Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 413 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1098

Rīgā 2010.gada 7.decembrī (prot. Nr.71 10.§)
Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem
Izdoti saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
257.panta pirmo un astoto daļu un 274.1 panta otro un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. institūcija (amatpersona), kurai ir tiesības administratīvā pārkāpuma lietā izņemt mantu vai dokumentu, nodod glabāšanā izņemto mantu vai dokumentu;

1.2. institūcija (amatpersona), kurai ir tiesības pieņemt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, vai institūcija (amatpersona), kurai ir tiesības administratīvā pārkāpuma lietā izņemt mantu vai dokumentus, vai tiesa (turpmāk – atbildīgā institūcija) pieņem lēmumu par izņemtās mantas nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai;

1.3. izņemtā manta tiek realizēta vai iznīcināta;

1.4. institūcija, kura izņemto mantu realizēja vai iznīcināja, izņemtās mantas īpašniekam atlīdzina tās vērtību ar tās pašas sugas un kvalitātes mantu vai samaksā realizētās vai iznīcinātās mantas vērtību, kā arī kārtību, kādā realizēto apaļo kokmateriālu īpašniekam atlīdzina kokmateriālu realizācijā gūtos ieņēmumus;

1.5. no izņemtās mantas realizācijā iegūtajiem ieņēmumiem atskaita summu, kas nepieciešama naudas soda samaksai, ja personai piemērots administratīvais sods par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – kodekss) 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta piektajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot sestajā daļā paredzēto pārkāpumu) minētā pārkāpuma izdarīšanu;

1.6. persona, kurai uzlikts administratīvais sods, sedz izdevumus par izņemtās mantas vai dokumenta nodošanu glabāšanā, glabāšanu vai iznīcināšanu, kā arī nosaka šo izdevumu apmēru.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 615)

2. Šie noteikumi neattiecas uz personu un to tiesisko statusu apliecinošiem dokumentiem.

3. Dokumentāri apliecinātos izdevumus, kas saistīti ar Nodrošinājuma valsts aģentūrā (turpmāk – aģentūra) uzskaitītās izņemtās mantas vai dokumenta nodošanu glabāšanā, glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu, sedz no aģentūrai šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

4. Izņemto mantu glabā, realizē vai iznīcina saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem, ievērojot vides aizsardzības prasības.

5. Izņemtās mantas vai dokumenta pieņemšanas un nodošanas akts (1.pielikums), izņemtā transportlīdzekļa pieņemšanas un nodošanas akts (2.pielikums), kā arī izņemtās mantas iznīcināšanas akts (3.pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapas, un aģentūra tās uzskaita un glabā atbilstoši stingrās uzskaites dokumentu uzskaites un glabāšanas prasībām.

6. Aģentūra saskaņā ar normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteiktajām prasībām var slēgt līgumu ar komersantu par pakalpojumu, kas saistīts ar izņemtās mantas nodošanu glabāšanā, glabāšanu, realizāciju, iznīcināšanu vai tās novērtēšanu.

II. Izņemtās mantas un dokumenta nodošana glabāšanā un glabāšana

7. Atbildīgā institūcija administratīvā pārkāpuma lietā izņemto dzīvnieku pārvieto un nodod glabāšanā aģentūrai īpaši šim nolūkam ierīkotā telpā vai nožogotā teritorijā, ko izveidojusi fiziska vai juridiska persona, ar kuru aģentūra noslēgusi līgumu par izņemtās mantas glabāšanu.

(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

8. Administratīvā pārkāpuma lietā izņemto naudu, vērtspapīru, bankas izdotu akreditīvu, vekseli, akciju vai citu naudas dokumentu, juvelierizstrādājumu, dārgakmeni vai dārgmetālu (iesaiņotu un apzīmogotu) atbildīgā institūcija glabā seifā.

9. Administratīvā pārkāpuma lietā izņemtos ieročus vai to sastāvdaļas, munīciju, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises atbildīgā institūcija nodod glabāšanā Valsts policijai normatīvajos aktos ieroču aprites jomā noteiktajā kārtībā.

10. Ja izņemtās mantas pārvietošana nav iespējama vai izdevumi, kas saistīti ar tās nodošanu glabāšanā aģentūrai, pārsniedz paredzamos glabāšanas izdevumus, mantu glabā tās atrašanās vietā vai ar atbildīgās institūcijas lēmumu nodod glabāšanā personai, kuras valdījumā manta atrodas, vai citai fiziskai vai juridiskai personai.

11. Izņemto mantu vai dokumentu, kas nav minēts šo noteikumu 8., 9. un 10.punktā, ja to nevar glabāt kopā ar administratīvā pārkāpuma lietu vai atbildīgās institūcijas īpaši šim nolūkam paredzētajā telpā vai nožogotā teritorijā, atbildīgā institūcija ar lēmumu nodod glabāšanā aģentūrai.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 615)

12. Izņemto mantu vai dokumentu tā glabāšanas laikā aizliegts nodot lietošanā fiziskai vai juridiskai personai, valsts vai pašvaldību institūcijai vai tās amatpersonai.

13. Atbildīgā institūcija uzskaita izņemto mantu vai dokumentu un ir atbildīga par tā saglabāšanu līdz izņemtās mantas vai dokumenta nodošanai glabāšanā aģentūrai vai citai personai vai institūcijai vai līdz izņemtās mantas iznīcināšanas beigām. Aģentūra vai cita persona vai institūcija, kura pieņēma izņemto mantu vai dokumentu glabāšanā, atbild par izņemtās mantas vai dokumenta saglabāšanu no tā pieņemšanas brīža līdz nodošanas brīdim personai vai institūcijai vai līdz brīdim, kad izņemtā manta tiek realizēta vai iznīcināta.

14. Ja lēmums administratīvā pārkāpuma lietā paredz izņemtās mantas vai dokumenta nodošanu glabāšanā aģentūrai, atbildīgā institūcija:

14.1. nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā par to paziņo aģentūrai pa pastu vai elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot informāciju uz aģentūras e-pasta adresi kanceleja@agentura.iem.gov.lv);

14.2. izņemto mantu vai dokumentu kopā ar tā dokumenta kopiju, kas apliecina izņemšanu, un lēmumu par izņemtās mantas vai dokumenta nodošanu glabāšanā nodod aģentūrai izņemtās mantas vai dokumenta atrašanās vietā, nodrošinot izņemtās mantas vai dokumenta pārņemšanu.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 363)

15. Ja atbildīgās institūcijas lēmumu nav iespējams izpildīt vai tā izpilde rada zaudējumus valstij, aģentūra nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no attiecīgā lēmuma saņemšanas informē atbildīgo institūciju par lēmuma izpildes neiespējamību.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 363)

16. Atbildīgā institūcija 10 darbdienu laikā pēc informācijas par lēmuma izpildes neiespējamību saņemšanas atkārtoti izvērtē izņemtā dokumenta vai mantas glabāšanas, realizācijas vai iznīcināšanas lietderību un par pieņemto lēmumu rakstiski informē aģentūru.

17. Aģentūra pēc šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas:

17.1. nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā nodrošina izņemtās mantas vai dokumenta pieņemšanu un uzskaiti, sastādot izņemtās mantas vai dokumenta pieņemšanas un nodošanas aktu;

17.2. iekārto atsevišķu lietu, kurā glabā visus ar atbildīgās institūcijas lēmuma izpildi attiecīgajā administratīvā pārkāpuma lietā saistītos dokumentus (turpmāk – kontroles lieta);

17.3. organizē izņemtās mantas vai dokumenta glabāšanu.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 363)

18. Ja atbildīgās institūcijas lēmums paredz par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa nodošanu glabāšanā aģentūrai, atbildīgā institūcija par to papildus informē aģentūru telefoniski.

19. Pēc informācijas saņemšanas par šo noteikumu 18.punktā minētā transportlīdzekļa nodošanu glabāšanā aģentūra:

19.1. četru stundu laikā nodrošina izņemtā transportlīdzekļa pieņemšanu un uzskaiti, sastādot izņemtā transportlīdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktu;

19.2. iekārto kontroles lietu;

19.3. organizē izņemtā transportlīdzekļa glabāšanu;

19.4. vienas darbdienas laikā pēc izņemtā transportlīdzekļa pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanas izdara atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, norādot transportlīdzekļa atrašanās vietu.

20. Izņemto mantu vai dokumentu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā glabā līdz brīdim:

20.1. kad persona saņem tai atdodamo izņemto mantu vai dokumentu;

20.2. kad izņemtā manta ir realizēta vai iznīcināta;

20.3. kad izņemtā manta, kura ir atzīta par valstij piekritīgu, ir nodota Valsts ieņēmumu dienestam.

21. Izņemtās mantas vai dokumenta pieņemšanas un nodošanas aktu vai izņemtā transportlīdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktu sastāda divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā administratīvā pārkāpuma lietā atbildīgajā institūcijā, otru – kontroles lietā aģentūrā.

21.1 Ja administratīvā pārkāpuma lietā ir pieņemts lēmums par izņemtās mantas glabāšanu aģentūrā, atbildīgā institūcija lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu vai lietvedības izbeigšanu šajā lietā aģentūrai paziņo nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

III. Izņemtās mantas un dokumenta atdošana

22. Ja lēmums administratīvā pārkāpuma lietā paredz izņemtās mantas vai dokumenta, kas glabājas aģentūrā, atdošanu (turpmāk – lēmums par atdošanu), tad atbildīgā institūcija nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā nosūta aģentūrai šādu informāciju:

22.1. pēc lēmuma par atdošanu pieņemšanas – par minētā lēmuma pieņemšanu, nosūtot tā kopiju vai norakstu pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz aģentūras e-pasta adresi kanceleja@agentura.iem.gov.lv);

22.2. pēc lēmuma par atdošanu spēkā stāšanās – par minētā lēmuma spēkā stāšanās datumu, izņemot gadījumu, ja administratīvā pārkāpuma lietā ir piemērots naudas sods par kodeksa 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta piektajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot sestajā daļā paredzēto pārkāpumu) minētā pārkāpuma izdarīšanu;

22.3. pēc naudas soda izpildes, kas piemērots par kodeksa 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta piektajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot sestajā daļā paredzēto pārkāpumu) minētā pārkāpuma izdarīšanu, – par piemērotā naudas soda izpildi.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 615; MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 363)

23. Ja lēmumu par atdošanu pieņem Valsts policijas amatpersona, tā šo noteikumu 22.punktā minēto informāciju elektroniski nosūta aģentūrai.

24. Pēc lēmuma par atdošanu pieņemšanas izņemtās mantas vai dokumenta īpašnieks, viņa pilnvarotā persona vai atbildīgās institūcijas lēmumā norādītā persona (turpmāk – persona) iesniedz aģentūrā šādus dokumentus:

24.1. iesniegumu par izņemtās mantas vai dokumenta atdošanu, tam pievienojot lēmuma par atdošanu kopiju vai norakstu;

24.2. dokumentu, kas apliecina izdevumu samaksu saistībā ar izņemtās mantas vai dokumenta nodošanu glabāšanā vai glabāšanu;

24.3. dokumentu, kas apliecina administratīvā pārkāpuma lietā uzliktā naudas soda samaksu, ja izdarīts kodeksa 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta piektajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot sestajā daļā paredzēto pārkāpumu) minētais administratīvais pārkāpums.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 615)

25. Ja iesniegumu par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu iesniedz administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa turētājs, pirms transportlīdzekļa saņemšanas viņš uzrāda izņemtā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību.

25.1 Ja iesniegumu par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu iesniedz administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs, kuram administratīvā pārkāpuma lietā nav piemērots administratīvais sods, pirms transportlīdzekļa saņemšanas viņš neuzrāda šo noteikumu 24.2. un 24.3. apakšpunktā norādītos dokumentus.

(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 615 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 363)

25.2 Ja uz administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtu transportlīdzekli ir reģistrēta komercķīla, iesniedzot iesniegumu par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu un pirms transportlīdzekļa saņemšanas neuzrāda šo noteikumu 24.2. un 24.3. apakšpunktā norādītos dokumentus.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

26. Ja lēmums administratīvā pārkāpuma lietā paredz izņemtās mantas vai dokumenta konfiskāciju, atbildīgā institūcija nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā aģentūrai nosūta lēmuma norakstu vai kopiju. Aģentūra izņemto mantu vai dokumentu Valsts ieņēmumu dienestam atdod normatīvajos aktos par rīcību ar valstij piekritīgo mantu noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 363)

27. Pēc tam kad saņemts iesniegums par izņemtās mantas vai dokumenta atdošanu, aģentūra nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā atdod izņemto mantu vai dokumentu personai vai informē personu par nepieciešamību novērst konstatētos trūkumus, ja iesniegumam nav pievienoti šo noteikumu 24.punktā minētie dokumenti.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 363)

28. Ja persona saņem informāciju, ka nepieciešams novērst konstatētos trūkumus, lai saņemtu izņemto mantu vai dokumentu, tā pēc minēto trūkumu novēršanas atkārtoti vēršas aģentūrā ar iesniegumu par izņemtās mantas vai dokumenta atdošanu.

29. Izņemto mantu vai dokumentu persona pārņem mēneša laikā pēc lēmuma par atdošanu spēkā stāšanās.

30. Ja administratīvā pārkāpuma lietā ir izņemts transportlīdzeklis par kodeksa 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta piektajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot sestajā daļā paredzēto pārkāpumu) paredzēto pārkāpumu, izņemto transportlīdzekli persona pārņem mēneša laikā pēc lēmuma par atdošanu pieņemšanas.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 615)

31. Ja izņemtā dokumenta īpašnieks nepārņem dokumentu mēneša laikā pēc lēmuma par atdošanu spēkā stāšanās, aģentūra šo noteikumu 15.punktā noteiktajā kārtībā informē atbildīgo institūciju par lēmuma par atdošanu izpildes neiespējamību.

32. Aģentūra nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija par lēmumu par atdošanu, ja izņemto mantu turpina uzglabāt aģentūrā, sagatavo izņemtās mantas vai dokumenta īpašniekam (vai arī pārkāpuma izdarītājam, ja administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē ir izņemts transportlīdzeklis un pārkāpuma izdarītājs ir zināms) paziņojumu. Paziņojumā:

32.1. informē par izņemtās mantas atrašanās vietu un dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt aģentūrā izņemtās mantas vai dokumenta saņemšanai;

32.2. brīdina par izņemtās mantas realizāciju vai iznīcināšanu, ja šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā izņemtā manta netiks pārņemta no aģentūras.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 363)

33. Ja zvērināta tiesu izpildītāja lietvedībā atrodas izpildu lieta, kurā ir jāvērš piedziņa par Civilprocesa likumā noteiktajā pirmajā un otrajā kārtā apmierināmiem prasījumiem pret parādnieka īpašumā esošo kustamo mantu, kas izņemta administratīvā pārkāpuma lietā un glabājas aģentūrā, tiesu izpildītājs saskaņo izņemtās mantas izdošanu ar atbildīgo institūciju, kuras lietvedībā atrodas administratīvā pārkāpuma lieta.

34. Zvērināts tiesu izpildītājs pēc atbildīgās institūcijas saskaņojuma saņemšanas nosūta saskaņojumu apliecinošu dokumentu aģentūrai un saņem izņemto mantu tās glabāšanas vietā.

IV. Izņemtās mantas realizācija un iznīcināšana

35. Atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par izņemtās mantas nodošanu realizācijai šādos gadījumos:

35.1. ja izņemtā manta ātri bojājas un to nevar nodot glabāšanā;

35.2. ja izņemtās mantas ilgstoša glabāšana rada zaudējumus valstij.

36. Atbildīgā institūcija izņemto mantu, kura nav nodota glabāšanā aģentūrai, var iznīcināt vai realizēt pati, tajā skaitā nodot bez maksas valsts vai pašvaldību iestādēm izlietošanai atbilstoši to uzdevumam. Pirms realizācijas vai iznīcināšanas (izņemot gadījumu, kad mantu, kas ātri bojājas, nodod bez maksas valsts vai pašvaldību iestādēm izlietošanai atbilstoši tās uzdevumam) atbildīgā institūcija veic šādas darbības:

36.1. ar rīkojumu izveido izņemtās mantas novērtēšanas komisiju ne mazāk kā triju komisijas locekļu sastāvā, kura novērtē izņemto mantu, ņemot vērā Latvijā pastāvošās vidējās tirgus cenas izņemtās mantas novērtēšanas brīdī. Izņemtās mantas novērtēšanas komisija izņemtās mantas novērtējumu ieraksta komisijas sēdes protokolā, norādot izņemtās mantas veidu, detalizētu aprakstu un tirgus vērtību;

36.2. pirms izņemtās mantas realizācijas ar rīkojumu izveido izņemtās mantas realizācijas komisiju ne mazāk kā triju komisijas locekļu sastāvā, kura izņemto mantu realizē, ievērojot šajos noteikumos noteiktos realizācijas veidus, vai nosaka par izņemtās mantas iznīcināšanu atbildīgo amatpersonu, kura izņemto mantu iznīcina, ievērojot šajos noteikumos noteiktos iznīcināšanas veidus;

36.3. vismaz trīs darbdienas pirms paredzētās izņemtās mantas realizācijas vai iznīcināšanas publicē atbildīgās institūcijas mājaslapā internetā paziņojumu par izņemtās mantas realizāciju vai iznīcināšanu.

(Grozīts ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.839)

37. Atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par izņemtās mantas nodošanu iznīcināšanai šādos gadījumos:

37.1. ja izņemtā manta atzīta par lietošanai vai izplatīšanai nederīgu vai tās izplatīšana aizliegta saskaņā ar atbilstošo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

37.2. ja paredzamie realizācijas izdevumi pārsniedz paredzamos realizācijas ieņēmumus;

37.3. ja izņemtā manta ir bīstama videi;

37.4. ja izņemtajai mantai ir beidzies derīguma termiņš;

37.5. ja izņemtā manta ir bīstama cilvēku vai dzīvnieku veselībai;

37.6. ja izņemtā manta rada fitosanitāro risku.

38. Lēmuma pieņemšanai par izņemtās mantas nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai atbildīgā institūcija var pieaicināt speciālistu vai ekspertu.

39. Pēc lēmuma pieņemšanas par izņemtās mantas nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai atbildīgā institūcija nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā, izņemot šo noteikumu 36.punktā minēto gadījumu:

39.1. par to paziņo aģentūrai pa pastu vai elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot informāciju uz aģentūras e-pasta adresi kanceleja@agentura.iem.gov.lv);

39.2. izņemto mantu, kura neatrodas glabāšanā aģentūrā, kopā ar tā dokumenta kopiju, kas apliecina izņemšanu, un lēmumu par izņemtās mantas nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai nodod aģentūras atrašanās vietā vai izņemtās mantas atrašanās vai glabāšanas vietā šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā;

39.3. nosūta aģentūrai informāciju par lēmuma par izņemtās mantas nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai spēkā stāšanos;

39.4. informē aģentūru par nepieciešamību izņemtās mantas novērtēšanā, realizācijā vai iznīcināšanā pieaicināt atbildīgās institūcijas pārstāvi (klātesošās personas statusā).

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 363)

40. Ja persona izņemto mantu nepārņem mēneša laikā no lēmuma par atdošanu spēkā stāšanās vai lēmuma par atdošanu pieņemšanas, ja administratīvā pārkāpuma lietā ir izņemts transportlīdzeklis par kodeksa 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta piektajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot sestajā daļā paredzēto pārkāpumu) paredzēto pārkāpumu, aģentūra to realizē vai iznīcina.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 615)

41. Administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekli iznīcina, nododot apstrādei:

41.1. ja izņemtā transportlīdzekļa, tajā skaitā piekabes (puspiekabes), vai izņemtā transportlīdzekļa numurētā agregāta noteiktais vērtējums ir 426,86 euro vai mazāks vai arī no transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datuma pagājuši vairāk nekā 15 gadu, vai pēc pēdējās valsts tehniskās apskates pagājuši vairāk nekā trīs gadi;

41.2. ja izņemtās traktortehnikas, velosipēda, tricikla, kvadricikla, motocikla vai mopēda noteiktais vērtējums ir 14,23 euro vai mazāks;

41.3. ja izņemtā transportlīdzekļa izgatavotāja piešķirtais transportlīdzekļa identifikācijas numurs ir iznīcināts vai bojāts;

41.4. ja izņemtais transportlīdzeklis ir norakstīts.

(Grozīts ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr. 1251; MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 615)

42. Atbildīgā institūcija nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā rakstiski informē aģentūru par lēmuma par rīcību ar izņemto mantu vai dokumentu izpildes atlikšanu vai apturēšanu sakarā ar sūdzības vai prokurora protesta izskatīšanu.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 363)

43. Lēmuma par atdošanu izpildi atliek vai aptur, ja par to ir iesniegta sūdzība vai prokurora protests.

44. Ja aģentūrā ir saņemts izņemtās mantas īpašnieka iesniegums vai starptautiskajā sadarbībā Valsts policijas iegūts apliecinājums, ka izņemtās mantas īpašnieks atsakās saņemt tam atdodamo izņemto mantu, aģentūra izņemto mantu realizē vai iznīcina, neievērojot šo noteikumu 29. un 30.punktā noteikto termiņu.

45. Ja līdz izņemtās mantas realizācijas vai iznīcināšanas dienai ir saņemts personas iesniegums par izņemtās mantas atdošanu un aģentūra ir uzsākusi izņemtās mantas realizācijas vai iznīcināšanas procesu šo noteikumu 40.punktā minētajā gadījumā, aģentūra realizācijas vai iznīcināšanas procesu aptur un veic šo noteikumu III nodaļā minētās darbības.

46. Izņemto mantu pirms tās realizācijas vai iznīcināšanas (izņemot gadījumus, kad mantu, kas ātri bojājas, nodod bez maksas valsts vai pašvaldību iestādēm izlietošanai atbilstoši tās uzdevumam) novērtē:

46.1. ar aģentūras rīkojumu izveidotā izņemtās mantas novērtēšanas komisija ne mazāk kā triju komisijas locekļu sastāvā, ņemot vērā Latvijā pastāvošās vidējās tirgus cenas izņemtās mantas novērtēšanas brīdī. Rīkojumā ietver informāciju par atbildīgās institūcijas pārstāvja dalību izņemtās mantas novērtēšanā. Novērtējot trešo valstu mantu (preces, kuras nav ieguvušas Eiropas Kopienas preču statusu), izņemtās mantas novērtēšanas komisija ņem vērā muitas iestādes atzinumā norādīto preces muitas vērtību;

46.2. sertificēts vērtētājs, ar kuru aģentūra noslēgusi līgumu par izņemtās mantas vērtēšanu (turpmāk – vērtētājs), ja:

46.2.1. izņemtās mantas novērtēšanai ir nepieciešama tās sastāva bioloģiskā, ķīmiskā vai tehniskā izpēte;

46.2.2. izņemtā manta ir transportlīdzeklis;

46.2.3. izņemtās mantas vērtību nav iespējams noteikt bez specifiskām zināšanām.

(Grozīts ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.839)

47. Izņemtās mantas novērtēšanas komisija izņemtās mantas novērtējumu ieraksta komisijas sēdes protokolā, norādot izņemtās mantas veidu, detalizētu aprakstu un tirgus vērtību.

48. Vērtētājs izņemtās mantas novērtējumu ieraksta izņemtās mantas novērtējuma aktā, norādot izņemtās mantas veidu, detalizētu aprakstu un tirgus vērtību, un izņemtās mantas novērtējuma aktu iesniedz aģentūrā divos eksemplāros.

49. Izņemto mantu nevērtē, ja tā iepriekš novērtēta administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros, tā ir iznīcināma saskaņā ar šo noteikumu 37.1., 37.3., 37.4., 37.5. vai 37.6.apakšpunktu, no administratīvā pārkāpuma lietā izņemtā transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datuma pagājuši vairāk nekā 15 gadu vai pēc pēdējās administratīvā pārkāpuma lietā izņemtā transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates ir pagājuši vairāk nekā trīs gadi.

50. Aģentūra vismaz trīs darbdienas (izņemot gadījumu, ja realizē vai iznīcina mantu, kas ātri bojājas) pirms paredzētās izņemtās mantas realizācijas vai iznīcināšanas:

50.1. elektroniski paziņo atbildīgajai institūcijai, nosūtot informāciju uz atbildīgās institūcijas oficiālo e-pasta adresi, par izņemtās mantas realizācijas vai iznīcināšanas laiku un vietu, izņemot šo noteikumu 40.punktā minēto gadījumu;

50.2. publicē aģentūras mājaslapā internetā paziņojumu par izņemtās mantas realizāciju vai iznīcināšanu.

51. Pirms izņemtās mantas realizācijas aģentūra ar rīkojumu izveido izņemtās mantas realizācijas komisiju ne mazāk kā triju komisijas locekļu sastāvā. Rīkojumā ietver informāciju par atbildīgās institūcijas pārstāvja dalību izņemtās mantas realizācijā.

52. Aģentūra izņemto mantu realizē šādi:

52.1. realizē pati, nerīkojot izsoli;

52.2. realizē izsolē. Izsoli obligāti rīko, ja realizējamās izņemtās mantas kopējā vērtība pārsniedz 10 000 euro. Šis nosacījums neattiecas uz izņemto mantu, kas ātri bojājas;

52.3. izņemto mantu, kura ātri bojājas, kā arī izņemto mantu, kuru nevar realizēt vai kuras paredzamie realizācijas izdevumi pārsniedz paredzamos realizācijas ieņēmumus, aģentūra realizē, nododot bez maksas valsts vai pašvaldību iestādēm izlietošanai atbilstoši to uzdevumam.

(Grozīts ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr. 1251; MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 615; MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 363)

53. Ja šo noteikumu 52.3.apakšpunktā minētajā gadījumā uz izņemto mantu piesakās vairākas valsts vai pašvaldību iestādes, to nodod izlietošanai tai iestādei, kura pieteikusies pirmā.

54. Aģentūra, nodrošinot izņemtās mantas realizāciju:

54.1. realizē izņemto mantu par izņemtās mantas novērtējuma aktā vai izņemtās mantas novērtēšanas komisijas sēdes protokolā norādīto izņemtās mantas tirgus vērtību (turpmāk – realizācijas cena);

54.2. ja uz izņemto mantu par sākotnēji noteikto izņemtās mantas realizācijas cenu nav pieteicies neviens pretendents, samazina izņemtās mantas realizācijas cenu un nodod to atkārtotai realizācijai. Aģentūra izņemtās mantas realizācijas cenu vienā realizācijas reizē samazina ne vairāk kā par 20 procentiem no sākotnēji noteiktās realizācijas cenas;

54.3. slēdz līgumu ar realizācijas procedūras uzvarētāju.

55. Dzīvnieku, kurš izņemts administratīvā pārkāpuma lietā, par realizācijas cenu piedāvā iegādāties fiziskai vai juridiskai personai, kura nodrošina tā glabāšanu. Ja persona atsakās iegādāties attiecīgo dzīvnieku par realizācijas cenu, dzīvnieku realizē šo noteikumu 54.punktā noteiktajā kārtībā.

55.1 Izņemtās mantas izsoli aģentūra rīko elektronisko izsoļu vietnē.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

55.2 Sludinājumā par izņemtās mantas izsoli norāda:

55.2 1. pārdodamo mantu un tās novērtējumu;

55.2 2. izsoles sākumcenu un izsoles soli;

55.2 3. izsoles sākuma datumu, noslēguma datumu un laiku;

55.2 4. nodrošinājuma summu (kas nav lielāka par 10 % no pārdodamās mantas sākumcenas) un tās iemaksas un atmaksas kārtību;

55.2 5. datumu, līdz kuram persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var lūgt autorizēt to dalībai izsolē un iemaksāt nodrošinājuma summu;

55.2 6. mantas apskates vietu un laiku;

55.2 7. norādi uz tīmekļvietni, kurā pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā;

55.2 8. citu informāciju, ja nepieciešams.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

55.3 Sludinājumu par izņemtās mantas izsoli aģentūra ievieto arī savā tīmekļvietnē.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

55.4 Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, samaksā noteikto maksu par dalību izsolē un izsoles sludinājumā noteiktajā termiņā, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta aģentūrai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, kā arī izsoles sludinājumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieskaita aģentūras depozīta kontā izsoles nodrošinājuma summu.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

55.5 Aģentūra autorizē personu dalībai izsolē triju darbdienu laikā pēc tam, kad persona izteikusi attiecīgu lūgumu un samaksājusi izsoles nodrošinājuma summu un maksu par dalību izsolē, ja vien attiecībā uz personu nav spēkā šo noteikumu 56. punktā minētie ierobežojumi. Izsolē var piedalīties tikai autorizēti dalībnieki.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

55.6 Solīšana sākas no izsoles sākumcenas. Solītājs nevar reģistrēt solījumu, kas ir mazāks par izsoles sākumcenu vai vienāds ar to, atšķiras no izsoles sludinājumā noteiktā izsoles soļa vai ir mazāks par iepriekš reģistrētajiem solījumiem vai vienāds ar tiem. Reģistrētos solījumus nevar atsaukt vai mainīt.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

55.7 Ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms izsoles noslēgšanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts par piecām minūtēm. Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēguma tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas var ietekmēt izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības pārkāpumiem, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts līdz nākamās darbdienas pulksten 13.00.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

55.8 Persona, kura nosolījusi augstāko cenu, divu darbdienu laikā pēc izsoles noslēguma samaksā pilnu nosolīto summu. Ja persona, kura nosolījusi augstāko cenu, noteiktajā termiņā nosolīto summu nesamaksā, mantu piedāvā iegādāties personai, kura nosolījusi otru augstāko cenu. Ja persona atsakās no mantas iegādes vai divu dienu laikā nesamaksā nosolīto summu, tā zaudē tiesības uz mantu un iemaksāto nodrošinājuma summu.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

55.9 Personas iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita pirkuma maksā. Pārējiem izsoles dalībniekiem nodrošinājuma summu atmaksā divu darbdienu laikā pēc izsoles noslēguma.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

55.10 Izsoli atzīst par nenotikušu, ja:

55.10 1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

55.10 2. neviens no dalībniekiem, kuri autorizēti dalībai izsolē, nepārsola izsoles sākumcenu;

55.10 3. nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā nosolīto summu;

55.10 4. izsoles norises laikā vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu, vai par sistēmas drošības pārkāpumu.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

55.11 Ja izsole atzīta par nenotikušu, aģentūra organizē atkārtotu izsoli, ievērojot šo noteikumu 57. punktu. Rīkojot atkārtotu izsoli, mantas cenu var samazināt ne vairāk kā par 20 procentiem.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

55.12 Aģentūra veic samaksu par izsoles rīkošanu atbilstoši Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādim.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

56. Pieteikties uz realizējamo izņemto mantu vai to iegādāties nedrīkst pretendents, kurš ir izņemtās mantas vērtētājs, amatpersona, kura veica attiecīgās izņemtās mantas izņemšanu, aprakstīšanu, novērtēšanu vai kura piedalījās izņemtās mantas novērtēšanas, realizācijas vai iznīcināšanas komisijas darbā kā komisijas vadītājs vai loceklis, vai aģentūras amatpersona saskaņā ar normatīvajiem aktiem par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā.

57. Ja izņemtā manta nav realizēta triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 29. vai 30.punktā noteiktā termiņa beigām, aģentūra var to nodot iznīcināšanai. Ja ir reģistrēts apgrūtinājums transportlīdzekļa atsavināšanai, transportlīdzekļa iznīcināšanas termiņu aprēķina no minētā apgrūtinājuma noņemšanas dienas.

58. Pirms izņemtās mantas iznīcināšanas aģentūra ar rīkojumu nosaka par izņemtās mantas iznīcināšanu atbildīgo aģentūras amatpersonu. Rīkojumā ietver informāciju par atbildīgās institūcijas pārstāvja dalību izņemtās mantas iznīcināšanā.

59. Par izņemtās mantas iznīcināšanu atbildīgā aģentūras amatpersona:

59.1. pieņem lēmumu par izņemtās mantas iznīcināšanas veidu, izvērtējot konkrēto situāciju un paredzamos izdevumus, kas saistīti ar izņemtās mantas pārvietošanu un iznīcināšanu, un izvēlas finansiāli, tehniski un saimnieciski izdevīgāko iznīcināšanas veidu;

59.2. ja nepieciešams, uz izņemtās mantas iznīcināšanu uzaicina atbildīgās institūcijas pārstāvi, kura kontrolei ir pakļauta izņemtā manta;

59.3. pirms izņemtās mantas iznīcināšanas pārbauda tās atbilstību izņemtās mantas vai dokumentu pieņemšanas un nodošanas aktā un, ja nepieciešams, izņemtās mantas novērtējuma aktā vai izņemtās mantas aprakstes un novērtējuma aktā norādītajām ziņām. Ja tiek konstatēta neatbilstība, atbildīgā aģentūras amatpersona aptur izņemtās mantas iznīcināšanu un paziņo par to Valsts policijai izmeklēšanas veikšanai, kā arī par neatbilstību informē atbildīgo institūciju, kas pieņēma lēmumu par rīcību ar izņemto mantu;

59.4. piedalās izņemtās mantas iznīcināšanā;

59.5. par izņemtās mantas iznīcināšanu sastāda izņemtās mantas iznīcināšanas aktu divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā administratīvā pārkāpuma lietā atbildīgajā institūcijā, otru – kontroles lietā aģentūrā. Aktā norāda visas izņemtās mantas iznīcināšanā klātesošās personas, un to paraksta par izņemtās mantas iznīcināšanu atbildīgā aģentūras amatpersona un komersanta pārstāvis, ja izņemto mantu iznīcināja komersants, ar kuru aģentūra noslēgusi līgumu par izņemtās mantas iznīcināšanu;

59.6. pēc izņemtās mantas iznīcināšanas pabeigšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā informē par to atbildīgo institūciju, kas pieņēmusi lēmumu par rīcību ar izņemto mantu, nosūtot izņemtās mantas iznīcināšanas akta otru eksemplāru.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 363)

V. Ieņēmumi no izņemtās mantas realizācijas

60. Ieņēmumus, kas gūti, realizējot izņemto mantu, aģentūra ieskaita tai atvērtajā deponēto līdzekļu kontā (turpmāk – deponēto līdzekļu konts) un glabā līdz brīdim, kad aģentūra saņem galīgā lēmuma administratīvā pārkāpuma lietā kopiju vai norakstu un informāciju par tā spēkā stāšanās datumu. Pēc galīgā lēmuma saņemšanas aģentūra no ieņēmumiem, kas gūti, atbilstoši atbildīgās institūcijas lēmumam realizējot izņemto mantu, atskaita ar izņemtās mantas nogādāšanu glabāšanai, glabāšanu un realizāciju saistītos izdevumus, bet atlikušo realizācijas ieņēmumu summu atstāj deponēto līdzekļu kontā. Ja realizētās izņemtās mantas vērtība nav atlīdzināma atbilstoši šo noteikumu 70. punktam, aģentūra deponēto līdzekļu kontā atlikušos naudas līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 615; sk. 82. punktu)

61. Ja izņemtā manta ir realizēta, jo tā šo noteikumu 29.punktā minētajā termiņā no aģentūras nav pārņemta, aģentūra no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot izņemto mantu, atskaita ar izņemtās mantas nogādāšanu glabāšanai, glabāšanu un realizāciju saistītos izdevumus, bet atlikušos naudas līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 615; sk. 82. punktu)

62. Ja izņemtā manta ir realizēta, jo tā šo noteikumu 30.punktā minētajā termiņā no aģentūras nav pārņemta, tad aģentūra no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot izņemto mantu, sedz izdevumus, kas saistīti ar izņemtās mantas nogādāšanu glabāšanai, glabāšanu un realizāciju, un pēc tam atskaita summu, kas nepieciešama naudas soda samaksai, bet atlikušos naudas līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 615; sk. 82. punktu)

63. Ja atbildīgās institūcijas lēmums paredz izņemtās mantas konfiskāciju un izņemtā manta ir realizēta, aģentūra no realizācijas ieņēmumiem atskaita ar izņemtās mantas nogādāšanu glabāšanai, glabāšanu un realizāciju saistītos izdevumus, bet atlikušo realizācijas ieņēmumu summu no deponēto līdzekļu konta pārskaita Valsts ieņēmumu dienesta norādītajā valsts pamatbudžeta kontā.

63.1 Finanšu līdzekļus, kas nepieciešami šo noteikumu 60., 61., 62. un 63. punktā norādīto to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar izņemtās mantas nogādāšanu glabāšanai, glabāšanu un realizāciju, aģentūra ieskaita aģentūrai atvērtajā valsts pamatbudžeta izdevumu kontā kā citus pašu ieņēmumus.

(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

VI. Izņemtās mantas vērtības atlīdzināšana

64. Atbildīgā institūcija, kura izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu un pieņēma lēmumu par rīcību ar izņemto mantu, kas nav konfiscējama, bet ir realizēta vai iznīcināta kodeksa 257.pantā noteiktajā gadījumā, nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā par to informē aģentūru, nosūtot lēmuma administratīvā pārkāpuma lietā norakstu vai kopiju un informāciju par tā spēkā stāšanās datumu.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 363)

65. Šo noteikumu 64.punktā minētajā gadījumā atbildīgā institūcija lēmumā norāda izņemtās mantas atlīdzināšanas veidu:

65.1. atdot tās pašas sugas un kvalitātes mantu;

65.2. samaksāt realizētās vai iznīcinātās mantas vērtību, kāda tai būtu bijusi atlīdzināšanas brīdī;

65.3. samaksāt izņemto apaļo kokmateriālu realizācijā gūtos ieņēmumus (ja realizēti apaļie kokmateriāli).

65.1 Aģentūra nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts lēmums par rīcību ar izņemto mantu, kura nav konfiscējama, bet ir realizēta vai iznīcināta kodeksa 257. panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā, sagatavo paziņojumu izņemtās mantas īpašniekam. Paziņojumā:

65.1 1. informē, ka izņemtās mantas īpašniekam mēneša laikā pēc šo noteikumu 64. punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās ir tiesības vērsties aģentūrā ar iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 66. punktam;

65.1 2. brīdina, ka izņemtās mantas īpašnieka tiesības uz mantas vērtības atlīdzināšanu ir īstenojamas mēneša laikā pēc šo noteikumu 64. punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās.

(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 615 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 363)

66. Izņemtās mantas īpašnieks mēneša laikā pēc šo noteikumu 64.punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās iesniedz aģentūrā iesniegumu ar lūgumu atdot tās pašas sugas un kvalitātes mantu, atlīdzināt izņemtās mantas vērtību vai realizācijā gūtos ieņēmumus (ja realizēti apaļie kokmateriāli). Iesniegumā norāda bankas kontu, uz kuru ir pārskaitāma atlīdzība.

67. Izņemtās mantas novērtējuma summas apmēru, kāds tas būtu bijis atlīdzināšanas brīdī, nosaka šo noteikumu 46.punktā minētajā kārtībā. Par atlīdzināšanas brīdi uzskata dienu, kad atbildīgās institūcijas lēmums par izņemtās mantas vērtības atlīdzināšanu stājas likumīgā spēkā.

67.1 Ja izņemtā manta, kas ātri bojājas, ir nodota bez maksas valsts vai pašvaldību iestādēm izlietošanai atbilstoši tās uzdevumam, šo noteikumu 36.1. un 46.1.apakšpunktā minētā izņemtās mantas novērtēšanas komisija novērtē mantu, ņemot vērā vidējās tirgus cenas Latvijā izņemtās mantas atlīdzināšanas brīdī.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.839 redakcijā)

68. Ja izņemtā manta ir realizēta šo noteikumu 40.punktā minētajā gadījumā, tās īpašnieks mēneša laikā pēc izņemtās mantas realizācijas iesniedz aģentūrā iesniegumu ar lūgumu izmaksāt viņam deponēto līdzekļu kontā iemaksātos finanšu līdzekļus par izņemtās mantas realizāciju.

69. Aģentūra pēc šo noteikumu 66. vai 68.punktā minētā iesnieguma saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā nodrošina izņemtās mantas īpašnieka iesniegumā izteiktā lūguma apmierināšanu.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 363)

70. Aģentūra izņemtās mantas īpašniekam neatdod tās pašas sugas un kvalitātes mantu, neatlīdzina realizētās mantas vērtību vai kokmateriālu realizācijā gūtos ieņēmumus, ja aģentūrā ir saņemts izņemtās mantas īpašnieka iesniegums par atteikšanos saņemt tam atdodamo izņemto mantu vai nav ievērots šo noteikumu 66. vai 68.punktā minētais termiņš.

VII. Ar izņemtās mantas un dokumenta nodošanu glabāšanā, glabāšanu un iznīcināšanu saistīto izdevumu segšanas kārtība

71. Persona, kurai administratīvā pārkāpuma lietā ir piemērots sods, sedz izdevumus, kas radušies sakarā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas vai dokumenta nodošanu glabāšanā, glabāšanu vai iznīcināšanu.

72. Izdevumu apmēru par izņemtās mantas glabāšanu vai iznīcināšanu nosaka saskaņā ar šajos noteikumos noteikto izdevumu apmēru par administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanu vai iznīcināšanu (4.pielikums).

73. Ja ar izņemtās mantas vai dokumenta nodošanu glabāšanā, glabāšanu vai iznīcināšanu saistīto izdevumu apmērs nav minēts šo noteikumu 4.pielikumā, to aprēķina atbilstoši faktiskajām izmaksām.

74. Izdevumu apmēru par izņemtās mantas vai dokumenta glabāšanu, ja administratīvā pārkāpuma lietā ir uzlikts administratīvais sods, aprēķina no mantas vai dokumenta izņemšanas dienas līdz dienai:

74.1. kad persona saņēma izņemto mantu vai dokumentu;

74.2. kad izņemtās mantas vai dokumenta īpašnieks atteicies no izņemtās mantas vai dokumenta;

74.3. kad izņemtā manta ir iznīcināta vai realizēta;

74.4. kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā par izņemtās mantas vai dokumenta konfiskāciju ir stājies spēkā.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 615)

75. Ar izņemtās mantas vai dokumenta nodošanu glabāšanā, glabāšanu vai iznīcināšanu saistītos izdevumus persona, kurai administratīvā pārkāpuma lietā ir piemērots sods, sedz saskaņā ar sagatavoto izdevumu aprēķinu, attiecīgo summu samaksājot skaidrā naudā vai izmantojot bezskaidras naudas norēķinu caur kredītiestādi vai citu iestādi, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumu.

76. Izdevumu aprēķinā norāda šādu informāciju:

76.1. institūcijas nosaukumu, kas sagatavojusi izdevumu aprēķinu;

76.2. izdevumu aprēķina reģistrācijas numuru;

76.3. institūcijas kontu, kurā ieskaitāmi izdevumi;

76.4. izdevumu priekšmetu;

76.5. izdevumu apmēru;

76.6. institūcijas amatpersonu, kura veikusi izdevumu aprēķinu;

76.7. izdevumu aprēķina sagatavošanas datumu;

76.8. izdevumu aprēķina samaksas termiņu.

77. Ja persona, kurai administratīvā pārkāpuma lietā uzlikts sods, mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par administratīvā soda uzlikšanu, kurā izlemts jautājums par rīcību ar izņemto mantu vai dokumentiem, labprātīgi nesedz attiecīgos izdevumus, aģentūras vai atbildīgās institūcijas, kurai ir radušies izdevumi sakarā ar izņemto mantu vai dokumentu, amatpersona pieņem lēmumu par izdevumu samaksu, lēmumā ietverot brīdinājumu par lēmuma piespiedu izpildi.

78. Ja ir reģistrēts apgrūtinājums administratīvo pārkāpumu lietā izņemta transportlīdzekļa atsavināšanai, aģentūra lēmumu par izdevumu samaksu pieņem triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā termiņa iestāšanās.

79. Lēmumu par izdevumu samaksu var apstrīdēt, iesniedzot aģentūras vai atbildīgās institūcijas vadītājam attiecīgu iesniegumu. Aģentūras vai atbildīgās institūcijas vadītāja lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

80. Ja ir stājies spēkā lēmums par izdevumu samaksu un ir beidzies termiņš tā labprātīgai izpildei, bet persona, kurai administratīvā pārkāpuma lietā uzlikts sods, nav segusi lēmumā par izdevumu samaksu minētos izdevumus, aģentūra vai atbildīgā institūcija, kura pieņēmusi minēto lēmumu, nodod lēmumu par izdevumu samaksu un izpildrīkojumu piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

VIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 615)

81. Atzīt par spēku zaudējušiem:

81.1. Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumus Nr.580 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 129.nr.; 2007, 32., 197.nr.; 2008, 34., 195.nr.);

81.2. Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumus Nr.869 "Noteikumi par administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu nodošanas glabāšanā, glabāšanas un iznīcināšanas izdevumu segšanas kārtību un apmēru" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 206.nr.).

82. Šo noteikumu 60., 61. un 62. punktā minētās prasības par deponēto līdzekļu kontā atlikušo naudas līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā attiecināmas arī uz tiem deponēto līdzekļu kontā esošajiem ieņēmumiem no izņemtās mantas realizācijas, kas atstāti deponēto līdzekļu kontā, pirms stājās spēkā grozījumi šo noteikumu 60., 61. un 62. punktā.

(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 7.decembra noteikumiem Nr.1098
Izņemtās mantas vai dokumenta pieņemšanas un nodošanas akts
Nr.____________
Iekšlietu ministre L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 7.decembra noteikumiem Nr.1098
Izņemtā transportlīdzekļa pieņemšanas un nodošanas akts
Nr.____________
Iekšlietu ministre L.Mūrniece
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 7.decembra noteikumiem Nr.1098
Izņemtās mantas iznīcināšanas akts
Nr._________
Iekšlietu ministre L.Mūrniece
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 7.decembra noteikumiem Nr.1098
Izdevumu apmērs par administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanu un iznīcināšanu

(Pielikums MK 05.11.2013. noteikumu Nr. 1251 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 363)

Nr.
p.k.

Izdevumu pamats

Mērvienība

Izdevumu apmērs (euro)

1. Izņemtās mantas glabāšana
1.1. administratīvā pārkāpuma lietā izņemtā transportlīdzekļa glabāšana
1.1.1. kvadricikls, tricikls, motocikls, mopēds, velosipēds diennakts 4,71
1.1.2. vieglais transportlīdzeklis un transportlīdzeklis, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 t diennakts 9,41
1.1.3. transportlīdzeklis, kura pilna masa pārsniedz 3,5 t diennakts 18,82
1.2. izņemtās mantas (izņemot šā pielikuma 2.1.apakšpunktā minēto) glabāšana neapkurināmā noliktavā (par teritorijas 1 m2) diennakts 0,14
1.3. izņemtās mantas (izņemot šā pielikuma 2.1.apakšpunktā minēto) glabāšana apkurināmā noliktavā (par teritorijas 1 m2) diennakts 0,28
1.4. izņemtās mantas (izņemot šā pielikuma 2.1.apakšpunktā minēto) glabāšana aģentūras vai atbildīgās institūcijas teritorijā (par teritorijas 1 m2) diennakts 0,09
2. Izņemtās mantas iznīcināšana
2.1. šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku vai alkoholisko dzērienu iznīcināšana
2.1.1. šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku vai alkoholisko dzērienu iznīcināšana, ja tas ir pildīts tarā, kuras tilpums ir 2 litri un vairāk litrs 0,03
2.1.2. šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku vai alkoholisko dzērienu iznīcināšana, ja tas ir pildīts tarā, kuras tilpums ir no 1 litra līdz 1,99 litriem litrs 0,04
2.1.3. šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku vai alkoholisko dzērienu iznīcināšana, ja tas ir pildīts tarā, kuras tilpums ir no 0,7 līdz 0,99 litriem litrs 0,047
2.1.4. šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku vai alkoholisko dzērienu iznīcināšana, ja tas ir pildīts tarā, kuras tilpums ir no 0,5 līdz 0,69 litriem litrs 0,055
2.1.5. šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku vai alkoholisko dzērienu iznīcināšana, ja tas ir pildīts tarā, kuras tilpums ir līdz 0,49 litriem litrs 0,063
2.2. cigarešu vai cigarellu iznīcināšana 1000 paciņas
(paciņā līdz 20 vienībām)
17,07
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1098Pieņemts: 07.12.2010.Stājas spēkā: 11.12.2010.Zaudē spēku: 01.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 10.12.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Zaudējis spēku ar
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Satversmes tiesas nolēmumi
 • Augstākās tiesas atziņas
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Citi saistītie dokumenti
222517
{"selected":{"value":"17.08.2019","content":"<font class='s-1'>17.08.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.08.2019","iso_value":"2019\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2016","iso_value":"2016\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2016.-16.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-22.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2011","iso_value":"2011\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2010","iso_value":"2010\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2010.-04.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.08.2019
87
1
 • Twitter
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)