Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.675

Rīgā 2010.gada 22.novembrī (prot. Nr.64 71.§)
Par Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) darbības koncepciju

1. Atbalstīt Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas darbības koncepcijas (ierobežotas pieejamības informācija) (turpmāk – koncepcija) kopsavilkumā ietverto risinājuma pamatvariantu.

2. Noteikt Finanšu ministriju (Valsts ieņēmumu dienestu) par atbildīgo institūciju koncepcijas īstenošanā.

3. Finanšu ministrijai līdz 2016. gada 31. janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noslēguma pārskatu par sistēmas ieviešanu, konstatētajām problēmām un risinājumiem to novēršanai.

(Grozīts ar MK 01.10.2014. rīkojumu Nr.551)

4. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) ieviest muitas informācijas sistēmas atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
(Ministru kabineta
2010.gada 22.novembra
rīkojums Nr.675)
Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas darbības koncepcijas kopsavilkums

1. Risināmā jautājuma būtība

Lai paaugstinātu muitas kontroles un riska analīzes efektivitāti, samazinātu krāpniecības iespējas un vienkāršotu muitošanas procesu, samazinot muitas formalitāšu kārtošanai nepieciešamo laiku un izmaksas gan komersantiem, gan valsts iestādēm, tādējādi veicinot ekonomikas attīstību un legālu tirdzniecību, Eiropas Komisija (turpmāk – EK) un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstis pieņēmušas lēmumu veidot integrētu elektronisku informācijas apmaiņas sistēmu, kas pamatojas uz tirdzniecības sistēmām un šo sistēmu informācijas atkārtotu izmantošanu muitas vajadzībām. Atbilstoši minētajai stratēģijai EK un ES dalībvalstīm jāizstrādā elektroniskas sistēmas, kuras nodrošinās datu apmaiņu gan starp muitas iestādēm un komersantiem visās ES dalībvalstīs, gan starp muitas iestādēm un citām valsts institūcijām, kas iesaistītas preču muitošanas un kontroles procesā, tādējādi nodrošinot elektroniskas (jeb bezpapīru) muitas vidi (tā atbilstoši ES normatīvajiem aktiem jāievieš ES dalībvalstu muitas iestādēs līdz 2013.gadam).

Nodrošinot attiecīgo ES normatīvo aktu prasību izpildi, Latvijas muitā 2006.gadā uzsākta e-muitas projekta īstenošana. Saskaņā ar EK un ES dalībvalstu izstrādāto Daudzgadu stratēģisko e-muitas ieviešanas plānu e-muitas projekta ieviešana notiek vairākos posmos.

Iepriekšējā posmā, kas noslēdzās 2009.gada 1.jūlijā, ieviesta Eksporta kontroles sistēma un Importa kontroles sistēma, kas nodrošina eksporta deklarāciju, kā arī izvešanas un ievešanas kopsavilkuma deklarāciju elektronisku iesniegšanu un apstrādi, automātisku riska analīzi atbilstoši Kopienas riska kritērijiem un elektronisku datu apmaiņu starp ES dalībvalstīm. Līdz ar jaunajām sistēmām – Eksporta kontroles sistēmu un Importa kontroles sistēmu – Latvijas muitā tika ieviesta jauna komersanta lietotāja saskarne, kas nodrošina TIR/tranzīta deklarāciju elektronisku iesniegšanu. Sistēmās tiek integrēta Komersantu reģistrācijas un identifikācijas sistēma (EORI), kas sasaistīta ar EK centrālo Ekonomisko operatoru sistēmu (EOS) un nodrošina datu apmaiņu par Latvijā un citās ES dalībvalstīs Komersantu reģistrācijas un identifikācijas sistēmā (EORI) reģistrētām personām, tai skaitā atzītajiem komersantiem.

Koncepcijas informatīvajā daļā secināts, ka saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām līdz 2013.gadam jāturpina e-muitas ieviešana, īstenojot turpmākos projekta posmus. Turpinot elektronizēt muitas procesus, uz pirmajā posmā izstrādāto sistēmu bāzes tiks ieviestas jaunas muitas informācijas sistēmas, tādējādi veidojot vienotu elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu (EMDAS).

EMDAS projekta ietvaros paredzēts izstrādāt:

1) Automatizēto eksporta sistēmu (komersantu un muitnieku saskarnes);

2) Automatizēto importa sistēmu (komersantu un muitnieku saskarnes);

3) Tranzīta kontroles sistēmu (muitnieku saskarne TIR/tranzīta procedūru apstrādei, kā arī ar vienkāršotām tranzīta procedūrām papildinātas komersanta un muitnieku saskarnes);

4) Galvojumu administrēšanas sistēmu visām muitas procedūrām;

5) paplašinātu Komersantu reģistrācijas un identifikācijas sistēmu (EORI);

6) "Viena loga" sistēmu, paredzot elektronisku datu apmaiņu starp komersantiem un citām preču robežšķērsošanas un muitošanas procesā iesaistītajām iestādēm;

7) Vienotu elektronisko pieejas punktu, kas, īstenojot EMDAS projektu, nodrošinās iespēju komersantiem elektroniski iesniegt jebkuras ES dalībvalsts muitas iestādē muitas deklarācijas un pavaddokumentus (arī no sava uzņēmuma telpām). Tā ir saskarne starp komersantu sistēmām un ES dalībvalstu muitas informācijas sistēmām. Iesniegtos datus automātiski nosūtīs atbildīgajai muitas iestādei, kur tiks piegādātas preces, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī šī muitas iestāde atrodas.

Koncepcijas izstrādes mērķis ir risināt elektroniskas muitas vides ieviešanas jautājumu, mūsdienīgas informācijas sistēmas izveidei izmantojot jau ieviesto sistēmu platformu.

Projekta īstenošanas rezultātā:

1) tiks izpildītas šādu ES normatīvo aktu prasības:

● Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23.aprīļa Regula (EK) Nr. 450/2008, ar ko izveido Kopienas Muitas kodeksu (Modernizētais muitas kodekss);

● Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 15.janvāra Lēmums 70/2008 par elektronisku muitas un tirdzniecības vidi;

2) tiks nodrošināta elektroniska muitas informācijas apmaiņa starp komersantiem, ES dalībvalstu muitas iestādēm un citām kompetentajām iestādēm;

3) tiks nodrošināta vienota darba vide gan komersantiem, gan muitas darbiniekiem, tai skaitā iespēja komersantiem kārtot muitas formalitātes neatkarīgi no to atrašanās vietas un ES dalībvalsts;

4) harmonizējot un standartizējot iesniedzamos datus un esošos muitas procesus, tiks samazināts iesniedzamo datu un dokumentu apjoms, kā arī nodrošināta iespēja atkārtoti izmantot vienreiz iesniegto informāciju, tai skaitā to, kas nepieciešama arī citām kontrolējošām valsts iestādēm;

5) tiks paaugstināta muitošanas procesa, riska analīzes un kontroles efektivitāte, samazinātas krāpniecības iespējas;

6) gan valsts iestādēm, gan arī komersantiem samazināsies administratīvās izmaksas, kā arī paātrināsies finanšu līdzekļu aprite komersantiem (piemēram, pievienotās vērtības nodokļa atmaksu saņemšana, galvojumu atbrīvošana).

Ja līdz 2013.gadam netiks ieviesta elektroniska muitas vide, normatīvo aktu prasības nebūs izpildītas un valstij var tikt piemērotas soda sankcijas no ES puses. Tādējādi Latvija nevarēs pilnvērtīgi darboties Eiropas Kopienas muitas savienībā un aizsargāt tās ārējo ekonomisko robežu.

2. Risinājuma varianti

EMDAS ieviešanai iespējams izmantot pamatvariantu un alternatīvo variantu.

Pamatvariants

Uz esošās Eksporta kontroles sistēmas bāzes tiek izveidotas jaunās sistēmas un nodrošināta iespēja veikt nepieciešamās funkcijas.

Šis risinājuma variants paredz, ka sistēma jāizstrādā centralizēti, izmantojot vienotu infrastruktūru, kopīgus sistēmu funkcionālos apstrādes moduļus, paredzot vienotas lietotāja saskarnes un datubāzes, tajā pašā laikā nodrošinot sistēmas komponenšu neatkarīgu darbību. Visām EMDAS komponentēm ir jābūt loģiski neatkarīgām – ja viena no komponentēm nav pieejama, pārējām ir jābūt darboties spējīgām.

Alternatīvais variants

Jaunas elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas ieviešana.

Šis risinājuma variants paredz izstrādāt jaunu elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu.

Alternatīvā risinājuma galvenais trūkums ir tas, ka nepieciešams lielāks finansējums gan sistēmas izstrādei, sasaistei ar citām muitas informācijas sistēmām, gan arī sistēmu turpmākajai uzturēšanai, jo esošās Eksporta kontroles sistēmas ietvaros jau ir ieviesta liela daļa nodrošinājuma, kas nepieciešams EMDAS darbībai.

Finanšu ministrijas atbalstītais risinājuma variants

Finanšu ministrija atbalsta risinājuma pamatvariantu un uzskata to par optimālu modeli, lai izpildītu normatīvo aktu prasības un ieviestu elektronisku muitas vidi ar 2013.gadu.

Pamatvarianta īstenošana ir ekonomiski izdevīgāka par alternatīvā risinājuma ieviešanu, jo liela daļa EMDAS nepieciešamā nodrošinājuma jau ir ieviesta esošajā Eksporta kontroles sistēmā. Pamatvarianta īstenošana ir atbalstāma arī tādēļ, ka tam salīdzinājumā ar jaunas sistēmas ieviešanu nepieciešami ne vien mazāki finanšu, bet arī laika un cilvēku resursi.

3. Esošais un papildus nepieciešamais finansējums koncepcijas īstenošanai un paredzētais finansēšanas avots

EMDAS īstenošanai plānots izmantot Eiropas Savienības piešķirto finansējumu, piesakot projektu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu saņemšanai, kas tiks apgūti, īstenojot projektu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros. Projekta ieviešanai nepieciešami 3 073 369 lati.

Finanšu ministrs A.Vilks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) darbības koncepciju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 675Pieņemts: 22.11.2010.Stājas spēkā: 22.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 24.11.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
221663
{"selected":{"value":"01.10.2014","content":"<font class='s-1'>01.10.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.10.2014","iso_value":"2014\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.11.2010","iso_value":"2010\/11\/22","content":"<font class='s-1'>22.11.2010.-30.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.10.2014
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva