Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 26. janvāra saistošos noteikumus "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2012.gadā".
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11-5

Jelgavā 2011.gada 27.janvārī
Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2011.gadā
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011.lēmumu Nr. 1/30

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

2. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami šādos apmēros:

Nodokļu maksātāju kategorijas

Nodokļa atvieglojums %

2.1. nestrādājošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, kuram nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu70% apmērā
2.2. personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu un kurai I un II šķiras likumiskie mantinieki ir pirmās un otrās grupas invalīdi, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu50% apmērā
2.3. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas (maznodrošinātas) personas vai ģimenes statusam90% apmērā
2.4. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, ja tā uzsākta Jelgavas pilsētā ne agrāk kā 2009.gadā, izņemot zemes un/vai ēku, ēku daļu nomu (īri)90% apmērā
2.5. personai, kura ir ieguldījusi finanšu līdzekļus koplietošanas infrastruktūras objektā, kas tiek izmantots sabiedriskajām vajadzībām un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tiek uzdāvināts Jelgavas pilsētas pašvaldībai, pie nosacījuma, ka ieguldījuma summa ir ne mazāka par 100 000 Ls un piešķirto atvieglojumu apmērs nevar pārsniegt 75% no ieguldīto līdzekļu apjoma un nepārsniedzot likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli5.panta ceturtajā daļā noteikto de minimis atbalsta apmēru, ievērojot Komisijas 2006.gada 15.decembra regulas (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu nosacījumus90% apmērā
2.6. kapitālsabiedrībām, kurās Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir kapitāldaļas, par piederošajiem sporta objektiem90% apmērā
2.7. personai, kura veic uzņēmējdarbību, īpašumā, kas robežojas ar infrastruktūras objektu, kurā notiek celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi, kas būtiski ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi notiek ilgāk par trim mēnešiem25% apmērā
2.8. personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanai, kura ir saņēmusi atbilstošu licenci90% apmērā
2.9. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, iznomājot zemi un/vai ēku uzņēmumam, ar kuru nomas līgums noslēgts līdz 2011.gada 1.janvārim, kurā vidēji nodarbināti ne mazāk kā 10 darbinieki, par iznomātās zemes un/ vai ēkas platību, kurā notiek rūpnieciskā ražošana25% apmērā
2.10. personai par nekustamo īpašumu (tā daļu), kurai 2010.gadā ir mainīts zemes lietošanas mērķis50% apmērā
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-9; 28.04.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-15)

3. Personām, kas minētas 2.1., 2.2.apakšpunktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:

3.1. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadam pārsniedz Ls 25;

3.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā daļa), īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

3.3. nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un tajā savu dzīvesvietu nav deklarējušas citas personas, izņemot 2.2.apakšpunktā minētos nodokļa maksātājus;

3.4. zemes gabala platība, kas piesaistīta individuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošām ēkām, nepārsniedz 1500 kv.m;

3.5. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.

4. Personām, kas minētas 2.4., 2.6., 2.7., 2.8., un 2.9.apakšpunktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, ievērojot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta ceturtās daļas nosacījumus:

4.1. saimnieciskā darbība notiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošā īpašumā, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā;

4.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivētā iesnieguma pamata par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.

6. Fiziskās personas iesniegumam pievieno:

6.1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par pensijas apmēru, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.1. un 2.2.apakšpunktu);

6.2. invalīda apliecības kopiju vai Darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.2.apakšpunktu);

6.3. VID reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.4. un 2.9.apakšpunktu);

6.4. akta kopiju par infrastruktūras objekta pieņemšanu ekspluatācijā un revidenta atzinumu par objekta kopējām izmaksām (attiecas uz 2.5.apakšpunktu);

6.5. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu);

6.6. ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgts nomas līgums, apliecinājumu par vidējo nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu).

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.04.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-15)

7. Juridiskās personas iesniegumam pievieno:

7.1. UR reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

7.2. VID izziņu par nodokļu parādu neesamību (izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas);

7.3. gada pārskata ar revidenta atzinumu kopiju;

7.4. akta kopiju par infrastruktūras objekta pieņemšanu ekspluatācijā un revidenta atzinumu par objekta kopējām izmaksām (attiecas uz 2.5.apakšpunktu);

7.5. pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanas licenci (attiecas uz 2.8.apakšpunktu);

7.6. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu);

7.7. ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgts nomas līgums, apliecinājumu par vidējo nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu).

8. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu šajos noteikumos un likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" minētajos gadījumos pieņem Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļa, kura, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.5/5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu", atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā pilda nodokļa administrēšana funkcijas (turpmāk – nodokļa administrācija).

(Jelgavas pilsētas domes 28.04.2011. saistošo noteikumu Nr.11-15 redakcijā)

9. Persona nodokļa administrācijas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

(Jelgavas pilsētas domes 28.04.2011. saistošo noteikumu Nr.11-15 redakcijā)

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošos noteikumus Nr.10-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2010.gadā".

(Jelgavas pilsētas domes 28.04.2011. saistošo noteikumu Nr.11-15 redakcijā)

11. Persona iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2011.gadam var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2011.gada 30.decembrim.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2011.gadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11-5Pieņemts: 27.01.2011.Stājas spēkā: 19.02.2011.Zaudē spēku: 01.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 18.02.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
225989
{"selected":{"value":"25.05.2011","content":"<font class='s-1'>25.05.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.05.2011","iso_value":"2011\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.03.2011","iso_value":"2011\/03\/30","content":"<font class='s-1'>30.03.2011.-24.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.02.2011","iso_value":"2011\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2011.-29.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.05.2011
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)