Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.2

Lēmuma publiskojamā versija

Rīgā 2011.gada 13.janvārī (prot. Nr.2, 2.§)

Par lietas izpētes izbeigšanu

Lieta Nr.1929/10/0302/11
"Par Euromin Holdings (Cyprus) Limited un AS "Ventspils nafta" apvienošanos"

Konkurences padome 20.08.2010. saņēma Euromin Holdings (Cyprus) Limited un AS "Ventspils nafta" ziņojumu par apvienošanos (turpmāk tekstā - Ziņojums), Euromin Holdings (Cyprus) Limited (turpmāk tekstā - Euromin) iegūstot izšķirošo ietekmi AS "Ventspils nafta" (turpmāk tekstā - VN).

Ziņojuma noformēšanā nebija pilnībā izpildītas Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumu Nr.800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos" (turpmāk - Noteikumi) prasības, par ko Konkurences padome informēja Ziņojuma iesniedzēju pilnvarotos pārstāvjus (26.08.2010. vēstule Nr.1761).

Trūkumi Ziņojumā tika novērsti 17.09.2010.

Saskaņā ar Konkurences likuma 16.panta pirmo daļu par pilnīga ziņojuma saņemšanas datumu uzskatāms 17.09.2010., par ko Konkurences padome informēja Ziņojuma iesniedzēju pilnvarotos pārstāvjus (23.09.2010. vēstule Nr.2054).

Konkurences padome 14.10.2010., pamatojoties uz Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, 16.panta pirmo daļu, pieņēma lēmumu Nr.76 (prot. Nr.45, 5.§) uzsākt papildu izpēti lietā Nr.1929/10/0302/11 "Par Euromin Holdings (Cyprus) Limited un AS "Ventspils nafta" apvienošanos" (turpmāk tekstā - Lieta).

Euromin Holdings (Cyprus) Limited ir Kiprā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību (reģ.Nr.HE 69529), tās juridiskā adrese - 58 Arch. Makariou III Avenue, Iris Tower, Office 602, Nikozija 1075, Kipra.

AS "Ventspils nafta" ir Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta akciju sabiedrība (reģ.Nr.50003003091), tās juridiskā adrese - Vaļņu iela 3-18, Rīga, Latvija.

Izvērtējot Ziņojumā ietverto, Konkurences padomes rīcībā esošo un papildus pieprasīto informāciju, Konkurences padome

konstatēja:

1. Apvienošanās dalībnieki

1.1. Konkurences padome 21.02.2007. pieņēma lēmumu Nr.10 Par tirgus dalībnieku apvienošanos1, atļaujot Euromin iegūt kopīgu izšķirošu ietekmi ar AS "Ventspils nafta" - SIA ""Ventspils nafta" termināls". Latvijas Republikas Komercreģistrā Euromin reģistrēta kā SIA ""Ventspils nafta" termināls" (turpmāk tekstā - VNT) dalībnieks kopš 08.03.2007.

Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju Euromin ir 100% Vitol R&M S.A. piederoša sabiedrība, kura ietilpst Vitol grupā. Pasaules mērogā Vitol grupa darbojas naftas apstrādes un tirdzniecības, naftas un naftas produktu pārkraušanas, transportēšanas, uzglabāšanas, kā arī vēl citās jomās. Euromin ir holdinga sabiedrība, kuras uzdevums ir ieguldījumu pārvalde.

Ziņojuma iesniegšanas laikā Euromin pieder 49,5% VN akciju. Pārējās VN akcijas pieder otram lielākajam VN akcionāram - AS "Latvijas Naftas Tranzīts" un mazajiem akcionāriem. VN ir mātes uzņēmums sabiedrību grupai (holdinga sabiedrība), kuras darbība saistās ar tās meitas sabiedrībās veikto ieguldījumu pārvaldi.

VN pieder 51% VNT pamatkapitāla daļu. Saskaņā ar Dalībnieku līgumu VN ar Eurotank Holding Sarl2, kurai pieder 49% VNT pamatkapitāla daļu, realizē kopīgu izšķirošu ietekmi VNT. VNT galvenie darbības veidi ir pa cauruļvadiem transportēto naftas produktu pārkraušana, pa dzelzceļu un pa jūru transportēto naftas produktu pārkraušana, pa dzelzceļu transportēto gaišo naftas produktu (benzīns, dīzeļdegviela) pārkraušana, naftas produktu kvalitātes noteikšana laboratorijā.

VN pieder arī 66% SIA "LatRosTrans" kapitāla daļu, SIA "LatRosTrans" nodrošina naftas produktu transportēšanu pa cauruļvadiem Latvijas Republikas teritorijā, naftas produktus piegādājot termināliem, kuri darbojas Ventspils ostā. Maģistrālo naftas cauruļvadu darbība pašlaik ir apturēta, tādēļ SIA "LatRosTrans" gūst ienākumus tikai no naftas produktu transportēšanas.

Bez tam VN īpašumā ir 49,94% tās asociētā uzņēmuma AS "Latvijas kuģniecība", kura darbojas starptautiskajā kuģošanas biznesā, akciju.

1.2. Ziņojumā Euromin un VN pilnvarotie pārstāvji norādījuši, ka Konkurences likuma 15.panta, kas ietver tirgus dalībnieku apvienošanās noteikumus, pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka tirgus dalībnieku apvienošanās ir "(..) tāds stāvoklis, kad (..) viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst (..) tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku (..)". Konkurences likuma 1.panta 9.punktā ir iekļauta jēdziena - tirgus dalībnieks definīcija, kurā noteikts, ka "tirgus dalībnieks - jebkura persona (arī ārvalsts persona), kura veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību Latvijas teritorijā, vai kuras darbība ietekmē vai var ietekmēt konkurenci Latvijas teritorijā. Ja tirgus dalībniekam vai vairākiem tirgus dalībniekiem kopā ir izšķiroša ietekme pār vienu tirgus dalībnieku vai vairākiem tirgus dalībniekiem, tad visus tirgus dalībniekus var uzskatīt par vienu tirgus dalībnieku".

Tāpat Ziņojumā minēts, ka Konkurences padomes 21.02.2007. lēmumā Nr.10 Par tirgus dalībnieku apvienošanos konstatēts, ka Euromin nepārdod ne preces, ne pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā, tātad neveic saimniecisko darbību Latvijā un negatavojas to darīt, bet gan kā holdinga kompānija - pārvalda savus īpašumus/ ieguldījumus uzņēmumos. Ziņojuma iesniedzēji norādījuši, ka minētā situācija nav mainījusies, patstāvīgu saimniecisko darbību Latvijas teritorijā veic tie komersanti, kuros Euromin ir līdzdalība, nevis Euromin.

Ziņojumā norādīts, ka gadījumā, ja Konkurences padome uzskatītu, ka Vitol grupas uzņēmums Euromin ir tirgus dalībnieks Konkurences likuma izpratnē sakarā ar to, ka Vitol grupas uzņēmumam Eurotank Holding Sarl ir kopīgas izšķirošas ietekmes tiesības pār VNT, neizpildās iepriekš citētās Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punkta definīcijas otrajā daļā viens no paredzētajiem obligātajiem normas piemērošanas priekšnosacījumiem, jo VNT neiegūst tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār VN. Konkrētajā situācijā pakļautība ekonomiskajai ietekmei darbojas pretējā virzienā, t.i., VN ir izšķiroša ietekme pār VNT. Ziņojuma iesniedzēji uzskata, ka definīcijas sastāvs neizpildās.

1.3. Atbilstoši Konkurences likuma normām tirgus dalībnieku apvienošanās vērtēšanas priekšnoteikumi ir gadījumos, ja vismaz divi apvienošanās dalībnieki atbilst Konkurences likuma 1.panta 9.punktā noteiktajam tirgus dalībnieka jēdzienam, ja darījums atbilst kādam no Konkurences likuma 15.panta pirmajā daļā noteiktajiem apvienošanās veidiem, un, visbeidzot, ja izpildās vismaz viens no Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā noteiktajiem paziņošanas kritērijiem. Ņemot vērā minēto, tirgus dalībnieka statusa konstatēšana ir svarīgs priekšnosacījums, pamatojoties uz ko tiek noteikta apvienošanās piekritība (jeb "saite" ar Latvijas teritoriju).

Konkurences likuma 1.panta 9.punkts nosaka tirgus dalībnieka kritērijus: "veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību Latvijas teritorijā vai kuras darbība ietekmē vai var ietekmēt konkurenci Latvijas teritorijā". Plašākā nozīmē tirgus dalībnieks ir jebkura persona, kura ar savu darbību rada vai var radīt ietekmi uz konkurenci Latvijas teritorijā. Atbilstoši Konkurences padomes praksei apvienošanās lietās raksturīgākie tirgus dalībnieka kritēriji ir: 1) komersanta reģistrācija Komercreģistrā (arī dalība citā komersantā, kas reģistrēts Komercreģistrā, filiāle vai pārstāvniecība Latvijā), 2) preču pirkšana, pārdošana vai pakalpojumu sniegšana Latvijā, vai 3) noteiktu aktīvu piederība Latvijā. Iepriekšminētie kritēriji nodrošina "saites" ar Latviju konstatēšanu arī ārvalstīs reģistrētam komersantam.

Ārvalstīs reģistrēta sabiedrība apvienošanās lietās ir uzskatāma par tirgus dalībnieku Konkurences likuma izpratnē, ja šī sabiedrība Latvijā saimniecisko darbību veic tieši, vai arī tā caur uzņēmumu grupu ir saistīta ar vismaz vienu Latvijā (vai arī ārvalstīs) reģistrētu sabiedrību, kura veic saimniecisko darbību Latvijā. Turklāt iepriekš minētā norma nenosaka ierobežojumus attiecībā uz kapitāla daļu apmēru vai ietekmes veidu.

Papildus atzīmējams, ka tirgus dalībnieki, kuri ir uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma 1.panta 9.punkta izpratnē, norādīti arī Noteikumu 13.punktā, kurā noteikti tie tirgus dalībnieki, kuru neto apgrozījums tiek ņemts vērā, aprēķinot kopējo tirgus dalībnieka (grupas) apgrozījumu.

Pie norādītajiem apstākļiem Euromin uzskatāma par tirgus dalībnieku Konkurences likuma izpratnē.

2. Ziņojuma iesniegšanas pienākums

2.1. Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā noteikts: "Tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem, pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei pilnu ziņojumu, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

1) apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 25 miljoniem latu;

2) apvienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū pārsniedz 40 procentus".

2.2. Ziņojuma iesniedzēji, atsaucoties uz Konkurences likuma 15.panta otrajā prim daļā noteikto, ka: "Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā ziņojumu neiesniedz, ja vienam no diviem apvienošanās dalībniekiem apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā nepārsniedz 1,5 miljonus latu", norāda, ka neizpildās likumā noteiktais paziņošanas pienākuma priekšnoteikums, jo vienam no apvienošanās dalībniekiem - Euromin nav apgrozījuma Latvijā. Euromin uzskata, ka, aprēķinot Euromin kā apvienošanās dalībnieka apgrozījumu, nav ņemams vērā VNT apgrozījums, pār kuru kopīgu izšķirošu ietekmi kopā ar VN īsteno cits Vitol grupas, kurā ietilpst Euromin, uzņēmums, tā kā nav pieļaujama dubulta apgrozījuma aprēķināšana (konkrētajā gadījumā VNT apgrozījums jau iekļauts VN uzņēmumu grupas kā tirgus dalībnieka apgrozījumā).

Ziņojuma 3.daļā - Apvienošanās dalībnieku pēdējā finanšu gada neto apgrozījums norādīts, ka apgrozījums noteikts atbilstoši attiecīgo sabiedrību gada finanšu pārskatos norādītajam neto apgrozījumam. Apgrozījums nav koriģēts (samazināts) atbilstoši Noteikumos ietvertajiem tirgus dalībnieku apgrozījuma aprēķināšanas nosacījumiem. Līdz ar to Ziņojumā attiecībā par apgrozījumu 2009.gadā Latvijā norādīts, ka VN kopējais neto apgrozījums - 66 365 000 LVL (piebilstot, ka VN koncerna audits par 2009.finanšu gada pārskatiem vēl nav pabeigts un finanšu pārskati nav apstiprināti akcionāru sapulcē, neauditētais gada pārskats publicēts mājas lapā www.vnafta.lv), VNT neto apgrozījums - 59 494 236 LVL, SIA "LatRosTrans" neto apgrozījums - 6 500 000 LVL. Konkurences padomei tika iesniegta VN 2008.gada pārskata kopija un VN un tās meitas uzņēmumu 2008.gada pārskata (konsolidētā finanšu pārskata) kopija. Tāpat norādot, ka, ievērojot Euromin piemērojamos reģistrācijas valsts normatīvos aktus, Euromin gada pārskati par 2008. un 2009.gadu vēl nav pieejami.

16.09.2010. vēstulē Par papildus informācijas sniegšanu Ziņojuma iesniedzēji papildus Ziņojumā sniegtajai informācijai par apvienošanās dalībnieku apgrozījumu Latvijas teritorijā norāda, ka:

▪ Euromin apgrozījums Latvijas teritorijā 2009.gadā - 0 LVL,

▪ VN apgrozījums Latvijas teritorijā 2009.gadā (mātes uzņēmums) - 50 000 LVL,

▪ VNT apgrozījums Latvijas teritorijā 2009.gadā - 25 030 720 LVL (no neto apgrozījuma izslēgti 34 463 516 LVL, ko veido apgrozījums par dzelzceļa pakalpojumiem, jo šos pakalpojumus nesniedz VNT, minētie ienākumi no dzelzceļa pakalpojumiem tādā pat apmērā veido VNT izmaksas),

▪ SIA "LatRosTrans" apgrozījums Latvijas teritorijā 2009.gadā - 6 500 000 LVL,

▪ SIA "Etos Latvia" apgrozījums Latvijas teritorijā 2009.gadā - 3 615 LVL,

▪ SIA "Ventspils futbola sabiedrība"3 - 0 LVL (uzņēmuma vienīgā pamatdarbība ir 21,25% kapitāla daļu turēšana SIA "Futbola klubs "Ventspils"'.

Ziņojuma iesniedzēji norāda, ka, aprēķinot tirgus dalībnieka kopējo apgrozījumu Latvijas teritorijā atbilstoši Noteikumu 13. un 14.punktam, konstatējams, ka 2009.gadā Latvijas teritorijā Euromin pastarpināti saistītā uzņēmuma SIA "Etos Latvia" apgrozījums ir 3 615 LVL, bet VN apgrozījums ir 31 580 720 LVL (VNT apgrozījums ir ieskaitīts tikai VN grupas uzņēmumu apgrozījumā bez apgrozījuma, ko veido dzelzceļa pakalpojumi, lai atbilstoši Noteikumu 9.punktā ietvertajam principam nepieļautu dubultu apgrozījuma iekļaušanu aprēķinos).

Ziņojuma iesniedzēji uzskata, ka iepriekš minētais norāda, ka izpildās Konkurences likuma 15.panta otrās prim daļas noteikumi, kas paredz, ka ziņojums par apvienošanos nav jāiesniedz Konkurences padomē, ja vienam no diviem apvienošanās dalībniekiem apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā nepārsniedz 1,5 miljonus latu, līdz ar to paziņotais gadījums atbilst minētajam, jo Euromin apgrozījums Latvijas teritorijā iepriekšējā finanšu gadā (2009.gadā) ir tikai 3 615 LVL.

2.3. Noteikumu 8.punktā paredzēts, ka: "Tirgus dalībnieka neto apgrozījumu aprēķina, saskaitot iepriekšējā finanšu gada ieņēmumus no tirgus dalībnieka darbības, preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas Latvijas teritorijā un no iegūtās summas atskaitot tirdzniecības atlaidi un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodokli un citus ar apgrozījumu tieši saistītus nodokļus".

Savukārt Noteikumu 9.punktā noteikts, ka: "Aprēķinot tirgus dalībnieka kopējo apgrozījumu, ņem vērā gan apvienošanās dalībnieka neto apgrozījumu, gan arī šo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5.apakšpunktā minēto tirgus dalībnieku neto apgrozījumu. Tirgus dalībnieka kopējā apgrozījumā neiekļauj apgrozījumu no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas tiem tirgus dalībniekiem, kuri minēti šo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5.apakšpunktā. Nav pieļaujama dubulta apgrozījuma aprēķināšana".

Atbilstoši Noteikumu 13.punktam "Tirgus dalībnieka kopējo apgrozījumu aprēķina, saskaitot neto apgro­zījumu:

13.1. apvienošanās dalībniekam;

13.2. tiem tirgus dalībniekiem, kuros apvienošanās dalībniekam tieši vai netieši ir vismaz viena no šādām tiesībām vai iespējām:

13.2.1. vairāk nekā puses kapitāla vai saimnieciskās darbības aktīvu kontrole, tai skaitā īpašuma tiesības;

13.2.2. iespēja īstenot vairāk nekā pusi balsstiesību;

13.2.3. iespēja iecelt vairāk nekā pusi no pārvaldes institūciju locekļiem vai tiesību subjektiem (to apvienībām), kas juridiski pārstāv tirgus dalībniekus;

13.2.4. tiesības pārvaldīt tirgus dalībnieka lietas, neaprobežojoties tikai ar tirgus dalībnieka saimnieciskās darbības vadīšanu;

13.3. tiem tirgus dalībniekiem, kuriem apvienošanās dalībniekā ir šo noteikumu 13.2.apakšpunktā paredzētās tiesības vai iespējas;

13.4. tiem tirgus dalībniekiem, kuros šo noteikumu 13.3.apakšpunktā minētajiem tirgus dalībniekiem ir šo noteikumu 13.2.apakšpunktā paredzētās tiesības vai iespējas;

13.5. tiem tirgus dalībniekiem, kuros diviem vai vairākiem šo noteikumu 13.1., 13.2., 13.3. un 13.4.apakšpunktā minētajiem tirgus dalībniekiem kopīgi ir šo noteikumu 13.2.apakšpunktā paredzētās tiesības vai iespējas".

Savukārt Noteikumu 14.punkts nosaka, ka "Ja tirgus dalībniekiem kopīgi ir šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās tiesības vai iespējas, aprēķinot minēto tirgus dalībnieku kopējo apgrozījumu:

14.1. neņem vērā apgrozījumu, kas rodas no preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas starp kopīgai izšķirošai ietekmei pakļauto tirgus dalībnieku un katru no tirgus dalībniekiem, kuriem ir kopīga izšķiroša ietekme, vai jebkuru citu tirgus dalībnieku, kas saistīts ar kādu no minētajiem tirgus dalībniekiem, kuriem ir kopīga izšķiroša ietekme saskaņā ar šo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. vai 13.5.apakšpunktu;

14.2. ņem vērā apgrozījumu, kas rodas no preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas starp kopīgai izšķirošai ietekmei pakļauto tirgus dalībnieku un jebkuru trešo tirgus dalībnieku. Iegūto apgrozījumu proporcionāli sadala starp tirgus dalībniekiem, kuriem ir kopīga izšķiroša ietekme".

2.4. Konkurences padomes skatījumā Ziņojuma iesniedzēji nav pareizi veikuši apgrozījuma aprēķināšanu, neievērojot Noteikumu 9., 13. un 14.punktā paredzētās normas.

Aprēķinot VN kopējo apgrozījumu, ņemams vērā VN neto apgrozījums (50 000 LVL), 51% no VNT neto apgrozījuma (30 342 060 LVL) un SIA "LatRosTrans" neto apgrozījums (6 500 000 LVL), savukārt Euromin kopējo apgrozījumu veido 49% no VNT neto apgrozījuma (29 152 176 LVL).

Atbilstoši Ziņojuma iesniedzēju norādītajai informācijai, Konkurences padome uzskatīja, ka izpildās ziņojuma iesniegšanas pienākums.

2.5. Ievērojot to, ka Ziņojuma iesniedzēji apgalvoja, bet nebija iesnieguši dokumentus, ar kuriem varētu apstiprināt iepriekš minētos apgalvojumus (šī lēmuma 2.2.punkts), ka Euromin apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā nepārsniedz 1,5 miljonus latu, Konkurences padome pieprasīja informāciju no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra - VNT 2009.gada pārskata kopiju.

No VNT 2009.gada pārskata secināms, ka VNT neto apgrozījums 2009.gadā - 59 494 236 LVL, no kuriem 34 463 516 LVL - dzelzceļa pakalpojumi, 25 030 720 LVL - pārkraušanas pakalpojumu. VNT 2009.gada pārskata pielikuma 3.piezīmē paskaidrots, ka visi pakalpojumi sniegti Latvijā, starptautiskās naftas kompānijas pārstāvošiem klientiem. 2009.gadā uzņēmums sniedzis pakalpojumus 59 751 573 LVL apmērā sabiedrības dalībnieka Euromin saistītajam uzņēmumam Ventspils Tank Services SA. VNT 2009.gada pārskata pielikuma 18.piezīmē paskaidrots, ka Ventspils Tank Services SA ir sabiedrības dalībnieku Euromin pārstāvoša saistīta kompānija. VNT 2009.gada pārskata pielikuma 33.piezīmē paskaidrots, ka 23.03.2010. mainījās uzņēmuma dalībnieku sastāvs, Euromin pārdodot sev piederošos 49% no VNT daļām Eurotank Holding Sarl.

Ziņojumam pievienotā 2008.gada pārskata "AS Ventspils nafta un tās meitas uzņēmumi" pielikuma 2.piezīmē paskaidrots, ka par saistītām personām tiek uzskatīti koncerna mātes uzņēmuma meitas uzņēmumi un asociētie uzņēmumi, kā arī akcionāri, kas var būtiski ietekmēt koncerna mātes uzņēmuma darbību, padomes un valdes locekļi, viņu tuvi radinieki, kā arī uzņēmumi, kuros iepriekš minētajām personām ir būtiska ietekme vai kontrole.

Lai gan Noteikumu 14.1.apakšpunktā ietvertais termins saistītais tirgus dalībnieks spēkā esošajā Konkurences likumā vai saskaņā ar to izdotajos normatīvajos aktos nav definēts, Konkurences padomes ieskatā saistīto tirgus dalībnieku loks nosakāms, ievērojot Noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās tiesības vai iespējas.

Konkurences padome uzskata, ka, interpretējot Noteikumu 9., 13. un 14.punktu to savstarpējā kopsakarā, secināms, ka to mērķis ir nepieļaut dubulta apgrozījuma aprēķināšanu par darījumiem, kas notiek viena tirgus dalībnieka ietvaros starp vairākiem komersantiem.

Ņemot vērā, ka Ziņojuma iesniedzēji nebija norādījuši, ka Ventspils Tank Services SA un Euromin ir uzskatāmas par vienu tirgus dalībnieku, kā arī Konkurences padomes rīcībā nebija šādas informācijas, Konkurences padome uzskatīja, ka VNT apgrozījums 2009.gadā proporcionāli sadalāms starp VN un Euromin, secinot, ka Euromin apgrozījums Latvijā 2009.gadā pārsniedza 1,5 miljonus LVL, savukārt VN un Euromin kopējais apgrozījums 2009.gadā Latvijā pārsniedza 25 miljonus LVL.

2.6. Sakarā ar to, ka Ziņojuma iesniedzēju argumentus par to, kādēļ Euromin apgrozījums 2009.gadā Latvijas teritorijā nepārsniedz 1,5 miljonus latu, Konkurences padome uzskatīja par nepamatotiem, Konkurences padomei paralēli apvienošanās izpētei bija nepieciešams veikt arī padziļinātu izpēti, lai konstatētu, ka Ziņojumā nav iekļauti būtiski fakti, kas pierāda, ka ziņojums nav sniedzams.

20.10.2010. Konkurences padome pieprasīja papildu informāciju (vēstule Nr.2279) no Ziņojuma iesniedzējiem, t.sk. par visām 2009.gadā Vitol grupā ietilpstošajām sabiedrībām, kurām ir tieša vai netieša (de jure vai de facto) izšķiroša ietekme sabiedrībās, kuras veic saimniecisko darbību Latvijas teritorijā (vai kuru darbība ietekmē vai var ietekmēt konkurenci Latvijas teritorijā).

16.11.2010. vēstulē Par informācijas sniegšanu Ziņojuma iesniedzēju pilnvarotie pārstāvji norādīja, ka 2009.gadā Vitol grupā ietilpstošās sabiedrības, kurām ir tieša vai netieša izšķiroša ietekme sabiedrībās, kuras veic saimniecisko darbību Latvijas teritorijā, ir: Euromin, kurai ir kopīga (ar VN) izšķiroša ietekme VNT (Euromin ir sabiedrība, kura pilnībā pieder Vitol grupas kompānijai Vitol R&M SA), savukārt uzņēmumam Petrogem SA, kas ir Vitol grupas uzņēmums, pieder visas SIA "ETOS Latvija" kapitāla daļas.

Atbildot uz 03.12.2010. Konkurences padomes informācijas pieprasījumu (vēstule Nr.2533), 10.12.2010. vēstulē Par informācijas sniegšanu Ziņojuma iesniedzēju pilnvarotie pārstāvji attiecībā uz Ventspils Tank Services SA un Euromin informēja, ka 2009.gadā Ventspils Tank Services SA un Euromin ietilpa Vitol grupā (t.i., veidoja vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma izpratnē), vienlaicīgi norādot, ka Euromin pārstāvju rīcībā nav visas Vitol grupas struktūras shēmas, ievērojot to, ka Euromin nav Vitol grupas galvenais uzņēmums.

Savukārt 04.01.2011. vēstulē Par informācijas sniegšanu Ziņojuma iesniedzēju pilnvarotie pārstāvji apliecināja, ka gan Euromin, gan Ventspils Tank Services SA ir vienā sabiedrību grupā ietilpstoši uzņēmumi un tādējādi šie uzņēmumi tieši vai pastarpināti atrodas Vitol grupā esošas vienas un tās pašas holdinga sabiedrības izšķirošā ietekmē.

Ņemot vērā papildus izpētē noskaidroto, secināms, ka atbilstoši Noteikumu 14.1.apakšpunktam, nosakot Euromin apgrozījumu Latvijas teritorijā, nav ņemams vērā VNT apgrozījums, kas radies no pakalpojumu sniegšanas Ventspils Tank Services SA, bet tikai SIA "ETOS Latvia" apgrozījums Latvijas teritorijā 2009.gadā, t.i., 3 615 LVL.

Līdz ar to Konkurences padome konstatē, ka Euromin apgrozījums 2009.gadā Latvijas teritorijā nepārsniedza 1,5 miljonus latu, un apvienošanās dalībniekiem atbilstoši Konkurences likuma 15.panta otrajā prim daļā noteiktajam nebija pienākuma iesniegt Ziņojumu Konkurences padomē.

Ievērojot minēto, Konkurences padomei nav jāpieņem kāds no Konkurences likuma 16.panta trešajā vai ceturtajā daļā paredzētajiem lēmumiem. Tomēr atbilstoši labas pārvaldības principam, lai Ziņojuma iesniedzējiem būtu noteiktība par savu tiesisko statusu, Konkurences padome sniedz izvērtējumu, vai Euromin ir ieguvusi izšķirošu ietekmi VN (šī lēmuma 3.punkts).

3. Apvienošanās veids

3.1. Ziņojumā norādīts, ka Euromin, iegūstot 49,5% līdzdalību VN pamatkapitālā, ir iespēja, pie faktisko un juridisko apstākļu sakritības, ievēlēt VN padomes locekļu vairākumu. Savukārt VN padome ir tiesīga lemt par VN valdes locekļu ievēlēšanu ar vienkāršu balsu vairākumu. Iespējamā attiecināmā tiesību norma ir Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punkts.

Apvienošanās dalībnieki norādījuši, ka VN akcionāru sapulcē 20.01.2010. tika ievēlēti 6 Euromin nominētie kandidāti darbam VN padomē (pavisam VN padomē ir 11 locekļi). Pirms 20.01.2010. absolūtais VN ievēlēto padomes locekļu vairākums (7 padomes locekļi no 11) bija cita VN akcionāra - AS "Ventspils Nafta Tranzīts" izvirzītie un ievēlētie padomes locekļi.

Vienlaicīgi Ziņojumā uzsvērts, ka 6 Euromin izvirzīto kandidātu ievēlēšana VN padomē 20.01.2010. nevar tikt kvalificēta kā Euromin izšķirošas ietekmes iegūšana VN, jo jau 25.02.2010. VN valde un padome saņēma AS "Ventspils Nafta Tranzīts" kā VN akcionāra iesniegumu par VN ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, pieprasot darba kārtībā iekļaut punktu par jaunas VN padomes ievēlēšanu. Pēc minētā iesnieguma saņemšanas valde sasauca VN ārkārtas akcionāru sapulci uz 28.04.2010., iekļaujot pieprasītos darba kārtības jautājumus. Ņemot vērā, ka VN valdei nebija kvoruma, tā nevarēja apstiprināt akcionāru sarakstu, kā rezultātā akcionāriem nevarēja būt balsstiesību 28.04.2010. sapulcē. Grupa VN akcionāru, t.sk. AS "Ventspils Nafta Tranzīts", kuri pārstāvēja 48,03% VN balsstiesīgā kapitāla (Euromin piederēja 47,89% no VN balsstiesīgā pamatkapitāla), 28.04.2010. mēģināja noturēt sapulci, kurā bija plānots atcelt sabiedrības padomi un pieņemt citus lēmumus. Tā pati grupa 28.04.2010. iesniedz vēstuli fondu biržai NASDAQ OMX Rīga, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Uzņēmumu reģistram un publicēja paziņojumus dažādos Latvijas laikrakstos par atkārtotu VN dalībnieku sasaukšanu 01.07.2010.

28.04.2010. tika sasaukta VN padomes sēde, kurā atsauca 1 valdes locekli un ievēlēja 2 jaunus locekļus, līdz ar ko valde atguva kvorumu un spēju pildīt pienākumus. 28.04.2010. valde publicēja paziņojumu VN akcionāriem par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 11.11.2010.

Euromin vairāku līdz 25.05.2010. veiktu publiskās emisijas akciju pirkuma darījumu rezultātā ieguva akcijas, sasniedzot 49,5% VN pamatkapitālā.

01.07.2010. VN akcionāru sapulce nenotika, jo tā netika sasaukta likumā noteiktajā kārtībā. VN ārkārtas akcionāru sapulce pienācīgā kārtā tika sasaukta uz 07.07.2010. ar darba kārtībā iekļauto jautājumu - padomes vēlēšanas.

07.07.2010. VN ārkārtas akcionāru sapulcē piedalījās 13 akcionāri, kuri pārstāvēja 97,53% VN balsstiesīgā pamatkapitāla. VN akcionāru sapulcē Euromin pārstāvēja un balsoja ar 49,5% VN balsstiesīgo akciju, 6 Euromin izvirzītie padomes locekļu amata kandidāti tika ievēlēti padomē.

Ņemot vērā minēto, Euromin uzskata, ka nav ieguvusi tādu izšķirošu ietekmi pār VN, par kuru sniedzams ziņojums par apvienošanos.

3.2. Saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto tirgus dalībnieku apvienošanās ir "(..) tāds stāvoklis, kad (..) viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst (..) tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku vai citiem tirgus dalībniekiem".

Atbilstoši Konkurences likuma 1.panta 2.punktam izšķiroša ietekme ir "iespēja tieši vai netieši:

a) kontrolēt (regulāri vai neregulāri) lēmumu pieņemšanu tirgus dalībnieka pārvaldes institūcijās, realizējot līdzdalību vai bez tās,

b) iecelt tādu tirgus dalībnieka pārraudzības institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļu skaitu, kas izšķirošās ietekmes realizētājam nodrošina balsu vairākumu attiecīgajā institūcijā."

Interpretējot Konkurences likuma 1.panta 2.punktā ietverto izšķirošās ietekmes definīciju, secināms, ka tā var pastāvēt gan uz juridiska pamata, gan arī uz de facto pamata.

Konkurences padomei nav tiesiska pamata tieši piemērot Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 Par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju vai Komisijas Konsolidētajā jurisdikcijas paziņojumā (saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 Par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju) (turpmāk tekstā - Paziņojums) iekļauto regulējumu attiecībā uz apvienošanām, kas izskatāmas saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr, ievērojot to, ka Konkurences padomes līdzšinējā praksē nav plaši vērtēta izšķirošas ietekmes iegūšana uz de facto pamata, Konkurences padome, interpretējot Latvijas konkurences tiesību regulējumu, ņem vērā arī Eiropas komisijas praksi un tiesisko regulējumu, ciktāl tas nav pretrunā nacionālajam regulējumam.

Paziņojuma 54.punktā teikts, ka var izdalīt divas vispārīgas situācijas, kurās uzņēmumam ir vienpersonīga kontrole. Pirmkārt, vienpersonīgi kontrolējošam uzņēmumam ir pilnvaras noteikt cita uzņēmuma stratēģiskos komerclēmumus. Šīs pilnvaras parasti iegūst, iegūstot balsstiesību vairākumu sabiedrībā. Otrkārt, situācija, kas arī piešķir vienpersonīgu kontroli, pastāv tad, ja tikai viens akcionārs var uzlikt veto stratēģiskiem lēmumiem uzņēmumā, bet šim akcionāram nav pilnvaru pašam uzspiest šādus lēmumus (tā saucamā negatīvā vienpersonīgā kontrole).

Paziņojuma 56.punktā Eiropas Komisija norāda, ka vienpersonīgu kontroli parasti iegūst juridiski, ja uzņēmums iegūst balsstiesību vairākumu sabiedrībā. Savukārt attiecībā uz vienpersonīgu de facto kontroles iegūšanu Paziņojuma 59.punktā norādīts - var uzskatīt, ka arī mazākuma akcionāram de facto ir vienpersonīga kontrole. Tas jo īpaši ir gadījumā, kad akcionārs, visticamāk, iegūs vairākumu akcionāru sapulcē, ņemot vērā savas daļas apjomu un pierādījumus no akcionāru dalības iepriekšējo gadu akcionāru sapulcēs. Pamatojoties uz iepriekšējo balsošanas modeli, Komisija veiks perspektīvu analīzi un ņems vērā akcionāru dalības paredzamās izmaiņas, kas varētu rasties turpmāk pēc darbības. Komisija papildus analizēs citu akcionāru nostāju un novērtēs to lomu. Šāda vērtējuma kritēriji jo īpaši ir tie, vai atlikušās akcijas ir plaši izkliedētas, vai citiem būtiskiem akcionāriem ir strukturālas, ekonomiskas vai ģimeniskas saiknes ar liela mazākuma akcionāru jeb vai citiem akcionāriem ir stratēģiska vai tīri finansiāla līdzdalība mērķsabiedrībā; šos kritērijus vērtēs katrā atsevišķā gadījumā. Ja, pamatojoties uz savu līdzdalību, sākotnējo balsošanas modeli akcionāru sapulcē un citu akcionāru nostāju, mazākuma akcionāram akcionāru sapulcē, iespējams, būs stabils balsu vairākums, tad tiek pieņemts, ka šim liela mazākuma akcionāram ir vienpersonīga kontrole.

3.3. Lai noteiktu, vai Euromin ir ieguvusi izšķirošu ietekmi VN, tika vērtēta Ziņojumā iekļautā un no Ziņojuma iesniedzējiem papildus saņemtā informācija4 par VN akcionāru sapulcēm, padomes sēdēm, valdes sēdēm, VN statūti, VN padomes reglaments, VN valdes reglaments, Nolikums par lēmumu pieņemšanas kārtību kapitālsabiedrībās ar VN ietekmi, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra sniegtā informācija, kā arī noskaidrots VN otra lielākā akcionāra - AS "Latvijas Naftas Tranzīts" viedoklis.

3.4. VN statūti un citi VN pārvaldes institūciju darbību reglamentējošie dokumenti

AS "Ventspils nafta" statūtos noteikts, ka:

Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 104 479 519 akcijām. (2.2.)

Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā pārstāvēta vismaz puse no sabiedrības pamatkapitāla. (4.3.)

Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus par sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju, akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, par grozījumu izdarīšanu statūtos, par sabiedrības darbības izbeigšanu, par sabiedrības reorganizāciju un koncerna līguma slēgšanu, ja tajā pārstāvētas vismaz trīs ceturtdaļas no sabiedrības pamatkapitāla. (4.4.)

Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu, izņemot likumā un statūtu 4.6.punktā noteiktajos gadījumos. (4.5.)

Lēmumus par grozījumu izdarīšanu statūtos, pamatkapitāla izmaiņām, konvertējamo obligāciju emisiju, sabiedrības reorganizāciju, koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, sabiedrības iekļaušanu, piekrišanu iekļaušanai un darbības izbeigšanu vai turpināšanu akcionāru sapulce pieņem, ja par tiem nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm. (4.6.)

Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un likumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. (5.1.)

Padome darbojas saskaņā ar Padomes reglamentu. (5.2.)

Padome sastāv no 11 padomes locekļiem. (5.4.)

Padome tiek ievēlēta uz 3 gadiem. (5.5.)

Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde, valde vada un pārstāv sabiedrību. (6.1.)

Valde darbojas saskaņā ar valdes reglamentu. (6.4.)

Sabiedrības valde sastāv no 4 valdes locekļiem: valdes priekšsēdētāja un trijiem valdes locekļiem. (6.6.)

Valdes locekļus ievēlē amatā uz 3 gadiem. (6.7.)

Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no valdes locekļiem, ja valdes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā paredzēts statūtos, kvorums nosakāms pēc statūtos noteiktā valdes locekļu skaita. (6.8.)

Valde pieņem savus lēmumus, ja vismaz trīs valdes locekļi nobalsojuši "par". (6.9.)

Padome no ievēlēto valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju. (6.10.)

AS "Ventspils nafta" padomes reglamentā noteikts, ka: (*).

AS "Ventspils nafta" valdes reglamentā noteikts, ka: (*).

Nolikumā "Par lēmumu pieņemšanas kārtību kapitālsabiedrībās ar AS "Ventspils nafta" ietekmi" noteikts, ka: (*).

3.5. VN akcionāru sapulces

Konkurences padome vērtēja akcionāru balsojumus par lēmumiem VN akcionāru sapulcēs darba kārtības jautājumos 2008., 2009. un 2010.gadā. Kaut arī Ziņojuma iesniedzēji ir norādījuši (04.01.2010. vēstule Par informācijas sniegšanu), ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām nav jāfiksē konkrētu akcionāru individuālie balsošanas rezultāti un šāda informācija nav pieejama (balsu skaitīšanas komisija fiksē par darba kārtības jautājumu nodoto akcionāru balsu kopējo skaitu "par" vai "pret" katrā konkrētā balsojumā, kā arī cik akcionāru balsis nav nodotas balsojumā), salīdzinot katra sapulcei reģistrētā akcionāra balsu skaitu ar balsojuma rezultātu, pamatojoties uz loģiskiem secinājumiem, iespējams konstatēt, kā balsojuši abi lielākie VN akcionāri - Euromin un AS "Latvijas Naftas Tranzīts". (*)

3.6. VN padomes sēdes (*)

3.7. VN valdes sēdes (*)

3.8. AS "Latvijas Naftas Tranzīts" 03.01.2011. vēstulē Nr.2.03.01.11. Par Euromin Holdings (Cyprus) Limited izšķirošo ietekmi sniegusi viedokli, norādot:

AS "Latvijas Naftas Tranzīts" uzskata, ka Euromin ir ieguvusi izšķirošu ietekmi VN Konkurences likuma 1.panta 2.punkta izpratnē. Komerclikuma 266., 291., 301.pantā noteikts, ka akciju sabiedrību pārvaldes institūcijas ir akcionāru sapulce, padome un valde, bet akciju sabiedrības padome ir arī sabiedrības pārraudzības institūcija un akciju sabiedrības valde ir arī sabiedrības izpildinstitūcija. AS "Latvijas Naftas Tranzīts" uzskata, ka Euromin spēj tieši un netieši - kontrolēt (regulāri vai neregulāri) lēmumu pieņemšanu VN pārvaldes institūcijās (VN akcionāru sapulcē, VN padomē un VN valdē) un iecelt tādu VN pārraudzības institūcijas (VN padomes) vai izpildinstitūcijas (VN valdes) locekļu skaitu, kas Euromin nodrošina balsu vairākumu gan VN padomē, gan arī VN valdē. AS "Latvijas Naftas Tranzīts" norāda:

▪ kā tas izriet no VN mājas lapā www.vnafta.lv publicētās informācijas, tad Euromin šobrīd pārstāv 49,50% no VN pamatkapitāla;

▪ pie šādiem apstākļiem, kā arī ņemot vērā to, ka uz VN akcionāru sapulcēm nekad neierodas 100% akcionāru, bet parasti ierodas ne vairāk kā 95%-98% no balsstiesīgajiem VN akcionāriem, tad ir arī redzams, ka Euromin ar sev piederošajām VN akcijām 49,50% apmērā pilnībā spēj tieši kontrolēt lēmumu pieņemšanu VN akcionāru sapulcēs. Šāda Euromin spēja izpaužas tādā veidā, ka faktiski jebkurā VN akcionāru sapulcē lēmuma pieņemšana ir atkarīga no Euromin balsojuma par konkrēto akcionāru sapulces lēmumu;

▪ Euromin spēja tieši kontrolēt lēmumu pieņemšanu VN akcionāru sapulcēs nodrošina arī to, ka Euromin spēj tieši ievēlēt VN padomē tādu padomes locekļu skaitu, kas nodrošina Euromin balsu vairākumu VN padomē. Par to uzskatāmi liecina tas, ka šobrīd 6 no 11 VN padomē ievēlētajiem padomes locekļiem (Vladimir Egger, Mikhail Dvorak, Javed Ahmed, Rubil Yilmaz, Mark Morrell Ware, Christophe Theophanis Matsacos) pārstāv tieši Euromin intereses;

▪ savukārt, tā kā Euromin spēj tieši ievēlēt vairākumu no VN padomes locekļiem, tad ir tikai pašsaprotami, ka Euromin spēj netieši caur saviem VN padomē ievēlētajiem padomes locekļiem ievēlēt arī vairākumu no VN valdes locekļiem. Par to liecina kaut vai tas, ka vismaz 3 no 4 šobrīd VN valdē ievēlētajiem valdes locekļiem (Simon Digby Boddy, Boris Bednov, Aleksandr Jagdžijanc) faktiski ir ievēlēti no Euromin puses;

▪ jebkurā gadījumā pat no VN mājas lapā www.vnafta.lv esošās informācijas, kā arī no informācijas, kas brīvi pieejama internetā, ir redzams, ka gan šie trīs minētie VN valdes locekļi, gan arī iepriekš minētie VN padomes locekļi vairāk vai mazāk ir bijuši saistīti ar Euromin mātes sabiedrību Vitol R&M vai kādu citu Vitol uzņēmumu grupā ietilpstošu sabiedrību.

3.9. Konkurences padome 20.10.2010. vēstulē Nr.2279 lūdza Ziņojuma iesniedzēju pilnvarotos pārstāvjus sniegt papildu informāciju, t.sk. visus VN padomes un valdes lēmumus par laika periodu - pēdējie 12 mēneši. Ziņojuma iesniedzēju pilnvarotie pārstāvji 16.11.2010. vēstulē Par informācijas sniegšanu norādīja, ka attiecībā uz VN padomes un valdes sēžu lēmumiem tiek iesniegti visi protokoli saistībā ar lēmumu pieņemšanu par izmaiņām amatpersonu sastāvā attiecīgajā laika periodā. Attiecībā uz atsevišķiem ar komercdarbību saistītiem īpaši konfidenciāliem lēmumiem protokoli netiek pievienoti. Pēc atkārtotas informācijas pieprasīšanas 10.12.2010. vēstulē Par informācijas sniegšanu un 04.01.2011. vēstulē Par informācijas sniegšanu Ziņojuma iesniedzēju pilnvarotie pārstāvji sniedza papildu informāciju par VN padomes un valdes lēmumiem norādītajā laika periodā.

Ņemot vērā Konkurences padomes rīcībā esošo informāciju, kā arī šī lēmuma 3.2.-3.8.apakšpunktā minēto, Konkurences padome konstatē, ka Euromin ir ieguvusi izšķirošu ietekmi VN, jo pietiekoši ilgā laika periodā spējusi kontrolēt lēmumu pieņemšanu VN pārvaldes institūcijās, kā arī iecelt tādu VN pārraudzības institūcijas un izpildinstitūcijas locekļu skaitu, kas Euromin nodrošina balsu vairākumu attiecīgajā institūcijā.

Ievērojot līdz 07.07.2010. VN akcionāru sapulcei VN akcionāru sapulcēs pārstāvēto balsstiesīgā pamatkapitāla lielumu, Euromin balsu skaitu 07.07.2010. VN akcionāru sapulcē, Konkurences padome uzskata, ka Euromin ir izšķiroša ietekme VN Konkurences likuma 1.panta 2.punkta izpratnē kopš 07.07.2010.

4. Balstoties uz papildu izpētes laikā konstatēto, Konkurences padome secina, ka atbilstoši Konkurences likuma 15.panta otrajā prim daļā noteiktajam apvienošanās dalībniekiem nebija pienākuma iesniegt Ziņojumu saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā noteikto. Konkurences padome uzskata, ka, pastāvot šādiem apstākļiem, nav pamata vērtēt, vai apvienošanās rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis, kā arī vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū, un pieņemt kādu no Konkurences likuma 16.panta trešajā vai ceturtajā daļā paredzētajiem lēmumiem.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 4.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu, otrās daļas 1.punktu, otro prim daļu, Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu, Konkurences padome

nolēma:

izbeigt izpēti lietā Nr.1929/10/0302/11 "Par Euromin Holdings (Cyprus) Limited un AS "Ventspils nafta" apvienošanos".

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.


(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1 Lieta Nr.171/07/05/2 "Par AS "Ventspils nafta" un Euromin Holdings Ltd. 22.01.2007. ziņojumu par apvienošanos".

2 Eurotank Holding Sarl ir Vitol grupas izšķirošā ietekmē esoša sabiedrība, kurai 23.03.2010. Euromin atsavināja savā īpašumā esošos 49% VNT pamatkapitāla daļas. Latvijas Republikas Komercreģistrā Eurotank Holding Sarl reģistrēta kā SIA VNT dalībnieks kopš 12.04.2010.

3 VNT pieder 100% SIA "Ventspils futbola sabiedrība" kapitāla daļu.

4 16.09.2010. vēstule Par papildus informācijas sniegšanu, 16.11.2010. vēstule Par informācijas sniegšanu, 10.12.2010. vēstule Par informācijas sniegšanu, 04.01.2011. vēstule Par informācijas sniegšanu.

Konkurences padomes priekšsēdētāja I.Jaunzeme

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 2Pieņemts: 13.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16 (4414), 28.01.2011.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
225005
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva