Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Rēzeknē 2011.gada 28.janvārī (prot. Nr.2, 1.p.)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma "Par nekustamā
īpašuma nodokli
" 5.panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā – nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:

3.1. par zemes vienību vai tās daļu, kuras lietošanas mērķis saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" (kods 0601), ja šis īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta, netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un nav nodots lietošanā citai personai:

3.1.1. pirmās un otrās grupas invalīdiem – 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas;

3.1.2. nestrādājošam pensionāram, kura pensija kopā ar piemaksu nepārsniedz Rēzeknes pilsētas domes noteikto ienākumu līmeni maznodrošinātas personas statusa piešķiršanai, – 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas;

3.1.3. personai, kurai pašvaldība piešķīrusi trūcīgas ģimenes (personas) statusu, – 90% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas;

3.2. nodokļa maksātājiem – mazajiem, vidējiem uzņēmumiem un fiziskām personām – 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām (telpu grupām) un zemi, kas tiek izmantoti ražošanas vajadzībām, ja iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:

3.2.1. nodokļa maksātāja darbības veids saskaņā ar Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakciju ir "Apstrādes rūpniecība" (C sadaļa);

3.2.2. ēku (telpu grupu) galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Rūpnieciskās ražošanas ēkas" (kods 1251);

3.2.3. strādājošo skaits iepriekšējā pārskata gadā palielināts par 1 vai vairāk nodarbinātajiem. Vidējo strādnieku skaita palielinājumu aprēķina, salīdzinot strādājošo skaitu divos iepriekšējos pārskata gados;

3.2.4. strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.3. nodokļa maksātājiem – fiziskām un juridiskām personām – 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām (telpu grupām) un zemi piecu gadu laikā pēc uzņēmējdarbības (izņemot vairumtirdzniecību vai mazumtirdzniecību, azartspēļu organizēšanu, telpu iznomāšanu) uzsākšanas šajā nekustamajā īpašumā, ja gada vidējais strādājošo skaits ir 10 vai vairāk nodarbinātie;

3.4. nodokļa maksātājiem – fiziskām un juridiskām personām – 25% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām (telpu grupām) un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas pakalpojumi un ja ēku (telpu grupu) galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcu ēkas vai viesnīcu telpu grupa" (kods 1211);

3.5. nodokļu maksātājiem – fiziskām un juridiskām personām – 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām) ar centralizēto apkuri desmit gadu laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

3.5.1. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir veikti ES struktūrfondu vai valsts atbalsta programmu ietvaros;

3.5.2. siltumenerģijas patēriņš pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir samazināts vismaz par 20% gadā;

3.6. nodokļa maksātājam – personai, kuras ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss un kura ir noslēgusi līgumu ar pašvaldību par bērna ievietošanu audžuģimenē, – 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par to īpašumu, kurā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta;

3.7. nodokļa maksātājam – personai, kurai Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests" piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, – 90 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokļa" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai – un tiem piekritīgo zemi.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 14.10.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 19; 26.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 26; 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 42; 16.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 05.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 18; 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

4. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku 3. punktā paredzēto nosacījumu pamata, Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā iesniegts personas pieteikums.

6. Saimnieciskās darbības veicējiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti, ievērojot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta ceturtās daļas noteikumus, ar nosacījumu, ka tiem nav nodokļu parādu.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu patiesumu.

III. Pašvaldībā iesniedzamie dokumenti nodokļa atvieglojumu saņemšanai

8. Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, nodokļa maksātājam, izņemot šo noteikumu 3.7.apakšpunktā minētās personas, Rēzeknes pilsētas pašvaldībā līdz kārtējā gada 30.decembrim jāiesniedz rakstveida iesniegums par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, pievienojot atvieglojumu saņemšanas nosacījumus apliecinošos dokumentus.

(Rēzeknes pilsētas domes 05.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā, kas grozīta ar 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

9. Iesniegumam par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu jāpievieno šādi atvieglojumu saņemšanas nosacījumus apliecinoši dokumenti vai to kopijas:

9.1. nodokļu maksātājiem atvieglojuma piešķiršanai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3.1.1.apakšpunktu jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai, nav nodots lietošanā citai personai, kā arī Darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņa vai invalīda apliecība;

9.2. nodokļu maksātājiem atvieglojuma piešķiršanai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3.1.2.apakšpunktu un 3.1.3.apakšpunktu jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un nav nodots lietošanā citai personai;

9.3. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.10.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 19);

9.4. nodokļu maksātājiem atvieglojuma piešķiršanai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3.2. apakšpunktu jāiesniedz:

9.4.1. motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu, norādot rūpnieciskās ražošanas ēkas kadastra apzīmējumu;

9.4.2. mazajiem, vidējiem uzņēmumiem – informācija par uzņēmuma iepriekšējā gada apgrozījumu;

9.4.3. nodokļa maksātāja apliecinājums, ka uzņēmumā strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

9.4.4. nodokļa maksātāja apliecinājums, ka ražošanas ēkā tiek veikta ražošana;

9.4.5. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par vidējo strādājošo skaitu par diviem iepriekšējiem salīdzināmiem pārskata gadiem laika periodā no 1.janvāra līdz 31.decembrim;

9.4.6. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu parādu neesamību (izziņa derīga mēnesi pēc tās izsniegšanas);

9.4.7. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 11);

9.5. nodokļu maksātājiem, kuriem atvieglojumi piešķirami saskaņā ar 3.3.apakšpunktu, iesniegumā jānorāda uzņēmējdarbības veids un jāiesniedz:

9.5.1. nodokļa maksātāja apliecinājums, ka, veicot uzņēmējdarbību, tas nodarbina vismaz desmit strādājošos;

9.5.2. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par vidējo strādājošo skaitu. Ja taksācijas gads ir nodokļa maksātāja darbības pirmais gads, jāiesniedz apliecinājums, kurā uzrādīts plānotais gada vidējais nodarbināto skaits;

9.5.3. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu parādu neesamību (izziņa derīga mēnesi pēc tās izsniegšanas);

9.5.4. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 11);

9.6. nodokļu maksātājiem, kuriem atvieglojumi piešķirami saskaņā ar 3.4.apakšpunktu, jāiesniedz:

9.6.1. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 11);

9.6.2. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu (izziņa derīga mēnesi pēc tās izsniegšanas);

9.6.3. nodokļa maksātāja apliecinājums, ka viesnīcas ēkās tiek sniegti viesu izmitināšanas pakalpojumi;

9.7. ja atvieglojumi piešķirami saskaņā ar 3.5.1.apakšpunktu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs/pārvaldnieks vai īpašnieks iesniegumam pievieno:

9.7.1. projekta līdzfinansētājas iestādes lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas projekta apstiprināšanu;

9.7.2. darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā uzskaitīti veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, norādīts to realizācijas gads;

9.7.3. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 11);

9.8. ja atvieglojumi piešķirami saskaņā ar 3.5.2.apakšpunktu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs/pārvaldnieks vai īpašnieks iesniegumam pievieno:

9.8.1. darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā uzskaitīti veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, norādīts to realizācijas gads;

9.8.2. energoapgādes komersanta izziņu par siltumenerģijas patēriņu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 3 gadu laikā pirms energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas;

9.8.3. energoapgādes komersanta izziņu par siltumenerģijas patēriņu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā viena gada laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas;

9.8.4. aprēķinu, kas apliecina daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas rezultātā iegūtā siltumenerģijas patēriņa samazinājumu (% izteiksmē), salīdzinot vidējo siltumenerģijas patēriņu 3 gadu laikā pirms un viena gada laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas;

9.8.5. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 11).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 14.10.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 19; 26.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

9.1 Iesniedzot iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, saimnieciskās darbības veicējs iesniegumam pievieno ar 2014.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" apstiprināto veidlapu par saņemto de minimis atbalstu.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2015. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

9.2 Personām, kas minētas šo noteikumu 3.7.apakšpunktā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir, pārbaudot Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvās sistēmas (SOPA) datus par maznodrošinātās personas statusu un nosūtot nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu. Personai iesniegums atvieglojuma piešķiršanai pašvaldībā nav jāiesniedz.

(Rēzeknes pilsētas domes 05.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

IV. Kārtība, kādā tiek piešķirti atvieglojumi

10. Iesniegumus par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskata Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

11. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017.  saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

12. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai motivētu atteikumu Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde sagatavo un pieņem ne ilgāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma un šo saistošo noteikumu 9., 9.1 punktā noteikto dokumentu vai to kopiju saņemšanas dienas.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

13. Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē.

(Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

14. Pēc lēmuma pieņemšanas par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde veic nodokļa pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

15. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017.  saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

V. Noslēguma jautājumi

16. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2006. saistošie noteikumi Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļu maksātājiem Rēzeknē".

17. Personu iesniegumi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai, kuri saņemti Rēzeknes pilsētas domē līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, tiek izskatīti kārtībā, atbilstoši Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļu maksātājiem Rēzeknē", kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 28.01.2011.Stājas spēkā: 17.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 16.02.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
225851
{"selected":{"value":"01.01.2018","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2017","iso_value":"2017\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-23.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2015","iso_value":"2015\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2015","iso_value":"2015\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2015.-02.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2012","iso_value":"2012\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2011","iso_value":"2011\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2011.-11.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.02.2011","iso_value":"2011\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2011.-03.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2018
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)