Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.265

Rīgā 2011.gada 5.aprīlī (prot. Nr.22 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 28.1 panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 72., 205.nr.; 2008, 117.nr.; 2009, 29., 143.nr.; 2010, 41., 100., 115., 166.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Lietotājs nodrošina, lai kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas plombēšanu, programmēšanu, uzstādīšanu, remontu un tehnisko apkopi (turpmāk - apkalpošana) veic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēts apkalpojošais dienests (turpmāk - apkalpojošais dienests)."

2. Svītrot 9.punktu.

3. Izteikt 10. un 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10. Lietotājs nodrošina, lai persona, kas pilda kasiera pienākumus (turpmāk - kasieris), tiktu apmācīta darbam ar attiecīgo kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeli (modifikāciju), kā arī rakstiski nosaka kasiera pienākumus.

10.1 Ja lietotāja - pasta komersanta, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, - kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, pamatojoties uz noslēgto līgumu, lieto starpniecības pakalpojumu sniedzējs:

10.1 1. kasiera pienākumus rakstiski nosaka starpniecības pakalpojumu sniedzējs;

10.1 2. lietotāja pienākumus un tiesības saistībā ar kases aparātu faktisko izmantošanu nodrošina starpniecības pakalpojumu sniedzējs atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp lietotāju un starpniecības pakalpojumu sniedzēju."

4. Svītrot 10.2 un 10.3 punktu.

5. Svītrot 15.3.apakšpunktu.

6. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Lietotājam aizliegts apkalpot tā lietošanā esošos kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas, noņemt vai bojāt apkalpojošā dienesta uzliktās plombas, kā arī pieļaut, ka minētās darbības veic citas personas, izņemot apkalpojošo dienestu."

7. Izteikt 17.1 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1 3. par veikto programmēšanu piecu dienu laikā rakstiski informē apkalpojošo dienestu, kurš pēdējo reizi veicis kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu un plombēšanu."

8. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas bojājumiem, kā arī apkalpojošo dienestu uzlikto plombu bojājumiem vai plombu neesību lietotājs nekavējoties paziņo apkalpojošajam dienestam."

9. Svītrot 23.punktā vārdus "un uzrāda līgumu ar apkalpojošo dienestu par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu".

10. Izteikt 28.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.1.8. informācija par apkalpojošā dienesta izsaukumiem - apkalpojošā dienesta nosaukums, atbildīgās personas vārds, uzvārds un paraksts, apkalpošanas datums, apraksts, nedzēšamās elektroniskās atmiņas vai summārās atmiņas kopsumma, kā arī noformēto dokumentu nosaukums, datums un numurs (ja tādi ir noformēti);".

11. Svītrot 28.1.11.apakšpunktā vārdus "vai apkalpošanu".

12. Svītrot 28.3.apakšpunktu.

13. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnālā (turpmāk - žurnāls) un Z pārskatā norādīto informāciju izmanto ierakstiem grāmatvedības reģistros."

14. Papildināt noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Kases aparāta, kases sistēmas vai tirdzniecības automāta lietotājs žurnālā norāda:

42.1 1. Z pārskata datumu;

42.1 2. Z pārskata numuru;

42.1 3. nedzēšamajā elektroniskajā atmiņā vai fiskālajā atmiņā saglabātās reģistrētās samaksas kopsummu;

42.1 4. reģistrēto darījumu kopsummu naudas izteiksmē;

42.1 5. darījumu reģistrēšanas nodrošināšanai reģistrēto un naudas kastē vai ieņēmumu skaitītājā (tirdzniecības automātam) ielikto maiņas naudas summu;

42.1 6. reģistrēto un no naudas kastes vai ieņēmumu skaitītāja (tirdzniecības automātam) izņemto un kasē vai bankā iemaksāto vai inkasatoram nodoto naudas summu;

42.1 7. reģistrēto un no naudas kastes vai ieņēmumu skaitītāja (tirdzniecības automātam) izņemto skaidrās naudas summu, kas Z pārskata izdrukas brīdī nav iemaksāta kasē vai bankā vai nodota inkasatoram;

42.1 8. maiņas naudu dienas (Z pārskata perioda) beigās - naudas summu saskaņā ar lietotāja noteikto kārtību, ko nākamajā dienā (Z pārskata perioda sākumā) reģistrē kā naudas kastē vai ieņēmumu skaitītājā (tirdzniecības automātam) ielikto maiņas naudu;

42.1 9. apkalpojošā dienesta izsaukšanas datumu un laiku;

42.1 10. citu lietotājam nepieciešamo informāciju;

42.1 11. atbildīgo personu, kura ar parakstu apliecina žurnālā norādītās informācijas pareizību."

15. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Kases aparāta un kases sistēmas žurnāla paraugs valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumiem noteikts šo noteikumu 2.pielikumā, taksometra skaitītāja žurnāla paraugs - šo noteikumu 3.pielikumā. Lietotājs žurnālu var papildināt ar ailēm papildu rekvizītu norādīšanai."

16. Aizstāt 45.punktā skaitļus un vārdus "1., 2. vai 3.pielikumā" ar skaitļiem un vārdiem "42.1 punktā, 2. vai 3.pielikumā".

17. Svītrot 48.punktu.

18. Svītrot 67.punktā vārdus "(izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus - līdz divdesmit piektajam datumam)".

19. Svītrot 78.punktu.

20. Svītrot 79.punktā vārdus "slēdzot līgumu ar lietotāju par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu".

21. Aizstāt 80.punktā vārdus "slēdz līgumus ar lietotājiem tikai par" ar vārdiem "veic tikai".

22. Izteikt 81.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Apkalpojošā dienesta atbildīgā persona pirms kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanas pārliecinās par tās tehnisko iespēju atbilstību normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām."

23. Svītrot 82.punktu.

24. Svītrot 93.punktā vārdus "atbilstoši ar lietotājiem noslēgtajiem līgumiem".

25. Izteikt 95.punktu šādā redakcijā:

"95. Apkalpojošais dienests iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par stingrās uzskaites plombu izlietojumu (9.pielikums) attiecīgajā ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam. Valsts ieņēmumu dienests jaunas plombas neizsniedz, ja nav iesniegts pārskats par iepriekšējo ceturksni."

26. Svītrot 99.5.apakšpunktu.

27. Izteikt 100.punktu šādā redakcijā:

"100. Apkalpojošā dienesta atbildīgā persona pēc kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanas nomaina visas plombas un tehniskajā pasē izdara ierakstu par apkalpošanu, norādot apkalpošanas datumu, nedzēšamās elektroniskās atmiņas vai summārās atmiņas kopsummu, uzlikto un noņemto plombu sērijas un numurus, kā arī noformēto dokumentu (ja tādi noformēti) nosaukumu, datumu un numuru."

28. Svītrot 101. un 105.punktu.

29. Svītrot 108.punktā vārdu "operatoru".

30. Izteikt 111.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja apkalpojošais dienests ir pieņēmis lēmumu par turpmākās darbības izbeigšanu, tas 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē par to Valsts ieņēmumu dienestu un lietotājus, ja ar tiem ir noslēgti līgumi par kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpošanu."

31. Izteikt 113.punktu šādā redakcijā:

"113. Valsts ieņēmumu dienests reģistrē apkalpojošos dienestus un to apkalpojamo kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļus (modifikācijas) un veic attiecīgas izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 76. un 77.punktā minēto dokumentu saņemšanas. Lēmumu par apkalpojošo dienestu un to apkalpojamo kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu (modifikāciju) reģistrēšanu un attiecīgu izmaiņu veikšanu Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) Valsts ieņēmumu dienests paziņo savā mājaslapā internetā."

32. Papildināt noteikumus ar 113.1 un 113.2 punktu šādā redakcijā:

"113.1 Apkalpojošo dienestu un to apkalpojamo kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļus (modifikācijas), kā arī attiecīgās izmaiņas uzskata par reģistrētām Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) tajā dienā, kad paziņots lēmums.

113.2 Ja reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) nepieciešamie dokumenti netiek saņemti, tie nav pilnīgi, tajos sniegtā informācija nav pietiekama un patiesa vai ir iestājušies šo noteikumu 114. un 115.punktā minētie apstākļi, Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā pieņem lēmumu atteikt reģistrāciju un rakstiski par to paziņo personai."

33. Svītrot 1.pielikumu.

34. Aizstāt pielikumos vārdus "kasieris operators" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "kasieris" (attiecīgā locījumā).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 265Pieņemts: 05.04.2011.Stājas spēkā: 14.04.2011.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 13.04.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
228601
14.04.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)