Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1058

Rīgā 2010.gada 16.novembrī (prot. Nr.64 49.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbi­nātība" papildinājuma 1.1.prioritātes "Augstākā izglītība un zinātne" 1.1.2.pasā­kuma "Augstākās izglītības attīstība" 1.1.2.2.aktivitātes "Atbalsts augstākās izglītības studiju uzlabošanai" 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences piln­veidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. prasības projekta iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir uzlabot studiju programmu atbilstību tautsaimniecības vajadzībām, izstrādāt jaunas studiju programmas un kursus, pilnveidot akadēmiskā personāla kvalifikāciju un veicināt resursu konsolidāciju un augstākās izglītības kvalitāti, efektivitāti un starptautisko konkurētspēju.

3. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir augstākās izglītības institūcijas, aka­dēmiskais personāls, augstākās izglītības programmu studenti, darba devēji un profesionālās organizācijas.

4. Kopējais apakšaktivitātei pieejamais publiskais finansējums ir 1 424 999 euro, un maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 100 procentu no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1350)

5. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Ierobežotu projektu iesniegumu atlasi atbildīgā iestāde organizē par visu apakš­aktivitātei pieejamo finansējumu. Atbildīgajai iestādei ir tiesības atkārtoti orga­nizēt projektu iesniegumu atlases kārtu, ja apakšaktivitātes ierobežotajā projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegtais projekta iesniegums ir noraidīts.

6. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

6.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

6.1.1. izstrādā, apstiprina un ievieto savā tīmekļa vietnē projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas;

6.1.2. izstrādā un apstiprina projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

6.1.3. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

6.1.4. izstrādā un apstiprina komisijas reglamentu;

6.1.5. nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

6.1.6. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

6.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

6.3. saskaņo šo noteikumu 58.punktā minētos projekta grozījumus;

6.4. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

6.5. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 4.punktā minētais pieejamais finansējums apakšaktivitātes īstenošanai, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī.

7. Apakšaktivitātes ietvaros sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

7.1. piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā šo noteikumu 40.punktā minēto vienas vienības izmaksu piemērošanas metodiku;

7.2. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā vieno­šanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projektu saskaņā ar šiem no­­teikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību un iesniedz minēto vienošanās projektu saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

7.3. slēdz ar finansējuma saņēmēju vienošanos un nosaka projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam;

7.4. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

7.5. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par projekta īstenošanai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem;

7.6. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

7.7. sagatavo un iesniedz atbildīgajā iestādē informāciju par apakš­aktivitātes īstenošanu un tai pieejamā finansējuma apguvi;

7.8. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

7.9. sagatavo Eiropas Sociālā fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

7.10. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

7.11. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vieno­šanās nosacījumiem un to izpildi;

7.12. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 57. un 58.punktā minētos nosacījumus;

7.13. uzkrāj datus par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

7.14. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par noslēgto vienošanos ar finansējuma saņēmēju.

8. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Atbalstāmās darbības un prasības projekta iesniedzējam

9. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

9.1. visu akreditēto studiju programmu kvalitātes, savstarpējās pārklā­šanās, resursu pietiekamības un ilgtspējas izvērtēšana, tai skaitā nosakot kvalitatīvākās studiju programmas ar atbilstošu kapacitāti un atbilstošiem kvantitatīviem un kvalitatīviem darbības rezultātiem to turpmākai īstenošanai un ilgtspējai;

9.2. visu akreditēto studiju programmu starptautiskās konkurētspējas izvērtēšana, nosakot kvalitatīvākās, eksportspējīgās studiju programmas;

9.3. priekšlikumu sagatavošana pa studiju virzieniem sagrupētu studiju programmu turpmākai pilnveidei, uzlabošanai, attīstībai, konsolidācijai, slēg­šanai, starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, resursu efektīvai izmantošanai un finansēšanai no valsts budžeta līdzekļiem.

10. Projekta iesniedzēja ir Augstākās izglītības padome (turpmāk – projekta iesniedzējs).

11. Projekta iesniedzējs projektu īsteno sadarbībā ar Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centru un augstākās izglītības institūcijām.

12. Projekta īstenošanā var tikt iesaistīti arī citi sadarbības partneri, pamatojot to izvēli, tai skaitā norādot konkrēto sadarbības partneru iesaistes nepieciešamību un to kompetences atbilstību projektā plānotajām aktivitātēm.

III. Projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana

13. Atbildīgā iestāde 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) apakšaktivitātes ietvaros šo noteikumu 10.punktā minētajam projekta iesnie­dzējam.

14. Uzaicinājumā norāda:

14.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu;

14.2. iesniedzamo projekta iesnieguma eksemplāru skaitu, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā;

14.3. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

14.4. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

14.5. projektam pieejamo finansējuma apmēru;

14.6. citu informāciju, kuru atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu norādīt uzaicinājumā.

15. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

15.1. vienā projektu iesniegumu atlases kārtā atļauts iesniegt vienu pro­jekta iesniegumu;

15.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums) un šādi pielikumi:

15.2.1. projekta iesniedzēja sagatavots finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (2.pielikums);

15.2.2. sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (3.pielikums);

15.2.3. nosacījumu projekts studiju programmu gru­pēšanai pa studiju virzieniem un studiju programmu kvalitātes, savstarpējās pārklā­šanās, resursu pietiekamības un ilgtspējas izvērtēšanai, kas izstrādāts sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju;

15.2.4. kārtības projekts, kādā finansējuma saņēmējs nodrošina eks­pertu atlasi studiju programmu grupēšanai pa studiju virzieniem un studiju pro­grammu kvalitātes, savstarpējās pārklāšanās, resursu pietiekamības un ilgtspējas izvērtēšanai;

15.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona. Ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarota persona, tam pievieno attiecīgo pilnvarojumu.

16. Šo noteikumu 15.2.3.apakšpunktā minētajā nosacījumu projektā projekta iesniedzējs iekļauj informāciju par to, kādas prasības un kādi principi jāievēro studiju programmu grupēšanā tematiskajos virzienos sadalījumā pa studiju programmu veidiem, izglītības līmeņiem un augstākās izglītības iestādēm un studiju programmu kvalitātes, savstarpējās pārklā­šanās, resursu pietiekamības un ilgtspējas izvērtēšanā.

17. Projekta iesniedzējs:

17.1. projekta iesnieguma veidlapas saturu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

17.2. projekta iesnieguma veidlapu aizpilda atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

18. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

18.1. papīra formā, visus dokumentus ievietojot iepakojumā un iepakojumu aizzīmogojot;

18.2. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ievērojot šādas prasības:

18.2.1. elektroniskais dokuments ir izstrādāts DOC, XLS vai PDF datņu formātā;

18.2.2. projekta iesnieguma veidlapa ir parakstīta atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un apliecināta ar laika zīmogu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām.

19. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz pēc projekta iesnieguma saņemšanas vai 10 darbdienu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

20. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegtos projektu iesniegumus izvērtē komisija. Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Zemkopības ministrijas un Veselības ministrijas pārstāvjus. Komisijas sastāvā var iekļaut arī Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjus.

21. Komisijas sēdēs novērotāja statusā (bez balsstiesībām) var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji. Komisija var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balsstiesībām).

22. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts komisijas reglaments.

23. Uzsākot darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām. Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā, īstenošanā un īstenošanas uzraudzībā iesaistītajai personai normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

24. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums), ievērojot šos noteikumus un normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īste­nošanu un īstenošanas uzraudzību.

25. Vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, tad – atbilstības kritērijiem un kvalitātes kritērijiem.

26. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) un "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

V. Lēmuma pieņemšana un paziņošana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu

27. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu apstiprināt projekta iesniegumu, ja tā atbilstība visiem šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem novērtēta ar "Jā", kā arī vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem projekta iesniegums ir saņēmis vismaz piecus punktus.

28. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt un tālāk nevērtēt projekta iesniegumu, ja:

28.1. projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 4.pielikuma 1.1., 1.2., 1.3. vai 1.4.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

28.2. projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 4.pielikuma 2.1. vai 2.2.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

28.3. vērtējumā par atbilstību kaut vienam no šo noteikumu 4.pielikuma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. vai 3.5.apakšpunktā minētajiem projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem saņemts mazāk par vienu punktu;

28.4. projekta iesniegums kvalitātes kritēriju kopvērtējumā saņēmis mazāk par pieciem punktiem.

29. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

29.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15. vai 2.16.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

29.2. izmaksu precizēšana ar nosacījumu, ka šo noteikumu 42., 43. un 44.punktā mi­nē­tais izmaksu ierobežojums netiek pārsniegts;

29.3. izmaksu precizēšana ar nosacījumu, ka izmaksas atbilst šo noteikumu 41.punktā minētajam vienas vienības izmaksu aprēķinam un nepārsniedz šo noteikumu 41.1. un 41.2.apakšpunktā minētos izmaksu ierobežojumus, ja projekta iesniedzējs plāno piemērot šo noteikumu 40.punktā minēto vienas vienības izmaksu metodi;

29.4. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veik­šana, kas saistīta ar šo noteikumu 29.1., 29.2. un 29.3.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildi, lai noslēgtu vienošanos.

(Grozīts ar MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.187)

30. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas nosūta:

30.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

30.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska doku­menta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

31. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un rakstiski iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījuma izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

32. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā no lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktā termiņa beigām izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).

33. Ja projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprinā­šanu ar nosacījumu noteiktajā termiņā ir izpildījis tajā ietvertos nosacījumus un atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs, projekta iesniegums uzskatāms par apstiprinātu un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

33.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

33.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

34. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta to projekta iesniedzējam.

35. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts, sadarbības iestāde slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

36. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas iedala šādās izmaksu pozīcijās:

36.1. projekta netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un ko plāno kā vienu izmaksu pozīciju;

36.2. projekta tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm:

36.2.1. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 9.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

36.2.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

36.2.3. projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas.

37. Šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

37.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

37.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

37.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

37.4. telpu īres un nomas izmaksas;

37.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaim­niekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

37.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

37.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

37.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas.

38. Šo noteikumu 37.punktā minētajām izmaksām piemēro netiešo izmaksu nemainīgo likmi atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

39. Šo noteikumu 36.2.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

39.1. atlīdzības izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajiem Latvijas ekspertiem un citiem speciālistiem, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

39.2. atlīdzības kompensācija projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajiem Latvijas ekspertiem par periodu, ko strādā projekta ietvaros, atbilstoši darba samaksai pamatdarba vietā;

39.3. komandējumu un iekšzemes darba braucienu izdevumi šo noteikumu 39.1. un 39.2.apakšpunktā minētajām personām nokļūšanai augstākās izglītības iestādēs;

39.4. kompensācija projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajiem ārvalstu ekspertiem par uzturēšanās izmaksām Latvijā, kurām var piemērot šo noteikumu 40.punktā minēto vienas vienības izmaksu;

39.5. kompensācija par transporta izmaksām šo noteikumu 39.4.apakšpunktā minētajiem ārvalstu ekspertiem nokļūšanai Latvijā;

39.6. projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamā informācijas tehno­loģiju aprīkojuma īres izmaksas (datortehnika, programmatūra, printeris, datu glabāšanas aprīkojums);

39.7. projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamā darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

39.8. datubāzes izveides un attīstības izmaksas, kurā apkopota informācija par studiju programmu, sagrupētu pa izglītības tematiskajām jomām un lī­meņiem, uzlabošanu, attīstību, konsolidāciju, slēg­šanu, starptautiskās konkurēt­spējas vei­cināšanu, resursu efektīvu izman­tošanu un finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem;

39.9. pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu;

39.10. ar semināru organizēšanu un norisi saistītas izmaksas, tai skaitā telpu īres izmaksas, ja semināra rīkošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja un projekta īstenošanas sadarbības partnera juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses.

40. Lai šo noteikumu 39.4.apakšpunktā minētajām izmaksām finansējuma saņēmējs varētu piemērot vienas vienības izmaksu metodi, sadarbības iestāde izstrādā vienas vienības izmaksu piemērošanas metodiku. Vienas vienības izmaksu piemērošanas metodikā norāda detalizētu vienas vienības izmaksu aprēķinu, tai skaitā aprēķina pamatojumu, kā arī prasības vienas vienības izmaksu pamatojošai dokumentācijai un maksājumu veikšanas kārtību, un to iekļauj vienošanās nosacījumos. Vienas vienības izmaksu metodes piemērošanas kārtību atbilstoši šiem noteikumiem paredz vienošanās nosacījumos un projekta īstenošanas laikā to nemaina.

41. Uzturēšanās izmaksu kompensācijas vienas vienības izmaksas:

41.1. šo noteikumu 39.4.apakšpunktā minētajam ārvalstu ekspertam, kurš Latvijā uzturas vismaz vienu pilnu diennakti, – EUR 211 diennaktī, un vienas vienības izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

K = V x D, kur

K – kompensācijas izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajam ekspertam;

V – EUR 211– vienas diennakts izmaksu kompensācija;

D – dienu skaits;

41.2. šo noteikumu 39.4.apakšpunktā minētajam ārvalstu ekspertam, kurš Latvijā uzturas mazāk par vienu pilnu diennakti, – EUR 105,50 dienā.

42. Šo noteikumu 36.2.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz 0,5 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

43. Šo noteikumu 36.2.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz 1423 euro.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1350)

44. Šo noteikumu 39.10.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz trīs procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

45. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

46. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kuras nav minētas šo noteikumu 36. vai 45.punktā.

47. Finansēšanai apakšaktivitātes ietvaros nav attiecināmas izmaksas, kuras:

47.1. neatbilst šo noteikumu 42., 43. un 44.punktā minētajam izmaksu apmēra ierobežojumam;

47.2. neatbilst šo noteikumu 41.punktā minētajam vienas vienības izmaksu aprēķinam un šo noteikumu 41.1. un 41.2.apakšpunktā minētajam izmaksu apmēra ierobežojumam, ja finansējuma saņēmējs piemēro šo noteikumu 40.punktā minēto vienas vienības izmaksu metodi;

47.3. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 36.2.3.apakšpunktā minētās projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kuras ir attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas) vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēnesi pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

47.4. nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

47.5. neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei, un nav saistītas ar projekta īstenošanas aktivitātēm.

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

48. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu uzsāk ne vēlāk kā mēnesi pēc vienošanās noslēgšanas dienas un projektu īsteno ne ilgāk kā 24 mēnešus no vienošanās noslēgšanas dienas. Projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

49. Šo noteikumu 9.punktā minēto darbību īstenošanai finansējuma saņēmējs nodrošina metodikas izstrādi studiju programmu grupēšanai pa studiju virzieniem, kā arī kritēriju un metodikas izstrādi studiju programmu kvalitātes, savstarpējās pārklāšanās, resursu pietiekamības un ilgtspējas izvērtēšanai, pirms tam metodiku un kritērijus saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

50. Katra studiju virziena izvērtēšanai finansējuma saņēmējs izveido ekspertu grupu. Ekspertu grupā iekļauj Latvijas ekspertus, kā arī vienu vai vairākus Latvijas Studentu apvienības pārstāvjus, kuru izglītības līmenis ir atbilstošs attiecīgo studiju programmu izvērtēšanai, un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvi, ja Latvijas Studentu apvienība un Latvijas Darba devēju konfederācija ir deleģējusi pārstāvi, un vismaz vienu starptautisko ekspertu no ārvalstīm, kuram ir pieredze studiju programmu izvērtēšanā attiecīgajos studiju virzienos. Vienam Latvijas Studentu apvienības deleģētajam pārstāvim ir jābūt augstākās izvērtējamās studiju programmas līmeņa studentam.

51. Finansējuma saņēmējs nodrošina ekspertu atlasi, prioritāri izvēloties ekspertus, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

51.1. ekspertam ir doktora grāds vai profesora (asociētā profesora) akadēmiskais amats attiecīgajā studiju virzienā;

51.2. ekspertam ir ne mazāk kā 10 gadu pieredze praktiskā darbā attiecīgajā studiju virzienā;

51.3. ekspertam ir pieredze Latvijas studiju programmu izvērtēšanā attiecīgajā studiju virzienā.

52. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka, uzsākot darbu, eksperti paraksta apliecinājumu, ka to darbībā nav interešu konflikta.

53. Eksperts, kas saņem atlīdzību projekta aktivitāšu īstenošanā, nedrīkst saņemt atalgojumu savā pamatdarbā par laiku, kas nostrādāts projektā. Par projektā nostrādāto laiku eksperts aizpilda darba laika uzskaites tabulu, kurā norāda, cik stundu pavadīts, īstenojot projekta aktivitātes.

54. Finansējuma saņēmējs nodrošina vienotu nosacījumu piemērošanu studiju programmu grupēšanai pa studiju virzieniem un studiju programmu kvalitātes, resursu pietiekamības un ilgtspējas izvērtēšanai visās augstākās izglītības iestādēs.

55. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālo informāciju par projekta īstenošanu.

56. Finansējuma saņēmējs nodrošina projektā sasniegto rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, noteiktajam periodam.

57. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, izņemot šo noteikumu 58.punktā minētos gadījumos.

58. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

58.1. projekta mērķi;

58.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

58.3. projekta sasniedzamajiem iznākuma un rezultātu rādītājiem;

58.4. projekta kopējo izmaksu sadalījumu pa gadiem;

58.5. projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņu.

59. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt projekta izmaksu pārdali:

59.1. starp šo noteikumu 39.1., 39.2., 39.3., 39.4. (ja nepiemēro vienas vienības izmaksu metodi), 39.5., 39.6., 39.7., 39.8., 39.9., 39.10. un 36.2.2.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas un ievērojot šo noteikumu 42.punktā noteikto izmaksu apmēra ierobežojumu;

59.2. šo noteikumu 39.1., 39.2., 39.3., 39.4. (ja nepiemēro vienas vienības izmaksu metodi), 39.5., 39.6., 39.7., 39.8., 39.9., 39.10. un 36.2.2.apakšpunktā minēto izmaksu ietvaros.

60. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 59.punktā minētās izmak­su pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nenotikušu, par to informējot finansējuma saņēmēju.

61. Projekta īstenošanas uzraudzībai finansējuma saņēmējs izveido uzraudzības komiteju un uzaicina Izglītības un zinātnes ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Kultūras ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Zinātņu padomi, Rektoru padomi, Latvijas Studentu apvienību un Latvijas Jauno zinātnieku apvienību deleģēt pārstāvjus. Uzraudzības komiteja darbojas saskaņā ar tās apstiprinātu nolikumu.

62. Finansējuma saņēmējs reizi ceturksnī nodrošina projekta ieviešanas progresa un sasniegto rezultātu apspriešanu ar uzraudzības komiteju.

63. Ja finansējuma saņēmējs nenodrošina finansējuma apguvi vienošanās nosacījumos paredzētajā apmērā un termiņos vai nepilda citas vienošanās nosacījumos paredzētās saistības, sadarbības iestāde informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības politikas instrumentu vai ārvalstu finanšu palīdzības asignējumu apturēšanas, atjaunošanas vai atsaukšanas kārtību. Šajā gadījumā sadarbības iestādei ir tiesības lemt par projekta finansējuma samazināšanu vai projekta (vienošanās) izbeigšanu, iepriekš to saskaņojot ar atbildīgo iestādi.

VIII. Noslēguma jautājums

64. Ja nav apgūts šo noteikumu 4.punktā minētais apakšaktivitātes ierobežotas atlases kārtai pieejamais finansējums, atlikušo finansējumu novirza atbilstoši normatīvajam aktam par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1058

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1058
Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm

Projekta nosaukums_______________________

Projekta iesnieguma reģ. Nr._________________

Projekta iesniedzēja nosaukums_____________


Kods

Koda nosaukums

20_.gada summa

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

 

1000–9000

Izdevumi– kopā

 

 

 

 

 

1000–4000;
6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

 

 

 

 

 

1000-2000

Kārtējie izdevumi

 

 

 

 

 

1000

Atlīdzība

 

 

 

 

 

1100

Atalgojums

 

 

 

 

 

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas

 

 

 

 

 

2000

Preces un pakalpojumi

 

 

 

 

 

6000

Sociālie pabalsti

5000

Pamatkapitāla veidošana

7000

Valsts budžeta transferti, dotācijas, mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība

Atbildīgā amatpersona   

Z.v.*

 Grāmatvedis   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)   (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Informācija par paraksttiesīgajām amatpersonām (saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra instrukciju Nr.17 "Maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē")

 

1. Vārds, uzvārds 
Amats 
Personas kods 

Pilnvarojums (pirmais vai otrais paraksts)

 
Pilnvaru termiņš (norādīt laikposmu) 

 2.

...

Kontakttālrunis___________________________

Sagatavošanas datums*_____________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "Zīmoga vieta" ("z.v.") un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1058
Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

____.gada ____.______________

  

(partnera nosaukums)

tā pārstāvja 

(amats, vārds, uzvārds)

personā, kas rīkojas saskaņā ar __________________________________________, apliecina, ka ir iepazinies ar darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.prioritātes "Augstākā izglītība un zinātne" 1.1.2.pasākuma "Augstākās izglītības attīstība" 1.1.2.2.aktivitātes "Atbalsts augstākās izglītības studiju uzlabošanai" 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta iesniegumu

  

(projekta nosaukums)

pirms tā iesniegšanas Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk – ministrija) un izpratis savus uzdevumus projekta īstenošanā.

Sadarbības partneris pilnvaro 
 

(projekta iesniedzēja nosaukums)

iesniegt projekta iesniegumu ministrijā, pārstāvēt partnerībā iesaistīto sadarbības partneri sarunās ar ministriju, slēgt vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu un iesniegt finanšu plānus un pārskatus Valsts izglītības attīstības aģentūrā, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts.

Sadarbības partneris apliecina, ka, ja projekts tiks apstiprināts, piedalīsies projekta īstenošanā un nodrošinās sadarbības partnerim uzticēto uzdevumu veikšanu, ievērojot labas partnerības principus.

Pilnvara ir izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām un ir derīga no šā apliecinājuma apstiprināšanas līdz projekta gala pārskata apstiprināšanai.

Partnera pārstāvis

       

(amats)

(paraksts*)

(vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1058
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.187)

Darbības programmas numurs un nosaukums1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
Prioritātes numurs un nosaukums1.1. Augstākā izglītība un zinātne
Pasākuma numurs un nosaukums1.1.2. Augstākās izglītības attīstība
Aktivitātes numurs un nosaukums1.1.2.2. Atbalsts augstākās izglītības studiju programmu uzlabošanai
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums1.1.2.2.1. Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana
Projektu iesniegumu atlases veidsIerobežota projektu iesniegumu atlase (1.kārta)
Atbildīgā iestādeIzglītības un zinātnes ministrija

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/Nē)

1.1.Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

N

1.2.Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

N

1.3.Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

N

1.4.Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

N

1.5.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas

P

1.6.Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā, nepieciešamajā projekta iesnieguma eksemplāru skaitā (iesnieguma oriģināls un kopijas (ja paredzētas) ir cauršūts (caurauklots)), vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

P

1.7.Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona

P

1.8.Projekta iesniegumam ir pievienoti visi normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu minētie pielikumi

P

1.9.Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajam projekta īstenošanas periodam

P

1.10.Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos

P

1.11.Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums nepārsniedz normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto pieļaujamo apmēru

P

1.12.Projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto maksimālo attiecināmo izmaksu summu

P

1.13.Projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām

P

1.14.Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām

P

1.15.Projekta iesniegumā plānotās projekta īstenošanas izmaksas nepārsniedz normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktos izmaksu ierobežojumus

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/Nē)

2.1.Projekta iesniedzēja ir Augstākās izglītības padome

N

2.2.Projekta mērķis atbilst apakšaktivitātes mērķim – uzlabot studiju programmu atbilstību tautsaimniecības vajadzībām, izstrādāt jaunas studiju programmas un kursus un pilnveidot akadēmiskā personāla kvalifikāciju, veicināt resursu konsolidāciju un augstākās izglītības kvalitāti, efektivitāti un starptautisko konkurētspēju

N

2.3.Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības

P

2.4.Projektā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

P

2.5.Projektā paredzētās darbības atbilst normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām atbalstāmajām darbībām

P

2.6.

Projektā paredzēts veikt:

1) augstākās izglītības programmu kvalitātes, savstarpējās pārklāšanās, resursu pietiekamības un ilgtspējas izvērtējumu, tai skaitā nosakot kvalitatīvākās augstākās izglītības programmas ar atbilstošu kapacitāti un atbilstošiem kvantitatīviem un kvalitatīviem darbības rezultātiem to turpmākai īstenošanai un ilgtspējai

2) augstākās izglītības programmu starptautiskās konkurētspējas izvērtējumu, nosakot kvalitatīvākās, eksportspējīgās augstākās izglītības programmas

P

2.7.Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu

P

2.8.Projekta īstenošanā kā sadarbības partneris ir iesaistīts Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs

P

2.9.Projekta īstenošanas uzraudzībai ir paredzēts izveidot uzraudzības komiteju, kurā iekļauti pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un ministrijām, kuru padotībā atrodas augstākās izglītības institūcijas

P

2.10.Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi formulēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām)

P

2.11.Projekta rezultātā ir paredzēts izstrādāt konkrētus priekšlikumus augstākās izglītības programmu uzlabošanai, konsolidācijai, slēgšanai vai turpināšanai un augstākās izglītības programmu turpmākai finansēšanai no valsts budžeta, kā arī priekšlikumus augstākās izglītības programmu starptautiskās konkurētspējas uzlabošanai

P

2.12.Projektā paredzēts reizi ceturksnī prezentēt projekta ieviešanas progresu un apspriest sasniegtos rezultātus ar projekta īstenošanas uzraudzības komiteju

P

2.13.Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām

P

2.14.Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas atbilstoši laikposmam, kas noteikts normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanuP
2.15.Projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta mērķus un īstenotu plānotās darbībasP
2.16.Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasībāmP

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums
(punktu skala)

3.1.Projekta īstenošanā iesaistīto augstākās izglītības institūciju skaits:

Jāsasniedz
vismaz 1 punkts

1) mazāk nekā 40 augstākās izglītības institūciju

0

2) 40–45 augstākās izglītības institūcijas

1

3) 46–50 augstākās izglītības institūciju

2

4) vairāk nekā 50 augstākās izglītības institūciju

3

3.2.Izvērtēto augstākās izglītības programmu skaits, īstenojot projektu:

Jāsasniedz
vismaz 1 punkts

1) mazāk nekā 550 augstākās izglītības programmu

0

2) 550–600 augstākās izglītības programmu

1

3) 601–650 augstākās izglītības programmu

2

4) Vairāk nekā 650 augstākās izglītības programmu

3

3.3.Projekta gatavība uzsākšanai:

Jāsasniedz
vismaz 1 punkts

1) nav izstrādāti nosacījumi augstākās izglītības programmu grupēšanai pa studiju virzieniem un programmu kvalitātes, resursu pietiekamības un ilgtspējas izvērtēšanai

0

2) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir izstrādāti detalizēti nosacījumi augstākās izglītības programmu grupēšanai pa studiju virzieniem un programmu kvalitātes, resursu pietiekamības un ilgtspējas izvērtēšanai

1

3) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir izstrādāti detalizēti nosacījumi augstākās izglītības programmu grupēšanai pa studiju virzieniem un programmu kvalitātes, resursu pietiekamības un ilgtspējas izvērtēšanai un sagatavots metodikas projekts ekspertiem izglītības programmu grupēšanai

2

4) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir izstrādāti detalizēti nosacījumi augstākās izglītības programmu grupēšanai pa studiju virzieniem un programmu kvalitātes, resursu pietiekamības un ilgtspējas izvērtēšanai un sagatavots metodikas projekts ekspertiem programmu grupēšanai un metodikas projekts ekspertiem programmu izvērtēšanai

3

3.4.Augstākās izglītības programmu izvērtēšanai:

Jāsasniedz
vismaz 1 punkts

1) nav paredzēts izveidot vienotas neatkarīgu ekspertu grupas katram attiecīgajam studiju virzienam vai ir paredzēts izveidot vienotas neatkarīgu ekspertu grupas katram attiecīgam studiju virzienam, bet nav paredzēts katrā grupā iekļaut vismaz vienu starptautisko ekspertu no ārvalstīm

0

2) ir paredzēts izveidot vienotas neatkarīgu ekspertu grupas katram attiecīgajam studiju virzienam, katrā grupā iekļaujot vismaz vienu starptautisko ekspertu no ārvalstīm, kuram ir pieredze augstākās izglītības programmu izvērtēšanā attiecīgos studiju virzienos

1

3) ir paredzēts izveidot vienotas neatkarīgu ekspertu grupas katram attiecīgajam studiju virzienam, katrā grupā iekļaujot vismaz divus starptautiskos ekspertus no ārvalstīm, kuriem ir pieredze augstākās izglītības programmu izvērtēšanā attiecīgos studiju virzienos

2

3.5.Projekta īstenošanas risku (nepietiekama augstskolu iesaiste projekta īstenošanā, atbilstošu starptautisko ekspertu pieejamība nepieciešamajā laikā, nekvalitatīvs ekspertu grupas izvērtējums, iespējamais interešu konflikts, iesaistot Latvijas ekspertus izvērtējuma veikšanā, un citi riski) izvērtējums:

Jāsasniedz
vismaz 1 punkts

1) projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski vai projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi, un pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts

0

2) projekta iesniegumā ir izvērtēti iespējamie riski, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

1

3) projekta iesniegumā ir izvērtēti iespējamie riski, izstrādāts pasākumu plāns visu identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

2

Piezīmes.

1. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē ar noteiktu punktu skalu. Kritērijos, kur tas nepieciešams, ir norādīts minimālais punktu skaits, kas ir jāsasniedz, lai projekta iesniegums netiktu noraidīts. Kopējais kvalitātes kritēriju vērtēšanā sasniedzamais minimālais punktu skaits ir pieci punkti.

2. Projekta iesniegumus vērtē ar "Jā" un "Nē" saskaņā ar administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritēriju. Kritērijos, kas ir vērtējami ar "Jā" vai "Nē", ir divas vērtējuma iespējas:

N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida;

P – var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā.

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1058Pieņemts: 16.11.2010.Stājas spēkā: 04.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192, 03.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
222140
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2011","iso_value":"2011\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2010","iso_value":"2010\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2010.-11.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)