Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1009

Rīgā 2010.gada 26.oktobrī (prot. Nr.55 46.§)
Noteikumi par būvinspektoriem
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 30.panta astoto daļu

1. Noteikumi nosaka būvniecības (arī vides pieejamības) kontroles tiesību iegūšanas un anulēšanas kārtību, prasības personām, kuras vēlas kļūt par būvinspektoriem, kā arī būvinspektoru tiesības, pienākumus un profesionālās darbības uzraudzības kārtību.

2. Uz būvniecības (arī vides pieejamības) kontroles tiesību iegūšanu var pretendēt persona, kurai:

2.1. ir augstākā izglītība arhitektūras vai būvniecības jomā vai augstākā izglītība un vidējā speciālā izglītība arhitektūras vai būvniecības jomā;

2.2. ir pieredze arhitektūras vai būvniecības jomā, kas nav mazāka par:

2.2.1. pieciem gadiem pēc augstākās izglītības iegūšanas arhitektūras vai būvniecības jomā;

2.2.2. 10 gadiem pēc vidējās speciālās izglītības iegūšanas arhitektūras vai būvniecības jomā;

2.3. nav tādu atbilstoši normatīvo aktu prasībām fiksētu profesionālās darbības pārkāpumu pēdējo divu gadu laikā, kas radīja vai varēja radīt apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi.

3. Būvniecības (arī vides pieejamības) kontroles tiesības persona iegūst ar reģistrācijas dienu būvinspektoru reģistrā, un tās tiek piešķirtas uz nenoteiktu laiku.

4. Tiesības veikt būvniecības (arī vides pieejamības) kontroli pašvaldības teritorijā persona iegūst pēc darba līguma noslēgšanas par būvinspektora amata pienākumu pildīšanu.

5. Pašvaldība nav tiesīga slēgt darba līgumu par būvinspektora amata pienākumu pildīšanu pašvaldībā ar personu, kura nav reģistrēta būvinspektoru reģistrā.

6. Iesniegumu par reģistrāciju būvinspektoru reģistrā (1.pielikums) un dokumentus, kas apliecina personas atbilstību šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajām prasībām, persona iesniedz par būvniecības nozari atbildīgajā ministrijā (turpmāk – atbildīgā ministrija).

7. Personas atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē komisija, kas izveidota ar atbildīgās ministrijas rīkojumu un kuras sastāvā ir būvinspektoru profesionālās nevalstiskās organizācijas un atbildīgās ministrijas pārstāvji (turpmāk – komisija). Komisijas vērtējumam ir ieteikuma raksturs.

8. Lēmumu par personas reģistrāciju būvinspektoru reģistrā vai par atteikumu reģistrēt personu būvinspektoru reģistrā pieņem atbildīgā ministrija. Lēmumā ietver informāciju par komisijas vērtējumu un ministrijas argumentus, ja komisijas vērtējums nav ņemts vērā.

9. Šo noteikumu 8.punktā minēto lēmumu atbildīgā ministrija pieņem 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas. Ja komisijai personas izvērtēšanai nepieciešama papildu informācija, atbildīgā ministrija var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

10. Lēmumu par atteikumu reģistrēt personu būvinspektoru reģistrā pieņem, ja persona neatbilst šo noteikumu prasībām vai atbildīgās ministrijas noteiktajā termiņā nav iesniegusi pieprasīto papildu informāciju.

11. Atbildīgā ministrija uztur būvinspektoru reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību, ievērojot informācijas atklātību un datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

12. Pašvaldība 10 darbdienu laikā rakstiski vai elektroniski informē atbildīgo ministriju par darba tiesisko attiecību nodibināšanu vai izbeigšanu ar būvinspektoru, un par to tiek izdarīta attiecīga atzīme būvinspektoru reģistrā.

13. Būvinspektoru profesionālo darbību uzrauga atbildīgā ministrija. Atbildīgā ministrija:

13.1. izvērtē būvinspektora profesionālās darbības pārskatus un, ja nepieciešams, informē pašvaldību un būvinspektoru par veicamajiem pasākumiem būvinspektora profesionālās darbības uzlabošanai;

13.2. izskata sūdzības par būvinspektora rīcību;

13.3. ja nepieciešams, pieprasa profesionālās darbības pārskata skaidrojumu;

13.4. konstatējot, ka būvinspektors nav veicis kādu šo noteikumu 20.punktā vai citos normatīvajos aktos noteikto pienākumu un tādēļ būvniecības dalībnieki pārkāpj būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus, dod norādījumus būvinspektoram par šo pārkāpumu pārtraukšanu un turpmāko rīcību atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī par minēto situāciju informē pašvaldību.

14. Būvinspektoru profesionālās darbības izvērtēšanai uzraudzības ietvaros atbildīgā ministrija ir tiesīga sasaukt komisiju vērtējuma sniegšanai.

15. Konstatējot, ka būvinspektors atkārtoti neizpilda šo noteikumu 13.4.apakšpunktā minētos norādījumus, atbildīgā ministrija pēc iepazīšanās ar komisijas vērtējumu ir tiesīga lemt par būvinspektora izslēgšanu no būvinspektoru reģistra.

16. Atbildīgā ministrija par būvinspektora izslēgšanu no būvinspektoru reģistra rakstiski vai elektroniski informē pašvaldību un būvinspektoru.

17. Atbildīgās ministrijas lēmumu par atteikumu reģistrēt personu būvinspektoru reģistrā vai par personas izslēgšanu no būvinspektoru reģistra var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

18. Ja būvinspektors ir izslēgts no būvinspektoru reģistra saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu, viņš divus gadus nav tiesīgs atkārtoti pretendēt uz būvniecības (arī vides pieejamības) kontroles tiesībām. Ja būvinspektors atkārtoti ir izslēgts no būvinspektoru reģistra saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu, viņš piecus gadus nav tiesīgs atkārtoti pretendēt uz būvniecības (arī vides pieejamības) kontroles tiesībām.

19. Pašvaldība atbildīgās ministrijas noteiktajā termiņā informē atbildīgo ministriju par norādījumu izpildi un veiktajiem pasākumiem būvinspektora profesionālās darbības uzlabošanai.

20. Papildus citos normatīvajos aktos noteiktajām būvinspektora tiesībām un pienākumiem būvinspektoram ir pienākums:

20.1. informēt atbildīgo ministriju un sertificēšanas institūciju, kura speciālistu sertificējusi, par Būvniecības likuma 8.panta pirmajā daļā minētajās jomās sertificēto speciālistu profesionālās darbības pārkāpumiem;

20.2. kontrolēt būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentu esību būvlaukumā;

20.3. par būves pārbaudi sastādīt noteikta parauga atzinumu (2.pielikums);

20.4. līdz kārtējā gada 1.martam iesniegt atbildīgajā ministrijā savas profesionālās darbības pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu (3.pielikums).

21. Veicot šo noteikumu 20.punktā minētos pienākumus, būvinspektors ievēro normatīvo aktu prasības.

22. Pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā nosūta atbildīgajai ministrijai informāciju par attiecīgajā pašvaldībā nodarbinātajiem būvinspektoriem, norādot būvinspektora:

22.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu;

22.2. kontaktinformāciju;

22.3. pienākumu pildīšanas uzsākšanas laiku.

23. Atbildīgā ministrija šo noteikumu 22.punktā minēto informāciju iekļauj būvinspektoru reģistrā.

24. Šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz būvinspektoriem, kuri uzsākuši pildīt būvinspektora amata pienākumus pašvaldībā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kuru darba tiesisko attiecību pārtraukums ar pašvaldību nav ilgāks par sešiem mēnešiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1009
Iesniegums reģistrācijai būvinspektoru reģistrā
  

 

(vārds, uzvārds, personas kods)
  

 

(dzīvesvieta, tālrunis, e-pasts)

1. Izglītība

Izglītības iestāde

Mācību uzsākšanas un beigšanas gads

Iegūtā specialitāte

   
   
   

2. Pieredze (atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumu Nr.1009 "Noteikumi par būvinspektoriem" 2.2.apakšpunktam)

Darbavieta un tās kontaktinformācija

Darba uzsākšanas un beigšanas datums

Darba pienākumu apraksts

   
   
   

3. Papildu zināšanas (piemēram, kursi, semināri, sertifikāti)

 
 
 
 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un manā profesionālajā darbībā pēdējo divu gadu laikā nav bijuši pārkāpumi, kas radīja vai varēja radīt apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi.

Pielikumā (personas izglītību, pieredzi un papildu zināšanas apliecinošo dokumentu kopijas)

 
 
 
 

 

20__.gada ___.______________ 

Paraksts ________________________

   
Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1009

Ekonomikas ministrs A.Kampars
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1009

____________________ pilsētas/novada

būvinspektora ______________________________

profesionālās darbības pārskats

par 20__.gadu

1. Ziņas, kas raksturo būvniecību pilsētas/novada administratīvajā teritorijā:

1.1. izsniegtās būvatļaujas – _____ (skaits);

1.2. ekspluatācijā pieņemtās būves – _____ (skaits);

1.3. būvniecība vienkāršotā kārtībā (apliecinājuma kartes un tehniskās shēmas) – _____ (skaits).

2. Ziņas, kas raksturo būvinspektora darbību:

2.1. veiktās pārbaudes un sastādītie atzinumi – _____ (skaits)

Būves nosaukums
atbilstoši būvju klasifikācijai
(četru decimālzīmju līmenī)

Būvniecības veids
(jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija, vienkāršotā kārtība)

Adrese

   
   

2.2. apturēta būvniecība – _____ (skaits)

Būves nosaukums
atbilstoši būvju klasifikācijai
(četru decimālzīmju līmenī)

Būvniecības veids
(jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija, vienkāršotā kārtība)

Adrese

   
   

2.3. patvaļīgās būvniecības gadījumi:

2.3.1. būvniecība bez būvatļaujas – _____ (skaits)

Būves nosaukums
atbilstoši būvju klasifikācijai
(četru decimālzīmju līmenī)

Būvniecības veids
(jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija, vienkāršotā kārtība)

Adrese

   
   

2.3.2. atkāpes no būvprojekta – _____ (skaits)

Būves nosaukums
atbilstoši būvju klasifikācijai
(četru decimālzīmju līmenī)

Būvniecības veids
(jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija, vienkāršotā kārtība)

Adrese

   
   

2.4. izskatītās sūdzības un iesniegumi par būvniecības jautājumiem – _____ (skaits);

2.5. citu dokumentu sagatavošana – _____ (skaits).

3. Cita nepieciešamā informācija

 
 
 
 
 
 

Apliecinu, ka ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un to grozījumiem, kas stājušies spēkā 20__.gadā, esmu iepazinies.

 

20__.gada ___.______________ 

Paraksts ________________________

   
Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par būvinspektoriem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1009Pieņemts: 26.10.2010.Stājas spēkā: 04.11.2010.Zaudē spēku: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 03.11.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
220544
04.11.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)