Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta instrukcija Nr.17

Rīgā 2010.gada 26.oktobrī (prot. Nr.55 7.§)
Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta
noteikumu Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"
58.8., 60.10. un 74.17.1.apakšpunktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes (turpmāk – iestādes) sagatavo gada pārskatu par budžeta izpildi, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem.

II. Pārskata par budžeta izpildi sagatavošana

2. Sagatavojot gada pārskatu par budžeta izpildi, iestādes aizpilda Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" 18.pielikumā ietverto veidlapu Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi" (turpmāk – veidlapa Nr.2).

3. Aizpildot veidlapas Nr.2 aili "Likums/plāns gadam: likumā/plānā apstiprināts" un aili "Likums/plāns gadam: plāns ar izmaiņām", datus norāda atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam tajā noteikto rādītāju apjomā kopā pa iestādi un sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām.

(MK 23.10.2012. instrukcijas Nr.13 redakcijā)

4. Aizpildot veidlapas Nr.2 aili "Plāns tāmē gadam", iekļauj rādītājus pilnā apjomā atbilstoši budžeta ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām kategorijām (finansēšanas daļā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajai klasifikācijai). Papildu informācijas daļā norāda finansēšanas rādītājus pilnā apjomā atbilstoši papildu informācijas struktūrai. Iestādes izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt tāmē apstiprinātos plānotos izdevumu (atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) apjomus. Ailes "Plāns tāmē gadam" dati sakrīt ar ailes "plāns ar izmaiņām" attiecīgajiem datiem.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. instrukciju Nr.13)

5. Aizpildot veidlapu Nr.2 par budžeta veidu "Ziedojumi un dāvinājumi" un "Citu budžetu līdzekļi", neaizpilda aili "Likums/plāns gadam".

6. Aizpildot veidlapu Nr.2 par budžeta veidu "Citu budžetu līdzekļi", rindā "Cita informācija" norāda informāciju par institūciju, no kuras saņemti līdzekļi, – datumu, Ministru kabineta rīkojuma numuru.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. instrukciju Nr.13)

7. Veidlapu Nr.2 sagatavo kā:

7.1. ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes konsolidēto pārskatu (veidlapas Nr.2 rindā "Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums" norāda attiecīgās ministrijas vai centrālās valsts iestādes nosaukumu – "X ministrijas konsolidētais pārskats");

7.2. pārskatu par konsolidācijas posteņiem. Pārskatā norāda izslēgtos konsolidācijā iesaistītos viena budžeta veida iestāžu savstarpējos darījumus (ieņēmumu un izdevumu koriģēšanai) (veidlapas Nr.2 rindā "Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums" norāda attiecīgās ministrijas vai iestādes nosaukumu – "X ministrijas konsolidācijas posteņi");

7.3. iestādes kopsavilkuma pārskatu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai (veidlapas Nr.2 rindā "Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums" norāda attiecīgās ministrijas vai centrālās valsts iestādes nosaukumu – "X ministrijas kopsavilkums");

7.4. programmas un apakšprogrammas izpildi atbilstoši likuma par valsts budžetu kārtējam gadam struktūrai.

8. Veidlapas Nr.2 budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā F22010000 "Pieprasījuma noguldījums" ietver:

8.1. apakškodā F22010010 "Pieprasījuma noguldījumu palielinājums" – ar mīnusa (–) zīmi kā palielinājumu ieņēmumus (maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus, ārvalstu finanšu palīdzību, transfertus, ziedojumus un dāvinājumus, dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem), aizņēmumus, aizdevuma atmaksu, akcijas un citu līdzdalību komersantu pašu kapitālā (neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas pārdošanu) un kopieguldījumu fondu akciju pārdošanu;

8.2. apakškodā F22010020 "Pieprasījuma noguldījumu samazinājums" –ar plusa (+) zīmi kā samazinājumu izdevumus atbilstoši izdevumu ekonomiskajām kategorijām, aizņēmumu atmaksu, aizdevumus, akcijas un citu līdzdalību komersantu pašu kapitālā (neskaitot kopieguldījumu fondu akciju iegādi) un kopieguldījumu fondu akciju iegādi.

9. Iestādes naudas līdzekļu atlikumu iestādes kasē un naudu ceļā (pārskatam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu par skaidras naudas iemaksu iestādes kontā nākamajā saimnieciskajā gadā) norāda:

9.1. ieņēmumu daļā attiecīgajā budžeta ieņēmumu klasifikācijas 3.grupas "Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi" kodā 21.3.9.9 vai 21.4.9.9, vai 23.5.1.0;

9.2. finansēšanas daļā budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā F21010010 "Naudas līdzekļu palielinājums" ar mīnusa (–) zīmi;

9.3. papildu informācijas daļā par naudas līdzekļu atlikumu gada beigās no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;

9.4. par iepriekšējā pārskata periodā atzītajiem ieņēmumiem par naudas līdzekļu atlikumiem iestādes kasē un naudu ceļā, samazinot pārskata perioda ieņēmumus un uzrādot starpību ieņēmumu kodā 21.3.9.9 vai 21.4.9.9, vai 23.5.1.0.

10. Pamatbudžeta līdzekļus, kuri uz laiku atrodas deponēto līdzekļu kontos, kas veidojušies no valsts pamatbudžeta programmām vai apakšprogrammām, kurās iepriekšējā gada beigās bija saglabājies naudas līdzekļu atlikums no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (tai skaitā transfertiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem), norāda pie pamatbudžeta rindā "Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā" un "Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās".

11. Naudas līdzekļu atlikumu, kuru iestāde palielina vai samazina ar finansēšanas klasifikācijas kodu F2XX XXX XX, par iestāžu likvidēšanu, reorganizēšanu, programmas/apakšprogrammas atlikumu pārcelšanu uz citu ministriju, centrālo iestādi vai pašvaldību, kā arī neizmantoto valsts budžeta līdzekļu atgriešanu valsts budžetā, veidlapā Nr.2 norāda ieņēmumu daļas 5.grupas "Transferti" kodos 18.1.3.9 vai 19.5.5.0. Naudas līdzekļu atlikumu, kuru iestāde samazina ar finansēšanas klasifikācijas kodu F2XX XXX XX, veidlapā Nr.2 norāda izdevumu daļas 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodos 7139 vai 7460.

(MK 23.10.2012. instrukcijas Nr.13 redakcijā)

12. Ailē "Budžeta izpilde – pārskata periodā – PAVISAM" norādītie dati:

12.1. sakrīt ar ministrijas vai centrālās valsts iestādes un Valsts kases savstarpēji saskaņotiem datiem, kas norādīti Valsts kases kopsavilkumā par ieņēmumu, izdevumu ekonomiskās klasifikācijas un finansēšanas klasifikācijas kodiem sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām;

12.2. nesakrīt ar Valsts kases saskaņotajiem datiem par:

12.2.1. naudas līdzekļu atlikumu iestādes kasē un naudu ceļā uz pārskata perioda sākumu un beigām;

12.2.2. naudas līdzekļu atlikumu pārcelšanu ar finansēšanas klasifikācijas kodu F2XX XXX XX.

13. Veidlapā Nr.2 sniedz papildinformāciju:

13.1. par naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā (kods – AS) un gada beigās (kods – AB):

13.1.1. no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem (kods NL MP);

13.1.2. no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļiem un noguldījumiem (kods NL AFP);

13.1.3. no naudas līdzekļiem akcijām un citas līdzdalības komersantu pašu kapitālā (kods NL AKP);

13.1.4. no naudas līdzekļiem aizdevumiem (kods NL AIZD);

13.2. informatīvi par slēgtajiem budžeta asignējumiem par pārskata gadā neizlietoto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtajiem transferta pārskaitījumiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (informācija salīdzināma ar iestādes konta kopsavilkumu kopējiem slēgtiem budžeta asignējumiem) (kods SBA), tai skaitā:

13.2.1. no Eiropas Savienības politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu piešķirtajiem asignējumiem (kods SBA1);

13.2.2. no pārējiem vispārējā kārtībā piešķirtajiem asignējumiem valsts pamatfunkciju īstenošanai (kods SBA2).

(Grozīts ar MK 23.10.2012. instrukciju Nr.13)

14. Veidlapas Nr.2 ailes "Budžeta izpilde" ieņēmumu daļas 7.grupas klasifikācijas kodā 21.7.0.0 uzrādītie dati ir vienādi ar ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" datiem.

15. Naudas līdzekļu atlikumu no ziedojumiem un dāvinājumiem pārskata gada sākumā un beigās norāda papildinformācijā pie maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem vai ārvalstu finanšu palīdzības.

16. (Svītrots ar MK 23.10.2012. instrukciju Nr.13)

17. Ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajām programmām nav noteikts izpildītājs un valsts budžeta līdzekļi ar Ministru kabineta rīkojumu gada laikā apropriācijas kārtībā pilnībā nav sadalīti, aili "Likums/plāns gadam" aizpilda iestāde, kas atbildīga par līdzekļu sadalīšanu, un programmas informāciju veidlapā Nr.2 norāda pie konsolidācijas posteņiem un konsolidētajā pārskatā atbilstoši šīs instrukcijas 7.2.apakšpunktam.

18. (Svītrots ar MK 23.10.2012. instrukciju Nr.13)

19. Datus par gadu pirms iepriekšējā gada valsts budžeta programmām (apakšprogrammām), kas nav iekļautas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam, pēc uzkrāšanas principa norāda programmā (apakšprogrammā), no kuras finansē iestādes pamatdarbību pārskata gadā.

20. Budžeta veidu "Citu budžetu līdzekļi" klasificē atbilstoši šādam iedalījumam:

20.1. līdzekļi, kas piešķirti ar Ministru kabineta rīkojumu (norāda rīkojuma numuru un datumu);

20.2. (svītrots ar MK 23.10.2012. instrukciju Nr.13);

20.3. no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu budžeta izpilde;

20.4. pārējie citu budžetu līdzekļi.

21. Iestādes, kurām saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem piešķirti līdzekļi no valsts īpašuma objektu privatizācijas, veidlapu Nr.2 aizpilda par katru Ministru kabineta rīkojumu un:

21.1. līdzekļus norāda:

21.1.1. ieņēmumu daļā atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 12.3.1.0 "Ieņēmumi no privatizācijas";

21.1.2. finansēšanas daļā atbilstoši šīs instrukcijas 8.punktam;

21.1.3. izdevumu daļā saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (turpmāk – budžeta izdevumu klasifikācija);

21.2. ailē "Budžeta izpilde – pārskata periodā – PAVISAM" norādītos datus saskaņo ar datiem, kas norādīti Valsts kases kopsavilkumā par ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai;

21.3. no valsts īpašuma objektu privatizācijas neizmantotos līdzekļus, kuri atmaksāti valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra", uzrāda ieņēmumu daļā kā ieņēmumu samazinājumu ar mīnusa (–) zīmi kodā 12.3.1.0.

22. (Svītrots ar MK 23.10.2012. instrukciju Nr.13)

23. No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes, aizpildot veidlapu Nr.2 par budžeta veidu "Citu budžetu līdzekļi", datus norāda:

23.1. ieņēmumu un finansēšanas daļā – kopā iestādei pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

23.2. izdevumu daļā – par katru funkciju un apakšfunkciju, norādot izdevumu ekonomiskās kategorijas pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām.

24. Pārējos citu budžetu līdzekļus norāda:

24.1. ieņēmumu daļā atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai;

24.2. izdevumu daļā atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai;

24.3. finansēšanas daļā atbilstoši šīs instrukcijas 8.punktam.

25. Veidlapas Nr.2 ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norāda sestās, septītās un astotās kontu grupas ieņēmumus un izdevumus atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajam kontu plānam.

III. Pārskata par naudas plūsmu sagatavošana

26. Sagatavojot gada pārskatu par naudas plūsmu, iestāde aizpilda Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" 4.pielikumā ietverto veidlapu Nr.2–NP "Naudas plūsmas pārskats" (turpmāk – veidlapa Nr.2–NP).

27. Naudas plūsmu norāda, piemērojot tiešo metodi, tas ir, norādot bruto saņemtās un samaksātās naudas līdzekļu summas sadalījumā pa budžetu veidiem, izņemot šīs instrukcijas izpratnē dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtajiem transferta pārskaitījumiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

28. Postenī A1. "Ieņēmumi no pamatdarbības" norāda:

28.1. nodokļu ieņēmumus (sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 1.0.;

28.2. nenodokļu ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0.;

28.3. maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 3.0.;

28.4. ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 4.0.;

28.5. ieņēmumus, kuri saņemti kā transferti atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 5.0.:

28.5.1. transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus, atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodiem 17.1.2.0, 17.1.4.0, 18.1.0.0, 18.2.0.0, 18.4.0.0, 18.3.1.2, 18.3.1.4 un 18.3.2.2;

28.5.2. transferti starp padotības iestādēm atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodiem 17.1.1.0, 17.1.3.0, 17.3.0.0, 18.3.1.1, 18.3.1.3, 18.3.2.1, 18.5.3.0 un 18.5.2.0;

28.5.3. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus, atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodiem 19.5.0.0 un 19.7.0.0;

28.6. ziedojumus un dāvinājumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 6.0.;

28.7. citus ieņēmumus (iepriekš neklasificētos).

(Grozīts ar MK 23.10.2012. instrukciju Nr.13)

29. Postenī A2. "Izdevumi no pamatdarbības" norāda:

29.1. atalgojumu atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 1100;

29.2. darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 1200;

29.3. komandējumu un dienesta braucienu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2100;

29.4. pakalpojumu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 2200 un 2800;

29.5. krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegādes izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 2300 un 2400;

29.6. nodokļu maksājumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2500;

29.7. subsīdijas, dotācijas un sociālos pabalstus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 3000, 6000, 7600 un 7700;

29.8. procentu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 4000 (ja tie neattiecas uz ieguldījuma darbību vai finansēšanas darbību);

29.9. transfertus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 7000 un 9000, izņemot kodus 7600 un 7700:

29.9.1. uzturēšanas izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 7000:

29.9.1.1. transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus, atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 7100, 7352, 7354, 7472, 7510, 7812 un 7814;

29.9.1.2. transferti starp padotības iestādēm atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 7351, 7353, 7471, 7811, 7813 un 7830;

29.9.1.3. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus, atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 7310, 7320, 7460 un 7820;

29.9.2. kapitālos izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 9000:

29.9.2.1. transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus, atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 9110, 9120, 9141, 9142, 9148, 9149, 9592, 9594, 9610, 9722, 9812 un 9814;

29.9.2.2. transferti starp padotības iestādēm atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 9147, 9591, 9593, 9721, 9811, 9813 un 9830;

29.9.2.3. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus, atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 9510, 9580, 9710 un 9820;

29.10. citus pamatdarbības izdevumus (iepriekš neklasificētos).

(Grozīts ar MK 23.10.2012. instrukciju Nr.13)

30. Postenī B1. "Ieņēmumi no ieguldījumu darbības" norāda:

30.1. nemateriālo ieguldījumu pārdošanas ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0.;

30.2. pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0.;

30.3. akciju un vērtspapīru pārdošanas ieņēmumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F30010000 vai F50010000;

30.4. citu ieguldījumu darbības ieņēmumus (procentu ieņēmumi no termiņnoguldījumiem, no ieguldījumiem Latu rezerves fondā).

31. Postenī B2. "Izdevumi no ieguldījumu darbības" norāda:

31.1. nemateriālo ieguldījumu iegādes izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5100, izņemot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu 5140;

31.2. nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5140;

31.3. pamatlīdzekļu iegādes izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5200, izņemot budžeta izdevumu klasifikācijas kodus 5240, 5250 un 5270;

31.4. pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 5240, 5250 un 5270;

31.5. akciju un vērtspapīru iegādes izdevumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F30010000 vai F50010000;

31.6. citus izdevumus (iepriekš neklasificētos, tai skaitā procentu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 4000, ja tie neattiecas uz pamatdarbību vai uz finansēšanas darbību un Latu rezerves fondu).

(Grozīts ar MK 23.10.2012. instrukciju Nr.13)

32. Postenī C1. "Ieņēmumi no finansēšanas darbības" norāda:

32.1. pašu emitēto akciju pārdošanas ieņēmumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F30120010, F30220010 vai F30320010;

32.2. saņemtās aizdevumu atmaksas atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F40110020, F40210020 vai F40310020;

32.3. saņemtos aizņēmumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F40120010, F40220010 vai F40320010;

32.4. citus ieņēmumus no finanšu darbības (iepriekš neklasificētos, piemēram, procentu ieņēmumi par aizdevumiem).

33. Postenī C2. "Izdevumi no finansēšanas darbības" norāda:

33.1. pašu emitēto akciju iegādes izdevumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F30120020, F30220020 vai F30320020;

33.2. aizdevumu izsniegšanu (normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F40110010, F40210010 vai F40310010;

33.3. aizņēmumu atmaksu atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F40120020, F40220020 vai F40320020;

33.4. citus izdevumus no finanšu darbības (iepriekš neklasificētos, tai skaitā procentu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 4000, ja tie neattiecas uz pamatdarbību vai uz ieguldījuma darbību, piemēram, procentu izdevumi par aizņēmumiem).

34. Informāciju, kas norādīta veidlapas Nr.2–NP ar naudas plūsmu saistītajās ailēs – citi ieņēmumi vai izdevumi no pamatdarbības, ieguldījumu darbības un finanšu darbības –, skaidro veidlapas Nr.2–NP pielikumā.

35. Postenī D1. "Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem" norādītie dati atbilst veidlapas Nr.2 ailē "Budžeta izpilde" ieņēmumu daļas 7.grupas klasifikācijas kodā 21.7.0.0 norādītajiem datiem.

35.1 Postenī D2 "Slēgtie asignējumi (-)" datus nenorāda.

(MK 23.10.2012. instrukcijas Nr.13 redakcijā)

36. Ailes "Pārskata periods" rindā "Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā" norādītie dati un ailes "Iepriekšējais pārskata periods" rindā "Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asignējumu slēgšanas)" norādītie dati var atšķirties atbilstoši iestāžu reorganizāciju naudas līdzekļiem vai naudas līdzekļu pārcelšanai uz citu budžetu veidu.

37. Ārvalstu valūtas kursu svārstību ietekmi uz naudas līdzekļiem norāda veidlapas Nr.2–NP V sadaļā "Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+, –)".

38. Postenī NL1. "Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā" norāda naudas līdzekļus Valsts kases kontos, norēķinu kontos un iestādes kasē, kā arī naudu ceļā no iestādes kases uz kontu. Minētie dati atbilst:

38.1. veidlapas Nr.2 kopsavilkumā sniegtajai papildinformācijai par naudas līdzekļu atlikumiem gada sākumā, pie kuriem jāpieskaita citu budžeta līdzekļu konta atlikumi gada sākumā, kas uz laiku atrodas iestādes rīcībā;

38.2. Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" 5.pielikumā iekļautās veidlapas Nr.1–1 "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums" (turpmāk – veidlapa Nr.1–1) ailē "Pārskata perioda sākumā" kontu grupā 2600 norādītajai informācijai.

39. Postenī NL2. "Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asignējumu slēgšanas)" norāda naudas līdzekļus Valsts kases kontos, norēķinu kontos un iestādes kasē, kā arī naudu ceļā no iestādes kases uz kontu. Minētie dati atbilst:

39.1. veidlapas Nr.2 kopsavilkumā sniegtajai papildinformācijai par naudas līdzekļu atlikumiem gada beigās, pie kuriem jāpieskaita citu budžetu līdzekļu konta atlikumi gada beigās, kas uz laiku atrodas iestādes rīcībā;

39.2. veidlapas Nr.1–1 ailē "Pārskata perioda beigās" kontu grupā 2600 norādītajai informācijai.

IV. Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem sagatavošana

40. Sagatavojot gada pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem, iestāde aizpilda Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" 2.pielikumā ietverto veidlapu Nr.4–3 "Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem" (turpmāk – veidlapa Nr.4–3).

41. Veidlapā Nr.4–3 norāda datus saskaņā ar uzkrāšanas principu.

42. Veidlapas Nr.4–3 ailē "Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts" datus grupē šādi:

42.1. ieņēmumi un izdevumi no pamatdarbības;

42.2. finanšu ieņēmumi un izdevumi (akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, parāda vērtspapīru pārdošana vai iegāde, pārvērtēšanas rezerves samazinājums vai palielinājums, valūtas kursa svārstības, pamatlīdzekļu pārdošana, ja tā nav iestādes pamatdarbība);

42.3. ārkārtas ieņēmumi un izdevumi (norāda līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, kas atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam nav iestādes pamatbudžetā).

43. Postenī A1. "Ieņēmumi no pamatdarbības" norāda:

43.1. nodokļu ieņēmumus (sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 1.0.;

43.2. nenodokļu ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0., izņemot kodus 8.9.1.0 un 8.9.2.0;

43.3. maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 3.0., izņemot valūtas kursa svārstības kodos 21.3.1.0 un 21.3.2.0, un citus ieņēmumus no pamatdarbības kodos 21.4.9.1, 21.4.9.2 un 21.4.9.3;

43.4. ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 4.0., izņemot valūtas kursa svārstības kodā 21.1.1.0 vai 21.1.2.0;

43.5. transfertus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 5.0.:

43.5.1. transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus, atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodiem 17.1.2.0, 17.1.4.0, 18.1.0.0, 18.2.0.0, 18.4.0.0, 18.3.1.2, 18.3.1.4 un 18.3.2.2, izņemot kodu 18.1.3.7;

43.5.2. transferti starp padotības iestādēm atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodiem 17.1.1.0, 17.1.3.0, 17.3.0.0, 18.1.3.7, 18.3.1.1, 18.3.1.3, 18.3.2.1, 18.5.3.0 un 18.5.2.0;

43.5.3. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus, atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodiem 19.5.0.0 un 19.7.0.0;

43.6. ziedojumus un dāvinājumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 6.0., izņemot valūtas kursa svārstības kodos 23.1.1.0 un 23.1.2.0;

43.7. dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 21.7.0.0;

43.8. citus ieņēmumus no pamatdarbības:

43.8.1. ieņēmumus no kredītsaistību dzēšanas (atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 8.9.1.0);

43.8.2. ieņēmumus no nedrošiem debitoru parādiem izveidoto uzkrājumu samazināšanas (atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 8.9.2.0);

43.8.3. ieņēmumus no uzkrājumu iespējamām saistībām samazinājuma (atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 8.9.9.0);

43.8.4. inventarizācijās konstatētos pārpalikumus (atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 21.4.9.1);

43.8.5. materiālo vērtību sākotnējo atzīšanu un naturālā veidā bez atlīdzības saņemtās materiālās vērtības (atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 21.4.9.2);

43.8.6. ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma korekcijas par iepriekšējiem gadiem, ieņēmumus no zemes pārvērtēšanas, ieņēmumus no ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas (atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 21.4.9.3);

43.8.7. ieņēmumus no lauksaimniecības krājumu pārvērtēšanas (atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 21.4.1.3);

43.8.8. citus ar iestādes pamatdarbību saistītos ieņēmumus.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. instrukciju Nr.13)

44. Postenī A2. "Izdevumi no pamatdarbības" norāda:

44.1. atalgojumu atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 1100;

44.2. darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 1200;

44.3. komandējumu un dienesta braucienu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2100;

44.4. pakalpojumu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 2200 un 2800;

44.5. krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegādes izmaksas atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 2300 un 2400;

44.6. nodokļu maksājumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2500;

44.7. subsīdijas, dotācijas un sociālos pabalstus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 3000, 6000, 7600 un 7700;

44.8. procentu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 4000;

44.9. transfertus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 7000 un 9000, izņemot kodus 7600 un 7700:

44.9.1. transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus, atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 7100, 7352, 7354, 7472, 7510, 7812, 7814, 9110, 9120, 9141, 9142, 9148, 9149, 9592, 9594, 9610, 9722, 9812 un 9814, izņemot kodu 7137;

44.9.2. transferti starp padotības iestādēm atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 7137, 7351, 7353, 7471, 7811, 7813, 7830, 9147, 9591, 9593, 9721, 9811, 9813 un 9830;

44.9.3. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus, atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 7310, 7320, 7460, 7820, 9510, 9580, 9710 un 9820;

44.10. nolietojuma un amortizācijas izmaksas atbilstoši pārskata periodā aprēķinātajam nolietojumam vai amortizācijai, tai skaitā korekcijas;

44.11. citus izdevumus no pamatdarbības:

44.11.1. inventarizācijās konstatētos iztrūkumus (atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 8900 vai citam budžeta izdevumu klasifikācijas kodam atbilstoši ekonomiskajai būtībai);

44.11.2. izdevumus prasību dzēšanai (atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 8900);

44.11.3. izdevumus no nedrošo (šaubīgo) prasību, avansa maksājumu un aizdevumu norakstīšanas, uzkrājumu veidošanas izdevumus (atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 8600);

44.11.4. uzkrājumus iespējamām saistībām (atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 8900);

44.11.5. no uzskaites izslēgto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības norakstīšanu, samazinājumu (atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5000);

44.11.6. izdevumus no lauksaimniecības krājumu norakstīšanas un pārvērtēšanas un krājumu vērtības samazinājuma (atbilstoši attiecīgajam budžeta izdevumu klasifikācijas kodam);

44.11.7. citus ar iestādes pamatdarbību saistītos izdevumus.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. instrukciju Nr.13)

45. Postenī B1. "Finanšu ieņēmumi" norāda:

45.1. uzkrājumu nedrošajiem aizdevumiem samazinājumu – atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0. kodā 8.9.2.0;

45.2. ieņēmumus no kapitālsabiedrības kapitāla daļu pārdošanas un vērtspapīru tirdzniecības atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0. kodā 8.1.1.0;

45.2.1 ieņēmumus no ieguldījumu un vērtspapīru pārvērtēšanas un kapitāla daļu vērtības palielināšanās vai pārsnieguma radnieciskās un asociētās kapitālsabiedrībās atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0. kodā 8.1.2.0;

45.2.2 ieņēmumus no finanšu ieguldījumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0. kodā 8.1.3.0;

45.3. ieņēmumus no valūtas kursa svārstībām – budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodos 21.1.1.0, 21.3.1.0, 22.1.1.0 un 23.1.1.0;

45.4. citus ieņēmumus no finanšu darbības (piemēram, ieņēmumi no kapitālsabiedrību akciju pārdošanas, ieņēmumi no vērtspapīru pārdošanas, ieņēmumi no ieguldījumiem Latu rezerves fondā).

(Grozīts ar MK 23.10.2012. instrukciju Nr.13)

46. Postenī B2. "Finanšu izdevumi" norāda:

46.1. kapitālsabiedrību akciju un vērtspapīru iegādes izdevumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F3010000 vai F 50010000;

46.2. ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārdošanas un pārvērtēšanas izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5300;

46.3. izdevumus no valūtas kursa svārstībām atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 8100;

46.4. uzkrājumu veidošanu nedrošiem aizdevumiem;

46.5. citus izdevumus no finanšu darbības (piemēram, procentu izdevumi par aizdevumiem un aizņēmumiem).

(Grozīts ar MK 23.10.2012. instrukciju Nr.13)

47. Postenī B3. "Ieņēmumi (+) vai izdevumi (–) no pamatlīdzekļu realizācijas" norāda neto rezultātu no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu realizācijas.

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļa svītrota ar MK 23.10.2012. instrukciju Nr.13)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 17Pieņemts: 26.10.2010.Stājas spēkā: 30.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 29.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
220289
{"selected":{"value":"26.10.2012","content":"<font class='s-1'>26.10.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.10.2012","iso_value":"2012\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2010","iso_value":"2010\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2010.-25.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.10.2012
86
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)