Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.888

Rīgā 2010.gada 21.septembrī (prot. Nr.48 5.§)
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.2.pasākuma "Inovācijas" 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" (turpmāk – aktivitāte) projektu iesniegumu atlases otro un turpmākās kārtas;

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu (turpmāk – finansējums) aktivitātes ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, L 214) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 800/2008).

3. Aktivitātes mērķis ir atbalstīt veiksmīgi izstrādāto jauno produktu (tajā skaitā preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu) ieviešanu ražošanā.

4. Aktivitātes ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas, pamatotas un atbilst Padomes 2002.gada 25.jūnija Regulas (EK, EURATOM) Nr.1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 27.pantā minētā pareizas finanšu vadības principa prasībām.

5. Aktivitātes ietvaros sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

5.1. līdz 2013.gadam ir atbalstīti 420 komersanti, kuri ievieš jaunus produktus vai tehnoloģijas;

5.2. līdz 2013.gadam piesaistītais privātā sektora finansējums pētniecībai un attīstībai ir EUR 107 000 000.

6. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

7. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestādes funkcijas veic valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde atrodas atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

8. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

8.1. atbildīgā iestāde:

8.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu aktivitātes līmenī;

8.1.2. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

8.2. sadarbības iestāde:

8.2.1. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) un izstrādā vērtēšanas komisijas darbības kārtību;

8.2.2. pirms projektu iesniegumu pieņemšanas izstrādā, apstiprina un publicē sadarbības iestādes tīmekļa vietnē projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī izstrādā un publicē sadarbības iestādes tīmekļa vietnē projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku un līguma par projekta īstenošanu paraugu, tai skaitā starpposma un noslēguma pārskata veidlapu, tās aizpildīšanas kārtību un izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

8.2.3. atlasa projektu iesniegumus un nodrošina to vērtēšanu, tai skaitā pieprasot nepieciešamo papildu informāciju no atbildīgajām institūcijām kritēriju izvērtēšanai;

8.2.4. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.2.5. vērtē un pieņem lēmumu par projekta grozījumiem atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;

8.2.6. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma nosacījumu izpildi;

8.2.7. slēdz līgumu par projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmēju;

8.2.8. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro Padomes Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu projektu līmenī;

8.2.9. analizē problēmas aktivitātes un projektu īstenošanā, kā arī sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus, kā uzlabot aktivitātes un projektu īstenošanu;

8.2.10. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja progresa pārskatu un maksājuma pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

8.2.11. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem;

8.2.12. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem.

9. Aktivitāti finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 33 553 625 lati.

(MK 07.08.2012. noteikumu Nr.541 redakcijā)

10. Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.pielikumā noteiktajai definīcijai.

11. Lielie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 8.punktā noteiktajai definīcijai.

12. Saistītās personas šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.pielikuma 3.panta 3.punktā noteiktajai definīcijai.

13. Jauns produkts ietver preces un pakalpojumus, kuri komersantam ir pilnīgi jauni vai kuriem ir būtiski uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam draudzīgās īpašības vai citas funkcionālās īpašības) (turpmāk – jauns produkts). Ja projekta iesniedzējam ir saistītās personas, tad produkts ir jauns Latvijā reģistrētajās saistītajās personās.

14. Jauna tehnoloģija ietver būtiskas izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, lai uzlabotu ražošanas procesu vai ražošanas metodes, un tās ieviešana pie projekta iesniedzēja nodrošina jaunu produktu ražošanu (turpmāk – jauna tehnoloģija).

15. Par jaunu produktu vai tehnoloģiju neuzskata:

15.1. kādas procesa daļas izmantošanas pārtraukšanu;

15.2. kapitāla aizvietošanu vai ekstensīvu palielināšanu (izmantotajiem moduļiem identisku moduļu iegāde, nebūtiski paplašinājumi, iekārtu un programmatūras atjauninājumi). Jaunām iekārtām vai paplašinājumiem jābūt ar būtiskiem specifikācijas uzlabojumiem;

15.3. komponentu cenu maiņas dēļ radušās izmaiņas (produkta cenas vai ražošanas procesa produktivitātes izmaiņas nav produktu inovācija, piemēram, datoru ražošanā, samazinoties mikroshēmas cenai, tā paša datora modeļa pārdošanas cenu samazinājums);

15.4. produktu pielāgojumus konkrētām vajadzībām (piemēram, pēc pasūtījuma izstrādāts risinājums konkrētam klientam);

15.5. ikdienas, sezonas un cikliskas izmaiņas un uzlabojumus (piemēram, apģērbu ražošanā jaunas sezonas kolekcija nav uzskatāma par inovāciju);

15.6. dizaina izmaiņas (tajā skaitā garša un smarža), kas nemaina funkcijas, lietojumu vai tehniskās īpašības;

15.7. citu ražotāju preču vai procesu tālākpārdošanu;

15.8. uzlabojumus mārketinga nolūkā (tai skaitā estētiskas izmaiņas);

15.9. organizatorisko procesu uzlabošanu komersanta darbībā.

16. Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kurš ir zaudējis vairāk nekā pusi no reģistrētā pamatkapitāla, un vairāk nekā ceturtdaļa no šiem pamatkapitāla zaudējumiem ir radušies pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Šo nosacījumu nepiemēro sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem, kas ir reģistrēti mazāk nekā pirms trim gadiem kopš projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības

17. Aktivitātes ietvaros finansējumu jaunu produktu vai tehnoloģiju ieviešanai ražošanā var saņemt komersanti.

18. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja:

18.1. projekta iesniedzējs citu Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu projektu īstenošanas laikā sadarbības iestādei un atbildīgajai iestādei sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

18.2. projekta iesniedzēja interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

18.3. projekta iesniedzējs saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 28. un 29.punktā noteikto;

18.4. projekta iesniedzējs ir pārkāpis šo noteikumu vai citu normatīvo aktu nosacījumus Eiropas Savienības fondu jomā;

18.5. uz projekta iesniedzēju attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 6.punkta ''a'' apakšpunktā.

III. Atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

19. Finansējumu jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā piešķir sākotnējiem ieguldījumiem, kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 800/2008 12.panta 1.punkta "a" apakšpunktā noteiktajām prasībām:

19.1. jaunu iekārtu iegādes izmaksas. Iekārtu iegādes izmaksās var iekļaut iekārtu piegādes, uzstādīšanas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas;

19.2. nemateriālie ieguldījumi (patentu un licenču iegādes izmaksas), kas tieši saistīti ar jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanu ražošanā. Lieliem komersantiem nemateriālie ieguldījumi ir atbalstāmi ne vairāk kā 50 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

20. Sākotnējie ieguldījumi ir attiecināmi, ievērojot šādus nosacījumus:

20.1. šo noteikumu 19.1.apakšpunktā minētie sākotnējie ieguldījumi ir attiecināmi, ja tos:

20.1.1. izmanto tikai projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā un tikai finansējuma saņēmēja saimnieciskajā darbībā;

20.1.2. iekļauj finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamus ilgtermiņa ieguldījumus, tie paliek finansējuma saņēmēja īpašumā Latvijā un tos nenodod lietošanā citām juridiskām vai fiziskām personām, kā arī tos izmanto projekta iesniegumā norādītajiem mērķiem:

20.1.2.1. sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem – vismaz trīs gadus pēc visa attiecīgā ieguldījuma iekļaušanas finansējuma saņēmēja aktīvos;

20.1.2.2. lielajiem komersantiem – vismaz piecus gadus pēc visa attiecīgā ieguldījuma iekļaušanas finansējuma saņēmēja aktīvos;

20.1.3. iegādājas no nesaistītām personām atbilstoši tirgus nosacījumiem;

20.2. šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minētie sākotnējie ieguldījumi ir attiecināmi, ja:

20.2.1. tos izmanto tikai projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā;

20.2.2. tos izmanto projekta iesniegumā norādītajiem mērķiem;

20.2.3. tie atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 12.panta 2.punkta prasībām.

21. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas ar projektu īstenošanu saistītas izmaksas:

21.1. izmaksas, kas nav saistītas ar jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanu ražošanā;

21.2. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju pakalpojumiem;

21.3. pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodokļi, nodevas un soda maksājumi;

21.4. apdrošināšanas izmaksas;

21.5. projekta īstenošanai nepieciešamā konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas;

21.6. samaksa par aizdevuma vai līzinga izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, līgumsods, nokavējuma procenti, maksa par finanšu transakcijām;

21.7. būvprojektu izstrādes un būvniecības izmaksas;

21.8. iekārtu rezerves daļu izmaksas;

21.9. maksa par biroja aprīkojumu un mēbelēm;

21.10. izmaksas, kas saistītas ar tādu iekārtu vai programmatūru aizstāšanu ar jaunām iekārtām vai programmatūru, kuru parametri neatšķiras un kas nenodrošina izmaiņas produktā vai tehnoloģiskajā procesā ar racionalizāciju, modernizāciju vai diversifikāciju;

21.11. jebkāda veida pārvietojamās tehnikas, transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu iegādes izmaksas, ja tiem saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu ir nepieciešama reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas reģistrā vai ja tie tiek reģistrēti Civilās aviācijas aģentūras Gaisa kuģu reģistrā vai kādā no Latvijas Jūras administrācijas kuģu reģistriem, vai ja uz tiem attiecas Latvijas Republikas normatīvie akti par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos;

21.12. tādu iekārtu izmaksas, kas paredzētas transporta (pārvadājumu) pakalpojumu sniegšanai (minēto pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešama licence):

21.12.1. jūras transporta pakalpojumi;

21.12.2. gaisa transporta pakalpojumi;

21.12.3. sauszemes autotransporta pakalpojumi;

21.12.4. dzelzceļa transporta pakalpojumi;

21.12.5. pilsētas transporta pakalpojumi;

21.12.6. iekšzemes ūdenstransporta pakalpojumi;

21.12.7. kombinētā transporta pakalpojumi;

21.13. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

21.14. lietotu iekārtu iegādes izmaksas;

21.15. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

21.16. izmaksas, kas saistītas ar komersanta eksporta apjomiem, preču izplatīšanas tīkla izveidošanu un darbību, kā arī ar komercsabiedrības kārtējiem izdevumiem eksporta operācijām;

21.17. projekta administrēšanas izmaksas;

21.18. sākotnējo ieguldījumu izmaksas, ja piegādātājs ir reģistrēts valstīs, kas minētas normatīvajos aktos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm vai teritorijām;

21.19. citas izmaksas un darbības, kas šo noteikumu 19. un 20.punktā nav noteiktas kā attiecināmas.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.62)

21.1 Iekārtas, kuru darbība saistīta ar ostas pakalpojumu nodrošināšanu (piemēram, loču pakalpojumi, velkoņu pakalpojumi, stividorpakalpojumi) ostas teritorijā vai ārpus tās, nav uzskatāmas par transporta (pārvadājumu) pakalpojumu sniegšanas iekārtām šo noteikumu izpratnē.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.62 redakcijā)

22. Attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai tos sākotnējos ieguldījumus, par kuriem projekta noslēguma vai starpposma pārskata iesniegšanas dienā būs pilnībā samaksāts, kuri būs finansējuma saņēmēja īpašumā Latvijā un kuri tiks izmantoti projektā paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai. Starpposma pārskatā attiecināmajās izmaksās var iekļaut arī atbilstoši projekta iesniegumam faktiski veiktos izdevumus par ieguldījumiem, kas vēl nav finansējuma saņēmēja īpašumā Latvijā, ja par starpposma pārskatā norādīto finansējuma apmēru ir iesniegta bankas garantija, ka sākotnējie ieguldījumi projekta noslēguma pārskata iesniegšanas dienā būs pilnībā samaksāti, būs finansējuma saņēmēja īpašumā Latvijā un tiks izmantoti projektā paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai. Bankas garantijas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc līgumā par projekta īstenošanu paredzētā projekta īstenošanas beigu datuma.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.62 redakcijā)

IV. Finansējuma apmēra noteikšana

23. Maksimāli pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte ir 35 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

24. Vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir 1 000 000 latu. Projektu iesniegumu atlases kārtā viens komersants var iesniegt vienu projekta iesniegumu. Ja komersants jau īsteno projektu minētajā aktivitātē, viņš vairs nevar iesniegt projekta iesniegumu, izņemot šo noteikumu 25.punktā minētajos gadījumos.

25. Projekta iesniedzējs, kas iesniedzis projekta iesniegumu projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 12.augusta noteikumiem Nr.658 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu" drīkst iesniegt projekta iesniegumu otrajā un turpmākajās kārtās saskaņā ar šiem noteikumiem, ievērojot šādus nosacījumus:

25.1. aktivitātes otrajā kārtā projekta iesniegumu drīkst iesniegt arī tādā gadījumā, ja uzsāktā projekta īstenošana nav pabeigta un noslēguma pārskats nav iesniegts;

25.2. trešajā un turpmākajās kārtās projekta iesniegumu drīkst iesniegt pēc pirmajā un otrajā kārtā iesniegto projektu īstenošanas pabeigšanas un noslēguma pārskata iesniegšanas vai lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu.

26. Ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants, tas pamato finansējuma stimulējošo ietekmi vismaz vienā no veidiem, kas minēti Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punkta "a", "b", "c" vai "d" apakšpunktā.

27. Finansējuma saņēmējs, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, projekta īstenošanā iegulda vismaz 25 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

28. Piešķirto finansējumu šo noteikumu ietvaros attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar de minimis atbalstu, ja piešķirtais finansējums kopā ar de minimis atbalstu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti (sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %, vidējiem komersantiem – 60 % un lielajiem komersantiem – 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) neatkarīgi no tā, vai finansējumu sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

29. Piešķirto finansējumu šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, ja to sniedz garantijas, aizdevuma vai riska kapitāla ieguldījumu veidā, ievērojot šādus nosacījumus:

29.1. piešķirtais finansējums šo noteikumu ietvaros kopā ar finansējumu garantijas vai aizdevumu veidā nepārsniedz maksimāli pieļaujamo finansējuma intensitāti neatkarīgi no tā, vai finansējumu sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem:

29.1.1. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %;

29.1.2. vidējiem komersantiem – 60 %;

29.1.3. lielajiem komersantiem – 50 %;

29.2. komersantiem, kuri saņēmuši finansējumu riska kapitāla ieguldījumu veidā, šo noteikumu ietvaros pieļaujamo kopējo finansējuma summu samazina par 20 %, nepārsniedzot summu, kas saņemta riska kapitāla ieguldījumu veidā. Minēto nosacījumu piemēro trīs gadus no riska kapitāla piešķiršanas.

V. Projektu iesniegumu atlases kārtu izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

30. Projektu iesniegumu iesniegšanu organizē projektu iesniegumu atlases kārtās. Par atlases kārtas ilgumu un kārtā pieejamo finansējumu lemj atbildīgā iestāde.

31. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

31.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

31.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

32. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi pirms projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma datuma, norādot kopējo pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu.

33. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu:

33.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums);

33.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

33.2.1. deklarāciju par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta kategorijai (sagatavotu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai), ja projekta iesniedzējs šo noteikumu ietvaros pretendē uz finansējumu saskaņā ar sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem noteiktajām prasībām. Lai noteiktu projekta iesniedzēja statusu, tiek ņemti vērā tikai dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu. Ja projekta iesniedzējam nav noslēgts finanšu gads, tiek ņemti vērā operatīvā finanšu pārskata dati;

33.2.2. operatīvo finanšu pārskatu, kurš projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāks par trijiem kalendāra mēnešiem;

33.2.3. jauna produkta vai tehnoloģijas izveidi vai iegādi apliecinošus dokumentus, ja piemērojams:

33.2.3.1. apliecinājumu, ka uz projekta iesniedzēja vārda vai projekta iesniedzēja daļu īpašnieka vārda reģistrēta pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija vai patents, kurš reģistrēts, izmantojot starptautisko, Eiropas vai nacionālo patentu pieteikumu iesniegšanas procedūru šādās valstīs: Vācija, Spānija, Lielbritānija, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Polija, Čehija, Austrija, Ungārija, Rumānija, Krievija, ASV, Austrālija, Kanāda, Ķīna, Indija, Japāna. Apliecinājumu izsniedz ārvalstu institūcija, kas ir tiesīga izsniegt šādu apliecinājumu. Ja minētā informācija ir Latvijas Republikas Patentu valdes rīcībā, sadarbības iestāde nepieciešamo informāciju pieprasa no Latvijas Republikas Patentu valdes. Minētie patenti vai pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas ir spēkā vismaz līdz projekta pabeigšanas dienai;

33.2.3.2. apliecinājumu, ka projekta iesniedzēja vārdā vai projekta iesniedzēja daļu īpašnieka vārdā iesniegts patenta pieteikums, kurš reģistrēts, izmantojot starptautisko, Eiropas vai nacionālo patentu pieteikumu iesniegšanas procedūru šādās valstīs: Vācija, Spānija, Lielbritānija, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Polija, Čehija, Austrija, Ungārija, Rumānija, Krievija, ASV, Austrālija, Kanāda, Ķīna, Indija, Japāna. Par patenta pieteikumu saņemts pozitīvs patentmeklējuma ziņojums (patenta pieteikumā minēto pretenziju salīdzinājums ar jau zināmo tehnikas līmeni – A vai B –, ja līdzība nav atrasta). Apliecinājumu izsniedz ārvalstu institūcija, kas ir tiesīga izsniegt šādu apliecinājumu. Ja minētā informācija ir Latvijas Republikas Patentu valdes rīcībā, sadarbības iestāde nepieciešamo informāciju pieprasa no Latvijas Republikas Patentu valdes;

33.2.3.3. līgumu kopijas ar Izglītības un zinātnes ministrijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskām institūcijām par pētniecības darbiem, kuru rezultātā izstrādāts jauns produkts (tajā skaitā prece vai pakalpojums) vai tehnoloģija (tajā skaitā tehnoloģiskais process);

33.2.3.4. zvērināta revidenta atzinumu par projekta iesniedzēja ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā pēdējo triju noslēgto finanšu gadu laikā, kā arī kārtējā finanšu gadā, kas nav mazāki par 10 % no pieprasītā publiskā līdzfinansējuma un kuru rezultātā izstrādāts jauns produkts (tajā skaitā prece vai pakalpojums) vai tehnoloģija (tajā skaitā tehnoloģiskais process);

33.2.3.5. no trešās personas iegādātu patentu vai to licenču, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju vai to licenču iegādi apliecinošu dokumentu kopijas vai dokumentu izrakstus, ko parakstījusi trešā persona, no kuras tiek iegādāts minētais patents vai tā licence, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija vai tās licence, kā arī apliecinājums no ārvalstu institūcijas, kas ir tiesīga sniegt apliecinājumu, ka šāda intelektuālo tiesību nodošana ir notikusi un ir spēkā līdz projekta pabeigšanas dienai. Ja minētā informācija ir Latvijas Republikas Patentu valdes rīcībā, sadarbības iestāde nepieciešamo informāciju pieprasa no Latvijas Republikas Patentu valdes;

33.2.4. biznesa plānu, kurā norādīta šo noteikumu 2.pielikumā minētā informācija;

33.2.5. iepirkuma procedūru apliecinošos dokumentus;

33.2.6. iekārtu tehniskās specifikācijas, ieskaitot ražības un kvalitātes rādītājus, atbilstību standartiem, izvietojuma rasējumus un pieslēgumu jaudas, ja minētā informācija nav ietverta šo noteikumu 33.2.4. un 33.2.5.apakšpunktā minētajos dokumentos.

34. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

35. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt personīgi sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt personīgi sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu vai uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu.

36. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz vienā eksemplārā cietos vākos, caurauklotu, ar secīgi numurētām lapām, uz pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts.

37. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs tam pievieno vai ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē iesniedz datu nesējā (CD, disketē, magnētiskajā lentē vai tilpdiskā) vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi (veidlapa@liaa.gov.lv) aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu un visus pielikumā esošos dokumentus DOC, XLS vai PDF datņu formātā.

38. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievēro šādas prasības:

38.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;

38.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

38.3. projekta iesnieguma veidlapu un papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar to autora drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms konkrētās projektu atlases kārtas beigu termiņa.

39. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, projekta iesnieguma iesniegšanas laiks ir brīdis, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

40. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātas to kopijas līdz projektu vērtēšanas beigām, bet, ja projektu apstiprina, finansējuma saņēmēja pienākums ir uzglabāt minētos dokumentus līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī sniegt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas institūcijām pieeju šiem dokumentiem vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātām to kopijām.

41. Ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta veidā vai nosūtīts pa pastu, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma reģistrācijas numurs tiek piešķirts projekta iesnieguma saņemšanas brīdī.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

42. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestādes izveidota vērtēšanas komisija:

42.1. komisijas sastāvā ir pārstāvji no valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" un Ekonomikas ministrijas;

42.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji.

43. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

44. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem. Projekta iesniegumu vērtē, izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Sadarbības iestāde šo noteikumu 3.pielikuma 1., 3., 4., 5., 10. un 13.punktā minēto kritēriju izvērtēšanai nepieciešamo informāciju pieprasa no atbildīgajām institūcijām.

45. Kritēriju vērtēšanas secība:

45.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 25.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, vērtēšanu neturpina;

45.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 25.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 9.1., 9.2. un 9.3.apakšpunktā un 11., 15. un 17.punktā minētajiem kritērijiem. Šo noteikumu 3.pielikuma 11.punktā minēto kritēriju vērtē, izmantojot šo noteikumu 4.pielikumā iekļauto neatbalstāmo nozaru sarakstu. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajiem kritērijiem, vērtēšanu neturpina;

45.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 9.1., 9.2. un 9.3.apakšpunktā un 11., 15. un 17.punktā minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina pēc šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punkts);

45.4. ja, vērtējot projektu iesniegumus pēc šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punkts), vairāki projekti saņem vienādu punktu skaitu, tad, sarindojot projektus, ievēro šādus principus:

45.4.1. priekšroka ir projektiem, kuri saņēmuši augstāku novērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajā kritērijā;

45.4.2. ja novērtējums šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajā kritērijā ir vienāds, priekšroka ir projektiem ar augstāku novērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 4.punktā minētajā kritērijā;

45.4.3. ja novērtējums šo noteikumu 3.pielikuma 4.punktā minētajā kritērijā ir vienāds, priekšroka ir projektiem ar augstāku novērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajā kritērijā;

45.4.4. ja novērtējums šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajā kritērijā ir vienāds, priekšroka ir projektiem ar augstāku novērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 2.punktā minētajā kritērijā;

45.4.5. ja novērtējums šo noteikumu 3.pielikuma 2.punktā minētajā kritērijā ir vienāds, priekšroka ir projektiem ar zemāku pieprasītā finansējuma intensitāti;

45.4.6. ja pieprasītā finansējuma intensitāte ir vienāda, priekšroka ir projektiem, kuri saņēmuši augstāku novērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 5.punktā minētajā kritērijā;

45.5. visus projektu iesniegumus, kas vērtēti pēc šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem, vērtē pēc šo noteikumu 3.pielikuma 28.punktā minētā kritērija. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, vērtēšanu neturpina;

45.6. pēc pārējiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 28.punktā minētajam kritērijam.

46. Ja projekta iesniegumā nav pietiekamas informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

47. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 28.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Šajā punktā minētos lēmumus sadarbības iestādes vadītājs pieņem triju mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

48. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

49. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējošā informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 3.pielikuma 10., 12., 13., 14., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26. un 27.punktā minētajam kritērijam, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama. Precizējot projekta iesniegumu, nedrīkst palielināt attiecināmo izmaksu kopsummu, finansējuma apjomu un intensitāti.

50. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nedrīkst būt garāks par diviem mēnešiem un īsāks par piecām darbdienām no dienas, kad parakstīts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

51. Šo noteikumu 50.punktā minēto termiņu nepagarina.

52. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem nosūta pa pastu projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas.

53. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem vienas darbdienas laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas nosūta arī uz projekta iesniegumā norādīto faksa vai elektroniskā pasta adresi.

54. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē vērtēšanai. Sadarbības iestāde divu mēnešu laikā no informācijas saņemšanas izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem.

55. Ja projekta iesniedzējs neiesniedz nepieciešamo papildu vai precizējošo informāciju vai neizpilda lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, vai sadarbības iestādes uzaicinājumā noteiktajā termiņā nenoslēdz līgumu ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, sadarbības iestādei ir tiesības uzaicināt slēgt līgumu par projekta īstenošanu projekta iesniedzēju, kura projekta iesniegums pēc projektu iesniegumu sarindošanas prioritārā secībā ir nākamais visvairāk punktu ieguvušais, bet par kuru ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ.

56. Sadarbības iestāde šo noteikumu 55.punktā minētajam projekta iesniedzējam nosūta vēstuli ar lūgumu apliecināt gatavību īstenot projektu. Ja projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad sadarbības iestāde nosūtījusi vēstuli, ir apliecinājis gatavību īstenot projektu, sadarbības iestādes vadītājs triju dienu laikā pēc apliecinājuma saņemšanas pieņem lēmumu par tiesiski nelabvēlīga administratīvā akta atcelšanu un par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu.

VII. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

57. Lai noslēgtu līgumu ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, ja finansējuma saņēmējam bija jāiesniedz šo noteikumu 49.punktā minētā informācija, finansējuma saņēmējs divu nedēļu laikā pēc sadarbības iestādes uzaicinājuma saņemšanas iesniedz sadarbības iestādē līgumu, kas noslēgts ar kredītiestādi par projekta īstenošanai nepieciešamā kredīta piešķiršanu. Ja finansējuma saņēmējam nebija jāiesniedz šo noteikumu 49.punktā minētā informācija, līgumu var iesniegt divu mēnešu laikā no sadarbības iestādes uzaicinājuma saņemšanas. Minēto līgumu var neiesniegt, ja projekta atbalstāmo darbību īstenošana jau ir uzsākta pēc projekta iesnieguma iesniegšanas un ir noslēgti līgumi ar piegādātājiem par visu projekta attiecināmajās izmaksās iekļauto sākotnējo ieguldījumu iegādi. Par projekta atbalstāmo darbību īstenošanas sākumu uzskata dienu, kad tiek parakstīts līgums ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju par sākotnējo ieguldījumu iegādi.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.62 redakcijā)

58. Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir 18 mēneši no dienas, kad sadarbības iestādē saņemts iesniegums par projekta īstenošanu, ja projekta iesniedzējs uzsāk atbalstāmās darbības pēc projekta iesnieguma iesniegšanas. Ja projekta iesniedzējs plāno uzsākt atbalstāmās darbības pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, projekta maksimālais īstenošanas laiks ir 18 mēneši no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

59. Pārbaudes projekta īstenošanas vietā sadarbības iestādei ir tiesības veikt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondiem no dienas, kad projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādē.

60. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

61. Ja projekta iesniedzējs plāno uzsākt atbalstāmās darbības pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, projekta iesniedzējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Sadarbības iestāde iesniegto iepirkuma dokumentāciju izvērtē 15 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas.

62. Ja projekta iesniedzējs plāno uzsākt atbalstāmās darbības pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Finansējuma saņēmēja veikto iepirkuma procedūru sadarbības iestāde vērtē kopā ar projekta iesniegumu.

63. Ja kāda no nozarēm, kurā darbojas finansējuma saņēmējs, nav atbalstāma un finansējuma saņēmējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, finansējuma saņēmējs skaidri nodala atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta īstenošanas, ja finansējuma saņēmējs atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam, bet piecus gadus pēc projekta īstenošanas, ja tas atbilst lielā komersanta statusam. Neatbalstāmās nozares ir noteiktas šo noteikumu 4.pielikumā.

64. Finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu par projekta īstenošanu finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

65. Finansējuma saņēmējs saņem finansējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

65.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

65.2. projekta iesniegums iesniegts sadarbības iestādē, pirms finansējuma saņēmējs ir uzsācis projekta atbalstāmās darbības. Ja finansējuma saņēmējs veicis projekta atbalstāmās darbības, pirms projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādē, projektam finansējumu nepiešķir;

65.3. finansējuma saņēmējs, īstenojot projektu, nodrošina atsevišķu ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām grāmatvedības jomā, kā arī finanšu pārskatus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

65.4. ir sagatavots un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniegts sadarbības iestādē starpposma (ja nepieciešams) un noslēguma pārskats, ir pievienotas izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar līgumā par projekta īstenošanu noteiktajām prasībām;

65.5. visus maksājumus finansējuma saņēmējs veic no atsevišķa, projekta īstenošanai paredzēta konta, kas norādīts līgumā par projekta īstenošanu.

66. Projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām pēc sadarbības iestādes veiktajām starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu pārbaudēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondiem.

67. Sadarbības iestāde lemj, vai izbeigt līgumu par projekta īstenošanu līgumā par projekta īstenošanu noteiktajos gadījumos, kā arī ja finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis sadarbības iestādei nepatiesu informāciju.

68. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina finansējumu:

68.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

68.2. ja izmaksas pārsniedz šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minēto izmaksu ierobežojumu;

68.3. ja nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

68.4. ja nav pieejami finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

68.5. ja līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots;

68.6. ja iepirkums nav veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā;

68.7. šo noteikumu 29.2.apakšpunktā minētajā gadījumā.

69. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanu.

70. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas, kā arī lai pārbaudītu attiecināmo izmaksu pozīciju atbilstību projektā plānotajam.

71. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot projekta īstenošanai paredzēto finansējuma saņēmēja kontu, kas norādīts līgumā par projekta īstenošanu.

72. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35 % no publiskā finansējuma apmēra. Lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs triju mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas iesniedz sadarbības iestādē bankas izsniegtu garantiju par avansa atdošanu. Bankas garantijas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc līgumā par projekta īstenošanu paredzētā projekta īstenošanas beigu datuma.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.62 redakcijā)

73. Finansējuma saņēmējs var saņemt starpposma maksājumu ne biežāk kā reizi trijos mēnešos, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus.

74. Finansējuma saņēmējs projekta noslēguma pārskatu un maksājuma pieprasījumu iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 2015.gada 1.jūlijā.

75. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un attiecināmās izmaksas pamatojošiem dokumentiem, ievērojot normatīvo aktu prasības maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra noteikumiem Nr.888
Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra noteikumiem Nr.888
Biznesa plāna paraugs

1. Vispārīga informācija par komercsabiedrību:

1.1. komercsabiedrības veiktās komercdarbības apraksts;

1.2. īss esošo produktu apraksts;

1.3. komercsabiedrības īstermiņa un ilgtermiņa mērķi;

1.4. komercsabiedrības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SWOT) analīze.

2. Projekta īstenošanas apraksts:

2.1. projekta mērķis;

2.2. projekta īstenošanas laika grafiks;

2.3. projekta īstenošanas kapacitāte (atbalsta pretendenta pieredze projekta īstenošanas jomā, vadības personāla un tehniskā personāla raksturojums, materiāli tehniskais nodrošinājums un plānotie iztrūkstošā nodrošinājuma ieguves pasākumi);

2.4. projekta finansēšanas plāns;

2.5. projekta alternatīvu izvērtējums;

2.6. plānotā projekta rezultāta apraksts.

3. Tirgus analīze:

3.1. patērētāju analīze;

3.2. konkurentu analīze;

3.3. mērķa tirgus analīze;

3.4. izplatīšanas kanālu analīze;

3.5. tirgvedības (mārketinga) plāns.

4. Projekta finansiālais pamatojums:

4.1. plānotās finanšu informācijas sagatavošanā izmantoto pieņēmumu apraksts un pamatojums;

4.2. projekta diskontētās vērtības (NPV) aprēķins;

4.3. projekta diskontētās vērtības aprēķinā izmantoto pieņēmumu apraksts un pamatojums (produkcijas sortiments, ražošanas apjoms, ražošanas zudumi, pārdošanas cenas, fiksētās un mainīgās izmaksas, diskonta likme, iekārtu lietderīgais kalpošanas periods, diskonta periods, projekta terminālā vērtība un citi pieņēmumi);

4.4. jutīguma analīze par svarīgāko pieņēmumu izmaiņu ietekmi uz projekta diskontēto vērtību.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra noteikumiem Nr.888
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Darbības programmas nosaukums un numurs

2.

Uzņēmējdarbība un inovācijas
Prioritātes nosaukums un numurs

2.1.

Zinātne un inovācijas
Pasākuma nosaukums un numurs

2.1.2.

Inovācijas
Aktivitātes nosaukums un numurs

2.1.2.2.

2.1.2.2.2.

Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde

Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā

Projektu atlases veids   Atklāts projektu konkurss
Atbildīgā iestāde   Ekonomikas ministrija

 

KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Piešķirot noteiktu punktu skaitu

Kopsummā jāsaņem vismaz 45 punkti

1. Inovācijas pakāpe, ko nodrošinātu projekta realizācija

0–25

Kritērijs dod papildu punktus

1.1. Ieguldījumi ir nepieciešami, lai ieviestu ražošanā projekta iesniedzēja izstrādātu jaunu produktu (tajā skaitā preci vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu), ko apliecina viens no šiem apakškritērijiem:

1.1.1. uz projekta iesniedzēja vārda vai projekta iesniedzēja daļu īpašnieka vārda reģistrēta pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija vai patents, kurš reģistrēts, izmantojot starptautisko, Eiropas vai nacionālo patentu pieteikumu iesniegšanas procedūru šādās valstīs – Vācija, Spānija, Lielbritānija, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Polija, Čehija, Austrija, Ungārija, Rumānija, Krievija, ASV, Austrālija, Kanāda, Ķīna, Indija, Japāna. Minētie patenti vai pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas ir spēkā vismaz līdz projekta pabeigšanas dienai;

1.1.2. projekta iesniedzēja vārdā vai projekta iesniedzēja daļu īpašnieka vārdā iesniegts patenta pieteikums, kurš reģistrēts, izmantojot starptautisko, Eiropas vai nacionālo patentu pieteikumu iesniegšanas procedūru šādās valstīs – Vācija, Spānija, Lielbritānija, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Polija, Čehija, Austrija, Ungārija, Rumānija, Krievija, ASV, Austrālija, Kanāda, Ķīna, Indija, Japāna –, un par kuru saņemts patenta pieteikuma pozitīvs patentmeklējuma ziņojums (patenta pieteikumā minēto pretenziju salīdzinājums ar jau zināmo tehnikas līmeni – A vai B, ja līdzība nav atrasta);

1.1.3. Eiropas un valsts atbalsta programmu ietvaros veiktie pētniecības un attīstības darbi, kuru rezultātā izstrādāts jauns produkts (tajā skaitā prece vai pakalpojums) vai tehnoloģija (tajā skaitā tehnoloģiskais process);

1.1.4. komersanta veiktie ieguldījumi pētniecībā un attīstībā pēdējos trijos noslēgtajos finanšu gados, kā arī kārtējā finanšu gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, kas nav mazāki par 10 % no pieprasītā publiskā līdzfinansējuma un kuru rezultātā izstrādāts jauns produkts (tajā skaitā prece vai pakalpojums) vai tehnoloģija (tajā skaitā tehnoloģiskais process). Ja komersants ir jaunāks par trim gadiem, tiek vērtēti komersanta rādītāji tikai noslēgtajos finanšu gados, kā arī kārtējā finanšu gadā. Ieguldījumus pētniecībā un attīstībā apliecina tas, ka komersanta gada pārskatā parādās veiktie ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, tai skaitā pētījumi, kas ir pasūtīti Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrētās zinātniskās institūcijās

25

 
1.2. Ieguldījumi ir nepieciešami, lai ieviestu ražošanā jaunu produktu (tajā skaitā preci vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu), kas balstīta uz patentiem, kuri iegādāti no trešajām personām, vai šo patentu licencēm, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām vai to licencēm

15

 
1.3. Ieguldījumi ir nepieciešami, lai ieviestu ražošanā no trešajām personām iegādātu jaunu produktu (tajā skaitā preci vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu), ko neapliecina no trešajām personām iegādāti patenti vai to licences, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas vai to licences. Vai arī ieguldījumi ir nepieciešami, lai ieviestu ražošanā projekta iesniedzēja izstrādātu jaunu produktu (tajā skaitā preci vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu), ko neapliecina Eiropas un valsts atbalsta programmu ietvaros veiktie pētniecības un attīstības darbi, komersanta veiktie ieguldījumi pētniecībā un attīstībā pēdējos trijos noslēgtajos finanšu gados, kā arī kārtējā finanšu gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, tai skaitā pētījumi, kas ir pasūtīti Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrētās zinātniskās institūcijās

10

 
2. Rezultātu ietekme uz tautsaimniecību

0–5

Kritērijs dod papildu punktus

2.1. Projekts tiek īstenots nozarēs, kurās ir lielāks atdeves potenciāls konsolidēto starpnozaru pētniecības aktivitāšu veikšanai īsā un vidējā termiņā pašreizējos ekonomiskajos apstākļos:

2.1.1. pārtikas rūpniecība;

2.1.2. kokrūpniecība;

2.1.3. ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares, tai skaitā farmācija un biotehnoloģija;

2.1.4. elektrisko un optisko iekārtu ražošana;

2.1.5. informāciju un komunikāciju tehnoloģijas;

2.1.6. mašīnbūve un metālapstrāde, tai skaitā videi draudzīga, atjaunojamo resursu enerģētika

5

 
2.2. Projekts tiek īstenots citā atbalstāmā nozarē

0

 
3. Projekta iesniedzēja spēja piesaistīt ārējo finansējumu projekta īstenošanai

0–20

Kritērijs dod papildu punktus

3.1. Projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir 100 % no projekta publiskā finansējuma

20

 
3.2. Projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir no 75,00 % līdz 99,99 % no projekta publiskā finansējuma

15

 
3.3. Projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir no 50,00 % līdz 74,99 % no projekta publiskā finansējuma

10

 
3.4. Projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir mazāks par 50 % no projekta publiskā finansējuma

0

 
4. Projekta īstenošanas nozares eksporta īpatsvars saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas datiem. Nozares tiek klasificētas saskaņā ar NACE 2.red. klasifikāciju. Šajā kritērijā tiek vērtēti dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu. Ja projekta iesniedzēja saistīto personu grupas eksporta rādītāji ir augstāki nekā nozares eksporta rādītāji, šajā kritērijā tiek vērtēti projekta iesniedzēja saistīto personu grupas eksporta rādītāji. Ja projekta iesniedzēja saistīto personu grupa veic saimniecisko darbību tikai Latvijā, kritērija vērtēšanā ņem vērā datus no projekta iesniedzēja saistīto personu grupas gada pārskatiem. Ja projekta iesniedzēja saistīto personu grupa veic saimniecisko darbību arī ārpus Latvijas, tiek ņemta vērā tikai Latvijā veiktā saimnieciskā darbība.

Ja kritērija vērtēšanā izmanto projekta iesniedzēja saistīto personu grupas eksporta rādītājus, piemēro 4.1.apakškritēriju.

Ja kritērija vērtēšanā izmanto nozares eksporta rādītājus, piemēro 4.2.apakškritēriju

0–25

Ja vērtējums ir mazāks par 3 punktiem, projekta iesniegumu noraida

4.1. Projekta iesniedzēja saistīto personu grupas eksporta rādītāji    
4.1.1. Projekta iesniedzēja saistīto personu grupa eksportē vairāk nekā 75 % saražotā

25

 
4.1.2. Projekta iesniedzēja saistīto personu grupa eksportē 70 %–75 % saražotā

22

 
4.1.3. Projekta iesniedzēja saistīto personu grupa eksportē 65 %–69 % saražotā

19

 
4.1.4. Projekta iesniedzēja saistīto personu grupa eksportē 60 %–64 % saražotā vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas eksporta apjoms pēdējā noslēgtā finanšu gada laikā ir vismaz Ls 1 000 000

16

 
4.1.5. Projekta iesniedzēja saistīto personu grupa eksportē 55 %–59 % saražotā

13

 
4.1.6. Projekta iesniedzēja saistīto personu grupa eksportē 50 %–54 % saražotā

10

 
4.1.7. Projekta iesniedzēja saistīto personu grupa eksportē 30 %–49 % saražotā, vai projekta iesniedzējs ir jaundibināts komersants, kuram nav noslēgts finanšu gads un nav saistīto komersantu (apakšaktivitātes ietvaros par jaundibinātu uzskata komersantu, kas komercreģistrā reģistrēts ne agrāk kā 18 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas atbalsta saņemšanai šīs apakšaktivitātes ietvaros)

7

 
4.1.8. Projekta iesniedzēja saistīto personu grupa eksportē mazāk nekā 30 % saražotā

0

 
4.2. Nozares rādītāji    
4.2.1. Nozare eksportē vairāk nekā 75 % saražotā

12

 
4.2.2. Nozare eksportē 70 %–75 % saražotā

10

 
4.2.3. Nozare eksportē 65 %–69 % saražotā

9

 
4.2.4. Nozare eksportē 60 %–64 % saražotā

8

 
4.2.5. Nozare eksportē 55 %–59 % saražotā

7

 
4.2.6. Nozare eksportē 50 %–54 % saražotā

5

 
4.2.7. Nozare eksportē 30 %–49 % saražotā

3

 
4.2.8. Nozare eksportē mazāk nekā 30 % saražotā

0

 
5. Projekta iesniedzēja darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi

0–10

Kritērijs dod papildu punktus

5.1. Projekta iesniedzēja darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai ir lielāki par 100 % no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja projekta iesniedzējs kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi laikposmā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas līdz projekta iesniegšanas dienai

10

 
5.2. Projekta iesniedzēja darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai ir 70 %–100 % no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja projekta iesniedzējs kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi laikposmā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas līdz projekta iesniegšanas dienai

5

 
5.3. Projekta iesniedzēja darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 % no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja projekta iesniedzējs kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi laikposmā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas līdz projekta iesniegšanas dienai

0

 
KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM    
6. Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība"

0–2

Kritērijs dod papildu punktus

6.1. Projektā tiek veidots informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) risinājums vai IT pakalpojumi

2

 
6.2. Projektā netiek veidots IT risinājums vai IT pakalpojumi

0

 
7. Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"

Pieprasītā finansējuma intensitāte. Samazinot intensitāti par vienu procentpunktu, tiek saņemts vērtējums viens punkts. Ja pieprasītā finansējuma intensitāte tiek samazināta par vismaz 10 procentpunktiem, kritērijā saņem maksimālo novērtējumu. Aprēķinot pieprasītās finansējuma intensitātes samazinājumu, tiek ņemta vērā maksimālā finansējuma intensitāte, kura ir pieejama konkrētajam projektam

0–10

Kritērijs dod papildu punktus

8. Horizontālā prioritāte "Ilgtspējīga attīstība"

0–3

Kritērijs dod papildu punktus

8.1. Projekta rezultātā tiek radīta energoefektīvāka tehnoloģija, būtiski samazināta ietekme uz vidi, projekts tiek īstenots vides tehnoloģiju vai ekoinovāciju jomā

3

 
8.2. Projekta rezultātā netiek radīta energoefektīvāka tehnoloģija, būtiski samazināta ietekme uz vidi, projekts netiek īstenots vides tehnoloģiju vai ekoinovāciju jomā

0

 
ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 
9. Projekta iesniedzēja atbilstība    
9.1. Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants   N
9.2. Projekta iesniedzējs nav atzīts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā   N
9.3. Projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis komersants, kā arī projekta iesniedzējs atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām   N
10. Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu   P
11. Nozare, kurā tiks īstenots projekts, nav Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteikta kā neatbalstāmā nozare   N
12. Projekta attiecināmās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajiem attiecināmo izmaksu veidiem   P
13. Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto maksimālo summu, tai skaitā ievērojot atbalsta kombinēšanu ar citām programmām   P
14. Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi, un ir ievēroti Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktie attiecināmo izmaksu ierobežojumi   P
15. Izmaksu pamatotība.

Projekta izmaksu pamatotība un efektivitāte (jāizpilda visi nosacījumi):

15.1. plānotie izdevumi nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos. Tiek vērtēts, vai noteiktais problēmas risinājums pozitīvi ietekmēs projekta iesniedzēja saimniecisko darbību un vai izvirzītais projekta mērķis ir skaidri definēts un atbilst izvēlētajam problēmas risinājumam;

15.2. attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta īstenošanai. Tiek vērtēts, vai attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projektā izvirzītā mērķa sasniegšanai;

15.3. attiecināmās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu. Tiek vērtēts vai attiecināmās izmaksas atbilst projektā plānotajām aktivitātēm;

15.4. plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti projekta iesniegumam pievienotajā biznesa plānā

  N
16. Projektu plānots pabeigt Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajā termiņā   P
17. Projekta mērķis ir atbalstīt veiksmīgi izstrādāto jauno produktu (tajā skaitā preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu) ieviešanu ražošanā. Projekta rezultātā projekta iesniedzējs ieviesīs ražošanā jaunu produktu (tajā skaitā preci vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu)   N
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 
18. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, kā arī projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām   P
19. Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu   P
20. Projekta iesnieguma oriģinālam vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks   P
21. Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta   P
22. Projekta iesnieguma oriģināleksemplāra lapas ir numurētas   P
23. Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu   P
24. Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats   P
25. Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā   N
26. Projekta iesniegums ir aizpildīts datorrakstā   P
27. Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā. Ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā, projekta iesnieguma veidlapa iesniegta arī elektroniski   P
FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/ Nē

 
28. Ja projekta iesniegums atbilst 9.1., 9.2., 9.3., 11., 15., 17. un 25.vērtēšanas kritērijam, kā arī 4.kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz trīs punktus un kopā ir saņēmis vismaz 45 punktus, vērtējot pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma   N

Piezīmes.

1. N – Ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

2. P – Ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

Ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra noteikumiem Nr.888
Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts

Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.2.pasākuma "Inovācijas" 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" finansējums netiek sniegts šādās nozarēs:

1. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts" (NACE 1.1.red. G sekciju "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts", izņemot grupu 50.2 "Automobiļu apkope un remonts" un grupu 52.7 "Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts")).

2. Finanšu starpniecība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības" (NACE 1.1.red. J sekciju "Finanšu starpniecība")).

3. Komercpakalpojumi (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77.nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings" (NACE 1.1.red. 70.nodaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 71.nodaļu "Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana")).

4. Azartspēles un derības (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 92.nodaļu "Azartspēles un derības" (NACE 1.1.red. klasi 92.71 "Azartspēles un derības")).

5. Alus un alkoholisko dzērienu ražošana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 11.nodaļu "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana" (NACE 1.1.red. grupu 15.9 "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 15.97 "Iesala ražošana" un klasi 15.98 "Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana")).

6. Tabakas izstrādājumu ražošana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 12.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana" (NACE 1.1.red. 16.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana")).

7. Zivsaimniecība un akvakultūra:

7.1. atbalsts netiek sniegts pasākumiem zivsaimniecības un akvakultūras nozarē, ko reglamentē Padomes 1999.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju;

7.2. zivsaimniecības un akvakultūras nozare ietilpst NACE 2.red. 03.nodaļā "Zivsaimniecība" (NACE 1.1.red. B sekcijā "Zvejniecība").

8. Kuģu būve:

8.1. atbilstoši Nostādnēm par valsts atbalstu kuģu būvei (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2003.gada 30.decembris, C 317, 11.lpp.) kuģu būve tiek definēta kā pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu būve Eiropas Savienībā;

8.2. kuģu būves nozare ietilpst NACE 2.red. klasē 30.11 "Kuģu un peldošo iekārtu būve" (NACE 1.1.red. klasē 35.11 "Kuģu būve un remonts").

9. Ogļu rūpniecība:

9.1. atbilstoši Padomes 2002.gada 23.jūlija Regulai Nr. 1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 2.augusts, L 205, 1.–8.lpp.) ogles tiek definētas kā augstas kvalitātes, vidējas kvalitātes, kā arī zemas kvalitātes A un B kategorijas ogles ANO Eiropas Ekonomikas komisijas izstrādātās starptautiskās ogļu kodifikācijas sistēmas nozīmē (Starptautiskā vidējas kvalitātes un augstas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1998), Ogļu slāņa starptautiskā klasifikācija (1998) un Starptautiskā zemas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1999));

9.2. ogļu rūpniecības nozare ietilpst NACE 2.red. nodaļā 05 "Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve" (NACE 1.1.red. grupā 10.1 "Akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija" un grupā 10.2 "Brūnogļu (lignīta) ieguve, apstrāde un aglomerācija").

10. Tērauda nozare. Tērauda nozare ir visas darbības, kas saistītas ar viena vai vairāku šādu produktu ražošanu:

10.1. pārstrādāts čuguns un ferosakausējumi – pārstrādāts čuguns tērauda ražošanai, liešanai un citi pārstrādāta čuguna veidi, spoguļčuguns un augsta oglekļa satura feromangāns, neskaitot citus ferosakausējumus;

10.2. neapstrādāti dzelzs izstrādājumi un pusfabrikāti, parastais tērauds vai īpašais tērauds – šķidrs tērauds, liets vai neliets lietņos, ieskaitot lietņus pusfabrikātu kalšanai – velmējumi, sagataves un plāksnes; lokšņu stieņi un baltā skārda sagataves; karsti velmēti platprofila tinumi, izņemot šķidrā tērauda ražošanu mazo un vidējo lietuvju lējumiem;

10.3. karsti apstrādāti dzelzs, parastā tērauda vai speciālā tērauda ražojumi – sliedes, gulšņi, uzliktņi, balstpaliktņi, sijas, smagie profili (80 mm un vairāk), rievkonstrukcijas, stieņi un profili, mazāki par 80 mm, joslas, mazākas par 150 mm, stiepļu stieņi, apaļš un kvadrātveidīgs tērauds caurulēm, karsti velmētas stīpas un lentes (arī cauruļu sloksnes), karsti velmētas loksnes (pārklātas vai nepārklātas), plāksnes un loksnes ar 3 mm un lielāku biezumu, universālās plāksnes ar 150 mm un lielāku biezumu, izņemot stieples un stiepļu izstrādājumus, pulētos stieņus un dzelzs lējumus;

10.4. auksti apstrādāti ražojumi – baltais skārds, skārds ar alvas un svina klājumu, melnais skārds, cinkotas loksnes, citādas pārklātas loksnes, auksti velmētas loksnes, elektriskās loksnes un lentes baltā skārda ražošanai, auksti velmētas plāksnes tinumos un lentēs;

10.5. caurules – visas bezšuvju tērauda caurules, metinātas tērauda caurules ar diametru, lielāku par 406,4 mm.

11. Sintētisko šķiedru ražošanas nozare:

11.1. sintētisko šķiedru nozare ir:

11.1.1. visu veidu poliestera, poliamīda, akrila vai polipropilēna šķiedru un diegu (neatkarīgi no to izmantošanas veida) ekstrūzija/teksturēšana;

11.1.2. polimerizācija (ieskaitot polikondensāciju), ja tā ir apvienota ar ekstrūziju izmantoto iekārtu ziņā;

11.1.3. jebkādi palīgprocesi, kas saistīti ar vienlaicīgu ekstrūzijas/ teksturēšanas jaudu uzstādīšanu, ko veic potenciālais atbalsta saņēmējs vai cits tās grupas uzņēmums, kurā tas ietilpst, un kuri attiecīgajā uzņēmējdarbības veidā izmantoto iekārtu ziņā parasti tiek apvienoti ar šādām jaudām;

11.2. sintētisko šķiedru ražošanas nozare ietilpst NACE 2.red. grupā 20.6 "Sintētisko šķiedru ražošana" (NACE 1.1.red. grupā 24.7 "Sintētisko šķiedru ražošana").

12. Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primārā ražošana. Atbalsts tiek sniegts lauksaimniecības produktu apstrādei un tirdzniecībai, izņemot tādu produktu ražošanu un tirdzniecību, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus, kā norādīts Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), un izņemot produktus ar kombinētās nomenklatūras (KN) kodiem 4502, 4503 un 4504 (korķa izstrādājumi).

13. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (ierobežojumu nosaka saskaņā ar NACE 2.red. D sadaļu "Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana" (NACE 1.1.red. 40.nodaļu "Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde")) un elektroenerģijas, tvaiku, biodegvielas vai biogāzes iegūšana no atkritumiem (ietilpst NACE 2.red. klasē 38.21 "Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)" (NACE 1.1.red. klase 90.02 "Atkritumu savākšana un apstrāde")).

14. Ieroču un munīcijas ražošana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 25.4 grupu "Ieroču un munīcijas ražošana" un 30.4 grupu "Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana" (NACE 1.1.red. 29.6 grupu "Ieroču un munīcijas ražošana")).

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 888Pieņemts: 21.09.2010.Stājas spēkā: 07.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 06.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
219070
{"selected":{"value":"10.08.2012","content":"<font class='s-1'>10.08.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.08.2012","iso_value":"2012\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2011","iso_value":"2011\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2011.-09.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2010","iso_value":"2010\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2010.-01.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.08.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)