Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumus Nr. 668 "Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.923

Rīgā 2010.gada 30.septembrī (prot. Nr.50 1.§)
Kārtība, kādā uzskaita valsts enerģijas galapatēriņa ietaupījumu un nodrošina energoefektivitātes monitoringa sistēmas darbību
Izdoti saskaņā ar Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likuma
4.panta trešo daļu un 5.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā uzskaita valsts enerģijas galapatēriņa ietaupījumu vispārējā valsts enerģijas ietaupījuma indikatīvā mērķa sasniegšanai, un energoefektivitātes monitoringa sistēmas darbības kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. vispārīgie energoefektivitātes rādītāji – katru enerģijas galapatēriņa sektoru raksturojoši lielumi, kuru mainība ir atkarīga no pārskatā iekļautās vispārīgās informācijas par objektu – vietu, kurā ir īstenoti energoefektivitātes pasākumi vai sniegti energopakalpojumi, – un no specifiskiem energoefektivitātes rādītājiem;

2.2. specifiskie energoefektivitātes rādītāji – katru enerģijas galapatēriņa sektoru raksturojoši mainīgi lielumi katram objektam – vietai, kurā ir īstenoti energoefektivitātes pasākumi vai sniegti energopakalpojumi.

3. Kopējos enerģijas ietaupījumus uzskaita un energoefektivitātes monitoringa sistēmas darbību nodrošina Ekonomikas ministrija.

II. Valsts enerģijas galapatēriņa ietaupījumu uzskaite

4. Enerģijas ietaupījumu uzskaita katram energoefektivitātes pasākumam katrā enerģijas galapatēriņa sektorā (mājsaimniecību, pakalpojumu, rūpniecības, transporta, valsts un pašvaldību sektors).

5. Uzskaitīto enerģijas ietaupījumu izsaka megavatstundās (MWh). Enerģijas ietaupījuma pārskatos iekļauj arī informāciju par ieguldītajām investīcijām energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanā.

6. Enerģijas ietaupījumu pārskatu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajai veidlapai aizpilda šādi informācijas sniedzēji:

6.1. atbildīgā iestāde, kas piešķīrusi energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenotājiem tiešo maksājumu no valsts vai pašvaldības budžeta;

6.2. atbildīgā iestāde, kas piešķīrusi energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenotājiem valsts vai pašvaldības galvojumu;

6.3. atbildīgā iestāde, kas atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 1.panta 1.punkta prasībām;

6.4. atbildīgā iestāde, kas piešķīrusi energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenotājiem kredītu procentu likmju subsīdijas no valsts vai pašvaldību līdzekļiem;

6.5. atbildīgā iestāde, kas piešķīrusi vai sniegusi citu finansiālu palīdzību energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenotājiem no valsts vai pašvaldības līdzekļiem.

7. Enerģijas ietaupījumu pārskatā informācijas sniedzējs iekļauj informāciju par vispārīgiem un specifiskiem energoefektivitātes rādītājiem saskaņā ar atbalsta saņemšanas līgumā ietverto veidlapas paraugu.

8. Šo noteikumu 6.punktā minētie informācijas sniedzēji katru gadu līdz 1.martam nosūta enerģijas ietaupījumu pārskatus Ekonomikas ministrijai par īstenoto energoefektivitātes projektu rezultātiem iepriekšējā kalendāra gadā.

9. Energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenotāji, kuri nav minēti šo noteikumu 6.punktā, informē Ekonomikas ministriju par īstenotajā energoefektivitātes projektā sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem, izmantojot šo noteikumu 2., 3., 4. un 5.pielikumā noteiktos enerģijas ietaupījumu pārskatu veidlapu paraugus, jebkurā laikā, kad tie ir uzzinājuši par šādu iespēju.

10. Lai enerģijas ietaupījumu pārskatos iekļautā informācija būtu ticama un enerģijas ietaupījumi būtu pārbaudāmi un novērtējami, informācijas sniedzējs, aizpildot šo noteikumu pielikumos minētās veidlapas, izmanto tikai dokumentētu informāciju (apkures un elektroenerģijas rēķini, projektu pārskati, ziņojumi, energoauditu pārskati, citi dokumenti).

III. Energoefektivitātes monitoringa sistēmas darbība

11. Lai nodrošinātu energoefektivitātes monitoringa sistēmas darbību, Ekonomikas ministrija katru gadu līdz 1.maijam apkopo informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā valstī sasniegto enerģijas ietaupījumu katrā no galapatēriņa sektoriem, to sasaistot un papildinot ar šādu informāciju:

11.1. energoefektivitātes politikas jautājumi;

11.2. energoefektivitātes paaugstināšanas programmas.

12. Energoefektivitātes monitoringa rezultāti ietver:

12.1. enerģijas ietaupījumu katrā enerģijas galapatēriņa sektorā un valstī kopumā;

12.2. specifisko un vispārīgo rādītāju izmaiņas un to novērtējumu katrā enerģijas galapatēriņa sektorā un valstī kopumā;

12.3. priekšlikumus par esošu un jaunu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu un energopakalpojumu attīstības iespējām;

12.4. priekšlikumus energoefektivitātes pilnveidošanai katrā enerģijas galapatēriņa sektorā.

13. Ekonomikas ministrija savā mājaslapā internetā katru gadu līdz 1.jūlijam ievieto informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā sasniegtajiem energoefektivitātes monitoringa rezultātiem.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.aprīļa Direktīvas 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK (dokuments attiecas uz EEZ).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.septembra noteikumiem Nr.923
Enerģijas ietaupījumu pārskats par kādu no atbalsta veidiem saņēmušiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem (projektu apkopojoša veidlapa, ko aizpilda atbildīgās iestādes)

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1009)

Finanšu instrumenta vai atbalsta programmas nosaukums(piemēram, ERAF, KF, KPFI)

Projekta nosaukums

Projektam piešķirto līdzekļu apjoms, EUR

Pārskata gads1

Sektors2 (mājsaimniecības, pakalpojumi, rūpniecība, transports, valsts un pašvaldību sektors)

Energoefektivitātes pasākumi3

Enerģijas patēriņš pirms projekta īstenošanas4
MWh

Enerģijas patēriņš  pēc projekta īstenošanas5
MWh

Sasniegtais enerģijas ietaupījums MWh6

         
         
         

 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts7)

Piezīmes.

1. Norāda kalendāra gadu.

2. Norāda vienu sektoru.

3. Norāda tikai tos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kurus īstenojot panākts enerģijas ietaupījums. Piemēram, ja veikta tikai ēkas gala sienu siltināšana, norāda tikai šo vienu pasākumu.

4. Norāda enerģijas patēriņu PIRMS šajā veidlapā minēto energoefektivitātes pasākumu veikšanas atbilstoši katra pasākuma specifikai, piemēram, ja veikta ēkas gala sienu siltināšana, tad atbilstoši šim pasākumam šajā ailē norādāms siltumenerģijas patēriņš.

5. Norāda enerģijas patēriņu PĒC šajā veidlapā minēto energoefektivitātes pasākumu veikšanas atbilstoši katra pasākuma specifikai, piemēram, ja veikta ēkas gala sienu siltināšana, tad atbilstoši šim pasākumam šajā ailē norādāms siltumenerģijas patēriņš.

6. Lai aprēķinātu enerģijas patēriņu un sasniegtos enerģijas ietaupījumus MWh, izmanto mērvienību pārveidošanas koeficientus, kuri norādīti 6.pielikumā.

7. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.septembra noteikumiem Nr.923
Enerģijas ietaupījumu pārskats mājsaimniecību sektorā (ēkas)

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1009)

(fiziska persona – vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese;
juridiska persona – nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese)

 

Projekta nosaukums

ĒKAS KLASIFICĒJUMS saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 9.panta pirmo daļu

Ēkas adrese

Pārskata gads (norāda gadu, kurā sasniegts enerģijas ietaupījums)

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Elektroenerģija, EUR/MWh

Siltumenerģija, EUR/MWh

Kurināmais Nr.1,
EUR/(tilpuma vai masas vienība)

Kurināmais Nr.2,
EUR/(tilpuma vai masas vienība)

SPECIFISKIE RĀDĪTĀJI

Kopējie rādītāji

Nr.p.k.

Ēkas būvniecības gads

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas gads

Ēkas platība, m2

Ēkas apsildāmo telpu platība, m2

Energoresursu un enerģijas patēriņa rādītāji pirms un pēc pasākumu īstenošanas

Nr.p.k.

Elektroenerģijas patēriņš (gadā), MWh

Siltumenerģijas patēriņš apkurei (gadā),
MWh

Kurināmais Nr.1 (gadā), MWh

Kurināmais Nr.2 (gadā),

MWh

Karstā ūdens patēriņš (gadā),
m3

Enerģijas patēriņš karstajam ūdenim (gadā),
MWh

Salīdzinošie rādītāji

Nr.p.k.

Elektroenerģija (gadā),
MWh/m2

Siltumenerģija apkurei/ kondicionēšanai/ dzesēšanai (gadā), MWh/m2

Siltumenerģija karstajam ūdenim (gadā), MWh/m3

Energoefektivitātes pasākumi

Nr.p.k.

Īstenoto pasākumu uzskaitījums

Ieguldītie līdzekļi, EUR

Sasniegtais enerģijas ietaupījums, MWh

PIEZĪMES UN CITI KOMENTĀRI

 


 

(fiziska persona – vārds, uzvārds un paraksts;
juridiska persona – amats, vārds, uzvārds un paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.septembra noteikumiem Nr.923
Enerģijas ietaupījumu pārskats pakalpojumu sektorā

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1009)

(fiziska persona – vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese;
juridiska persona – nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese)

 

Projekta nosaukums

Pakalpojuma veids (indikatīvi NACE kodi no 2.–18 līdz 2.–18.14; no 2.–47.59 līdz 2.–47.78; no 1.1.–55.1 līdz 2.–58.1; no 2.–63 līdz 2.–98.20 u.c.)

Pakalpojuma sniegšanas adrese

Pārskata gads (norāda gadu, kurā sasniegts enerģijas ietaupījums)

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Maksa par patērēto enerģiju

Maksa par patērēto kurināmo

elektroenerģija,
EUR/MWh

siltumenerģija,
EUR/MWh

kurināmais Nr.1,
EUR/(tilpuma vai masas vienība)

kurināmais Nr.2,
EUR/(tilpuma vai masas vienība)

SPECIFISKIE RĀDĪTĀJI

Kopējie rādītāji

Nr.p.k.

Ēkas būvniecības gads

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas gads

Ēkas platība, m2

Ēkas apsildāmo telpu platība, m2

Energoresursu un enerģijas patēriņa rādītāji pirms un pēc pasākumu īstenošanas

Nr.p.k.

Elektroenerģijas patēriņš (gadā), MWh

Siltumenerģijas patēriņš apkurei (gadā), MWh

Kurināmais Nr.1 (gadā), MWh

Kurināmais Nr.2 (gadā), MWh

Karstā ūdens patēriņš (gadā), m3

Enerģijas patēriņš karstajam ūdenim (gadā), MWh

Salīdzinošie rādītāji

Nr.p.k.

Elektroenerģija (gadā),
MWh/m2

Siltumenerģija karstajam ūdenim (gadā),
MWh/m3

Siltumenerģija karstajam ūdenim (gadā),
MWh/m3

Energoefektivitātes pasākumi

Nr.p.k.

Īstenoto pasākumu uzskaitījums

Ieguldītie līdzekļi, EUR

Sasniegtais enerģijas ietaupījums, MWh

PIEZĪMES UN CITI KOMENTĀRI

 

 

(fiziska persona – vārds, uzvārds un paraksts;
juridiska persona – amats, vārds, uzvārds un paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.septembra noteikumiem Nr.923
Enerģijas ietaupījumu pārskats rūpniecības sektorā (tehnoloģiskie procesi un iekārtu energoefektivitāte)

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1009)


 

(juridiska persona – nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese)

Projekta nosaukums

Pārskata gads (norāda gadu, kurā sasniegts enerģijas ietaupījums)

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Maksa par patērēto enerģiju

Maksa par patērēto kurināmo

elektroenerģija, EUR/MWh

siltumenerģija, EUR/MWh

kurināmais Nr.1,
EUR/(tilpuma vai masas vienība)

kurināmais Nr.2,
EUR/(tilpuma vai masas vienība)

SPECIFISKIE RĀDĪTĀJI

Energoresursu un enerģijas patēriņa rādītāji pirms un pēc pasākumu īstenošanas

Produkcijas nosaukums

Kurināmā patēriņš (gadā),
MWh

Siltumenerģijas patēriņš (gadā),
MWh

Elektroenerģijas patēriņš (gadā),
MWh

Ražošanas apjoms
produkcijas vienībās

Salīdzinošie rādītāji

Kurināmā patēriņš (vidēji gadā),
MWh uz vienu produkcijas vienību

Siltumenerģijas patēriņš (vidēji gadā),
MWh uz vienu produkcijas vienību

Elektroenerģijas patēriņš (vidēji gadā),
MWh uz vienu produkcijas vienību

Energoefektivitātes pasākumi

Nr.p.k.

Īstenoto pasākumu uzskaitījums

Ieguldītie līdzekļi, EUR

Sasniegtais enerģijas ietaupījums, MWh

PIEZĪMES UN CITI KOMENTĀRI

 


 

(juridiska persona – amats, vārds, uzvārds un paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.septembra noteikumiem Nr.923
Enerģijas ietaupījumu pārskats transporta sektorā

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1009)

_________________________________________________________________________

(fiziska persona – vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese;
juridiska persona – nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese)

Projekta nosaukums

Pārskata gads (norāda gadu, kurā sasniegts enerģijas ietaupījums)

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Maksa par patērēto enerģiju

Maksa par patērētajiem energoresursiem

elektroenerģija, EUR/MWh

kurināmais Nr.1,
EUR/(tilpuma vai masas vienība)

kurināmais Nr.2,
EUR/(tilpuma vai masas vienība)

SPECIFISKIE RĀDĪTĀJI

Energoresursu un enerģijas patēriņa rādītāji pirms un pēc pasākuma īstenošanas

Nr.p.k.

Transportlīdzekļa veids

Transportlīdzekļa izlaides gads

Transportlīdzekļu skaits, gab.

Transportlīdzekļa motora darba tilpums, cm3

Izmantotā degviela

Nr.p.k.

Transportlīdzekļa nobraukums (gadā), km

Kravas apgrozījums (gadā), tonnkilometri

Pasažieru pārvadājums (gadā), pasažierkilometri

Degvielas patēriņš (gadā), enerģijas vienībās

Degvielas patēriņš (gadā), litros

Salīdzinošie rādītāji

Degvielas patēriņš (vidēji gadā), toe1/100 km

Degvielas patēriņš (vidēji gadā), toe/tonnkilometru

Degvielas patēriņš (vidēji gadā), toe/pasažierkilometru

Energoefektivitātes pasākumi

Nr.p.k.

Īstenoto pasākumu uzskaitījums

Ieguldītie līdzekļi, EUR

Sasniegtais enerģijas ietaupījums, MWh

PIEZĪMES UN CITI KOMENTĀRI

 

(fiziska persona – vārds, uzvārds un paraksts2;
juridiska persona – amats, vārds, uzvārds un paraksts2)

Piezīmes.

toe – tonna naftas ekvivalenta. Lai pārrēķinātu no vienas mērvienības uz citu, izmanto mērvienību pārveidošanas koeficientus, kuri norādīti 6.pielikumā.

Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.septembra noteikumiem Nr.923
Mērvienību pārveidošanas koeficienti

Nr.p.k.

 

GJ

MWh

toe

Gcal

1.

GJ

1

0,2778

0,0239

0,2388

2.

MWh

3,6000

1

0,0860

0,8598

3.

toe

41,8680

11,6300

1

10,000

4.

Gcal

4,1868

1,1630

0,1000

1

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā uzskaita valsts enerģijas galapatēriņa ietaupījumu un nodrošina energoefektivitātes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 923Pieņemts: 30.09.2010.Stājas spēkā: 06.10.2010.Zaudē spēku: 01.10.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 05.10.2010.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
218947
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2010","iso_value":"2010\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)