Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 15.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 9., 14.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 14., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 100., 155., 193.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Publiskas personas mantas atsavināšanas likums".

2. 1.pantā:

aizstāt 1.punktā vārdus "valsts (pašvaldību)" ar vārdiem "publiskas personas";

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) publiskas personas iestāde (turpmāk - iestāde) - šā likuma izpratnē arī tiesu un prokuratūras iestādes;";

izslēgt 10.punktu;

aizstāt 11.punkta ievaddaļā vārdus "valstij vai pašvaldībai" ar vārdiem "publiskai personai";

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) atsavināšanas ierosinājums - šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas iesniegums, kurš noformēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kuru reģistrējusi attiecīgā publiskā persona vai kurš reģistrēts publiskas personas iestādē un uz kuru pamatojoties publiska persona vai tās iestāde var uzsākt publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu."

3. 2.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā.";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "valstij vai pašvaldībai" ar vārdiem "publiskai personai";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā likuma noteikumi nav piemērojami Valsts meža dienesta apsaimniekotajos zinātniskās izpētes mežos, valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži", Dabas aizsardzības pārvaldes un valsts izglītības iestādes, kura īsteno profesionālās izglītības programmas mežsaimniecības izglītības programmu grupā, apsaimniekotajos valsts mežos iegūtās produkcijas atsavināšanai. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži", Valsts meža dienests, Dabas aizsardzības pārvalde un valsts izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās izglītības programmas mežsaimniecības izglītības programmu grupā, ar lietotāja tiesībām (Civillikuma 1195.-1200.pants) iegūst un par iespējami augstāko cenu atsavina valsts mežu produkciju. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" maksā valsts pamatbudžetā valstij piekritīgo peļņas daļu (dividendi) no valsts mežu produkcijas atsavināšanas rezultātā iegūtās peļņas Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Valsts meža dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes un valsts izglītības iestādes, kura īsteno profesionālās izglītības programmas mežsaimniecības izglītības programmu grupā, valsts mežu produkcijas atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti šo valsts budžeta iestāžu pašu ieņēmumos.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Attiecībā uz publiskas personas ārvalstī esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas procesuālo kārtību šo likumu piemēro tiktāl, ciktāl tā piemērošanu neierobežo attiecīgās ārvalsts normatīvie akti."

4. Aizstāt 3.pantā vārdus "valsts vai pašvaldība" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "publiska persona" (attiecīgā locījumā).

5. 4.pantā:

aizstāt vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas";

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.";

izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Publiskas personas kustamās mantas maiņu vai nodošanu piegādātājam, izdarot ieskaitu, attiecībā uz valsts kustamo mantu Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, bet attiecībā uz atvasinātas publiskas personas kustamo mantu - attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajos gadījumos var ierosināt, arī nenoskaidrojot publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai vai tās iestādēm nevajadzīgās kustamās mantas.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kārtību, kādā noskaidro publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai vai tās iestādēm nevajadzīgās mantas, kā arī mantas turētāja maiņas kārtību attiecībā uz valsts mantu nosaka Ministru kabinets, bet attiecībā uz atvasinātas publiskas personas mantu - attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija."

6. 5.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu - attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo īpašumu projekta galasaņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumu atļaut atsavināšanas ierosinājumā minētās publiskās personas mantas atsavināšanu vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu pieņem sešu mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas. Ja atsavināšanas ierosinājums saņemts par zemes starpgabalu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā, lēmumu par atļauju atsavināt zemes starpgabalu attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem sešu mēnešu laikā no dienas, kad zemes starpgabals ierakstīts zemesgrāmatā.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija divu mēnešu laikā pēc tam, kad šā likuma 4.panta ceturtās daļas 3. un 4.punktā minētās personas noteiktā kārtībā ir iesniegušas atsavināšanas ierosinājumu par atvasinātas publiskas personas īpašumā esošiem apbūvētiem zemesgabaliem, pievienojot visus dokumentus, kas apliecina personas pirmpirkuma tiesības, pieņem lēmumu par attiecīgā zemesgabala pārdošanu."

7. 6.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "valsts vai pašvaldības iestādes" ar vārdiem "publiskas personas vai tās iestādes";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija."

8. Aizstāt 7.pantā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas".

9. 8.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta."

10. Izteikt 9.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija.

(3) Kustamās mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta."

11. 10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pašvaldības domes" ar vārdiem "atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas";

aizstāt otrajā daļā vārdus "likumam "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"" ar vārdiem "Publisko iepirkumu likumam".

12. 11.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "valsts un pašvaldību" ar vārdiem "publiskas personas";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 2500 latus, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1000 latus, - pašvaldības revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota."

13. Aizstāt 14.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas".

14. 36.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Publiskas personas mantas nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu. Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu valsts vārdā paraksta finanšu ministrs vai viņa pilnvarota persona, atvasinātas publiskas personas vārdā - attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona, bet kustamās mantas pirkuma līgumu - publiskas personas vai tās iestādes, kuras valdījumā vai turējumā manta atrodas, vadītājs vai viņa pilnvarota persona vai kapitālsabiedrības, kuras valdījumā vai turējumā manta atrodas, pārvaldes institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona.";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas".

15. 37.pantā:

aizstāt vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sludinājums par valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav pašvaldība, mantas pārdošanu publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", bet par pašvaldības mantas pārdošanu - attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā."

16. 38.pantā:

aizstāt vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "likumu "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"" ar vārdiem "Publisko iepirkumu likumu".

17. 38.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Publiskas personas kustamo mantu var mainīt pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu, kas nepieciešama publiskas personas vai tās iestādes funkciju izpildes nodrošināšanai. Publiskas personas kustamās mantas maiņu pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu var piemērot, iepriekš neveicot pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "Publiskas personas";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Publiskas personas kustamās mantas maiņu izsludina publiskas personas vai tās iestādes mājaslapā internetā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiska persona vai tās iestāde izvēlas piedāvājumu publiskas personas kustamās mantas maiņai pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu."

18. Aizstāt 39.panta pirmajā daļā vārdus "Valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "Publiskas personas".

19. Izteikt 40.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lēmumu par publiskas personas mantas ieguldīšanu jaundibināmas kapitālsabiedrības pamatkapitālā pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, bet esošas kapitālsabiedrības pamatkapitālā - attiecīgi šā likuma 5. vai 6.pantā noteiktā institūcija (amatpersona)."

20. 41.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nekustamā īpašuma pirkuma vai maiņas līgumu valsts vārdā paraksta finanšu ministrs vai viņa pilnvarota persona, atvasinātas publiskas personas vārdā - attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona, bet kustamās mantas pirkuma vai maiņas līgumu - publiskas personas vai tās iestādes, kuras valdījumā vai turējumā manta atrodas, vadītājs vai viņa pilnvarota persona vai kapitālsabiedrības, kuras valdījumā vai turējumā manta atrodas, pārvaldes institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona.";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas".

21. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV nodaļa. Publiskas personas mantas nodošana bez atlīdzības".

22. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

"42.pants. (1) Valsts nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā. Ministru kabinets lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā nosaka, kādas atvasinātas publiskas personas funkcijas veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots, kā arī paredz nosacījumu, ka gadījumā, ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas funkciju veikšanai, atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij.

(2) Atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības var noteikt, kādas valsts pārvaldes funkcijas vai atvasinātas publiskas personas funkcijas veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots, kā arī paredzēt nosacījumu, ka gadījumā, ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots publiskas personas funkciju veikšanai, valsts vai atvasinātā publiskā persona, kurai nekustamais īpašums bez atlīdzības nodots, šo īpašumu bez atlīdzības nodod atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.

(3) Publiskas personas kustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts, atvasinātu publisku personu, kā arī citu publisko tiesību subjektu īpašumā.

(4) Publiskas personas kustamo mantu var dāvināt un ziedot citos likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā un gadījumos."

23. Aizstāt 43.pantā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas".

24. Aizstāt 44.pantā vārdus "Valsts vai pašvaldība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Publiska persona" (attiecīgā locījumā).

25. Aizstāt 44.1 pantā vārdus "pašvaldības dome" ar vārdiem "atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija".

26. 45.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts dzīvojamo māju, izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu, kā arī dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā nodot tās pašvaldības īpašumā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā valsts dzīvojamā māja vai dzīvokļa īpašums. Ja pašvaldības dome pieņem lēmumu par valsts dzīvojamās mājas vai dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā, to nodod bez atlīdzības pašvaldības īpašumā. Ja mēneša laikā attiecīgā pašvaldības dome nav pieņēmusi lēmumu vai atsakās pārņemt valsts dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu savā īpašumā, to atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Pašvaldībai nepiedāvā nodot tās īpašumā valsts dzīvojamo māju vai tās domājamo daļu" ar vārdiem "Pašvaldībai nepiedāvā nodot tās īpašumā valsts dzīvojamo māju".

27. Izteikt 47.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Publiskas personas mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaita attiecīgās publiskās personas budžetā."

28. Izslēgt pārejas noteikumu 5.punktu.

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 10.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.10.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011.Tēma: Komerctiesības; Pašvaldības; Nekustamais īpašums, būvniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 178, 10.11.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
220969
01.01.2011
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)