Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 7. novembra saistošos noteikumus Nr. 31 "Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils pilsētā".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.35

Jēkabpilī 2010.gada 11.novembrī
(11.11.2010. domes sēdes lēmums Nr.543, prot. Nr.23, 2.§)
Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta trešo daļu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
(Jēkabpils pilsētas domes 19.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)
1. Noteikumos lietotais termins

(Nodaļa svītrota ar Jēkabpils pilsētas domes 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

1.1. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

2. Vispārīgie jautājumi

2. Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību un pakalpojumu apmaksas kārtību Jēkabpils pilsētā.

3. Jēkabpils sociālais dienests (turpmāk – Dienests) sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai sociālās rehabilitācijas institūcijās.

4. Dienests sniedz šādus sociālos pakalpojumus dzīvesvietā:

4.1. sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija:

4.1.1. Dienesta ģimenes atbalsta centra pakalpojumi;

4.1.2. Dienesta dienas aprūpes centra pakalpojumi;

4.2. sociālā aprūpe:

4.2.1. aprūpes mājās pakalpojums;

4.2.2. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 09.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7);

4.3. sociālā rehabilitācija:

4.3.1. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgajām personām, kurus sniedz Dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļa;

4.3.2. Dienesta naktspatversmes pakalpojumi;

4.3.3. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22);

4.4. transporta pakalpojumi;

4.5. mobilā kāpurķēžu pacēlāja pakalpojumi;

4.6. higiēnas pakalpojumi.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.4; 26.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

5. Dienests nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

5.1. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām vai bērniem;

5.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām vai bērniem;

5.3. dienas centra pakalpojumi.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

6. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils pilsētā.

7. Ja personas dzīvesvieta nav konstatējama, nepieciešamības gadījumos Dienests nodrošina minēto personu ar naktspatversmi, sniedz šai personai attiecīgu informāciju un konsultē par iespējām un kārtību, kādā var saņemt viņai nepieciešamos pakalpojumus.

8. Klients un/vai apgādnieks veic samaksu par saņemtajiem sociālajiem pakalpojumiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ja šajos noteikumos nav noteikta cita samaksas kārtība.

3. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība

9. Lai saņemtu Dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas sniegtos sociālos pakalpojumus atkarīgajām personām, naktspatversmes, Dienas aprūpes centra, Ģimenes atbalsta centra (turpmāk – pakalpojumu sniedzējs) sniegtos sociālos pakalpojumus, persona, kurai nepieciešams sociālais pakalpojums (turpmāk – klients), vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu pirts pakalpojumus ar atvieglojumiem, 50.2 punktā minētās personas vēršas uzņēmumā, ar kuru Dienestam noslēgts līgums.

(Jēkabpils pilsētas domes 31.01.2013. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas grozīta ar 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

10. Pieprasot citus saistošo noteikumu 9.punktā neminētus pašvaldības sniegtos vai nodrošinātos vai valsts finansētos sociālos pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis Dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu, un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus sociālo pakalpojumu saņemšanai.

(Jēkabpils pilsētas domes 31.01.2013. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

11. Dienests 10 darbdienu laikā no šo noteikumu 10.punktā minēto visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas veic šādas darbības:

11.1. novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam, ja pilngadīga persona pieprasījusi aprūpes mājās, dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumus vai pašvaldības finansētus aprūpes pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (1.pielikums);

11.2. novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma, aizpildot Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti (2.pielikums), kurā izvērtē vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem, un norāda datus par personu un tās ģimeni, dzīves apstākļiem, personas resursu un pašaprūpes novērtējumu, kā arī nepieciešamo sociālā pakalpojuma veidu un pakalpojuma saņemšanas ilgumu, ja persona pieprasījusi šo noteikumu 5.punktā neminētu pašvaldības nodrošinātu sociālo pakalpojumu;

11.3. nepieciešamības gadījumos apmeklē personu mājās un sastāda personas dzīvesvietas pārbaudes aktu, ko paraksta abas puses (3.pielikums);

11.4. nepieciešamības gadījumā izvērtē personas sociālo situāciju un vienojas ar viņu par turpmāk sniedzamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ja tie būtu vajadzīgi (4.pielikums);

11.5. sadarbībā ar personu sastāda individuālu sociālās rehabilitācijas plānu (4.pielikums), vienojoties par pakalpojuma veidiem un samaksas kārtību, izņemot, ja persona pieprasījusi dienas centra pakalpojumus;

11.6. pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu (vai par atteikumu to piešķirt) un par savu lēmumu rakstiski paziņo personai. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pakalpojumu, norāda tā pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

12. Dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu sniegšanu, ja konstatē vismaz vienu no šādiem apstākļiem:

12.1. persona/klients slimo ar tuberkulozi aktīvajā stadijā;

12.2. persona/klients slimo ar akūtām infekcijas slimībām;

12.3. persona/klients slimo ar seksuāli transmisīvajām slimībām.

13. Dienests var pieņemt lēmumu izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu, ja konstatē vismaz vienu no šādiem apstākļiem:

13.1. persona/klients slimo ar tuberkulozi aktīvajā stadijā;

13.2. persona/klients slimo ar akūtām infekcijas slimībām;

13.3. persona/klients slimo ar seksuāli transmisīvajām slimībām;

13.4. klients sociālo pakalpojumu saņemšanas brīdī atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē;

13.5. klients un/vai tā apgādnieks līgumā noteiktajā termiņā un apmērā neveic samaksu par saņemtajiem sociālajiem pakalpojumiem.

14. Dienests pieņem lēmumu izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu, ja konstatē vismaz vienu no šādiem apstākļiem:

14.1. klients rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;

14.2. iestājies līgumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas beigu termiņš un klients nav izteicis vēlmi līgumu pagarināt;

14.3. klientam pēc sociālās rehabilitācijas vairs nav nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā un tos var aizstāt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;

14.4. sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis;

14.5. klients ir atguvis sociālās funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un sociālie pakalpojumi vairs nav nepieciešami;

14.6. klientam, kurš iepriekš saņēma sociālo pakalpojumu dzīvesvietā, tiek nodrošināts sociālais pakalpojums institūcijā;

14.7. klienta uzvedība apdraud citu klientu un/vai sociālo pakalpojumu sniedzēja personāla drošību, veselību vai sabiedrisko kārtību;

14.8. klients ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;

14.9. klients maina deklarēto dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

14.10. iestājusies klienta nāve.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 26.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

4. Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā
4.1. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
4.1.1. Dienesta Ģimenes atbalsta centra pakalpojumi

15. Dienesta Ģimenes atbalsta centrs (turpmāk tekstā – Ģimenes atbalsta centrs) nodrošina profesionālu sociālo pakalpojumu sniegšanu un psihosociālu atbalstu, īslaicīgu patvērumu bērniem no 2 – 18 gadu vecumam un mātēm ar bērnu (-iem).

16. Tiesības saņemt Ģimenes atbalsta centra pakalpojumus ir:

16.1. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz bāriņtiesas nolēmuma pieņemšanai par aprūpes tiesību atjaunošanu un bērna atgriešanu ģimenē vai ārpusģimenes aprūpi, bet ne ilgāk kā uz trīs mēnešiem;

16.2. bērniem pēc vecāku lūguma, ja:

16.2.1. vecāks (-i) nespēj aprūpēt bērnu (-us) sakarā ar ārstēšanos līdz sešiem mēnešiem;

16.2.2. jaundzimušā bērna mātei nav iztikas līdzekļu vai pajumtes, kamēr viņa baro bērnu ar krūti, bet ne ilgāk kā līdz bērna pusgada vecumam;

16.3. bērniem un mātēm ar bērnu (-iem), kuras nonākušas krīzes situācijā līdz sešiem mēnešiem;

16.4. nepilngadīgajām grūtniecēm līdz bērna piedzimšanai, bet ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem;

16.5. pašvaldības teritorijā pamestiem bērniem, kuru pēdējā dzīvesvieta nav pierādāma, līdz bāriņtiesas nolēmuma pieņemšanai par ārpusģimenes aprūpi, bet ne ilgāk kā uz trīs mēnešiem.

17. Dienesta vadītājs pieņem lēmumu izbeigt pakalpojuma sniegšanu Ģimenes atbalsta centrā, ja:

17.1. sasniegts izvirzītais mērķis darbā ar klientu;

17.2. saņemts pilngadīgā Klienta, nepilngadīgā Klienta likumiskā aizbildņa vai kompetentas iestādes rakstisks iesniegums par Klienta izrakstīšanu vai bāriņtiesas lēmums par Klienta ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē, audžuģimenē, atgriešanu ģimenē vai adopciju;

17.3. Klienta uzvedība apdraud citu Klientu un/vai Ģimenes atbalsta centra personāla drošību, veselību un sabiedrisko kārtību.

18. Ja Ģimenes atbalsta centrā tiek uzņemts bērns, vecākiem ir pienākums vienas nedēļas laikā no bērna ievietošanas dienas Ģimenes atbalsta centrā noslēgt ar Ģimenes atbalsta centra sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem sadarbības līgumu par plānotajiem pasākumiem sociālā gadījuma risināšanai un pildīt līdzdarbības pasākumus.

19. Jēkabpils pilsētas pašvaldība pilnā apmērā apmaksā Ģimenes atbalsta centra pakalpojumus Jēkabpils pilsētā deklarētajām personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli, kas noteiktas noteikumu 16.punktā.

4.1.2. Dienesta Dienas aprūpes centra pakalpojumi

20. Dienesta Dienas aprūpes centrs (turpmāk tekstā – Dienas aprūpes centrs) nodrošina personu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, psihosociālo palīdzību klientu tuviniekiem, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā, atbalsta un organizē pašpalīdzības grupu darbību un sociālo resursu sistēmu piesaisti sociālo grupu un sabiedrības sociālo problēmu risināšanai.

21. Tiesības saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumus ir personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu un neapmeklē speciālās izglītības iestādes vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas.

22. Dienas aprūpes centra pakalpojumi tiek nodrošināti darba dienās.

23. Jēkabpils pilsētas pašvaldība pilnā apmērā apmaksā Dienas aprūpes centra pakalpojumus (izņemot ēdināšanas pakalpojumu) Jēkabpils pilsētā deklarētajām personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli, kas noteiktas noteikumu 21.punktā.

4.2. Aprūpe mājās

(Apakšnodaļa Jēkabpils pilsētas domes 26.06.2014. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā)

4.2.1. Aprūpes mājās pakalpojums

24. Aprūpes mājās pakalpojums nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē.

25. Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu ir pilngadīgai personai darbspējīgā vecumā, pensijas vecuma personai un pilngadīgai personai ar invaliditāti, kurai slimības laikā vai atveseļošanās periodā vai vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi.

26. Atkarībā no klienta pašaprūpes spējām, aprūpes mājās pakalpojuma apjoms tiek iedalīts četros aprūpes līmeņos:

26.1. līdz 4 stundām nedēļā – 1.līmeņa aprūpe;

26.2. līdz 6 stundām nedēļā – 2.līmeņa aprūpe;

26.3. līdz 8 stundām nedēļā – 3.līmeņa aprūpe;

26.4. līdz 15 stundām nedēļā – 4.līmeņa aprūpe.

27. Sniedzot 1.līmeņa aprūpi, klientam pēc vajadzības tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:

27.1. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana uz klienta dzīvesvietu;

27.2. produktu, medikamentu un saimniecības preču piegāde klientam dzīvesvietā (kopējais svars līdz 5 kg);

27.3. dzīvojamo telpu (kopplatībā līdz 30 m2 vienai personai) uzkopšana 1 reizi nedēļā klienta dzīvesvietā;

27.4. logu siltināšana (aizlīmēšana);

27.5. dzīvojamo telpu logu mazgāšana 2 reizes gadā;

27.6. klienta veļas mazgāšana klienta veļas mazgājamajā mašīnā vai veļas nodošana un saņemšana no veļas mazgātavas;

27.7. palīdzība īres vai apsaimniekošanas maksas un ar dzīvojamās platības lietošanu saistīto komunālo maksājumu veikšanā;

27.8. informācijas sniegšana par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību un nosacījumiem, kā arī palīdzība dokumentu noformēšanā sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu saņemšanai;

27.9. klienta apmeklēšana pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās ārstniecības iestādēs 1 reizi nedēļā;

27.10. sadzīves atkritumu iznešana no klienta dzīvesvietas.

28. Sniedzot 2.līmeņa aprūpi, klientam tiek nodrošināta 1.līmeņa aprūpe un pēc vajadzības šādi pakalpojumi:

28.1. kurināmā, ūdens ienešana klienta dzīvesvietā;

28.2. izlietotā (netīrā) ūdens iznešana;

28.3. palīdzības sniegšana klientam personīgajā aprūpē (mazgāšanās vannā, dušā, pirtī, nagu griešana, skūšanās);

28.4. palīdzības sniegšana klientam ēdiena pagatavošanā.

29. Sniedzot 3.līmeņa aprūpi, klientam tiek nodrošināta 1. un 2.līmeņa aprūpe un pēc vajadzības šādi pakalpojumi:

29.1. krāsns, plīts kurināšana;

29.2. ēdiena pagatavošana klientam un nozīmētās diētas novērošana;

29.3. trauku mazgāšana;

29.4. palīdzības sniegšana klientam gultas klāšanā;

29.5. klienta pavadīšana uz un no ārstniecības iestādes pašvaldības administratīvās teritorijas robežās.

30. Sniedzot 4.līmeņa aprūpi, klientam tiek nodrošināta 1., 2. un 3.līmeņa aprūpe un pēc vajadzības šādi pakalpojumi:

30.1. palīdzības sniegšana klientam iekļūšanā un izkļūšanā no gultas, tualetes apmeklēšanā, mutes dobuma higiēnas nodrošināšanā, apģērbjoties un izģērbjoties un pārvietošanā klientam vēlamā stāvoklī;

30.2. veļas un pamperu nomaiņa klientam;

30.3. klienta barošana.

31. Ģimenēs, kurās aprūpējamas vismaz divas personas, aprūpes stundu skaits ir kopējs abām personām atbilstoši piešķirtajam aprūpes līmenim.

32. Aprūpes mājās pakalpojums netiek piešķirts, ja:

32.1. uz personu attiecināms, kāds no šo noteikumu 12.1.–12.3.apakšpunktā minētajiem apstākļiem;

32.2. personai nepieciešama diennakts aprūpe un pastāvīga uzraudzība;

32.3. personai ir smagi garīga rakstura traucējumi;

32.4. persona noslēgusi Uztura līgumu, ar kuru uztura devējam pielīgts uztura ņēmēja kopšanas pienākums.

321. Dienests pieņem lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, ja klients:

321.1. rakstiski pieprasījis pārtraukt aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu, norādot pārtraukšanas iemeslu un laika periodu (ja tas ir zināms);

321.2. tiek ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē;

321.3. nepilda līgumā par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;

321.4. pakalpojuma saņemšanas laikā ir noslēdzis Uztura līgumu, ar kuru uztura devējam pielīgts uztura ņēmēja kopšanas pienākums;

321.5. liek šķēršļus pakalpojuma sniegšanai (bez objektīva iemesla neielaiž dzīvesvietā aprūpētāju);

321.6. mainījis dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju.

322. Pēc lēmuma pieņemšanas par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu Dienests slēdz līgumu ar aprūpes mājās pakalpojuma pieprasītāju un apgādnieku, ja klients normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nespēj samaksāt par aprūpes mājās pakalpojumu. Līgumā nosaka aprūpes mājās pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas ilgumu un kārtību, līdzēju tiesības un pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus.

323. Apgādniekam ir pienākums:

323.1. sadarboties ar Dienestu klientam nepieciešamā aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas un nodrošināšanas procesā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;

323.2. piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu noslēgt ar Dienestu līgumu 322.punktā minētajā gadījumā un noteiktās maksas vai līdzmaksājuma par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu samazināšanas vai paaugstināšanas gadījumā noslēgt attiecīgu Vienošanos;

323.3. maksāt par klientam nodrošināto aprūpes mājās pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu un samaksu noteiktajā kārtībā;

323.4. reizi trijos mēnešos iesniegt Dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un ienākumus apliecinošus dokumentus.

324. Aprūpes mājās pakalpojums tiek sniegts par maksu, kuru nosaka procentuāli attiecībā pret valstī noteikto minimālo mēneša darba algu, to noapaļojot līdz euro, ņemot vērā nākamo zīmi aiz komata. Ja nākamā zīme ir no 0 līdz 4, tad atstājamās zīmes vērtība nemainās. Ja nākamā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad pēdējā atstājamā zīme tiek noapaļota par vienu vienību uz augšu.

325. Aprūpes mājās pakalpojuma maksas procentuālais apmērs:

325.1. 1. līmenis – 5 %;

325.2. 2. līmenis – 7 %;

325.3. 3. līmenis – 9 %;

325.4. 4. līmenis – 11 %

326. Aprūpes mājās pakalpojumu bez maksas ir tiesības saņemt:

326.1. vientuļiem klientiem, kuri ir vecāki par 85 gadiem;

326.2. klientiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem un kuriem nav apgādnieku vai kuru apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem.

327. Aprūpes mājās pakalpojuma maksa nosakāma par kalendāro mēnesi. Ja klients aprūpes mājās pakalpojumu saņēma nepilnu mēnesi, maksa nosakāma procentuāli dienu skaitam.

328. Aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts darba dienās, ievērojot pakalpojumu sniedzēja noteikto darba laiku.

4.2.2. Servisa dzīvokļa pakalpojums

(Nodaļa svītrota ar Jēkabpils pilsētas domes 09.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

329. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 09.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

3210. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 09.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

3211. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 09.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

3212. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 09.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

3213. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 09.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

3214. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 09.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

3215. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 09.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

3216. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 09.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

3217. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 09.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

3218. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 09.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

3219. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 09.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

4.3. Sociālā rehabilitācija
4.3.1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgajām personām

33. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atkarīgajām personām sniedz Dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļa, nodrošinot personām ar atkarības problēmām:

33.1. psihosociālu palīdzību;

33.2. HIV eksprestesta veikšanu;

33.3. informācijas par ārstēšanās un rehabilitācijas iespējām sniegšanu;

33.4. pirmo medicīnisko palīdzību;

33.5. šļirču un adatu maiņu;

33.6. motivēšanu dzīvei bez atkarību izraisošām vielām;

33.7. sociālās rehabilitācijas plāna izveidošanu un realizēšanu sadarbībā ar sociālā darba speciālistiem.

34. Sociālo pakalpojumu nodaļa organizē sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu no psihoaktīvajām vielām atkarīgām personām.

35. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgajām personām tiek sniegti bez maksas, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli un garantējot anonimitāti.

36. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai atkarīgajai personai jāvēršas Sociālo pakalpojumu nodaļā.

4.3.2. Naktspatversmes pakalpojumi

37. Tiesības saņemt naktspatversmes pakalpojumus ir pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai personām, kuras nonākušas krīzes situācijā.

371. Naktspatversmē neuzņem personas, kuras atrodas alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

(Jēkabpils pilsētas domes 26.06.2014. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā)

38. Maksa par naktspatversmes pakalpojumiem, izņemot 40.punktā noteiktajām personām, ir 0,5 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par nakti

(Jēkabpils pilsētas domes 26.06.2014. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā)

39. Trūcīgām personām naktspatversmes pakalpojumi tiek sniegti bez maksas nepārtraukti 60 dienas kalendārā gada laikā. Sākot ar 61.kalendāra dienu maksa tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu 38.punktu.

(Jēkabpils pilsētas domes 26.06.2014. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā)

40. Personas, kuru pamata dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, naktspatversmē var uzturēties ne ilgāk par 3 dienām 6 mēnešu laikā, nosakot maksu 3,5% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par nakti.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.4)

41. Personas, kuras saņem naktspatversmes pakalpojumus, tiek nodrošinātas ar vakariņām bez maksas. Maksa par brokastīm tiek noteikta 0,36% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par porciju.

42. Personām, kuras saņem nakstpatversmes pakalpojumus, ir tiesības saņemt veļas mazgāšanas pakalpojumu, kura maksa tiek noteikta 0,7% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par vienu veļas mazgāšanas reizi.

4.3.3. Dienas centra pakalpojumi

(Apakšnodaļas nosaukums Jēkabpils pilsētas domes 19.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

42.1 Dienas centra pakalpojumi nodrošina sociālu atbalstu personām, kuras, izmantojot pieejamos resursus, vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti un pilnīgāk integrēties sabiedrībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 31.01.2013. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

42.2 Tiesības saņemt dienas centra pakalpojumus ir pirmspensijas vecuma un pensijas vecuma personām.

(Jēkabpils pilsētas domes 31.01.2013. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

42.3 Dienas centra pakalpojumi ietver psiholoģiskas atbalsta grupas, praktiskās nodarbības, izglītojošas lekcijas, individuālas konsultācijas, domubiedru tikšanās u.c.

(Jēkabpils pilsētas domes 31.01.2013. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

42.4 Dienas centra pakalpojumi tiek nodrošināti darba dienās, ievērojot sociālo pakalpojumu sniedzēja, ar kuru Jēkabpils pilsētas pašvaldība vai Dienests noslēdzis līgumu par dienas centra pakalpojumu sniegšanu, noteikto darba laiku.

(Jēkabpils pilsētas domes 19.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

42.5 Lai saņemtu Dienesta piešķirtos dienas centra pakalpojumus, klients sociālo pakalpojumu sniedzējam iesniedz Dienesta izsniegtu norīkojumu dienas centra pakalpojumu saņemšanai. Norīkojumā norāda:

42.5 1. norīkojuma numuru un sastādīšanas datumu;

42.5 2. klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni;

42.5 3. periodu, uz kādu piešķirts dienas centra pakalpojums;

42.5 4. dienas centra pakalpojuma sniegšanas ilgums stundās pakalpojuma sniegšanas dienā;

42.5 5. norīkotāja amatu, vārdu, uzvārdu, parakstu.

(Jēkabpils pilsētas domes 19.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

42.6 Jēkabpils pilsētas pašvaldība pilnā apmērā apmaksā dienas centra pakalpojumus Jēkabpils pilsētā deklarētajām personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.

(Jēkabpils pilsētas domes 19.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

4.4. Transporta pakalpojumi

43. Tiesības saņemt transporta pakalpojumus ir trūcīgām un maznodrošinātām personām ar kustību traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu un kuru pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Jēkabpils pilsētas domes 31.01.2013. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

44. Transporta pakalpojumu sniegšanas prioritārā kārtība:

44.1. ārstniecības iestāde;

44.2. izglītības iestāde Jēkapbils pilsētas administratīvajā teritorijā;

44.3. sociālo pakalpojumu un/vai sociālās palīdzības sniedzēja institūcija;

44.4. citi brauciena mērķi.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.4)

45. Šo noteikumu 44.4.apakšpunktā minētajos gadījumos, transporta pakalpojumi tiek nodrošināti transporta brīvajā laikā.

46. Lai saņemtu transporta pakalpojumus, persona, kura atbilst 43.punktā noteiktajām prasībām, kopā ar iesniegumu Dienestā iesniedz primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorās vai stacionārās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) par personas nespēju pārvietoties ar sabiedrisko transportu un izziņu par medicīnisku kontrindikāciju esību speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un to, ka nesaņem valsts sociālo pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās.

47. Dienests transporta pakalpojumus sniedz Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās bez maksas līdz piecām stundām kalendārajā gadā.

(Jēkabpils pilsētas domes 31.01.2013. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

4.5. Mobilā kāpurķēžu pacēlāja pakalpojumi

48. Tiesības saņemt mobilā kāpurķēžu pacēlāja pakalpojumus ir personām ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas ratiņkrēslos un kuru dzīvesvieta nav aprīkota ar speciāli pielāgotām nobrauktuvēm.

49. Maksa par mobilā kāpurķēžu pacēlāja izmantošanu, ieskaitot mobilā kāpurķēžu pacēlāja piegādāšanu līdz klienta dzīvesvietai un atpakaļ līdz Dienestam, ir 5 euro par vienu reizi.

(Jēkabpils pilsētas domes 26.06.2014. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā)

50. Mobilā kāpurķēžu pacēlāja pakalpojumus bez maksas Dienests nodrošina trūcīgām un maznodrošinātām personām līdz piecām stundām kalendārajā gadā.

4.5.1 Higiēnas pakalpojumi

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 31.01.2013. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

50.1 Dienests sniedz šādus higiēnas pakalpojumus:

50.11. pirts pakalpojumi (mazgāšanās, tvaicēšanās) ar atvieglojumiem (turpmāk – pirts pakalpojumi ar atvieglojumiem);

50.12. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 19.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 17);

50.13. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 19.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 17).

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 19.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

50.2 Tiesības saņemt pirts pakalpojumus ar atvieglojumiem ir pensionāriem, trūcīgām personām, maznodrošinātām personām.

50.3 (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 19.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

50.4 Pirts pakalpojumi ar atvieglojumiem tiek sniegti četras reizes kalendārajā mēnesī, vienu stundu nedēļā.

(Jēkabpils pilsētas domes 19.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

50.5 Lai saņemtu pirts pakalpojumus ar atvieglojumiem, personai jāvēršas uzņēmumā, ar kuru Dienests noslēdzis līgumu par pirts pakalpojumu sniegšanu ar atvieglojumiem, un jāuzrāda:

50.51. personu apliecinošs dokuments;

50.52. pensionāra apliecība;

50.53. Dienesta izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

50.6 Pirts pakalpojumi ar atvieglojumiem 50.4 punktā noteiktajā apmērā bērniem līdz 7 gadu vecumam no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes tiek sniegti bez maksas, pārējām 50.2 punktā minētajām personām tiek noteikts līdzmaksājums šādā apmērā no uzņēmēja apstiprinātās pakalpojuma maksas par vienu stundu:

50.61. pensionāri un maznodrošinātas personas – 50 %;

50.62. trūcīgas personas – 30 %.

50.7 Starpību starp uzņēmēja apstiprināto maksu un Klienta veikto līdzmaksājumu sedz Dienests.

50.8 (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 19.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

50.9 Klients personiskās higiēnas preces (dušas želeja, ziepes, šampūns u.c.) nodrošina pats.

(Jēkabpils pilsētas domes 19.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

4.6. Pašvaldības nodrošinātie sociālie pakalpojumi
4.6.1. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām vai bērniem

51. Dienests izvērtē un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma saņemšanas nepieciešamību.

52. Dienesta nodrošināto īslaicīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju institūcijā pilngadīgajām personām ir tiesības saņemt Jēkabpils pilsētā deklarētajām pilngadīgajām personām:

52.1. pensijas vecuma personām, kurām nepieciešama pastāvīga uzraudzība un sociālā aprūpe;

52.2. personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama pastāvīga uzraudzība un sociālā aprūpe.

53. Dienesta nodrošināto īslaicīgu sociālo aprūpi ārstniecības iestādē ir tiesības saņemt Jēkabpils pilsētā deklarētajām pilngadīgajām personām, kuras nonākušas ārkārtas situācijā bīstamā veselības stāvokļa dēļ, trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā arī personām bez noteiktas dzīvesvietas, ja pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Jēkabpils pilsētā.

54. Dienesta nodrošināto īslaicīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju institūcijā bērniem (izņemot šo noteikumu 4.1.1.apakšpunktā minētajā institūcijā) ir tiesības saņemt Jēkabpils pilsētā deklarētajiem bērniem:

54.1. bērniem ar invaliditāti;

54.2. bērniem, kuru vecāki sociālu apstākļu dēļ nespēj uzņemties viņu aprūpi.

55. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija tiek nodrošināta:

55.1. līdz 3 mēnešiem īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pieaugušajām personām (52.punktā minētajām personām);

55.2. līdz vienam mēnesim – ārstniecības iestādē (53.punktā minētajām personām);

55.3. līdz 30 dienām gadā īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem (54.1.apakšpunktā minētajām personām);

55.4. līdz 3 mēnešiem īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem (54.2.apakšpunktā minētajām personām).

56. Lai saņemtu īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus institūcijā vai ārstniecības iestādē, personai nepieciešams iesniegt sociālo pakalpojumu sniedzējam vai ārstniecības iestādei primārās veselības ārsta izsniegtu izrakstu no medicīniskās ambulatorās kartes vai izrakstu no ārstniecības iestādes (izraksts derīgs 6 mēnešus no tā izsniegšanas dienas), kurā norādīta pakalpojuma nepieciešamība.

57. Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus institūcijā vai ārstniecības iestādē personai ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina, pamatojoties uz Dienesta lēmumu.

58. Lai bērns saņemtu īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā, bērna likumiskajam pārstāvim Dienestā jāiesniedz primārās veselības aprūpes ārsta izsniegts izraksts no bērna medicīniskās ambulatorās kartes vai izraksts no ārstniecības iestādes par bērna veselības stāvokli (izraksts derīgums 6 mēnešus no tā izsniegšanas dienas).

4.6.2. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

(Apakšnodaļa Jēkabpils pilsētas domes 19.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

59. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām nodrošina diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.

60. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā pilngadīgām personām ir pensijas vecuma personām un personām ar I un II grupas invaliditāti (izņemot personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas), ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjomu.

60.1 Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām tiek veikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā, izņemot šo noteikumu 60.8 punktā noteikto gadījumu.

60.2 Pēc šo noteikumu 11.6.apakšpunktā noteiktā lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas Dienests slēdz līgumu ar klientu un apgādnieku vai apgādniekiem (turpmāk – apgādnieks), ja klients nespēj pilnā apmērā samaksāt par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijā. Līgumā nosaka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām detalizētu pakalpojuma saturu, pakalpojuma saņemšanas vietu, ilgumu un kārtību, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus.

60.3 Nosakot apgādnieka līdzmaksājuma daļu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijā klientam, tiek vērtēti apgādnieka ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī) vai atsevišķi dzīvojoša apgādnieka ienākumi un materiālais stāvoklis.

60.4 Lai novērtētu apgādnieka ģimenes vai atsevišķi dzīvojoša apgādnieka ienākumus un materiālo stāvokli, apgādnieks aizpilda un iesniedz Dienestā:

60.41. pirmreizējo iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par atsevišķi dzīvojošas personas vai ģimenes atzīšanu par trūcīgu (turpmāk – deklarācija);

60.42. ik ceturkšņa deklarāciju.

60.5 Deklarācijā apgādnieks norāda ziņas par visiem ģimenes locekļiem. Deklarāciju paraksta apgādnieks, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

60.6 Pirmreizējā deklarācija iesniedzama 10 dienu laikā pēc Dienesta pieprasījuma saņemšanas, ikceturkšņa deklarācija iesniedzama līdz katra nākamā ceturkšņa 20.datumam.

60.7 Pirmreizējā deklarācijā apgādnieks norāda ziņas par iepriekšējiem trīs mēnešiem pirms ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām uzsākšanas dienas klientam. Ikceturkšņa deklarācijā apgādnieks norāda ziņas par katriem nākamajiem trīs mēnešiem. Kopā ar deklarāciju apgādnieks iesniedz ienākumus apliecinošus dokumentus par visiem ģimenes locekļiem.

60.8 Ja apgādnieks vēršas Dienestā ar iesniegumu, piekrītot apmaksāt starpību starp ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām maksu un klienta veiktajām iemaksām pilnā apmērā, apgādniekam ir tiesības nedeklarēt savas ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli.

60.9 No līdzmaksājuma daļas par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijā klientam tiek atbrīvoti klienta mazbērni un mazmazbērni, ja klienta apgādnieki (bērni) Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā ir atbrīvojami no līdzmaksājuma par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijā klientam vai nespēj pilnā apmērā samaksāt noteikto līdzmaksājuma daļu, vai ir miruši.

60.10 Apgādniekam ir pienākums:

60.101. sadarboties ar Dienestu klientam nepieciešamā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām piešķiršanas un nodrošināšanas procesā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;

60.102. piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas par apgādnieka līdzmaksājuma daļas par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā klientam noteikšanas noslēgt ar Dienestu līgumu un noteiktās līdzmaksājuma daļas samazināšanas vai paaugstināšanas gadījumā noslēgt attiecīgu Vienošanos par līguma grozījumiem.

4.6.3. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

(Apakšnodaļa Jēkabpils pilsētas domes 19.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

60.11 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā bērniem nodrošina diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, kā arī veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.

60.12 Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā bērniem ir bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

60.13 Dienests nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bērniem, pamatojoties uz Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un Dienesta lēmumu par minētā pakalpojuma piešķiršanu.

5. Noslēguma jautājumi

61. Sociālos pakalpojumus Dienests apmaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

62. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 05.03.2009. saistošos noteikumus Nr.10 (sēdes protokols Nr.6; 11.§) “Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
1.pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.35
BARTELA INDEKSS

Nr.p.k.

Pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistītās darbības atbilstoši Bartela indeksam

Punkti

1.

Ēšana: 

1.1.

nespēj pats veikt šo darbību

0

1.2.

nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt, uzziest sviestu)

1

1.3.

neatkarīgs

2

2.

Pārvietošanās (no gultas uz krēslu un atpakaļ): 

2.1.

sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru

0

2.2.

pārvietojoties nepieciešama liela fiziska palīdzība, var sēdēt

1

2.3.

pārvietojoties nepieciešama neliela fiziska vai vārdiska palīdzība

2

2.4.

neatkarīgs

3

3.

Kustīgums: 

3.1.

nekustīgs

0

3.2.

riteņkrēslā neatkarīgs (veic arī pagriezienus ar riteņkrēslu)

1

3.3.

staigājot nepieciešama fiziska vai vārdiska palīdzība

2

3.4.

neatkarīgs, neatkarības saglabāšanai var lietot jebkuru staigāšanas palīgierīci (piemēram, spieķi)

3

4.

Kāpnes: 

4.1.

nespēj pārvietoties pa kāpnēm

0

4.2.

pārvietojoties pa kāpnēm, nepieciešama fiziska vai vārdiska palīdzība (piemēram, palīgierīces atbalstam)

1

4.3.

neatkarīgs

2

5.

Ģērbšanās: 

5.1.

atkarīgs

0

5.2.

nepieciešama palīdzība, bet apmēram pusi no darbībām var veikt pats

1

5.3.

neatkarīgs (ieskaitot darbības ar pogām, rāvējslēdzējiem, kurpju saitēm)

2

6.

Rūpes par izskatu: 

6.1.

nepieciešama palīdzība personīgajā higiēnā

0

6.2.

patstāvīgi skujas un apkopj seju (matus, zobus)

1

7.

Vannošanās: 

7.1.

atkarīgs

0

7.2.

neatkarīgs

1

8.

Vēdera izeja: 

8.1.

nespēj kontrolēt izvadi (vai nepieciešama klizma)

0

8.2.

spontāna defekācija

1

8.3.

kontrolē izvadi (paškontrole)

2

9.

Urinācija: 

9.1.

nespēj kontrolēt izvadi (nepieciešama katerizācija)

0

9.2.

reti nesaturēšanas gadījumi

1

9.3.

kontrolē izvadi

2

10.

Tualetes lietošana: 

10.1.

atkarīgs

0

10.2.

nepieciešama neliela palīdzība

1

10.3.

neatkarīgs

2

2.pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.35

JĒKABPILS SOCIĀLĀ DIENESTA

   
 (struktūrvienības nosaukums) 
   
 (adrese) 
   
 (tālrunis, e-pasta adrese) 

Personas vajadzību pēc sociālajiem
pakalpojumiem novērtēšanas karte Nr. _________

Personas dati 
 (vārds, uzvārds, personas kods)
Deklarētā dzīvesvieta: 
  
Faktiskā adrese: 
Pēdējās dzīvesvietas adrese: 
Saziņas valoda:  
Kontakttālruņi:
Tālr. ; mob.tālr. 
Invaliditāte (pieaugušajiem norādīt grupu)
  ir ____ grupa
   
  nav
Izglītība (atbilstošo atzīmēt ar X):
pirmsskolas  
pamatizglītība  
vidējā  
augstākā  
neprot lasīt/rakstīt  
cita (norādīt kāda)  
Nodarbošanās personām darbspējas vecumā (atbilstošo atzīmēt ar X):
Algots darbs 
Pašnodarbināta persona 
Saimnieciskās darbības veicējs 
Nestrādājošs (norādīt - mājsaimniece, nenoformēts bezdarbnieka statuss u.c.) 
Bezdarbnieks 
Mācās 
  
Personas ienākumu novērtējums: 
personas (ģimenes) kopējie ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir
  
(summa vārdiem) 
Ls ________
persona ir atzīta par trūcīgu. 
Aprūpējamās personas: 
 (vārds, uzvārds)

Personas dzīves situācija un dzīvesvietas novērtējums

Ģimenes stāvoklis (atbilstošo atzīmēt ar X):

precējies (-usies) 
neprecējies (-usies) 
šķīries (-usies) 
atraitnis (-e) 
 dzīvo viens  
dzīvo kopā ar sievu/ vīru, partneri  
dzīvo kopā ar bērnu/ -iem līdz 18 gadu vecumam  
dzīvo kopā ar pilngadīgu bērnu/ -iem  
dzīvo kopā ar māti tēvu  
  dzīvo kopā ar kādu citu (norādīt, ar ko, radiniekiem norādīt radniecības pakāpi)  

Mājokļa veids (atbilstošo atzīmēt ar X):

dzīvoklis (kurā stāvā?) 
māja, mājas daļa   
istaba   
nav mājokļa   
cits (norādīts kāds)   

Mājokļa atrašanās vieta (atbilstošo atzīmēt ar X):

pilsēta  
lauku apvidus  

Atzīmes par mājokļa labiekārtojumu (atbilstošo atzīmēt ar X):

centrālā apkure 
krāsns apkure 
gāze 
siltais ūdens 
aukstais ūdens 
kanalizācija 
lifts (pieejams personām ar kustību traucējumiem) 
elektrība 
telefons 
tualetes telpa mājoklī 
tualetes telpa ārā vai kāpņutelpā 
plīts ēdiena gatavošanai 
boilers ūdens sildīšanai 

Mājokļa tehniskais stāvoklis (atbilstošo atzīmēt ar X):

labs 
nepieciešams kosmētiskais remonts 
nepieciešams kapitālais remonts 
bīstams dzīvībai 

Mājokļa atbilstība personai ar speciālajām vajadzībām (atbilstošo atzīmēt ar X):

atbilst 
daļēji atbilst 
neatbilst 
grūtības iekļūt/izkļūt no mājas 
grūtības iekļūt/izkļūt no dzīvokļa 
grūtības pārvietoties pa dzīvokli 

Personas pašaprūpes spēju novērtējums (atbilstošo atzīmēt ar X):

ĒŠANA: 
Nespēj pats paēst 
Nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt produktus, uzziest sviestu) 
Neatkarīgs 
PĀRVIETOŠANĀS (no gultas uz krēslu un atpakaļ): 
Sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru 
Nepieciešama liela fiziska palīdzība pārvietojoties, var sēdēt 
Nepieciešama neliela fiziska vai vārdiska palīdzība pārvietojoties 
Neatkarīgs 
KUSTĪGUMS: 
Bez citu palīdzības nevar pārvietoties 
Pārvietojas riteņkrēslā, neatkarīgs 
Staigājot nepieciešama kādas personas fiziska vai vārdiska palīdzība 
Neatkarīgs, bet neatkarības saglabāšanai var lietot jebkuru staigāšanas palīgierīci 
KĀPNES: 
Nespēj pārvietoties pa kāpnēm 
Nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos pa kāpnēm 
Neatkarīgs 
ĢĒRBŠANĀS: 
Atkarīgs 
Nepieciešama palīdzība atsevišķu darbību veikšanai 
Neatkarīgs (spēj veikt visas darbības, piemēram, arī tās, kas saistītas ar pogāšanu (pogas, rāvējslēdzēji), kurpju saitēšanu) 
RŪPES PAR IZSKATU: 
Nepieciešama palīdzība personīgajā higiēnā 
Patstāvīgi skujas un apkopj seju (matus, zobus) 
VANNOŠANĀS: 
Atkarīgs 
Neatkarīgs 
VĒDERA IZEJA: 
Nespēj kontrolēt izvadi 
Kontrolē izvadi 
URINĀCIJA: 
Nespēj kontrolēt izvadi 
Reti nesaturēšanas gadījumi 
Kontrolē izvadi 
TUALETES LIETOŠANA: 
Atkarīgs 
Nepieciešama neliela palīdzība 
Neatkarīgs 
ORIENTĀCIJA LAIKĀ UN TELPĀ: 
Nespēj orientēties laikā un telpā 
Daļēji orientējas laikā un telpā (piemēram, nav izpratnes par savu vecumu, dzīvesvietu) 
Orientējas laikā un telpā 
MEDIKAMENTU LIETOŠANA: 
Nepieciešama pilnīga uzraudzība medikamentu lietošanā 
Nepieciešama neliela uzraudzība vai palīdzība medikamentu lietošanā 
Spējīgs kritiski novērtēt un lietot medikamentus atkarībā no veselības stāvokļa 
SAZINĀŠANĀS PRASME: 
sazinās ar valodu 
sazinās ar žestiem 
sazinās tikai rakstiski 
sazinās ar tulka palīdzību 
nav spējīgs sazināties 
ierobežotas spējas sarunāties garīgās veselības dēļi 

Secinājums par personas pašaprūpes spējām (atbilstošo atzīmēt ar X):

nav nepieciešama uzraudzība 
nepieciešama īslaicīga uzraudzība 
nepieciešama periodiska uzraudzība 
nepieciešama pastāvīga uzraudzība (visu diennakti) 
nepieciešama palīdzība mājas darbu veikšanā 
nepieciešama palīdzība pašaprūpē 
nepieciešama palīdzība, pārvietojoties ārpus mājas 
cits variants

Izmanto un nepieciešami šādi tehniskie palīglīdzekļi (norādīt konkrēto grupu):

 IzmantoNepieciešami
personiskās pārvietošanās palīgierīces  
personiskās aprūpes palīgierīces  
protēzes  
ortozes  
ortopēdiskie apavi  
tiflotehniskie palīglīdzekļi  
surdotehniskie palīglīdzekļi  
Informācija par vispārējo vai speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju esību
 
 
Lēmums par personas vajadzībām atbilstošu sociālā pakalpojuma veidu
 
 
Novērtēšanā papildus izmantoti šādi dokumenti:
 
 

201___.gada _____._________________

Sociālais darbinieks 
 /paraksts un paraksta atšifrējums/
Persona 
 /paraksts un paraksta atšifrējums/
 
3.pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.35

JĒKABPILS SOCIĀLAIS DIENESTS

DZĪVES APSTĀKĻU PĀRBAUDES AKTS

1. Apsekojamā vārds, uzvārds 
2. Adrese 3. Personas kods 
4. Mājoklis:Labiekārtojums:
○ Personīgā māja|__|○ Apkure centrālā|__|
○ Privatizēts dzīvoklis|__|○ Apkure: vietējā ar oglēm|__|
○ Kooperatīvais dzīvoklis|__| ar malku|__|
○ Valsts dzīvoklis|__| ar gāzi|__|
○ Dienesta dzīvoklis|__| ar šķidro kurināmo|__|
○ Īrēta istaba|__|○ Ūdens: siltais|__|
○ Īrēts dzīvoklis|__|  aukstais|__|
○ Īrēta māja|__|○ Pavards: elektriskā plīts|__|
○ Dzīvoklis privātā mājā|__| gāzes vads|__|
○ Cits 
|__| gāzes balons|__|
○ Istabu skaits 
|__| malkas plīts|__|
  ○ Kanalizācija: centrālā|__|
   vietējā|__|
    

5. Apsekojamā un ģimenes locekļu, kas dzīvo kopā ar apsekojamo:

Uzvārds, vārdsDzimšanas gadsRadniecībaIzpeļņaPiezīmes
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

6. Apsekojamā ģimenes locekļi, kas nedzīvo kopā ar apsekojamo:

Uzvārds, vārdsDzimšanas gadsRadniecībaIzpeļņaPiezīmes
     
     
     
     
     
7. Novērojumi par dzīvokli (tehniskais stāvoklis, sakoptība un izmantojums)
 
 
 
 
8. Novērojumi par saimniecību (dārzs, saimniecības ēkas, to tehniskais stāvoklis, lietojums, sakoptība, izmantošana, mājlopi, u.c.)
 
 
 
 
9. Novērojumi par ģimenes materiālajiem apstākļiem (īpašuma daudzums, vērtība, izmantojums, dzīvokļa iekārtojums u.c.)
 
 
 
 
10. Novērojumi par ģimenes locekļiem (veselības stāvoklis, spēja sevi apkopt, savstarpējās attiecības, u.c.)
 
 
 
 
11. Citu personu un amatpersonu sniegtās ziņas (ārsts, skolotājs, pašvaldību darbinieki, kaimiņi, u.c.)
 
 
 
 
12. Vai apsekošanā uzrādītie dati atbilst deklarācijā uzrādītajiem -
īpašums – jā |__|ģimenes stāvoklis – jā |__|
- nē |__|- nē |__|
piezīmes 
  
13. Nepieciešamība pēc aprūpes mājās -jā |__|nē |__|
papildus konsultācija 
piezīmes 
  
14. Nepieciešamība pēc darba ar ģimeni -jā |__|nē |__|
piezīmes 
  
15. Pārbaudītāja atzinumi par palīdzības nepieciešamību, tās optimālo veidu, steidzamību
 
 
 
 
16. Papildus ziņas
 
 
 
 
Sociālā darba speciālista paraksts ( )
 (paraksts) (atšifrējums) 
Datums Apsekojamā paraksts ( )
   (paraksts) (atšifrējums) 
4.pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.35
Sociālās situācijas izvērtējums
20___. gada "____." "_________________"Lietas Nr.________

Klienta dati:

VārdsUzvārdsPersonas kods
   
   
   
   
   
   
   
Dzīvesvieta: deklarētā (pēdējā) 
faktiskā 
Kontaktālrunis: mājas tālr.: ; mob. tālr.: 

Sociālās situācijas novērtēšana

Mājoklis:
|__|Grūtības veikt īres un komunālos maksājumus 
|__|Īres un komunālo maksājumu parāds ____ (Ls) 
|__|Paredzama izlikšana no mājokļa 
|__|Nav mājokļa 
   
   
Pārtika un sadzīvei nepieciešamākais:
|__|Nespēj nodrošināt ar pārtiku 
|__|Nespēj nodrošināt ar apģērbu 
|__|Nespēj nodrošināt ar personīgās higiēnas līdzekļiem 
   
   
Iztrūkstošie sadzīves priekšmeti:
|__|Plīts (gāzes, elektriskā, malkas) 
|__|Elektropreces (ledusskapis, TV, radio, gludeklis) 
|__|Mēbeles (galds, krēsli, gulta, plaukti, skapis) 
|__|Sanitārais mezgls (tualete, izlietne, duša, vanna) 
   
Ienākumi:
|__|No darba 
|__|Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalsti un pensijas 
|__|Pašvaldības pabalsti 
|__|Radinieku sniegtais atbalsts 
   
   
Nodarbinātība:
|__|Strādā ar darba līgumu 
|__|Strādā gadījuma darbus 
|__|Pašnodarbināta persona 
|__|Bezdarbnieks (-ce) 
|__|Reģistrēts (-a) Nodarbinātības valsts aģentūrā 
|__|Iesaistīts (-a) nodarbinātību veicinošos pasākumos 
   
Izglītības un audzināšanas iespējas:
|__|Pamatizglītība 
|__|Vidējā izglītība 
|__|Pamata profesionālā izglītība (1.līmeņa prof. kvalif.) 
|__|Arodizglītība (2.līmeņa prof. kvalif.) 
|__|Vidējā profesionālā izglītība (3.līmeņa prof. kvalif.) 
|__|Augstākā izglītība (pirmās vai otrās pakāpes) 
|__|Nav izglītības 
|__|Nav iespēju apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi 
|__|Grūtības pabeigt mācību iestādi 
   
   
Aprūpes un veselības iespējas:
|__|Nav pieejama veselības aprūpe 
|__|Grūtības iegādāties medikamentus 
|__|Nav iespēju izmantot zobārstniecības pakalpojumus 
|__|Nav iespēju izmantot zobu protezēšanas pakalpojumus 
   
   
Funkcionālo attiecību trūkums ar nozīmīgām personām:
|__|Attiecības ar ģimenes locekļiem 
|__|Skolu 
|__|Ārstniecības iestādi 
|__|Kaimiņiem 
   
   

Sociālo problēmu novērtēšna

Atkarības:
|__|Narkotisko (psihotropo) vielu atkarība 
|__|Alkoholisms 
|__|Azartspēles 
|__|Līdzatkarība 
   
Vardarbība:
|__|Fiziskā 
|__|Emocionālā 
|__|Seksuālā 
|__|Aprūpes trūkums/ novārtā pamešana 
   
Saskarsmes problēmas:
|__|Konflikti sociālajā vidē 
|__|Paaudžu konflikti 
|__|Sociālo kontaktu/ svarīgu attiecību trūkums 
|__|Konflikti partnerattiecībās 
|__|Šķiršanās 
   
Komunikācijas problēmas (domāšana, emocionālā stabilitāte):
|__|Traucēta atmiņa 
|__|Traucēta uzmanība 
|__|Paškritikas spējas 
|__|Orientācijas realitātē 
   
Sociālo prasmju un iemaņu trūkums:
|__|Bērnu audzināšanā un aprūpē 
|__|Vecu cilvēku aprūpē 
   
Veselības problēmas:
|__|Garīgās veselības traucējumi 
|__|Psihiskās veselības traucējumi 
|__|Speciālās vajadzības 
|__|Seksuāli transmisīvās saslimšanas (HIV/AIDS) 
|__|Hepatīts 
|__|Tuberkuloze 
   
Nenokārtoti dokumenti:
|__|Nav pases 
|__|Nav personas koda 
|__|Nav reģistrēta dzīvesvietas 
|__|Nav nodokļu grāmatiņas 
|__|Nav nokārtota invaliditāte 
|__|Nav Valsts valodas atestācijas 
|__|Bērnam (-iem) nav noteikta paternitāte 
   
Klienta motivācija sadarbībai:
|__|Motivācijas nav 
|__|Nenoturīga motivācijas 
|__|Noturīga motivācija ar pesimistisku attieksmi pret situāciju 
|__|Noturīga motivācija ar optimistisku attieksmi pret situāciju 
|__|Klients spējīgs savas problēmas risināt pats 
   
Kopsavilkums par sākotnējās situācijas izvērtējumu un slēdziens par turpmākās iejaukšanās nepieciešamību, iekļaujot klienta redzējumu par radušos situāciju. Situācijas izvērtējums par sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanas nepieciešamību.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Sociālā darba speciālists Klients 
 /paraksts un paraksta atšifrējums/ /paraksts un paraksta atšifrējums/

Sociālās rehabilitācijas plāns

Risināmās problēmas definējums:

 
 
 
 
 
 
 

Sociālās rehabilitācijas mērķis:

 
 
 
 
 
 

Sociālās rehabilitācijas uzdevumi:

N.p.k.Datums, kad uzdevums uzdotsUzdevumi,
Plānotās darbības
Atbildīgais par izpildiIzpildes termiņšAtzīme par izpildi
      
      
      
      
      
      
      

Sociālās rehabilitācijas novērtējums:

N.p.k.Identificētās problēmasSituācijas izmaiņas klienta skatījumāSituācijas izmaiņas sociālā darba speciālista skatījumā
Novērtējuma periods:
    
    
    
Novērtējuma periods:
    
    
    
Novērtējuma periods:
    
    
    
Komentāri:
 
 
 
Sociālā darba speciālists Klients 
 /paraksts un paraksta atšifrējums/ /paraksts un paraksta atšifrējums/
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 35Pieņemts: 11.11.2010.Stājas spēkā: 29.12.2010.Zaudē spēku: 30.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 28.12.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
223356
{"selected":{"value":"03.11.2017","content":"<font class='s-1'>03.11.2017.-29.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.11.2017","iso_value":"2017\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2017.-29.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2016","iso_value":"2016\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2016.-02.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2015","iso_value":"2015\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2015.-24.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2014","iso_value":"2014\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2014.-08.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-17.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2013","iso_value":"2013\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2010","iso_value":"2010\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2010.-15.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.11.2017
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)