Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumus Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.83

Rīgā 2011.gada 25.janvārī (prot. Nr.6 55.§)
Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
9. un 12.pantu, 15.panta trešo daļu, 16.panta otro daļu,
17.panta piekto daļu un 20.panta piekto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. paredzētās darbības iesnieguma saturu;

1.2. kārtību, kādā veic paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu (turpmāk – sākotnējais izvērtējums);

1.3. kārtību, kādā organizē paredzētās darbības, arī būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu (turpmāk – sākotnējā sabiedriskā apspriešana);

1.4. minimālās prasības paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma programmas (turpmāk – programma) saturam un tās izstrādāšanas kārtību;

1.5. paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma (turpmāk – ziņojums) saturu un sagatavošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sabiedrība tiek informēta par ziņojumu, un paziņojuma publicēšanas kārtību;

1.6. kārtību, kādā Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – birojs) nosūta ziņojumu ierosinātājam pārstrādāšanai un sniedz atzinumu par ziņojumu.

II. Paredzētās darbības iesniegums un sākotnējais izvērtējums

2. Paredzētās darbības ierosinātājs (turpmāk – ierosinātājs) paredzēto darbību piesaka saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", iesniedzot paredzētās darbības iesniegumu birojā, Valsts vides dienestā vai Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – pārvalde). Paredzētās darbības iesniegumā norāda:

2.1. iesnieguma rakstīšanas laiku un vietu;

2.2. ierosinātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu (juridiskajai personai –nosaukumu un reģistrācijas numuru, publiskajai personai vai tās iestādei – nosaukumu), adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

2.3. informāciju par paredzēto darbību, iespējamām paredzētās darbības vietām (norāda adreses un, ja iespējams, zemes vienību kadastra numurus) un izmantojamo tehnoloģiju veidiem, kā arī par nepieciešamajiem infrastruktūras objektiem;

2.4. tehnoloģisko informāciju atbilstoši izvēlētajam paredzētās darbības risinājumam:

2.4.1. galvenās izejvielas un to daudzums gadā vai būvmateriāli (ceļa, dzelzceļa līnijas un lidostas būvniecības gadījumā) un to daudzums objekta būvniecībai. Norāda visas bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumus, kā arī pārējās izejvielas, kuru patēriņš pārsniedz 100 kg gadā;

2.4.2. produkcija un tās daudzums (gadā);

2.4.3. plānotais ūdens patēriņš (kubikmetri diennaktī, mēnesī vai gadā);

2.4.4. ūdensapgādes risinājums, izmantojamā ūdens ieguves avota nodrošinājums ar ūdens resursiem (virszemes vai pazemes ūdens);

2.4.5. notekūdeņu apsaimniekošanas risinājums, plānotais notekūdeņu daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī vai gadā), piesārņojošās vielas notekūdeņos, to koncentrācija pirms un pēc attīrīšanas, notekūdeņu izplūdes vieta;

2.4.6. siltumapgādes risinājums, sadedzināšanas iekārtai – paredzamais kurināmais, tā daudzums un jauda;

2.4.7. piesārņojošo vielu emisija gaisā, ūdenī un augsnē (piesārņojošās vielas un to koncentrācija), smakas;

2.4.8. tehnoloģisko procesu atkritumi (arī bīstamie atkritumi), blakusprodukti un paredzamā atkritumu apsaimniekošana;

2.4.9. fizikālās ietekmes (piemēram, elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis);

2.4.1 informāciju par iespējām pielāgot paredzētās darbības tehnoloģisko risinājumu oglekļa dioksīda uztveršanai, ja paredzēta tādas sadedzināšanas iekārtas būvniecība, kuras elektroenerģijas ražošanas jauda ir 300 MW vai lielāka;

2.5. informāciju par to, vai iespējamā paredzētās darbības vieta atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā;

2.6. informāciju par attālumu (kilometros) no paredzētās darbības iespējamās atrašanās vietas līdz Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000) robežai;

2.7. paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu un plānotos pasākumus nelabvēlīgas ietekmes samazināšanai vai novēršanai.

(Grozīts ar MK 13.12.2011. noteikumiem Nr.962)

3. Ja kāds no šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētajiem informācijas veidiem nav saistīts ar paredzēto darbību, to norāda paredzētās darbības iesniegumā.

4. Ierosinātājs paredzētās darbības iesniegumam pievieno teritorijas karti mērogā 1:10000 vai citā atbilstošā mērogā, kurā uzskatāmi attēlota paredzētās darbības atrašanās vieta (ja iespējams, arī elektroniski). Ja paredzēto darbību plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, tad karti iesniedz mazākā mērogā un norāda paredzētās darbības vietas koordinātas:

4.1. elipsoidālās (ģeogrāfiskās) koordinātas 1984.gada Pasaules Ģeodēziskajā sistēmā (WGS 84), ja darbību ir paredzēts veikt Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā;

4.2. plaknes koordinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS92TM, ja darbību ir paredzēts veikt Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos.

5. Ja paredzētās darbības iesniegums iesniegts atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 7.pantā minētajām prasībām, birojs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu:

5.1. ievieto biroja mājaslapā internetā informāciju par pieņemto lēmumu;

5.2. rakstiski paziņo savu lēmumu ierosinātājam, attiecīgajai pārvaldei, ieinteresētajām valsts institūcijām un pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tiek plānota paredzētā darbība (turpmāk – pašvaldība). Vienlaikus ar lēmumu birojs paziņo ierosinātājam un pašvaldībai, vai birojs pieprasa organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi par paredzēto darbību (turpmāk – sākotnējā sanāksme).

6. Ja paredzētās darbības iesniegums iesniegts atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 8. vai 8.1 pantā minētajām prasībām, attiecīgi pārvalde vai Valsts vides dienests triju darbdienu laikā pēc paredzētās darbības iesnieguma saņemšanas sagatavo informatīvo paziņojumu par paredzēto darbību, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

6.1. paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums;

6.2. paredzētās darbības nosaukums;

6.3. iespējamās paredzētās darbības vietas (adreses), norāda arī, vai paredzētā darbība tiks veikta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā vai virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā. Ja iespējamās paredzētās darbības vietas atrodas Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, norāda atļaujas vai licences laukumu stūru koordinātas.

7. Valsts vides dienests un pārvalde šo noteikumu 6.punktā minēto paziņojumu:

7.1. ievieto Valsts vides dienesta mājaslapā internetā. Informatīvais paziņojums par paredzēto darbību mājaslapā internetā ir pieejams, līdz birojs pieņem lēmumu, vai nepieciešams veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu;

7.2. elektroniski nosūta pašvaldībai;

7.3. elektroniski nosūta biedrībai vai nodibinājumam, kura mērķis saskaņā ar statūtiem ir vides aizsardzība un kurš pieteicies iestādē un norādījis e-pasta adresi, uz kuru tam nosūtāma informācija par paredzētajām darbībām attiecīgajā teritorijā.

8. Ja nepieciešams eksperta atzinums sākotnējam izvērtējumam, izdevumus, kas saistīti ar eksperta darbu, sedz ierosinātājs. Atzinuma sniegšanai sugu un biotopu aizsardzības jomā pieaicina šajā jomā sertificētu ekspertu.

9. Ja nepieciešams, Valsts vides dienests vai pārvalde ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma par paredzēto darbību saņemšanas pieprasa iesniedzējam papildu informāciju.

10. Valsts vides dienests un pārvalde sagatavo sākotnējo izvērtējumu, kurā norāda:

10.1. sākotnējā izvērtējuma sagatavošanas laiku un vietu;

10.2. ierosinātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu (juridiskajai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru, publiskajai personai vai tās iestādei – nosaukumu), adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

10.3. informāciju par paredzēto darbību, iespējamām paredzētās darbības vietām (adreses) un izmantojamo tehnoloģiju veidiem;

10.4. iespējamo paredzētās darbības vietu, kā arī prognozējamo paredzētās darbības un izmantojamo tehnoloģiju ietekmi uz vidi un šīs ietekmes novērtējumu;

10.5. visus iespējamos risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidu būtisko ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) un šīs ietekmes novērtējumu;

10.6. ieteikumu par sākotnējās sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību;

10.7. informāciju par sabiedrības iesniegto viedokli, ja tāds ir iesniegts;

10.8. informāciju par pārrobežu ietekmi, ja tāda iespējama;

10.9. citu informāciju, kas var būt būtiska, pieņemot lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību.

11. Valsts vides dienests un pārvalde nosūta sākotnējo izvērtējumu un paredzētās darbības iesniegumu birojam.

12. Birojs izskata sagatavoto sākotnējo izvērtējumu un triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu vai paredzētās darbības ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējuma saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), piemērošanu vai nepiemērošanu:

12.1. ievieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemto lēmumu;

12.2. rakstiski paziņo savu lēmumu ierosinātājam, attiecīgajai pārvaldei, ieinteresētajām valsts institūcijām un pašvaldībai. Vienlaikus ar lēmumu birojs nosūta ierosinātājam un pašvaldībai informāciju, vai birojs pieprasa organizēt sākotnējo sanāksmi.

13. Valsts vides dienests un pašvaldība ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minētā lēmuma saņemšanas ievieto informāciju par minēto lēmumu savā mājaslapā internetā.

14. Ja birojs pieņem lēmumu par to, ka nepieciešams veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu:

14.1. birojs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas elektroniski nosūta informāciju par minēto lēmumu biedrībai vai nodibinājumam, kura mērķis saskaņā ar statūtiem ir vides aizsardzība un kurš pieteicies birojā un norādījis e-pasta adresi, uz kuru tam nosūtāma informācija par paredzētajām darbībām attiecīgajā teritorijā;

14.2. pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5.2. vai 12.2.apakšpunktā minētā lēmuma saņemšanas rakstiski informē ierosinātāju un biroju par to, vai pašvaldība pieprasa organizēt sākotnējo sanāksmi. Šāds pieprasījums nav nepieciešams, ja birojs vienlaikus ar lēmuma paziņošanu ir pieprasījis ierosinātājam organizēt sākotnējo sanāksmi.

III. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana un tās organizēšana

15. Ierosinātājs pēc šo noteikumu 5.2., 12.2. un 14.2.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas par sākotnējo sanāksmi informē sabiedrību par paredzēto darbību un iespēju iesniegt rakstiskus priekšlikumus par šīs darbības iespējamo ietekmi uz vidi:

15.1. publicējot paziņojumu par paredzētās darbības sākotnējo sabiedrisko apspriešanu (turpmāk – paziņojums par sākotnējo apspriešanu) vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā;

15.2. individuāli informējot tos nekustamo īpašumu īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības teritoriju, un norādot, kur turpmāk būs pieejama informācija par paredzēto darbību un par iespēju piedalīties paredzētās darbības sabiedriskajā apspriešanā;

15.3. elektroniski iesniedzot birojam un pašvaldībai paziņojumu par sākotnējo apspriešanu ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tā publicēšanas;

15.4. ievietojot informāciju par paredzēto darbību savā vai pilnvarotas personas mājaslapā internetā.

16. Birojs un pašvaldība triju darbdienu laikā pēc paziņojuma par sākotnējo apspriešanu saņemšanas ievieto to savā mājaslapā internetā.

17. Šo noteikumu 15.1.apakšpunktā un 16.punktā minētajā paziņojumā par sākotnējo apspriešanu norāda šādu informāciju:

17.1. paredzētās darbības nosaukums;

17.2. ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs, vai publiskās personas vai tās iestādes nosaukums);

17.3. iespējamās paredzētās darbības vietas (adreses), ja iespējams, zemes vienību kadastra numuri;

17.4. datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu;

17.5. paredzētās darbības apraksts (izmantojamo tehnoloģiju veidi un ietekmei pakļautās teritorijas);

17.6. informācija par pārrobežu ietekmi, ja tāda ir iespējama;

17.7. laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem (iesniegumu, sākotnējo izvērtējumu, lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu);

17.8. termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus;

17.9. biroja adrese, tālruņa numurs un mājaslapas adrese internetā;

17.10. ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas mājaslapas adrese internetā, kur ievietota informācija par paredzēto darbību.

18. Ja saskaņā ar biroja vai pašvaldības pieprasījumu vai ierosinātāja iniciatīvu tiek organizēta sākotnējā sanāksme, paziņojumā par sākotnējo apspriešanu papildus norāda sākotnējās sanāksmes norises vietu un laiku. Ierosinātājs organizē sākotnējo sanāksmi ne ātrāk kā 10 dienas pēc publikācijas pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā.

19. Ikviena persona 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētā paziņojuma publicēšanas ir tiesīga nosūtīt birojam rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi. Minētos priekšlikumus birojs nosūta ierosinātājam.

20. Informāciju par paredzēto darbību un citus sākotnējai sabiedriskajai apspriešanai nepieciešamos materiālus sagatavo ierosinātājs un, vienojoties ar pašvaldību, izvieto pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldes ēkā ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētā paziņojuma publicēšanas.

21. Ierosinātājs apkopo un iesniedz birojā sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultātus (protokolu un citus ar apspriešanu saistītos materiālus, kā arī publikāciju un paziņojumu kopijas un informāciju par individuālo informēšanu).

IV. Programmas saturs un izstrāde

22. Ierosinātājs iesniedz birojam rakstisku pieprasījumu par programmas izstrādi ne agrāk kā pēc paziņojuma par sākotnējo apspriešanu publicēšanas atbilstoši šo noteikumu 15.1.apakšpunktam.

23. Birojs izstrādā programmu 30 dienu laikā pēc ierosinātāja rakstiska pieprasījuma par programmas izstrādi un, ja nepieciešams piesaistīt ekspertus programmas izstrādei, pēc samaksas saņemšanas saskaņā ar biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

24. Birojs programmā iekļauj prasības ziņojuma sagatavošanai atbilstoši šo noteikumu 26.punktam, ņemot vērā konkrēto paredzēto darbību, kā arī norādi par institūcijām un organizācijām, ar kurām nepieciešams konsultēties vai kurām iesniedzams ziņojums, pirms sagatavoto ziņojumu iesniegt birojam atzinuma sniegšanai.

25. Ja ierosinātājs saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 16.panta ceturto daļu birojam atkārtoti pieprasa izsniegt programmu, ierosinātājs atkārtoti organizē sākotnējo sabiedrisko apspriešanu atbilstoši šo noteikumu III nodaļai.

V. Ziņojuma saturs, tā sagatavošana un sabiedrības informēšana

26. Ziņojumā iekļauj likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 17.panta trešajā daļā minēto informāciju. Ziņojumā nepieciešams arī:

26.1. argumentēti pamatot paredzētās darbības izvēli;

26.2. izvērtēt paredzētās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, kuros ietvertas prasības konkrētajai paredzētajai darbībai;

26.3. iekļaut vides stāvokļa novērtējumu;

26.4. raksturot paredzēto darbību un novērtēt tās ietekmi uz vidi, sniedzot ziņas atbilstoši paredzētās darbības veidam:

26.4.1. sniegt fizikālo raksturlielumu aprakstu un zemes izmantošanas prasības būvniecības un ekspluatācijas laikā;

26.4.2. sniegt galveno ražošanas procesu raksturojumu;

26.4.3. norādīt prognozējamo atkritumu (arī bīstamo), blakusproduktu un emisiju (ūdenī, gaisā un augsnē), smaku, trokšņa, vibrācijas, gaismas, siltuma, radiācijas un citu paredzētās darbības izraisīto ietekmju veidu un apjomu;

26.4.4. sniegt informāciju par avāriju risku, avārijas situāciju prognozi un pasākumiem avārijas novēršanai vai tās iespējamības samazināšanai;

26.4.5. sniegt informāciju par ietekmi uz gaisa kvalitāti, ņemot vērā normatīvo aktu prasības par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi;

26.5. raksturot un novērtēt jomas, kuras var būtiski ietekmēt paredzētā darbība, iespējamās paredzētās darbības vietas un tehnoloģijas, un šo ietekmju mijiedarbību (arī cilvēku veselība un drošība, bioloģiskā daudzveidība (tai skaitā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, īpaši aizsargājamās sugas, īpaši aizsargājamie biotopi un mikroliegumi), augsnes kvalitāte, ūdens kvalitāte, gaisa kvalitāte, siltumnīcefekta gāzu daudzums, ainava, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojums);

26.6. raksturot un novērtēt iespējamo paredzētās darbības vietu, kā arī paredzētās darbības un tehnoloģiju būtisku ietekmi uz vidi (raksturojums ietver tiešo, netiešo un sekundāro ietekmi, paredzētās darbības un citu darbību savstarpējo un kopējo ietekmi, īstermiņa, vidējo un ilglaicīgo ietekmi, kā arī pastāvīgo, pozitīvo un negatīvo ietekmi), ja šo ietekmi uz vidi izraisa:

26.6.1. objekta būvniecība;

26.6.2. paredzētās darbības norise (ražošanas process) vai rezultāts;

26.6.3. dabas resursu ieguve un izmantošana;

26.6.4. piesārņojošo vielu emisijas, paredzētā atkritumu apsaimniekošana;

26.7. norādīt monitoringa prasības vides kvalitātes novērtēšanai (ja nepieciešams);

26.8. norādīt ierosinātāja izmantotās prognozēšanas metodes, lai novērtētu paredzētās darbības ietekmi uz vidi;

26.9. norādīt risinājumu veidus un pasākumus, lai novērstu vai samazinātu būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi;

26.9.1 iekļauj izvērtējumu par oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu ģeoloģiskās struktūrās, ja paredzēta tādas sadedzināšanas iekārtas būvniecība, kuras elektroenerģijas ražošanas jauda ir 300 MW vai lielāka un kurai atļauja elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai izsniegta pēc 2009.gada 25.jūnija. Minētajā izvērtējumā konstatē, vai attiecībā uz konkrēto iekārtu ir izpildīti šādi kritēriji:

26.9.1 1. ir pieejamas piemērotas oglekļa dioksīda uzglabāšanas vietas likuma "Par piesārņojumu" izpratnē;

26.9.1 2. transporta iekārtu ierīkošana ir tehniski un ekonomiski iespējama;

26.9.1 3. turpmāka sadedzināšanas iekārtas pielāgošana oglekļa dioksīda uztveršanai ir tehniski un ekonomiski iespējama;

26.10. apkopot un izvērtēt sabiedrības iesniegtos rakstiskos priekšlikumus un sabiedriskās apspriešanas (arī sākotnējās sabiedriskās apspriešanas) rezultātus, kā arī novērtēt iedzīvotāju aptaujas rezultātus (ja tāda veikta);

26.11. sniegt šo noteikumu 26.1., 26.2., 26.3., 26.4., 26.5., 26.6., 26.7., 26.8., 26.9. un 26.9.1 apakšpunktā minētās informācijas kopsavilkumu. Kopsavilkumu veido, lai tas būtu viegli saprotams sabiedrībai, izvairoties lietot specifiskus tehniskos aprakstus un terminus;

26.12. norādīt, vai bijušas problēmas (tai skaitā atzītu tehnoloģisku risinājumu nepieejamība), sagatavojot nepieciešamo informāciju.

(Grozīts ar MK 13.12.2011. noteikumiem Nr.962)

27. Ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), novērtē attiecīgās darbības ietekmi uz šo teritoriju un ziņojumā kā atsevišķu sadaļu ietver ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējuma ziņojumu saskaņā ar novērtēšanas kritērijiem un novērtējuma ziņojumā iekļaujamo informāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000).

28. Pēc ziņojuma sagatavošanas ierosinātājs:

28.1. ievieto savā vai pilnvarotas personas mājaslapā internetā šo ziņojumu un paziņojumu par sabiedrības iespēju iepazīties ar ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem, iesniegt rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus un piedalīties sabiedriskajā apspriešanā (turpmāk – paziņojums par sagatavoto ziņojumu);

28.2. iesniedz pašvaldībā ziņojumu un paziņojumu par sagatavoto ziņojumu papīra formā un elektroniski;

28.3. pēc ziņojuma iesniegšanas pašvaldībā saskaņā ar šo noteikumu 28.2.apakšpunktu triju darbdienu laikā iesniedz publicēšanai vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā paziņojumu par sagatavoto ziņojumu;

28.4. elektroniski iesniedz birojam paziņojumu par sagatavoto ziņojumu;

28.5. paziņojumu par sagatavoto ziņojumu izvieto sabiedriskās vietās (piemēram, bibliotēkā, pastā vai uz pašvaldības ziņojumu dēļa).

29. Pašvaldība ievieto paziņojumu par sagatavoto ziņojumu savā mājaslapā internetā un nodrošina ziņojuma pieejamību sabiedrībai.

30. Birojs paziņojumu par sagatavoto ziņojumu ievieto savā mājaslapā internetā, nodrošinot arī saiti uz ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas mājaslapu internetā, kur pieejams ziņojums.

31. Šo noteikumu 28., 29. un 30.punktā minētajā paziņojumā par sagatavoto ziņojumu norāda vismaz šādu informāciju:

31.1. paredzētās darbības nosaukums un vieta;

31.2. ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs, vai publiskās personas vai tās iestādes nosaukums);

31.3. datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu, sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums;

31.4. ziņojuma sagatavotājs;

31.5. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta;

31.6. laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem;

31.7. termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt ierosinātājam un birojam rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus;

31.8. biroja adrese, tālruņa numurs un mājaslapas adrese internetā;

31.9. ierosinātāja adrese, tālruņa numurs un ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas mājaslapas adrese internetā, kur pieejams ziņojums.

32. Ikviena persona 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 28.punktā minētā paziņojuma par sagatavoto ziņojumu publicēšanas pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā ir tiesīga nosūtīt ierosinātājam un birojam rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu.

33. Ierosinātājs rīko ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmi ne ātrāk kā septiņas dienas pēc šo noteikumu 28.punktā minētā paziņojuma par sagatavoto ziņojumu publicēšanas pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā un ne vēlāk kā 10 dienas pirms sabiedrības priekšlikumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

34. Informāciju par paredzēto darbību, ziņojumu, tā sabiedrisko apspriešanu un ziņojuma sabiedriskajai apspriešanai nepieciešamos materiālus ierosinātājs, vienojoties ar pašvaldību, izvieto pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldes ēkā ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 28.punktā minētā paziņojuma par sagatavoto ziņojumu publicēšanas pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā.

35. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmei nepieciešamos apskates materiālus un dokumentu kopijas sagatavo ierosinātājs.

36. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalās pašvaldība un pārvalde.

37. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi vada pašvaldības pārstāvis. Ja pašvaldība nepiekrīt vadīt sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, pašvaldība vismaz piecas darbdienas pirms sabiedriskās apspriešanas sanāksmes informē ierosinātāju un attiecīgo pārvaldi. Šādā gadījumā sabiedriskās apspriešanas sanāksmi vada pārvaldes pārstāvis. Ierosinātājs sniedz klātesošajiem informāciju par paredzēto darbību un nodrošina sanāksmes protokolēšanu. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā sanāksmes vadītājs nodrošina klātesošajiem iespēju uzdot jautājumus un izteikt viedokli.

38. Ierosinātājs triju darbdienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes nosūta sanāksmes protokolu birojam un pašvaldībai, kā arī ievieto ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas mājaslapā internetā. Protokols sabiedrībai ir pieejams pašvaldībā un birojā. Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības septiņu dienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes iesniegt ierosinātājam un birojā pievienošanai protokolam atsevišķu viedokli par protokolā atspoguļoto informāciju par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.

39. Ierosinātājs nodrošina pieeju informācijai par paredzēto darbību (tai skaitā citu institūciju sniegtajiem atzinumiem par paredzēto darbību, kā arī vides informācijai, kas ir ierosinātāja rīcībā) arī pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises dienas līdz biroja atzinuma par ziņojumu saņemšanai.

40. Ierosinātājs, izvērtējot sabiedrības iesniegtos priekšlikumus un sabiedriskās apspriešanas rezultātus, precizē ziņojumu. Ziņojumam pievieno pārskatu par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem.

41. Pārskatā par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem ietver:

41.1. veikto sabiedrības līdzdalības pasākumu sarakstu;

41.2. publikāciju un paziņojumu kopijas;

41.3. informāciju par iesniegtajiem sabiedrības (arī šo noteikumu 24.punktā minēto institūciju un organizāciju) priekšlikumiem, norādot, kā iesniegtie priekšlikumi ir ņemti vērā.

VI. Kārtība, kādā nosūta ziņojumu ierosinātājam pārstrādāšanai un sniedz atzinumu par ziņojumu

42. Ierosinātājs pēc ziņojuma sabiedriskās apspriešanas:

42.1. iesniedz birojā papīra formā un elektroniski ziņojumu un paziņojumu par birojam iesniegto ziņojumu;

42.2. triju darbdienu laikā pēc ziņojuma iesniegšanas birojā ievieto ziņojumu un paziņojumu par birojam iesniegto ziņojumu savā vai pilnvarotas personas mājaslapā internetā;

42.3. iesniedz pašvaldībai papīra formā un elektroniski ziņojumu un paziņojumu par birojam iesniegto ziņojumu.

43. Pašvaldība saņemto paziņojumu par birojam iesniegto ziņojumu ievieto savā mājaslapā internetā.

44. Birojs ievieto paziņojumu par birojam iesniegto ziņojumu savā mājaslapā internetā, nodrošinot arī saiti uz ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas mājaslapu internetā, kur pieejams ziņojums.

45. Ja ziņojuma izvērtēšanai un atzinuma sagatavošanai birojam ir nepieciešams pieaicināt ekspertus, ierosinātājs sedz pieaicināto ekspertu sniegto pakalpojumu izmaksas saskaņā ar biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi, pirms birojs sniedzis atzinumu par ziņojumu.

46. Ja birojs saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 20.pantu ir informējis ierosinātāju par nepieciešamību ziņojumu labot vai pārstrādāt, novēršot tajā nepilnības, ierosinātājs pēc ziņojuma precizēšanas:

46.1. iesniedz birojā aktuālo ziņojuma versiju un paziņojumu par aktuālo ziņojuma versiju papīra formā un elektroniski;

46.2. triju darbdienu laikā pēc aktuālās ziņojuma versijas iesniegšanas birojā ievieto aktuālo ziņojuma versiju un paziņojumu par aktuālo ziņojuma versiju savā vai pilnvarotas personas mājaslapā internetā;

46.3. iesniedz pašvaldībai aktuālo ziņojuma versiju un paziņojumu par aktuālo ziņojuma versiju papīra formā un elektroniski.

47. Pašvaldība saņemto paziņojumu par aktuālo ziņojuma versiju ievieto savā mājaslapā internetā.

48. Birojs sagatavoto paziņojumu par aktuālo ziņojuma versiju ievieto savā mājaslapā internetā, nodrošinot arī saiti uz ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas mājaslapu internetā, kur pieejams ziņojums.

49. Šo noteikumu 42., 43., 44., 46., 47. un 48.punktā minētajos paziņojumos norāda vismaz šādu informāciju:

49.1. paredzētās darbības nosaukums un vieta;

49.2. ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs, vai publiskās personas vai tās iestādes nosaukums);

49.3. datums, kad pieņemts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību;

49.4. sagatavotā ziņojuma nosaukums, tā sagatavošanas datums un ziņojuma (arī aktualizētās ziņojuma versijas) iesniegšanas datums birojā;

49.5. ziņojuma sagatavotājs;

49.6. ierosinātāja adrese, tālruņa numurs un ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas mājaslapas adrese internetā, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu.

49.1 Ja birojs, sniedzot atzinumu atbilstoši šo noteikumu pielikumā norādītajam paraugam, konstatē, ka ir izpildīti visi šo noteikumu 26.9.1 apakšpunktā minētie kritēriji, paredzētās darbības īstenošanas nosacījumos ietver prasības attiecībā uz nepieciešamību paredzēt piemērotu vietu oglekļa dioksīda uztveršanas un saspiešanas iekārtai. Birojs, izstrādājot atzinumu, ņem vērā arī pieejamo informāciju par oglekļa dioksīda uztveršanas, transportēšanas un uzglabāšanas ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

(MK 13.12.2011. noteikumu Nr.962 redakcijā)

50. Birojs pēc atzinuma par ziņojumu sniegšanas atbilstoši šo noteikumu pielikumā norādītajam paraugam:

50.1. triju darbdienu laikā nosūta atzinumu par ziņojumu ierosinātājam, ietekmes uz vidi novērtējumā iesaistītajām valsts institūcijām un pašvaldībai (papīra formā un elektroniski);

50.2. triju darbdienu laikā ievieto atzinumu par ziņojumu un ziņojumu savā mājaslapā internetā;

50.3. publicē vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā paziņojumu par to, ka ir sniegts atzinums par ziņojumu, un informē par iespēju iepazīties ar minēto atzinumu un ziņojumu.

51. Pašvaldība saņemto biroja atzinumu par ziņojumu ne vēlāk kā triju darbdienu laikā ievieto savā mājaslapā internetā.

52. Ziņojums ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas mājaslapā internetā ir pieejams ne mazāk kā trīs mēnešus vai arī līdz dienai, kad attiecīgā valsts institūcija, Ministru kabinets vai pašvaldība pieņēmusi lēmumu par paredzēto darbību.

VII. Sabiedrības informēšana par paredzēto darbību Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā

53. Ja paredzēto darbību plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos vai teritoriālajā jūrā, birojs, paziņojot šo noteikumu 5.2. vai 12.2.apakšpunktā minēto lēmumu, vienlaicīgi informē par tām piekrastes pašvaldībām, kuras atrodas vistuvāk paredzētās darbības iespējamai vietai un kurās jāinformē sabiedrība par paredzēto darbību atbilstoši šo noteikumu prasībām (turpmāk – piekrastes pašvaldība).

54. Ievērojot šo noteikumu 53.punktā minētos nosacījumus par sabiedrības informēšanu:

54.1. šo noteikumu 5.2., 12.2., 15.3., 28.2., 42.3., 46.3. un 50.1.apakšpunktā un 38.punktā minēto informāciju un dokumentus iesniedz piekrastes pašvaldībā;

54.2. šo noteikumu 15.1., 28.3. un 50.3.apakšpunktā minēto paziņojumu publicē vismaz vienā piekrastes pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā;

54.3. šo noteikumu 13., 16., 29., 43. un 47.punktā minēto informāciju un šo noteikumu 51.punktā minēto atzinumu piekrastes pašvaldība ievieto savā mājaslapā internetā, kā arī šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minēto informāciju nosūta ierosinātājam un birojam.

55. Šo noteikumu III nodaļā minēto sākotnējo sabiedrisko apspriešanu un IV nodaļā minēto sabiedrisko apspriešanu organizē piekrastes pašvaldības teritorijā. Sabiedrības informēšanai nepieciešamie materiāli izvietojami attiecīgās piekrastes pašvaldības domes ēkā.

56. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalās piekrastes pašvaldība un Valsts vides dienests. Sanāksmi vada piekrastes pašvaldības pārstāvis. Ja piekrastes pašvaldība nepiekrīt vadīt sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, tā vismaz piecas darbdienas pirms sabiedriskās apspriešanas sanāksmes informē ierosinātāju un Valsts vides dienestu. Šādā gadījumā sabiedriskās apspriešanas sanāksmi vada Valsts vides dienesta pārstāvis.

57. Ja paredzēto darbību pilnībā vai daļēji plānots veikt Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, sabiedrības informēšana notiek sadarbībā ar Ekonomikas ministriju:

57.1. šo noteikumu 5.2., 12.2., 15.3., 28.2., 42.3., 46.3. un 50.1.apakšpunktā un 38.punktā minēto informāciju un dokumentus iesniedz Ekonomikas ministrijā, bet šo noteikumu 15.1., 28.3. un 50.3.apakšpunktā minēto paziņojumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

57.2. šo noteikumu 13., 16., 29., 43. un 47.punktā minēto informāciju un šo noteikumu 51.punktā minēto atzinumu Ekonomikas ministrija ievieto savā mājaslapā internetā, kā arī šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minēto informāciju nosūta ierosinātājam un birojam;

57.3. šo noteikumu III nodaļā minēto sākotnējo sabiedrisko apspriešanu un IV nodaļā minēto sabiedrisko apspriešanu organizē un nepieciešamos materiālus sabiedrības informēšanai izvieto Ekonomikas ministrijas noteiktā vietā;

57.4. šo noteikumu IV nodaļā minētajā sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalās Ekonomikas ministrija un Valsts vides dienests. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi vada Ekonomikas ministrijas pārstāvis.

VIII. Noslēguma jautājums

58. Šo noteikumu 7.1.apakšpunkts un 13.punkts attiecībā uz informācijas ievietošanu Valsts vides dienesta mājaslapā internetā stājas spēkā 2011.gada 1.jūnijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 13.12.2011. noteikumiem Nr.962)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību;

2) Eiropas Padomes 1985.gada 27.jūnija Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu;

3) Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;

4) Eiropas Padomes 1997.gada 3.marta Direktīvas 97/11/EK, ar kuru groza direktīvu 85/337/EEK par dažu valsts un privāto projektu ietekmes uz vidi novērtējumu;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Direktīvas 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/31/EK par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un grozījumiem Padomes Direktīvā 85/337/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un Regulā (EK) Nr. 1013/2006.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.83

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 83Pieņemts: 25.01.2011.Stājas spēkā: 11.02.2011.Zaudē spēku: 22.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 10.02.2011.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
225598
{"selected":{"value":"29.12.2011","content":"<font class='s-1'>29.12.2011.-21.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.12.2011","iso_value":"2011\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2011.-21.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2011","iso_value":"2011\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2011.-28.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.12.2011
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"