citur nav minēti:
6815 20 00 - kūdras izstrādājumi
6902 Ugunsizturīgie ķieģeļi, bloki, plāksnītes un tamlīdzīgi ugunsizturīgie keramikas būvmateriāli, izņemot izstrādājumus no kramzemes akmens miltiem vai no tamlīdzīgiem kramzemes iežiem:
6902 10 00 - kas satur vairāk nekā 50 % no svara Mg, Ca vai Cr elementus atsevišķi vai kopā magnezīta (MgO), karbīda (CaO) un hromīta (Cr2O3) veidā
ex 6902 10 00 - - bloki stikla krāsnīm
6902 20 - kas satur vairāk nekā 50 % no svara alumīnija oksīdu (Al2O3), silīcija oksīdu (SiO2) vai šo produktu maisījumu
- - citādi
6902 20 99 - - - citādi
ex 6902 20 99 - - - - bloki stikla krāsnīm
6903 Citādi ugunsizturīgie keramikas izstrādājumi (piemēram, retortes, tīģeļi, mufeļi, uzgaļi, noslēgi, balsti, izmēģinājuma trauciņi, caurules, caurulītes, apvalki, stieņi, serdeņi), izņemot izstrādājumus no kramzemes akmens miltiem vai no tamlīdzīgiem kramzemes iežiem:
6903 10 00 - kas satur vairāk par 50 % no svara grafītu vai citādu oglekli vai šo produktu maisījumu
7002 Stikls lodīšu formā (izņemot mikrolodītes, kas minētas pozīcijā 7018), nūjiņu vai caurulīšu formā, neapstrādāts:
7002 20 - nūjiņas
- caurulītes
7002 32 00 - - no citāda stikla, kura lineārās izplešanās koeficients nepārsniedz 5 × 10-6 vienā kelvinā, temperatūras intervālā no 0 °C līdz 300 °C
7004 Stieptais vai pūstais stikls, loksnēs ar absorbējošu, atstarojošu vai neatstarojošu slāni vai bez tā, bet neapstrādāts ar citu paņēmienu:
7004 90 - citāds stikls
7004 90 70 - - siltumnīcu lokšņu stikls
7006 00 Stikls, kas minēts pozīcijā 7003, 7004 vai 7005, izliekts, slīpētām malām, gravēts, urbts, emaljēts vai citādi apstrādāts, bet bez ietvara un citu materiālu apdares:
7006 00 90 - citādi
7009 Stikla spoguļi, ierāmēti vai neierāmēti, ieskaitot atpakaļskata spoguļus:
- citādi
7009 91 00 - - neierāmēti
7009 92 00 - - ierāmēti
7010 Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla pudelītes zālēm, ampulas un citi stikla trauki preču transportēšanai vai iepakošanai; stikla burkas konservēšanai; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi:
7010 20 00 - aizbāžņi, vāciņi un tamlīdzīgi stikla izstrādājumi
7016 Bloki bruģēšanai, plātnes, ķieģeļi, plāksnītes un tamlīdzīgi izstrādājumi no presēta vai lieta stikla, stiegroti vai nestiegroti, izmantojami būvdarbos vai celtniecībā; stikla klucīši un citādi stikla izstrādājumi mozaīkas un tamlīdzīgiem dekoratīviem darbiem uz pamatnes vai bez tās; vitrāžu stikli un tamlīdzīgi stikli; daudzšūnu stikls vai putustikls bloku, paneļu, plākšņu, apvalku vai tamlīdzīgās formās:
7016 90 - citādi
7017 Stikla trauki laboratoriju, higiēnas un farmācijas vajadzībām, graduēti vai negraduēti, kalibrēti vai nekalibrēti
7018 Stikla krelles, pērļu imitācijas, dārgakmeņu un pusdārgakmeņu imitācijas un tamlīdzīgi stikla izstrādājumi, kā arī izstrādājumi no tiem, izņemot bižutēriju; stikla acis, izņemot protēzes; statuetes un citādi dekorējumi no stikla, kas apstrādāts ar lodlampu, izņemot bižutēriju; stikla mikrolodītes, kuru diametrs nepārsniedz 1 mm:
7018 90 - citādi
7018 90 10 - - stikla acis; stikla sīkpriekšmeti
7019 Stikla šķiedras (ieskaitot stikla vati) un to izstrādājumi (piemēram, pavedieni, audumi):
- šķiedru lentes, grīstes, pavedieni un cirstās šķiedras (šķipsnas)
7019 12 00 - - grīstes
7019 19 - - citādi
7019 19 90 - - - no štāpeļšķiedrām
- smalkie audumi (plīvuri), tīkli, mašas, matrači, plātnes un tamlīdzīgi neaustie izstrādājumi
7019 32 00 - - smalkie audumi (plīvuri)
ex 7019 32 00 - - - kuru platums nepārsniedz 200 cm
- citādi audumi
7019 51 00 - - kuru platums nepārsniedz 30 cm
7019 90 - citādi
7101 Dabiskās vai kultivētās pērles, apstrādātas vai neapstrādātas, šķirotas vai nešķirotas, bet nesavērtas, neiestrādātas un neiestiprinātas; dabiskās vai kultivētās pērles, nešķirotas, uz laiku savērtas ērtākai transportēšanai
7102 Apstrādāti vai neapstrādāti dimanti, bet neiedarināti un nenostiprināti:
7102 10 00 - nešķiroti
- rūpniecībā neizmantojamie
7102 31 00 - - neapstrādāti vai tikai sazāģēti, saskaldīti vai rupji apstrādāti
7102 39 00 - - citādi
7103 Dārgakmeņi (izņemot dimantus) un pusdārgakmeņi, apstrādāti vai neapstrādāti, šķiroti vai nešķiroti, bet nesavērti, neiedarināti un nenostiprināti; nešķiroti dārgakmeņi (izņemot dimantus) un pusdārgakmeņi, uz laiku savērti ērtākai transportēšanai
7104 Sintētiskie vai reģenerētie dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, apstrādāti vai neapstrādāti, šķiroti vai nešķiroti, bet nesavērti, neiedarināti un nenostiprināti; nešķiroti sintētiskie vai reģenerētie dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, uz laiku savērti ērtākai transportēšanai
7104 20 00 - citādi, neapstrādāti vai tikai sazāģēti vai rupji apstrādāti
7104 90 00 - citādi
7106 Sudrabs (ieskaitot ar zeltu vai platīnu pārklātu sudrabu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā
7107 00 00 Parastie metāli, plaķēti ar sudrabu, tikai daļēji apstrādāti
7108 Zelts (ieskaitot platinētu zeltu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā:
- nemonetārais
7108 11 00 - - pulveris
7108 13 - - citādas daļēji apstrādātas formas
7108 20 00 - monetārais
7109 00 00 Ar zeltu plaķēti parastie metāli vai sudrabs, tikai daļēji apstrādāts
7110 Platīns, neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā
7111 00 00 Ar platīnu plaķēti parastie metāli, sudrabs un zelts, tikai daļēji apstrādāts
7112 Dārgmetālu vai ar dārgmetālu plaķētu metālu lūžņi un atlūzas: citādi atkritumi un lūžņi, kas satur dārgmetālus vai dārgmetālu savienojumus un kurus izmanto galvenokārt dārgmetālu reģenerēšanai
7115 Citādi izstrādājumi no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu:
7115 90 - citādi
7116 Izstrādājumi no dabiskām vai kultivētām pērlēm, dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem
7117 Bižutērija:
- no parastā metāla ar elektrolītisko dārgmetāla pārklājumu vai bez tā
7117 11 00 - - aproču pogas un apkakles pogas
7117 19 - - citādi
- - - bez stikla elementiem
7117 19 91 - - - - zeltīti, sudraboti vai platinēti
7118 Monētas
7213 Stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos, no dzelzs vai neleģētā tērauda:
- citādi
7213 91 - - ar apļveida šķērsgriezumu mazāk nekā 14 mm diametrā
7213 91 10 - - - izmantošanai betona stiegrojumam
7307 Dzelzs vai tērauda savienotājelementi caurulēm (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas):
- lieti cauruļu piederumi
7307 11 - - no nekaļamā čuguna
7307 11 90 - - - citādi
7307 19 - - citādi
- citādi, no nerūsējošā tērauda
7307 21 00 - - atloki
7307 22 - - leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni
7307 22 90 - - - leņķa gabali un līkumi
7307 23 - - piederumi sadurmetināšanai
7307 29 - - citādi
7307 29 10 - - - ar iegrieztu vītni
7307 29 90 - - - citādi
- citādi
7307 91 00 - - atloki
7307 92 - - leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni
7307 92 90 - - - leņķa gabali un līkumi
7307 93 - - piederumi sadurmetināšanai
- - - kuru maksimālais ārējais diametrs nepārsniedz 609,6 mm
7307 93 11 - - - - leņķa gabali un līkumi
7307 93 19 - - - - citādi
- - - kuru maksimālais ārējais diametrs pārsniedz 609,6 mm
7307 93 91 - - - - leņķa gabali un līkumi
7307 99 - - citādi
7308 Metālkonstrukcijas (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to rāmji, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās
7308 30 00 - durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi
7308 90 - citādi
7308 90 10 - - aizsprosti, slūžas, slūžu vārti, peldošas kuģu piestātnes, stacionāri doki un citādas iekārtas jūras un ūdensceļu konstrukcijām
- - citādi
- - - tikai vai galvenokārt no loksnēm
7308 90 59 - - - - citādi
7309 00 Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuru materiālu (izņemot saspiestu un sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma:
- šķidrumiem
7309 00 30 - - ar apšuvumu vai siltumizolāciju
- - citādas, kuru tilpība
7309 00 51 - - - pārsniedz 100 000 l
7309 00 59 - - - nepārsniedz 100 000 l
7309 00 90 - cietām vielām
7314 Stiepļu pinumi (ieskaitot bezgalu lentes), režģi, sieti un žogi no dzelzs vai tērauda stieplēm; dzelzs vai tērauda perforētas vilktas loksnes:
- citādi stiepļu pinumi, režģi, sieti un žogi
7314 41 - - ar cinka pārklājumu
7314 41 90 - - - citādi
7315 Dzelzs vai tērauda ķēdes un to daļas:
- šarnīrķēdes un to daļas
7315 11 - - veltņu ķēdes
7315 11 90 - - - citādi
7315 12 00 - - citādas ķēdes
7315 19 00 - - daļas
7315 20 00 - pretslīdes ķēdes
- citādas ķēdes
7315 82 - - citādas, ar metinātiem savienojumiem
7315 82 10 - - - veidotas no elementiem ar maksimālo šķērsgriezumu 16 mm vai mazāk
7315 89 00 - - citādi
7315 90 00 - citādas daļas
7403 Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti:
- rafinēts varš
7403 12 00 - - stiepļu lietņi
7403 13 00 - - taisnstūrveida sagataves
7403 19 00 - - citādi
- vara sakausējumi
7403 22 00 - - vara un alvas sakausējumi (bronza)
7403 29 00 - - citādi vara sakausējumi (izņemot pozīcijā 7405 minētās ligatūras)
7405 00 00 Vara ligatūras
7408 Vara stieples:
- no rafinēta vara
7408 11 00 - - ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā 6 mm
7410 Vara folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,15 mm:
- bez pamatnes
7410 12 00 - - no vara sakausējumiem
7413 00 Stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas:
7413 00 20 - no rafinēta vara
ex 7413 00 20 - - ar vai bez piestiprinātiem savienotājelementiem, kas nav paredzēti izmantošanai civilajā aviācijā
7413 00 80 - no vara sakausējumiem
ex 7413 00 80 - - ar vai bez piestiprinātiem savienotājelementiem, kas nav paredzēti izmantošanai civilajā aviācijā
7415 Naglas, dažāda veida spraudītes, skavas (izņemot pozīcijas 8305 izstrādājumus) un tamlīdzīgi izstrādājumi no vara vai no dzelzs un tērauda ar vara galviņām; ara skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes (arī atsperpaplāksnes) un tamlīdzīgi izstrādājumi
7418 Galda piederumi, virtuves piederumi un citi mājsaimniecības priekšmeti un to daļas no vara; vara kasīkļi virtuves trauku tīrīšanai, spilventiņi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un tamlīdzīgi izstrādājumi no vara; sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas no vara:
- galda piederumi, virtuves piederumi un citi mājsaimniecības priekšmeti un to daļas; kasīkļi virtuves trauku tīrīšanai, spilventiņi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un tamlīdzīgi izstrādājumi
7418 11 00 - - kasīkļi virtuves trauku tīrīšanai, spilventiņi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un tamlīdzīgi izstrādājumi
7418 19 - - citādi
7419 Citi vara izstrādājumi:
7419 10 00 - ķēdes un to daļas
- citādi
7419 91 00 - - lieti, veidoti, štancēti vai kalti, bet bez turpmākas apstrādes
7419 99 - - citādi
7419 99 10 - - - pinumi no vara stieplēm (arī bezgalu lentes) ar šķērsgriezumu, kas nav lielāks par 6 mm, režģi un sieti; perforētas vilktas loksnes
7419 99 30 - - - vara atsperes
7607 Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm:
- bez pamatnes
7607 11 - - velmēta, bet tālāk neapstrādāta
7607 19 - - citādi
7607 19 10 - - - ne biezāki par 0,021 mm
- - - vismaz 0,021 mm bieza, bet ne biezāka par 0,2 mm
7607 19 99 - - - - citādi
7607 20 - ar pamatni
7607 20 10 - - ne biezāka (neskaitot jebkuru pamatni) par 0,021 mm
- - vismaz 0,021 mm bieza (neskaitot jebkuru pamatni), bet ne biezāka par 0,2 mm
7607 20 99 - - - citādi
7610 Alumīnija konstrukcijas (izņemot saliekamas būvkonstrukcijas, kas minētas pozīcijā 9406) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, piloni, režģu masti, jumta pārsegumi, būvkopnes, durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi, margas, balsti un kolonnas); alumīnija plāksnes, stieņi, profili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās:
7610 90 - citādi
7610 90 90 - - citādi
8202 Rokas zāģi; visu veidu zāģu plātnes (ieskaitot plātnes garenzāģēšanai, rievu iezāģēšanai vai bezzobu zāģu plātnes):
8202 20 00 - lentzāģu lentes
- ripzāģu diski (ieskaitot garenzāģēšanas un rievu iezāģēšanas diskus)
8202 31 00 - - ar tērauda darbdaļu
8202 39 00 - - citādi, ieskaitot daļas
- citādas zāģu plātnes
8202 91 00 - - metālzāģu taisnās plātnes
8202 99 - - citādi
- - - ar tērauda darbdaļu
8202 99 19 - - - - citādu materiālu apstrādei
8203 Vīles, adatvīles, skrāpjvīles, knaibles (ieskaitot asknaibles), plakanknaibles, pincetes, knaiblītes, metālgrieznes, cauruļu griešanas darbgaldi, skrūvju grieznes, caurumsitņi un tamlīdzīgi rokas darbarīki:
8203 10 00 - vīles, adatvīles, skrāpjvīles un tamlīdzīgi darbarīki
8203 20 - knaibles (ieskaitot asknaibles), plakanknaibles, pincetes, knaiblītes un tamlīdzīgi darbarīki
8203 20 90 - - citādi
8203 30 00 - metālgrieznes un tamlīdzīgi darbarīki
8203 40 00 - cauruļu griešanas darbgaldi, skrūvju grieznes, caurumsitņi un tamlīdzīgi darbarīki
8204 Uzgriežņu atslēgas, rokas (ieskaitot torsiometrus, bet izņemot grieztaviņas); uzgriežņu atslēgu maiņgalviņas, ar rokturiem vai bez tiem
8207 Maināmie instrumenti (ar mehānisku piedziņu vai bez tās) rokas darbarīkiem vai darbmašīnām (piemēram, presēšanai, štancēšanai, caurumošanai, vītņgriešanai, vītņurbšanai, urbšanai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai skrūvju ieskrūvēšanai), ieskaitot presformas metālu vilkšanai vai presēšanai, un instrumenti klinšu vai grunts urbšanai:
8207 20 - presformas metāla vilkšanai vai presēšanai
8207 20 90 - - ar citu materiālu darbdaļu
8210 00 00 Rokas mehāniskās ierīces (ar masu 10 kg vai mazāk) ēdienu un dzērienu pagatavošanai, apstrādei un pasniegšanai
8301 Slēdzenes, piekaramās un iekaļamās (kas slēdzamas ar atslēgu vai koda kombināciju, elektriskas vai neelektriskas) no parastā metāla; parastā metāla skavas un ietvari ar skavām, kurās iestrādātas slēdzenes; atslēgas minētajiem izstrādājumiem no parastā metāla:
8301 20 00 - slēdzenes transportlīdzekļiem
8302 Pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgi parastā metāla izstrādājumi, kurus izmanto mēbelēs, durvīs, kāpnēs, logos, žalūzijās, transportlīdzekļu virsbūvēs, zirglietās, koferos, kastēs, lādītēs un tamlīdzīgos izstrādājumos; cepuru pakaramie, vadži, konsoles un tamlīdzīgi izstrādājumi no parastajiem metāliem; parastā metāla skrituļi ar stiprinājumiem; parastā metāla automātiskie durvju aizvērēji:
8302 10 00 - viras
ex 8302 10 00 - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8302 20 00 - skrituļi
ex 8302 20 00 - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- citādas pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgas detaļas
8302 42 00 - - citādas, izmantošanai mēbelēs
ex 8302 42 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8302 49 00 - - citādi
ex 8302 49 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8302 50 00 - cepuru pakaramie, vadži, konsoles un tamlīdzīgi izstrādājumi
8302 60 00 - automātiskie durvju aizvērēji
ex 8302 60 00 - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8303 00 Bruņotas vai stiprinātas parastā metāla glabātavas, seifi un durvis, ieskaitot banku noliktavu durvis un seifus, naudas skapjus un kastes, un tamlīdzīgi parastā metāla izstrādājumi:
8303 00 10 - bruņotas vai stiprinātas glabātavas un seifi
8303 00 90 - naudas skapji, kastes un tamlīdzīgi izstrādājumi
8305 Pierīces ātršuvējiem vai dokumentu mapēm, kancelejas spailes un saspraudes, spraudes, indeksatori un tamlīdzīgi kancelejas piederumi no parastā metāla; šuvēju stiepļu skavas blokos (piemēram, kancelejas vajadzībām, mēbeļu tapsēšanai, saiņošanai) no parastā metāla:
8305 10 00 - ātršuvēju vai dokumentu mapju piederumi
8306 Parastā metāla zvani, gongi un tamlīdzīgi neelektriski izstrādājumi; parastā metāla statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi; parastā metāla ietvari fotogrāfijām, gleznām un tamlīdzīgi ietvari; parastā metāla spoguļi:
- statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi
8306 29 - - citādi
8306 30 00 - ietvari fotogrāfijām, gleznām un tamlīdzīgi ietvari; spoguļi
8307 Lokanas parastā metāla caurules ar savienotājelementiem vai bez tiem:
8307 90 00 - no citiem parastajiem metāliem
8308 Aizdares, ietvari ar sprādzēm, sprādzes, aizdares sprādzes, āķīši, actiņas, cilpiņas un tamlīdzīgi parastā metāla izstrādājumi, kas izmantojami apģērbiem, apaviem, markīzēm, somām, ceļa piederumiem vai citiem gataviem ražojumiem, parastā metāla cauruļkniedes vai dubultkniedes; parastā metāla krelles un spīguļi
8309 Aizbāžņi, vāciņi (ieskaitot pudeļu vāciņus, uzgriežamos vāciņus un aizbāžņus), pudeļu vāciņi, aizbāžņu apvalki, vītņoti noslēgi, plombas un citi iepakošanas piederumi no parastā metāla:
8309 90 - citādi
8309 90 10 - - svina kapsulas; alumīnija kapsulas, kuru diametrs pārsniedz 21 mm
8309 90 90 - - citādi
ex 8309 90 90 - - - izņemot alumīnija vāciņi pārtikas vai dzērienu bundžām
8310 00 00 Parastā metāla plāksnītes un izkārtnes ar norādēm, nosaukumiem, adresēm un tamlīdzīgas plāksnītes, numuri, burti un tamlīdzīgi simboli, izņemot pozīcijā 9405 minētos izstrādājumus
8311 Stieples, stieņi, caurules, plāksnes, elektrodi un tamlīdzīgi izstrādājumi no parastā metāla vai no metāla karbīdiem, ar pārklājumu vai serdi no kušņu materiāla, izmantojami lodēšanai ar mīkstlodi, cietlodi, metināšanai vai metāla un metāla karbīdu uzklāšanai; parastā metāla aglomerēta pulvera stieples, kuras izmanto metalizēšanā izsmidzinot:
8311 30 00 - parastā metāla stieņi ar pārklājumu un stieple ar serdi, paredzēti lodēšanai ar mīkstlodi vai cietlodi, vai gāzmetināšanai
8415 Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai; ieskaitot aparātus, kuros mitrumu atsevišķi neregulē:
8415 10 - sienas vai loga, autonomie vai sadalītās (divbloku) sistēmas
8415 10 90 - - sadalītās (divbloku) sistēmas
- citādi
8415 82 00 - - citādi, ar iebūvētu dzeses agregātu
ex 8415 82 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8415 83 00 - - bez dzeses agregāta
ex 8415 83 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8415 90 00 - daļas
ex 8415 90 00 - - izņemot pozīcijas 8415 81, 8415 82 vai 8415 83 gaisa kondicionēšanas iekārtu daļas izmantošanai civilajā aviācijā
8418 Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot gaisa kondicionēšanas iekārtas pozīcijā 8415:
8418 10 - kombinētas dzesinātājsaldētavas ar atsevišķām ārdurvīm
8418 10 20 - - ar vairāk nekā 340 l ietilpību
ex 8418 10 20 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8418 10 80 - - citādi
ex 8418 10 80 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- daļas
8418 99 - - citādi
8419 Rūpnīcu un laboratoriju iekārtas ar elektrisku un neelektrisku karsēšanu (izņemot kurtuves, krāsnis un citas iekārtas, kas iekļautas pozīcijā 8514) materiālu termiskai apstrādei (karsēšanai, vārīšanai, apdedzināšanai vai kausēšanai, destilācijai, rektifikācijai, sterilizācijai, pasterizācijai, žāvēšanai, tvaicēšanai, kondensācijai vai atdzesēšanai), izņemot mājsaimniecības vajadzībām izmantojamās; neelektriskie caurplūdes un termoakumulācijas ūdenssildītāji:
- žāvētavas
8419 32 00 - - koksnei, papīra masai, papīram vai kartonam
8419 40 00 - destilācijas vai rektifikācijas iekārtas
8419 50 00 - siltummaiņi
ex 8419 50 00 - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- citādi mehānismi, iekārtas un ierīces
8419 89 - - citādi
8419 89 10 - - - dzesēšanas torņi un tamlīdzīgas iekārtas tiešai dzesēšanai (bez sadales sienas) ar cirkulējošu ūdeni
8419 89 98 - - - citādi
8421 Centrifūgas, arī centrbēdzes žāvētavas; šķidrumu un gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces:
- daļas
8421 91 00 - - centrifūgām, ieskaitot centrbēdzes žāvētavas
ex 8421 91 00 - - - izņemot apakšpozīcijas 8421 19 94 iekārtām un daļas aparātiem fotoemulsijas uzklāšanai apakšpozīcijas 8421 19 99 LCD substrātiem
8421 99 00 - - citādi
8424 Mehāniskas ierīces (ar roku darbināmas vai citādas) šķidrumu un pulverveida vielu izsmidzināšanai vai izkliedēšanai; ugunsdzēšamie aparāti, uzpildīti vai neuzpildīti; pulverizatori un tamlīdzīgas ierīces; smilšu strūklas vai tvaikstrūklas mašīnas un tamlīdzīgi smidzināšanas aparāti:
8424 30 - smilšstrūklas vai tvaikstrūklas mašīnas un tamlīdzīgi smidzināšanas aparāti
- citādas ierīces
8424 81 - - lauksaimniecībai vai dārzkopībai
8425 Celšanas trīši un cēlāji, izņemot liftcēlājus; vinčas un kabestāni; domkrati:
- trīši un cēlāji (izņemot liftcēlājus un automobiļu pacēlājus)
8425 19 - - citādi
8425 19 20 - - - rokas ķēžcēlāji
ex 8425 19 20 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8425 19 80 - - - citādi
ex 8425 19 80 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8426 Derikceltņi; celtņi, ieskaitot kabeļceltņus; pārvietojamās ceļamkāpnes, statņu transportieri un celtņautomobiļi:
- tilta celtņi, pastatņu celtņi, portālceltņi, pārvietojamās ceļamkāpnes un statņu transportieri
8426 11 00 - - tilta celtņi ar nekustīgiem balstiem
8426 20 00 - torņceltņi
8427 Autokrāvēji ar dakšu; citi kravas transportētāji ar celšanas un takelāžas ierīcēm
8428 Citas mašīnas un iekārtas celšanai, pārvietošanai, iekraušanai un izkraušanai (piemēram, lifti, eskalatori, konveijeri, telferi):
8428 10 - lifti un liftcēlāji
8428 10 20 - - darbināmi ar elektrību
ex 8428 10 20 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8428 10 80 - - citādi
ex 8428 10 80 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8430 Citas mašīnas un mehānismi grunts, minerālu un rūdu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai, blīvēšanai, izņemšanai un urbšanai; iekārtas pāļu dzīšanai un iekārtas pāļu izvilkšanai; sniega arkli un sniega rotortīrītāji:
- citas urbšanas un tunelēšanas mašīnas
8430 49 00 - - citādi
8430 50 00 - citādas pašgājējas mašīnas un mehānismi
8450 Veļas mazgājamās mašīnas mājsaimniecībai vai veļas mazgātavām, ieskaitot mašīnas ar sausināšanas ierīcēm:
8450 20 00 - mašīnas ar sausveļas ietilpību vairāk nekā 10 kg
8450 90 00 - daļas
8465 Darbgaldi koka, korķa, kaula, cietā kaučuka, cietu plastmasu un tamlīdzīgu cietu materiālu apstrādei (ieskaitot darbgaldus naglošanai, skavošanai, līmēšanai un citādai montāžai):
8465 10 - darbgaldi, kas var izpildīt dažādas mehāniskās apstrādes operācijas, nemainot instrumentus
- citādi
8465 91 - - zāģmašīnas
8465 92 00 - - ēvelēšanas, frēzēšanas un profilēšanas darbmašīnas
8465 93 00 - - slīpmašīnas, mašīnas slīpēšanai ar abrazīviem materiāliem un pulēšanas mašīnas
8465 94 00 - - darbmašīnas liekšanai un montāžai
8465 95 00 - - urbjmašīnas un mašīnas gropēšanai vai tapošanai
8465 96 00 - - skaldīšanas, drupināšanas un lobīšanas mašīnas
8465 99 - - citādi
8465 99 90 - - - citādi
8470 Kalkulatori un kabatas formāta ierīces ar skaitļošanas funkcijām datu ierakstīšanai, reproducēšanai un demonstrēšanai; skaitļošanas mašīnas, ierīces pasta sūtījumu frankēšanai, biļešu izsniegšanas mašīnas un citas līdzīgas ierīces, kurās iestrādātas skaitļošanas ierīces; kases aparāti:
8470 50 00 - kases aparāti
8474 Iekārtas grunts, akmeņu, rūdu un citu cieta agregātstāvokļa minerālvielu (arī pulvera un pastas veidā) šķirošanai, sijāšanai, atdalīšanai, skalošanai, drupināšanai, slīpēšanai, jaukšanai vai mīcīšanai; iekārtas cieta minerālā kurināmā, keramiskās masas, necietināta cementa, apmešanas materiālu un citu pulverveida vai pastas veida minerālproduktu aglomerācijai, veidošanai vai formēšanai; iekārtas liešanas veidņu formēšanai no smiltīm:
8474 20 - drupināšanas un slīpēšanas iekārtas
- mašīnas un mehānismi jaukšanai un mīcīšanai
8474 31 00 - - cementa vai javas maisītāji
8474 90 - daļas
8476 Tirdzniecības automāti (piemēram, pastmarku, cigarešu, pārtikas preču vai dzērienu pārdošanai), ieskaitot naudas maiņas automātus:
- dzērienu tirdzniecības automāti
8476 21 00 - - ar sildīšanas vai dzesēšanas ierīcēm
8476 90 00 - daļas
8479 Speciāli mehānismi un mehāniskas ierīces, kas citur šajā nodaļā nav minētas:
8479 50 00 - rūpnieciskie roboti, kas citur nav minēti un iekļauti
8480 Metālliešanas veidkastes; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; veidnes metālam (izņemot lietņu veidnes), metālu karbīdiem, stiklam, neorganiskiem materiāliem, gumijai vai plastmasai:
8480 30 - liešanas veiduļi
8480 30 90 - - citādi
8480 60 - veidnes minerālu materiāliem
- veidnes gumijai un plastmasām
8480 71 00 - - iesmidzināšanas vai kompresijas tipa
8480 79 00 - - citādi
8481 Krāni, vārsti, ventiļi un citi piederumi cauruļvadiem, katlu korpusiem, rezervuāriem, cisternām, tvertnēm un tamlīdzīgām tilpnēm, ieskaitot redukcijas un termoregulācijas vārstus:
8481 10 - redukcijas vārsti
8481 20 - eļļas hidraulisko vai pneimatisko transmisiju vārsti
8481 30 - kontroles pretvārsti
8481 40 - drošības vārsti
8481 80 - citādas ierīces
- - citādi
- - - tehnoloģisko procesu vadības ventiļi
8481 80 51 - - - - termoregulācijas ventiļi
- - - citādi
8481 80 81 - - - - lodvārsti un koniskie vārsti
8482 Lodīšu vai rullīšu gultņi:
8482 30 00 - sfēriskie rullīšu gultņi
8482 50 00 - citādi cilindrisko rullīšu gultņi
8483 Transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un kloķvārpstas) un kloķi; gultņu korpusi un slīdgultņi; zobrati un zobpārvadi; lodīšu gaitas skrūves vai rullīšu skrūves; pārnesumkārbas un citādi ātruma regulatori, ieskaitot hidrotransformatorus; spararati un trīši, ieskaitot polispastus; sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot universālus savienojumus):
8483 10 - transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un kloķvārpstas) un kloķi
8483 10 95 - - citādi
ex 8483 10 95 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 20 - gultņu korpusi ar lodīšu vai rullīšu gultņiem
8483 20 90 - - citādi
8483 30 - gultņu korpusi bez lodīšu vai rullīšu gultņiem; slīdgultņi
- - gultņu korpusi
8483 30 32 - - - lodīšu vai rullīšu gultņiem
ex 8483 30 32 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 30 38 - - - citādi
ex 8483 30 38 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 40 - atsevišķi pārnesumi un sazobes, izņemot zobratus, ķēžrati un citādi transmisijas elementi; lodīšu gaitas skrūves vai rullīšu skrūves; pārnesumkārbas un citādi ātruma regulatori, ieskaitot hidrotransformatorus
- - zobpārvadi un sazobes (izņemot berzes pārvadus)
8483 40 21 - - - cilindriskie un spirālveida
ex 8483 40 21 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 40 23 - - - konusveida un konusveida/cilindriskie
ex 8483 40 23 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 40 25 - - - gliemežpārvadi
ex 8483 40 25 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 40 29 - - - citādi
ex 8483 40 29 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- - pārnesumkārbas un citi ātruma regulatori
8483 40 51 - - - pārnesumkārbas
ex 8483 40 51 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 40 59 - - - citādi
ex 8483 40 59 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 50 - spararati un skriemeļi, ieskaitot polispastus
8483 50 20 - - no čuguna vai lieta tērauda
ex 8483 50 20 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 50 80 - - citādi
ex 8483 50 80 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 90 - zobrati, ķēžrati un citi transmisijas elementi atsevišķi; daļas
- - citādi
8483 90 81 - - - no čuguna vai lieta tērauda
ex 8483 90 81 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 90 89 - - - citādi
ex 8483 90 89 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8484 Starplikas un salaidumi no metāla loksnēm savienojumā ar citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām; starpliku un tamlīdzīgu savienojumu komplekti un sortimenti ar atšķirīgu sastāvu, kas iesaiņoti maisiņos, aploksnēs vai citā līdzīgā iesaiņojumā; mehāniskas noslēgierīces:
8484 90 00 - citādi
ex 8484 90 00 - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8504 Elektrības transformatori, statiskie pārveidotāji (piemēram, taisngrieži) un indukcijas spoles:
8504 40 - statiskie pārveidotāji
8504 40 30 - - izmantošanai sakaru iekārtās, datu automātiskās apstrādes iekārtās un to blokos
ex 8504 40 30 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8505 Elektromagnēti; pastāvīgie magnēti un izstrādājumi, kas paredzēti pārvēršanai pastāvīgajos magnētos pēc to magnetizēšanas; elektromagnētiskas patronas, spīles un tamlīdzīgas stiprinājuma ierīces vai šādas ierīces ar pastāvīgajiem magnētiem; elektromagnētiskās sakabes, sajūgi un bremzes; elektromagnētiskas celšanas ierīces:
8505 90 - citādi, ieskaitot daļas
8505 90 10 - - elektromagnēti
8510 Skūšanas, matu griešanas un atmatošanas ierīces ar iebūvētu elektromotoru:
8510 10 00 - skuvekļi
8510 20 00 - matu griešanas mašīnas
8510 30 00 - atmatošanas ierīces
8512 Elektriskās apgaismošanas un gaismas signalizācijas ierīces (izņemot pozīcijā 8539 minētās), priekšējā stikla tīrītāji, pretsarmas un pretsvīduma ierīces, ko izmanto velosipēdos vai mehāniskajos transportlīdzekļos:
8512 20 00 - citādas apgaismošanas un gaismas signalizācijas ierīces
8512 30 - skaņas signalizācijas ierīces
8512 30 10 - - izmantošanai mehāniskajos transportlīdzekļos
8512 90 - daļas
8513 Pārnēsājamas elektriskās lampas, kas darbojas ar autonomu enerģijas avotu (sausajām baterijām, akumulatoriem, magneto), izņemot pozīcijā 8512 minētās apgaismes ierīces
8516 Elektriskie caurplūdes un termoakumulācijas ūdenssildītāji un iegremdes sildītāji; elektroierīces telpu apsildīšanai un augsnes sildīšanai; elektriskas ierīces matu veidošanai (piemēram, matu žāvētāji, matu cirtotāji, matu cirtojamās knaibles) un roku žāvētāji; elektriskie gludekļi; citādas elektrotermiskās ierīces mājsaimniecības vajadzībām; sildierīču pretestību elementi, izņemot pozīcijā 8545 minētos:
8516 29 - elektroierīces telpu apsildīšanai un augsnes sildīšanai
8516 29 10 - - citādi
8517 Telefonu aparāti, ieskaitot telefonus ciparu līniju sistēmām vai augstfrekvences līniju sistēmām; citādi aparāti balss, attēlu vai citu datu pārraidei vai saņemšanai, ieskaitot aparātus saziņai augstfrekvences līniju sistēmās vai bezvadu tīklā (vietējos vai plašu apvidu tīklos), izņemot pārraides vai saņemšanas aparātus, kas minēti pozīcijā 8443, 8525, 8527 vai 8528:
- telefonu aparāti, ieskaitot telefonus ciparu līniju sistēmām vai augstfrekvences līniju sistēmām
8517 11 00 - - līnijtelefonijas aparāti ar bezvadu klausulēm
8517 12 00 - - telefoni šūnu tīkliem vai citiem bezvadu tīkliem:
ex 8517 12 00 - - - šūnu tīkliem (mobilie tālruņi)
8517 18 00 - - citādi
- citādi aparāti balss, attēlu vai citādu datu pārraidei vai saņemšanai, ieskaitot aparātus saziņai augstfrekvences līniju sistēmās vai bezvadu tīklā (vietējos vai plašu apvidu tīklos)
8517 61 - - bāzes stacijas
8517 61 00 - - - citādi
еx 8517 61 00 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8517 62 00 − − iekārtas balss reģistrācijai, konvertācijai un pārraidei vai balss, attēla vai citādu datu reģenerācijai, ieskaitot komutācijas aparātus
еx 8517 62 00 - - - citādi kā telefona vai telegrāfa komutācijas ierīces
8517 70 - daļas
- - visu veidu antenas un reflektori; daļas, kas izmantojamas kopā ar šiem izstrādājumiem
8517 70 11 - - - antenas radiotelegrāfa vai radiotelefona aparātiem
ex 8517 70 11 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8521 Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar skaņotāju vai bez tā:
8521 10 - magnētiskās lentes tipa
8521 10 95 - - citādi
ex 8521 10 95 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8523 Diski, kasetes, gatavi neierakstīti datu nesēji, "viedkartes" un citi informācijas nesēji skaņu vai tamlīdzīgu parādību ierakstīšanai, ieskaitot skaņuplašu izgatavošanas matricas un veidnes, taču izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus:
- magnētiskās lentes
8523 21 00 - - kartes ar magnētisko svītru
8523 29 - - citādi
- - - magnētiskās lentas; magnētiskie diski
- - - - citādi
8523 29 33 - - - - - instrukciju, datu, skaņas un attēla mašīnlasāmo bitu reproducēšanai, kuri ar datu automātiskās apstrādes mašīnu ir manipulējami vai nodrošina lietotājam interaktīvu darbību
ex 8523 29 33 - - - - - - ar platumu vairāk nekā 6,5 mm
8523 29 39 - - - - - citādi
ex 8523 29 39 - - - - - - ar platumu vairāk nekā 6,5 mm
8523 40 - optiskie diski
- - citādi
- - - diski lāzera nolasīšanas sistēmām
8523 40 25 - - - - citu parādību, bet ne skaņas vai attēla, reproducēšanai
- - - - tikai skaņas reproducēšanai
8523 40 39 - - - - - kuru diametrs pārsniedz 6,5 cm
- - - - citādi
- - - - - citādi
8523 40 51 - - - - - - DVD diski
8523 40 59 - - - - - - citādi
8525 Radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai neietver uztveršanas, skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru; televīzijas kameras, digitālās kameras un videokameru magnetofoni:
8525 80 - televīzijas kameras, digitālās kameras un videokameru magnetofoni
- - televīzijas kameras
8525 80 19 - - - citādi
- - videokameru magnetofoni
8525 80 99 - - - citādi
8529 Detaļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar aparatūru pozīcijās 8525-8528::
8529 10 - visu veidu antenas un reflektori; daļas, kas izmantojamas kopā ar šiem izstrādājumiem:
- - antenas:
- - - radio un televizoru āra antenas:
8529 10 39 - - - - Citādi
8531 Skaņas un gaismas signalizācijas elektroiekārtas (piemēram, zvani, sirēnas, indikatoru paneļi, ielaušanās un ugunsgrēka signalizācija), izņemot pozīcijā 8512 vai 8530 minētās:
8531 10 - ielaušanās vai ugunsgrēka signalizācija un tamlīdzīgas iekārtas
8531 10 30 - - izmantošanai ēkās
8531 10 95 - - citādi
ex 8531 10 95 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8531 90 - daļas
8531 90 85 - - citādi
8536 Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriskajam tīklam (piemēram, slēdži, releji, pārslēgi, pārtraucēji, svārstību slāpētāji, kontaktdakšas, rozetes, elektrisko spuldžu ietveres un citas uzmavas, sadales kārbas) pie sprieguma, kas nepārsniedz 1 000 V; optisko šķiedru uzmavas, optisko šķiedru kūļi vai kabeļi
8536 90 - citādas iekārtas
8536 90 10 - - ierīces vadu un kabeļu savienošanai
8543 Speciālas elektriskās mašīnas un iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav minētas:
8543 70 - citādas mašīnas un aparāti
8543 70 30 - - antenu pastiprinātāji
- - sauļošanās gultas, sauļošanās lampas un tamlīdzīgi sauļošanās palīglīdzekļi
- - - ar luminiscences spuldzēm, kurās izmanto ultravioletos A starus
8543 70 55 - - - - citādi
8543 70 90 - - citādi
ex 8543 70 90 − − − izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8544 Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos kabeļus) un citi izolēti elektrības vadītāji ar vai bez savienotājiem; optiskās šķiedras kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, samontēti vai nesamontēti ar elektrības vadītājiem, vai ar kabeļuzmavām vai bez tām:
- citādi elektrības vadītāji, spriegumam ne vairāk kā 1 000 V
8544 42 - - aprīkoti ar uzmavām
8544 42 10 - - - izmantošanai telekomunikācijās
ex 8544 42 10 - - - - spriegumam ne vairāk kā 80 V
8544 49 - - citādi
8544 49 20 - - - izmantošanai telekomunikācijās, spriegumam ne vairāk kā 80 V
8703 Automobiļi un citi mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai (izņemot pozīcijā 8702 minētos), ieskaitot autofurgonus un sacīkšu automobiļus:
8703 10 - mehāniskie transporta līdzekļi, kas īpaši paredzēti braukšanai pa sniegu; golfa automobiļi un tamlīdzīgi transportlīdzekļi
8703 90 - citādi
8707 Virsbūves (ieskaitot kabīnes) mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701-8705:
8707 10 - pozīcijā 8703 minētajiem transportlīdzekļiem
8707 10 90 - - citādi
8709 Ar pacelšanas un pārvietošanas ierīcēm neaprīkoti pašgājēji kravas transportētāji, kurus izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kurus izmanto uz dzelzceļa staciju peroniem; iepriekšminēto transportlīdzekļu detaļas
8711 Motocikli (ieskaitot mopēdus) un motovelosipēdi, arī ar blakusvāģi; blakusvāģi:
8711 20 - ar atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba tilpums pārsniedz 50 cm3, bet nepārsniedz 250 cm3
8711 30 - ar atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba tilpums pārsniedz 250 cm3, bet nepārsniedz 500 cm3
8711 40 00 - ar atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba tilpums pārsniedz 500 cm3, bet nepārsniedz 800 cm3
8716 Piekabes un puspiekabes; citādi transporta līdzekļi bez mehāniskās piedziņas; to daļas
- citādas piekabes un puspiekabes kravas pārvadāšanai
8716 39 - - citādi
- - - citādi
- - - - jauni
- - - - - citādi
8716 39 59 - - - - - - citādi
8901 Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi, prāmji, transportkuģi, liellaivas un tamlīdzīgi kuģošanas līdzekļi pasažieru vai preču pārvadāšanai:
8901 90 - citi kuģošanas līdzekļi preču pārvadāšanai un kuģi pasažieru un preču vienlaicīgai pārvadāšanai
- - citādi
8901 90 91 - - - bez mehāniskās piedziņas
8901 90 99 - - - ar mehānisko piedziņu
8903 Jahtas un citas izpriecu vai sporta laivas; airu laivas un kanoe laivas:
- citādi
8903 99 - - citādi
8903 99 10 - - - kuru svars nepārsniedz 100 kg
- - - citādi
8903 99 99 - - - - garākas par 7,5 m
9001 Optiskās šķiedras un optisko šķiedru kūļi; optiskās šķiedras kabeļi, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 8544; loksnes un plātnes no polarizācijas materiāla; lēcas (ieskaitot kontaktlēcas), prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no dažādiem materiāliem, nesamontēti, izņemot šādus elementus no optiski neapstrādāta stikla:
9001 10 - optiskās šķiedras, optiskās šķiedras grīstes un kabeļi
9001 10 90 - - citādi
9003 Briļļu, aizsargbriļļu vai tamlīdzīgu izstrādājumu ietvari, stiprinājumi un to detaļas:
- ietvari un stiprinājumi
9003 11 00 - - no plastmasas
9003 19 - - no citādiem materiāliem
9003 19 30 - - - no parastā metāla
9003 19 90 - - - no citādiem materiāliem
9028 Saražotās vai patērējamās gāzes, šķidruma vai elektrības skaitītāji, ieskaitot attiecīgos kalibrējošos skaitītājus:
9028 90 - daļas un piederumi
9028 90 90 - - citādi
9107 00 00 Laika slēdži ar pulksteni, pulksteņa mehānismu vai sinhrono dzinēju
9401 Sēdekļi (izņemot pozīcijā 9402 minētos), arī par gultām pārveidojamie, un to daļas:
9401 10 00 - gaisa kuģu sēdekļi
ex 9401 10 00 - izņemot ar ādu nepārvilktus sēdekļus, kas paredzēti izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
9405 Lampas un apgaismes piederumi, ieskaitot prožektorus, starmešus un to daļas, kas citur nav minētas un iekļautas; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi, kuros iemontēts stacionārs gaismas avots, to daļas, kas citur nav minētas:
9405 60 - izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi
9405 60 80 - - no citādiem materiāliem
ex 9405 60 80 - - - izņemot no parastā metāla, paredzēti izmantošanai civilajā aviācijā
- daļas
9405 99 00 - - citādi
ex 9405 99 00 - - - izņemot pozīcijas 9405 10 vai 9405 60 preču daļas no parastā metāla izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
9406 00 Saliekamās būvkonstrukcijas:
- citādi
- - no dzelzs vai tērauda
9406 00 31 - - - siltumnīcas
9506 Vingrošanas, vieglatlētikas, smagatlētikas, citu sporta veidu (ieskaitot galda tenisu), brīvā dabā spēlējamo spēļu rīki un inventārs, kas citur šajā nodaļā nav minēts; peldbaseini un rotaļu baseini:
- slēpes un citāds slēpošanas inventārs
9506 11 - - slēpes
9506 12 00 - - slēpju stiprinājumi
9506 19 00 - - citādi
- ūdensslēpes, sērfinga dēļi, vējdēļi, citāds ūdenssporta inventārs
9506 21 00 - - vējdēļi
9506 29 00 - - citādi
- golfa nūjas un citādi golfa piederumi
9506 31 00 - - nūju komplekti
9506 32 00 - - bumbiņas
9506 39 - - citādi
9506 40 - galda tenisa galds un inventārs
- tenisa, badmintona vai tamlīdzīgas raketes, arī bez stīgām
9506 51 00 - - tenisa raketes, arī bez stīgām
9506 59 00 - - citādi
- bumbas un bumbiņas, izņemot golfa un galda tenisa bumbiņas
9506 61 00 - - tenisa bumbiņas
9506 62 - - piepūšamas bumbas
9506 62 10 - - - no ādas
9506 69 - - citādi
9506 70 - slidas un skrituļslidas, ieskaitot slidzābakus ar piestiprinātām slidām vai skrituļslidām
9506 70 10 - - slidas
9506 70 90 - - daļas un piederumi
- citādi
9506 91 - - fizisku vingrinājumu, vingrošanas, vieglatlētikas un smagatlētikas rīki un inventārs
9506 99 - - citādi
9507 Makšķeres, āķi un citi makšķerēšanas rīki; zivju tīkliņi, tīkli taureņu ķeršanai un tamlīdzīgi tīkli; mānekļi putnu atlējumu veidā (izņemot pozīcijā 9208 vai 9705 minētos) un tamlīdzīgi medību vai šaušanas piederumi:
9507 30 00 - makšķerauklas spoles
9606 Pogas, spiedpogas, spraudpogas, pogu veidnes un citas šo izstrādājumu daļas; pogu sagataves
9607 Rāvējslēdzēji un to daļas:
9607 20 daļas:I (b) PIELIKUMS
SERBIJAS TARIFU KONCESIJAS KOPIENAS RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMIEM

Minēti 21. pantā

Nodokļu likmes tiks samazinātas šādi:

a) šā nolīguma spēkā stāšanās dienā ievedmuitas nodokli samazina līdz 80 % no muitas nodokļa pamatlikmes;

b) pirmā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 60 % no muitas nodokļa pamatlikmes;

c) otrā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 40 % no muitas nodokļa pamatlikmes;

d) trešā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 20 % no muitas nodokļa pamatlikmes;

e) ceturtā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas atlikušos ievedmuitas nodokļus atceļ.

KN kods

Apraksts

2915 Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi:
- etiķskābe un tās sāļi; etiķskābes anhidrīds
2915 21 00 - - etiķskābe
2930 Sēra organiskie savienojumi:
2930 90 - citādi
2930 90 85 - - citādi
ex 2930 90 85 - - - ditiokarbonāti (ksantogenāti)
3006 Farmācijas izstrādājumi, kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē:
3006 10 - sterils ķirurģiskais ketguts, tamlīdzīgi sterili materiāli šuvju uzlikšanai un sterili adhēzijas audumi ķirurģisko brūču savilkšanai; sterili absorbējoši ķirurģiskie vai stomatoloģiskie adhēzijas audumi:
3006 10 30 - - sterili absorbējošie ķirurģijas un stomatoloģijas līdzekļi asiņošanas apturēšanai:
ex 3006 10 30 - - - plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes, porainas, citādi kā stirola polimēriem vai vinilhlorīda polimēriem
3208 Krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un glazūras) uz sintētisko polimēru vai ķīmiski modificētu dabisko polimēru bāzes, disperģētas vai izšķīdinātas neūdens vidē; šķīdumi, kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē:
3208 20 - uz akrila vai vinila polimēru bāzes
3208 90 - citādi
- - šķīdumi, kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē
3208 90 11 - - - 2,2'-(terc-butilimino)dietanola un 4,4'-metilēndicikloheksildiizocianāta poliuretāns, izšķīdināts N,N-dimetilacetamīdā, ar polimēru saturu 48 % no kopējās masas vai vairāk
3208 90 19 - - - citādi
ex 3208 90 19 - - - - izņemot:

- elektroizolācijas lakas uz poliuretāna (PU) bāzes: 2,2'-(terc-butilimino)dietanols un 4,4'-metilēndicikloheksildiizocianāts, izšķīdināts N,N-dimetilacetamīdā, ar cietvielu saturu no svara 20 % vai vairāk (maksimāli 36 %);

- elektroizolācijas lakas uz poliestermīdu (PEI) bāzes: p-krezola un divinilbenzola kopolimērs, N,N-dimetilacetamīda šķīduma formā, ar cietvielu saturu no svara 20 % vai vairāk (maksimāli 40 %);

- elektroizolācijas lakas uz poliamidimīdu (PAI) bāzes: Trimetildiizocianāta skābes anhidrīds N-metilpirolidona šķīdumā ar cietvielu saturu 25 % vai vairāk (maksimāli 40 %)

- - citādi
3208 90 91 - - - uz sintētisko polimēru bāzes
3208 90 99 - - - uz ķīmiski modificētu dabisko polimēru bāzes
3209 Krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un spožos pārklājumus) uz sintētisko polimēru vai ķīmiski apstrādātu dabisko polimēru bāzes, disperģētas vai izšķīdinātas ūdens vidē
3304 Kosmētikas vai dekoratīvās kosmētikas līdzekļi un ādas kopšanas līdzekļi (izņemot medikamentozos), ieskaitot pretiedeguma un iedeguma līdzekļus; manikīra vai pedikīra līdzekļi:
- citādi
3304 99 00 - - citādi
3305 Matu kopšanas līdzekļi:
3305 10 00 - šampūni
3306 Mutes dobuma vai zobu higiēnas līdzekļi, ieskaitot protēžu fiksēšanas pastas un pulverus; zobu diegs (vaskots diegs zobstarpu tīrīšanai), atsevišķā mazumtirdzniecības iepakojumā:
3306 10 00 - zobu pastas
3306 90 00 - citādi
3307 Pirms skūšanās, pēc skūšanās vai skūšanās laikā izmantojamie līdzekļi, ķermeņa dezodoranti, vannošanās līdzekļi, depilācijas un citādi parfimērijas, kosmētikas vai ķermeņa kopšanas līdzekļi, kas citur nav minēti vai ietverti; telpu dezodoranti, arī aromatizēti vai ar dezinficējošām īpašībām:
- telpu aromatizēšanas vai dezodorēšanas līdzekļi, ieskaitot smaržīgās vielas reliģiskiem rituāliem
3307 41 00 - - agarbati un citas smaržvielas, kas degot izplata smaržas
3401 Ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi, ko izmanto kā ziepes, stieņos, gabalos vai figūru veidā un kas satur vai nesatur ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi ķermeņa mazgāšanai, šķidri vai krēmveida, safasēti mazumtirdzniecībai, kuri satur vai nesatur ziepes; papīrs, vate, filcs un neaustās drānas, piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem:
3401 20 - ziepes citādās formās
3401 30 00 - organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi ķermeņa mazgāšanai, šķidri vai krēmveida, safasēti mazumtirdzniecībai, kuri satur vai nesatur ziepes
3402 Organiskās virsmaktīvās vielas (izņemot ziepes); virsmaktīvie līdzekļi, mazgāšanas līdzekļi (ieskaitot mazgāšanas palīglīdzekļus) un tīrīšanas līdzekļi, kas satur vai nesatur ziepes, izņemot pozīcijā 3401 minētos:
3402 20 - līdzekļi, kas safasēti mazumtirdzniecībai
3402 90 - citādi
3402 90 90 - - mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi
3405 Apavu, mēbeļu, grīdas, transporta iekārtu, stikla vai metālu pulēšanas līdzekļi un krēmi, tīrīšanas pastas un pulveri un tamlīdzīgi līdzekļi (arī papīra, vates, filca, neaustu drānu, porainas plastmasas vai porainas gumijas formā, piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar šiem līdzekļiem), izņemot vaskus, kas minēti pozīcijā 3404
3406 00 Sveces, svecītes un tamlīdzīgi izstrādājumi
3407 00 00 Veidošanas pastas, ieskaitot bērnu rokdarbiem safasētās; zobtehnikas vaski jeb zobu atliešanas sastāvi, iepakoti komplektos, safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai plāksnīšu, pakavu, nūjiņu vai tamlīdzīgā formā; citādi izstrādājumi zobārstniecībai uz ģipša bāzes (apdedzināts ģipsis vai kalcija sulfāts):
ex 3407 00 00 - izņemot izstrādājumus zobārstniecībai
3506 Gatavas līmes un citādas gatavās līmvielas, kas citur nav minētas vai iekļautas; produkti, kas paredzēti izmantošanai kā līmes vai līmvielas, safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā līmes vai līmvielas, ar tīro masu līdz 1 kg:
3506 10 00 - produkti, kas paredzēti izmantošanai kā līmes vai līmvielas, safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā līmes vai līmvielas, ar tīro masu līdz 1 kg
- citādi
3506 99 00 - - citādi
3604 Uguņošanas ierīces, signālraķetes, lietus raķetes, miglas signāli un citi pirotehnikas izstrādājumi:
3604 90 00 - citādi
3606 Ferocērijs un visu veidu citādi pirofori sakausējumi; degošu materiālu izstrādājumi, kas minēti šīs nodaļas 2. piezīmē:
3606 10 00 - šķidra un sašķidrināta deggāze konteineros ar tilpumu līdz 300 cm3, ko izmanto cigarešu šķiltavu vai tamlīdzīgu šķiltavu uzpildei un atkārtotai uzpildei
3606 90 - citādi
3606 90 90 - - citādi
3808 Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un tamlīdzīgi produkti, iepakojumā vai safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai preparātu un izstrādājumu veidā (piemēram, ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces un mušpapīrs)
3825 Citur neminēti ķīmijas un saskarnozaru rūpniecības atlikumi; sadzīves atkritumi; notekūdeņu dūņas; citādi atkritumi, kas minēti šīs nodaļas 6. piezīmē:
3825 90 - citādi
3825 90 10 - - sārmains dzelzs oksīds gāzu attīrīšanai
3915 Plastmasu atkritumi, atgriezumi un atlūzas
3916 Plastmasas monopavediens ar šķērsgriezumu lielāku par 1 mm, stieņi, serdeņi un profili ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, bet citādi neapstrādāti:
3916 10 00 - no etilēna polimēriem
3916 20 - no vinilhlorīda polimēriem
3916 20 90 - - citādi
3916 90 - no citām plastmasām
- - no ķīmiski modificētiem vai nemodificētiem kondensācijas vai polimerizācijas ar pārgrupēšanos produktiem
3916 90 11 - - - no poliesteriem
3916 90 13 - - - no poliamīdiem
3916 90 15 - - - no epoksīdsveķiem
3916 90 19 - - - citādi
- - no aditīvās polimerizācijas produktiem
3916 90 51 - - - no propilēna polimēriem
3916 90 59 - - - citādi
3917 Plastmasas caurulītes, caurules, šļūtenes un to savienotājelementi (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas):
- cietās caurulītes, caurules un šļūtenes
3917 21 - - no etilēna polimēriem
3917 21 10 - - - bezšuves un grieztas gabalos, kuru garums ir lielāks par maksimālo šķērsgriezumu, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, bet citādi neapstrādātas
3917 21 90 - - - citādi
ex 3917 21 90 - - - - izņemot ar piestiprinātiem savienotājelementiem, paredzēti izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
3917 22 - - no propilēna polimēriem
3917 22 10 - - - bezšuves un grieztas gabalos, kuru garums ir lielāks par maksimālo šķērsgriezumu, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, bet citādi neapstrādātas
3917 22 90 - - - citādi
ex 3917 22 90 - - - - izņemot ar piestiprinātiem savienotājelementiem, paredzēti izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
3917 23 - - no vinilhlorīda polimēriem
3917 23 10 - - - bezšuves un grieztas gabalos, kuru garums ir lielāks par maksimālo šķērsgriezumu, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, bet citādi neapstrādātas
3917 23 90 - - - citādi
ex 3917 23 90 - - - - izņemot ar piestiprinātiem savienotājelementiem, paredzēti izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
3917 29 - - no citām plastmasām
- citādas caurulītes, caurules un šļūtenes
3917 32 - - citādas, kas nav stiegrotas vai citādi savienotas ar citiem materiāliem, bez savienotājelementiem
- - - bezšuves un grieztas gabalos, kuru garums ir lielāks par maksimālo šķērsgriezumu, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, bet citādi neapstrādātas
3917 32 10 - - - - no ķīmiski modificētiem vai nemodificētiem kondensācijas vai polimerizācijas ar pārgrupēšanos produktiem
- - - - no aditīvās polimerizācijas produktiem
3917 32 31 - - - - - no etilēna polimēriem
3917 32 35 - - - - - no vinilhlorīda polimēriem
ex 3917 32 35 - - - - - - nav paredzētas dialīžu aparātiem
3917 32 39 - - - - - citādi
3917 32 51 - - - - citādi
- - - citādi
3917 32 99 - - - - citādi
3917 33 00 - - citādas, kas nav stiegrotas vai citādi savienotas ar citiem materiāliem, ar savienotājelementiem
ex 3917 33 00 - - - izņemot ar piestiprinātiem savienotājelementiem, paredzēti izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
3917 39 - - citādi
3918 Plastmasas segumi grīdai, arī pašlīmējoši, ruļļos vai plāksnēs; plastmasas sienu vai griestu segumi, kas minēti šīs nodaļas 9. piezīmē
3921 Citādas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes:
- porainās
3921 13 - - no poliuretāniem
3921 14 00 - - no reģenerētas celulozes
3921 19 00 - - no citām plastmasām
3923 Plastmasas izstrādājumi preču pārvadāšanai un iepakošanai; plastmasas aizbāžņi, vāki, vāciņi un citādi izstrādājumi aizvākošanai:
- maisiņi un kulītes (ieskaitot tūtas)
3923 29 - - no citām plastmasām
3923 30 - baloni, pudeles, flakoni un tamlīdzīgi izstrādājumi
3923 40 - spoles, saivas, rullīši un tamlīdzīgi turētāji
3923 50 - aizbāžņi, vāki, vāciņi un citi aizvākošanas izstrādājumi
3923 50 10 - - vāciņi un kapsulas pudelēm
3923 90 - citādi
3924 Plastmasas galda un virtuves piederumi, citādi sadzīves priekšmeti un higiēnas vai tualetes piederumi:
3924 90 - citādi
3925 Plastmasas būvizstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti:
3925 10 00 - rezervuāri, cisternas, tvertnes un tamlīdzīgas tilpnes ar vairāk nekā 300 l ietilpību
3925 90 - citādi
3926 Citādi plastmasas izstrādājumi un izstrādājumi no citiem materiāliem, kas minēti pozīcijās 3901-3914:
3926 30 00 - mēbeļu un transportlīdzekļu piederumi un tamlīdzīgi izstrādājumi
3926 40 00 - statuetes un citādi dekoratīvie izstrādājumi
3926 90 - citādi
3926 90 50 - - perforēti aizvari un tamlīdzīgi izstrādājumi ūdens filtrēšanai, tam ieplūstot drenāžas sistēmā
- - citādi
3926 90 92 - - - izgatavoti no lokšņu materiāla
3926 90 97 - - - citādi
ex 3926 90 97 - - - - izņemot:

- higiēnas un farmaceitiskos izstrādājumus (tostarp knupīšus bērniem);

- kontaktlēcu sagataves

4003 00 00 Reģenerētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs
4004 00 00 Kaučuka (izņemot cieto kaučuku) atkritumi, atgriezumi un atlūzas un no tiem iegūtie pulveri un granulas
4009 Caurules, caurulītes un šļūtenes no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku, ar savienotājelementiem vai bez tiem (piemēram, salaidumiem, līkumiem, uzmavām):
- nestiegrotas un ar citiem materiāliem citādi nekombinētas
4009 11 00 - - bez savienotājelementiem
4009 12 00 - - ar savienotājelementiem
ex 4009 12 00 - - - izņemot gāzu vai šķidrumu pārvadīšanai derīgos, izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
- stiegrotas vai citādā veidā tikai ar metāliem kombinētas
4009 21 00 - - bez savienotājelementiem
4009 22 00 - - ar savienotājelementiem
ex 4009 22 00 - - - izņemot gāzu vai šķidrumu pārvadīšanai derīgos, izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
- stiegrotas vai citādā veidā tikai ar tekstilmateriāliem kombinētas
4009 31 00 - - bez savienotājelementiem
4009 32 00 - - ar savienotājelementiem
ex 4009 32 00 - - - izņemot gāzu vai šķidrumu pārvadīšanai derīgos, izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
- stiegrotas vai citādi kombinētas ar citiem materiāliem
4009 41 00 - - bez savienotājelementiem
4009 42 00 - - ar savienotājelementiem
ex 4009 42 00 - - - izņemot gāzu vai šķidrumu pārvadīšanai derīgos, izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
4010 Transportieru lentes un dzensiksnas vai transmisijas siksnas vai dzensiksnas no vulkanizēta kaučuka:
- transportieru lentes vai dzensiksnas
4010 12 00 - - stiegrotas tikai ar tekstilmateriāliem
4010 19 00 - - citādi
- transmisijas siksnas vai dzensiksnas
4010 31 00 - - bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas), ar V veida rievojumu, kuru apkārtmērs pārsniedz 60 cm, bet nepārsniedz 180 cm
4010 32 00 - - bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas), kurām nav V veida rievojuma un kuru apkārtmērs pārsniedz 60 cm, bet nepārsniedz 180 cm
4010 33 00 - - bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas), ar V veida rievojumu, kuru apkārtmērs pārsniedz 180 cm, bet nepārsniedz 240 cm
4010 34 00 - - bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas), kurām nav V veida rievojuma un kuru apkārtmērs pārsniedz 180 cm, bet nepārsniedz 240 cm
4010 35 00 - - bezgalu sinhronās siksnas, kuru apkārtmērs pārsniedz 60 cm, bet nepārsniedz 150 cm
4010 36 00 - - bezgalu sinhronās siksnas, kuru apkārtmērs pārsniedz 150 cm, bet nepārsniedz 198 cm
4010 39 00 - - citādi
4011 Jaunas gumijas pneimatiskās riepas:
4011 10 00 - vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas pasažieru autofurgonus un sacīkšu automobiļus)
4011 20 - autobusiem vai kravas automobiļiem
4011 20 90 - - kuru slodzes indekss pārsniedz 121
ex 4011 20 90 - - - ar loka izmēru līdz 61 cm
4011 40 - motocikliem
4011 50 00 - velosipēdiem
- citādas, ar protektora skujiņas zīmējumu vai tamlīdzīgām protektorrievām
4011 69 00 - - citādi
- citādi
4011 99 00 - - citādi
4013 Gumijas kameras:
4013 10 - vieglajiem automobiļiem (ieskaitot autofurgonus un sacīkšu automobiļus), autobusiem vai kravas furgoniem
4013 10 90 - - autobusiem vai kravas furgoniem
4013 20 00 - velosipēdiem
4013 90 00 - citādi
4015 Apģērba gabali un apģērba piederumi (ieskaitot cimdus - pirkstaiņus un dūraiņus) no vulkanizēta kaučuka, izņemot cietā kaučuka izstrādājumus, dažādām vajadzībām:
- cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)
4015 19 - - citādi
4015 90 00 - citādi
4016 Citādi vulkanizēta kaučuka izstrādājumi, izņemot cietā kaučuka izstrādājumus:
- citādi
4016 91 00 - - grīdsegas un pārklāji
4016 92 00 - - dzēšamgumijas
4016 93 00 - - starplikas, paplākšņi un citādi blīvējumi
ex 4016 93 00 - - - izņemot tehniskām vajadzībām, izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
4016 95 00 - - citādi piepūšamie izstrādājumi
4016 99 - - citādi
4016 99 20 - - - izplešanās čaulas
ex 4016 99 20 - - - - izņemot tehniskām vajadzībām, izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
- - - citādi
- - - - mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701-8705
4016 99 52 - - - - - detaļas, kurās gumija savienota ar metālu
4016 99 58 - - - - - citādi
- - - - citādi
4016 99 91 - - - - - detaļas, kurās gumija savienota ar metālu
ex 4016 99 91 - - - - - - izņemot tehniskām vajadzībām, izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
4016 99 99 - - - - - citādi
ex 4016 99 99 - - - - - - izņemot tehniskām vajadzībām, izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
4017 00 Jebkura veida cietais kaučuks (piemēram, ebonīts), arī atkritumi un atlūzas; cietā kaučuka izstrādājumi
4201 00 00 Zirglietas un iejūgs jebkuriem dzīvniekiem (ieskaitot atsaites, pavadas, ceļsargus, uzpurņus, seglu segas, seglu somas, suņu segas un tamlīdzīgus izstrādājumus) no jebkāda materiāla
4203 Apģērba gabali un apģērba piederumi no ādas vai mākslīgās ādas
4302 Miecētas vai apdarinātas zvērādas (ieskaitot galvas, astes, ķepas un citus gabalus vai atgriezumus), sašūtas vai nesašūtas (bez citiem materiāliem), izņemot tās, kas minētas pozīcijā 4303
4303 Apģērba gabali, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām
4304 00 00 Mākslīgās kažokādas un to izstrādājumi:
ex 4304 00 00 - mākslīgo kažokādu izstrādājumi
4410 Kokskaidu plātnes, orientētās kokskaidu plātnes (OSB) un tamlīdzīgas plātnes (piemēram, vafeļplātnes) no koksnes vai citiem koksnveida materiāliem, aglomerētiem vai neaglomerētiem ar sveķiem vai citām organiskām saistvielām:
- koka
4410 11 - - kokskaidu plātne
4410 11 10 - - - neapstrādātas vai kam apstrāde nav veikta tālāk par slīpēšanu
4410 11 30 - - - kas klātas ar papīru, kurš impregnēts ar melamīnsveķiem
4410 11 50 - - - kas klātas ar dekoratīviem laminātiem no plastmasas
4410 11 90 - - - citādi
4410 19 00 - - citādi
еx 4410 19 00 − − − citādi kā vafeļplātnes
4410 90 00 - citādi
4411 Kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plātnes, kam ir vai nav pievienoti sveķi vai citas organiskas vielas:
- kokšķiedru plātnes ar vidēju blīvumu (MDF)
4411 12 - - ne biezāki par 5 mm
4411 12 10 - - - mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu virsmu
ex 4411 12 10 - - - - vairāk nekā 0,8 g/cm3
4411 12 90 - - - citādi
ex 4411 12 90 - - - - vairāk nekā 0,8 g/cm3
4411 13 - - biezāks par 5 mm, bet ne biezāks par 9 mm
4411 13 10 - - - mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu virsmu
ex 4411 13 10 - - - - vairāk nekā 0,8 g/cm3
4411 13 90 - - - citādi
ex 4411 13 90 - - - - vairāk nekā 0,8 g/cm3
4411 14 - - biezāki par 9 mm
4411 14 10 - - - mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu virsmu
ex 4411 14 10 - - - - vairāk nekā 0,8 g/cm3
4411 14 90 - - - citādi
ex 4411 14 90 - - - - vairāk nekā 0,8 g/cm3
- citādi
4411 92 - - vairāk nekā 0,8 g/cm3
4412 Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli:
4412 10 00 - no bambusa
ex 4412 10 00 - saplāksnis vienīgi no koka loksnēm ar katras kārtas biezumu ne vairāk kā 6 mm
- citāds saplāksnis vienīgi no koka loksnēm (izņemot bambusu) ar katras kārtas biezumu ne vairāk kā 6 mm
4412 32 00 - - citāds, ar vismaz vienu ārējo kārtu no lapu koku koksnes
4412 39 00 - - citādi
4414 00 Koka ietvari gleznām, fotogrāfijām, spoguļiem un tamlīdzīgiem priekšmetiem:
4414 00 10 - no šīs nodaļas 2. papildu piezīmē norādīto tropu koku koksnes
4418 Namdaru un būvgaldnieku darinājumi, ieskaitot šūnveida koka paneļus, saliktus grīdas dēļus, jumstiņus un lubas:
4418 40 00 - betonēšanas veidņi
4418 60 00 - baļķi un sijas
4418 90 - citādi
4418 90 10 - - līmēti laminēti kokmateriāli
4418 90 80 - - citādi
4421 Citi koka izstrādājumi:
4421 10 00 - drēbju pakaramie
4421 90 - citādi
4421 90 91 - - no kokšķiedru plātnēm
4602 Grozi, pīteņi un citi izstrādājumi, kas ir tieši izgatavoti pēc formas no pinamiem materiāliem vai no pozīcijā 4601 minētajām precēm; izstrādājumi no lufas:
- no augu materiāliem
4602 11 00 - - no bambusa
ex 4602 11 00 - - - pīti trauki, pinumi un citi izstrādājumi, kas ir tieši izgatavoti pēc formas
4602 12 00 - - no rotangpalmas
ex 4602 12 00 - - - pīti trauki, pinumi un citi izstrādājumi, kas ir tieši izgatavoti pēc formas
4602 19 - - citādi
- - - citādi
4602 19 91 - - - - pīti trauki, pinumi un citi izstrādājumi, kas ir tieši izgatavoti pēc formas no pinamiem materiāliem
4808 Gofrēts papīrs un kartons (aplīmēts vai neaplīmēts ar gludām ārējām loksnēm), krepēts, ciļņots vai perforēts, ruļļos vai loksnēs, kas nav pozīcijā 4803 minētais:
4808 10 00 - gofrēts papīrs un kartons, perforēts vai neperforēts
4814 Tapetes un tamlīdzīgi sienu pārklājumi; caurspīdīgi papīra pārklājumi logiem
4818 Tualetes papīrs un tamlīdzīgs papīrs, celulozes vate vai celulozes šķiedru papīrs, ko izmanto mājsaimniecībā vai sanitāriem un higiēnas nolūkiem, ruļļos, kuru platums nepārsniedz 36 cm, vai sagriezts pēc izmēra vai formas; kabatas lakatiņi, kosmētikas salvetes, dvieļi, galdauti, galda salvetes, bērnu autiņi, tamponi, palagi un tamlīdzīgi mājsaimniecības, sanitārijas vai slimnīcu piederumi, apģērba gabali un apģērba piederumi no papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedras audumiem:
4818 30 00 - galdauti un galda salvetes
4818 90 - citādi
4821 Jebkura veida birkas un etiķetes no papīra vai kartona ar iespiestu tekstu vai attēlu vai bez tā:
4821 90 - citādi
4823 Citāds papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, sagriezts pēc izmēra vai formas; citādi izstrādājumi no papīra masas, papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma:
4823 70 - formēti vai presēti izstrādājumi no papīra masas
4907 00 Nedzēstas kārtējā vai jauna izdevuma pastmarkas, zīmogmarkas vai tamlīdzīgas markas valstī, kurā tām ir vai būs atzīta nominālvērtība; ģerboņpapīrs; banknotes; čeku veidlapas; banknotes, akciju, paju, vārda obligāciju un tamlīdzīgas apliecības
4909 00 Iespiestas vai ilustrētas pastkartes; iespiestas kartītes ar personiskiem sveicieniem, vēstījumiem vai paziņojumiem, ilustrētas vai neilustrētas, ar aploksnēm vai bez tām, ar izrotājumiem vai bez tiem:
4909 00 10 - iespiestas vai ilustrētas pastkartes
4911 Citādi iespieddarbi, arī iespiesti attēli un fotogrāfijas:
- citādi
4911 91 00 - - attēli, zīmējumi un fotogrāfijas
6401 Ūdensnecaurlaidīgi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu, kas pie zoles nav piešūta vai piestiprināta ar kniedēm, naglām, skrūvēm, tapām vai tamlīdzīgi:
6401 10 - apavi ar metāla aizsargplāksnīti purngalā
- citādi apavi
6401 92 - - kas nosedz potīti, bet nenosedz ceļgalu
6401 99 00 - - citādi
ex 6401 99 00 - - - izņemot tos, kas nosedz ceļgalu
6402 Citādi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu:
- sporta apavi
6402 12 - - distanču slēpjzābaki, slaloma zābaki un sniegadēļa zābaki
6402 19 00 - - citādi
6403 Apavi ar gumijas, plastmasas, ādas vai kompozītās ādas ārējo zoli un ādas virsu:
- sporta apavi
6403 12 00 - - distanču slēpjzābaki, slaloma zābaki un sniegadēļa zābaki
6403 19 00 - - citādi
6403 20 00 - apavi ar ādas ārējo zoli un ādas slokšņu virsu, kas iet pāri pacēlumam un aptver īkšķi
- citādi apavi ar ādas ārējo zoli
6403 59 - - citādi
- - - citādi
- - - - apavi, kam priekša veidota no sloksnēm vai viena vai vairākiem perforētiem ielaidumiem
6403 59 11 - - - - - ar vienlaidu zoli un papēdi, augstāku par 3 cm
- - - - - citādi, ar saistzoles garumu
6403 59 31 − − − − − − līdz 24 cm
− − − − − − 24 cm vai vairāk
6403 59 35 - - - - - - - vīriešu apavi
6403 59 39 - - - - - - - sieviešu apavi
6403 59 50 - - - - čības un citi telpās valkājami apavi
- - - - citādi, ar saistzoles garumu
6403 59 91 - - - - - līdz 24 cm
- - - - - 24 cm vai vairāk:
6403 59 95 - - - - - - vīriešu apavi
6403 59 99 - - - - - - sieviešu apavi
6404 Apavi ar gumijas, plastmasas, ādas vai kompozītās ādas ārējo zoli un tekstilmateriālu virsu
6406 Apavu daļas (arī virsas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas zolēm, kas nav ārējās zoles); izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas
6506 Citādas galvassegas, oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez apdares:
6506 10 - drošības galvassegas
6506 10 10 - - no plastmasas
6602 00 00 Spieķi, spieķsēdekļi, pātagas, pletnes un tamlīdzīgi izstrādājumi
6603 Daļas, rotājumi un piederumi pozīciju 6601 un 6602 izstrādājumiem:
6603 90 - citādi
6603 90 90 - - citādi
6701 00 00 Putnu āda un citas daļas ar apspalvojumu un dūnām, spalvas, spalvu daļas, dūnas un izstrādājumi no šiem materiāliem (izņemot pozīcijas 0505 izstrādājumus un apstrādātus spalvu kātiņus un spalvas)
6801 00 00 Bruģakmeņi, ietvju apmales un plāksnes no dabiskā akmens (izņemot slānekli)
6802 Apstrādāts akmens (izņemot slānekli) pieminekļiem un būvniecībai un tā izstrādājumi, izņemot preces, kas minētas pozīcijā 6801; mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi no dabiskā akmens (ieskaitot slānekli) uz pamatnes vai bez tās; dabiskā akmens (ieskaitot slānekli) mākslīgi krāsotas granulas, drupatas un pulveris
6803 00 Apstrādāts dabiskais slāneklis un dabiskā vai aglomerētā slānekļa izstrādājumi
6806 Sārņu vate, akmens vate un tamlīdzīga minerālvate; uzpūsts vermikulīts, uzpūsti māli, putoti izdedži un tamlīdzīgi uzpūsti minerālu materiāli; siltumizolējošu, skaņu izolējošu un skaņu absorbējošu minerālu materiālu maisījumi un izstrādājumi, kas nav minēti pozīcijā 6811 vai 6812 vai 69. nodaļā:
6806 20 - uzpūsts vermikulīts, uzpūsti māli, putoti izdedži un tamlīdzīgi minerālu materiāli ar palielinātu apjomu (ieskaitot to maisījumus)
6806 90 00 - citādi
6810 Cementa, betona vai mākslīgā akmens izstrādājumi, stiegroti vai nestiegroti
6813 Berzes materiāli vai izstrādājumi no tiem (piemēram, loksnes, ruļļi, lentes, segmenti, diski, paplākšņi, kluči), nesamontēti, bremzēm, sajūgiem vai tamlīdzīgiem mehānismiem, uz azbesta, citu minerālvielu vai celulozes bāzes kopā ar tekstila vai citiem materiāliem vai bez tiem:
6813 20 00 - satur azbestu
ex 6813 20 00 - - bremžu uzlikas un kluči, izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- nesatur azbestu
6813 81 00 - - bremžu uzlikas un kluči
ex 6813 81 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
6815 Akmens vai citu minerālvielu izstrādājumi (ieskaitot oglekļa materiālu šķiedras un izstrādājumus no tām un izstrādājumus no kūdras), kas citur nav minēti:
- citādi izstrādājumi
6815 91 00 - - kas satur magnezītu, dolomītu vai hromītu
6815 99 - - citādi
6815 99 10 - - - no ķīmiski saistītiem ugunsizturīgiem materiāliem
6815 99 90 - - - citādi
6902 Ugunsizturīgie ķieģeļi, bloki, plāksnītes un tamlīdzīgi ugunsizturīgie keramikas būvmateriāli, izņemot izstrādājumus no kramzemes akmens miltiem vai no tamlīdzīgiem kramzemes iežiem:
6902 90 00 - citādi
ex 6902 90 00 - - izņemot uz ogles vai cirkona bāzes
6904 Celtniecības ķieģeļi, grīdas bloki, nesošās vai apdares plāksnes un tamlīdzīgi keramikas izstrādājumi
6905 Kārniņi, deflektori, dūmvadu aizsargi, dūmvadu daļas, arhitektūras rotājumi un citādas būvdetaļas no keramikas
6906 00 00 Keramikas caurules, kabeļu aizsargcaurules, ūdens novadcaurules un cauruļvadu piederumi
6908 Glazētas keramikas plātnes bruģēšanai un ceļa noklāšanai; kamīna un sienas flīzes; glazēti keramikas mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi, uz pamatnes vai bez tās:
6908 90 - citādi
- - citādi
- - - citādi
- - - - citādi
6908 90 99 - - - - - citādi
6909 Keramikas trauki un izstrādājumi laboratorijām, ķīmijas vai citām tehniskām vajadzībām; keramikas teknes, toveri un tamlīdzīgi trauki, ko izmanto lauksaimniecībā; keramikas podi, krūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi, ko izmanto preču pārvadāšanai vai iepakošanai:
- keramikas trauki un izstrādājumi laboratorijas, ķīmijas vai citādām tehniskām vajadzībām
6909 12 00 - - izstrādājumi, kuru cietības ekvivalents ir 9 vai vairāk pēc Mosa cietības skalas
6909 19 00 - - citādi
6909 90 00 - citādi
6911 Galda un virtuves piederumi, citādi mājsaimniecības un tualetes priekšmeti no porcelāna:
6911 90 00 - citādi
6912 00 Keramikas trauki, virtuves un citādi saimniecības un tualetes piederumi, izņemot porcelānu
6913 Keramikas statuetes un rotājumi
6914 Citādi keramikas izstrādājumi:
6914 90 - citādi
7007 Neplīstošais stikls, kas sastāv no rūdīta vai laminēta stikla:
- rūdīts neplīstošais stikls
7007 11 - - tādā lielumā un formātā, kas ļauj to izmantot transportlīdzekļos, gaisa kuģos, kosmosa kuģos un kuģošanas līdzekļos
7007 19 - - citādi
7007 19 20 - - - masā krāsoti (tonēti), blāvoti, atlaidināti vai ar absorbējošu vai atstarojošu slāni
7007 19 80 - - - citādi
- laminēts neplīstošais stikls
7007 21 - - tādā lielumā un formātā, kas ļauj to izmantot transportlīdzekļos, gaisa kuģos, kosmosa kuģos un kuģošanas līdzekļos
7007 21 20 - - - tādā lielumā un formātā, kas ļauj to izmantot mehāniskos transportlīdzekļos
7007 21 80 - - - citādi
ex 7007 21 80 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētus neierāmētus vējstiklus
7007 29 00 - - citādi
7008 00 Daudzkārtaini stikla izolatori
7009 Stikla spoguļi, ierāmēti vai neierāmēti, ieskaitot atpakaļskata spoguļus:
7009 10 00 - transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļi
7010 Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla pudelītes zālēm, ampulas un citi stikla trauki preču transportēšanai vai iepakošanai; stikla burkas konservēšanai; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi:
7010 90 - citādi
- - citādi
- - - citādas, ar nominālo ietilpību
- - - - līdz 2,5 l
- - - - - dzērieniem un pārtikas produktiem
- - - - - - pudeles
- - - - - - - no bezkrāsaina stikla, ar nominālo ietilpību
7010 90 45 - - - - - - - - 0,15 l vai vairāk, bet ne vairāk par 0,33 l
- - - - - - - no krāsaina stikla, ar nominālo ietilpību
7010 90 53 - - - - - - - - vairāk par 0,33 l, bet mazāk par 1 l
7010 90 55 - - - - - - - - 0,15 l vai vairāk, bet ne vairāk par 0,33 l
7011 Vaļējas stikla kolbas (arī lodveida un cauruļveida) un to stikla daļas, bez piederumiem, paredzētas elektriskajām spuldzēm, elektronstaru lampām un tamlīdzīgiem izstrādājumiem:
7011 90 00 - citādi
7014 00 00 Stikla izstrādājumi signalizācijai un optikas elementi (izņemot pozīcijā 7015 minētos), kas nav optiski apstrādāti
7015 Pulksteņu stikli un tamlīdzīgi stikli, redzi koriģējošu un nekoriģējošu briļļu stikli, izliekti, ieliekti, dobi un tamlīdzīgi, optiski neapstrādāti; dobas stikla lodes un to segmenti šādu stiklu ražošanai:
7015 90 00 - citādi
7016 Bloki bruģēšanai, plātnes, ķieģeļi, plāksnītes un tamlīdzīgi izstrādājumi no presēta vai lieta stikla, stiegroti vai nestiegroti, izmantojami būvdarbos vai celtniecībā; stikla klucīši un citādi stikla izstrādājumi mozaīkas un tamlīdzīgiem dekoratīviem darbiem uz pamatnes vai bez tās; vitrāžu stikli un tamlīdzīgi stikli; daudzšūnu stikls vai putustikls bloku, paneļu, plākšņu, apvalku vai tamlīdzīgās formās:
7016 10 00 - stikla klucīši un citādi stikla izstrādājumi mozaīkas un tamlīdzīgiem dekoratīviem darbiem uz pamatnes vai bez tās
7018 Stikla krelles, pērļu imitācijas, dārgakmeņu un pusdārgakmeņu imitācijas un tamlīdzīgi stikla izstrādājumi, kā arī izstrādājumi no tiem, izņemot bižutēriju; stikla acis, izņemot protēzes; statuetes un citādi dekorējumi no stikla, kas apstrādāts ar lodlampu, izņemot bižutēriju; stikla mikrolodītes, kuru diametrs nepārsniedz 1 mm:
7018 10 - stikla krelles, pērļu imitācijas, dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu imitācijas un tamlīdzīgi stikla sīkizstrādājumi
7018 20 00 - stikla mikrolodītes, kuru diametrs nepārsniedz 1 mm
7018 90 - citādi
7018 90 90 - - citādi
7019 Stikla šķiedras (ieskaitot stikla vati) un to izstrādājumi (piemēram, pavedieni, audumi):
- šķiedru lentes, grīstes, pavedieni un cirstās šķiedras (šķipsnas)
7019 11 00 - - cirstās šķiedras (šķipsnas), kuru garums nepārsniedz 50 mm
- smalkie audumi (plīvuri), tīkli, mašas, matrači, plātnes un tamlīdzīgi neaustie izstrādājumi
7019 39 00 - - citādi
7019 40 00 - audumi no grīstēm
- citādi audumi
7019 52 00 - - kuru platums pārsniedz 30 cm, audekla pinumā, svarā mazāk par 250 g/m2, no filamentiem, ja vienkārtas pavediena lineārais blīvums nepārsniedz 136 teksus
7019 59 00 - - citādi
7020 00 Citādi stikla izstrādājumi:
7020 00 05 - kvarca reaktoru caurules un turētāji, kas konstruēti ievietošanai difūzijas un oksidācijas krāsnīs pusvadītāju materiālu ražošanai
- citādi
7020 00 10 - - no kausēta kvarca vai citādas kausētās kramzemes
7020 00 30 - - no stikla, kura lineārās izplešanās koeficients nepārsniedz 5 × 10-6 vienā kelvinā, temperatūras intervālā no 0 °C līdz 300 °C
7020 00 80 - - citādi
7117 Bižutērija:
- no parastā metāla ar elektrolītisko dārgmetāla pārklājumu vai bez tā
7117 19 - - citādi
7117 19 10 - - - ar stikla elementiem
- - - bez stikla elementiem
7117 19 99 - - - - citādi
7117 90 00 - citādi
7208 Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma:
- citādi, ruļļos, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti
7208 39 00 - - ne biezāki par 3 mm
7216 Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili:
- citādi
7216 91 - - auksti veidoti vai apdarināti plakanie velmējumi
7216 99 00 - - citādi
7217 Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples:
7217 10 - bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas
- - ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25 %
- - - ar maksimālo šķērsgriezumu 0,8 mm vai vairāk
7217 10 39 - - - - citādi
7217 20 - ar cinka pārklājumu
- - ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25 %
7217 20 30 - - - ar maksimālo šķērsgriezumu 0,8 mm vai vairāk
7217 20 50 - -ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai vairāk, bet mazāk par 0,6 %
7302 Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai:
7302 40 00 - uzliktņi un balstpaliktņi
7302 90 00 - citādi
7310 Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu un sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma
7312 Dzelzs vai tērauda stiepļu vijumi, troses, tauvas, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas:
7312 10 - stiepļu vijumi, tauvas un troses
7312 10 20 - - no nerūsējošā tērauda
ex 7312 10 20 - - - izņemot ar piestiprinātiem savienotājelementiem, vai pārvērsti izstrādājumos, paredzēti izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
- - citādas, kuru maksimālais šķērsgriezums
- - - nepārsniedz 3 mm
7312 10 49 - - - - citādi
ex 7312 10 49 - - - - - izņemot ar piestiprinātiem savienotājelementiem, vai pārvērsti izstrādājumos, paredzēti izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
- - - pārsniedz 3 mm
- - - - stiepļu vijumi
7312 10 61 - - - - - bez pārklājuma
ex 7312 10 61 - - - - - - izņemot ar piestiprinātiem savienotājelementiem, vai pārvērsti izstrādājumos, paredzēti izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
- - - - - ar pārklājumu
7312 10 65 - - - - - - ar cinka pārklājumu
ex 7312 10 65 - - - - - - - izņemot ar piestiprinātiem savienotājelementiem, vai pārvērsti izstrādājumos, paredzēti izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
7312 10 69 - - - - - - citādi:
ex 7312 10 69 - - - - - - - izņemot ar piestiprinātiem savienotājelementiem, vai pārvērsti izstrādājumos, paredzēti izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
7312 90 00 - citādi
ex 7312 90 00 - - izņemot ar piestiprinātiem savienotājelementiem, vai pārvērsti izstrādājumos, paredzēti izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
7314 Stiepļu pinumi (ieskaitot bezgalu lentes), režģi, sieti un žogi no dzelzs vai tērauda stieplēm; dzelzs vai tērauda perforētas vilktas loksnes:
7314 20 - režģi, sieti un žogi, krustojumu vietās metināti, no stieples ar maksimālo šķērsgriezumu 3 mm vai vairāk un sieta acu izmēru 100 cm2 vai vairāk
- citādi režģi, sieti un žogi, krustojumu vietās metināti
7314 39 00 - - citādi
7317 00 Dzelzs vai tērauda naglas, smailnaglas, spraudītes, rievotas naglas, U veida āķi (izņemot pozīcijā 8305 minētos) un tamlīdzīgi izstrādājumi, ar citu metālu galviņām vai bez tām, izņemot izstrādājumus ar vara galviņām
7318 Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi (ieskaitot atsperplāksnes) un tamlīdzīgi izstrādājumi
7320 Dzelzs vai tērauda atsperes un atspersloksnes
7321 Dzelzs vai tērauda apkures un virtuves krāsnis, kamīni un plītis (ieskaitot krāsnis ar iebūvētiem centrālapkures katliem), restes cepšanai, ogļu pannas, plīts degļi, šķīvju sildītāji un tamlīdzīga neelektriska sadzīves aparatūra un tās daļas:
- citādas ierīces
7321 89 00 - - citādi, ieskaitot ierīces ar cieto kurināmo
ex 7321 89 00 - - - ar cieto kurināmo
7322 Dzelzs vai tērauda centrālapkures radiatori, kuriem neizmanto elektrisko sildīšanu, kā arī to daļas; dzelzs vai tērauda gaisa sildītāji un karstā gaisa sadalītāji (ieskaitot sadalītājus, kas var sadalīt arī svaigu vai kondicionētu gaisu), kam neizmanto elektrisko sildīšanu, kuros iestrādāts ar motoru darbināms ventilators, un to daļas:
- radiatori un to daļas
7322 11 00 - - no čuguna
7322 19 00 - - citādi
7323 Galda piederumi, virtuves piederumi vai citi mājsaimniecības priekšmeti un to daļas no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda skaidas; dzelzs vai tērauda kasīkļi, skrāpji vai spilventiņi un cimdi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai un tamlīdzīgi izstrādājumi:
- citādi
7323 91 00 - - no čuguna, neemaljēti
7323 93 - - no nerūsējošā tērauda
7323 94 - - dzelzs (izņemot čuguna) vai tērauda, emaljēti
7323 94 10 - - - galda piederumi
7323 99 - - citādi
7323 99 10 - - - galda piederumi
- - - citādi
7323 99 99 - - - - citādi
7324 Dzelzs vai tērauda sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas:
- vannas
7324 21 00 - - no čuguna, neemaljētas vai emaljētas
7324 90 00 - citādi, ieskaitot daļas
ex 7324 90 00 - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos sanitārtehnikas izstrādājumus (neieskaitot to daļas)
7325 Citādi lietie dzelzs vai tērauda izstrādājumi
7326 citādi dzelzs vai tērauda izstrādājumi
7403 Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti:
- vara sakausējumi
7403 21 00 - - vara un cinka sakausējumi (misiņš)
7407 Vara stieņi un profili:
- no vara sakausējumiem
7407 29 - - citādi
7408 Vara stieples:
- no rafinēta vara
7408 19 - - citādi
- no vara sakausējumiem
7408 22 00 - - no vara un niķeļa sakausējumiem (melhiora) vai vara, niķeļa un cinka sakausējumiem (jaunsudraba)
7410 Vara folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,15 mm:
- bez pamatnes
7410 11 00 - - no rafinēta vara
7418 Galda piederumi, virtuves piederumi un citi mājsaimniecības priekšmeti un to daļas no vara; vara kasīkļi virtuves trauku tīrīšanai, spilventiņi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un tamlīdzīgi izstrādājumi no vara; sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas no vara:
7418 20 00 - sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas
7419 Citi vara izstrādājumi:
- citādi
7419 99 - - citādi
7419 99 90 - - - citādi
7604 Alumīnija stieņi un profili:
- no alumīnija sakausējumiem
7604 29 - - citādi
7604 29 10 - - - stieņi
7605 Alumīnija stieples:
- no neleģētā alumīnija
7605 19 00 - - citādi
- no alumīnija sakausējumiem
7605 21 00 - - ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā 7 mm
7605 29 00 - - citādi
7608 Alumīnija caurules un caurulītes:
7608 20 - no alumīnija sakausējumiem
- - citādi
7608 20 81 - - - pēc štancēšanas tālāk neapstrādātas
ex 7608 20 81 - - - - izņemot ar piestiprinātiem savienotājelementiem, derīgas gāzu vai šķidrumu pārvadīšanai, izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
7609 00 00 Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)
7611 00 00 Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma
7612 Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma
7613 00 00 Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei
7614 Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas
7615 Galda piederumi, virtuves piederumi un citi mājsaimniecības priekšmeti un to daļas no alumīnija; alumīnija kasīkļi un skrāpji vai vīšķi, cimdi un tamlīdzīgi izstrādājumi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai; sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas no alumīnija:
7616 Citādi alumīnija izstrādājumi
8201 Šādi rokas darbarīki: lāpstas un liekšķeres, kapļi, cērtes, kaplīši, dakšas un grābekļi; cirvji, dārza naži un tamlīdzīgi cirtējrīki; jebkura veida dārza šķēres un zargrieži; izkaptis, sirpji, siena dakšas, dzīvžogu šķēres, ķīļi malkas skaldīšanai un citi instrumenti, kurus izmanto lauksaimniecībā, dārzkopībā vai mežsaimniecībā
8202 Rokas zāģi; visu veidu zāģu plātnes (ieskaitot plātnes garenzāģēšanai, rievu iezāģēšanai vai bezzobu zāģu plātnes):
8202 10 00 - rokas zāģi
8205 Rokas darbarīki (ieskaitot dimanta stiklgriežus), kas citur nav minēti un iekļauti; lodlampas; skrūvspīles, spīles un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot darbmašīnu piederumus un daļas; laktas; pārnēsājamās ēzes; slīpripas ar rāmi un ar rokas vai kājas piedziņu
8206 00 00 Divu vai vairāku nosaukumu darbarīku, kas iekļauti pozīcijās 8202 līdz 8205, komplekti, iepakoti pārdošanai mazumtirdzniecībā
8207 Maināmie instrumenti (ar mehānisku piedziņu vai bez tās) rokas darbarīkiem vai darbmašīnām (piemēram, presēšanai, štancēšanai, caurumošanai, vītņgriešanai, vītņurbšanai, urbšanai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai skrūvju ieskrūvēšanai), ieskaitot presformas metālu vilkšanai vai presēšanai, un instrumenti klinšu vai grunts urbšanai:
- instrumenti klinšu un grunts urbšanai
8207 13 00 - - ar metālkeramikas darbdaļu
8207 19 - - citādi, ieskaitot daļas
8207 19 90 - - - citādi
8207 30 - presēšanas, štancēšanas vai caurumošanas instrumenti
8207 40 - vītņu griešanas un vītņošanas instrumenti
8207 50 - urbšanas instrumenti, izņemot instrumentus klinšu urbšanai
8207 60 - instrumenti izvirpošanai un caurvilkšanai
8207 70 - frēzēšanas instrumenti
8207 80 - virpošanas instrumenti
8207 90 - citādi maināmie instrumenti
- - ar citu materiālu darbdaļu
8207 90 30 - - - svīķurbī ieliekami skrūvgrieži
8207 90 50 - - - zobu iegriešanas instrumenti
- - - citādi, ar darbdaļu
- - - - no metālkeramikas
8207 90 71 - - - - - metāla apstrādei
8207 90 78 - - - - - citādi
- - - - no citādiem materiāliem
8207 90 91 - - - - - metāla apstrādei
8207 90 99 - - - - - citādi
8208 Naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm
8209 00 Plāksnes, stienīši, uzgaļi un tamlīdzīgi instrumentu piederumi, atsevišķi, no metālkeramikas
8211 Naži ar zāģveida vai citādiem griezējasmeņiem (arī koku potējamie naži), izņemot nažus, kas minēti pozīcijā 8208, un to asmeņi:
8211 10 00 - nažu izstrādājumu komplekti
- citādi
8211 91 - - galda naži ar nekustīgiem asmeņiem
8211 92 00 - - citādi naži ar nekustīgiem asmeņiem
8211 93 00 - - naži, kuriem nav nekustīgu asmeņu
8211 94 00 - - asmeņi
8212 Bārdas naži un asmenīši (ieskaitot asmenīšu sagataves)
8213 00 00 Grieznes, ieskaitot drēbnieku grieznes, un to asmeņi
8214 Citādi griezējizstrādājumi (piemēram, matu griešanas mašīnas, lieli miesnieku naži vai virtuves naži gaļas griešanai, kapājamie naži, papīrnaži); manikīra un pedikīra komplekti un instrumenti (ieskaitot nagu vīles)
8215 Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda piederumi:
8215 10 - virtuves un galda piederumu komplekti, kuros ir vismaz viens izstrādājums ar dārgmetāla pārklājumu
8215 20 - citādi virtuves un galda piederumu komplekti
- citādi
8215 99 - - citādi
8301 Slēdzenes, piekaramās un iekaļamās (kas slēdzamas ar atslēgu vai koda kombināciju, elektriskas vai neelektriskas) no parastā metāla; parastā metāla skavas un ietvari ar skavām, kurās iestrādātas slēdzenes; atslēgas minētajiem izstrādājumiem no parastā metāla:
8301 10 00 - piekaramās atslēgas
8301 30 00 - slēdzenes mēbelēm
8301 40 - citādas slēdzenes
8301 50 00 - skavas un ietvari ar skavām, kurās iestrādātas slēdzenes
8301 60 00 - daļas
8301 70 00 - atsevišķas atslēgas
8302 Pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgi parastā metāla izstrādājumi, kurus izmanto mēbelēs, durvīs, kāpnēs, logos, žalūzijās, transportlīdzekļu virsbūvēs, zirglietās, koferos, kastēs, lādītēs un tamlīdzīgos izstrādājumos; cepuru pakaramie, vadži, konsoles un tamlīdzīgi izstrādājumi no parastajiem metāliem; parastā metāla skrituļi ar stiprinājumiem; parastā metāla automātiskie durvju aizvērēji:
8302 30 00 - citādas pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgas detaļas autotransporta līdzekļiem
- citādas pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgas detaļas
8302 41 00 - - izmantošanai ēkās
8305 Pierīces ātršuvējiem vai dokumentu mapēm, kancelejas spailes un saspraudes, spraudes, indeksatori un tamlīdzīgi kancelejas piederumi no parastā metāla; šuvēju stiepļu skavas blokos (piemēram, kancelejas vajadzībām, mēbeļu tapsēšanai, saiņošanai) no parastā metāla:
8305 20 00 - stiepļu skavas blokos
8305 90 00 - citādi, ieskaitot daļas
8307 Lokanas parastā metāla caurules ar savienotājelementiem vai bez tiem:
8307 10 00 - no dzelzs vai tērauda
ex 8307 10 00 - - izņemot ar piestiprinātiem savienotājelementiem, paredzēti izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos
8309 Aizbāžņi, vāciņi (ieskaitot pudeļu vāciņus, uzgriežamos vāciņus un aizbāžņus), pudeļu vāciņi, aizbāžņu apvalki, vītņoti noslēgi, plombas un citi iepakošanas piederumi no parastā metāla:
8309 10 00 - pudeļu vāciņi
8311 Stieples, stieņi, caurules, plāksnes, elektrodi un tamlīdzīgi izstrādājumi no parastā metāla vai no metāla karbīdiem, ar pārklājumu vai serdi no kušņu materiāla, izmantojami lodēšanai ar mīkstlodi, cietlodi, metināšanai vai metāla un metāla karbīdu uzklāšanai; parastā metāla aglomerēta pulvera stieples, kuras izmanto metalizēšanā izsmidzinot:
8311 10 - parastā metāla elektrodi ar pārklājumu, izmantojami loka elektrometināšanā
8311 20 00 - parastā metāla stieple ar serdi, izmantojama loka elektrometināšanā
8402 Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena tvaiku); ūdens pārkarsēšanas katli:
- ūdens tvaika vai citādi tvaika katli
8402 11 00 - - ūdenscauruļu katli ar ražīgumu vairāk nekā 45 t tvaika stundā
8402 12 00 - - ūdenscauruļu katli ar ražīgumu līdz 45 t tvaika stundā
8402 19 - - citādi tvaika ģenerēšanas katli, ieskaitot kombinētos
8402 20 00 - ūdens pārkarsēšanas katli
8403 Centrālapkures katli, izņemot pozīcijā 8402 minētos
8404 Palīgiekārtas izmantošanai pozīcijās 8402 un 8403 minētajos katlos (piemēram, ekonomaizeri, pārkarsētāji, kvēpu atdalītāji, gāzes rekuperatori); ūdens tvaika un citu tvaika spēkiekārtu dzesētāji:
8404 10 00 - palīgiekārtas izmantošanai pozīcijās 8402 un 8403 minētajos katlos
8404 20 00 - dzesētāji ūdens tvaika un citādām tvaika spēkiekārtām
8407 Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem:
- abvirzienu darbības virzuļdzinēji izmantošanai 87. nodaļā minētajos transportlīdzekļos
8407 31 00 - - ar darba tilpumu līdz 50 cm3
8407 32 - - kura darba tilpums pārsniedz 50 cm3, bet nepārsniedz 250 cm3
8407 33 - - kura darba tilpums pārsniedz 250 cm3, bet nepārsniedz 1 000 cm3
8407 33 90 - - - citādi
8407 34 - - kuru darba tilpums pārsniedz 1 000 cm3
8407 34 10 - - - šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai montāžai:

- apakšpozīcijas 8701 10 kājniektraktori;

- pozīcijas 8703 mehāniskie transportlīdzekļi;

- pozīcijas 8704 mehāniskie transportlīdzekļi, kuru dzinēja darba tilpums nepārsniedz 2 800 cm3;

- pozīcijas 8705 mehāniskie transportlīdzekļi

ex 8407 34 10 - - - - izņemot pozīcijas 8703 mehāniskos transportlīdzekļus;
- - - citādi
- - - - jauni, kuru darba tilpums
8407 34 91 - - - - - nepārsniedz 1 500 cm3
8407 34 99 - - - - - pārsniedz 1 500 cm3
8407 90 - citādi dzinēji
8408 Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un pusdīzeļi):
8408 20 - dzinēji, kas izmantojami 87. nodaļā minētajos transportlīdzekļos
- - citādi
- - - lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem, kuru jauda
8408 20 31 - - - - nepārsniedz 50 kW
8408 20 35 - - - - pārsniedz 50 kW, bet nepārsniedz 100 kW
- - - citādiem 87. nodaļas transportlīdzekļiem, kuru jauda
8408 20 51 - - - - nepārsniedz 50 kW
8408 20 55 - - - - pārsniedz 50 kW, bet nepārsniedz 100 kW
ex 8408 20 55 - - - - - izņemot rūpnieciskai montāžai
8408 90 - citādi dzinēji
- - citādi
- - - jauni, kuru jauda
8408 90 41 - - - - nepārsniedz 15 kW
ex 8408 90 41 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8408 90 43 - - - - pārsniedz 15 kW, bet nepārsniedz 30 kW
ex 8408 90 43 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8408 90 45 - - - - pārsniedz 30 kW, bet nepārsniedz 50 kW
ex 8408 90 45 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8408 90 47 - - - - pārsniedz 50 kW, bet nepārsniedz 100 kW
ex 8408 90 47 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8412 Citādi dzinēji un motori:
- hidrauliskās spēkiekārtas un hidrodzinēji
8412 21 - - lineārās darbības (cilindri)
8412 21 20 - - - hidrosistēmas
ex 8412 21 20 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8412 21 80 - - - citādi
ex 8412 21 80 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8412 29 - - citādi
8412 29 20 - - - hidrosistēmas
ex 8412 29 20 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- - - citādi
8412 29 81 - - - - spēka hidrodzinēji
ex 8412 29 81 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8412 29 89 - - - - citādi
ex 8412 29 89 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- pneimatiskās spēkiekārtas un pneimodzinēji
8412 31 00 - - lineārās darbības (cilindri)
ex 8412 31 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8412 39 00 - - citādi
ex 8412 39 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8412 80 - citādi
8412 80 10 - - ūdens tvaika vai citādi tvaika dzinēji
8412 80 80 - - citādi
ex 8412 80 80 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8412 90 - daļas
8412 90 20 - - reaktīvajiem dzinējiem, izņemot turboreaktīvos
ex 8412 90 20 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8412 90 40 - - hidrauliskajām spēkiekārtām un hidrodzinējiem
ex 8412 90 40 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8412 90 80 - - citādi
ex 8412 90 80 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 Šķidruma sūkņi ar caurplūduma mērītāju vai bez tā; šķidrumu cēlāji:
- sūkņi, kas aprīkoti ar caurplūduma mērītāju vai tos iespējams aprīkot ar šādu mērītāju
8413 11 00 - - degvielas uzpildes stacijās un garāžās izmantojamie degvielas un eļļas sūkņi
8413 19 00 - - citādi
ex 8413 19 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 20 00 - rokas sūkņi, izņemot tos, kas minēti apakšpozīcijā 8413 11 vai 8413 19
ex 8413 20 00 - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 30 - iekšdedzes dzinēju degvielas, eļļas un dzesētājvielas sūkņi
8413 30 80 - - citādi
ex 8413 30 80 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 40 00 - betona sūkņi
8413 50 - citādi abvirzienu darbības virzuļsūkņi
8413 50 20 - - hidroagregāti
ex 8413 50 20 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 50 40 - - dozētājsūkņi
ex 8413 50 40 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- - citādi
- - - virzuļsūkņi
8413 50 61 - - - - ar hidraulisko šķidrumu
ex 8413 50 61 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 50 69 - - - - citādi
ex 8413 50 69 - - - - - izņemot virzuļmembrānas sūkņus ar jaudu virs 15 l/s
8413 50 80 - - - citādi
ex 8413 50 80 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 60 - citādi rotorsūkņi
8413 60 20 - - hidroagregāti
ex 8413 60 20 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- - citādi
- - - zobratu sūkņi
8413 60 31 - - - - ar hidraulisko šķidrumu
ex 8413 60 31 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 60 39 - - - - citādi
ex 8413 60 39 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- - - lāpstiņsūkņi
8413 60 61 - - - - ar hidraulisko šķidrumu
ex 8413 60 61 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 60 69 - - - - citādi
ex 8413 60 69 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 60 70 - - - vītņsūkņi
ex 8413 60 70 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 60 80 - - - citādi
ex 8413 60 80 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 70 - citādi centrbēdzes sūkņi
- - iegremdējamie sūkņi
8413 70 21 - - - vienpakāpes
8413 70 29 - - - daudzpakāpju
8413 70 30 - - centrbēdzes sūkņi bez blīvslēgiem siltumsistēmām un karstā ūdens apgādei
- - citādi, kuru izplūdes caurules diametrs
8413 70 35 - - - nepārsniedz 15 mm
ex 8413 70 35 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- - - pārsniedz 15 mm
8413 70 45 - - - - centrbēdzes kanālsūkņi un virpuļsūkņi ar sānkanāliem
ex 8413 70 45 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- - - - radiālas plūsmas sūkņi
- - - - - vienpakāpes
- - - - - - ar vienas ieejas darbratu
8413 70 51 - - - - - - - monoblokā
ex 8413 70 51 - - - - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 70 59 - - - - - - - citādi
ex 8413 70 59 - - - - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 70 65 - - - - - - ar vairāk nekā vienu ieejas darbratu
ex 8413 70 65 - - - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 70 75 - - - - - daudzpakāpju
ex 8413 70 75 - - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- - - - citādi centrbēdzes sūkņi
8413 70 81 - - - - - vienpakāpes
ex 8413 70 81 - - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 70 89 - - - - - daudzpakāpju
ex 8413 70 89 - - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- citādi sūkņi; šķidrumu cēlāji
8413 81 00 - - sūkņi
ex 8413 81 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 82 00 - - šķidrumu cēlāji
- daļas
8413 91 00 - - sūkņiem
ex 8413 91 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8413 92 00 - - šķidrumu cēlājiem
8414 Gaisa vai vakuumsūkņi, gaisa vai citas gāzes kompresori un ventilatori; ventilācijas vai velkmes skapji ar ventilatoru, aprīkoti ar filtru vai bez tā:
8414 30 - saldētavu iekārtās izmantojamie kompresori
8414 30 20 - - kuru jauda nepārsniedz 0,4 kW
ex 8414 30 20 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- - kuru jauda pārsniedz 0,4 kW
8414 30 89 - - - citādi
ex 8414 30 89 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8414 40 - velkami gaisa kompresori uz riteņšasijas
- ventilatori
8414 51 00 - - galda, sienas, grīdas, griestu, jumta vai loga ventilatori, kuru elektromotora jauda nepārsniedz 125 W
ex 8414 51 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8414 59 - - citādi
8414 59 20 - - - aksiālie ventilatori
ex 8414 59 20 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8414 59 40 - - - centrbēdzes ventilatori
ex 8414 59 40 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8414 59 80 - - - citādi
ex 8414 59 80 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8414 60 00 - velkmes skapji, kuru lielākais horizontālais izmērs nepārsniedz 120 cm
8414 80 - citādi
- - turbokompresori
8414 80 11 - - - vienpakāpes
ex 8414 80 11 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8414 80 19 - - -daudzpakāpju
ex 8414 80 19 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- - abvirzienu darbības apjoma kompresori, kuru manometriskais spiediens
- - - nepārsniedz 15 bar, ar ražīgumu stundā
8414 80 22 - - - - līdz 60 m3
ex 8414 80 22 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8414 80 28 - - - - vairāk par 60 m3
ex 8414 80 28 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- - - pārsniedz 15 bar, ar ražīgumu stundā
8414 80 51 - - - - līdz 120 m3
ex 8414 80 51 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8414 80 59 - - - - vairāk par 120 m3
ex 8414 80 59 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- - rotācijas kompresori
8414 80 73 - - - vienass
ex 8414 80 73 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- - - daudzasu
8414 80 75 - - - - skrūves kompresori
ex 8414 80 75 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8414 80 78 - - - - citādi
ex 8414 80 78 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8414 80 80 - - citādi
ex 8414 80 80 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8416 Kurtuvju sprauslas šķidrai degvielai, degļi cietai putekļveida degvielai un gāzes degļi; mehāniskās un automātiskās kurtuves, mehāniski režģi, ārdi, ierīces pelnu aizvākšanai un citas tamlīdzīgas ierīces:
8416 10 - sprauslas šķidrajai degvielai
8416 30 00 - automātiskas un mehāniskas kurtuves, mehāniski režģi un ārdi, ierīces pelnu aizvākšanai un tamlīdzīgas ierīces
8417 Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis un kurtuves, ieskaitot neelektriskas atkritumu sadedzināšanas krāsnis:
8417 20 - maizes krāsnis, ieskaitot konditorejas krāsnis
8417 80 - citādi
8417 80 20 - - tuneļkrāsnis un mufeļkrāsnis keramikas izstrādājumu apdedzināšanai
8417 80 80 - - citādi
8418 Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot gaisa kondicionēšanas iekārtas pozīcijā 8415:
- mājsaimniecības ledusskapji
8418 21 - - kompresijas tipa
8418 21 10 - - - ar vairāk nekā 340 l ietilpību
- - - citādi
- - - - citādas, kuru tilpība
8418 21 91 - - - - - nepārsniedz 250 litrus
8418 21 99 - - - - - pārsniedz 250 l, bet nepārsniedz 340 l
8418 29 00 - - citādi
ex 8418 29 00 − − − citādi kā elektriskie, absorbcijas
8418 30 - skapjveida saldētavas ar ietilpību līdz 800 l
8418 30 20 - - ar ietilpību līdz 400 l
ex 8418 30 20 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8418 30 80 - - ar ietilpību vairāk par 400 l, bet ne vairāk par 800 l
ex 8418 30 80 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8418 40 - vertikālie saldētājskapji ar ietilpību līdz 900 l
8418 40 20 - - ar ietilpību līdz 250 l
ex 8418 40 20 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8418 40 80 - - ar ietilpību vairāk par 250 l, bet ne vairāk par 900 l
ex 8418 40 80 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8418 50 - citas mēbeles (kastes, skapji, vitrīnas, letes un tamlīdzīgi), kas paredzētas uzglabāšanai un izstādīšanai, iekļaujot dzesināšanas vai saldēšanas iekārtas
- - atdzesēšanas vitrīnas un letes (ar dzesētājagregātu vai iztvaicētāju)
8418 50 19 - - - citādi
- - citādas atdzesēšanas iekārtas
8418 50 91 - - - sasaldēšanai zemā temperatūrā, izņemot apakšpozīcijās 8418 30 un 8418 40 minētās
8418 50 99 - - - citādi
- citādas atdzesēšanas vai saldēšanas iekārtas; siltumsūkņi
8418 61 00 - - siltumsūkņi, citādi nekā gaisa kondicionēšanas iekārtas, kas minētas pozīcijā 8415
ex 8418 61 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8418 69 00 - - citādi
ex 8418 69 00 - - - izņemot absorbcijas siltumsūkņus un izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- daļas
8418 91 00 - - mēbeles, kas īpaši paredzētas atdzesēšanas un saldēšanas iekārtu ierīkošanai tajās
8419 Rūpnīcu un laboratoriju iekārtas ar elektrisku un neelektrisku karsēšanu (izņemot kurtuves, krāsnis un citas iekārtas, kas iekļautas pozīcijā 8514) materiālu termiskai apstrādei (karsēšanai, vārīšanai, apdedzināšanai vai kausēšanai, destilācijai, rektifikācijai, sterilizācijai, pasterizācijai, žāvēšanai, tvaicēšanai, kondensācijai vai atdzesēšanai), izņemot mājsaimniecības vajadzībām izmantojamās; neelektriskie caurplūdes un termoakumulācijas ūdenssildītāji:
- neelektriskie caurplūdes un termoakumulācijas ūdenssildītāji
8419 11 00 - - momentānie (caurteces) ūdens gāzsildītāji
8419 19 00 - - citādi
- žāvētavas
8419 31 00 - - lauksaimniecības produktiem
8419 39 - - citādi
- citādi mehānismi, iekārtas un ierīces
8419 81 - - karsto dzērienu gatavošanai, ēdiena gatavošanai vai uzsildīšanai
8419 81 20 - - - perkolatori un citas ierīces kafijas un citu karsto dzērienu gatavošanai
ex 8419 81 20 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8419 81 80 - - - citādi
ex 8419 81 80 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8421 Centrifūgas, arī centrbēdzes žāvētavas; šķidrumu un gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces:
- gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces
8421 39 - - citādi
8421 39 20 - - - gaisa filtrēšanas un attīrīšanas ierīces
ex 8421 39 20 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- - - ierīces citādu gāzu filtrēšanai vai attīrīšanai
8421 39 40 - - - - ar šķidrumu
ex 8421 39 40 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8421 39 90 - - - - citādi
ex 8421 39 90 - - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8422 Trauku mazgājamās mašīnas; iekārtas pudeļu un citu trauku mazgāšanai un žāvēšanai; iekārtas pudeļu, kannu, kārbu, maisiņu un citu tilpņu pildīšanai, aizvākošanai, noslēgšanai, kapsulēšanai vai marķēšanai; iekārtas pudeļu, burku, tūbiņu un tamlīdzīgas taras aizkapsulēšanai; citādas iekārtas iepakošanai un iesaiņošanai (ieskaitot karstās vakuuma iesaiņošanas iekārtas); iekārtas dzērienu gāzēšanai:
- trauku mazgājamās mašīnas
8422 11 00 - - mājsaimniecības
8422 19 00 - - citādi
8423 Iekārtas svēršanai (izņemot svarus ar 0,05 g un lielāku precizitāti), arī svari, kas apgādāti ar ierīcēm masas kontrolei un aprēķināšanai; jebkura veida svaru atsvari:
8423 10 - svari cilvēku svēršanai, ieskaitot zīdaiņu svarus; mājsaimniecības svari
8423 30 00 - pastāvīgas masas svari un svari noteiktu materiāla porciju iepildīšanai tilpnēs un konteineros, ieskaitot bunkura svarus
- citādas svēršanas iekārtas
8423 81 - - ne vairāk kā 30 kg svēršanai
8423 82 - - vairāk nekā 30 kg, bet ne vairāk kā 5 000 kg svēršanai
8423 89 00 - - citādi
8424 Mehāniskas ierīces (ar roku darbināmas vai citādas) šķidrumu un pulverveida vielu izsmidzināšanai vai izkliedēšanai; ugunsdzēšamie aparāti, uzpildīti vai neuzpildīti; pulverizatori un tamlīdzīgas ierīces; smilšu strūklas vai tvaikstrūklas mašīnas un tamlīdzīgi smidzināšanas aparāti:
8424 10 - ugunsdzēšamie aparāti, uzpildīti vai neuzpildīti
8424 10 20 - - kuru svars nepārsniedz 21 kg
ex 8424 10 20 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8424 10 80 - - citādi
ex 8424 10 80 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8425 Celšanas trīši un cēlāji, izņemot liftcēlājus; vinčas un kabestāni; domkrati:
- citādas vinčas; kabestāni
8425 31 00 - - darbināmi ar elektromotoru
ex 8425 31 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8425 39 - - citādi
8425 39 30 - - - ar iekšdedzes virzuļmotora piedziņu
ex 8425 39 30 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8425 39 90 - - - citādi
ex 8425 39 90 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- domkrati; pacēlāji transportlīdzekļu pacelšanai
8425 41 00 - - stacionārie automobiļu pacēlāji garāžās
8425 42 00 - - citi hidrauliskie domkrati un pacēlāji
ex 8425 42 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8425 49 00 - - citādi
ex 8425 49 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8426 Derikceltņi; celtņi, ieskaitot kabeļceltņus; pārvietojamās ceļamkāpnes, statņu transportieri un celtņautomobiļi:
- citādas pašgājējas mašīnas un mehānismi
8426 41 00 - - ar riteņiem
8426 49 00 - - citādi
- citādas mašīnas
8426 91 - - uzstādīšanai sauszemes transportlīdzekļos
8426 99 00 - - citādi
еx 8426 99 00 − − − izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8428 Citas mašīnas un iekārtas celšanai, pārvietošanai, iekraušanai un izkraušanai (piemēram, lifti, eskalatori, konveijeri, telferi):
8428 20 - pneimatiskie elevatori un transportieri
8428 20 30 - - īpaši paredzēti lauksaimniecības darbiem
- - citādi:
8428 20 91 - - - beramām kravām
8428 20 98 - - - citādi
еx 8428 20 98 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
- citādi nepārtrauktas darbības elevatori un transportieri precēm un materiāliem
8428 33 00 - - citādi, lentes tipa
ex 8428 33 00 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8428 39 - - citādi
8428 39 20 - - - veltņu transportieri
ex 8428 39 20 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8428 39 90 - - - citādi
ex 8428 39 90 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8428 90 - citādas mašīnas
8428 90 30 - - velmēšanas stāvu iekārtas; rituļceļi produkcijas padevei un aizvākšanai; stūres grozīkļi un manipulatori lietņiem, lodēm, stieņiem un plātnēm
- - citādi
- - - īpaši lauksaimniecības darbiem paredzēti krāvēji
8428 90 71 - - - - lauksaimniecības traktoru uzkarēm
8428 90 79 - - - - citādi
- - - citādi
8428 90 91 - - - - mehāniskie krāvēji beramkravām
8428 90 95 - - - - citādi
ex 8428 90 95 - - - - - izņemot šahtu vagonešu stūmējus, pārvietojamās platformas lokomotīvēm un vagonetēm, vagonu gāzējus un līdzīgas iekārtas dzelzceļa vagonu iekraušanai, izkraušanai un transportēšanai
8429 Pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi:
- buldozeri un buldozeri ar maināmu vērstuvi
8429 11 00 - - kāpurķēžu
ex 8429 11 00 - - - ar jaudu mazāk kā 250 kW
8429 19 00 - - citādi
8429 40 - blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi
- mehāniskās lāpstas, ekskavatori un vienkausa krāvēji
8429 51 - - frontālie vienkausa krāvēji
- - - citādi
8429 51 91 - - - - vienkausa krāvēji ar kāpurķēdēm
8429 51 99 - - - - citādi
8429 52 - - mašīnas ar pilnapgrieziena virsbūvi
8429 59 00 - - citādi
8433 Mašīnas un mehānismi lauksaimniecības kultūru novākšanai vai kulšanai, ieskaitot salmu vai lopbarības preses; zāles vai siena pļaujmašīnas; mašīnas olu, augļu vai citu lauksaimniecības produktu tīrīšanai, šķirošanai vai brāķēšanai, izņemot mašīnas, kas ietvertas pozīcijā 8437:
- pļāvēji zālieniem, parkiem un sporta laukumiem
8433 11 - - motorizēti pļāvēji ar horizontālā plaknē rotējošu griezējdaļu
8433 19 - - citādi
8433 20 - citādas pļaušanas mašīnas, ieskaitot traktoriem uzmontējamos griezējagregātus
8433 30 - citādas siena novācamās mašīnas
8433 40 - salmu un siena preses, ieskaitot savācējpreses
- citādas ražas novākšanas mašīnas; kuļmašīnas
8433 51 00 - - labības kombaini
8433 52 00 - - citādas kuļmašīnas
8433 53 - - mašīnas bumbuļaugu un sakņaugu novākšanai
8433 53 30 - - - biešu lakstu griezēji un biešu novākšanas mašīnas
8433 59 - - citādi
- - - rupjās lopbarības pļaujmašīnas
8433 59 11 - - - - pašgājēji
8433 59 19 - - - - citādi
8433 60 00 - mašīnas olu, augļu vai citu lauksaimniecības produktu tīrīšanai, šķirošanai un brāķēšanai
8435 Preses, smalcinātāji un tamlīdzīgas mašīnas vīna, sidra, augļu sulu un tamlīdzīgu dzērienu ražošanai:
8435 10 00 - iekārtas
8436 Citādas mašīnas lauksaimniecībai, dārzkopībai, mežkopībai, putnkopībai un biškopībai, ieskaitot iekārtas sēklu diedzēšanai (ar mehāniskām ierīcēm vai sildierīcēm); mājputnu inkubatori un brūderi
8437 Mašīnas sēklu, graudu vai kaltētu pākšu dārzeņu tīrīšanai, šķirošanai vai sijāšanai; mašīnas, ko izmanto miltrūpniecībā vai labības un kaltētu pākšu dārzeņu apstrādei, izņemot mašīnas lauku saimniecībām:
8437 10 00 - mašīnas sēklu, graudu vai kaltētu pākšu dārzeņu tīrīšanai, šķirošanai vai sijāšanai
8437 80 00 - citādas mašīnas
8438 Citādas iekārtas pārtikas rūpniecībai, dzērieniem, kas citur šajā nodaļā nav minētas, izņemot iekārtas dzīvnieku un augu tauku un eļļu ekstrakcijai vai apstrādei
8450 Veļas mazgājamās mašīnas mājsaimniecībai vai veļas mazgātavām, ieskaitot mašīnas ar sausināšanas ierīcēm:
- mašīnas ar sausveļas ietilpību līdz 10 kg
8450 11 - - pilnīgi automātiskas mašīnas
8450 11 90 - - - ar sausveļas ietilpību vairāk nekā 6 kg, bet ne vairāk par 10 kg
8450 12 00 - - citādas mašīnas, ar iebūvētu centrbēdzes žāvējamo aparātu
8450 19 00 - - citādi
8451 Iekārtas (izņemot pozīcijā 8450 minētās mašīnas) tekstildzijas, audumu un gatavo tekstilizstrādājumu mazgāšanai, tīrīšanai, žāvēšanai, gludināšanai, presēšanai (ieskaitot sakausēšanas preses), balināšanai, krāsošanai, apretēšanai, apdarināšanai, piesūcināšanai vai impregnēšanai un mašīnas, ko izmanto linoleju vai tamlīdzīgu grīdas segumu ražošanā pastas uzklāšanai uz pamatdrānas vai citādas pamatnes; mašīnas audumu satīšanai, attīšanai, locīšanai, griešanai un robošanai:
- žāvēšanas mašīnas
8451 21 - - ar sausveļas ietilpību līdz 10 kg
8451 29 00 - - citādi
8456 Darbgaldi dažādu materiālu apstrādei, pielietojot materiālu absorbciju, lāzera vai citu gaismas vai kvantu starojumu, ar ultraskaņu, elektriskā loka izlādi, elektroķīmiskus procesus, elektronu starojumu, jonizējošo starojumu vai apstrādi plazmas lokā:
8456 10 00 - kuros izmanto lāzera vai citādu gaismas vai kvantu starojumu
ex 8456 10 00 - - izņemot izmantošanai pusvadītāju ierīču vai plašu ražošanā paredzētos
8456 20 00 - kuros izmanto ultraskaņas procesus
8456 30 - kuros izmanto elektriskā loka izlādi
8456 90 00 - citādi
8457 Daudzfunkcionāli darbgaldi, vienpozīcijas un daudzpozīciju agregātu darbgaldi metāla apstrādei
8458 Metālgriešanas virpas (ieskaitot daudzfunkcionālas virpas)
8459 Metālgriešanas darbgaldi (arī lineāro agregātu darbgaldi), urbšanas, virpošanas, frēzēšanas, vītņgriešanas un vītņurbšanas darbgaldi, izņemot pozīcijā 8458 minētās virpas (ieskaitot daudzfunkcionālās virpas)
8460 Atskarpju noņemšanas, asināšanas, slīpēšanas, honēšanas, pieslīpēšanas, pulēšanas un tamlīdzīgu tīrapstrādes operāciju veikšanas darbgaldi metālu vai metālkeramikas apdarei, lietojot slīpakmeņus, abrazīvus un pulēšanas līdzekļus, izņemot pozīcijā 8461 minētos zobu iegriešanas, zobu asināšanas vai zobu apdares darbgaldus
8461 Garenēvelmašīnas, šķērsēvelmašīnas, vertikālās ēvelmašīnas; caurvilkšanas un zobu iegriešanas darbgaldi, zobu slīpmašīnas, zobu apdares mašīnas, apgriešanas, zāģēšanas un citādi darbgaldi metāla un metālkeramikas apstrādei, kas citur nav minēti un iekļauti
8462 Metālu kalšanas, presēšanas vai štancēšanas darbgaldi (ieskaitot preses); liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas, līdzināšanas mašīnas, lokšņu griezējmašīnas, caurumošanas un izciršanas darbgaldi (ieskaitot preses); preses metāla vai metāla karbīdu apstrādei, kas nav minētas iepriekš
8463 Citādi darbgaldi metāla vai metālkeramikas apstrādei bez materiāla absorbcijas:
8463 10 - stieņu, cauruļu, profilu, stiepļu un tamlīdzīgu izstrādājumu vilkšanas darbgaldi
8463 10 90 - - citādi
8463 20 00 - vītņu velmēšanas darbgaldi
8463 30 00 - stiepļu apstrādes darbmašīnas
8463 90 00 - citādi
8468 Iekārtas un aparāti lodēšanai ar mīkstlodi un cietlodi vai metināšanai, derīgi vai nederīgi griešanai, izņemot pozīcijā 8515 minētos; ar gāzi darbināmas iekārtas un aparāti virsmas termiskai apstrādei
8474 Iekārtas grunts, akmeņu, rūdu un citu cieta agregātstāvokļa minerālvielu (arī pulvera un pastas veidā) šķirošanai, sijāšanai, atdalīšanai, skalošanai, drupināšanai, slīpēšanai, jaukšanai vai mīcīšanai; iekārtas cieta minerālā kurināmā, keramiskās masas, necietināta cementa, apmešanas materiālu un citu pulverveida vai pastas veida minerālproduktu aglomerācijai, veidošanai vai formēšanai; iekārtas liešanas veidņu formēšanai no smiltīm:
- mašīnas un mehānismi jaukšanai un mīcīšanai
8474 32 00 - - mašīnas minerālvielu sajaukšanai ar bitumu
8474 39 - - citādi
8474 80 - citādas mašīnas
8479 Speciāli mehānismi un mehāniskas ierīces, kas citur šajā nodaļā nav minētas:
- citādi mehānismi un mehāniskās ierīces
8479 82 00 - - iekārtas jaukšanai, mīcīšanai, drupināšanai, malšanai, sijāšanai, homogenizēšanai, emulģēšanai un maisīšanai
8479 89 - - citādi
8479 89 60 - - - centrālās eļļošanas sistēmas
8481 Krāni, vārsti, ventiļi un citi piederumi cauruļvadiem, katlu korpusiem, rezervuāriem, cisternām, tvertnēm un tamlīdzīgām tilpnēm, ieskaitot redukcijas un termoregulācijas vārstus:
8481 80 - citādas ierīces
- - krāni, vārsti un ventiļi izlietnēm, mazgājamiem galdiem, bidē, rezervuāriem, vannām un tamlīdzīga armatūra
8481 80 11 - - - jaucējkrāni
8481 80 19 - - - citādi
- - centrālapkures radiatoru ventiļi
8481 80 31 - - - termoregulācijas ventiļi
8481 80 39 - - - citādi
8481 80 40 - - ventiļi pneimatiskajām riepām un kamerām
- - citādi
- - - tehnoloģisko procesu vadības ventiļi
8481 80 59 - - - - citādi
- - - citādi
- - - - slēgvārsti
8481 80 61 - - - - - no čuguna
8481 80 63 - - - - - no tērauda
8481 80 69 - - - - - citādi
- - - - caurplūdes ventiļi
8481 80 71 - - - - - no čuguna
8481 80 73 - - - - - no tērauda
8481 80 79 - - - - - citādi
8481 80 85 - - - - droseļvārsti
8481 80 87 - - - - membrānvārsti
8481 90 00 - daļas
8482 Lodīšu vai rullīšu gultņi:
8482 10 - lodīšu gultņi
8482 10 90 - - citādi
8483 Transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un kloķvārpstas) un kloķi; gultņu korpusi un slīdgultņi; zobrati un zobpārvadi; lodīšu gaitas skrūves vai rullīšu skrūves; pārnesumkārbas un citādi ātruma regulatori, ieskaitot hidrotransformatorus; spararati un trīši, ieskaitot polispastus; sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot universālus savienojumus):
8483 10 - transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un kloķvārpstas) un kloķi
- - kloķi un kloķvārpstas
8483 10 21 - - - no čuguna vai lieta tērauda
ex 8483 10 21 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 10 25 - - - kalti, tērauda
ex 8483 10 25 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 10 29 - - - citādi
ex 8483 10 29 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 10 50 - - šarnīrveida vārpstas
ex 8483 10 50 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 30 - gultņu korpusi bez lodīšu vai rullīšu gultņiem; slīdgultņi
8483 30 80 - - slīdgultņi
ex 8483 30 80 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 40 - atsevišķi pārnesumi un sazobes, izņemot zobratus, ķēžrati un citādi transmisijas elementi; lodīšu gaitas skrūves vai rullīšu skrūves; pārnesumkārbas un citādi ātruma regulatori, ieskaitot hidrotransformatorus
8483 40 30 - - lodīšu vai rullīšu gaitas skrūves
ex 8483 40 30 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 40 90 - - citādi
ex 8483 40 90 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 60 - sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot kardāna savienojumus)
8483 60 20 - - no čuguna vai lieta tērauda
ex 8483 60 20 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8483 60 80 - - citādi
ex 8483 60 80 - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8486 Tāda veida iekārtas un aparāti, kas tikai vai vienīgi izmantoti kristālu vai kristālos nesagrieztu pusvadītājplākšņu, pusvadītājierīču, elektronisko integrālo shēmu vai plakano ekrānu paneļu ražošanai, kā noteikts šīs nodaļas 9. c piezīmē; daļas un piederumi:
8486 30 - iekārtas un aparatūra plakano ekrānu ražošanai
8486 30 30 - - aparatūra šablonu sausai kodināšanai uz LCD substrātiem
8501 Elektromotori un elektroģeneratori (izņemot ģeneratoriekārtas):
8501 10 - kuru jauda nepārsniedz 37,5 W
8501 20 00 - universālie maiņstrāvas/līdzstrāvas motori, kuru jauda pārsniedz 37,5 W
ex 8501 20 00 - - izņemot ar jaudu virs 735 W, bet nepārsniedzot 150 kW, izmantošanai civilajā aviācijā
- citādi līdzstrāvas motori; līdzstrāvas elektroģeneratori
8501 31 00 - - kuru jauda nepārsniedz 750 W
ex 8501 31 00 - - - izņemot motorus ar jaudu virs 735 W, līdzstrāvas elektroģeneratorus, izmantošanai civilajā aviācijā
8501 32 - - kuru jauda pārsniedz 750 W, bet nepārsniedz 75 kW
8501 32 20 - - - kuru jauda pārsniedz 750 W, bet nepārsniedz 7,5 kW
ex 8501 32 20 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8501 32 80 - - - kuru jauda pārsniedz 7,5 kW, bet nepārsniedz 75 kW
ex 8501 32 80 - - - - izņemot izmantošanai civilajā aviācijā paredzētos
8501 33 00 - - kuru jauda pārsniedz 75 W, bet nepārsniedz 375 kW
ex 8501 33 00 - - - izņemot motorus ar jaudu līdz 150 W un elektroģeneratorus izmantošanai civilajā aviācijā
8501 34 - - kuru jauda pārsniedz 375 kW
8501 34 50 - - - vilces motori