Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25

Liepājā 2010.gada 16.decembrī (prot. Nr.15, 6.§)
Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 26., 27., 30., 31. un 31.1 punktu
(Liepājas pilsētas domes 21.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pabalstu veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

1.2. Pabalstus pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir tiesīgs pieprasīt bārenis, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldība vai LIEPĀJAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESA (turpmāk – Bāriņtiesa).

1.3. Bārenim šo noteikumu noteiktajā kārtībā un apmērā ir tiesības saņemt šādus pabalstus:

1.3.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

1.3.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

1.3.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē;

1.3.4. vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei.

1.4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, pieņem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests), pamatojoties uz bāreņa rakstisku iesniegumu un dokumentiem, kas apliecina tiesības saņemt attiecīgo pabalstu.

2. PABALSTA PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Bārenis, pieprasot šo noteikumu 1.3.punktā noteiktos pabalstus, Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstisku iesniegumu, pievienojot šādus dokumentus:

2.1.1. pilnvaru, ja pabalstu pieprasa pilnvarota persona;

2.1.2. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 21.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

2.1.3. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 21.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 6).

2.2. Bārenim pēc Sociālā dienesta pieprasījuma jāiesniedz citi dokumenti, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

3. VIENREIZĒJS PABALSTS PATSTĀVĪGAS DZĪVES UZSĀKŠANAI

3.1. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir:

3.1.1. bāreņiem – 250 euro;

3.1.2. bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības – 327 euro.

(Liepājas pilsētas domes 21.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

3.2. Pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ja bārenis neatrodas pilnā valsts apgādībā, ir tiesības saņemt no dienas, kad bārenim beigusies ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē vai pie aizbildņa.

4. VIENREIZĒJS PABALSTS SADZĪVES PRIEKŠMETU UN MĪKSTĀ INVENTĀRA IEGĀDEI

4.1. Vienreizēja pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 820,05 euro, no kura:

4.1.1. pabalsta summu 500 euro apmērā izmaksā naudā;

4.1.2. pabalsta summu 320,05 euro apmērā piešķir sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, apmaksājot iesniegto pavadzīmi (rēķinu) par sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādi, kas izrakstīta tirdzniecības vietā.

(Liepājas pilsētas domes 21.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

4.2. Pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir tiesības saņemt bārenim neatkarīgi no tā, vai viņš ir saņēmis pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

5. PABALSTS IKMĒNEŠA IZDEVUMIEM BĀRENIM, KURŠ MĀCĀS VAI STUDĒ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

5.1. Pabalsta ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, apmērs mēnesī ir:

5.1.1. bāreņiem – 130 euro;

5.1.2. bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības – 163 euro.

(Liepājas pilsētas domes 21.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

5.2. Noteikumu 5.1.punktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt bārenim, kurš sekmīgi turpina:

5.2.1. mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības dokumentus vai kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;

5.2.2. studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.

5.3. Pabalsta saņemšanai bārenim papildus šo noteikumu 2.1.punktā minētajiem dokumentiem Sociālajā dienestā jāiesniedz izglītības iestādes izsniegta izziņa, kas apliecina, ka bārenis ir attiecīgās izglītības iestādes audzēknis vai students.

5.4. Pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, pārtrauc izmaksāt, ja bārenis ir:

5.4.1. atskaitīts no vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes;

5.4.2. eksmatrikulēts (izslēgts) no augstskolas vai koledžas.

6. VIENREIZĒJS PABALSTS REMONTMATERIĀLU IEGĀDEI

6.1. Vienreizēja pabalsta remontmateriālu iegādei apmērs ir līdz 250 euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 35; 21.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

6.2. Vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei var pieprasīt bārenis, kuram ir piešķirta dzīvojamā platība Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas dienas.

6.3. Pabalsta saņemšanai bārenim papildus šo noteikumu 2.1.punktā minētajiem dokumentiem Sociālajā dienestā jāiesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu) un pavadzīme (rēķins) par remontmateriālu iegādi.

6.4. Vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei piešķir mantiskā veidā, apmaksājot bāreņa iesniegto pavadzīmi (rēķinu) par remontmateriālu iegādi, kas izrakstīta remontmateriālu tirdzniecības vietā.

7. LĒMUMA PAZIŅOŠANAS, APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts bāreņa iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests bāreni informē rakstveidā.

7.2. Ja bārenim nav tiesības uz pieprasīto pabalstu, Sociālais dienests atsaka pabalsta piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

7.3. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē (turpmāk – Dome). Domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

8. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

8.1. Atzīt par spēku zaudējušiem Domes 2005.gada 25.augusta saistošos noteikumus Nr.17 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem".

8.2. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 25Pieņemts: 16.12.2010.Stājas spēkā: 19.01.2011.Zaudē spēku: 31.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 18.01.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
224427
{"selected":{"value":"03.02.2021","content":"<font class='s-1'>03.02.2021.-30.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.02.2021","iso_value":"2021\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2021.-30.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2019","iso_value":"2019\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2019.-02.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-05.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2011","iso_value":"2011\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.02.2021
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"