Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1229

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 63.§)
Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi
Izdoti saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 18.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Kopienas Augu šķirņu biroja (turpmāk – CPVO) šķirnes pārbaudes protokolus un Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (turpmāk – UPOV) šķirnes pārbaudes vadlīnijas, saskaņā ar kurām veic šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi (turpmāk – šķirnes pārbaude);

1.2. prasības šķirnes pārbaudes veicējiem;

1.3. kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju šķirnes pārbaudes veikšanai Latvijā;

1.4. prasības šķirnes pārbaudei nepieciešamajai paraugšķirņu kolekcijai un to apstiprināšanas kārtību;

1.5. šķirnes pārbaudes veicēja uzraudzības nosacījumus un kārtību;

1.6. šķirnes pārbaudes veikšanas nosacījumus un kārtību;

1.7. šķirnes pārbaudes organizēšanas kārtību;

1.8. šķirnes pārbaudes rezultātu apstiprināšanas nosacījumus un kārtību;

1.9. šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanas prasības.

2. Šķirnes pārbaudi Latvijā veic saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likumā noteiktajiem nosacījumiem un šo noteikumu 1.pielikumā norādītajiem CPVO šķirnes pārbaudes protokoliem (elektroniskā veidā pieejami Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk – dienests) tīmekļa vietnē) vai UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijām (elektroniskā veidā pieejamas dienesta tīmekļa vietnē).

3. Ģenētiski modificētas šķirnes pārbaudi veic tikai tad, ja ir ievērotas normatīvo aktu prasības par ģenētiski modificēto organismu apriti.

4. Ja šķirnes pārbaudi plānots veikt, lai šķirne iegūtu Eiropas Savienības augu šķirņu aizsardzību, iesniegumu šķirnes pārbaudei iesniedz un šķirnes pārbaudi veic saskaņā ar kārtību, kas noteikta Padomes 1994.gada 27.jūlija Regulā Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību un Komisijas 2009.gada 17.septembra Regulā Nr. 874/2009 par noteikumiem, kas jāievēro, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 2100/94 attiecībā uz lietu izskatīšanas procesiem Kopienas Augu šķirņu birojā.

5. Dienests izveido šķirņu pārbaudes ekspertu komisiju (turpmāk – ekspertu komisija). Ekspertu komisija:

5.1. sniedz priekšlikumus dienestam par šo noteikumu 1.pielikumā minētajos CPVO šķirnes pārbaudes protokolos vai UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijās minēto paraugšķirņu nomaiņu, ja tās nav piemērotas šķirnes pārbaudes veikšanai Latvijas agroklimatiskajos apstākļos;

5.2. sagatavo priekšlikumus šķirņu pārbaudes procedūras pilnveidošanai;

5.3. sniedz priekšlikumus dienestam vai šķirnes pārbaudes veicējam, lai risinātu jautājumus (problēmas), kas radušies šķirnes pārbaudes procesā.

6. Ekspertu komisijā ir ne mazāk kā pieci pārstāvji – vismaz pa vienam pārstāvim no Zemkopības ministrijas, dienesta, Dārzkopības institūta, Latvijas Universitātes un valsts zinātniskā institūta – atvasinātas publiskas personas – "Nacionālais botāniskais dārzs". Ekspertu komisijā var iekļaut arī pārstāvjus no citām zinātniskajām institūcijām un izglītības iestādēm, kā arī kolekcionārus, kuri kolekcionē pārbaudāmās ģints, sugas vai šķirņu grupas šķirnes.

(Grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 395)

7. Ekspertu komisijai šo noteikumu 5.punktā minēto jautājumu risināšanā ir tiesības pieaicināt zinātniekus, speciālistus vai kolekcionārus, kas nodarbojas ar pārbaudāmās ģints, sugas vai šķirņu grupas izpēti, audzēšanu vai kolekcionēšanu. Ekspertu komisija strādā saskaņā ar tās nolikumu, ko apstiprina dienests. Ekspertu komisijas sēdes protokolē un protokolus glabā ne mazāk kā piecus gadus.

8. Lai veiktu šķirnes pārbaudi konkrētas ģints, sugas vai šķirņu grupas šķirnēm, institūcija, kas pretendē uz atļauju veikt šķirnes pārbaudi (turpmāk – institūcija), dienestā iesniedz:

8.1. iesniegumu par šķirnes pārbaudi;

8.2. šo noteikumu 1.pielikumā minētajos CPVO šķirnes pārbaudes protokolos, UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijās vai Ministru kabineta izdotajā šķirnes pārbaudes metodikā (turpmāk – šķirnes pārbaudes metodika) minēto pazīmju izpausmju novērtēšanai nepieciešamo paraugšķirņu kolekcijas sarakstu;

8.3. priekšlikumus (ja tādi ir) nomainīt šo noteikumu 1.pielikumā minētajos CPVO šķirnes pārbaudes protokolos vai UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijās minētās paraugšķirnes, ja tās nav piemērotas Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem, pievienojot aizvietotājšķirnes aprakstu un apliecinājumu par to, ka šīs šķirnes izpausmes pazīmes ir atbilstošas šķirnes oficiālajam aprakstam un tās atbilstoši izpaužas arī Latvijas agroklimatiskajos apstākļos.

(Grozīts ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.359)

9. Piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienests iesniedz ekspertu komisijā izvērtēšanai iesniegto paraugšķirņu kolekcijas sarakstu un priekšlikumus šķirņu nomaiņai (ja tādi ir).

10. Ekspertu komisija 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu saņemšanas no dienesta izvērtē paraugšķirņu kolekcijas sarakstā iekļauto šķirņu piemērotību šķirņu pārbaudes veikšanai attiecīgai ģintij, sugai vai šķirņu grupai. Ja ir saņemts priekšlikums veikt paraugšķirņu nomaiņu, ekspertu komisija izvērtē, vai šķirnei, ar kuru plānots aizstāt neatbilstošo paraugšķirni, ir veikta šķirnes pārbaude un ir pieejams oficiāls šķirnes apraksts, kā arī to, vai ir pierādījumi, ka šīs šķirnes izpausmes pazīmes atbilst šķirnes oficiālajam aprakstam un tās izpaužas arī Latvijas agroklimatiskajos apstākļos.

11. Pēc šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu izvērtēšanas ekspertu komisija sniedz dienestam priekšlikumus par šo noteikumu 1.pielikumā minētajos CPVO šķirnes pārbaudes protokolos, UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijās vai šķirnes pārbaudes metodikā minēto pazīmju izpausmju novērtēšanai nepieciešamo paraugšķirņu kolekcijā iekļaujamajām šķirnēm.

12. Mēneša laikā pēc priekšlikuma saņemšanas no ekspertu komisijas dienests pieņem lēmumu par paraugšķirņu kolekcijā iekļaujamām šķirnēm un publicē to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

II. Atļaujas izsniegšanas kārtība šķirnes pārbaudei Latvijā

13. Atļauju veikt šķirnes pārbaudi saņem institūcija, kas atbilst šādiem kritērijiem:

13.1. nodrošina šķirnes pārbaužu konfidencialitāti, neatkarību un objektivitāti saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

13.1.1. konfidencialitāti – ja šķirnes pārbaudes veicējs ar selekcionāru, selekcionāra vai selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvaroto pārstāvi (turpmāk – iesniedzējs) noslēgtajā līgumā uzņēmies saistību neizpaust trešajām personām ziņas par noslēgtā līguma nosacījumiem un nodrošina ierobežotu pieejamību šķirnes pārbaudes procesam;

13.1.2. neatkarību – ja saskaņā ar šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minēto šķirnes pārbaudes procedūras aprakstu iesniedzējs vai trešā persona nevar ietekmēt pārbaudē iesaistīto personālu;

13.1.3. objektivitāti – ja šķirnes pārbaudes organizēšanas procedūrā iesaistītās personas nav ieinteresētas pozitīvā vai negatīvā šķirņu pārbaudes rezultātā;

13.2. šķirnes pārbaude notiek atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem CPVO šķirnes pārbaudes protokoliem, UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijām vai saskaņā ar šķirnes pārbaudes metodiku;

13.3. strādājošais personāls ir kompetents veikt šķirņu pārbaudi. Par šķirņu pārbaudi atbildīgās personas atbilst šādām prasībām:

13.3.1. augstākajai izglītībai lauksaimniecībā vai bioloģijā;

13.3.2. vismaz triju gadu zinātniskā darba pieredzei ar attiecīgo kultūraugu grupu;

13.3.3. angļu valodas zināšanām;

13.4. katrai ģintij, sugai vai šķirņu grupai, kurai plānots veikt šķirnes pārbaudi, saskaņā ar CPVO prasībām un UPOV tehniskajām vadlīnijām ir izstrādāta šķirnes pārbaudes procedūra, kas ietver izmēģinājumu ierīkošanu, šķirņu pārbaudei veicamās darbības, lai nodrošinātu pārbaudāmās šķirnes izsekojamību, un rezultātu paziņošanu;

13.5. tiek uzturēta pārbaudāmās sugas šķirņu kolekcija, lai noteiktu pārbaudāmo šķirņu atšķirīgumu un sagatavotu šķirnes aprakstu. Šo noteikumu 1.pielikumā minētajos CPVO šķirnes pārbaudes protokolos, UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijās vai šķirnes pārbaudes metodikā minēto pazīmju izpausmju novērtēšanai un šķirnes apraksta sagatavošanai nepieciešamajām paraugšķirnēm (saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu tās publicētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis") jābūt dzīvu augu veidā.

14. Ja institūcija veic tās sugas selekciju, kurai tā plānojusi arī šķirņu pārbaudi, papildus šo noteikumu 13.punktā minētajiem kritērijiem ievēro šādus nosacījumus:

14.1. šķirnes pārbaudes izmēģinājumus iekārto atsevišķi no jebkuriem citiem izmēģinājumiem;

14.2. izveido atsevišķu struktūrvienību šķirnes pārbaudei, nodrošinot to, ka personāls nav iesaistīts pārbaudāmās sugas selekcijā, pirms tam nav piedalījies pārbaudāmās šķirnes selekcijā un nav ieinteresēts šķirņu pārbaudes rezultātā;

14.3. nodrošina ierobežotu pieejamību šķirnes pārbaudes lauka izmēģinājumiem;

14.4. nodrošina ierobežotu pieejamību šķirnes pārbaudes procesam un tā rezultātiem;

14.5. nodrošina šķirņu pārbaudes konfidencialitāti, ietverot šķirnes pārbaudes struktūrvienības personāla darba līgumos nosacījumus par saistībām neizpaust trešajām personām (arī institūcijas citu struktūrvienību personālam) ziņas par šķirņu pārbaudē iekļautajām šķirnēm, šķirnes pārbaudes procesu un tā rezultātiem.

15. Lai saņemtu šķirnes pārbaudes veikšanas atļauju, institūcija iesniedz dienestā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

15.1. nosaukumu un reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

15.2. juridisko adresi;

15.3. šķirnes pārbaudes vietu faktiskās adreses;

15.4. to ģinšu, sugu vai šķirņu grupu sarakstu, kurām plānota šķirnes pārbaude;

15.5. datumu, kad samaksāta valsts nodeva par atļaujas saņemšanu.

(Punkts stājas spēkā 01.01.2012., sk. 58.punktu)

16. Šo noteikumu 15.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

16.1. dokumentus, kas apliecina, ka šķirnes pārbaudē iesaistīto personu darba samaksa nav atkarīga no sniegto atzinumu rezultātiem;

16.2. tās ģints, sugas vai šķirņu grupas šķirnes pārbaudes procedūras aprakstu, ietverot izmēģinājumu ierīkošanu, darbības, kā tiek veikta šķirņu pārbaude, lai nodrošinātu pārbaudāmās šķirnes izsekojamību, un rezultātu paziņošanu;

16.3. šķirnes pārbaudes veicēja struktūrvienību aprakstu un pakļautību;

16.4. informāciju par pārbaudāmās sugas šķirņu kolekcijā iekļautajām šķirnēm. Šķirņu kolekcija var būt gan dzīvu augu, gan datubāzes (attēlu un aprakstu) veidā. Šķirņu kolekcijā iekļauj vismaz Latvijas augu šķirņu katalogā esošās šķirnes, Latvijā aizsargātās šķirnes, Latvijā audzētās vispārzināmās šķirnes un šķirnes no katalogiem un šķirņu sarakstiem, kas publicēti citās valstīs ar līdzīgiem agroklimatiskajiem apstākļiem;

16.5. informāciju par šķirnes pārbaudē iesaistīto personu izglītību, svešvalodu prasmi, tehniskajām zināšanām šķirnes pārbaudes veikšanā;

16.6. informāciju par:

16.6.1. šķirnes pārbaudē iesaistīto personu iepriekšējo pieredzi šķirnes pārbaudes veikšanā;

16.6.2. sadarbību ar citu valstu šķirnes pārbaudes veicējiem, ja tāda ir.

(Punkts stājas spēkā 01.01.2012., sk. 58.punktu)

16.1 Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā iesnieguma un 16. punktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta institūcijai informatīvu paziņojumu par iesnieguma saņemšanu un tā izskatīšanas termiņu.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.359 redakcijā)

17. Dienests pārbauda institūcijas atbilstību šo noteikumu 13. punktā (ja nepieciešams, arī šo noteikumu 14. punktā) minētajiem kritērijiem un veic pārbaudi uz vietas. Ja institūcija atbilst šiem kritērijiem un dienests divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā iesnieguma un 16. punktā minētās informācijas saņemšanas nav informējis institūciju par lēmumu par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu to izsniegt, uzskatāms, ka dienests institūcijai ir izsniedzis atļauju, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu. Atļaujā ietveramā informācija ir norādīta šo noteikumu 2. pielikumā.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.359 redakcijā)

17.1 Dienests savā tīmekļa vietnē ievieto informāciju par institūcijām, kurām ir izsniegta atļauja šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes veikšanai, norādot institūcijas nosaukumu, adresi un tālruņa numuru.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.359 redakcijā)

17.2 Dienests pēc pieprasījuma saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu izsniedz institūcijai atļauju elektroniskā veidā vai papīra dokumenta formā.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.359 redakcijā)

III. Šķirnes pārbaudes veicēja uzraudzība

(Nodaļa stājas spēkā 01.01.2012., sk. 58.punktu)

18. Dienests vismaz vienu reizi katras šķirnes pārbaudes laikā kontrolē šķirnes pārbaudes norisi pie šķirnes pārbaudes veicēja, kam ir izsniegta šo noteikumu 17.punktā minētā atļauja. Pārbaudi iepriekš saskaņo ar šķirnes pārbaudes veicēju.

19. Ja dienests šo noteikumu 18.punktā minētajā kontrolē konstatē, ka šķirnes pārbaudes norise nenotiek saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā norādītajām vadlīnijām vai šķirnes pārbaudes veicēja sagatavoto šo noteikumu 13.4.apakšpunktā minēto šķirnes pārbaudes procedūru, tas:

19.1. nosaka termiņu trūkumu novēršanai (ne mazāk kā piecas dienas);

19.2. anulē šo noteikumu 17.punktā minēto atļauju, ja dienesta noteiktajā termiņā trūkumi nav novērsti.

20. Ja dienests pieņēmis lēmumu par šo noteikumu 17.punktā minētās atļaujas anulēšanu, zaudējumus, kas rodas iesniedzējam nepabeigtas šķirnes pārbaudes dēļ, sedz šķirnes pārbaudes veicējs.

IV. Šķirnes pārbaudes veikšanas nosacījumi

21. Šķirnes pārbaudes periods:

21.1. dekoratīvajiem augiem – viens gads vai periods, kura laikā pārbaudāmās šķirnes augi vismaz vienu reizi uzzied vai izpauž citas dekoratīvās pazīmes;

21.2. laukaugiem (labībai, lopbarības augiem, bietēm, kartupeļiem, eļļas augiem un šķiedraugiem), dārzeņiem, augļu kokiem un ogulājiem – atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma CPVO protokolos vai UPOV vadlīnijās minētajam pārbaudes ilgumam.

(Grozīts ar MK 11.09.2012. noteikumiem Nr.626)

22. Augļu kokiem un ogulājiem par ražas gadu uzskata gadu, kurā tiek iegūts šo noteikumu 1.pielikumā minētajos CPVO šķirnes pārbaudes protokolos, UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijās vai šķirnes pārbaudes metodikā minētais augļu skaits, lai varētu novērtēt šo noteikumu 1.pielikumā minētajos CPVO šķirnes pārbaudes protokolos, UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijās vai šķirnes pārbaudes metodikā norādītās šķirnes pazīmes.

23. Ja šķirnes pārbaudes periodā saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem CPVO šķirnes pārbaudes protokoliem, UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijām vai šķirnes pārbaudes metodiku nav iegūti pārliecinoši dati, kas apliecina šķirnes atšķirīgumu, viendabīgumu un stabilitāti (piemēram, dati atšķiras katrā šķirnes pārbaudes gadā), šķirnes pārbaudi turpina vēl vienu gadu, to saskaņojot ar iesniedzēju.

24. Šķirni pārbauda vienādos apstākļos vienā audzēšanas vietā, nodrošinot augiem piemērotus audzēšanas apstākļus.

25. Šķirni pārbauda, nodrošinot tādus augu augšanas apstākļus, lai varētu novērtēt:

25.1. visas šo noteikumu 1.pielikumā minētajos CPVO šķirnes pārbaudes protokolos vai šķirnes pārbaudes metodikā minētās šķirnes pārbaudes pazīmes;

25.2. vismaz šo noteikumu 1.pielikumā minētajās UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijās norādītās šķirnes pārbaudes pazīmes, kas atzīmētas ar zvaigznīti.

26. Šo noteikumu 25.punktā minēto prasību nepiemēro, ja kādas šķirnes pazīmes novērošana nav iespējama jebkuras citas pazīmes izpausmes dēļ, kā arī ja pazīmes izpausme nav iespējama tajos agroklimatiskajos apstākļos, kuros tiek veikta šķirnes pārbaude.

27. Šķirnes pārbaudes veicējs saskaņā ar UPOV tehniskajām vadlīnijām (TGP/4) par šķirņu kolekcijas veidošanu (elektroniskā veidā pieejamas dienesta tīmekļa vietnē) veido, uztur un aktualizē šo noteikumu 13.5. un 16.4.apakšpunktā minēto kolekciju, kas nepieciešama šķirnes pārbaudes veikšanai.

V. Šķirnes pārbaudes organizēšanas kārtība

(Nodaļa MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

28. Iesniegums šķirnes iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā vai Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā vai selekcionāra tiesību piešķiršanai dienestā iesniedzams pirms šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes uzsākšanas.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

29. Dienests 10 darbdienu laikā elektroniski informē iesniedzēju par šķirnes pārbaudes veikšanas institūcijām, kas atbilst Augu šķirņu aizsardzības likuma 18. panta pirmās daļas 2. punkta prasībām un veic šķirnes pārbaudi saskaņā ar minētā likuma 18. panta trešās daļas nosacījumiem.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

30. Iesniedzējs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 29. punktā minētās informācijas saņemšanas informē dienestu par izvēlēto šķirnes pārbaudes institūciju.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

30.1 Pēc informācijas saņemšanas no iesniedzēja par izvēlēto šķirnes pārbaudes institūciju dienests šķirnes pārbaudes veicēja konkrētajai sugai noteiktajā pieteikšanās termiņā nosūta pārbaudes veicējam pieprasījumu šķirnes pārbaudei.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

30.2 Iesniedzējs nosūta veģetatīvi pavairojamo materiālu vai sēklu paraugu (turpmāk – pārbaudāmais materiāls) šķirnes pārbaudes veicējam, kā arī identisku sēklu paraugu – dienestam šķirnes pēcpārbaudes nodrošināšanai, ja tiek sūtīts sēklu paraugs. Dienestam nosūtāmā sēklu parauga masa norādīta šo noteikumu 4. pielikumā. Piegādājamā parauga sēklu kvalitāte atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos noteiktajām bāzes kategorijas sēklu kvalitātes prasībām, un to apliecina pievienotie dokumenti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

V1. Bioloģiskās šķirnes pārbaudes nosacījumi un pārbaudes organizēšanas kārtība

(Nodaļa MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 287 redakcijā)

30.3 Bioloģiskā šķirne ir bioloģiskajai ražošanai piemērota lauksaimniecības augu sugu – miežu, kukurūzas, rudzu un kviešu, kā arī dārzeņu sugu – burkānu un kolrābju – bioloģiska šķirne Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulas (ES) 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007, 3. panta 19. punkta izpratnē.

(MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 287 redakcijā)

30.4 Uz bioloģisko šķirni attiecas šajā nodaļā minētie nosacījumi, īpaši nosacījumi bioloģiskajai ražošanai piemērotu lauksaimniecības augu bioloģisko šķirņu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudēm (2.1 pielikums) un īpaši nosacījumi bioloģiskajai ražošanai piemērotu dārzeņu bioloģisko šķirņu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudēm (2.2 pielikums).

(MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 287 redakcijā)

30.5 Selekcionārs izvēlas bioloģiskās šķirnes pārbaudes veicēju un par to pirms šķirnes pārbaudes uzsākšanas paziņo dienestam, iesniedzot iesniegumu bioloģiskās šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudei atbilstoši šo noteikumu 2.3 pielikumam.

(MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 287 redakcijā)

30.6 Pēc informācijas saņemšanas no selekcionāra par izvēlēto bioloģiskās šķirnes pārbaudes veicēju dienests bioloģiskās šķirnes pārbaudes veicēja konkrētajai sugai noteiktajā pieteikšanās termiņā nosūta tam pieprasījumu bioloģiskās šķirnes pārbaudei.

(MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 287 redakcijā)

30.7 Selekcionārs sēklu paraugu nosūta bioloģiskās šķirnes pārbaudes veicējam, kā arī identisku sēklu paraugu – dienestam. Dienestam nosūtāmā sēklu parauga masa norādīta šo noteikumu 4. pielikumā.

(MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 287 redakcijā)

VI. Šķirnes pārbaude Latvijā

31. Iesniedzējs nosūtāmā pārbaudāmā materiāla kvalitāti apliecinošajos dokumentos – veģetatīvi pavairojamā materiāla etiķetē vai sēklu paraugu etiķetē – norāda šķirnes nosaukumu vai pagaidu apzīmējumu, iesniedzēja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu un sēklu parauga ražas gadu. Sugām, kurām saskaņā ar Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019, 13. pantu ir jāpievieno augu pase, etiķeti var apvienot ar augu pasi atbilstoši Komisijas 2017. gada 13. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2017/2313, ar ko nosaka formāta specifikācijas augu pasei, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasei, kas nepieciešama ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā, 1. pantam.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 253 redakcijā)

32. Iesniedzējs kopā ar pārbaudāmo materiālu šķirnes pārbaudes veicējam nosūta:

32.1. šķirnes pārbaudes tehnisko anketu atbilstoši CPVO šķirnes pārbaudes protokoliem un UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijām, kas minētas šo noteikumu 1.pielikumā, vai atbilstoši šķirnes pārbaudes metodikai tām sugām, kas nav minētas šo noteikumu 1.pielikumā;

32.2. pavaddokumentu, kurā norāda:

32.2.1. auga sugas un šķirnes nosaukumu vai pagaidu apzīmējumu;

32.2.2. sēklu daudzumu (kilogramos), veģetatīvi pavairojamam materiālam – veidu (piemēram, stāds, potzars) un skaitu;

32.2.3. pārbaudāmā materiāla izcelsmes valsti;

32.2.4. informāciju par pārbaudāmā materiāla piegādes mērķi un šķirnes pārbaudes nosacījumiem;

32.3. sēklu kvalitātes dokumentu, kas apliecina faktiskos sēklu kvalitātes rādītājus, augu pasi vai fitosanitāro sertifikātu atbilstoši normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību, augu karantīnu un izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzēto kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanas un pārvietošanas kārtību.

(Grozīts ar MK 22.11.2011. noteikumiem Nr.895)

33. Šķirnes pārbaudei nosūtāmā sēklu parauga minimālā dīgtspēja, analītiskā tīrība un mitrums atbilst sertificētu sēklu kategorijas kvalitātes prasībām saskaņā ar attiecīgas sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.

34. Pārbaudāmais materiāls nedrīkst būt inficēts ar karantīnas organismiem, kas minēti normatīvajos aktos par augu karantīnu.

35. Pārbaudāmo materiālu aizliegts ķīmiski apstrādāt, ja vien šādu apstrādi nepieļauj vai nepieprasa šķirnes pārbaudes veicējs. Ja pārbaudāmais materiāls ir ķīmiski apstrādāts, iesniedzējs iesniedz detalizētu apstrādes aprakstu šķirnes pārbaudes veicējam.

36. Ar šķirnes pārbaudi saistītās izmaksas sedz iesniedzējs.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

37. Lauka izmēģinājumus, kas nepieciešami šķirnes pārbaudei, šķirnes pārbaudes veicējs iekārto, ievērojot UPOV tehniskās vadlīnijas par izmēģinājumu ierīkošanu (plānošanu) un tehnoloģijām, ko lieto atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes novērtēšanā (elektroniskā veidā pieejamas dienesta tīmekļa vietnē).

38. Šķirnes atšķirīgumu, viendabīgumu un stabilitāti šķirnes pārbaudes veicējs novērtē pēc šādām UPOV tehniskajām vadlīnijām (elektroniskā veidā pieejamas dienesta tīmekļa vietnē):

38.1. Vispārējais ievads atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes novērtēšanā un saskaņotu jaunu augu šķirņu aprakstu izstrādāšanā (TG/1/3);

38.2. Atšķirīguma pārbaude (TGP/9);

38.3. Viendabīguma pārbaude (TGP/10);

38.4. Stabilitātes pārbaude (TGP/11).

39. Šķirnes pārbaudes laikā iegūtos novērojumus šķirnes pārbaudes veicējs:

39.1. atzīmē un uzskaita atbilstoši UPOV tehniskajām vadlīnijām par šķirņu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes noteikšanu;

39.2. apstrādā atbilstoši UPOV tehniskajām vadlīnijām par izmēģinājumu ierīkošanu (plānošanu) un tehnoloģijām, ko lieto atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes novērtēšanā.

40. Visus šķirņu pārbaudē veiktos darbus, novērojumus un uzskaiti šķirnes pārbaudes veicējs pieraksta un pierakstus glabā vismaz piecus gadus pēc šķirnes pārbaudes pabeigšanas.

41. Šķirnes pārbaudes veicējs mēneša laikā pēc katra šķirnes pārbaudes gada nosūta dienestam un iesniedzējam šķirnes pārbaudes starprezultātu ziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu.

(Grozīts ar MK 22.11.2011. noteikumiem Nr.895)

42. Ja šķirnes pārbaudes starprezultāti ir negatīvi (šķirnes pārbaudes starprezultātu ziņojumā ir norādīts, ka pārbaudāmā šķirne pēc pirmā pārbaudes gada rezultātiem nav atšķirīga vai viendabīga), iesniedzējs var pieņemt lēmumu šķirnes pārbaudi neturpināt.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

43. Dienests apstiprina šķirnes pārbaudes gala rezultāta ziņojuma veidlapu un šķirnes apraksta veidlapu, kurās ietver šo noteikumu 7. un 8.pielikumā minēto informāciju.

44. Pēc šķirnes pārbaudes pabeigšanas šķirnes pārbaudes veicējs atbilstoši šo noteikumu 43.punktā minētajām veidlapām un UPOV tehniskajām vadlīnijām par pieredzi un sadarbību šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes (AVS) jautājumos (TGP/5) (elektroniskā veidā pieejamas dienesta tīmekļa vietnē) 15 darbdienu laikā sagatavo šķirnes pārbaudes gala rezultāta ziņojumu un šķirnes aprakstu divos eksemplāros un iesniedz tos dienestā.

45. Šķirnes pārbaudes veicējs detalizētu informāciju par šķirnes pārbaudei iesniegto šķirni un šķirnes pārbaudes rezultātus dara zināmus interesentiem tikai ar iesniedzēja piekrišanu.

46. Šķirnes pārbaudes veicējs nosūta dienestam informāciju par:

46.1. visiem iesniegtajiem iesniegumiem šķirnes pārbaudei;

46.2. visiem šķirnes pārbaudes iesniegumu atsaukumiem.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 318)

VII. Latvijā veiktās šķirnes pārbaudes rezultātu apstiprināšana

(Nodaļas nosaukums MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

47. Ja šo noteikumu 44.punktā minētajā šķirnes pārbaudes gala rezultāta ziņojumā šķirnes pārbaudes gala rezultāts ir pozitīvs un šo noteikumu 18.punktā minētās pārbaudes laikā nav konstatēti pārkāpumi vai arī tie ir novērsti dienesta norādītajā termiņā, dienests 10 darbdienu laikā pēc šķirnes pārbaudes gala rezultāta ziņojuma saņemšanas apstiprina šķirnes pārbaudes gala rezultāta ziņojumu un šķirnes aprakstu un nosūta tos iesniedzējam.

48. Ja šo noteikumu 44.punktā minētajā šķirnes pārbaudes gala rezultāta ziņojumā šķirnes pārbaudes gala rezultāts ir negatīvs un šo noteikumu 18.punktā minētās pārbaudes laikā nav konstatēti pārkāpumi vai arī tie ir novērsti dienesta norādītajā termiņā, dienests 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas apstiprina šķirnes pārbaudes gala rezultāta ziņojumu un nosūta to iesniedzējam (arī šķirnes aprakstu, ja to pieprasa iesniedzējs).

49. Ja šķirnes pārbaude ir veikta hibrīda vai sintētiskajai šķirnei, informāciju par hibrīdu šķirņu vai sintētisko šķirņu ģenealoģiskajiem komponentiem šķirnes pārbaudes veicējs vai dienests izplata rakstiski vai mutiski tikai ar iesniedzēja rakstisku atļauju.

50. Šo noteikumu 49.punkta izpratnē sintētiska šķirne ir daudzkomponentu šķirne, kas izveidota:

50.1. svešapputes augiem – ļaujot brīvi apputeksnēties vairākām speciāli atlasītām vecākaugu līnijām (šķirnēm);

50.2. pašapputes augiem – savstarpēji krustojot vairākas īpaši atlasītas vecākaugu līnijas vai šķirnes.

51. Ja šķirnes pārbaudes rezultāti ir negatīvi (šķirne nav atšķirīga, viendabīga vai stabila) un ir pieņemts lēmums neapstiprināt šķirnes pārbaudes rezultātus, iesniedzējs, sedzot ar atkārtotu šķirnes pārbaudi saistītās izmaksas, var veikt atkārtotu šķirnes pārbaudi pie tā paša vai cita šķirnes pārbaudes veicēja.

52. Ja pēc laukaugu (labības, lopbarības augi, bietes, kartupeļi, eļļas augi un šķiedraugi) un dārzeņu šķirnes pārbaudes gala rezultātu apstiprināšanas konstatē, ka šķirne nav atšķirīga, saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likumā minētajiem nosacījumiem dienests atceļ šo noteikumu 47.punktā minēto šķirnes pārbaudes gala rezultātu.

53. Ja dienests saskaņā ar šo noteikumu 52.punktu atceļ šķirnes pārbaudes gala rezultātu, tas par šķirnes pārbaudes gala rezultāta atcelšanu divu nedēļu laikā informē Eiropas Komisiju un citu Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālās institūcijas. Šķirni, kurai atcelts šķirnes pārbaudes gala rezultāts, no šo noteikumu 47.punktā minētās šķirnes pārbaudes gala rezultāta ziņojuma apstiprināšanas dienas vairs neuzskata par vispārzināmu Augu šķirņu aizsardzības likuma izpratnē.

VIII. Šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšana

54. Ja ģintij, sugai vai šķirņu grupai, kurai ir veikta šķirnes pārbaude, nav ne CPVO šķirnes pārbaudes protokola, ne UPOV šķirnes pārbaudes vadlīniju un šķirnes pārbaude veikta citā valstī pēc attiecīgās valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem, tad dienests atzīst šķirnes pārbaudes rezultātus, izvērtējot, vai:

54.1. pārbaude veikta Augu šķirņu aizsardzības likumā minētajās pārbaudes institūcijās;

54.2. UPOV tīmekļa vietnē ievietotajā GENIE datubāzē vai CPVO īpašajā S2 izdevumā ir norādīts, ka minētajai valstij, kurā ir veikta šķirnes pārbaude, ir pieredze attiecīgās augu ģints, sugas vai šķirņu grupas šķirņu pārbaudē.

55. Sugām, kas minētas normatīvajos aktos par labības un lopbarības augu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību, papildus saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) labības un lopbarības augu shēmu prasībām pārbauda, vai šķirnes aprakstā ir iekļautas pazīmes, kuras izmanto šķirnes tīrības noteikšanā, veicot lauka apskati.

56. (Svītrots ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 395)

IX. Noslēguma jautājumi

57. Šķirņu pārbaude, kas uzsākta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, pabeidzama Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.243 "Kārtība, kādā organizē vai veic šķirnes pārbaudi un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu" noteiktajā kārtībā, ja tā nav pretrunā ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem CPVO šķirnes pārbaudes protokoliem vai UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijām.

58. Šo noteikumu 15., 16. un 17.punkts, kā arī III nodaļa stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

59. Šķirņu pārbaude, kas uzsākta pirms šo noteikumu 15., 16. un 17.punkta, kā arī III nodaļas spēkā stāšanās dienas, pabeidzama kārtībā, kādā tā tika uzsākta.

60. Līdz 2011.gada 31.decembrim šķirņu pārbaudes veicēji Latvijā, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.243 "Kārtība, kādā organizē vai veic šķirnes pārbaudi un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu" bija noslēgts līgums ar dienestu par šķirnes pārbaudes veikšanu, turpina veikt šķirņu pārbaudi atbilstoši līguma nosacījumiem, ievērojot Augu šķirņu aizsardzības likumā noteiktās prasības.

61. Šķirņu pārbaude, kas uzsākta pirms 2012.gada 1.oktobra, pabeidzama atbilstoši tiem CPVO šķirnes pārbaudes protokoliem vai tām UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijām, saskaņā ar kurām tā ir uzsākta.

(MK 11.09.2012. noteikumu Nr.626 redakcijā)

62. Dienests laikposmā līdz 2030. gada 31. decembrim katru gadu līdz 31. decembrim ziņo Eiropas Komisijai un pārējām dalībvalstīm par šo noteikumu 30.5 punktā minēto iesniegumu skaitu un lauksaimniecības augu sugu un dārzeņu sugu bioloģisko šķirņu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes rezultātiem.

(MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 287 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 22.11.2011. noteikumiem Nr. 895; MK 11.09.2012. noteikumiem Nr. 626; MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1383; MK 09.06.2014. noteikumiem Nr. 281; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr. 359; MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 395; MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 329; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 431; MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 318; MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 253; MK 05.10.2021. noteikumiem Nr. 671; MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 654; MK 06.06.2023. noteikumiem Nr. 287; MK 10.10.2023. noteikumiem Nr. 573)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2002.gada 13.jūnija Direktīvas 2002/53/EK par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu;

2) Padomes 2002.gada 13.jūnija Direktīvas 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību;

3) Komisijas 2003.gada 6.oktobra Direktīvas 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7.pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem;

4) Komisijas 2003.gada 6.oktobra Direktīvas 2003/91/EK, kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7.pantu Padomes Direktīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei;

5) Komisijas 2010.gada 2.jūlija Direktīvas 2010/46/ES, ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, ar ko noteikti Padomes Direktīvu 2002/53/EK un 2002/55/EK 7.panta īstenošanas pasākumi attiecībā uz pārbaudāmo pazīmju minimumu un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu pārbaudes nosacījumu minimumu;

6) Komisijas 2011.gada 1.jūlija Īstenošanas Direktīvas 2011/68/ES, ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, ar ko noteikti Padomes Direktīvu 2002/53/EK un 2002/55/EK 7.panta īstenošanas pasākumi attiecībā uz pārbaudāmo pazīmju minimumu un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu pārbaudes nosacījumu minimumu;

7) Komisijas 2012.gada 2.marta Īstenošanas Direktīvas 2012/8/ES, ar kuru groza Direktīvu 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EEK 7.pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un konkrētu lauksaimniecības augu sugu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem;

8) Komisijas 2012.gada 26.novembra Īstenošanas Direktīvas 2012/44/ES, ar kuru groza Direktīvu 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7.pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem, un Direktīvu 2003/91/EK, kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7.pantu Padomes Direktīvai 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei;

9) Komisijas 2013. gada 20. novembra Īstenošanas Direktīvas 2013/57/ES, ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, nosakot attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz pārbaudāmo pazīmju minimumu un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu pārbaudes nosacījumu minimumu;

10) Komisijas 2014. gada 4. decembra Īstenošanas direktīvas 2014/105/ES, ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, nosakot attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu pārbaudes nosacījumiem;

11) Komisijas 2015. gada 15. jūlija Īstenošanas direktīvas 2015/1168/ES, ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem;

12) Komisijas 2016. gada 31. oktobra Īstenošanas direktīvas (ES) 2016/1914, ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem;

13) Komisijas 2018. gada 22. janvāra Īstenošanas direktīvas (ES) 2018/100, ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem;

14) Komisijas 2019. gada 24. janvāra Īstenošanas direktīvas (ES) 2019/114, ar ko groza Direktīvas 2003/90/EK un 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un atsevišķu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem;

15) Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas direktīvas (ES) 2019/1985, ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un atsevišķu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem;

16) Komisijas 2021. gada 6. maija Īstenošanas direktīvas (ES) 2021/746, ar kuru attiecībā uz dažu lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirņu pārbaužu protokoliem groza Direktīvu 2003/90/EK un 2003/91/EK un attiecībā uz dažiem augu botāniskajiem nosaukumiem groza Direktīvu 2003/90/EK;

17) Komisijas 2022. gada 9. jūnija Īstenošanas direktīvas (ES) 2022/905, ar ko attiecībā uz noteiktu lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirņu pārbaužu protokoliem groza Direktīvu 2003/90/EK un 2003/91/EK;

18) Komisijas 2022. gada 23. septembra Īstenošanas direktīvas (ES) 2022/1647, ar ko Direktīvu 2003/90/EK groza attiecībā uz atkāpi, kura piemērojama bioloģiskajai ražošanai piemērotu lauksaimniecības augu bioloģiskajām šķirnēm;

19) Komisijas 2022. gada 23. septembra Īstenošanas direktīvas (ES) 2022/1648, ar ko Direktīvu 2003/91/EK groza attiecībā uz atkāpi, kura piemērojama bioloģiskajai ražošanai piemērotu dārzeņu bioloģiskajām šķirnēm;

20) Komisijas 2023. gada 10. jūlija Īstenošanas direktīvas (ES) 2023/1438, ar ko attiecībā uz noteiktu lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirņu pārbaužu protokoliem groza Direktīvu 2003/90/EK un 2003/91/EK.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra
noteikumiem Nr. 1229

(Pielikums MK 10.10.2023. noteikumu Nr. 573 redakcijā)

Šķirnes pārbaudes CPVO protokoli un UPOV vadlīnijas

I. Laukaugu sugas

 

Nr.
p. k.

Laukaugu sugas nosaukums

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju numurs

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju pieņemšanas datums

latīniski

latviski

1.1. CPVO protokoli
1.1.1.Avena nuda L.Kailgraudu auzas

TP 20/3

06.03.2020.

1.1.2.Avena sativa L. (arī Avena byzantina K. Koch)Auzas (arī Bizantijas auzas)

TP 20/3

06.03.2020.

1.1.3.Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima DöllCukurbietes

TP Sugarbeet/1, daļēji rediģēts

21.03.2018.

1.1.4.Brassica napus L. (partim)Rapsis

TP 36/3

21.04.2020.

1.1.5.Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Lopbarības kāļi

TP 89/1

11.03.2015.

1.1.6.Cannabis sativa L.Sējas kaņepes

TP 276/2 red.

30.12.2022.

1.1.7.Dactylis glomerata L.

Kamolzāle

TP 31/125.03.2021.
1.1.8.Festuca arundinacea Schreb.Niedru auzene

TP 39/1

01.10.2015.

1.1.9.Festuca filiformis Pourr.Smalklapu auzene

TP 67/1

23.06.2011.

1.1.10.Festuca ovina L.Aitu auzene

TP 67/1

23.06.2011.

1.1.11.Festuca pratensis Huds.Pļavas auzene

TP 39/1

01.10.2015.

1.1.12.Festuca rubra L.Sarkanā auzene

TP 67/1

23.06.2011.

1.1.13.Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaRaupjā auzene

TP 67/1

23.06.2011.

1.1.14.Glycine max (L.) Merr.Soja

TP 80/1

15.03.2017.

1.1.15.Helianthus annuus L.Saulespuķes

TP 81/1

31.10.2002.

1.1.16.Hordeum vulgare L.Mieži

TP 19/5

19.03.2019.

1.1.17.Linum usitatissimum L.

Šķiedras lini, eļļas lini

TP 57/2

19.03.2014.

1.1.18.Lolium multiflorum Lam.Daudzziedu airene, viengadīgā

TP 4/2

19.03.2019.

1.1.19.Lolium perenne L.Ganību airene

TP 4/2

19.03.2019.

1.1.20.Lolium x hybridum Hausskn.Hibrīdā airene

TP 4/2

19.03.2019.

1.1.21.Medicago sativa L.

Sējas lucerna

TP 6/1, labots

22.12.2021.

1.1.22.

Medicago x varia T.Martyn

Hibrīdā lucerna

TP 6/1, labots22.12.2021.
1.1.23.Phleum nodosum L.

Gumainais timotiņš

TP 34/122.12.2021.
1.1.24.Phleum pratense L.

Pļavas timotiņš

TP 34/122.12.2021.
1.1.25.Pisum sativum L. (partim)Sējas zirņi

TP 7/2, 3. red. (labota)

06.03.2020.

1.1.26.Poa pratensis L.Pļavas skarene

TP  33/1

15.03.2017.

1.1.27.Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Eļļas rutki

TP 178/1

15.03.2017.

1.1.28.Secale cereale L.Rudzi

TP 58/1, labota red.

27.04.2022.

1.1.29.Sinapsis alba L.Baltās sinepes

TP 179/1

15.03.2017.

1.1.30.Solanum tuberosum L.Kartupeļi

TP 23/3

15.03.2017.

1.1.31.Trifolium pratense L.

Sarkanais āboliņš

TP 5/122.12.2021.
1.1.32.Triticum aestivum L. subsp. aestivumMīkstie kvieši

TP 3/5

19.03.2019.

1.1.33.Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van SlagerenCietie kvieši

TP 120/3

19.03.2014.

1.1.34.x Triticosecale Wittm. ex A.CamusHibrīdi, kas radušies, krustojot Triticum ģints sugas ar Secale ģints sugām

TP 121/3, labots

27.04.2022.

1.1.35.Vicia fabaLauka pupas

TP 8/1

19.03.2019.

1.1.36.Vicia sativa L.Sējas vīķi

TP 32/1

19.04.2016.

1.1.37.Zea mays L.Kukurūza

TP 2/3

11.03.2010.

1.2. UPOV vadlīnijas
1.2.1.Agrostis capillaris L.Parastā smilga

TG 30/6

12.10.1990.

1.2.2.Agrostis gigantea Roth.Baltā smilga

TG 30/6

12.10.1990.

1.2.3.Agrostis stolonifera L.Ložņu smilga

TG 30/6

12.10.1990.

1.2.4.Beta vulgaris L.Lopbarības bietes

TG 150/3

04.11.1994.

1.2.5.Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsRipsis

TG 185/3

17.04.2002.

1.2.6.Brassica juncea (L.) CzernSāreptas sinepes

TG 335/1

17.12.2020.

1.2.7.Fagopyrum esculentum MoenchGriķi

TG 278/1

28.03.2012.

1.2.8.x Festulolium Asch. et Graebn.Auzeņairene (hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugas ar Lolium ģints sugām)

TG 243/1

09.04.2008.

1.2.9.Lupinus albus L.Baltā lupīna

TG 66/4

31.03.2004.

1.2.10.Lupinus angustifolius L.Šaurlapu lupīna

TG 66/4

31.03.2004.

1.2.11.Lupinus luteus L.Dzeltenā lupīna

TG 66/4

31.03.2004.

1.2.12.Lotus corniculatus L.Ragainie vanagnadziņi

TG 193/1

09.04.2008.

1.2.13.Phacelia tanacetifolia Benth.Facēlija

TG 319/1

05.04.2017.

1.2.14.Trifolium repens L.Baltais āboliņš

TG 38/7

09.04.2003.

 

II. Dārzeņu sugas

 

Nr.
p. k.

Dārzeņu sugas nosaukums

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju numurs

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju pieņemšanas datums

latīniski

latviski

2.1. CPVO protokoli
2.1.1.Allium cepa L. (Cepa grupa)Sīpoli un dārza sīpoli

TP 46/2

01.04.2009.

2.1.2.Allium cepa L. (Aggregatum grupa)Šalotes

TP 46/2

01.04.2009.

2.1.3.Allium fistulosum L.Lielloku sīpoli

TP 161/1

11.03.2010.

2.1.4.Allium porrum L.Puravi

TP 85/2

01.04.2009.

2.1.5.Allium sativum L.Ķiploki

TP 162/2

30.05.2023.

2.1.6.Allium schoenoprasum L.Maurloki

TP 198/2

11.03.2015.

2.1.7.Anethum graveolens L.Dilles

TP 165/1

16.02.2011.

2.1.8.Apium graveolens L.Selerijas

TP 82/1

13.03.2008.

2.1.9.Apium graveolens L.Sakņu selerijas

TP 74/1

13.03.2008.

2.1.10.Asparagus officinalis L.Sparģeļi (ārstniecības asparāgi)

TP 130/2

16.02.2011.

2.1.11.Beta vulgaris L.Galda bietes (arī Cheltenham bietes)

TP 60/1

01.04.2009.

2.1.12.Beta vulgaris L.Lapu bietes (mangoldi)

TP 106/2

14.04.2021.

2.1.13.Brassica oleracea L.Lapu kāposti

TP 90/1

16.02.2011.

2.1.14.Brassica oleracea L.Ziedkāposti

TP 45/2, 2. red.

21.03.2018.

2.1.15.Brassica oleracea L.Brokoļi (sparģeļkāposti)

TP 151/2, 2. red.

21.04.2020.

2.1.16.Brassica oleracea L.Briseles kāposti (rožkāposti)

TP 54/2, 2. red.

15.03.2017.

2.1.17.Brassica oleracea L.Kolrābji

TP 65/2

 

30.05.2023.

2.1.18.Brassica oleracea L.Savojas kāposti (virziņkāposti)

TP 48/3, 2. red.

25.03.2021.

2.1.19.Brassica oleracea L.Baltie un sarkanie galviņkāposti

TP 48/3, 2. red.

25.03.2021.

2.1.20.Brassica rapa L.Ķīnas kāposti

TP 105/1

13.03.2008.

2.1.21.Capsicum annuum L.Paprika jeb dārzeņpipari

TP 76/2, 2. red. (labota)

21.04.2020.

2.1.22.Cichorium endivia L.Endīvijas

TP 118/3

19.03.2014.

2.1.23.Cichorium intybus L.Sakņu cigoriņi

TP 172/2

01.12.2005.

2.1.24.Cichorium intybus LLapu cigoriņi

TP 154/2. red. 

31.03.2023.

2.1.25.Cichorium intybus L.Vitlufa cigoriņi

TP 173/2

21.03.2018.

2.1.26.Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiArbūzi

TP 142/2, 2. red.

31.03.2023.

2.1.27.Cucumis melo L.Melones

TP 104/2, 2. red. (labota)

25.03.2021.

2.1.28.Cucumis sativus L.Gurķi un īsaugļu gurķi (kornišoni)

TP 61/2, 2. red.

19.03.2019.

2.1.29.Cucurbita maxima DuchesneLielaugļu ķirbji

TP 155/1

11.03.2015.

2.1.30.Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata DuchesneLielaugļu un muskatķirbju Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne starpsugu hibrīdi izmantošanai potcelmiem

TP 311/1

15.03.2017.

2.1.31.Cucurbita pepo L.Parastie ķirbji, kabači, cukīni, patisoni

TP 119/1 red.

19.03.2014.

2.1.32.Cynara cardunculus L.Artišoki un lapu artišoki

TP 184/2 red.

06.03.2020.

2.1.33.Daucus carota L.Burkāni

TP 49/3, labots

13.03.2008.

2.1.34.Foeniculum vulgare Mill.Fenheļi

TP 183/2

14.04.2021.

2.1.35.Lactuca sativa L.Dārza salāti

TP 13/6, 3. red.

27.04.2022.

2.1.36.Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.HillPētersīļi

TP 136/1, labots

21.03.2007.

2.1.37.Phaseolus coccineus L.Daudzziedu pupiņas

TP 9/1

21.03.2007.

2.1.38.Phaseolus vulgaris L.Krūmu pupiņas un kāršu pupiņas

TP 12/4

27.02.2013.

2.1.39.Pisum sativum L. (partim)Šķautņainie zirņi, lobāmie apaļie zirņi un cukurzirņi

TP 7/2, 3. red. ( labota)

06.03.2020.

2.1.40.Raphanus sativus L.Redīsi, rutki

TP 64/2 red. (labota)

11.03.2015.

2.1.41.Rheum rhabarbarum L.Rabarberi

TP 62/1

19.04.2016.

2.1.42.Scorzonera hispanica L.Melnsaknes jeb skorcionēras

TP 116/1

11.03.2015.

2.1.43.Solanum lycopersicum L.Tomāti

TP 44/4, 5. red.

14.04.2021.

2.1.44.Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. SpoonerTomātu potcelmi

TP 294/1, 5. red.

14.04.2021.

2.1.45.Solanum melongena L.Baklažāni

TP 117/1

13.03.2008.

2.1.46.Spinacia oleracea L.Spināti

TP 55/5, 4. red.

27.04.2022.

2.1.47.Valerianella locusta (L.) Laterr.Lauka salāti

TP 75/2

21.03.2007.

2.1.48.Vicia faba L. (partim)Dārza pupas

TP 206/1

25.03.2004.

2.1.49.Zea mays L. (partim)Cukurkukurūza un uzplīstošā kukurūza

TP 2/3

11.03.2010.

2.2. UPOV vadlīnijas
2.2.1.Brassica rapa L.Rāceņi

TG 37/11

23.09.2022.

 

III. Augļu koku un ogulāju sugas

 

Nr.
p. k.

Augļu koku un ogulāju sugas nosaukums

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju numurs

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju pieņemšanas datums

latīniski

latviski

3.1. CPVO protokoli
3.1.1.Malus domestica Borkh.Ābeles

TP 14/2

14.03.2006.

3.1.2.Malus Mill.Ābeļu potcelmi

TP 163/2

04.10.2016.

3.1.3.Prunus armeniaca L. Armeniaca vulgaris Lam.Parastās aprikozesTP-070/331.03.2023.
3.1.4.Prunus avium (L.) L.Saldie ķirši

TP 35/2

15.11.2006.

3.1.5.Prunus domestica L.Mājas plūmes

TP 41/1

06.11.2003.

3.1.6.Prunus cerasus L. Prunus x gondouiniii (Poit.&Turpin) RehderSkābie ķirši

TP 230/1

15.11.2006.

3.1.7.Prunus persica (L.) BatschParastais persiks

TP 53/2 rev.

11.03.2015.

3.1.8.Prunus salicina Lindl. & other diploid plumsVītollapu plūmes un citas diploīdās plūmes

TP 84/3

19.03.2019.

3.1.9.Prunus L.Plūmju potcelmi

TP 187/2

11.03.2015.

3.1.10.Pyrus communis L.Bumbieres

TP 15/1

27.03.2003.

3.1.11.Ribes nigrum L.Upenes

TP 40/2

01.04.2009.

3.1.12.Ribes rubrum L. (syn. R. sylvestre (Lam.) Mert. & W. D. J. Koch)Sarkanās un baltās jāņogas

TP 52/2

28.11.2012.

3.1.13.Ribes uva-crispa L.Ērkšķogas

TP 51/2-Rev

21.04.2020.

3.1.14.Rubus idaeus L.Avenes

TP 43/2

19.03.2014.

3.1.15.Vaccinium corymbosum L., Vaccinium virgatum Aiton, Vaccinium simulatum Small, Vaccinium angustifolium Aiton, Vaccinium formosum Andrews, Vaccinium myrtilloides Michx., Vaccinium myrtillus L.Zilenes, mellenes

TP 137/2

07.10.2021.

3.1.16.Vitis L.Vīnogas

TP 50/2

01.04.2009.

3.2. UPOV vadlīnijas
3.2.1.Corylus avellana L.Parastā lazda

TG/71/3

28.03.1979.

3.2.2.Malus Mill.Dekoratīvās ābeles

TG/192/1

09.04.2003.

3.2.3.Vaccinium vitis-idaea L.Brūklenes

TG/139/3

18.10.1991.

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1229
Šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes atļaujā ietveramā informācija

1. Institūcija, kas izsniegusi atļauju šķirnes pārbaudei.

2. Atļaujas numurs.

3. Informācija par atļaujas saņēmēju:

3.1. personas nosaukums;

3.2. juridiskā adrese;

3.3. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā.

4. Ģints, suga vai šķirņu grupa, kurai atļauts veikt šķirnes pārbaudi.

5. Atļaujas izsniegšanas datums*, izsniedzēja paraksts* un zīmogs*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.1 pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 28. decembra
noteikumiem Nr. 1229

(Pielikums MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 287 redakcijā)

Īpaši nosacījumi bioloģiskajai ražošanai piemērotu lauksaimniecības augu bioloģisko šķirņu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudēm

1. Nosacījumi attiecas uz šādām bioloģiskajai ražošanai piemērotām lauksaimniecības augu sugām: mieži, kukurūza, rudzi, kvieši.

 

2. Bioloģiskajām šķirnēm piemēro šādus vispārējus nosacījumus:

2.1. attiecībā uz atšķirīgumu un stabilitāti novēro un apraksta visas šo noteikumu 1. pielikumā minētajos protokolos un vadlīnijās norādītās pazīmes;

2.2. attiecībā uz viendabīgumu novēro un apraksta visas šo noteikumu 1. pielikumā minētajos protokolos un vadlīnijās norādītās pazīmes, bet attiecībā uz šā pielikuma 3. punktā norādītajām pazīmēm ievēro šādus nosacījumus:

2.2.1. šīs pazīmes drīkst vērtēt mazāk stingri;

2.2.2. ja attiecībā uz šīm pazīmēm šā pielikuma 3. punktā ir paredzēta atkāpe no attiecīgā tehniskā protokola, šķirnes viendabīguma līmenis ir līdzīgs salīdzināmu Savienībā vispārzināmu šķirņu viendabīguma līmenim.

 

3. Atkāpe no tehniskajiem protokoliem:

3.1. mieži (Hordeum vulgare L.). Attiecībā uz viendabīgumu miežu šķirnēm drīkst atšķirties šādas CPVO protokola CPVO/TP-019/5 AVS pazīmes:

CPVO Nr. 5 – karoglapa: austiņu antocianīna krāsojums

CPVO Nr. 8 – karoglapa: maksts vaska apsarme

CPVO Nr. 9 – akoti: galu antocianīna krāsojums

CPVO Nr. 10 – vārpa: vaska apsarme

CPVO Nr. 12 – graudi: zieda plēksnes dzīslu antocianīna krāsojums

CPVO Nr. 16 – sterilās vārpiņas: vērsums

CPVO Nr. 17 – vārpa: forma

CPVO Nr. 20 – akoti: garums

CPVO Nr. 21 – vārpas ass: pirmā segmenta garums

CPVO Nr. 22 – vārpas ass: pirmā segmenta izliekums

CPVO Nr. 23 – vidējā vārpiņa: vārpiņas plēksnes un tās akota garums attiecībā pret graudu

CPVO Nr. 25 – grauds: zieda plēksnes muguras puses iekšējo sānu dzīslu zobainums

 

3.2. kukurūza (Zea mays L.). Attiecībā uz viendabīgumu kukurūzas šķirnēm drīkst atšķirties šādas CPVO protokola CPVO-TP/002/3 AVS pazīmes:

CPVO Nr. 1 – pirmā lapa: maksts antocianīna krāsojums

CPVO Nr. 2 – pirmā lapa: galotnes forma

CPVO Nr. 8 – skara: vārpiņas plēkšņu antocianīna krāsojums, izņemot pie pamatnes

CPVO Nr. 9 – skara: putekšnīcas antocianīna krāsojums

CPVO Nr. 10 – skara: leņķis starp galveno asi un sānzariem

CPVO Nr. 11 – skara: sānzaru izliekums

CPVO Nr. 15 – stiebrs: balstsakņu antocianīna krāsojums

CPVO Nr. 16 – skara: vārpiņu blīvums

CPVO Nr. 17 – lapa: maksts antocianīna krāsojums

CPVO Nr. 18 – stiebrs: starpmezglu antocianīna krāsojums

CPVO Nr. 19 – skara: galvenās ass garums virs zemākā sānzara

CPVO Nr. 20 – skara: galvenās ass garums virs augstākā sānzara

CPVO Nr. 21 – skara: sānzara garums

 

3.3. rudzi (Secale cereale L.). Attiecībā uz viendabīgumu rudzu šķirnēm drīkst atšķirties šādas CPVO protokola CPVO-TP/058/1 AVS pazīmes:

CPVO Nr. 3 – koleoptile: antocianīna krāsojums

CPVO Nr. 4 – koleoptile: garums

CPVO Nr. 5 – pirmā lapa: maksts garums

CPVO Nr. 6 – pirmā lapa: plātnes garums

CPVO Nr. 8 – karoglapa: maksts vaska apsarme

CPVO Nr. 10 – pirmā lapa aiz karoglapas: plātnes garums

CPVO Nr. 11 – pirmā lapa aiz karoglapas: plātnes platums

CPVO Nr. 12 – vārpa: vaska apsarme

CPVO Nr. 13 – stiebrs: apmatojums zem vārpas

 

3.4. kvieši (Triticum aestivum L. subsp. aestivum). Attiecībā uz viendabīgumu kviešu šķirnēm drīkst atšķirties šādas CPVO protokola CPVO-TP/003/5 AVS pazīmes:

CPVO Nr. 3 – koleoptile: antocianīna krāsojums

CPVO Nr. 6 – karoglapa: austiņu antocianīna krāsojums

CPVO Nr. 8 – karoglapa: maksts vaska apsarme

CPVO Nr. 9 – karoglapa: lapas plātnes vaska apsarme

CPVO Nr. 10 – vārpa: vaska apsarme

CPVO Nr. 11 – stiebrs: augšējā posma vaska apsarme

CPVO Nr. 20 – vārpa: forma profilā

CPVO Nr. 21 – vārpas ass augšējais segments: izliektās virsmas apmatojums

CPVO Nr. 22 – apakšējā vārpiņas plēksne: pleca platums

CPVO Nr. 23 – apakšējā vārpiņas plēksne: pleca forma

CPVO Nr. 24 – apakšējā vārpiņas plēksne: ķīļa zoba garums

CPVO Nr. 25 – apakšējā vārpiņas plēksne: ķīļa zoba forma

CPVO Nr. 26 – apakšējā vārpiņas plēksne: iekšējais apmatojums

2.2 pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 28. decembra
noteikumiem Nr. 1229

(Pielikums MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 287 redakcijā)

Īpaši nosacījumi bioloģiskajai ražošanai piemērotu dārzeņu bioloģisko šķirņu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudēm

1. Nosacījumi attiecas uz šādām bioloģiskajai ražošanai piemērotām dārzeņu sugām: burkāni, kolrābji.

 

2. Bioloģiskajām šķirnēm piemēro šādus vispārējus nosacījumus:

2.1. attiecībā uz atšķirīgumu un stabilitāti novēro un apraksta visas šo noteikumu 1. pielikumā minētajos protokolos un vadlīnijās norādītās pazīmes;

2.2. attiecībā uz viendabīgumu novēro un apraksta visas šo noteikumu 1. pielikumā minētajos protokolos un vadlīnijās norādītās pazīmes, bet attiecībā uz šā pielikuma 3. punktā norādītajām pazīmēm ievēro šādus nosacījumus:

2.2.1. šīs pazīmes drīkst vērtēt mazāk stingri;

2.2.2. ja attiecībā uz šīm pazīmēm šā pielikuma 3. punktā ir paredzēta atkāpe no attiecīgā tehniskā protokola, šķirnes viendabīguma līmenis ir līdzīgs salīdzināmu Savienībā vispārzināmu šķirņu viendabīguma līmenim.

 

3. Atkāpe no tehniskajiem protokoliem:

3.1. burkāni (Daucus carota L.). Attiecībā uz viendabīgumu burkānu šķirnēm drīkst atšķirties šādas CPVO protokola CPVO-TP/049/3 pazīmes:

CPVO Nr. 4 – lapa: dalījums

CPVO Nr. 5 – lapa: zaļās krāsas intensitāte

CPVO Nr. 19 – sakne: serdes diametrs attiecībā pret kopējo diametru

CPVO Nr. 20 – sakne: serdes krāsa

CPVO Nr. 21 – izņemot šķirnes ar baltu serdi; sakne: serdes krāsas intensitāte

CPVO Nr. 28 – sakne: gala iekrāsošanās laiks

CPVO Nr. 29 – augs: primārā ziedu čemura augstums ziedēšanas laikā

 

3.2. kolrābji (Brassica oleracea L.).  Attiecībā uz viendabīgumu kolrābju šķirnēm drīkst atšķirties šādas CPVO protokola CPVO-TP/065/1 Rev. pazīmes:

CPVO Nr. 2 – sējenis: dīgļlapu zaļās krāsas intensitāte

CPVO Nr. 6 – lapas kāts: vērsums

CPVO Nr. 8 – lapas plātne: garums

CPVO Nr. 9 – lapas plātne: platums

CPVO Nr. 10 – lapas plātne: galotnes forma

CPVO Nr. 11 – lapas plātne: dalījums līdz centrālajai dzīslai (lapas pamatnē)

CPVO Nr. 12 – lapas plātne: malas robojumu skaits (lapas galotnes daļā)

CPVO Nr. 13 – lapas plātne: malas robojumu dziļums (lapas galotnes daļā)

CPVO Nr. 14 – lapas plātne: forma šķērsgriezumā

CPVO Nr. 19 – kolrābjiem: saknes pieres daļā augošo lapu skaits

2.3 pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 28. decembra
noteikumiem Nr. 1229

(Pielikums MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 287 redakcijā)

Iesniegumā bioloģiskās šķirnes1 atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudei ietveramā informācija

1. Informācija par selekcionāru:

1.1. juridiskajai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

1.2. fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, valstspiederība, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

 

2. Augu sugas paplašināts nosaukums latīņu valodā, norādot ģinti, sugu, pasugu, varietāti.

 

3. Augu sugas nosaukums latviešu valodā.

 

4. Selekcionāra piešķirtais šķirnes pagaidu apzīmējums.

 

5. Valsts, kurā šķirne izveidota.

 

6. Šķirnes apraksta tehniskā anketa.

 

7. Datums, paraksts un zīmogs2.

 

Piezīmes.

1 Bioloģiskajai ražošanai piemērota lauksaimniecības augu un dārzeņu suga Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulas (ES) 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007, 3. panta 19. punkta izpratnē.

2 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1229
Šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes iesniegumā ietveramā informācija

(Pielikums svītrots ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 318)

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1229
Sēklu parauga masa šķirnes pēcpārbaudes nodrošināšanai un oriģinālajām sēklām

Nr.p.k.

Sugu grupa, suga

Minimālā sēklu parauga masa (g) šķirnes pēcpārbaudes nodrošināšanai

Oriģinālo sēklu parauga masa (g)

1.Labība (visas sugas)

3000

1000

2.Lopbarības augi
2.1.lupīnas (Lupinus spp.), sējas zirņi (Pisum sativum L.), lauka pupas (Vicia faba L.), vīķi (Vicia spp.)

9000

3000

2.2.lopbarības kāļi (Brassica napus var. napobrassica (L.)Rchb.), lopbarības kāposti (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)), eļļas rutki (Raphanus sativus L. var. oleoformis Pers.)

1350

450

2.3.augstā dižauza (Arrhenatherum elatius L.), kamolzāle (Dactylis glomerata L.), niedru auzene (Festuca arundinacea Schreber), pļavas auzene (Festuca pratensis Huds.), airenes (Lolium spp.), auzeņairene (x Festulolium Asch&Graebn.), ragainie vanagnadziņi (Lotus corniculatus L.), lucernas (Medicago spp.), sarkanais āboliņš (Trifolium pratense L.)

900

300

2.4.aitu auzene (Festuca ovina L.), sarkanā auzene (Festuca rubra L.), skarenes (Poa spp.), bastarda āboliņš (Trifolium hybridum L.), baltais āboliņš (Trifolium repens L.), facēlija (Phacelia tanacetifolia Benth.)

450

150

2.5.citas lopbarības augu sugas

300

100

3.Eļļas augi un šķiedraugi
3.1.rapsis (Brassica napus L.), ripsis (Brassica rapa L.),
ķimenes (Carum carvi L.)

600

200

3.2.lini (Linum usitatissimum L.)

900

300

3.3.melnās sinepes (Brassica nigra L.)

300

100

3.4.baltās sinepes (Sinapis alba L.)

1200

400

3.5.kaņepes (Cannabis sativa L.)

1800

600

3.6.magones (Papaver somniferum L.)

150

50

3.7.saulespuķes (Helianthus annuus L.)

3000

1000

4.Dārzeņi
4.1.tomāti (Lycopersicon lycopersicum L.)

60

20

4.2.dilles (Anethus graveolens L.), spināti (Spinacia oleracija L.)

90

30

4.3.gurķi (Cucumis sativus L.)

210

70

4.4.kabači, cukini, patisoni (Cucurbita pepo L.)

450

150

4.5.lielaugļu ķirbji (Cucurbita maxima Duchesne)

900

300

4.6.rutki, redīsi (Raphanus sativus L.)

150

50

4.7.galda kāļi (Brassica napus L. var. rapifera Metzg.), galda bietes (Betta vulgaris L.), melones (Cucumis melo L.)

600

200

4.8.pupiņas (Phaseolus vulgaris L.), daudzziedu pupiņas (Phaseolus coccineus L.)

3000

1000

4.9.citas dārzeņu sugas

60

20

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1229
Šķirnes pārbaudes tehniskā anketa

(Pielikums svītrots ar MK 22.11.2011. noteikumiem Nr.895)

6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1229
Šķirnes pārbaudes starprezultātu ziņojumā ietveramā informācija

(Pielikums grozīts ar MK 22.11.2011. noteikumiem Nr.895)

1. Šķirnes pārbaudes starprezultātu ziņojuma reģistrācijas numurs izdevējinstitūcijā.

2. Pieprasītājinstitūcija (nosaukums).

3. Pieprasītājinstitūcijas nosūtītā iesnieguma reģistrācijas numurs.

4. Šķirnes pagaidu nosaukums.

5. Datums, kad iesniegts iesniegums par šķirnes pārbaudes veikšanu.

6. Iesniedzējs (nosaukums un adrese).

7. Pilnvarotais pārstāvis (nosaukums un adrese) (norāda, ja nepieciešams).

8. Sugas:

8.1. botāniskais nosaukums (latīniski);

8.2. UPOV kods.

9. Sugas vispārzināmais nosaukums.

10. Šķirnes nosaukums.

11. Selekcionārs (nosaukums vai vārds, uzvārds un adrese).

12. Šķirnes pārbaudes starprezultātu ziņojuma izdevējinstitūcijas nosaukums.

13. Institūcija(-as), kura(-as) veic (veikušas) šķirnes pārbaudi, un pārbaudes vieta(-as).

14. Šķirnes pārbaudes periods.

15. Šķirnes pārbaudes starprezultātu ziņojuma izdošanas datums un vieta.

16. Pamatinformācija1.

17. Šķirnes pārbaudes rezultāti:

17.1. nav piezīmju[ ];
17.2. ir piezīmes2[ ].

18. Plānotais šķirnes pārbaudes pārskata iesniegšanas datums.

19. Norāde "Pēc šķirnes pārbaudes pārskata starprezultātu ziņojuma netiek pieņemts lēmums par šķirnes pārbaudes gala rezultātu ziņojumu".

20. Paraksts*.

21. Zīmogs*.

Piezīmes.

1. 1 Šajā punktā norāda informāciju par saņemto veģetatīvi pavairojamo materiālu vai sēklām, to atbilstību kvalitātes prasībām, par veiktajiem novērojumiem, kā arī citu informāciju saistībā ar šķirnes pārbaudi. Ja nepieciešams, starprezultātu ziņojumam pievieno pielikumu ar detalizētu izklāstu.

2. 2 Ja ir piezīmes par pārbaudāmās šķirnes atšķirīguma, viendabīguma vai stabilitātes rezultātiem, to detalizēti apraksta starprezultātu ziņojuma pielikumā.

3. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1229
Šķirnes pārbaudes gala rezultāta ziņojumā ietveramā informācija

(Pielikums grozīts ar MK 22.11.2011. noteikumiem Nr.895)

1. Šķirnes pārbaudes gala rezultātu ziņojuma reģistrācijas numurs izdevējinstitūcijā.

2. Pieprasītājinstitūcija (nosaukums).

3. Pieprasītājinstitūcijas nosūtītā iesnieguma reģistrācijas numurs.

4. Šķirnes pagaidu nosaukums.

5. Datums, kad iesniegts iesniegums par šķirnes pārbaudes veikšanu.

6. Iesniedzējs (nosaukums un adrese).

7. Pilnvarotais pārstāvis (nosaukums un adrese) (norāda, ja nepieciešams).

8. Sugas:

8.1. botāniskais nosaukums (latīniski);

8.2. UPOV kods.

9. Sugas vispārzināmais nosaukums.

10. Šķirnes nosaukums.

11. Selekcionārs (nosaukums vai vārds, uzvārds un adrese).

12. Uzraudzības institūcija.

13. Institūcija(-as), kura(-as) veikusi (veikušas) šķirnes pārbaudi, un pārbaudes vieta(-as).

14. Šķirnes pārbaudes periods.

15. Šķirnes pārbaudes gala rezultāta ziņojuma izdošanas datums un vieta.

16. Šķirnes pārbaudes rezultāti:

16.1. atzinums par atšķirīgumu.

Šķirne:

1) ir skaidri atšķirama no citām šķirnēm[ ];
2) nav skaidri atšķirama no visām zināmajām šķirnēm1[ ];

16.2. atzinums par viendabīgumu.

Šķirne, ņemot vērā specifiskās pazīmes tās ģeneratīvajā vai veģetatīvajā pavairošanā:

1) ir viendabīga[ ];
2) nav viendabīga2[ ];

16.3. atzinums par stabilitāti.

Šķirne tās galvenajās pazīmēs:

1) ir stabila[ ];
2) nav stabila3[ ].

17. Piezīmes.

18. Norāde "Valsts augu aizsardzības dienests ir šķirnes pārbaudes veicēja uzraudzības iestāde, kas atbild par šķirnes pārbaudes veicēja atbilstību normatīvajiem aktiem".

19. Šķirnes pārbaudes institūcijas pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs.

20. Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs.

Piezīmes.

1. 1 Ja šķirne nav atšķirīga, pārskatā norāda līdzīgās šķirnes, no kurām šķirne nav skaidri atšķirama (norāda, ja nepieciešams).

2. 2 Pazīmi(-es), pēc kurām šķirne nav viendabīga, un paskaidrojumus par šķirnes neviendabīgumu pievieno pielikumā.

3. 3 Pazīmi(-es), pēc kurām šķirne nav stabila, un paskaidrojumus par to, ka šķirne nav stabila, pievieno pielikumā.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1229
Šķirnes aprakstā ietveramā informācija

(Pielikums grozīts ar MK 22.11.2011. noteikumiem Nr.895)

1. Šķirnes apraksta reģistrācijas numurs izdevējinstitūcijā.

2. Pieprasītājinstitūcijas nosūtītā iesnieguma reģistrācijas numurs.

3. Šķirnes pagaidu nosaukums.

4. Iesniedzējs (nosaukums un adrese).

5. Sugas:

5.1. nosaukums latīniski;

5.2. UPOV kods.

6. Vispārzināmais sugas nosaukums.

7. Šķirnes nosaukums.

8. CPVO protokola vai UPOV vadlīniju numurs un datums.

9. Nacionālās šķirnes pārbaudes metodikas datums un (vai) numurs.

10. Šķirnes apraksta izdevējinstitūcijas nosaukums.

11. Šķirnes pārbaudes institūcija(-as) un vieta(-as).

12. Šķirnes pārbaudes periods.

13. Šķirnes apraksta izdošanas datums un vieta.

14. Grupa (ja pazīmes no šā pielikuma 15.punkta ir izmantotas grupēšanā, to atzīmē ar burtu "G" pie attiecīgā numura)2

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju numurs

Nacionālās metodikas numurs

Pazīmes

Izpausmes pakāpe

Balles

Piezīmes


15. Pazīmes, kas iekļautas CPVO protokolā vai UPOV vadlīnijās, vai Ministru kabineta izdotajā šķirnes pārbaudes metodikā3

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju numurs

Nacionālās metodikas numurs

Pazīmes

Izpausmes pakāpe

Balles

Piezīmes


16. Līdzīgās šķirnes un to atšķirības no kandidātšķirnes4

Līdzīgās šķirnes nosaukums

Pazīmes, pēc kurām līdzīgā šķirne atšķiras5

Līdzīgās šķirnes izpausmes pakāpe

Kandidātšķirnes izpausmes pakāpe


17. Papildinformācija:

17.1. papildu dati;

17.2. fotogrāfijas (ja tādas ir);

17.3. lietotā RHS krāsu karte (ja tāda ir);

17.4. piezīmes.

18. Norāde "Valsts augu aizsardzības dienests ir šķirnes pārbaudes veicēja uzraudzības iestāde, kas atbild par šķirnes pārbaudes veicēja atbilstību normatīvajiem aktiem".

19. Šķirnes pārbaudes institūcijas pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs.

20. Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs.

Paskaidrojumi par šķirnes apraksta sagatavošanu.

1. Izdevējinstitūcijas piešķirto šķirnes apraksta reģistrācijas numuru norāda uz katras šķirnes apraksta lappuses.

2. 2 Informācija tikai par grupu, pie kuras šķirne pieder, vai par grupām, kas ir veidotas pēc citām raksturīgām pazīmēm, izņemot tās, kas ir norādītas šā pielikuma 15.punktā. Grupa, kas izveidota pēc šā pielikuma 15.punktā minētajām raksturīgajām pazīmēm, jānorāda, atzīmējot atbilstošo raksturīgo pazīmi 15.punktā ar burtu "G" pirms īpašības numura.

3. 3 a) Jānorāda visas CPVO šķirnes pārbaudes protokolos vai UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijās minētās pazīmes, arī tās, kas nav novērotas un nav uzskaitītas (izmanto norādes "nav novērota" un "nav uzskaitīta").

b) Pazīmes, kas UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijās atzīmētas ar zvaigznīti, atzīmē ar zvaigznīti arī šķirnes aprakstā.

c) Papildu raksturīgās pazīmes no nacionālajām pārbaudes vadlīnijām nav jāievieto pēc CPVO šķirnes pārbaudes protokolos vai UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijās sniegtajām raksturīgajām pazīmēm, bet to secībā atbilstoši UPOV principiem. Šīs pazīmes nav īpaši atzīmējamas.

d) Ja piezīmes ir garas un tās nevar atzīmēt tabulā norādītajā ailē, tās atzīmē šķirnes apraksta zemsvītras piezīmēs.

4. 4 Norāda tikai tās pazīmes, kas ir būtiskas, lai pamatotu šķirnes atšķirīgumu. Informācijā par šķirnes atšķirīgumu (divu šķirņu atšķirīgumu) vienmēr norāda pazīmes izpausmes pakāpes abām šķirnēm. Ja iespējams, norāda vairākas šķirnes.

5. 5 Ja ir vienādas pazīmes izpausmes abām šķirnēm, norāda atšķirības lielumu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1229Pieņemts: 28.12.2010.Stājas spēkā: 15.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 8, 14.01.2011.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
224315
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2023","iso_value":"2023\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-30.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2020","iso_value":"2020\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2020.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2019","iso_value":"2019\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2019.-31.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2018","iso_value":"2018\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2018.-31.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-31.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2012","iso_value":"2012\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-30.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2011","iso_value":"2011\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2011","iso_value":"2011\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2011.-08.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"