Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.109

Rīgā 2011.gada 18.janvārī (prot. Nr.48, 7.§)
Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām12.panta pirmās daļas 4.punktu
un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
3. un 9.punktu
(Grozīts ar Rīgas domes 13.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.106)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas likmi par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā, atbrīvojumus no nodevas maksas, nodevas maksāšanas kārtību un kontroli.

2. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk – nodeva) maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas tirgojas publiskās vietās Rīgā.

II. Nodevas likmes par tirdzniecību publiskās vietās

(Nodaļa Rīgas domes 27.08.2013. saistošo noteikumu Nr.8 redakcijā)

3. Nodevas likme par vienas reģistrētās ielu tirdzniecības vietas izmantošanu dienā:

3.1. saimnieciskās darbības veicējam:

3.1.1. 5 euro par 1 m2 vai 10 euro par maršrutu;

3.1.2. par mājas apstākļos pašu ražotas pārtikas produkcijas tirdzniecību – 3 euro par 1 m2 vai 7 euro par maršrutu;

3.1.3. amatniekam, kas ir fiziska persona un pašu izgatavotos mākslas priekšmetus un lietišķās mākslas daiļamatniecības izstrādājumus tirgo pats, – 1 euro par 1 m2;

3.1.4. saldējuma tirdzniecībai – 3 euro par 1,5 m2 vai 7 euro par maršrutu;

3.1.5. Ziemassvētkiem paredzēto skuju koku tirdzniecībai (ārpus pašvaldības iekārtotām ielu tirdzniecības vietām) – 3 euro par 2 m2;

3.1.6. pašu audzētas augkopības pārtikas vai nepārtikas produkcijas tirdzniecībai, ja tirdzniecību veic pats, – 2 euro par 1 m2 vai 7 euro par maršrutu;

3.1.7. pašu ražotas biškopības produkcijas tirdzniecībai, ja tirdzniecību veic pats, – 3 euro par 1 m2 vai 7 euro par maršrutu;

3.2. fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja tirgo pati, – 1 euro par 1 m2 vai 7 euro par maršrutu.

(Rīgas domes 06.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 94 redakcijā; sk. 16. punktu)

3.1 Saistošo noteikumu 3. punktā minētā pašvaldības nodeva par aizņemamo platību tiek aprēķināta, ievērojot šādus principus:

3.11. izmantojot šādu skaitļu noapaļošanu:

3.11.1. ja tirdzniecības vietā faktiski aizņemamā platība ir mazāka par saistošo noteikumu 3. punktā norādīto platību, tiek piemērota pašvaldības nodeva par šajos saistošajos noteikumos norādīto platību;

3.11.2. ja tirdzniecības vietā faktiski aizņemamā platība līdz 150 % pārsniedz saistošo noteikumu 3. punktā norādīto platību, tad tiek piemērota pašvaldības nodeva par pusotru aizņemamo platību;

3.11.3. ja tirdzniecības vietā faktiski aizņemamā platība par 151–199 % pārsniedz saistošo noteikumu 3. punktā norādīto platību, tad tiek piemērota pašvaldības nodeva par divām aizņemamām platībām;

3. punktā norādītā platība

(m2)

3. punktā noteiktās nodevas likme, ja S=F

(EUR)

Nodevas aprēķina noapaļošanas princips

3.11. apakšpunkta piemērs

3.12. apakšpunkta piemērs

3.13. apakšpunkta piemērs

Ja F<S, tad pašvaldības nodeva ir

(EUR)

Ja F≤S x 1,5, tad pašvaldības nodeva ir

(EUR)

Ja F>S x 1,5,

tad pašvaldības nodeva ir

(EUR)

1

1

1

1,5

2

1

2

2

3

4

1

3

3

4,5

6

1

5

5

7,5

10

1,5

3

3

4,5

6

2

3

3

4,5

6

 

S – saistošo noteikumu 3. punktā norādītā platība;

F − faktiski aizņemamā platība;

3.12. ja vienā tirdzniecības vietā tiek tirgotas preču grupas, kam ir noteikta atšķirīga pašvaldības nodeva, tiek piemērota augstākā pašvaldības nodevas likme;

3.13. nodeva tiek aprēķināta pēc platības, ko aizņem jumta projekcija uz zemes, izņemot, ja tirdzniecībai izmantojamā galda (u. tml.) konstrukcijas aizņem lielāku platību, nekā ir jumta projekcijas uz zemes aizņemamā platība, vai ja tirdzniecība tiek veikta pašvaldības iekārtotās tirdzniecības vietās.

(Rīgas domes 06.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 94 redakcijā)

4. Nodevas likme dienā par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu ielu tirdzniecībā pasākuma laikā un ielu tirdzniecībā Ziemassvētku laikā:

4.1. 7 euro dienā;

4.2. 14 euro dienā par pārtikas preču, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un rūpnieciski ražotu preču tirdzniecību;

4.3. 2 euro dienā, ja tiesības organizēt Ziemassvētku gadatirgu tā norises vietā iegūtas Rīgas valstspilsētas pašvaldības rīkota konkursa rezultātā.

(Rīgas domes 06.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 94 redakcijā; sk. 16. punktu)

5. Nodevas likme dienā par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībā:

5.1. 14 euro dienā;

5.2. 28 euro dienā par pārtikas preču, bezalkoholisko dzērienu un rūpnieciski ražotu preču tirdzniecību.

(Rīgas domes 06.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 94 redakcijā; sk. 16. punktu)

6. Nodevas likme dienā par ielu tirdzniecību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

N1d=[(B x L x Zi):30] x K, kur:

N1d – nodevas likme vienai dienai;

B – nodevas bāzes likme – 1,7;

L – tirdzniecības vietas laukuma kopējā platība (m2);

Zi – zemes koeficients i zonā (zonu sadalījums saskaņā ar shēmu pielikumā):

1.zonai Zi = 6

2.zonai Zi = 4

3.zonai Zi = 3

4.zonai Zi = 2;

K − koeficients, kas piemērojams atkarībā no maksāšanas grafika:

K= 0,9, ja nodeva tiek maksāta par visu iesniegumā norādīto darbības periodu,

K=1, ja nodeva tiek maksāta par 10 vai vairāk dienu ilgu darbības periodu,

K=1,1, ja nodeva tiek maksāta par mazāk nekā 10 dienu ilgu darbības periodu,

piemērojot šādu principu:

Zona

Maksa par 1 m2 dienā (EUR)

Ja K=0,9

Ja K=1

Ja K=1,1

1.

0,31

0,34

0,37

2.

0,20

0,23

0,26

3.

0,16

0,17

0,18

4.

0,10

0,11

0,13

Aprēķinot nodevu, aizņemamā platība tiek noapaļota līdz veselam skaitlim uz augšu.
(Rīgas domes 13.05.2014. saistošo noteikumu Nr.106 redakcijā)

III. Atbrīvojumi no nodevas maksas

7. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās nemaksā:

7.1. personas, kas ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās pastāvīgās tirdzniecības vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs vai cita speciāli tirdzniecībai iekārtota stacionāra vieta), slēgtās vai atklātās vietās, kas atrodas kādas personas (izņemot pašvaldību) īpašumā, valdījumā vai lietojumā;

7.2. ja pasākuma, kurā laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, organizators ir Rīgas pilsētas pašvaldība un no tirdzniecības dalībniekiem tiek iekasēta maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu;

7.3. (svītrots ar Rīgas domes 13.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.106);

7.4. ja tiesības veikt tirdzniecību uz pašvaldības īpašumā esošas zemes iegūtas izsoles kārtībā vai izsoles kārtībā Rīgas pilsētas pašvaldības rīkota konkursa ietvaros; atbrīvojums no nodevas ir atbilstošs nosolītajai summai konkrētās izsoles ietvaros.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.121)

IV. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole

8. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgās ielu tirdzniecības atļaujas sagatavošanas.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.215)

9. Nodeva ieskaitāma vienā no šiem Rīgas domes Finanšu departamenta kontiem, maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas izsniedzēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi:

9.1. LV83UNLA0020100000005, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr. 90011524360;

9.2. LV98RIKO0020100000005, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kods: RIKOLV2X, reģistrācijas Nr. 90011524360.

(Rīgas domes 09.04.2013. saistošo noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 13.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 106; Rīgas domes 10.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

10. Nodevas izlietojumu kontroli pilnā mērā veic Rīgas pilsētas izpilddirektors un Rīgas domes Finanšu departaments.

(Grozīts ar Rīgas domes 05.07.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.135)

11. Nodeva, kas iekasēta par tirdzniecību publiskās vietās, tiek izmantota komercdarbību atbalstošu vai attīstošu projektu īstenošanai un komercdarbības vides izpētes projektu īstenošanai, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošu teritoriju uzturēšanai un labiekārtošanai.

11.1 Ja ielu tirdzniecība sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiek izbeigta pirms tirdzniecības atļaujā norādītā derīguma termiņa, samaksātā pašvaldības nodeva tiek atmaksāta pēc attiecīgās sezonas beigām:

11.11. par visu pārtrauktās darbības periodu, ja ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms darbības izbeigšanas Rīgas pilsētas pašvaldībā ir saņemts un reģistrēts atļaujas saņēmēja iesniegums par tirdzniecības izbeigšanas datumu (iesniegumā jābūt norādītam konta numuram, uz kuru pārskaitāms pašvaldības nodevas atlikums);

11.12. par laiku no Rīgas pilsētas pašvaldībā iesniegtā iesnieguma saņemšanas un reģistrēšanas datuma līdz tirdzniecības atļaujā norādītajam derīguma termiņa beigu datumam, ja iesniegums par tirdzniecības izbeigšanu Rīgas pilsētas pašvaldībā ir saņemts pēc iesniegumā norādītā tirdzniecības izbeigšanas datuma (iesniegumā jābūt norādītam konta numuram, uz kuru pārskaitāms pašvaldības nodevas atlikums);

11.13. veicot samaksātās pašvaldības nodevas pārrēķinu šo saistošo noteikumu 6.punktā noteiktajā kārtībā, piemērojot K=1, ja, izsniedzot tirdzniecības atļauju, pašvaldības nodeva tika aprēķināta, piemērojot K=0,9.

(Rīgas domes 09.04.2013. saistošo noteikumu Nr.215 redakcijā)

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

(Nodaļa svītrota ar Rīgas domes 13.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.106)

12. (Svītrots ar Rīgas domes 13.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.106)

VI. Noslēguma jautājumi

13. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Rīgas domes 18.03.2008. saistošie noteikumi Nr.115 “Par tirdzniecību un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 08.07.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.126, 24.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.142, 17.02.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.155, 18.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.6, 17.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.23 un 06.07.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.84).

15. Saistošo noteikumu 3., 4., 5. un 6. punktu nepiemēro no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim. Rīgas pilsētas izpilddirektors un Rīgas domes Finanšu departaments līdz 2021. gada 30. aprīlim nodrošina samaksātās pašvaldības nodevas par periodu no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim atmaksāšanu kontā, no kura tā saņemta, ja iemaksa veikta ar pārskaitījumu no bankas norēķinu konta, vai atbilstoši personas iesniegumam, kurā norādīts norēķinu konts.

(Rīgas domes 10.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

16. Saistošo noteikumu 3.1.3. apakšpunktu, 4. un 5. punktu nepiemēro no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, 6. punktu nepiemēro no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. martam. Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs un Rīgas domes Finanšu departaments līdz 2021. gada 30. decembrim nodrošina samaksātās pašvaldības nodevas par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim atmaksāšanu kontā, no kura tā saņemta, ja iemaksa veikta ar pārskaitījumu no bankas norēķinu konta, vai atbilstoši personas iesniegumam, kurā norādīts norēķinu konts.

(Rīgas domes 06.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 94 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Pielikums
Rīgas domes 18.01.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.109
Zonējuma iedalījuma shēma

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 109Pieņemts: 18.01.2011.Stājas spēkā: 10.02.2011.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 09.02.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
225525
{"selected":{"value":"12.10.2021","content":"<font class='s-1'>12.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.10.2021","iso_value":"2021\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.02.2021","iso_value":"2021\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2021.-11.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.11.2020","iso_value":"2020\/11\/20","content":"<font class='s-1'>20.11.2020.-15.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2020","iso_value":"2020\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2020.-19.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.11.2014","iso_value":"2014\/11\/15","content":"<font class='s-1'>15.11.2014.-08.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2014","iso_value":"2014\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2014.-14.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-20.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.05.2013","iso_value":"2013\/05\/16","content":"<font class='s-1'>16.05.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.2011","iso_value":"2011\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2011.-15.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.02.2011","iso_value":"2011\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2011.-15.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.10.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)