Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.135

Rīgā 2011.gada 22.februārī (prot. Nr.11 30.§)
Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām
Izdoti saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma
8.panta trešo daļu, 9.panta otro un ceturto daļu, 13.panta pirmo daļu
un likuma "Par piesārņojumu" 24.2 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. vides aizsardzības prasības, kas jāievēro apstrādes uzņēmumam;

1.2. termiņus un apjomu, kādā ekonomisko procesu dalībnieki nodrošina nolietotu transportlīdzekļu (izņemot speciālos transportlīdzekļus – neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas, katafalkus, motorizētus furgonus vai bruņumašīnas), to detaļu un materiālu atkārtotu izmantošanu, reģenerāciju un pārstrādi;

1.3. nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotās izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plānā (turpmāk – plāns) iekļaujamo obligāto informāciju;

1.4. informāciju, kādu apstrādes uzņēmums iekļauj pārskatā par iepriekšējo kalendāra gadu (turpmāk – pārskats).

2. Šo noteikumu II nodaļas nosacījumi attiecas uz apstrādes uzņēmumiem, kas veic sauszemes mehānisko transportlīdzekļu (vieglo automobiļu, kravas automobiļu, autobusu, mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu), mobilās lauksaimniecības tehnikas, satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu, kā arī piekabju, puspiekabju un citu pārvietojamu agregātu demontāžu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotu izmantošanu, reģenerāciju un pārstrādi.

3. Šo noteikumu III un IV nodaļas nosacījumi attiecas tikai uz Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā minētajiem transportlīdzekļiem.

3.1 Šo noteikumu 17.punktā minētie uzņēmumi nodrošina nolietoto transportlīdzekļu savākšanas vietu izveidošanu, aptverot visu valsts teritoriju.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.597 redakcijā)

4. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajai ziņojuma formai sagatavo datus par nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu atkārtotas izmantošanas un reģenerācijas apjomiem, iekļaujot arī datu kvalitātes pārbaudes ziņojumu, un nosūta Eiropas Komisijai 18 mēnešu laikā pēc ziņojumā iekļautā laikposma beigām.

(MK 12.03.2019. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

II. Vides aizsardzības prasības apstrādes uzņēmumiem

5. Apstrādes uzņēmuma operators (turpmāk – operators) saņem B kategorijas atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai.

5.1 Operators nodrošina visu nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšanu (arī īslaicīgu) un apstrādi videi un cilvēka dzīvībai un veselībai drošā veidā atbilstoši šīs nodaļas prasībām, ievērojot normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteikto atkritumu apsaimniekošanas darbību prioritāro secību.

(MK 12.03.2019. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

6. Apstrādes uzņēmuma un nolietota transportlīdzekļa savākšanas punkta izvietojumu operators rakstiski saskaņo ar vietējo pašvaldību.

7. Pirms nolietotā transportlīdzekļa apstrādes atdala marķētus vai citādi identificējamus transportlīdzekļa materiālus un sastāvdaļas.

8. Materiālus un sastāvdaļas, pēc kuru sasmalcināšanas rodas bīstami atkritumi, atdala un šķiro atsevišķi, lai nepiesārņotu sasmalcinātos atkritumus.

9. Nolietotajam transportlīdzeklim noņem sastāvdaļas un nolietoto transportlīdzekli uzglabā tā, lai nodrošinātu transportlīdzekļa sastāvdaļu noderību atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai un pārstrādei.

10. Vietās, kas paredzētas nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšanai (arī īslaicīgai uzglabāšanai) pirms apstrādes, operators nodrošina:

10.1. ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām, novades kanāliem un eļļu attīrītājiem;

10.2. notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

11. Vietās, kur paredzēta nolietoto transportlīdzekļu apstrāde, operators nodrošina:

11.1. ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām, novades kanāliem un eļļu attīrītājiem;

11.2. iekārtas demontēto, atkārtoti izmantojamo sastāvdaļu uzglabāšanai, arī ar eļļām piesārņotu sastāvdaļu uzglabāšanai, lai nebūtu iespējama eļļas noplūde;

11.3. piemērotas tvertnes akumulatoru (paredzot elektrolītu neitralizāciju konkrētajā apstrādes vietā vai citā vietā), eļļas filtru, kā arī polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu saturošu kondensatoru atsevišķai uzglabāšanai;

11.4. piemērotas tvertnes, kurās atsevišķi uzglabā nolietotu transportlīdzekļu šķidros atkritumus: degvielu, motoreļļu, manuālās pārnesumkārbas eļļu, automātiskās pārnesumkārbas eļļu, transmisijas eļļu, hidraulikas eļļu, dzesēšanas šķidrumus, bremžu eļļas, akumulatoru elektrolītus, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumus un citus šķidrumus, kas atrodas nolietotā transportlīdzeklī;

11.5. notekūdeņu un lietus ūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;

11.6. novietnes, kurās uzglabāt lietotas riepas, nodrošinot preventīvus pasākumus ugunsgrēku novēršanai, kā arī ņemot vērā atļaujā noteikto maksimāli pieļaujamo lietoto riepu uzkrājumu;

11.7. nolietota transportlīdzekļa apstrādes uzsākšanu mēneša laikā pēc tā pieņemšanas;

11.8. lai darbi tiktu veikti pēc speciālas atļaujas (licences) saņemšanas darbībām ar aukstuma aģentiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti.

12. Veicot nolietotu transportlīdzekļu demontāžu un apstrādi, operators nodrošina:

12.1. akumulatoru un sašķidrinātas gāzes tvertņu demontāžu;

12.2. potenciāli eksplozīvu detaļu, arī drošības spilvenu un drošības jostu spriegotāju demontāžu vai neitralizēšanu;

12.3. degvielu, motoreļļu, manuālās pārnesumkārbas eļļu, automātiskās pārnesumkārbas eļļu, transmisijas eļļu, hidraulikas eļļu, dzesēšanas šķidrumu, bremžu eļļas, akumulatoru skābju, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumu un citu nolietotā transportlīdzeklī esošu šķidrumu atdalīšanu, atsevišķu savākšanu un uzglabāšanu, izņemot gadījumus, ja minētie šķidrumi nepieciešami attiecīgo sastāvdaļu atkārtotai izmantošanai;

12.4. dzīvsudrabu saturošo sastāvdaļu praktiski iespējamo demontāžu;

12.5. katalizatoru demontāžu;

12.6. tādu metāla sastāvdaļu demontāžu, kas satur varu, alumīniju un magniju, ja šādus metālus neatdala sasmalcināšanas procesā;

12.7. riepu un lielu plastmasas sastāvdaļu demontāžu (mērinstrumentu paneļi, šķidrumu tvertnes, bamperi, sēdekļi), ja minētos materiālus nenodala sasmalcināšanas procesā, lai tos varētu viegli pārstrādāt;

12.8. stiklu demontāžu;

12.9. sēdekļu un salona tapsējuma demontāžu.

13. Sastāvdaļas uzglabā tā, lai netiktu bojātas šķidrumus saturošās sastāvdaļas, atkārtoti izmantojamās vai reģenerējamās sastāvdaļas un rezerves sastāvdaļas.

14. Bīstamo atkritumu uzskaitei, kuri radušies demontāžas procesā, iekārto žurnālu atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību.

15. Ja operators neveic atkritumu apsaimniekošanu un notekūdeņu attīrīšanu, tas pēc vides valsts inspektora pieprasījuma uzrāda šādus līgumus:

15.1. par atkritumu nodošanu apsaimniekošanai;

15.2. par notekūdeņu attīrīšanu.

16. Ja pārbaudes rezultāti vai cita informācija liecina, ka apstrādes uzņēmuma darbība neatbilst šajos noteikumos, citos vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai atļaujas nosacījumiem, Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde (turpmāk – pārvalde) nekavējoties pieprasa operatoram veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību minētajiem normatīvajiem aktiem.

III. Nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotās izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes normas

17. Nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotās izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes normu (turpmāk – pārstrādes normas) izpildi nodrošina:

17.1. apstrādes uzņēmums;

17.2. viens vai vairāki ekonomisko procesu dalībnieki, ja tie savstarpēji vienojušies par kopīgiem pasākumiem pārstrādes normu sasniegšanā;

17.3. ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis, ja tas saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 8.panta otro daļu izveidojis nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu vai noslēdzis līgumus ar apstrādes uzņēmumiem, kā arī noslēdzis līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

18. Šo noteikumu 17. punktā minētie uzņēmumi nodrošina šādu pārstrādes normu izpildi:

18.1. visu savākto nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi gadā vismaz 85 % apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas;

18.2. visu savākto nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju gadā vismaz 95 % apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 60 redakcijā)

19. Šo noteikumu 17.1. un 17.2.apakšpunktā minētie uzņēmumi izstrādā un iesniedz attiecīgajā pārvaldē plānu turpmākajiem pieciem gadiem. Plānā nosaka, kā sasniegt šo noteikumu 18.punktā minētās pārstrādes normas. Šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētie uzņēmumi attiecīgajā pārvaldē iesniedz kopīgu plānu.

20. Šo noteikumu 17.3.apakšpunktā minētie uzņēmumi izstrādā un iesniedz Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijā nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveides un īstenošanas plānu turpmākajiem trim gadiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem. Plānā paredz pasākumus, kas nodrošina:

20.1. atkārtotai izmantošanai piemērotu detaļu (sastāvdaļu) izmantošanu;

20.2. atkārtotai izmantošanai nepiemērotu detaļu (sastāvdaļu) reģenerāciju, dodot priekšroku pārstrādei, ja tas ir pamatoti no vides aizsardzības viedokļa un atbilst normatīvo aktu prasībām attiecībā uz transportlīdzekļu drošību un vides aizsardzību, it īpaši emisijām gaisā un trokšņa kontroli.

IV. Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plānā iekļaujamā obligātā informācija

21. Plānā katram darbības gadam norāda šādu informāciju:

21.1. plānotais apstrādāto nolietoto transportlīdzekļu skaits un kopējā masa;

21.2. esošo un plānoto nolietoto transportlīdzekļu savākšanas vietu izvietojums;

21.3. plānotā atdalīto detaļu (sastāvdaļu) un materiālu masa, norādot to atsevišķi katram detaļu un materiālu veidam;

21.4. plānotā nolietoto transportlīdzekļu detaļu un materiālu atkārtota izmantošana, reģenerācija vai pārstrāde (atsevišķi), norādot masu katram detaļu un materiālu veidam;

21.5. šo noteikumu 17.1. un 17.2.apakšpunktā minētie uzņēmumi, kuros plānota nolietoto transportlīdzekļu detaļu un materiālu atkārtota izmantošana, reģenerācija vai pārstrāde;

21.6. pārstrādes normas atbilstoši šo noteikumu 18.punktā minētajām pārstrādes normām un termiņiem;

21.7. apstrādes uzņēmumā radušos atkritumu apsaimniekošanas kārtība, sniedzot detalizētu informāciju par atkritumu pagaidu uzglabāšanu, veidiem un daudzumiem, kā arī atkritumu apstrādes uzņēmumiem, kuriem plānots šos atkritumus nodot;

21.8. apstrādes uzņēmuma attīstības mērķi un plāni, apzinātās problēmas, kā arī informācija par vides pārvaldības un audita sistēmu ieviešanu un iesaistīšanos dažādās kopdarbības shēmās, ja tas ir paredzēts;

21.9. plāna īstenošanas pasākumu apraksts, īstenošanas uzraudzība, indikatīvo rādītāju monitorings;

21.10. plānotā sadarbība ar iedzīvotājiem, ražotājiem, transportlīdzekļu apdrošināšanas uzņēmumiem un pašvaldībām nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas jautājumos.

22. Jauna apstrādes uzņēmuma operators plānu iesniedz vienlaikus ar atļaujas pieteikumu.

23. Pārvalde mēneša laikā pieņem lēmumu par plāna akceptēšanu uz pieciem gadiem un rakstiski informē par to plāna iesniedzēju. Ja plānā nav norādīta visa šo noteikumu 21.punktā minētā informācija vai, to īstenojot, nav iespējams nodrošināt šo noteikumu 18.punktā minēto pārstrādes normu sasniegšanu, pārvalde pieņem pamatotu lēmumu atteikt plāna akceptēšanu.

24. Šo noteikumu 23.punktā minētos lēmumus mēneša laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā.

V. Nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmuma pārskatā iekļaujamā informācija un pārskatam pievienojamie dokumenti

25. Pārskatā iekļauj šādu informāciju:

25.1. savākto nolietoto transportlīdzekļu skaits un kopējā masa;

25.2. to nolietoto transportlīdzekļu skaits un kopējā masa, kuriem nodošanas laikā saskaņā ar operatora novērtējumu nav tirgus vērtības, kā arī šādu nolietotu transportlīdzekļu apstrādes vidējās izmaksas;

25.3. vides pārvaldības un audita sistēmas apstrādes uzņēmumā (ja ir ieviestas);

25.4. informācija par nepieciešamajiem papildu pasākumiem, ko apstrādes uzņēmums plānojis veikt, ja nav sasniegti plānā noteiktie atkārtotas izmantošanas un reģenerācijas vai atkārtotas izmantošanas un pārstrādes apjomi.

26. Pārskatam pievieno:

26.1. izsniegto nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaites veidlapu (1.pielikums);

26.2. nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un apstrādes uzskaitei nepieciešamo datu kopsavilkuma veidlapu (2.pielikums);

26.3. nolietotu transportlīdzekļu demontāžas, atkārtotās izmantošanas vai pārstrādes procesā iegūto materiālu un atkritumu uzskaites veidlapu (3.pielikums);

26.4. nolietotu transportlīdzekļu sasmalcināšanas procesā iegūto materiālu uzskaites veidlapu (4.pielikums), ja nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums veic smalcināšanas darbības, arī izmantojot smalcinātāju (iekārta nolietotu transportlīdzekļu sasmalcināšanai vai sadalīšanai, kā arī atkārtotai izmantošanai paredzētu gatavu metāllūžņu iegūšanai).

VI. Noslēguma jautājumi

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumus Nr.243 "Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 65.nr.; 2005, 119.nr.; 2006, 207.nr.; 2007, 117.nr.; 2009, 172., 189.nr.).

28. Nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotas izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plāni, kas akceptēti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz lēmumā par plāna akceptēšanu norādītā termiņa beigām.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 12.03.2019. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas 2018/849/ES, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
1. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 22.februāra noteikumiem Nr.135
Izsniegto nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaites veidlapas paraugs
Apstrādes uzņēmums   
 firma  
 juridiskā adrese  
 reģistrācijas numurs komercreģistrā    

B  kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr._______________ izsniegta ______________, derīga līdz ________________ .

Laikposmā no ___.gada ___.__________ līdz ___.gada ____.___________ savākti nolietoti transportlīdzekļi un par tiem izsniegti šādi likvidācijas sertifikāti:

Nr.p.k.

Izsniegšanas datums

Sertifikāta numurs

Transportlīdzekļa marka, modelis

Savākts no

īpašnieka

pašvaldības (atmestais)

ražotāja

       
       
       

 Kopā (gabali)

   

 Kopā (gabali)

   

 Kopā (gabali)

   

Apliecinu, ka norādītā informācija ir patiesa.

Datums __________

Apstrādes uzņēmuma pārstāvis (persona, kurai saskaņā ar uzņēmuma dibināšanas dokumentiem ir tiesības pārstāvēt apstrādes uzņēmumu, vai persona, kurai ir attiecīga pilnvara)

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Z.v.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
2. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 22.februāra noteikumiem Nr.135
Nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un apstrādes uzskaitei nepieciešamo datu kopsavilkuma veidlapas paraugs
Apstrādes uzņēmums   
 firma  
 juridiskā adrese  
 reģistrācijas numurs komercreģistrā    

B  kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr._______________ izsniegta ______________, derīga līdz ________________ .

Laikposmā no ___.gada ___.__________ līdz ___.gada ____.___________ savākts un apstrādāts šāds nolietotu transportlīdzekļu daudzums:

Nr.p.k.

Veids

Neapstrādāto transportlīdzekļu uzkrājums gada sākumā

Gada laikā savāktie transportlīdzekļi

Gada laikā apstrādātie transportlīdzekļi

Neapstrādāto transportlīdzekļu atlikums gada beigās

  

gab.

masa (t)

gab.

masa (t)

gab.

masa (t)

gab.

masa (t)

1.No īpašniekiem savāktie        
2.No pašvaldībām savāktie (atmestie)        
3.No ražotāja savāktie        
 

Kopā

        

Apliecinu, ka norādītā informācija ir patiesa.

Datums __________

Apstrādes uzņēmuma pārstāvis (persona, kurai saskaņā ar uzņēmuma dibināšanas dokumentiem ir tiesības pārstāvēt apstrādes uzņēmumu, vai persona, kurai ir attiecīga pilnvara)

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Z.v.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
3. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 22.februāra noteikumiem Nr.135
Demontāžas, atkārtotas izmantošanas vai atkārtotas pārstrādes procesā iegūto materiālu un atkritumu uzskaites veidlapas paraugs
Apstrādes uzņēmums   
 firma  
 juridiskā adrese  
 reģistrācijas numurs komercreģistrā    

B  kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr._______________ izsniegta ______________, derīga līdz ________________ .

Laikposmā no ___.gada ___.__________ līdz ___.gada ____.___________ demontējot, atkārtoti izmantojot vai pārstrādājot nolietotus transportlīdzekļus, iegūts šāds daudzums materiālu un atkritumu (tonnās):

Materiāli

Uzkrāts gada sākumā

Gada laikā iegūtais materiālu vai detaļu daudzums

Atkārtotā izmantošana

Sasmalcināts vai nodots sasmalcināšanai*

Pārstrāde**

Enerģijas atjaunošana**

Apglabāts**

Eksportēts pārstrādei

Eksportēts reģenerācijai

Eksportēts apglabāšanai

Uzkrāts gada beigās

Akumulatori           
Šķidrumi (izņemot degvielu)           
Eļļas filtri           
Citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā           
Katalizatori           
Metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai)           
Krāsaino metālu detaļas           
Riepas           
Liela izmēra plastmasas detaļas           
Stikls           
Citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā           

Kopā

           

Piezīmes.

1. * Pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu sasmalcināšanas procesā iegūtiem materiāliem sniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām" 4.pielikumu.

2. ** Norāda materiālu un atkritumu daudzumu, kas radies, veicot attiecīgās darbības Latvijas teritorijā.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir patiesa.

Datums __________

Apstrādes uzņēmuma pārstāvis (persona, kurai saskaņā ar uzņēmuma dibināšanas dokumentiem ir tiesības pārstāvēt apstrādes uzņēmumu, vai persona, kurai ir attiecīga pilnvara)

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Z.v.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
4. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 22.februāra noteikumiem Nr.135
Nolietotu transportlīdzekļu sasmalcināšanas procesā iegūto materiālu uzskaites veidlapas paraugs
Apstrādes uzņēmums   
 firma  
 juridiskā adrese  
 reģistrācijas numurs komercreģistrā    

B  kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr._______________ izsniegta ______________, derīga līdz ________________ .

Laikposmā no ___.gada ___.__________ līdz ___.gada ____.___________ nolietotu transportlīdzekļu sasmalcināšanas procesā iegūts šāds daudzums materiālu (tonnās):

Materiāli

Uzkrāti gada sākumā

Gada laikā sasmalcināšanas procesā iegūtie materiāli

Pārstrādāti

Izmantoti enerģijas iegūšanai

Sasmalcināto materiālu reģenerācijas kopapjoms
(4. + 5.aile)

Eksportēti

Apglabāti

Uzglabāti gada beigās

Dzelzs lūžņi (tērauds)

 

 

 

 

 

 

 

 

Krāsaino metālu materiāli

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasmalcināšanas vieglā frakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

Apliecinu, ka norādītā informācija ir patiesa.

Datums ______________

Apstrādes uzņēmuma pārstāvis (persona, kurai saskaņā ar uzņēmuma dibināšanas dokumentiem ir tiesības pārstāvēt apstrādes uzņēmumu, vai persona, kurai ir attiecīga pilnvara)

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Z.v.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 135Pieņemts: 22.02.2011.Stājas spēkā: 26.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 25.02.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
226333
{"selected":{"value":"15.03.2019","content":"<font class='s-1'>15.03.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.03.2019","iso_value":"2019\/03\/15","content":"<font class='s-1'>15.03.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2016","iso_value":"2016\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2016.-14.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.08.2011","iso_value":"2011\/08\/06","content":"<font class='s-1'>06.08.2011.-28.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2011","iso_value":"2011\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2011.-05.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.03.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"