Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.170

Rīgā 2011.gada 1.martā (prot. Nr.13 29.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.prioritātes "Sociālās iekļaušanas veicināšana" 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" 1.4.1.1.aktivitātes "Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana" 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus un prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam;

1.3. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis – ar kompleksu (vairākas mērķa grupas aptverošu un individuālām personas vajadzībām paredzētu) nodarbinātības un sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumu kopumu veicināt mērķa grupu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, mazinot sociālās atstumtības riskus un atbalstot mērķa grupu motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minētās darbības un izpildot šādus uzraudzības rādītājus:

3.1. iznākuma rādītāju – kompleksos atbalsta pasākumos iesaistītas 55 936 personas, to atbalstam izmantojot arī šo noteikumu 12.punktā norādīto virssaistību finansējumu;

3.2. rezultāta rādītāju – 35 procenti no atbalstītajām personām, izņemot personas ar I grupas redzes invaliditāti, kļūst ekonomiski aktīvas (strādā algotu darbu vai piedalās aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kuri paredz darba līguma slēgšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem) sešu mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.586 redakcijā)

4. Aktivitātes mērķa grupa ir:

4.1. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto mērķa grupu bezdarbnieki un bezdarbnieki, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 4. punktā noteiktajiem nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja un 2. panta 99. punktā noteiktajiem īpaši nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijiem;

4.2. bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ieguvuši pamatizglītību, vidējo vai augstāko izglītību, bet pēc izglītības iegūšanas nav nodibinājuši darba tiesiskās attiecības vai darba tiesiskās attiecības līdz dalībai pasākumā ir bijušas nodibinātas līdz sešiem mēnešiem;

4.3. bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

4.3.1. jaunieši, kas Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki ir reģistrējušies vismaz četrus mēnešus;

4.3.2. jaunieši bezdarbnieki pēc bērna kopšanas atvaļinājuma;

4.3.3. jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti;

4.4. bezdarbnieki, kuru apgādībā ir bērns vecumā no pusotra gada līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, kuri iesaistās kādā no Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

4.4.1. bezdarbniekam ir noteikta invaliditāte;

4.4.2. bezdarbnieks ir atzīts par trūcīgu personu;

4.5. personas ar I grupas redzes invaliditāti, kuras atbilst Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajām prasībām;

4.6. bezdarbnieki no 18 gadu vecuma, kuriem atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

4.6.1. pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vismaz sešus mēnešus;

4.6.2. Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki ir reģistrēti vismaz trīs mēnešus;

4.7. bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.461; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.512; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.586; MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.560; 4.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

5. Projekta ietvaros atbalstāmas ir šādas darbības:

5.1. karjeras plānošanas konsultācijas, individuālas speciālistu konsultācijas un grupu konsultācijas (ne vairāk kā 32 stundas), kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū, šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās mērķa grupas bezdarbniekiem;

5.2. jauniešu darba prakse (ietverot teorētiskās apmācības) šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās mērķa grupas bezdarbniekiem, nodrošinot iespēju jauniešiem (bezdarbniekiem) iegūt darba iemaņas (prakse ilgst no sešiem līdz 12 mēnešiem);

5.3. pasākums "Darba vieta jaunietim" (ilgst deviņus mēnešus), kas vērsts uz jauniešu bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu bezdarbnieku pastāvīgu nodarbinātību šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētās mērķa grupas bezdarbniekiem;

5.4. atbalsta pasākumi šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās mērķa grupas bezdarbniekiem, nodrošinot apgādībā esoša bērna pieskatīšanu pie finansējuma saņēmēja izvēlētiem pakalpojuma sniedzējiem (ne ilgāk kā sešus mēnešus);

5.5. asistenta (līdz četrām stundām dienā) un surdotulka (līdz sešām stundām dienā) pakalpojumi personām ar invaliditāti, kuras iesaistās šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās, kā arī ergoterapeita pakalpojumi personām ar invaliditāti, kuras iesaistās šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās;

5.6. pabalsta par asistenta izmantošanu (turpmāk – pabalsts) (10 stundu nedēļā) nodrošināšana šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētajai mērķa grupai ar nosacījumu, ka persona nesaņem asistenta pakalpojumu šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības vai citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros;

5.7. projekta vadība;

5.8. zinātnisks pētījums:

5.8.1. šo noteikumu 4. punktā minētās mērķa grupas bezdarbnieku (ilgstošam bezdarbam un citiem sociālās atstumtības riskiem pakļautie bezdarbnieki) un viņu mājsaimniecību situācijas, atbalsta un aktivizācijas programmu izpētei un pilnveides priekšlikumu sagatavošanai;

5.8.2. par to jauniešu profilu, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, un viņu aktivizācijas iespējām;

5.9. atbalsta pasākums šo noteikumu 4.6.apakšpunktā minētās mērķa grupas bezdarbniekiem ar atkarības problēmām (ilgst 28 dienas), kas dod iespēju ārstēt alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarību;

5.10. pasākums "Darbnīcas jauniešiem" šo noteikumu 4.7.apakšpunktā minētās mērķa grupas bezdarbniekiem, kas dod iespēju jauniešiem bezdarbniekiem izglītības iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas. Katrā izglītības programmā jaunieši bezdarbnieki iesaistās trīs nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas ļautu izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.461; MK 03.04.2012. noteikumiem Nr.240; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.512; MK 26.02.2013. noteikumiem Nr.107; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.182)

6. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista personas, kuras bezdarba periodā nav saņēmušas atbalstu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojami atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķa grupu bezdarbniekiem, un nav bijušas iesaistītas bezdarbnieku darba praksē vai apmācībā pie darba devēja atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojama bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība.

7. Šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros šo noteikumu 4.2. un 4.3.apakšpunktā minēto mērķa grupu bezdarbniekus nenodarbina nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai).

8. Pabeidzot dalību kādā no šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētajiem pasākumiem, atkārtoti šo noteikumu 4.2. un 4.3.apakšpunktā minēto mērķa grupu bezdarbniekus pasākumā var iesaistīt tikai pēc 12 mēnešiem. Jaunietis bezdarbnieks, kas piedalās šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajā pasākumā (dalības laiks nav ilgāks par astoņiem mēnešiem), pēc paša vēlēšanās, pārtraucot dalību šajā pasākumā, var iesaistīties šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajā pasākumā, ja viņš atbilst šo noteikumu 4.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

9. Finanšu atbalstu šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētās mērķa grupas nodarbināšanai šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr.
1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1998/2006), Komisijas 2007.gada 24.jūlija Regulu (EK) Nr. 875/2007 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un par Regulas (EK) Nr. 1860/2004 grozīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2007.gada 25.jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 875/2007) un Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1535/2007 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2007.gada 21.decembris, Nr. L 337) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1535/2007).

10. Šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.9. un 5.10.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību organizēšanā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs) piemēro kārtību, kas noteikta normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ja šie noteikumi nenosaka citādi.

(Grozīts ar MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.512)

11. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Atbildīgā iestāde minēto atlasi organizē vienu reizi.

12. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 18 136 721 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 16 707 386 euro un valsts budžeta finansējums – 1 429 335 euro. Apakšaktivitātei pieejamais attiecināmais saistību apjoms, kas pārsniedz šajā punktā norādīto kopējo attiecināmo finansējumu, ir 2 161 998,22 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 991 632,76 euro un valsts budžeta finansējums – 170 365,46 euro. Papildus aktivitātei pieejamam finansējumam (ieskaitot šajā punktā norādīto virssaistību finansējumu) pieejams starptautiskas institūcijas līdzfinansējums:

12.1. šo noteikumu 5.8.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ne vairāk kā 30 000 ASV dolāru apmērā, ko projektā paredz kā neattiecināmās izmaksas;

12.2. šo noteikumu 5.8.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ne vairāk kā 6 300 euro apmērā, ko projektā paredz kā neattiecināmās izmaksas.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.182 redakcijā)

13. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 92,12 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk par šo noteikumu 12.punktā noteikto apmēru.

(Grozīts ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.182)

14. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 20 298 719,22 euro (ieskaitot šo noteikumu 12. punktā norādīto virssaistību finansējumu).

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.182 redakcijā)

15. Projekta iesniedzējs ir iestāde (darba tirgus institūcija), kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā, sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām.

II. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde un to kompetences sadalījums

16. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

16.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

16.2. nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu ierobežotam projektu iesniedzēju lokam;

16.3. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

16.4. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;

16.5. uzkrāj datus par projekta iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

16.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

16.7. saskaņo šo noteikumu 70.punktā minētos projekta grozījumus un, ja ir iebildumi, sniedz atzinumu par konstatētajiem trūkumiem projekta grozījumos;

16.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

16.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 12.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais attiecināmais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

17. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

17.1. izstrādā vienošanās projektu;

17.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju;

17.3. izstrādā metodiskos palīgmateriālus finansējuma saņēmējam, kurš Eiropas Savienības fondu ietvaros veic iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un kas ir pasūtītājs minētā likuma izpratnē;

17.4. veic projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību;

17.5. izskata un apstiprina finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus;

17.6. sniedz informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai;

17.7. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vada Padomes regulas Nr.
1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

17.8. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

17.9. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma rīkojumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei sertifikācijas iestādei vai, ja izdevumu deklarācijas sagatavo sertifikācijas iestāde, iesniedz sertifikācijas iestādē aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību;

17.10. apstiprina projekta grozījumus, ievērojot šo noteikumu 69. un 71.punkta nosacījumus, bet 70.punktā minētajā gadījumā – ja atbildīgā iestāde ir saskaņojusi projekta grozījumus;

17.11. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

17.12. uzkrāj datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

17.13. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.916; 17.4.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 02.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

18. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Projektu iesniegumu atlase

19. Atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam, kas atbilst šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām, uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums).

20. Uzaicinājumā norāda:

20.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību, ja to iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski;

20.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu. Termiņš nav īsāks par 30 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

20.3. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

20.4. tīmekļa vietni, kurā ievietots vienošanās projekts;

20.5. šo noteikumu 63.punktā minēto projekta īstenošanas laikposmu.

21. Projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

21.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

21.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres, nomas un iegādes izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums);

21.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus nemaina un nedzēš;

21.4. noformējot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā atbilstību šo noteikumu 28.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem un 28.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

21.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām projekta aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, izvēlēto mērķa grupu un projekta īstenošanas noteikumiem;

21.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 87., 88., 89. un 90.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

21.7. projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

21.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi "oriģināls" vai "kopija"). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

21.7.2. elektroniski (projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām);

21.8. projekta iesniegumu iesniedz šo noteikumu 20.2.apakšpunktā minētajā uzaicinājumā norādītajā termiņā personīgi, pa pastu vai elektroniski.

22. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi tajā pašā dienā vai divu darbdienu laikā nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

23. Atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt ierobežotu projektu iesniegumu papildu atlasi, ja:

23.1. šo noteikumu 20.2.apakšpunktā minētajā termiņā projekta iesniedzējs nav iesniedzis projekta iesniegumu;

23.2. projekta iesniegums ir noraidīts;

23.3. projekta iesniegums ir apstiprināts par summu, kas ir mazāka par šo noteikumu 12.punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummu.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

24. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

24.1. komisijas personālsastāvu (komisijas priekšsēdētāju, balsstiesīgos komisijas locekļus un to aizvietotājus) veido Labklājības ministrijas pārstāvji, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

24.2. vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāja statusā (bez balsstiesībām);

24.3. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits deleģēts pārstāvis.

25. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

26. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 28.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas minētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Šajā punktā minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē tīmekļa vietnē (www.lm.gov.lv/sf).

27. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 28.1. un 28.2.apakšpunktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 28.3.apakšpunktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

28. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

28.1. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

28.1.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

28.1.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

28.1.3. projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona);

28.1.4. projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski);

28.1.5. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

28.1.6. projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā;

28.1.7. ir iesniegts šo noteikumu 21.7.1.apakšpunktā noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

28.1.8. projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

28.1.9. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 21.2.apakšpunktā minētie dokumenti;

28.1.10. projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

28.1.11. visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

28.1.12. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

28.1.13. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām;

28.1.14. projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 13.punktā minēto finansējuma apmēru;

28.1.15. projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto maksimālo projekta finansējuma apmēru;

28.1.16. projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 50., 51., 52., 53., 54., 55., 57., 87., 88. un 90.punktā minētajām izmaksām;

28.1.17. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 52., 54., 56., 89. un 90.punktā un 51.1.1., 51.1.4., 51.2.1., 51.2.2., 51.2.4., 51.3., 51.4., 51.5., 53.2.2., 53.2.3., 53.2.4., 53.2.5., 53.4., 55.6. un 87.5.apakšpunktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumu;

28.1.18. projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 63.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

28.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

28.2.1. projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu;

28.2.2. projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota;

28.2.3. projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas;

28.2.4. projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu;

28.2.5. projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji un rezultāta rādītāji sekmē šo noteikumu 3.punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

28.2.6. projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas;

28.2.7. projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

28.2.8. projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

28.2.9. projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums);

28.2.10. projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

28.2.11. projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 65. un 66.punktā minētajām prasībām;

28.3. kvalitātes kritēriji (specifiski politikas ieviešanas kritēriji):

28.3.1. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem no teritorijām ar augstu bezdarba, īpaši ilgstošā bezdarba, līmeni;

28.3.2. projekta iesniegumā izvērtēta iespējamo pasākumu ietekme uz vietējo darba tirgu;

28.3.3. projekts nodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu pēctecību;

28.3.4. projektā paredzētas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu (dzimumu līdztiesība, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesības);

28.3.5. projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi;

28.3.6. projekts nodrošina inovatīvus pakalpojumus mērķa grupai;

28.3.7. projekts ietver komplekso atbalsta pasākumu izvērtējumu.

(Grozīts ar MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.512; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.586)

29. Par šo noteikumu 28.3.1.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli 10 punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

29.1. projekta iesniegumā paredzēts nodrošināt pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita ir lielāks par vidējo rādītāju valstī vairāk nekā divas reizes, – pieci punkti;

29.2. projekta iesniegumā paredzēts nodrošināt pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita ir lielāks par vidējo rādītāju valstī, bet ne vairāk kā divas reizes, – trīs punkti;

29.3. projekta iesniegumā paredzēts nodrošināt pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita atbilst valsts vidējam rādītājam vai ir mazāks, – divi punkti.

30. Par šo noteikumu 28.3.2.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli astoņus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

30.1. projekta iesniegumā analizēta iespējamo pasākumu ietekme uz vietējo darba tirgu – četri punkti;

30.2. projekta iesniegumā prognozēti darba tirgus rādītāji un situācijas uzlabojumi – četri punkti;

30.3. projekta iesniegumā nav analizēta iespējamo pasākumu ietekme uz vietējo darba tirgu un nav prognozēti darba tirgus rādītāji un situācijas uzlabojumi – nulle punktu.

31. Par šo noteikumu 28.3.3.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli trīs punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

31.1. projekts nodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu analīzi un pēctecības novērtējumu – trīs punkti;

31.2. projekts nenodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu analīzi un pēctecības novērtējumu – nulle punktu.

32. Par šo noteikumu 28.3.4.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli piecus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

32.1. paredzētās aktivitātes sekmē trīs vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu – pieci punkti;

32.2. paredzētās aktivitātes sekmē divu vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu – trīs punkti;

32.3. paredzētās aktivitātes sekmē viena vienlīdzīgu iespēju pamatprincipa ievērošanu – viens punkts;

32.4. projektā nav paredzētas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu – nulle punktu.

33. Par šo noteikumu 28.3.5.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli deviņus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

33.1. projekta iesniegumā analizēti projekta īstenošanas termiņu riski – trīs punkti;

33.2. projekta iesniegumā analizēti projekta īstenošanas finanšu riski – trīs punkti;

33.3. projekta iesniegumā analizēti aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes riski – trīs punkti;

33.4. projekta iesniegumā nav analizēti projekta īstenošanas termiņu un finanšu riski, kā arī aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes riski – nulle punktu.

34. Par šo noteikumu 28.3.6.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli divus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

34.1. projekta iesniegums paredz inovatīvus izmēģinājumprojektus pakalpojumu sniegšanā mērķa grupai – divi punkti;

34.2. projekta iesniegums neparedz inovatīvus izmēģinājumprojektus pakalpojumu sniegšanā mērķa grupai – nulle punktu.

35. Par šo noteikumu 28.3.7.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli trīs punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

35.1. projekta iesniegumā paredzēts komplekso atbalsta pasākumu izvērtējums – trīs punkti;

35.2. projekta iesniegumā nav paredzēts komplekso atbalsta pasākumu izvērtējums – nulle punktu.

V. Lēmuma pieņemšana un paziņošana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu

36. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

36.1. tā atbilstība šo noteikumu 28.1. un 28.2.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem ir novērtēta ar "Jā";

36.2. tas šo noteikumu 28.3.2., 28.3.3., 28.3.4. un 28.3.5.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis punktu skaitu, kas ir vienāds ar šo noteikumu 40.4., 40.5., 40.6. un 40.7.apakšpunktā attiecīgajam kvalitātes kritērijam noteikto minimāli iegūstamo punktu skaitu vai ir lielāks par to.

37. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs šo noteikumu 45.punktā noteiktajā termiņā novērš projekta iesniegumā konstatētos trūkumus, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

37.1. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 28.1.7., 28.1.8., 28.1.9., 28.1.10., 28.1.11., 28.1.12., 28.1.13., 28.1.14., 28.1.15., 28.1.16., 28.1.17. vai 28.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, izņemot gadījumu, ja projekta iesniegumam nav pievienoti šo noteikumu 21.2.apakšpunktā minētie dokumenti;

37.2. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 28.2.2., 28.2.3., 28.2.4., 28.2.5., 28.2.6., 28.2.7., 28.2.8., 28.2.9., 28.2.10. vai 28.2.11.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem.

38. Šo noteikumu 37.punktā minētais nosacījums var ietvert:

38.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

38.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

38.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 52., 54., 56., 89. un 90.punktā, kā arī 51.1.1., 51.1.4., 51.2.1., 51.2.2., 51.2.4., 51.3., 51.4., 51.5., 53.2.2., 53.2.3., 53.2.4., 53.2.5., 53.4., 55.6. un 87.5.apakšpunktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus;

38.4. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 28.1.7., 28.1.8., 28.1.9., 28.1.10., 28.1.11., 28.1.12., 28.1.13., 28.1.14., 28.1.15., 28.1.16., 28.1.17. un 28.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.512; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.586)

39. Ja šo noteikumu 37. un 38.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 28.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem.

40. Atbildīgā iestāde pārtrauc un neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

40.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 28.1.1., 28.1.2., 28.1.3., 28.1.4., 28.1.5. vai 28.1.6.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

40.2. projekta iesniegumam nav pievienoti šo noteikumu 21.2.apakšpunktā minētie dokumenti;

40.3. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 28.2.1.apakšpunktā minētajam atbilstības kritērijam;

40.4. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 28.3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

40.5. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 28.3.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

40.6. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 28.3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par vienu punktu;

40.7. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 28.3.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par sešiem punktiem.

41. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde kopā ar pamatojošiem dokumentiem (izrakstu no komisijas sēdes protokola ar komisijas lēmumu) piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta projekta iesniedzējam.

42. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas noteikumiem.

43. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 21.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

44. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 37. un 38.punktu.

45. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par to izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās. Minēto informāciju projekta iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

45.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi "oriģināls" vai "kopija"). Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

45.2. elektroniski (informācijai par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

46. Komisija izvērtē šo noteikumu 45.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi
10 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes noteiktā informācijas iesniegšanas termiņa beigām. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā pārvaldes lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

47. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 46.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, divas apstiprinātā projekta kopijas, kā arī divas dokumenta kopijas, kurā ietverta informācija par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 21.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

48. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 46.punktā noteiktā termiņa beigām.

49. Ja pieņemts lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 41.punktā noteiktajam projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 21.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

VI. Projekta īstenošanas nosacījumi

50. Projekta ietvaros plāno šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

50.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu apakšpozīcijās:

50.1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;

50.1.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

50.1.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

50.1.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

50.1.5. (svītrots ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.461);

50.2. netiešās izmaksas kā vienu izmaksu pozīciju;

50.3. neparedzētās izmaksas;

50.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta izmaksas atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34. panta 2. punktam šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas pielāgošanai, lai nodrošinātu to jauniešu uzskaiti, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.461; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.182)

51. Šo noteikumu 50.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

51.1. izmaksas šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

51.1.1. ikmēneša stipendija 170,74 euro apmērā par viena mēneša darba dienām, ko izmaksā proporcionāli faktiskajam darba prakses vai teorētisko apmācību laikam attiecīgajā mēnesī;

51.1.2. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas;

51.1.3. nelaimes gadījumu darba prakses vietā apdrošināšanas izmaksas;

51.1.4. dotācija šo noteikumu 61.2.apakšpunktā minētajiem pieaicinātajiem asistentiem, kas nodrošina asistenta pakalpojumus šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajiem mērķa grupas bezdarbniekiem, nepārsniedzot 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, proporcionāli dienu skaitam, kad bezdarbnieks ar invaliditāti iesaistījies pasākumā;

51.2. finanšu atbalsts šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kas tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006, Komisijas regulu Nr. 875/2007 vai Komisijas regulu Nr. 1535/2007:

51.2.1. dotācija ikmēneša darba algai par šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minēto mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanu pilnu darba laiku pirmo sešu mēnešu periodā 142,29 euro apmērā (jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti – 213,43 euro apmērā) proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām;

51.2.2. dotācija ikmēneša darba algai par šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minēto mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanu pilnu darba laiku atlikušo trīs mēnešu periodā 71,14 euro apmērā (jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti – 142,29 euro apmērā) proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām;

51.2.3. izdevumi par veselības pārbaužu veikšanu, kuras paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētajiem mērķa grupas bezdarbniekiem;

51.2.4. dotācija šo noteikumu 61.2.apakšpunktā minētajiem pieaicinātajiem asistentiem, kas nodrošina asistenta pakalpojumus šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētajiem mērķa grupas bezdarbniekiem, nepārsniedzot 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, proporcionāli dienu skaitam, kad bezdarbnieks ar invaliditāti iesaistījies pasākumā;

51.3. pabalsts šo noteikumu 5.6.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir 17,07 euro par vienu nedēļu (10 stundas nedēļā), un to izmaksā reizi mēnesī;

51.4. izmaksas šo noteikumu 5.9.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

51.4.1. pacienta iemaksa 7,11 euro apmērā par vienu ārstēšanās dienu, saņemot ārstniecības pakalpojumus ambulatori vai stacionāri par pacientiem, kuri nav atbrīvoti no pacientu iemaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu;

51.4.2. izmitināšanas un ēdināšanas izdevumi 13,37 euro apmērā dienā proporcionāli faktiskajam bezdarbnieka izmitināšanas un ēdināšanas dienu skaitam (kopā nepārsniedzot 28 dienas), saņemot ārstniecības pakalpojumus ambulatori (dienas stacionārā);

51.5. ikmēneša stipendija 56,91 euro apmērā (jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti – 85,37 euro apmērā) proporcionāli dienu skaitam, kad jaunietis bezdarbnieks iesaistījies pasākumā, šo noteikumu 5.10.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.461; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.512; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.586; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1222; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.182)

52. Šo noteikumu 50.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas – telpu īres un nomas izmaksas, kā arī iekārtu, inventāra un aparatūras remonta, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas. Šo izmaksu apmērs nedrīkst pārsniegt divus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām.

53. Šo noteikumu 50.1.3.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

53.1. iepirkuma procedūru īstenošanas izmaksas;

53.2. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstu un kompensāciju, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.8., 5.9. un 5.10.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, ievērojot šādus nosacījumus:

53.2.1. ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

53.2.2. šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai teorētisko apmācību izdevumi, tai skaitā darba devēja piesaistīto ekspertu un mācībspēku uzņēmuma līguma izmaksas, bet ne vairāk kā 426,86 euro apmērā par vienu darba prakses vietu;

53.2.3. atlīdzības izmaksas darba prakses vadītājam, kas strādā ar darba praksē iesaistītajiem bezdarbniekiem (viens darba vadītājs vada darba praksi pieciem bezdarbniekiem vai mazākam bezdarbnieku skaitam, ja darba devējs ir pieteicis mazāk darba prakses vietu), atalgojumu piešķirot 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas, ko izmaksā proporcionāli apmācāmo mērķa grupas dalībnieku skaitam, – par katru mērķa grupas dalībnieku darba prakses vadītājs saņem vienu piekto daļu no atlīdzības apmēra (attiecināms, ja īsteno šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību);

53.2.4. ikmēneša darba algas dotācija darba vadītājam, ko piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra, ja tiek nodarbināti pieci šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētie mērķa grupas bezdarbnieki. Attiecīgi par katra mērķgrupas dalībnieka darba vadīšanu darba vadītājs saņem vienu piekto daļu no minētās darba algas dotācijas apmēra (attiecināms, ja īsteno šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību);

53.2.5. uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.10.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai (iepazīstināšana ar bezdarbnieka izvēlētajai profesionālās izglītības programmai nepieciešamajām teorētiskajām un praktiskajām pamatzināšanām, praktiska ievirze bezdarbnieka izvēlētajā profesionālās izglītības programmā un bezdarbnieka izmitināšana dienesta viesnīcā) nepārsniedz 569,15 euro proporcionāli mēnesī nodrošinātām viena bezdarbnieka iesaistes dienām pasākumā;

53.3. projekta īstenošanas personāla iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi);

53.4. biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preces un inventāra priekšmeti vērtībā līdz 213 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu), kā arī citu preču un materiālu izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas;

53.5. uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.8.apakšpunktā minēto zinātnisko pētījumu un pamatojošās dokumentācijas tulkošanai.

(Grozīts ar MK 03.04.2012. noteikumiem Nr.240; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.512; MK 26.02.2013. noteikumiem Nr.107; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1222; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.182)

54. Šo noteikumu 50.4. apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz vienu procentu no projektam paredzētā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmēra un ietver:

54.1. darba prakses vietas un darba vietas pielāgošanai nepieciešamās iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas, tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas. Vienreizēja dotācija nepārsniedz 711,44 euro par vienas darba prakses vietas vai darba vietas pielāgošanu, un to piešķir saskaņā ar darba prakses devēja vai darba devēja iesniegto tāmi par darba prakses vietas vai darba vietas pielāgošanu atbilstoši ergoterapeita atzinumam;

54.2. uzņēmuma līguma izmaksas bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas pielāgošanai, nodrošinot attālinātas pieslēgšanās un datu ievades iespējas.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.182 redakcijā)

55. Šo noteikumu 50.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas šo noteikumu 5.7.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

55.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas);

55.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

55.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

55.4. telpu īres un nomas izmaksas;

55.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

55.6. biroja un kancelejas preču izmaksas (nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 213 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

55.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

55.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1222)

56. Šo noteikumu 50.3.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, tās izlieto iepriekš neplānotu projekta attiecināmo tiešo izmaksu segšanai un, ja nepieciešams, netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanai.

57. Attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas atkarībā no tā, vai projekta ietvaros iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi paredzēti apliekamu vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav paredzēti likumā "Par pievienotās vērtības nodokli".

57.1 Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus (tai skaitā virssaistību finansējumu) plāno, projekta īstenošanu finansē un maksājumus valsts budžeta iestādei veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.512 redakcijā)

58. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 12.punktā, neattiecina izmaksas:

58.1. kas nav norādītas šo noteikumu 51., 52., 53., 54., 55., 57., 87. un 90.punktā, 50.3. un 50.1.4.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 52., 54., 56., 89. un 90.punktā un 51.1.1., 51.1.4., 51.2.1., 51.2.2., 51.2.4., 51.3., 51.4, 51.5., 53.2.2., 53.2.3., 53.2.4., 53.2.5., 53.4., 55.6. un 87.5.apakšpunktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumiem;

58.2. par kurām nav uzņemtas saistības projekta aktivitāšu īstenošanas laikā un par kurām maksājumi nav veikti vienošanās nosacījumos noteiktajā termiņā;

58.3. kas paredzētas kā starptautiskas institūcijas līdzfinansējums:

58.3.1. šo noteikumu 5.8.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ne vairāk kā 30 000 ASV dolāru apmērā;

58.3.2. šo noteikumu 5.8.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ne vairāk kā 6 300 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 03.04.2012. noteikumiem Nr.240; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.512; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.586; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.182)

59. Sniedzot atbalstu darba prakses devējiem šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, finansējuma saņēmējs ar izvēlēto darba prakses devēju slēdz līgumu par pasākuma īstenošanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu darba prakses devējs:

59.1. no jauna izveido prakses vietu un slēdz līgumu par darba prakses īstenošanas kārtību. Līgumā par darba prakses īstenošanas kārtību nosaka darba prakses uzsākšanas un izbeigšanas nosacījumus, stipendiju saņemšanas kārtību, pušu pienākumus un tiesības, kā arī darba prakses periodu;

59.2. nodrošina teorētisko apmācību bezdarbniekam darba prakses laikā esošo pienākumu izpildes nodrošināšanai, ja darba prakses laiks ir garāks par sešiem mēnešiem, un pēc darba prakses devēja ieskatiem, ja darba prakse nepārsniedz sešus mēnešus (apmācību laiks nedrīkst pārsniegt pusi no kopējā darba prakses laika);

59.3. nodrošina kvalificētu darba prakses vadītāju, kurš palīdz pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem apgūt darba praksei nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas (izņemot laiku, kad bezdarbnieks iegūst teorētiskās zināšanas). Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā nodarbina bezdarbnieku.

60. Ja šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētajos pasākumos iesaistītas personas ar invaliditāti, pirms viņu pieņemšanas darba praksē vai darbā finansējuma saņēmēja izvēlēts ergoterapeits novērtē attiecīgajām personām piedāvātās darba prakses vietas vai darba vietas un nosaka nepieciešamos pielāgojumus. Finansējuma saņēmēja izvēlēts ergoterapeits pēc piedāvātās darba prakses vietas vai darba vietas novērtēšanas iesniedz finansējuma saņēmējam rakstisku atzinumu par darba prakses vietas vai darba vietas atbilstību un darba prakses vietas vai darba vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem (aprīkojumu, tehniskajām sistēmām) atbilstoši personas ar invaliditāti funkcionālā traucējuma veidam, smaguma pakāpei un veicamajam darbam. Ergoterapeits nosaka arī surdotulka pakalpojumu nepieciešamību personām ar dzirdes traucējumiem. Ja ergoterapeits atzinumā norāda, ka attiecīgās personas nodarbināšana darba devēja piedāvātajā darba prakses vietā vai darba vietā nav iespējama, pasākums pie izvēlētā darba devēja netiek īstenots.

60.1 Šo noteikumu 5.punktā minētās atbalstāmās darbības, ko plānots finansēt no virssaistību finansējuma, finansējuma saņēmējs uzsāk vai turpina īstenot ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc šo noteikumu 12.punktā minētā virssaistību finansējuma iekļaušanas vienošanās nosacījumos, bet izdevumus par minēto atbalstāmo darbību īstenošanu vai maksājumus valsts budžeta ieņēmumos attiecīgi finansējuma saņēmējs vai sadarbības iestāde uzsāk veikt pirmajā pusgadā pēc šo noteikumu 12.punktā minētā virssaistību finansējuma iekļaušanas vienošanās nosacījumos.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.512 redakcijā)

61. Īstenojot šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, darba devējs:

61.1. atbilstoši ergoterapeita atzinumam pielāgo darba prakses vietu vai darba vietu personām ar invaliditāti;

61.2. nodrošina personām ar invaliditāti nepieciešamo surdotulku, asistentu un citu speciālistu pakalpojumus.

62. Sniedzot atbalstu darba devējiem šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, finansējuma saņēmējs ievēro šādas prasības:

62.1. pirms finanšu atbalsta piešķiršanas jauniešu bezdarbnieku nodarbināšanai Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs pārbauda, vai darba devējam piešķirtais finanšu atbalsts kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru vai Komisijas regulas Nr.
875/2007 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru (darba devējiem, kuri darbojas zivsaimniecības nozarē), vai Komisijas regulas Nr. 1535/2007 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru (darba devējiem, kuri darbojas lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē);

62.2. (svītrots ar MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.512);

62.3. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktā minētos darbības jomu ierobežojumus. Darba devējiem, kuri darbojas zivsaimniecības nozarē, de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 875/2007 nosacījumus, un darba devējiem, kuri darbojas lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē, de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1535/2007 nosacījumus;

62.4. finanšu atbalstu nepiešķir, ja:

62.4.1. darba devējs nav iesniedzis uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

62.4.2. plānotā atbalsta piešķiršanas rezultātā darba devējam piešķirtais atbalsts pārsniegs šo noteikumu 62.1.apakšpunktā noteikto maksimālo atbalsta apmēru;

62.4.3. atbalsta saņēmējs ir grūtībās nonācis saimnieciskās darbības veicējs, kuram:

62.4.3.1. ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas nolēmumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas nolēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

62.4.3.2. dienā, kad iesniegts pieteikums par dalību pasākumā, zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā – ceturtdaļu no pamatkapitāla, un konstatējamas šo noteikumu 62.4.3.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

62.4.3.3. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu dienā, kad iesniegts pieteikums par dalību pasākumā, ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība – un konstatējams šo noteikumu 62.4.3.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

62.4.3.4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs saimnieciskās darbības veicēja nespēju turpināt darbību;

62.5. saņemto finanšu atbalstu jauniešu bezdarbnieku nodarbināšanai darba devējs nedrīkst apvienot ar citu komercdarbības atbalstu attiecībā uz tām pašām kompensējamām izmaksām;

62.6. finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.461; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.512; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.855; MK 26.02.2013. noteikumiem Nr.107)

63. Projekta īstenošanu plāno no vienošanās noslēgšanas līdz 2015.gada 30.jūnijam.

(Grozīts ar MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.512)

64. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

65. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr.
1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

66. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

67. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 50.4.apakšpunktā minēto izmaksu atsevišķu uzskaiti un dokumentēšanu vienošanās nosacījumos noteiktajos dokumentos.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.461)

68. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 5.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai pirmo iepirkuma konkursu izsludina triju mēnešu laikā no šo noteikumu 36.punktā minētā lēmuma vai šo noteikumu 47.punktā minētā atzinuma spēkā stāšanās dienas.

68.1 Līgumos, kas noslēgti atbilstoši šo noteikumu 10.punktā minētajai aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtībai un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, var piemērot avansa maksājumus ne vairāk kā 50 % apmērā no līguma summas šo noteikumu 5.10.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.586 redakcijā)

68.2 Līgumos, kurus projekta ietvaros finansējuma saņēmējs slēdz par pakalpojumiem, kas paredzēti šo noteikumu 5.8.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, var piemērot avansa maksājumus ne vairāk kā 50 % apmērā no attiecīgā līguma summas.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.182 redakcijā)

69. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

70. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

70.1. projekta mērķi;

70.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

70.3. projekta īstenošanas termiņu;

70.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

70.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

71. Nepārsniedzot šo noteikumu 52., 54., 56., 89. un 90.punktā, 51.1.1., 51.1.4., 51.2.1., 51.2.2., 51.2.4., 51.3., 51.4., 51.5., 53.2.2., 53.2.3., 53.2.4., 53.2.5., 53.4., 55.6. un 87.5.apakšpunktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

71.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 50.1.1., 50.1.2., 50.1.3., 50.1.4. un 50.4.apakšpunktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

71.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 51., 52., 53. un 54.punktā minētajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 50.1.1., 50.1.2., 50.1.3. un 50.4.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

71.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 50.1.4.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

71.4. šo noteikumu 50.3.apakšpunktā minēto izmaksu pārdali.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.461; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.512; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.586)

VII. Pabalsta piešķiršanas, finansēšanas un saņemšanas nosacījumi

72. Lai saņemtu pabalstu šo noteikumu 51.3.apakšpunktā noteiktajā apmērā, persona vai tās pilnvarotais pārstāvis jebkurā finansējuma saņēmēja teritoriālajā struktūrvienībā (filiālē) iesniedz rakstisku iesniegumu (var izmantot veidlapu, kas publicēta finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē) personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošiem normatīvajiem aktiem). Iesniegumā norāda šādu informāciju:

72.1. personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

72.2. vēlamais saziņas veids;

72.3. apliecinājums, ka persona nesaņem asistenta pakalpojumus šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības vai citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros.

(Grozīts ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.916)

73. Šo noteikumu 72.punktā minētā iesnieguma iesniedzējs ar parakstu apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

74. Finansējuma saņēmēja amatpersona mēneša laikā pēc šo noteikumu 72.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda un izvērtē personas atbilstību pabalsta saņemšanas nosacījumiem un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, nosakot arī pabalsta izmaksas datumu, vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības. Lēmumu adresātam paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Pārbaudot personas atbilstību pabalsta saņemšanas nosacījumiem, finansējuma saņēmēja amatpersona pārbauda, vai persona nesaņem asistenta pakalpojumu kādā no finansējuma saņēmēja piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kā arī izlases veidā var pārbaudīt šo noteikumu 72.3.apakšpunktā minēto apliecinājumu, ja nepieciešams, sadarbojoties ar citām kompetentajām institūcijām vai biedrībām un nodibinājumiem.

75. Pabalstu piešķir uz laiku, ne ilgāku par 2014.gada 31.decembri.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.855 redakcijā)

76. Finansējuma saņēmēja amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu, ja persona neatbilst šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētās mērķa grupas dalībniekam noteiktajām prasībām pabalsta saņemšanai vai saņem asistenta pakalpojumus šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības vai citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros.

77. Finansējuma saņēmēja amatpersonas izdoto administratīvo aktu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu finansējuma saņēmēja vadītājam viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Finansējuma saņēmēja vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no finansējuma saņēmēja vadītāja lēmuma spēkā stāšanās dienas.

78. Pabalstu piešķir ar nedēļu, kad saņemts šo noteikumu 72.punktā minētais iesniegums, un sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc tam, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.

79. Pabalstu finansējuma saņēmējs bez maksas pārskaita šo noteikumu 72.1.apakšpunktā minētajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

80. Persona, kurai piešķirts pabalsts, vai tās pilnvarotais pārstāvis piecu darbdienu laikā informē finansējuma saņēmēju par:

80.1. personas ievietošanu stacionārajā ārstniecības iestādē vai sociālās aprūpes institūcijā, vai ieslodzījuma vietā;

80.2. to, ka personai piešķirts pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;

80.3. to, ka persona saņem asistenta pakalpojumu šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības vai citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros;

80.4. citiem apstākļiem, kas var būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

81. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja persona, kurai piešķirts pabalsts, neatbilst šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētās mērķa grupas dalībniekam noteiktajām prasībām pabalsta saņemšanai un ja persona, kurai piešķirts pabalsts, vai tās pilnvarotais pārstāvis:

81.1. iesniedz finansējuma saņēmējam šo noteikumu 80.punktā minēto informāciju;

81.2. nav paziņojis par šo noteikumu 80.punktā minēto apstākļu iestāšanos, bet finansējuma saņēmējs šo informāciju ir saņēmis no kompetentajām institūcijām vai biedrībām un nodibinājumiem;

81.3. iesniedzot finansējuma saņēmējam iesniegumu par pabalsta saņemšanu, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

82. Pabalsta izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta izmaksa.

83. Personai, kurai piešķirts pabalsts, ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam piešķirtā pabalsta izmaksai izlietotos finanšu līdzekļus par laikposmu, kopš iestājušies šo noteikumu 80.punktā minētie apstākļi, un persona, kurai piešķirts pabalsts, nav par to informējusi finansējuma saņēmēju vai ir sniegusi nepatiesas ziņas finansējuma saņēmējam.

84. Ja persona, kurai piešķirts pabalsts, nepamatoti saņemto pabalstu neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu finansējuma saņēmējs piedzen, iesniedzot izpildrīkojumu tiesu izpildītājam administratīvā akta piespiedu izpildei.

85. Finansējuma saņēmējs uzskaita šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētās mērķa grupas dalībniekus un tiem izmaksātā pabalsta apmēru.

VIII. Noslēguma jautājumi

86. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumus Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 16., 118., 149.nr.; 2010, 45., 94., 130.nr.; 2011, 3.nr.).

87. Projektā, kura īstenošana aktivitātes ietvaros uzsākta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, līdz 2010.gada 19.martam veiktās netiešās izmaksas šādās izmaksu pozīcijās uzskatāmas par attiecināmām izmaksām:

87.1. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

87.2. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

87.3. telpu īres un nomas izmaksas;

87.4. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

87.5. biroja un kancelejas preču izmaksas (nebūtiski inventāra priekšmeti vērtībā līdz 213 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

87.6. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

87.7. komandējuma vai darba brauciena izmaksas.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1222)

88. Projektā, kura īstenošana aktivitātes ietvaros uzsākta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, līdz 2010.gada 19.martam veiktās projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas), uzskatāmas par neattiecināmām izmaksām.

89. Šo noteikumu 87. un 88.punktā minētās izmaksas kopā nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

90. Ja projekta īstenošana aktivitātes ietvaros uzsākta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, projekta netiešajām izmaksām, kas radušās kopš 2010.gada 20.marta, šādās izmaksu pozīcijās piemēro normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu noteikto netiešo izmaksu nemainīgo likmi:

90.1. projekta vadības personāla izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas);

90.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

90.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

90.4. telpu īres un nomas izmaksas;

90.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

90.6. biroja un kancelejas preču izmaksas (nebūtiski inventāra priekšmeti vērtībā līdz 213 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

90.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

90.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1222)

91. Šo noteikumu normas, kas regulē jauniešu darba praksi, piemēro tikai attiecībā uz tām jauniešu darba prakses vietām, kuras ir izveidotas. Izveidotajās jauniešu darba prakses vietās var iesaistīt arī citus jauniešus bezdarbniekus.

92. Izdarot grozījumus projektā, kas paredz šo noteikumu 50.4.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas piemērošanu, finansējuma saņēmējs iesniedz dokumentus, kas pamato budžetā paredzēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta izmaksu aprēķinus un nepieciešamību projekta aktivitāšu īstenošanai atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.461)

93. Šo noteikumu 62.2.apakšpunktu piemēro līdz 2011.gada 31.decembrim.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.461 redakcijā)

94. Līgumam par šo noteikumu 5.8.2. apakšpunktā minētā zinātniskā pētījuma veikšanu normatīvos aktus par ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisko līgumu izstrādi un slēgšanu valsts tiešās pārvaldes iestādēs piemēro tiktāl, ciktāl to pieļauj starptautiskās organizācijas tipveida līguma nosacījumi.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.182 redakcijā)

95. Finanšu atbalsts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006 tiek sniegts līdz 2014. gada 30. jūnijam.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.560 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.marta noteikumiem Nr.170

(Pielikums grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.461; MK 03.04.2012. noteikumiem Nr.240; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.512; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1222)

Labklājības ministre I.Jurševska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 170Pieņemts: 01.03.2011.Stājas spēkā: 19.03.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 44, 18.03.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
227323
{"selected":{"value":"01.01.2015","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.09.2014","iso_value":"2014\/09\/26","content":"<font class='s-1'>26.09.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.04.2014","iso_value":"2014\/04\/11","content":"<font class='s-1'>11.04.2014.-25.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-10.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.08.2013","iso_value":"2013\/08\/21","content":"<font class='s-1'>21.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.03.2013","iso_value":"2013\/03\/08","content":"<font class='s-1'>08.03.2013.-20.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.12.2012","iso_value":"2012\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2012.-07.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2012","iso_value":"2012\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2012.-14.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2012","iso_value":"2012\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2012.-31.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.01.2012","iso_value":"2012\/01\/02","content":"<font class='s-1'>02.01.2012.-05.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2011","iso_value":"2011\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2011.-01.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2011","iso_value":"2011\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2011.-08.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.03.2011","iso_value":"2011\/03\/19","content":"<font class='s-1'>19.03.2011.-29.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2015
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"