Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1077

Rīgā 2010.gada 30.novembrī (prot. Nr.69 5.§)
Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm

1. Noteikumi nosaka Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (turpmāk – dalībnieki) un mirušo dalībnieku ģimenēm izmaksājamā valsts sociālā pabalsta (turpmāk – pabalsts) apmēru, tā pārskatīšanas un saņemšanas kārtību.

2. Pabalsta apmērs ir 100,00 euro mēnesī.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.561; MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.765)

3. Pabalsta apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugumu.

4. Mirušā dalībnieka ģimenei neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita piešķir vienu pabalstu.

5. Pabalstu piešķir un tā izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

6. Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz:

6.1. rakstisku iesniegumu par pabalsta piešķiršanu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā (www.vsaa.lv) esošo veidlapu), norādot šādas ziņas:

6.1.1. pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;

6.1.2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

6.1.3. pabalsta pieprasītāja dzīvesvietas adrese;

6.1.4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

6.1.5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme) vai norāde par pabalsta izmaksu (piegādi) dzīvesvietā;

6.1.6. norāde, sakarā ar ko pabalsts tiek pieprasīts (ziņas par invaliditāti vai dalībnieka nāvi);

6.1.7. mirušā dalībnieka vārds, uzvārds un personas kods, ja pabalstu pieprasa persona, kurai saskaņā ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu ir tiesības uz pabalstu;

6.1.8. mirušā dalībnieka bērna vai mazbērna vārds, uzvārds un personas kods, ja pabalstu pieprasa mirušā dalībnieka bērnam vai mazbērnam līdz 18 gadu vecumam;

6.1.9. iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts un lapu skaits;

6.2. ārvalsts vidējās izglītības iestādes izziņu (par katru mācību gadu), kas apliecina, ka bērns tajā mācās, ja pabalstu pieprasa mirušā dalībnieka bērns, kurš ir vecāks par 18 gadiem, bet nav sasniedzis 24 gadu vecumu;

6.3. Latvijas vai ārvalsts augstākās izglītības iestādes izziņu (par katru mācību gadu), ja pabalstu pieprasa mirušā dalībnieka bērns, kurš nav vecāks par 24 gadiem un mācās augstākās izglītības iestādes dienas nodaļā.

7. Šo noteikumu 6.punktā minēto iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

8. Šo noteikumu 6.2. un 6.3.apakšpunktā minētajai izziņai, ja to ir izsniegusi ārvalsts izglītības iestāde, jāatbilst šādām prasībām:

8.1. dokuments satur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā ieguvusi izglītību vidējās izglītības iestādes vai augstākās izglītības iestādes dienas nodaļā;

8.2. dokumentam ir pievienots tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts valodas lietošanas kārtību;

8.3. persona, kurai izsniegta attiecīgā izziņa, ir ievērojusi normatīvajos aktos par dokumentu legalizāciju noteikto kārtību.

9. Lai nodrošinātu pabalsta saņemšanu:

9.1. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisija triju darbdienu laikā pēc tam, kad ir izsniegusi pabalsta pieprasītājam atzinumu par to, ka dalībnieka nāves cēlonis ir slimība, kurai ir noteikta cēloņsakarība ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanu, paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;

9.2. tiesa triju darbdienu laikā pēc tam, kad likumīgā spēkā stājies spriedums par apgādības fakta konstatēšanu, paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši apgādībā bijušās personas deklarētajai dzīvesvietai;

9.3. Izglītības un zinātnes ministrija informāciju par personu (vārds, uzvārds, personas kods, izglītības iestāde, klase vai kurss), personai sasniedzot 18 gadu vecumu un turpmāk līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja persona mācās vidējās izglītības iestādē, elektroniski iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

10. Ja tiesības uz pabalstu ir vairākiem dalībnieka ģimenes locekļiem un viņi nevar vienoties, kura persona saņems pabalstu, to izšķir tiesa.

11. Dokumentus par pabalsta piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata un lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 11.panta pirmajā daļā un šajos noteikumos minētās prasības, pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma un pabalsta piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

12. Pabalstu piešķir:

12.1. dalībniekam – ar invaliditātes noteikšanas dienu;

12.2. dalībnieka ģimenei – ar dalībnieka nāves dienu.

13. Pabalsta izmaksu izbeidz:

13.1. dalībniekam – beidzoties termiņam, uz kādu noteikta invaliditāte;

13.2. mirušā dalībnieka bērnam – ar dienu, kad viņš sasniedzis 18 gadu vecumu, bet, ja viņš mācās vidējās izglītības iestādes vai augstākās izglītības iestādes dienas nodaļā, – ar dienu, kad viņš sasniedzis 24 gadu vecumu;

13.3. mirušā dalībnieka mazbērnam – ar dienu, kad viņš sasniedzis 18 gadu vecumu;

13.4. pārdzīvojušam laulātajam ar dienu:

13.4.1. kad viņš noslēdz citu laulību;

13.4.2. kad pārdzīvojušais laulātais kļūst par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

14. Ja pārdzīvojušais laulātais kļūst par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" vai noslēdz citu laulību, viņš triju darbdienu laikā par to paziņo jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

15. Pabalsta izmaksu pārdzīvojušam laulātajam pārtrauc ar nākamā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc mēneša, kurā pārdzīvojušais laulātais noslēdz citu laulību vai kļūst par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

16. Personai vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kura mācās, pabalsta izmaksu pārtrauc:

16.1. ar 1.jūliju izlaiduma klasēs vai kursos;

16.2. ar nākamo kalendāra mēnesi, ja persona mācības pārtrauc;

16.3. ar 1.oktobri, ja šo noteikumu 6.2. un 6.3.apakšpunktā minētā izziņa vai šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minētā informācija par kārtējo mācību gadu līdz 15.septembrim nav iesniegta.

17. Personai vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kurai pabalsta izmaksa tika pārtraukta saskaņā ar šo noteikumu 16.1. vai 16.3.apakšpunktu, bet kura mācības turpina, pēc šo noteikumu 6.2. vai 6.3.apakšpunktā minētās izziņas vai šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas pabalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi, pieskaitot neizmaksāto pabalsta summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem.

18. Citi jautājumi, kas saistīti ar pabalsta saņemšanu, pabalsta pieprasīšanas termiņiem, pabalsta pieprasītāja pienākumiem, kā arī nosacījumiem pabalsta izmaksas pārtraukšanai un pabalsta aplikšanai ar nodokļiem, noteikti Valsts sociālo pabalstu likuma 17., 18., 19., 20. un 22.pantā.

19. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 11.panta pirmajā daļā un šajos noteikumos minētās prasības, pieprasītājs var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts sociālo pabalstu likuma 23.pantā noteiktajā kārtībā.

20. Pabalsta pieprasītājs, kas mācās vidējās profesionālās izglītības iestādē, līdz 2011.gada 15.septembrim iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā attiecīgās profesionālās izglītības iestādes izziņu, kurā norādīta šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minētā informācija.

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumus Nr.851 "Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 164.nr.; 2005, 201.nr.; 2008, 198.nr.).

22. Personām, kurām pabalsts piešķirts līdz 2014. gada 31. decembrim un tā izmaksa turpinās pēc 2015. gada 1. janvāra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra to pārrēķina atbilstoši apmēram, kāds noteikts no 2015. gada 1. janvāra, un starpību par laikposmu no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. martam izmaksā līdz 2015. gada 30. aprīlim personai noteiktajā pabalsta izmaksas datumā kopā ar pabalstu par aprīli.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.765 redakcijā)

23. Personām, kuras pabalstu pieprasa pēc 2015. gada 1. janvāra, laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. martam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pabalstu izmaksā apmērā, kāds bija noteikts līdz 2014. gada 31. decembrim, bet starpību par laikposmu no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. martam izmaksā līdz 2015. gada 30. aprīlim personai noteiktajā pabalsta izmaksas datumā kopā ar pabalstu par aprīli.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.765 redakcijā)

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1077Pieņemts: 30.11.2010.Stājas spēkā: 04.12.2010.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192, 03.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
222142
{"selected":{"value":"01.01.2015","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2010","iso_value":"2010\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)