Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21

Jēkabpilī 2010.gada 8.jūlijā (prot. Nr.14, 4.§)
Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 12.punktu,
43.panta pirmās daļas 4., 5., 6., 9., 10., 11. un 13.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
211.² panta pirmo daļu, 211.³ pantu un 247.pantu, 01.03.2005. Ministru kabineta noteikumiem Nr.158
"Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos" 26.6.punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedriskās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, un atbildību par tās neievērošanu.

2. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt pilsētas teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, namīpašumu un citu nekustamo īpašumu uzturēšanu un saglabāšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu pagalmos, ielās, īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijās, dzīvojamās un koplietošanas telpās.

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras uzturas vai kuru īpašums atrodas Jēkabpils pilsētas administratīvajās robežās.

4. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

4.1. ēka – ir atsevišķi, ilglaicīgi lietojamas apjumtas būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai. Ēkas tiek iedalītas dzīvojamajās mājās un nedzīvojamajās ēkās;

4.2. rakšanas atļauja – noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt rakšanas darbus noteiktā vietā un laikā pēc saskaņota projekta (darba zīmējuma);

4.3. sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukumi, autoostas zāle, parki, skvēri, namu pagalmi, citas speciāli iekārtotas brīvdabas un atpūtas vietas, kas kalpo sabiedriskiem un sociāliem nolūkiem, daudzdzīvokļu ēku kāpņu telpas;

4.4. zaļā zona – pilsētas teritorijā esošie zālieni, apstādījumu teritorijas un parki;

4.5. Radžu ūdenskrātuve – Jēkabpils pilsētas teritorijas ūdens daļa.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.39)

II. Sevišķā daļa

5. Ēku un teritoriju (zemes gabalu) uzturēšanas noteikumu pārkāpumi

5.1. Par Jēkabpils pilsētas teritorijā atrodošos ēku, saimniecisko būvju, žogu neuzturēšanu kārtībā, kas nelabvēlīgi ietekmē apkārtējo vidi un bojā pilsētas vizuālo izskatu, – uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 100, juridiskām personām līdz Ls 250.

5.2. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.1.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 30 līdz Ls 150, juridiskām personām no Ls 50 līdz Ls 500.

5.3. Par ēku numerācijas zīmju neizlikšanu uz ēkas (žoga vai atsevišķa staba) vai to neuzturēšanu kārtībā, vai neatbilstošu saistošajiem noteikumiem ēku numerācijas zīmju vai ielu nosaukuma norāžu izvietošanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 15, juridiskām personām līdz Ls 25.

5.4. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.3.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 5 līdz Ls 25, juridiskām personām no Ls 10 līdz Ls 50.

5.5. Par ēku, saimniecisko būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību – uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 15 līdz Ls 25, juridiskām personām no Ls 25 līdz Ls 50.

5.6. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.5. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 25 līdz Ls 50, juridiskām personām no Ls 50 līdz Ls 75.

5.7. Par nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas nekopšanu pavasara, vasaras un rudens periodos – uzliek naudas sodu fiziskām personām (izņemot pašvaldības sociāli aprūpētās personas, kā arī 1.grupas vai 2.grupas invalīdus, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas darbspējīgas personas) līdz Ls 20, juridiskām personām līdz Ls 30.

5.8. Par nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas neattīrīšanu no sniega un ledus 0,75 m platumā un pretslīdes materiālu neizkaisīšanu ziemas periodā katru dienu līdz plkst. 08.00 – uzliek naudas sodu fiziskām personām (izņemot pašvaldības sociāli aprūpētās personas, kā arī 1.grupas vai 2.grupas invalīdus, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas darbspējīgas personas) no Ls 15 līdz Ls 25, juridiskām personām no Ls 25 līdz Ls 50.

5.9. Par 5.7. un 5.8.apakšpunktā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 25 līdz Ls 50, juridiskām personām no Ls 50 līdz Ls 75.

5.10. Par zāles nenopļaušanu īpašumā vai lietojumā esošajā teritorijā, ja zāles garums pārsniedz 20 cm, – uzliek naudas sodu zemes gabala īpašniekam vai tā lietotājiem:

5.10.1. līdz 2000 m2 lielām platībām – Ls 20;

5.10.2. no 2000 m2 līdz 1 ha lielām platībām – Ls 50;

5.10.3. sākot no 1 ha lielām platībām – Ls 100 par katru pilnu ha, bet ne lielāku par Ls 250.

5.11. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.10. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu zemes gabala īpašniekam vai tā lietotājiem:

5.11.1. līdz 2000 m2 lielām platībām – Ls 50;

5.11.2. no 2000 m2 līdz 1 ha lielām platībām – Ls 75;

5.11.3. sākot no 1 ha lielām platībām – Ls 125 par katru pilnu ha, bet ne lielāku par Ls 250.

5.12. Par pilsētas teritorijā esoša zemes gabala neuzturēšanu tīrībā un kārtībā – uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 15 līdz Ls 25, juridiskām personām no Ls 25 līdz Ls 50.

5.13. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.12. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 25 līdz Ls 50, juridiskām personām no Ls 50 līdz Ls 75.

5.14. Par mazgabarīta atkritumu urnu neizlikšanu pie tirdzniecības vietām (veikaliem, kioskiem u.tml.) un sabiedriskām iestādēm brīvi pieejamā vietā vai to neuzturēšanu kārtībā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 40.

5.15. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.14.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu līdz Ls 80.

5.16. Par tīrības un kārtības neievērošanu apsaimniekotajā teritorijā ap kioskiem un paviljoniem, kuri uzstādīti ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības atļauju, – uzliek naudas sodu līdz Ls 25.

5.17. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.16.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

5.18. Par tirdzniecības vietas teritorijas nesakopšanu 12 stundu laikā pēc tirdzniecības pabeigšanas – uzliek naudas sodu līdz Ls 30.

5.19. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.18.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

5.20. Par zaļās zonas, kā arī ietvju un ielu neatjaunošanu iepriekšējā stāvoklī pēc inženiertehnisko darbu veikšanas – uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 100, juridiskām personām līdz Ls 175.

5.21. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.20.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 10 līdz Ls 150, juridiskām personām no Ls 15 līdz Ls 200.

5.22. Par rakšanas atļaujas nosacījumu pārkāpšanu – uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 100, juridiskām personām līdz Ls 150.

5.23. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.22.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 10 līdz Ls 150, juridiskām personām no Ls 15 līdz Ls 200.

5.24. Par rakšanas darbu uzsākšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas un saskaņošanas ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību – uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 100, juridiskām personām līdz Ls 170.

5.25. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.24.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 10 līdz Ls 50, juridiskām personām no Ls 15 līdz Ls 300.

5.26. Par koku, krūmu stādīšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā, lietojumā, valdījumā esošajos zemes gabalos – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 20.

5.27. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.26.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 50.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 17.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.7; 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.39)

6. Sabiedriskā inventāra bojāšanas un pārvietošanas pārkāpumi

6.1. Par elektroenerģijas, siltumenerģijas, ūdens un gāzes skaitītāju bojāšanu ar krāsas uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā (izdarot iegriezumus, skrāpējumus) – uzliek naudas sodu līdz Ls 25.

6.2. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 6.1.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 50.

6.3. Par ēku, saimniecisko būvju, žogu, arī bērnu rotaļu laukumu inventāra bojāšanu ar krāsas uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā (izdarot iegriezumus, skrāpējumus) – uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

6.4. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 6.3.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 100.

6.5. Par sabiedriskā inventāra (atkritumu konteineri u.c.) patvaļīgu pārvietošanu – uzliek naudas sodu līdz Ls 25.

6.6. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 6.5.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 50.

6.7. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.39)

6.8. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.39)

7. Sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumi

7.1. Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.) – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 25.

7.2. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.1.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 50.

7.3. Par sniega izgāšanu vai mešanu vietās, kuras nav paredzētas to savākšanai un glabāšanai (piem., uz brauktuvēm, uz gājēju ceļiem, uz ietvēm u.c.), – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 25, juridiskām personām līdz Ls 50.

7.4. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.3.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 5 līdz Ls 30, juridiskām personām no Ls 5 līdz Ls 100.

7.5. Par dzīvnieku ievešanu, ganīšanu, upju u.c. ūdenstilpnēs pilsētas teritorijā – uzliek naudas sodu līdz Ls 25.

7.6. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.5.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz 50.

7.7. Par dzīvnieku peldināšanu un dzirdīšanu ūdenstilpnēs pilsētas teritorijā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 25.

7.8. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.7.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no 5 Ls līdz Ls 50.

7.9. Par automašīnu un citu mehānisko transporta līdzekļu novietošanu pilsētas zaļajā zonā – uzliek naudas sodu no Ls 15 līdz Ls 50.

7.10. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.9. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no Ls 25 līdz Ls 75.

7.11. Par transportlīdzekļa mazgāšanu, tehniskās apkopes vai remontdarbu veikšanu pilsētas zaļajā zonā un citās vietās, kur tas nav paredzēts, – uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

7.12. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.11.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 75.

7.13. Par sēdēšanu vai stāvēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm vai gulēšanu uz soliņiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 15.

7.14. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.13.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 30.

7.15. Par patvaļīgu sludinājumu un paziņojumu uzlikšanu tam neparedzētās vietās (piem., uz daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu ārdurvīm, koplietošanas telpās, pie stabiem, kokiem, sabiedriskā transporta pieturvietās u.tml.) – uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 25, juridiskām personām līdz Ls 50.

7.16. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.15.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 40, juridiskām personām līdz Ls 100.

7.17. Par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vielu dedzināšanu – uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

7.18. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.17.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 75.

7.19. Par peldēšanos strūklakās, ūdenstilpnēs pilsētas teritorijā, kur tas ir aizliegts, – uzliek naudas sodu līdz Ls 20.

7.20. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.19.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 30.

7.21. Par veļas mazgāšanu ūdenstilpnēs pilsētas teritorijā – uzliek naudas sodu līdz Ls 25.

7.22. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.21.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 30.

7.23. Par ugunskuru kurināšanu, naktsmītņu ierīkošanu un telšu uzstādīšanu ārpus šim mērķim speciāli ierīkotām vietām - uzliek naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 50.

7.24. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.23.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 75.

7.25. Par mazgāšanos ūdenstilpnēs pilsētas teritorijā – uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 10.

7.26. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.25.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 50.

7.27. Par braukšanu ar automašīnām un citiem mehāniskajiem transporta līdzekļiem pa ledu ūdenstilpnēs pilsētas teritorijā (izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts, lai novērstu cilvēku dzīvībai vai veselībai apdraudējumu) – uzliek naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 100.

7.28. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.27.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no Ls 30 līdz Ls 200.

7.29. Par daivingu (zemūdens niršanu) vietās, kur to aizliegusi pašvaldība uzstādot aizlieguma zīmes, – uzliek naudas sodu no Ls 25 līdz Ls 50.

7.30. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.29.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no Ls 50 līdz Ls 100.

7.31. Par motorlaivu, izņemot laivas, kas aprīkotas ar elektromotoru, un ūdens motociklu izmantošanu vai nodarbošanos ar ūdens slēpošanu ūdenstilpnēs pilsētas teritorijā, izņemot vietas, kas ir tam speciāli aprīkotas (aizliegums izmantot mehāniskos ūdens transporta līdzekļus neattiecas uz speciālajiem dienestiem, pašvaldības pilnvarotajām personām, valsts vides inspektoriem un Radžu ūdenskrātuves apsaimniekotāju pilnvarotajām personām) – uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 50.

7.32. Par pārvietošanos ar motorizētiem un citiem peldlīdzekļiem Radžu ūdenskrātuvē no 1.janvāra līdz 31.maijam – uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 50.

7.33. Par skaņu pastiprinošas atskaņošanas aparatūras lietošanu daudzdzīvokļu ēkās, viendzīvokļa dzīvojamo māju teritorijās, uz ielām vai citās publiskās vietās, kā arī no transporta līdzekļiem, kas rada troksni, traucējot iedzīvotāju mieru, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 15 līdz Ls 50, juridiskām personām no Ls 25 līdz Ls 75.

7.34. Par skaņu pastiprinošas atskaņošanas aparatūras lietošanu, klaigāšanu, pirotehnisko izstrādājumu lietošanu (izņemot oficiāli noteiktās svētku dienās), skaļu muzicēšanu, remontdarbu un būvdarbu veikšanu, dažādu mehānismu, iekārtu un agregātu darbināšanu (izņemot avārijas seku likvidēšanai) vai tamlīdzīgām darbībām, kas saistītas ar paaugstinātu troksni un traucē iedzīvotāju mieru daudzdzīvokļu ēkās, kā arī viendzīvokļa dzīvojamo māju teritorijās nakts laikā no plkst. 22.00 līdz 06.00 – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 25 līdz Ls 75, juridiskām personām no Ls 50 līdz Ls 100.

7.35. Par 7.33. un 7.34. apakšpunktā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 50 līdz Ls 100, juridiskām personām no Ls 75 līdz 150.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 30.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.28; 17.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.7; 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.39)

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

8. Par pārkāpumiem, kuri paredzēti Noteikumos, izdarīšanas vietā bez administratīvā protokola sastādīšanas, izsniedzot noteikta parauga kvīti, Noteikumu 10.6.punktā minētās amatpersonas var uzlikt pārkāpējam naudas sodu no 1 līdz 20 latiem. Ja pārkāpējs apstrīd soda uzlikšanu, attiecīgā amatpersona sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu.

9. Veikt transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas kontroli, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu bez vadītāja klātbūtnes saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 pantu ir tiesīgi Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta Sabiedriskās kārtības uzraudzības sektora administratīvās lietvedības inspektors un kārtībnieks.

10. Par Noteikumu pārkāpumu sastādīt administratīvā pārkāpumu protokolu ir pilnvarotas sekojošas amatpersonas:

10.1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta direktors par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šo Noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.16., 5.17., 5.20., 5.21., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. punktā;

10.2. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta Būvniecības nodaļas transporta/tīklu inženieris par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šo Noteikumu 5.20., 5.21, 5.22., 5.23., 6.1., 6.2. punktā;

10.3. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta Būvniecības nodaļas komunālinženieris par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šo Noteikumu 5.1., 5.2., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.12., 5.13., 5.16., 5.17., 7.3., 7.4.punktā;

10.4. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītāja un konsultanti nekustamā īpašuma jautājumos par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šo Noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16.punktā;

10.5. Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāžu vadītāji par administratīvajiem pārkāpumiem, kas izdarīti attiecīgajā iestādē un tās teritorijā un paredzēti šo Noteikumu 7.1, 7.2.punktā;

10.6. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta Sabiedriskās kārtības uzraudzības sektora administratīvās lietvedības inspektors un kārtībnieks par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šo Noteikumu "II. Sevišķā daļa" punktos;

10.7. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 30.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.28).

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.39)

11. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Jēkabpils pilsētas domes Administratīvā komisija.

Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums Jēkabpils pilsētas domes 30.09.2010. saistošo noteikumu Nr.28 redakcijā)

1. Atzīt par spēku zaudējušiem 1998.gada 29.aprīļa Jēkabpils pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.3 "Par sabiedrisko kārtību, namu, to teritoriju un būvju uzturēšanu, sanitārās tīrības un zaļumstādījumu uzturēšanu un administratīvo atbildību Jēkabpils pilsētā" (29.04.1998.g. lēmums Nr.257).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem 2006.gada 3.maija Jēkabpils pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.14 "Radžu ūdenskrātuves un Meža parka apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi" (03.05.2006.g. lēmums Nr.252).

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 08.07.2010.Stājas spēkā: 17.09.2010.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 147, 16.09.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
217860
{"selected":{"value":"09.10.2013","content":"<font class='s-1'>09.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.10.2013","iso_value":"2013\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.04.2011","iso_value":"2011\/04\/22","content":"<font class='s-1'>22.04.2011.-08.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2010","iso_value":"2010\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2010.-21.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.09.2010","iso_value":"2010\/09\/17","content":"<font class='s-1'>17.09.2010.-10.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.10.2013
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)