Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumus Nr. 384 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1132

Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 3.§)
Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" (turpmāk – aģentūra) ir aizsardzības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Aizsardzības ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Aizsardzības ministrijas starpniecību.

2. Aģentūras darbības mērķis ir valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā.

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. iegūt, apstrādāt un uzturēt ģeotelpiskos pamatdatus militārajām un civilajām vajadzībām un nodrošināt citu Ģeotelpiskās informācijas likumā noteikto funkciju izpildi;

3.2. veidot un attīstīt vienotu ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmu;

3.3. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstīm, Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskajām kompetentajām organizācijām, kā arī sniegt tām un sabiedrībai ģeodēzisko, kartogrāfisko un ģeotelpisko informāciju.

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, aģentūra:

4.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā metodiski uzrauga un koordinē ģeodēziskās atskaites sistēmas izveidi;

4.2. izveido un uztur valsts ģeodēziskā tīkla punktu datubāzi un ir valsts ģeodēziskā tīkla informācijas sistēmas pārzinis;

4.3. izveido un uztur pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" un ir pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" pārzinis;

4.4. uzmēra valsts robežu – nosaka valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastāda robežas demarkācijas kartes;

4.5. iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā:

4.5.1. zemes virsmas attēlus un tālizpētes datus;

4.5.2. ortofoto mērogu rindas 1:50 000–1:2000 ietvaros;

4.5.3. digitālos apvidus un virsmas modeļus, kas izmantoti topogrāfisko plānu un topogrāfisko karšu sastādīšanai mērogu rindas 1:250 000–1:10 000 ietvaros;

4.5.4. ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000–1:2000 ietvaros;

4.5.5. pamatdatus, lai nodrošinātu atbalstu Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildei un to dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā Aizsardzības ministrijas noteiktajā kārtībā;

4.6. izgatavo un uztur militārās ģeodēzijas un kartogrāfijas produktus;

4.7. iegūst, sagatavo un atjaunina informāciju aviācijas vajadzībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī sadarbojoties ar kompetentajām institūcijām aviācijas jomā, tai skaitā:

4.7.1. sagatavo aeronavigācijas kartes aviācijas vajadzībām;

4.7.2. izveido un uztur gaisa kuģu lidojumiem bīstamo objektu datubāzi;

4.8. veido un uztur vietvārdu datubāzi un ir vietvārdu informācijas sistēmas pārzinis;

4.9. veic ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīzi pēc valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu, juridisko un fizisko personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī sadarbojoties ar kompetentajām institūcijām aviācijas jomā, tai skaitā ģeodēzisko darbu izpildes ekspertīzi aviācijas vajadzībām;

4.10. veido un uztur ģeotelpiskās informācijas infrastruktūru ģeodēziskās, kartogrāfiskās un ģeotelpiskās informācijas sagatavošanai un uzturēšanai, tai skaitā izveido un uztur ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmu;

4.11. veido un uztur ģeodēzisko un kartogrāfisko materiālu arhīvu;

4.12. veic poligrāfijas darbus;

4.13. sagatavo un sniedz Ģeotelpiskās informācijas likumā un šajos noteikumos minētos ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, kā arī sniedz ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus pēc valsts pārvaldes un pašvaldību, juridisko un fizisko personu pieprasījuma, tai skaitā:

4.13.1. pakalpojumus ģeodēzijas jomā, kas ietver ģeomagnētisko, gravimetrisko, augstuma un citu ģeodēzisko mērījumu izpildi, kā arī ģeodēzisko punktu apsekošanu, sakārtošanu un ierīkošanu;

4.13.2. kartogrāfiskās informācijas sagatavošanu, apstrādi un izsniegšanu, izmantojot ģeotelpiskās informācijas pamatdatus;

4.13.3. citus ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus atbilstoši kompetencei;

4.14. atbilstoši kompetencei piedalās valsts un starptautiskajos projektos un organizē tos;

4.15. veic pētniecību ģeodēzijas, kartogrāfijas un lietišķās toponīmikas jomā un publisko aģentūras veikto pētījumu materiālus;

4.16. sagatavo un publicē ģeogrāfisko nosaukumu un vietvārdu katalogus un vārdnīcas;

4.17. uztur un attīsta aģentūras darbībai nepieciešamo infrastruktūru;

4.18. atbilstoši kompetencei izstrādā un iesniedz priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai;

4.19. veic citus uzdevumus.

5. Aģentūra funkcijas un uzdevumus izpilda atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai un apstiprinātajam kārtējā gada darbības plānam un kārtējā gada budžetam.

6. Aģentūrai ir šādas tiesības:

6.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt aģentūras uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju no fiziskajām un juridiskajām personām;

6.2. atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem ģeodēzijas, kartogrāfijas, ģeotelpiskās informācijas, kartogrāfisko un poligrāfisko materiālu iespiešanas jomās;

6.3. sadarboties ar ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas institūcijām, zinātniskās pētniecības institūcijām un citām institūcijām Latvijā un ārzemēs, piedalīties nacionālajās un starptautiskajās ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas programmās;

6.4. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;

6.5. veikt iepirkumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkumu kārtību valsts vajadzībām.

III. Aģentūras struktūra un pārvalde

7. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors. Aģentūras direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Aģentūras direktoram var būt vietnieki atbilstoši normatīvajiem aktiem.

8. Aģentūras direktors nosaka aģentūras struktūru, kā arī struktūrvienību vadītāju funkcijas un kompetenci.

9. Aģentūras direktors ir atbildīgs par aģentūras darbu un nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu.

10. Aģentūra atbilstoši kompetencei darbojas Eiropas valstu nacionālo kartogrāfijas un kadastra organizāciju asociācijā EuroGeographics, Starptautiskajā kartogrāfijas asociācijā (ICA), Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģeotelpisko nosaukumu ekspertu grupā (UNGEGN) un Starptautiskajā ģeodēzijas asociācijā (IGA).

11. Aģentūra var veidot teritoriālās struktūrvienības. Aģentūras struktūrvienības darbojas saskaņā ar aģentūras direktora apstiprinātajiem reglamentiem.

IV. Aģentūras manta un finansēšanas kārtība

12. Aģentūra ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

13. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

13.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

13.2. ziedojumi un dāvinājumi;

13.3. ārvalstu finanšu palīdzība;

13.4. ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.

V. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

14. Aģentūras darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

15. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus (izņemot šo noteikumu 14.punktā minēto lēmumu) un faktisko rīcību var apstrīdēt Aizsardzības ministrijā. Aizsardzības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

16. Aģentūras direktors reizi gadā iesniedz Aizsardzības ministrijā pārskatu par aģentūras uzdevumu izpildi un finanšu resursu izlietojumu.

VI. Noslēguma jautājums

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumus Nr.987 "Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210.nr.; 2008, 121.nr.; 2009, 85.nr.).

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1132Pieņemts: 21.12.2010.Stājas spēkā: 29.12.2010.Zaudē spēku: 23.07.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 28.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
223296
29.12.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)