Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.277

Rīgā 2011.gada 12.aprīlī (prot. Nr.24 10.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam, kā arī atbalstīto projektu administrēšanas un uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar Jaunatnes likuma 12.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam, un pieļaujamo projekta iesniedzēja līdzfinansējuma likmi. Minētais līdzfinansējums var izpausties arī kā ieguldījums natūrā vai brīvprātīgs darbs;

1.2. atbalstīto projektu administrēšanas un uzraudzības kārtību.

2. Valsts budžeta finansējumu piešķir Jaunatnes likumā noteiktā mērķa sasniegšanai.

II. Atklāta projektu konkursa organizēšana

3. Atklātu projektu konkursu valsts budžeta finansējuma saņemšanai organizē Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija).

4. Ministrija izstrādā, apstiprina un ievieto savā tīmekļa vietnē atklāta projektu konkursa nolikumu (turpmāk – nolikums) un tā pielikumus (vadlīnijas projekta iesnieguma sagatavošanai un projektu īstenošanai, metodiskos ieteikumus par līdzfinansējuma likmi, kas izpaužas kā ieguldījums natūrā vai brīvprātīgs darbs, ja tas paredzēts nolikumā, kā arī projekta iesnieguma veidlapu, projekta budžeta tāmes veidlapu un veidlapu informācijas sniegšanai par projekta vadības personu pieredzi un kvalifikāciju un papildu dokumentus, ja nepieciešams).

5. Nolikumā norāda:

5.1. atklāta projektu konkursa mērķi un atbalstāmās aktivitātes;

5.2. projekta iesniedzēju, kas var pretendēt uz finansējumu projektu īstenošanai;

5.3. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav mazāks par 30 dienām no dienas, kad nolikums publicēts tīmekļa vietnē;

5.4. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

5.5. projekta iesnieguma izstrādes un noformēšanas nosacījumus;

5.6. projekta iesniegumam pievienojamos dokumentus;

5.7. finanšu līdzekļu maksājumu veikšanas periodiskumu un kārtību, kā arī finansējuma izlietojuma nosacījumus;

5.8. minimālo un maksimālo finansējuma apmēru, ko var piešķirt viena projekta īstenošanai, kā arī projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, ja tāds paredzēts;

5.9. projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijus un kvalitātes vērtēšanas kritērijus;

5.10. specifiskos vērtēšanas kritērijus atbilstoši atklāta projektu konkursa mērķim, ja tādi paredzēti;

5.11. attiecināmo izmaksu pozīcijas;

5.12. minimālo punktu skaitu no kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopējā punktu skaita, lai uzskatītu projekta iesniegumu par atbalstāmu;

5.13. projekta īstenošanas termiņu;

5.14. projekta finansējuma sadales kritērijus starp projektu konkursa uzvarētājiem, ja tādi ir vairāki.

III. Projekta iesnieguma iesniegšana

6. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu. Projekta iesniegums sastāv no:

6.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas;

6.2. aizpildītas projekta budžeta tāmes veidlapas;

6.3. aizpildītas veidlapas par projekta vadības personu pieredzi un kvalifikāciju;

6.4. projekta pieteikuma vēstules;

6.5. papildu dokumentiem, kas norādīti nolikumā.

7. Šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus var iesniegt papīra formā vai elektroniski, ja tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8. Šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus papīra formā ministrijā iesniedz šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajā laikposmā personīgi vai nosūta pa pastu vienā vai vairākās aizlīmētās aploksnēs divos eksemplāros (vienu kopiju).

9. Papīra formā iesniegtajiem dokumentiem projekta iesniedzējs pievieno šo noteikumu 6.1., 6.2. un 6.3.apakšpunktā minēto dokumentu elektroniskās versijas, nosūtot tās uz nolikumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai iesniedzot elektronisko datu nesējā.

10. Ministrija reģistrē saņemto projekta iesniegumu un piešķir tam identifikācijas numuru.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

11. Attiecināmas ir šādas projekta izmaksu pozīcijas:

11.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas;

11.2. projekta administrēšanas izmaksas, kas ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

11.2.1. projekta administratīvā personāla (projekta vadītājs, asistents, grāmatvedis) atlīdzība, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi. Atlīdzība nedrīkst pārsniegt atbilstošas kvalifikācijas un profila personāla vidējās tirgus cenas valstī;

11.2.2. komandējumu un darba braucienu izmaksas projekta īstenošanai un uzraudzībai (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi);

11.2.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

11.2.4. pasta, telekomunikāciju un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas;

11.2.5. komunālo pakalpojumu izmaksas;

11.2.6. projekta īstenošanai nepieciešamo biroja preču un aprīkojuma izmaksas;

11.3. sabiedrības informēšanas un publicitātes izmaksas.

12. Ja nolikumā tiek paredzēts projekta iesniedzēja līdzfinansējums, kas var būt līdz 20 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, tas var tikt izteikts kā:

12.1. ieguldījums natūrā, ko veido iekārtas, kas atrodas projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašumā un nodotas projekta iesniedzējam lietošanā uz projekta īstenošanas laiku, vai materiāli, ko projekta iesniedzējs piešķir projekta ietvaros noteikto mērķu sasniegšanai;

12.2. brīvprātīgs darbs, tajā skaitā pētniecība un profesionāla rakstura darbības, par kurām projekta ietvaros netiek saņemta atlīdzība;

12.3. ieguldītie naudas līdzekļi.

13. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums, kas izteikts kā ieguldījums natūrā vai brīvprātīgs darbs, nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

14. Ieguldījums natūrā vai brīvprātīgs darbs projekta ietvaros uzskatāms par attiecināmiem izdevumiem, ja:

14.1. ieguldījums natūrā vai brīvprātīgs darbs ir plānots un norādīts projekta iesniegumā;

14.2. ieguldījums natūrā vai brīvprātīgs darbs ir veikts projekta īstenošanas laikā, kas noteikts līgumā par projekta īstenošanu;

14.3. ieguldījums natūrā vai brīvprātīgs darbs ir tieši saistīts ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm;

14.4. iekārtas vai materiāli ir pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem (piemēram, rēķinu, čeku) vai citiem grāmatvedības dokumentiem, kuru pierādījumu vērtība ir līdzvērtīga rēķiniem;

14.5. brīvprātīga darba (tajā skaitā izpētes vai profesionāla rakstura darbības) novērtējumu naudas izteiksmē nosaka, ņemot vērā projekta darbā pavadīto laiku un stundas vai dienas vidējā atalgojuma likmi par līdzvērtīgu darbu pie projekta iesniedzēja vai atbilstošas kvalifikācijas un profila personāla vidējām tirgus cenām valstī;

14.6. ieguldījums natūrā nav iegādāts par cita veida publiskā finanšu atbalsta līdzekļiem;

14.7. ieguldījumu natūrā vai brīvprātīga darba vērtību ir iespējams neatkarīgi novērtēt naudas izteiksmē un auditēt.

15. Par brīvprātīga darba veikšanu projekta ietvaros ar fizisku personu slēdzams rakstisks līgums.

16. Projekta ietvaros veicot brīvprātīgu darbu, grāmatvedības uzskaitē darba samaksas izdevumi netiek uzskaitīti.

17. Lai uz projektu varētu attiecināt brīvprātīga darba vērtību, nepieciešami darba veicēju pārskati, kuros norādīts nostrādāto stundu skaits un aprakstīts šajā laikā paveiktais. Brīvprātīga darba auditējamā vērtība ir rakstiski noslēgtais līgums un paveiktā darba uzskaites lapas.

18. Neattiecināmās izmaksas ir:

18.1. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas;

18.2. projekta administratīvajam personālam un projekta īstenošanā iesaistītajam personālam izmaksātās prēmijas un dāvanas vai jebkurš cits gūtais labums, tajā skaitā veselības apdrošināšana un apmaksātas ēdienreizes;

18.3. aizdevuma pamatsummas un procentu maksājumu vai citu saistību segšanas izmaksas;

18.4. debeta procentu maksājumi par finanšu darījumiem;

18.5. valūtas maiņas komisijas maksas un valūtas kursu svārstību radītie zaudējumi;

18.6. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesvedības izdevumi;

18.7. izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem;

18.8. citas izmaksas, kas noteiktas līgumā par projekta īstenošanu.

V. Projektu iesniegumu un projekta iesniedzēja vērtēšana

19. Ministrija izskata projekta iesniegumu, kas ir saņemts ministrijā, nodots pasta iestādei (pasta zīmogs) vai nosūtīts uz nolikumā norādīto elektroniskā pasta adresi (nosūtīšanas laiks), ievērojot nolikumā noteikto projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu.

20. Projekta iesniegumu līdz projektu iesniegumu izvērtēšanas uzsākšanai glabā neatvērtu. Projekta iesniegumu atver trešajā darbdienā pēc nolikumā noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

21. Ja projekta iesniegums saņemts pēc nolikumā noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, projekta iesniegumu neatver un ministrija informē projekta iesniedzēju par vietu un laiku, kad projekta iesniegumu neizskatītu var saņemt atpakaļ.

22. Projekta iesnieguma un projekta iesniedzēja vērtēšanas posmi:

22.1. vērtēšana atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem (1.pielikums). Projekta vērtēšanas mērķis atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem ir pārbaudīt, vai projekta iesniedzējs un projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms kvalitātes kritēriju un specifisko vērtēšanas kritēriju (ja tādi paredzēti nolikumā) pārbaudei;

22.2. projekta iesnieguma vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums) un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (ja tādi paredzēti nolikumā). Kvalitātes vērtēšanas kritēriji un specifiskie vērtēšanas kritēriji (ja tādi paredzēti nolikumā) ļauj izvērtēt projekta iesnieguma kvalitāti saistībā ar atklāta projektu konkursa mērķi un atbalstīt projekta iesniegumu, kas palielina atklāta projektu konkursa kopējo efektivitāti.

23. Projekta iesniegumu 10 darbdienu laikā pēc nolikumā noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vērtē ministrija, pārbaudot projekta iesnieguma atbilstību administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem.

24. Ja projekta iesniegums vai projekta iesniedzējs neatbilst kādam no šo noteikumu 1.pielikuma 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.2.1. un 1.2.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, ministrija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem un tā noraidīšanu.

25. Ministrija lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu un uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu projekta iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

26. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem, izņemot šo noteikumu 24.punktā minēto nosacījumu, ministrija rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam precizēt projekta iesniegumu vai iesniegt papildu informāciju. Pieprasījumu nosūta pa pastu un uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

27. Ja projekta iesniedzējs septiņu darbdienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma saņemšanas iesniedz precizēto projekta iesniegumu vai nepieciešamo papildu informāciju personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski (ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu), ministrija atkārtoti vērtē projekta iesniegumu atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem.

28. Ja pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst kādam no administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem vai projekta iesniedzējs septiņu darbdienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma saņemšanas neiesniedz nepieciešamo papildu informāciju, ministrija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem un tā noraidīšanu.

29. Ja projekta iesniegums atbilst visiem administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegumu otrajā posmā vērtē ministrijas apstiprināta konkursa komisija. Konkursa komisijas nolikumu apstiprina ministrija.

30. Konkursa komisijas sastāvā var iekļaut pārstāvjus no tiešās pārvaldes iestādēm, pašvaldību iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, ņemot vērā atklāta projektu konkursa specifiku. Konkursa komisijas sastāvā iekļauj vismaz trīs locekļus, un vismaz viens no tiem ir ministrijas pārstāvis.

31. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (ja tādi paredzēti nolikumā) konkursa komisija sagatavo vērtēto projektu iesniegumu sarakstu, kurā tos sakārto prioritārā secībā atbilstoši vērtēšanas procesā iegūtajam vērtējumam, un iesniedz to ministrijas valsts sekretāram.

32. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, tos vērtēto projektu iesniegumu sarakstā sarindo šādā prioritārā secībā:

32.1. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par šo noteikumu 2.pielikuma 2.punktā minēto kritēriju;

32.2. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par šo noteikumu 2.pielikuma 5.punktā minēto kritēriju;

32.3. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par šo noteikumu 2.pielikuma 9.punktā minēto kritēriju.

VI. Lēmuma pieņemšana

33. Ministrija atbilstoši konkursa komisijas iesniegtajam vērtējumam saskaņā ar šo noteikumu 31.punktu pieņem lēmumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai vai lēmumu par finansējuma atteikumu projekta īstenošanai. Ar lēmuma pieņemšanu tiek noslēgts atklātais projektu konkurss.

34. Ja projekta iesnieguma vērtēšanas procesā iegūtais vērtējums ir zemāks par 75 procentiem no kvalitātes vērtēšanas kritēriju un specifisko vērtēšanas kritēriju (ja tādi paredzēti nolikumā) kopējā punktu skaita, ministrija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

35. Valsts budžeta finansējumu piešķir to projektu īstenošanai, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu, kamēr ir pietiekams atklātam projektu konkursam paredzētais valsts budžeta finansējums.

36. Lēmumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai vai lēmumu par finansējuma atteikumu projekta īstenošanai ministrija 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu un uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

37. Paziņojumu par atklāta projektu konkursa rezultātiem publicē ministrijas tīmekļa vietnē.

38. Lēmumu par valsts budžeta finansējuma atteikumu projekta īstenošanai projekta iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VII. Līguma par projekta īstenošanu sagatavošana un noslēgšana

39. Ministrija 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai piedāvā projekta iesniedzējam slēgt līgumu par projekta īstenošanu.

40. Ja projekta iesniedzējs atsakās slēgt līgumu par projekta īstenošanu, ministrija piedāvā slēgt līgumu par projekta īstenošanu tam projekta iesniedzējam, kas ir saņēmis nākamo lielāko punktu skaitu.

41. Līgumā par projekta īstenošanu iekļaujama šāda informācija:

41.1. projekta īstenošanas pamatnosacījumi;

41.2. ministrijas un projekta īstenotāja pienākumi un tiesības;

41.3. finanšu līdzekļu maksājumu kārtība;

41.4. ziņojumu, starppārskatu un gala pārskatu iesniegšanas kārtība;

41.5. finansējuma izlietojuma nosacījumi;

41.6. neizmantotā vai neattiecināmā finansējuma atmaksas kārtība;

41.7. līguma izbeigšanas un grozīšanas kārtība;

41.8. strīdu izskatīšanas kārtība;

41.9. publicitātes nosacījumi;

41.10. cita informācija, kuru ministrija un projekta iesniedzējs uzskata par būtisku.

42. Projekta iesniedzējs var atsaukt iesniegto projekta iesniegumu jebkurā laikā, kamēr nav noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

43. Noslēdzot līgumu par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs kļūst par projekta īstenotāju un nodrošina ministrijas finansētā projekta īstenošanu atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu.

VIII. Projekta īstenošanas uzraudzība

44. Projekta īstenošanas uzraudzību ministrija nodrošina šādos veidos:

44.1. katru gadu veic izlases uzraudzības vizītes projekta īstenošanas vietā, vizītes laiku iepriekš saskaņojot ar projekta īstenotāju;

44.2. izvērtē projekta īstenotāja sagatavotos projekta ziņojumus, starppārskatus un gala pārskatu.

45. Ja projekta īstenošanas laikā ir nepieciešamas izmaiņas projektā, projekta īstenotājs tās saskaņo ar ministriju atbilstoši līgumā par projekta īstenošanu noteiktajam termiņam.

46. Ja pēc projekta īstenošanas termiņa beigām ministrija konstatē, ka projekta īstenotājs projekta finansējumu ir izlietojis atbilstoši projekta mērķiem un budžeta tāmei, ministrija veic gala maksājumu līgumā noteiktajā termiņā pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas.

47. Ja pēc projekta īstenošanas paliek neizmantoti finanšu līdzekļi no piešķirtās finansējuma summas, tos projekta īstenotājs pārskaita atpakaļ ministrijai 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām.

IX. Informācijas pieprasīšana un sniegšana

48. Līdz lēmuma pieņemšanai par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai vai par finansējuma atteikumu projekta īstenošanai informāciju par projekta iesnieguma virzību ir tiesības saņemt tikai projekta iesniedzējam vai projekta iesniedzēja pilnvarotai personai.

49. Projekta iesniedzējs ir tiesīgs iepazīties ar projekta iesnieguma vērtēšanas materiāliem tikai pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai vai par finansējuma atteikumu projekta īstenošanai.

50. Informācija par valsts budžeta finansējuma saņēmēju (finansējuma saņēmēja nosaukums un juridiskā adrese), projekta nosaukumu, piešķirtā finansējuma apmēru, mērķi, kura ietvaros piešķirts finansējums atbilstoši šo noteikumu 2.punktam, un projekta īstenošanas vietu, kā arī kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām aktivitātēm ir publiski pieejama informācija. Šī informācija ir pieejama pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu attiecīgā projekta īstenošanai vai par finansējuma atteikumu attiecīgā projekta īstenošanai.

X. Noslēguma jautājums

51. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumus Nr.1018 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 198.nr.; 2009, 137.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.277
Projekta iesnieguma vērtēšana atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem

1. Administratīvās atbilstības vērtēšanas kritēriji ir šādi:

1.1. projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

1.1.1.projekta iesniedzējs atbilst Jaunatnes likuma 12.pantam un atklāta projektu konkursa nolikumā noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam
1.1.2.projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu uz nolikumā noteikto projektu iesniegumu iesniegšanas datumu  
1.1.3.projekta iesniedzēja darbība nav apturēta, nav uzsākts maksātnespējas process attiecībā uz projekta iesniedzēju  
1.1.4.projekta iesniedzējs attiecīgajā līgumā par projekta īstenošanu noteiktajā termiņā ir nokārtojis savas iepriekšējās līgumsaistības ar ministriju par iepriekšējiem pārskata gadiem (ja attiecināms)  

1.2. projekta iesnieguma atbilstības kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

1.2.1.projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā  
1.2.2.projekta iesniegums attiecas uz atklāta projektu konkursa mērķi saskaņā ar nolikumu  
1.2.3.iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits  
1.2.4.projekta iesniegums, ja tas ir iesniegts papīra formā, ir cauršūts (caurauklots) ar visiem pievienotajiem dokumentiem un ir apzīmogots  
1.2.5.projekta iesniegums aizpildīts datorrakstā  
1.2.6.projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā  
1.2.7.projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona  
1.2.8.projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesniedzēja parakstīta pieteikuma vēstule  
1.2.9.projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (nolikuma pielikums)  
1.2.10.projekta budžeta tāme ir aizpildīta atbilstoši projekta budžeta tāmes veidlapai (nolikuma pielikums)  
1.2.11.informācija par projektā iesaistīto projekta vadības personu darba pieredzi un kvalifikāciju ir aizpildīta atbilstoši noteiktajai veidlapai (nolikuma pielikums)  
1.2.12.plānotais projekta īstenošanas periods nepārsniedz nolikumā noteikto maksimāli pieļaujamo projekta īstenošanas periodu  
1.2.13.visas projekta aktivitātes atbilst nolikumā noteiktajiem atbalstāmajiem aktivitāšu veidiem  
1.2.14.projekta iesniegumā pieprasītais finansējuma apmērs atbilst nolikumā noteiktajam finansējuma apmēram  
1.2.15.projekta iesniegumā norādītais līdzfinansējuma apmērs nav mazāks par nolikumā noteikto līdzfinansējuma apmēru (ja attiecināms)  
1.2.16.projekta iesniegumam ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti  
1.2.17.projekta budžets ir aprēķināts, visas izmaksas ir norādītas latos (LVL)  
1.2.18.projekta izmaksas ir precīzi aprēķinātas  
1.2.19.projekta izmaksas ir attiecināmas  
1.2.20.pievienoto dokumentu kopijas apliecinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā  
1.2.21.projekta iesniegumam ir pievienotas šo noteikumu 6.1., 6.2. un 6.3.apakšpunktā minēto dokumentu elektroniskās versijas, un tās ir nolasāmas  
Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.277
Projekta iesnieguma vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem

Kvalitātes vērtēšanas kritēriji ir šādi:

Nr.p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.Projekts ir nozīmīgs atklāta projektu konkursa mērķa sasniegšanai

5

2.Projekts ir nozīmīgs situācijas uzlabošanai jaunatnes politikas nozarē, un ir piedāvāts praktisks risinājums situācijas uzlabošanai

5

3.Projektā ir precīzi definēta projekta mērķa grupa un sniegts mērķa grupas raksturojums

5

4.Projekta mērķa grupa ir stratēģiski pareizi izvēlēta, un ir pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības

5

5.Projekts paredz pēc projekta īstenošanas: 
5.1.tā rezultātu tālākas izmantošanas iespējas

3

5.2.ilgstošu ietekmi uz mērķa grupu

3

6.Projekta iesniegumā ir norādīti projekta rezultāti un rezultatīvie rādītāji

5

7.Projekts veicina daudzpusīgu sadarbību jaunatnes politikas nozarē, kas būtiski ietekmē paredzamo rezultātu efektivitāti un lietderību ilgtermiņā

3

8.Projektā ir izstrādāts atbilstošs aktivitāšu grafiks mērķa sasniegšanai

5

9.Projekta aktivitātes ir: 
9.1.nepieciešamas un atbilst mērķa grupas vajadzībām

3

9.2.detalizētas un izpildāmas

3

10.Projekta budžets ir detalizēts un pamatots, plānotie izdevumi ir nepieciešami plānoto aktivitāšu īstenošanai

5

11.Plānotie izdevumi ir samērīgi attiecībā pret sagaidāmajiem rezultātiem

5

12.Projekta iesniegumā ir sniegts detalizēts apraksts par jauniešu iesaisti projekta sagatavošanā, īstenošanā un novērtēšanā

5

13.Projekta iesniedzēja vadības kapacitāte un projekta vadības personu pieredze un kvalifikācija ir atbilstoša projekta īstenošanai

5

14.Projekta iesniegumā ir norādīti ieviešanas riski un risku novēršanas pasākumi

3

 

Maksimālais punktu skaits kopā

68

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 277Pieņemts: 12.04.2011.Stājas spēkā: 16.04.2011.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60, 15.04.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
228738
16.04.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)