Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.470

Rīgā 2010.gada 11.augustā (prot. Nr.41 24.§)

Grozījumi Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2005.-2014.gadam

1. Izdarīt Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2005.-2014.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2005.gada 2.marta rīkojumu Nr.137 "Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005.-2014.gadam") šādus grozījumus:

1.1. izteikt informatīvās daļas ievada ceturto rindkopu šādā redakcijā:

"Valsts valodas politikas pamatnostādnes ir nepieciešama iekšpolitikas stratēģijas sastāvdaļa Latvijā, lai sekmētu latviešu valodas lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju, nodrošinātu valsts valodas pilnvērtīgu funkcionēšanu, saglabātu valodas tradicionālo kultūrvidi, aizsargātu un attīstītu to, veicinātu valodas vispusīgu izpēti un zinātniski pamatotu literārās valodas standartizāciju un normu kodifikāciju, kā arī nodrošinātu latviešu valodas kvalitatīvu apguvi gan izglītības sistēmā, gan mūžizglītībā un veicinātu zinātnisku un populārzinātnisku materiālu veidošanu un izplatīšanu par latviešu valodu un valodas politiku Latvijā.";

1.2. aizstāt informatīvās daļas 5.6.apakšnodaļas pirmajā teikumā vārdu "divdesmit" ar vārdiem "divdesmit trijām";

1.3. izteikt informatīvās daļas 8.nodaļu jaunā redakcijā (pielikums);

1.4. izteikt informatīvās daļas 9.nodaļu šādā redakcijā:

"9. Pārskatu sniegšanas un novērtēšanas kārtība

Lai novērtētu, kā tiek īstenotas pamatnostādnes, Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2015.gada 1.maijam iesniedz Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par pamatnostādņu īstenošanu laikposmā no 2010.gada līdz 2014.gadam.

Pamatnostādņu īstenošanā iesaistītās institūcijas līdz kārtējā gada 1.martam iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par pamatnostādnēs noteikto uzdevumu izpildi iepriekšējā gadā.";

1.5. izteikt kopsavilkuma otro rindkopu šādā redakcijā:

"Valsts valodas politikas pamatnostādnes ir nepieciešama iekšpolitikas stratēģijas sastāvdaļa Latvijā, lai sekmētu latviešu valodas lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju, nodrošinātu valsts valodas pilnvērtīgu funkcionēšanu, saglabātu valodas tradicionālo kultūrvidi, aizsargātu un attīstītu to, veicinātu valodas vispusīgu izpēti un zinātniski pamatotu literārās valodas standartizāciju un normu kodifikāciju, kā arī nodrošinātu latviešu valodas kvalitatīvu apguvi gan izglītības sistēmā, gan mūžizglītībā un veicinātu zinātnisku un populārzinātnisku materiālu veidošanu un izplatīšanu par latviešu valodu un valodas politiku Latvijā."

2. Izglītības un zinātnes ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizētās pamatnostādnes Valsts kancelejā.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta rīkojumu Nr.770 "Par Valsts valodas politikas programmu 2006.-2010.gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 160.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.KoķeIzglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 11.augusta
rīkojumam Nr.470

"8. Galvenie uzdevumi pamatnostādņu mērķu, politikas rezultātu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai, uzdevumu izpildes laika un finansējuma plānojums, par uzdevuma izpildi atbildīgās institūcijas

Saīsinājumi

ALTE - Eiropas Valodas prasmes pārbaudītāju asociācija (Association of Language Testers in Europe)

ĀM - Ārlietu ministrija

CLARIN - Eiropas pētniecības infrastruktūra "Vienota Eiropas valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūra" (Common Language Resources and Technology Infrastructure)

DU - Daugavpils Universitāte

EFNIL - Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācija (European Federation of National Institutions for Language)

EKP - Eiropas Padomes dokuments "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana"

eks. - eksemplāri

ESF - Eiropas Sociālais fonds

EVP - Eiropas Valodu portfelis

IZM - Izglītības un zinātnes ministrija

KM - Kultūras ministrija

LAT2 - latviešu valoda kā otrā valoda

LĢIA - Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

LiepU - Liepājas Universitāte

LLC - Latvijas Literatūras centrs

LTV - Latvijas Televīzija

LU - Latvijas Universitāte

LU LVI - Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts"

LU MII - Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts"

LVA - Latviešu valodas aģentūra

LVEK - Latviešu valodas ekspertu komisija

LZA TK - Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija

LZP - Latvijas Zinātnes padome

NKMVA - Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra

NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra

PMLP - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

RA - Rēzeknes Augstskola

RDF - resursa apraksta struktūra (Resource Description Framework)

RTU - Rīgas Tehniskā universitāte

RTU VI - Rīgas Tehniskās universitātes Valodu institūts

TM - Tieslietu ministrija

UNESCO LNK - UNESCO Latvijas Nacionālā komiteja

VB - valsts budžets

VeA - Ventspils Augstskola

ViA - Vidzemes Augstskola

VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra

VISC - Valsts izglītības satura centrs

VKKF - Valsts Kultūrkapitāla fonds

VPP - Valsts pētījumu programma

VVC - Valsts valodas centrs

VVK - Valsts valodas komisija

Nr.p.k.

Uzdevumi

Uzdevumu izpildes termiņš

Pasākumu īstenošanai plānotais finansējums 2010.gadā (LVL)

Nepieciešamais finansējums 2011.-2014. gadā (LVL)

Atbildīgā institūcija

Iesaistītās institūcijas

8.1. Politikas rīcības virziens: valsts valodas juridiskā statusa stiprināšana (2010.g. finansējums - 489 068 VB)

Politikas rezultāts. Panākta saskaņota valsts institūciju darbība valodas politikas īstenošanā. Nodrošināta Valsts valodas likuma un ar to saistīto normatīvo aktu pilnvērtīga izpilde un kontrole. Nodrošināta Latvijas nacionālo interešu, t.sk. valodas un kultūras, aizstāvība starptautiskajā informācijas telpā un starptautiskajās organizācijās. Veicināta latviešu valodas pilnvērtīga funkcionēšana Eiropas Savienības institūcijās.

8.1.1. Atbilstoši valodas situācijas pārmaiņām veikt grozījumus valsts valodas apguvi, lietojumu un prasmes pārbaudi reglamentējošos normatīvajos aktos. Nodrošināt saskaņotu programmas atbildīgo un iesaistīto institūciju darbību. 2014.g.

0

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

IZM

LĢIA; LU MII; LU LVI; LVA; LVEK; LZA TK; NVA; PMLP; VISC; VVC; VVK
Darbības rezultāts. Panākta saskaņota un pilnvērtīga valsts institūciju - LĢIA, LU LVI, LU MII, LVA, LVEK, LZA TK, NVA, PMLP, VISC, VVC, VVK, nozaru ministriju, augstskolu u.c. - darbība programmas īstenošanā. Izstrādāti (pēc vajadzības) nepieciešamie grozījumi valsts valodas apguvi, lietojumu un prasmes pārbaudi reglamentējošos normatīvajos aktos:

IZM - izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.289 "Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai" (2010.g.);

LZA TK - plānots panākt oficiālai lietošanai LZA TK apstiprinātās vienotās terminoloģijas iekļaušanu normatīvajos aktos, ieskaitot arī ES normatīvo aktu tulkojumus, kā arī atgriezenisko saiti ar informāciju par ieteikumu īstenošanu praksē vai nepieciešamiem grozījumiem.

8.1.2. Nodrošināt Valsts valodas likuma un ar to saistīto normatīvo aktu pilnvērtīgu izpildi un kontroli. 2014.g.

486 968 VB

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

TM

IZM; LVA; VISC; VVC
Darbības rezultāts:
LVA - privātpersonām, PMLP un tās nodaļām, dzimtsarakstu nodaļām, tiesām, pagastu padomēm, Saeimai, Latvijas Republikas vēstniecībām, ES tulkošanas dienestiem u.c. institūcijām sniegtas mutvārdu un elektroniskās konsultācijas (2009.-2014.g., vidēji 14 000 konsultāciju gadā) un rakstveida izziņas, lingvistiskie atzinumi un ekspertīzes par dažādiem latviešu valodas jautājumiem - pareizrakstību, gramatiku, stilistiku, īpašvārdu atveidi (rakstību, lietošanu) un identifikāciju, kā arī latviešu valodas terminoloģiju (2010.-2014.g., vidēji 1400 izziņu un atzinumu gadā);

LVA - personvārdu atveides noteikumu un metodisko norādījumu projektu izstrāde (2010.g.-2014.g., katru gadu vienas valodas personvārdu atveidei );

VVC - veiktas valsts valodas lietojumu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas pārbaudes (2010.-2014.g., 6000 pārbaužu gadā, t.sk. 2000 profilaktisko pārbaužu);

VVC - pārbaudīts valsts valodas prasmes apliecību autentiskums (2010.-2014.g., 12 000 apliecību gadā);

VVC - pārbaudīts darbinieku un pašnodarbināto personu valsts valodas lietojums (2010.-2014.g., 6000 personu gadā);

VVC - sastādīti pārbaudes akti (2010.-2014.g., 2000 pārbaudes aktu);

VVC - pieņemti lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās (2010.-2014.g., 800 lēmumu gadā);

VVC - izskatītas fizisku un juridisku personu sūdzības (2010.-2014.g., 700 sūdzību gadā);

VVC - sniegtas konsultācijas (2010.-2014.g., 3000 konsultāciju gadā);

VISC - nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude atbilstoši pieprasījumam (2010.g. - 7800 personām; 2011.-2014.g., 6000 personām gadā).

8.1.3. Sadarbībā ar starptautiskajām organizācijām saskaņot Latvijas lingvistisko tiesību aktus ar Eiropas Savienības standartiem atbilstoši Latvijas valsts nacionālajām interesēm. Veikt pasākumus, kas nodrošina latviešu valodas un kultūras aizsardzību starptautiskajā informācijas telpā. 2014.g.

2100 VB

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

IZM

ĀM; LĢIA; LVA; TM; VIAA; VVC
Darbības rezultāts. Nodrošināta Latvijas nacionālo interešu aizstāvība un Latvijas dalība starptautiskajās organizācijās (tai skaitā Eiropas Savienībā un Eiropas Padomē), kuras izstrādā lingvistisko tiesību aktus un rekomendācijas lingvistiskās likumdošanas jomā:

LĢIA - nodrošināta Latvijas pārstāvība ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupā (UNGEGN), (2010.-2014.g. sagatavoti ziņojumi UNGEGN sesijām un ANO ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijas konferencēm par vietvārdu standartizāciju Latvijā);

ĀM - turpināts darbs pie ES tiesību aktu latviešu valodā kvalitātes uzlabošanas, iesniedzot ES Padomes Ģenerālsekretariātam valsts pārvaldes institūciju sagatavotos kļūdu labojumu (corrigendum) priekšlikumus, ka arī uzturēta sadarbība ar ES iestāžu tulkošanas un terminoloģijas dienestiem;

LVA, VIAA - nodrošināta pārstāvība Eiropas Moderno valodu centra pilnvaroto padomē (Grācā, Austrijā) un Eiropas Moderno valodu centra kontaktpunkta Latvijā darbība (2010.-2014.g.);

LVA - nodrošināta dalība EFNIL (2010.-2014.g.);

PMLP - nodrošināta dalība ALTE (2010.-2014.g.);

TM - organizētas darba grupu sanāksmes terminoloģijas saskaņošanai (2010.-2014.g., 35 sanāksmes gadā);

TM - izstrādāti priekšlikumi juridiskās un nozaru terminoloģijas standartizācijai latviešu valodā (2010.-2014.g., 7000 priekšlikumi gadā);

VISC - nodrošināta pārstāvība Konsultatīvajā padomē Eiropas valodu kompetences rādītāja jautājumos (2010.-2014.g.).

8.2. Politikas rīcības virziens: valsts valodas izglītības politika (2010.g. finansējums - 891 430 VB, 15 720 citi avoti)

Politikas rezultāts. Realizēta koordinēta un sabiedrības vajadzībām atbilstoša valsts valodas politika izglītībā. Pilnveidota valodas pedagogu un citu valodas speciālistu izglītošana un profesionālā pilnveide. Nodrošinātas latviešu valodas prasmes pilnveides iespējas Latvijas iedzīvotājiem un ārvalstniekiem. Sekmēta mūsdienīga latviešu valodas pedagogu izglītošana un mācību un metodisko materiālu izstrāde. Pilnveidota latviešu valodas prasmes pārbaudes sistēma.

8.2.1. Veikt nepieciešamos atbalsta pasākumus, lai sekmētu latviešu valodas pratēju skaita pieaugumu, nodrošinātu latviešu valodas kā dzimtās, kā otrās un kā svešvalodas apguves un pilnveides pieejamību. 2014.g.

761 056 VB

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

IZM

augstskolas; ĀM; LVA; LVEK; NVA; VISC; LZA TK
Darbības rezultāts. Veikti nepieciešamie atbalsta pasākumi sekmīgai valsts valodas izglītības politikas uzdevumu īstenošanai. Attīstīta valsts institūciju, sabiedrisko organizāciju un privātā sektora sadarbība latviešu valodas apguves organizēšanā Latvijā un ārvalstīs, apzināti mācību centri un nodrošināta informācija par latviešu valodas izplatību un apguves iespējām ārvalstīs:

ĀM - sadarbojoties ar PBLA, LVA, nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām, tiks sniegta palīdzība latviešu bērnu skoliņām, nodrošinot tās ar mācību līdzekļiem, grāmatām, DVD un CD formātu ierakstiem, kā arī palīdzot nodrošināt telpas mācībām. Latviešu biedrības, organizācijas un privātpersonas tiks informētas par iespējām apgūt latviešu valodu internetā (2010.-2014.g.);

LVA - atbalsts projekta "Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā: situācijas izpēte un ieteikumi" pasākumiem (2010.g.);

LVA - īstenoti sociolingvistiski pētījumi, kuros noskaidrota valodas situācijas un valodas politikas izglītībā procesu mijiedarbības dinamika (izstrādāts 1 pētījums par latviešu valodas prasmi un lietojumu augstākajā izglītībā - 2010.g.);

LVA - sagatavots statistisks pārskats par latviešu valodas apguvi ārvalstu augstskolās un diasporas mītnes zemēs (2010.-2014.g. - 1 pārskats gadā);

LVA - veikta regulāra informācijas apmaiņa un darbības koordinācija ar latviešu valodas skolotāju nevalstiskajām organizācijām, latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskajām apvienībām un latviešu diasporas nevalstiskajām organizācijām aktuālo problēmu identificēšanai latviešu valodas jomā (2010.-2014.g.);

LVA - turpināta Eiropas Padomes dokumentu valodu apguves jomā tulkošana un izdošana (izdoti 2 materiāli - 2011. un 2013.g.);

LVA (ESF projektā) - veikts pētījums par valsts valodas apguves kvalitāti pamatskolu, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 7.-9.klasēs (2010.g.);

VISC - sagatavoti publiski pieejami pārskati par valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotāju latviešu valodas prasmi (2010.-2014.g. 1 pārskats gadā);

VISC - izstrādāts pārskats par dažādu profesiju pārstāvju latviešu valodas prasmi (2011.g.);

VISC - organizēti valsts pārbaudes darbi latviešu valodā 6., 9., 12.klasei (2010.-2014.g.);

VISC - nodrošināts vienots centralizētais eksāmens latviešu valodā vispārējās vidējās izglītības programmā un mazākumtautību izglītības programmā (sākot no 2012.g.).

Darbības rezultāts. Nodrošinātas iespējas valsts valodas apguvei un valodas prasmes pilnveidei pieaugušo mūžizglītības sistēmā, tai skaitā nodarbinātības veicināšanas programmās:

LVA - nodrošināti latviešu valodas kursi pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecākiem Rīgā, Ludzā, Rēzeknē, Jūrmalā, Jelgavā (2009.-2014.g. katru gadu 8 grupas, 120 vecāku);

NVA - īstenota bezdarbnieku un darba meklētāju neformālās izglītības programma "Valsts valodas apguve" (plānotais pasākumā iesaistāmo personu skaits: (2010.gadā - 1716 personas, 2011.-2014.g. 2500 personu gadā);

LU - nodrošināti latviešu valodas tālākizglītības kursi pieaugušo mūžizglītībai.

Darbības rezultāts. Veicināta latviešu valodas apguve un izplatība ārvalstīs, atbalstot latviešu valodas kā svešvalodas apguvi akadēmiskajās programmās ārvalstu augstskolās un studentu apmaiņas programmu ietvaros, kā arī nodrošinot latviešu valodas apguvi diasporā:

LVA - pedagoģiskā atbalsta nodrošināšana diasporai: katru gadu nodrošinātas 8 skolotāju vietas Īrijā un Krievijas Federācijā diasporā (2010.-2014.g.), atbalsts valsts valodas prasmes pārbaudei Krievijas Federācijā;

LVA - metodisks atbalsts diasporas speciālistiem: noorganizēti diasporas speciālistu kursi organizēti tālākizglītības kursi diasporas speciālistiem (2011. un 2013.g. piecu dienu tālākizglītības kursi - 30 cilvēki katrā grupā);

LVA - noorganizēta vasaras nometne diasporas bērnu latviešu valodas prasmes pilnveidei (2013.g.);

LVA - atbalstīti pasākumi latviešu valodas popularizēšanai ārvalstīs (2010.-2014.g. katru gadu 4 pasākumi ārvalstu augstākās izglītības iestādēs vai pētniecības centros);

LVA - 2010.g.-2014.g sniegts atbalsts latviešu valodas lektorātam Prāgas Kārļa Universitātē (1 lektorāts, 2 studiju programmas, 7-25 studenti katrā studiju gadā) un latviešu valodas lektorātam Vašingtona Universitātē ASV (1 lektorāts, 5 studiju priekšmeti, 7-25 studenti katrā studiju priekšmetā);

LVA - organizēti starptautiski latviešu valodas kā svešvalodas docētāju semināri (seminārs 2012. un 2014.g.);

VISC - izveidota latviešu valodas prasmes apliecinošo dokumentu pielīdzināšanas sistēma personām, kas latviešu valodu apguvušas ārpus Latvijas (2013.g.).

8.2.2. Nodrošināt mācību metodikas pilnveidi latviešu valodas apguvē. 2014.g.

6989 VB

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

IZM

LVA; VISC
Darbības rezultāts. Nodrošināta latviešu valodas apguves līmeņu satura specifikācija saskaņā ar Eiropas Padomes dokumentu "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana" (turpmāk - EKP):

LVA - izstrādāti EVP pirmsskolas vecuma bērniem (3-6 g.v.) un vispārizglītojošo skolu skolēniem (2 EVP - 2014.g.);

LVA -mācību palīglīdzekļa "Eiropas Valodu portfelis dzelzceļa darbiniekiem" (VMC) sagatavošana un nosūtīšana akreditācijai uz Eiropas Padomes Valodas politikas nodaļu;

LVA - EVP skolēniem (7-12 g.v., akreditācijas Nr.92.2007.) ieviešana, rezultātu apkopošana (2011.g.);

LVA - sadarbībā ar VISC izstrādāta latviešu valodas prasmes A1 un A2 līmeņa satura specifikācija saskaņā ar EKP (2011.g.);

LVA - sadarbībā ar VISC izstrādāta latviešu valodas prasmes B1 un B2 līmeņa satura specifikācija saskaņā ar EKP (2012.-2013.g.);

VISC - sagatavots un izdots mācību materiāls (uzdevumu krājums) latviešu valodas prasmes apguvei atbilstoši valodas prasmes līmeņiem (2010.-2011.g.).

Darbības rezultāts. Veicināta latviešu valodas apguves kā dzimtās, kā otrās un kā svešvalodas metodikas izstrāde un ieviešana Latvijā:

LVA (ESF projektā) - izdotas 5 metodikas grāmatas (2011.g.) latviešu valodā un bilingvālajā izglītībā (katras grāmatas metiens 1000 eks.);

LVA (ESF projektā) - sagatavotas mācību programmas: ieteikumu izveide mācību priekšmeta "Latviešu valoda un literatūra" mazākumtautību skolās standarta grozījumiem (5 mācību programmas latviešu valodā un literatūrā 2010.g.);

LVA (ESF projektā) - nodrošināta pedagogu tālākizglītība mācību satura un valodas integrētā apguvē (2010.g. izglītoti 30 tālākizglītotāji);

LVA - tālākizglītības ekspertu sagatavošana latviešu valodas apguves un bilingvālo mācību metodikā un iesaiste tālākizglītības kursu kvalitātes vērtēšanā (2012.-2013.g. 5-10 eksperti);

LVA - organizēta konference "Valoda darbībai un sadarbībai" (2011. un 2013.g., 100 dalībnieki);

LVA - nodrošināta zinātniski metodiskā žurnāla "Tagad" izdošana: katru gadu sagatavots un izdots zinātniski metodiskais žurnāls "Tagad" (2010.-2014.g., 2 numuri gadā);

LVA - 2010.-2014.g. nodrošināta skolotāju e-pieredzes žurnāla izdošana: katru gadu izdots elektronisks metodisks pielikums zinātniski metodiskajam žurnālam "Tagad" (200- 300 lp. apjomā).

8.2.3. Atbilstoši sabiedrības vajadzībām nodrošināt dažādu nozaru latviešu valodas speciālistu sagatavošanu Latvijas augstskolās, kā arī latviešu valodas pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi un sagatavot latviešu valodas pedagogus darbam ar pieaugušajiem. 2014.g.

32 317 VB

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

IZM

augstskolas; LVA; VISC
Darbības rezultāts. Nodrošināta latviešu valodas kā dzimtās valodas, kā otrās valodas un kā svešvalodas pedagogu tālākizglītība. Nodrošināta skolotāju profesionālās meistarības pilnveide darbam ar pieaugušajiem:

LVA - noorganizēti latviešu valodas un literatūras metodikas kursi (2010.g. četros divu dienu 70 stundu profesionālās pilnveides programmas kursos sagatavoti 50 skolotāji tālākizglītotāji, t.sk. darbam ar pieaugušajiem valodas apguvējiem);

LVA - noorganizēti 12 stundu jeb divu dienu profesionālās pilnveides semināri latviešu valodas skolotājiem (2012.g.);

LVA - latviešu valodas un literatūras kursi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei (2010.-2012. g. noorganizēti divpadsmit stundu kursi: 2010.g.- 2, 2011.g.- 3, 2012.g.- 5 kursi un izglītoti 250 skolotāji);

LVA (ESF projekta ietvaros) - bilingvālo mācību un mācību satura un valodas integrētas apguves kursi visās izglītības pakāpēs (izglītoti 1600 skolotāji: noorganizēti astoņi 36 stundu kursi, 200 cilvēku katrā);

LVA (ESF projektā) - latviešu valodas un literatūras skolotāju metodikas kursi/radošās darbnīcas un nometnes: 2010.-2012.g. izglītoti 1290 skolotāji;

LVA (ESF projektā) - 2010.-2012.g.: nodrošināta latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide (2800 pedagogiem), kā rezultātā:

- veikta vispārējās izglītības pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences pilnveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai: tālākizglītības kursi pedagogiem pilnveidotā mācību satura un metodikas īstenošanā latviešu valodā un literatūrā 7.-12.klasē; atbalsts sākumskolas un pirmsskolas pedagogiem darbā lingvistiski neviendabīgā vidē; tālākizglītības kursi pedagogiem bilingvālo mācību īstenošanā 7.-9.klasē;

- nodrošināta latviešu valodas un bilingvālo mācību skolotāju pedagoģiskās un profesionālās kompetences pilnveide netradicionālās formās radošas un rosinošas mācību vides veidošanai: tālmācību programmu izveide un to aprobācija; meistarklašu un radošo darbnīcu izveide; elektroniska metodiska žurnāla izveide;

- īstenota tālākizglītības programmu izstrāde mācību satura un valodas integrētai apguvei, tālākizglītotāju sagatavošana un programmu aprobācija;

VISC - 2010.-2014.g. nodrošināti informatīvi un izglītojoši semināri latviešu valodas pedagogiem pieaugušajiem Latvijas lielākajās pilsētās (Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Liepājā) par valsts valodas prasmes pārbaudes procesu un pārbaudes rezultātiem (5 semināri gadā);

VISC - 2010.-2014.g. izveidota datu bāze par pedagogiem, kuri strādā ar pieaugušajiem (10-20 pedagogi);

VISC - pilnveidota latviešu valodas un literatūras skolotāju profesionālā kompetence.

Darbības rezultāts. Nodrošināta latviešu valodas pedagogu un citu valodas speciālistu (tulku, tulkotāju, redaktoru, datorlingvistu u.c.) sagatavošana Latvijas augstskolās par valsts budžeta līdzekļiem:

DU - 41 bakalaura studiju vietas studiju programmā "Latviešu filoloģija", 16 maģistra studiju vietas studiju programmā "Filoloģija", 12 doktora studiju vietas studiju programmā "Literatūrzinātne" un 4 doktora studiju vietas studiju programmā "Valodniecība", 15 studiju vietas profesionālā maģistra studiju programmā "Vidējās izglītības skolotājs (latviešu valodas un literatūras skolotājs)" un 25 studiju vietas studiju programmā "Tulkotājs" (2009./2010. studiju gadā) un 16 profesionālās bakalaura studiju vietas studiju programmā "Pamatizglītības skolotājs" ar specializāciju 1.-4.kl. priekšmetu skolotājs un latviešu valodas un literatūras (5.-6.kl.) skolotājs. LiepU - 13 bakalaura, 5 maģistra vietas studiju programmā "Latviešu filoloģija" un 4 doktora studiju vietas studiju programmā "Valodniecība", 20 bakalaura studiju vietas programmā "Baltu filoloģija un kultūra", 6 doktora studiju vietas starpaugstskolu (LiepU un VeA) programmā (Valodniecība), 3 maģistra studiju vietas programmā "Rakstniecība un komunikācija", 10 maģistra studiju vietas programmā "Valodas, literatūras un kultūras didaktika", 20 studiju vietas profesionālajā studiju programmā "Latviešu valodas un literatūras skolotājs un svešvalodas skolotājs" (2010./2011.studiju gadā);

LU - 157 bakalaura studiju vietas un 65 maģistra studiju vietas studiju programmā "Baltu filoloģija", 26 doktora studiju vietas studiju programmā "Filoloģija" un 10 doktora studiju vietas studiju programmā "Valodniecība", 5 studiju vietas profesionālajā pamatstudiju programmā "Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs" un 40 studiju vietas programmā "Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs", profesionālajā augstākā līmeņa studiju programmā "Konferenču tulkošana" un "Tulkotāji" attiecīgi 20 studiju vietas un 40 studiju vietas (2010./2011.studiju gadā);

RA - 40 bakalaura studiju vietas un 13 maģistra studiju vietas studiju programmā "Filoloģija", 35 studiju vietas profesionālajā augstākā līmeņa studiju programmā "Tulks, tulkotājs" (2010./2011. studiju gadā);

VeA - 135 studiju vietas profesionālajā pamatstudiju programmā "Tulkošana (angļu-latviešu-krievu/vācu valodā)" un 45 studiju vietas programmā "Tulkošana (vācu-latviešu-krievu/angļu)", 34 studiju vietas profesionālajā maģistra studiju programmā "Juridisko tekstu tulkošana", 12 doktora studiju vietas studiju programmā "Valodniecība" (2009./2010.studiju gadā);

ViA - 6 studiju vietas profesionālajā augstākā līmeņa studiju programmā "Tulkotājs" (2010./2011.studiju gadā).

8.2.4. Pilnveidot valsts valodas prasmes pārbaudes procesu un sniegt informatīvi metodisku atbalstu. 2014.g.

0

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

IZM

PMLP; VISC
Darbības rezultāts:
PMLP - veikts valsts valodas prasmes pārbaudes monitorings, aktualizētas pārskatītas valsts valodas prasmes pārbaudes prasības;

VISC - īstenota četru prasmju (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana) valsts valodas prasmes pārbaude sešās valodas prasmes pakāpēs, tādējādi pielīdzinot valsts valodas prasmes pārbaudi Latvijā Eiropas valodu prasmes pārbaudēm (2010.g.);

VISC - izveidoti un pielietoti valsts valodas prasmes pārbaudes materiāli un pārbaudes modelis personām, kas kārto pārbaudi ar atvieglojumiem (2010.g.);

VISC - izstrādāta metodika un materiāli vispārējas latviešu valodas prasmes pārbaudei atbilstoši jaunai mērķgrupai - ārpus Latvijas dzīvojošajām personām, kam latviešu valoda ir dzimtā valoda, taču nav LR atzīta valodas prasmi apliecinoša dokumenta (2011.-2012.g.);

VISC - izstrādāti 2-3 valsts valodas prasmes pārbaudes modeļi atsevišķām iedzīvotāju grupām un/vai amatu un profesiju vajadzībām atkarībā no darba tirgus pieprasījuma (2011.-2014.g.);

VISC - 2010.-2014.g. īstenoti semināri valsts valodas prasmes vērtētājiem (20 personām katru gadu), paaugstinot valodas testētāju kvalifikāciju (9 semināri gadā);

VISC -papildināts un koriģēts informatīvs izdevums (2010.g.);

VISC - veikts latviešu valodas prasmes eksāmenu salīdzinājums (12.klases centralizētais eksāmens mazākumtautību izglītības programmās un valsts valodas prasmes pārbaude) - līdz 2012.g.

8.2.5. Atbalstīt latviešu valodas apguvei un pilnveidei nepieciešamo mācību līdzekļu un mācību metodisko līdzekļu, t.sk. elektronisko, sagatavošanu un izdošanu. 2014.g.

91 068 VB

15 720 citi avoti

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

IZM

augstskolas; LVA; LZA TK; VISC
Darbības rezultāts:
LU - izstrādāts un īstenots projekts latviešu valodas mācību līdzekļa izveidei virtuālajā vidē starptautiska projekta ietvaros (2010.-2012.g.);

LVA - 2010.g. sagatavoti un izdoti mācību līdzekļu komplekti 4. un 7.klasei (3000 eks. katrs komplekts, kas iever: skolēna grāmatu, skolotāja grāmatu, darba burtnīcu) un mācību kompaktdiski 4.-7.klasei;

LVA - sagatavoti un izdoti LAT2 mācību komplekti (katrs komplekts 3000 eks.: 2011.g. - 8. un 9.klasei, 2012.g. - 1., 2. un 3.klasei);

LVA - noorganizēti mācību komplektu ieviešanas semināri (17 semināri: 2010.g. - 10 semināri, 2011.g. - 3 semināri, 2012.g. - 4 semināri); LVA - 2010.g.-2014.g. atkārtoti izdoti LAT2 mācību līdzekļi un mācību metodiskie līdzekļi (papildmetieni - 10 nosaukumi katrā gadā); LVA (ESF projektā) - izdoti mācību līdzekļi latviešu valodā un literatūrā (2011.g. - 5 mācību līdzekļi 7.-9.klasei, 1 mācību līdzeklis profesionālajām skolām, 2011.g. - 2 mācību filmas DVD formātā);

LVA (ESF projektā) - izveidoti mācību materiāli interaktīvajām tāfelēm 7.-9.klasei (2011.g.);

LVA (ESF projektā) - izdoti 7 mācību līdzekļi bilingvālajām mācībām 7.-9.klasei - fizikā, ķīmijā, matemātikā, bioloģijā, vēsturē, ģeogrāfijā, ekonomikā (2011.g.);

LVA (ESF projektā) - izdots elektronisks mācību resurss ģeogrāfijā 7.-9.klasei (2011.g.);

LVA - sadarbībā ar a/s "Datorzinību centrs" īstenots projekts "Latviešu valodas apguves e-mācību kursa izveide trešo valstu valstspiederīgajiem izglītības un darba tirgus pieejamības veicināšanai", izstrādāts elektronisks latviešu valodas mācību materiāls pieaugušajiem krievvalodīgajiem darba meklētājiem (2010.g. - 40 elektroniskās nodarbības A1, A2 līmenim);

LVA - izstrādāts mācību līdzeklis augstskolu studentiem par valodniecības pamatjautājumiem (2010.g.);

LVA - elektroniskā mācību līdzekļa izveide pieaugušajiem: interneta vidē veidots interaktīvs latviešu valodas kā svešvalodas apguves kurss (2010./2011.g. - 14 nodarbības latviešu valodas prasmes A1, A2 līmenim) un sagatavoti mācību materiāli darbam e-vidē (2011.g. - latviešu valodas prasmes B1 līmenim, 2012.g. - latviešu valodas prasmes B2 līmenim);

LZA TK - publiskoti jaunākie LZA TK lēmumi un konsultatīvie ieteikumi, sniegtas ziņas par aktualitātēm terminoloģijā: izdoti informatīvi izglītojošā izdevuma "Terminoloģijas Jaunumi" numuri 2010.-2014.g. (1 numurs gadā);

VISC - sagatavots un izdots mācību materiāls (uzdevumu krājums) latviešu valodas prasmes apguvei atbilstoši valodas prasmes līmeņiem (2010.-2011.g.);

VISC - sniegts konsultatīvs atbalsts saistībā ar valsts vispārējās izglītības standartu iekļaušanu mācību līdzekļos (2010.-2014.g.).

8.3. Politikas rīcības virziens: latviešu valodas zinātniska izpēte un attīstīšana (2010.g. finansējums - 203 107 VB, 300 000 ESF, 18 000 citi avoti)

Politikas rezultāts. Risinātas latviešu valodas attīstības un lietojuma problēmas, izstrādāti priekšlikumi turpmākai valodas politikas plānošanai un īstenošanai. Veikta latviešu valodas vispusīga izpēte, zinātniski pamatota latviešu valodas standartizācija un kodifikācija. Veicināta latviešu valodas pētījumu rezultātu, īpaši normu avotu publicēšana. Sekmēta latviešu valodas tekstu un runas elektroniskā korpusa izveide, nodrošināta tā izveidošanai un uzturēšanai nepieciešamās programmatūras attīstība un zinātnisko pētījumu bāze. Sagatavoti priekšlikumi vienotas, latviešu valodas normām atbilstošas terminoloģijas lietošanai normatīvajos aktos. Nodrošināta izstrādātās un saskaņotās terminoloģijas vispārēja pieejamība datubāzēs. Izstrādāta un attīstīta tiesību aktu tulkošanas metodika. Nodrošināta tulkoto starptautisko tiesību aktu un Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumu vispārēja pieejamība datubāzēs.

8.3.1. Analizēt Latvijas valodas situāciju un lingvistiskās attieksmes teritoriālā, demogrāfiskā, sociālā aspektā un citu valstu pieredzi valodas politikas īstenošanā. 2014.g.

6152 VB

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

IZM

augstskolas; LU LVI; LVA
Darbības rezultāts. Veikts valodas situācijas monitorings un iegūtās informācijas analīze:

LVA - veikts valodas situācijas monitorings par laika posmu no 2004.-2009.g. (2010.g. veikta datu analīze un salīdzinājums ar 2004.gadu, 2010.g-2011.g. izstrādāts pētījums un kopsavilkums par valodas situācijas dinamiku Latvijā laika posmā no 2004.-2009.g.);

LVA - veikts pētījums par valodas prasmi un lietojumu personām, kuru profesija un amats iekļauts 2009.gada 7.jūlija MK noteikumu Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" 2.pielikumā (2011.-2012.g.);

LVA - turpināts pētījums "Valoda" (kārtējā posma aptauja veikta 2011.g.);

LVA - apzinātas latviešu valodas attīstības un lietojuma problēmas, veikta valodas situācijas analīze, izmantojot pētījuma "Valoda", 2011.g. tautskaites un citu aktuālu datu analīzi (sagatavota analītiska informācija par valodas situācijas dinamiku plānotajam valodas politikas ex post izvērtējumam un valodas situācijas monitoringam, izstrādāti priekšlikumi identificēto problēmu risinājumam - 2013.g.);

LVA - veikts valodas situācijas monitorings 2010.-2014.g. (veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja un datu apkopojums - 2014.g.).

8.3.2. Veicināt latviešu valodas pētījumu rezultātu, īpaši normu avotu publicēšanu. 2014.g.

41 325 VB

300 000 ESF

18 000 citi avoti

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

IZM

augstskolas; LU LVI; LVA; LVEK; LZA TK; VVC
Darbības rezultāts. Izstrādātas un izdotas dažāda tipa latviešu vārdnīcas, gramatikas, enciklopēdijas, rokasgrāmatas u.c. uzziņu literatūra latviešu valodas lietotājiem. Atbalstīta latviešu valodas zinātnisko pētījumu rezultātu publicēšana:

LiepU - nodrošināta rakstu krājuma "Vārds un tā pētīšanas aspekti" 14 (1.) un 14 (2.) numuru (katra daļa 250 eks.) izdošana (2010.g.);

LU LVI - sagatavota izdošanai Latviešu valodas gramatika (2010.-2014.g.);

LU LVI - sagatavots izdošanai manuskripts "Latviešu valodniecības enciklopēdija" (2010.-2014.g.);

LU LVI - LZP sadarbības projektā "Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini" sagatavota Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija (2010.-2014.);

LU LVI - izstrādāts Lingvodidaktisko terminu skaidrojošās vārdnīcas manuskripts (2010.-2011.g.);

LU LVI - institūta zinātniskā personāla latviešu valodas pētījumu publiskošana (2010.g. - publicēti 50 zinātniskie raksti un nolasīti 50 referāti);

LU LVI - 2010.-2014.g. izdots LU aģentūras "LU Latviešu valodas institūts" zinātnisko rakstu žurnāls "Linguistica Lettica" (1 numurs gadā);

LVA - veicināta vienvalodas un tulkojošo vārdnīcu izstrāde (2010.-2014.g. 3 vārdnīcas);

LVA - nodrošināta populārzinātniska rakstu krājuma "Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi" ikgadējā numura izstrāde un izdošana (2010.-2014.g. 5 numuri);

LZA TK - sekmēta terminu, t.sk. skaidrojošo un daudzvalodu, vārdnīcu izstrāde un sagatavošana publicēšanai aktuālās nozarēs;

LVEK - izvērtēti izstrādāto vārdnīcu, gramatiku, enciklopēdiju un rokasgrāmatu manuskripti, sniegti atzinumi par to kvalitāti un pielietojamību (2010.-2014.g. pēc nepieciešamības);

RA - vākti materiāli, veidota koncepcija lingvoteritoriālās vārdnīcas izstrādei projektā "Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā";

RTU - izstrādāta un publicēta rokasgrāmata profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmām "Tehniskā tulkošana" (2011.g.);

RTU VI - izdota mācību grāmatas "Nozīme valodā: lingvistiskie un ekstralingvistiskie aspekti" 2.daļa (2010.g.);

RTU VI - izstrādāts sagatavošanās kurss (elektroniskā formātā) centralizētajam eksāmenam latviešu valodā (2010.g.);

RTU VI - izstrādāta mācību grāmata inženierzinātņu maģistrantiem un doktorantiem "Zinātniskā valoda" (2011.g.).

8.3.3. Veicināt mūsdienu prasībām atbilstošu latviešu valodas zinātnisku izpēti. 2014.g.

152 988 VB

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

IZM

augstskolas; LU LVI; LU MII
Darbības rezultāts. Veicināta latviešu valodas fonētiskās, gramatiskās un leksiskās sistēmas zinātnisku izpēti, latviešu datorlingvistikas un sociolingvistikas attīstību, kā arī pētījumus salīdzināmajā valodniecībā:

LU MII - uzsākts CLARIN infrastruktūras ieviešana LU MII, izveidojot tīmekļa servisus atsevišķiem resursiem un rīkiem un šie servisi integrēti eksperimentālajā federācijā, sagatavotas rekomendācijas valodas resursu un rīku izveidei CLARIN izveides posmam, veidota ISOcat (ISO standarts 12620) datu kategoriju apraksta terminoloģija un nozīmes skaidrojumi un tulkojumi latviešu valodā, dalība ar intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem saistīto līgumu sagatavošanā un CLARIN centru federācijas līguma projekta izstrādē, dalība CLARIN organizācijas izveidē un atbilstošo līgumu sagatavošanā;

LU MII - turpinās LZP finansēts projekts "Faktorizēto metožu lietojums angļu-latviešu statistiskajā mašīntulkošanas sistēmā, iekļaujot informātikas instrumentu īpašā nozīmīguma un funkciju Latvijas tālākai izaugsmei analīzi; modeļu izvēles un to adekvātuma pārbaudi" (plānots: turpināt sagatavot tulkošanas tehnoloģijām nepieciešamos resursus, turpināt automatizētu terminu izguves metožu izpēti, turpināt izstrādāt latviskos ekvivalentu standartiem ISO/IEC 2382 - 8 Security un ISO/IEC 2382 - 14 Reliability, maintainability and availability, izstrādāt angļu-latviešu statistiskās mašīntulkošanas faktorēto modeli, veikt nozaru un reģionu sadarbības analīzi tīkla vidē, veikt vektoru daudzfaktoru regresijas un autoregresijas modeļu izvēli un validāciju);

LU MII - uzsākta latviešu valodas runas atpazīšanas sistēmas izstrāde, iesniegts projekta pieteikums "Runas atpazīšanas tehnoloģiju adaptācija saistītas runas atpazīšanas nodrošināšanai latviešu valodā" ERAF 2.1.1.1.aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai";

LU LVI - turpināts darbs pie Latviešu valodas gramatikas sagatavošanas (2010.g. LZP finansēts projekts "Latviešu valodas gramatika 1959-2009");

LU LVI - turpināti latviešu valodas izlokšņu pētījumi (LZP finansēts projekts "Latviešu valodas leksikas, morfoloģijas un fonētikas izpēte diahroniskā un areālā aspektā");

LU LVI - turpināts darbs pie Baltu valodu atlanta;

LU LVI - sākts darbs pie Humanitāro zinātņu virtuālās enciklopēdijas;

LU LVI - lingvodidaktisko terminu skaidrojošās vārdnīcas manuskripta izstrāde (2010.-2011.g.);

RPIVA - īstenots LZP finansēts projekts "Latviešu valodas fonētika: teorija vs. prakse" (uzsākts 2010.g.).

8.3.4. Apzināt Latvijas vēsturiskos un mūsdienu vietvārdus, nodrošināt zinātnisku pamatojumu un veikt konkrētus pasākumus mūsdienu vietvārdu sistēmas sakārtošanai un standartizācijai atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām. 2014.g.

0

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

TM

LĢIA; LU LVI; LVEK; VVC
Darbības rezultāts. Nodrošināta vienota institūciju sadarbība Latvijas vietvārdu pētniecībai. Izveidota un uzturēta elektroniska vietvārdu datubāze. Veicināta starptautiskā sadarbība vietvārdu pētniecības un informācijas apmaiņas jomā:

LĢIA - ģeodēziskās un kartogrāfiskās darbības veikšanai nepieciešamie vietvārdi uzturēti valsts informācijas sistēmā: elektroniska Latvijas vietvārdu datubāze un tās publiskā versija internetā (2010.-2014.g.);

LĢIA - līdzdalība Eiropas Kartogrāfijas un kadastru aģentūru asociācijas (EuroGeographics) vadītajā Eiropas vietvārdu informācijas infrastruktūras projektā EiroGeoNames: 2010.-2014.g. ES un pasaulē izplatīti korekti un aktuāli Latvijas vietvārdu dati, ievērojot INSPIRE direktīvas principus;

ĻĢIA - 2010.-2014.g. sagatavoti un publicēti Latvijas vietvārdu katalogi un vārdnīcas (1 izdevums gadā);

LU LVI - 2010.-2014.g. turpināts darbs pie "Latvijas vietvārdu vārdnīcas" sējumu izstrādes;

LVEK - izstrādāts zinātniskais pamatojums vietvārdu sistēmas sakārtošanai un standartizācijai (2014.g.).

8.3.5. Nodrošināt latviešu korpuslingvistikas attīstību, sekmēt latviešu valodas tekstu un runas elektroniskā korpusa izveidi. Nodrošināt nepieciešamās programmatūras attīstību. 2014.g.

0

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

IZM

LU LVI; LU MII; LVA; VVC
Darbības rezultāts. Nodrošināta zinātnisko pētījumu bāze korpuslingvistikas attīstībai. Turpināta latviešu valodas tekstu un runas elektroniskā korpusa izveide, nodrošināta tā izveidošanai un uzturēšanai nepieciešamās programmatūras attīstība. Izstrādāti programmlīdzekļi leksikogrāfu u.c. valodas speciālistu darbam ar liela mēroga datubāzēm un valodas korpusu:

LU LVI - turpināta "Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas" elektroniskās versijas sagatavošana (šķirkļi pieejami adresē: http://www.tezaurs.lv/mlvv);

LU MII - latviešu valodas korpusa satura un metadatu papildināšana (2010.g.);

LVA - atbalsts latviešu valodas korpusa u.c. modernu datubāzu izstrādei (2010.-2014.g.).

8.3.6. Nodrošināt latviešu terminoloģijas attīstību, veidot terminu datubāzes un vārdnīcas, saskaņot Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās lietotos terminus; veicināt starptautisko sadarbību terminoloģijas attīstības jomā. 2014.g.

2642 VB

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

IZM

LU LVI; LZA TK; VVC
Darbības rezultāts:
LĢIA - sadarbībā ar VVC nodrošināta latviešu terminoloģijas attīstība kartogrāfijas, ģeodēzijas un lietišķās toponīmikas jomā (2010.-2014.g.);

LU LVI - paralēli nozaru terminu izstrādei, izvērtēšanai un apstiprināšanai precizēti un aktualizēti terminoloģijas izstrādes teorētiskie principi: 2010.-2014.g. pētījumu rezultāti terminoloģijā atspoguļoti zinātniskos referātos un rakstos;

LU LVI 2010.-2014.g. organizēta zinātniskā konference (1 konference gadā);

LZA TK - 2010.-2014.g. LZA TK mājaslapā regulāri ievietota aktuāla informācija par LZA TK sēdēm un publicēti sēžu protokolā;

LZA TK - 2010.-2014.g. turpināta LZA TK mājaslapas un datubāzes "AkadTerm" uzturēšana un pilnveidošana, nodrošinot LZA TK apstiprināto terminu pieejamību;

LZA TK - 2010.-2014.g. nodrošināta latviešu terminoloģijas attīstība: rīkotas LZA TK sēdēs iesniegto terminu sarakstu izvērtēšanai un apstiprināšanai, konsultāciju jautājumu izskatīšanai (6 sēdes gadā);

LZA TK - LZA TK sēdēs pieņemtie lēmumi un apstiprinātie termini publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", izdevumā "Terminoloģijas Jaunumi" un LZA TK mājaslapā (2010.-2014.g.);

LZA TK - organizēta Ernesta Drezena 120 gadu atcerei veltīta 3.starptautiskā konference par jaunāko terminoloģijas teorijā un terminu standartizēšanā daudzvalodu saskares apstākļos (2012.g.), konferences referāti apkopoti rakstu krājumā;

VVC - papildinātas plašpieejas terminu datubāzes ar 30 000 jauniem terminiem gadā (2010.-2014.g.).

8.3.7. Nodrošināt normatīvo dokumentu tulkošanas jautājumu risināšanu Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās. 2014.g.

0

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

TM

ĀM; VVC
Darbības rezultāts:
 ĀM - uzturēts pastāvīgs dialogs ar ES iestāžu latviešu valodas un terminoloģijas speciālistiem, lai uzlabotu latviešu valodas terminoloģijas kvalitāti ES tiesību aktos (2010.-2014.g.);

ĀM - sadarbība ar EK pārstāvniecību Latvijā, VVC un LZA TK 2010.gadā organizēta konference par latviešu valodas tulkošanas un terminoloģijas jautājumiem ES, kuras mērķis turpināt ES iestāžu un Latvijas valsts institūciju tulku un terminologu sadarbību vienotas terminoloģijas izstrādē, kā arī izskatīt terminoloģijas aktualitātes konkrētās nozarēs (2010.g.);

VVC - 2010.-2014.g. starptautiskie tiesību akti tulkoti latviešu valodā (12 000 standartlapu gadā);

VVC - 2010.-2014.g. ar dalību NATO saistītie dokumenti tulkoti latviešu valodā (5000 standartlapu gadā);

VVC - 2010.-2014.g. Latvijas Republikas tiesību akti tulkoti ES dalībvalstu valodās (2600 standartlapu gadā).

8.4. Politikas rīcības virziens: sabiedrības līdzdalības nodrošināšana valsts valodas politikas īstenošanā un latviešu valodas attīstībā (2010.g. finansējums - 1 715 852 VB, 500 ESF, 2260 citi avoti)

Politikas rezultāts. Veicināta indivīda un sabiedrības izpratne par valodu kā nacionālu vērtību. Veidota vienota sabiedrības izpratne par Latvijas valodas politiku. Sabiedrībā aktualizēti latviešu valodas apguves, prasmes pilnveides, lietojuma kvalitātes jautājumi un valodas saglabāšanas, attīstības un izpētes nepieciešamība. Nodrošināta informācijas pieejamība par latviešu valodas zinātniskajiem pētījumiem Latvijā un ārvalstīs. Latvijas sabiedrība izglītota valodas kultūras jautājumos. Atbalstīta un sekmēta latviešu valodas attīstība un popularizēšana ar literatūras un mākslas līdzekļiem. Paplašināta un aizsargāta latviešu valodas kultūrvide.

8.4.1. Nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību latviešu valodas aizsardzības, apguves, lietojuma un attīstības jautājumos, informēt par latviešu valodas jautājumiem starptautiskos, t.sk. zinātniskos, pasākumos. Mērķtiecīgi veidot sabiedrisko domu, lai novērstu lingvistisko stereotipu ietekmi uz latviešu valodas kvalitāti, ilgtspēju un noturību valodu kontaktu situācijā. 2014.g.

15 209 VB

500 ESF

1560 citi avoti

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

IZM

ĀM; augstskolas; KM; LĢIA; LU LVI; LVA; LVEK; VISC; VVC; VVK
Darbības rezultāts. Veikti Latvijas un ārvalstu sabiedrības informēšanas pasākumi par valodas politikas īstenošanas jautājumiem. Sabiedrība iesaistīta latviešu valodas apguves, prasmes pilnveides, lietojuma kvalitātes un valodas izpētes veicināšanā. Apkopota un popularizēta pozitīvā pieredze un sasniegumi latviešu valodas apguvē un lietošanā:

DU - latviešu valodas popularizēšana DU 5.Zinātnes festivāla ietvaros (2010.g.);

LĢIA - dalība Latvijas un starptautiskos pasākumos, sniedzot informāciju par Latvijas vietvārdu saglabāšanas, lietošanas un standartizācijas jautājumiem; informācijas sniegšana LĢIA mājaslapā, ieteikumi un konsultācijas lietišķās toponīmikas jomā;

LVA, VVC - 2010.-2014.g. dalība starptautiskos pasākumos, sniedzot informāciju par Latvijas valodas politiku (4 pasākumi gadā); LVA - 2010.-2014.g. ik gadu sagatavotas 12 preses relīzes, 2 diskusijas/semināri sabiedrības informēšanai par aktualitātēm valsts valodas apguvē, valodas attīstības jautājumiem un organizēti citi pasākumi;

LVA - informācijas par Latvijas valodas politikas īstenošanas jautājumiem aktualizēšana plašsaziņas līdzekļos: laikrakstos, televīzijas un radio raidījumos, interneta vietnēs u.tml. (2011., 2012., 2013.g. viens projekts, plašāka publikācija vai publikāciju kopa gadā);

LVA- noorganizēta konference par latviešu valodas apguvi skolās, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas (2011.g. ESF projektā);

LVA - pētījuma "Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā" kopsavilkuma tulkošana (2011.g.);

LVA - dalība starptautiskos pasākumos: grāmatu tirgos, izstādēs latviešu valodas popularizācijai, valsts valodas un citu valodu apguves veicināšanai un pozitīvas lingvistiskās attieksmes veidošanai (2010.-2014.g. 1 pasākums gadā);

LVA - noorganizēts konkurss skolēniem latviešu valodas apguves sekmēšanai (2012.g.);

LVA -organizēti Eiropas Valodu dienas pasākumi Latvijā valodu lektoriem, skolotājiem, tulkotājiem, atdzejotājiem, studentiem, skolēniem u.c. interesentiem 2010.-2014.g. (ik gadu 8 pasākumi Eiropas Valodu dienas pasākumu ciklā, tajā skaitā 2010.gadā organizēti 4 bilingvālie pasākumi - dzejas, prozas lasījumi ar autoru un tulkotāju piedalīšanos, 40-80 dalībnieki pasākumā),

RA - sadarbībā ar Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociāciju, Latgolys Studentu centru un Latvijas reģionālo un mazāk lietoto valodu savienību organizēti semināri un izglītības darbinieku kongress latgaliešu valodas statusa nostiprināšanai un funkcionalitātes veicināšanai (2010.g.);

VISC - organizēti semināri dažādu institūciju pārstāvjiem (ieskaitot NVO pārstāvjus) par valsts valodas prasmes pārbaudi, valsts valodas inspektoru darbības rezultātiem u.c. aktualitātēm saistībā ar valsts valodas apguvi un lietojumu Latvijā (2010.g.);

VISC - 2010.-2014.g. latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko apvienību vadītāju semināros runāts par aktuāliem latviešu valodas un literatūras jautājumiem (2 semināri gadā);

VVC - 2010.-2014.g. intervijās plašsaziņas līdzekļiem, publikācijās, konferencēs u.c. pasākumos sniegta informācija sabiedrībai par VVC darbību valodas politikas īstenošanā (10 reizes gadā);

VVC - 2010.-2014.g. organizēti informatīvi pasākumi latviešu valodas prasmes un lietojuma veicināšanai (1 pasākums gadā), pieredze un sasniegumi latviešu valodas apguvē un lietošanā popularizēti publikācijās un informatīvos pasākumos (5 reizes gadā).

Darbības rezultāts. Sekmēta latviešu valodas lietojuma kvalitātes mērķtiecīga uzturēšana:

LVA - organizēti informatīvi pasākumi skolēniem, skolotājiem, grāmatu un preses izdevniecību literārajiem redaktoriem, korektoriem u.c. par aktuāliem latviešu valodas jautājumiem (2010.-2014.g. sarīkoti 6 informatīvi izglītojoši semināri par aktuāliem valodas jautājumiem: 2 zinātniski referāti, 2 publiskas lekcijas un 2 pasākumi un/vai projekti skolēniem katru gadu; izglītotas 200-250 personas gadā);

LVA - organizēti Starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākumi (2010.-2014.g.);

LZA TK - stiprināta saikne ar sabiedrību, sniedzot konsultācijas fiziskām un juridiskām personām, kā arī plašsaziņas līdzekļos (t.sk. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", izdevumā "Terminoloģijas Jaunumi" un LZA TK mājaslapā) informējot par terminoloģijas aktualitātēm (2010.g. - 300 rakstveida un mutisko konsultāciju; konsultāciju sniegšana nepieciešamajā apjomā paredzēta arī 2011.-2014.g.).

Darbības rezultāts. Nodrošināta valodnieku zinātniskās pieredzes apmaiņa Latvijā un ārvalstīs, veicināta starptautiskā sadarbība:

DU - organizēts zinātniski praktisks seminārs "Valodnieciskā doma Latvijā: no pirmsākumiem līdz mūsdienām" (2010.g.);

DU - Humanitārās fakultātes organizēta zinātnisko lasījumu sekcija "Baltu valodas: sinhronija un diahronija" (2010.g.);

LiepU - organizēta starptautiskā konference "Vārds un tā pētīšanas aspekti - 15." (2010.-2014.g. katru gadu);

LiepU - organizēta starptautiskā zinātniskā konference "Valodu apguve: problēmas un perspektīva - 7" (2010.g.);

LU LVI - sadarbībā ar Lietuviešu valodas institūtu izdots "Baltu valodu atlants. Prospekts" (2010.g. izdevums latviešu, lietuviešu un angļu valodā);

LU LVI - organizēta valodnieka Jāņa Endzelīna dzimšanas dienas atceres konference (2010.-2014.g. katru gadu);

LU LVI - organizēts Baltistikas kongress (2010.g.);

LVA - organizēta zinātniska konference par sociolingvistikas jautājumiem Latvijā (2011.g.).

8.4.2. Radoši attīstīt un izkopt latviešu valodu ar literatūras un mākslas līdzekļiem. Veicināt latviešu valodas tradicionālās kultūrvides izkopšanu un attīstību. 2014.g.

1 700 643 VB

700 citi avoti

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

IZM

augstskolas; KM; LĢIA; LVA; LLC; LVEK; UNESCO LNK, NKMVA, VVC; VVK
Darbības rezultāts. Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un iniciatīvām kultūras jomā:

KM - nodrošināti 2 konkursi par līdzfinansējuma piešķīrumu latviešu literatūras izdošanai ārvalstīs, kuru ietvaros atbalstīta 9 Latvijas literatūras darbu tulkošana un izdošana (2010.g.);

KM - nodrošināta Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas Ventspilī darbība, kas nodrošina literārās radošās rezidences vairāk kā 80 rezidentiem gadā, prioritāri atbalstot latviešu literatūras tapšanu un tulkošanu (2010.g. - 70 rezidenti);

KM - organizēti VKKF Literatūras nozares projektu un radošo braucienu konkursi (2010.g. - atbalstīti 140 ar Latvijas literatūru saistīti projekti);

KM - organizēti VKKF Filmu nozares projektu konkursi (2010.g. - atbalstīts 131 ar Latvijas filmu nozari saistīts projekts);

KM - organizēti VKKF teātra mākslas projektu konkursi (2010.g. - atbalstīti vismaz 60 iestudējumi teātros latviešu valodā);

KM - nodrošināta teātra izrāžu veidošana un izrādīšana, jaunrades veicināšana teātra žanrā un latviešu dramaturģijas attīstībai (2010.g. - latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumu īpatsvars kopējā jauniestudējumu skaitā - 17%); finansēti 7 valsts teātri (2010.-2014.g.);

KM - ar VKKF atbalstu izdoto kultūras periodikas nosaukumu un kultūras raidījumu ciklu skaits LTV (2010.g. - 13 kultūras periodikas nosaukumi; 3 kultūras raidījumu cikli);

KM - VKKF kultūras programmā "Bērnu žūrija" iesaistīto bibliotēku un diasporas centru skaits (2010.g. - 444 bibliotēkas; 6 diasporas centri);

KM - ar valsts atbalstu saražoto filmu skaits, t.sk. pilnmetrāžas animācijas un spēlfilmas (2010.g. - 8), īsmetrāžas spēlfilmas (2010.g. - 2), animācijas īsfilmas (2010.g. - 6), dokumentālās filmas (2010.g. - 22).

Darbības rezultāts. Nodrošināta informācijas pieejamība digitālā veidā par literatūras nozari un ar to saistītām aktualitātēm:

KM - uzturēto interneta vietņu par literatūras nozari un ar to saistītām aktivitātēm skaits (2010.g. - 3);

KM - izveidota strukturēta sinhrona un diahrona latviešu valodas īpašvārdu datubāze: īstenots Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts "Latviešu valodas īpašvārdu strukturētā datubāze" (projekts noslēdzas 2012.g.).

Darbības rezultāts. Nodrošināts atmiņas institūciju (bibliotēku) resursu piedāvājums un pieejamība visām sabiedrības grupām:

KM - krājumu jaunieguvumu skaits bibliotēkās (2010.g. - 40 000);

KM - bibliotēkām digitalizēto Latvijas filmu skaits (2010.g. - 40);

KM - izdoto grāmatu un informatīvo materiālu skaits Braila rakstā (2010.g. - 36);

KM - Latvijas Neredzīgo bibliotēkā ieskaņoto grāmatu skaits (2010.g. - 50).

Darbības rezultāts. Nodrošināts atbalsts latviešu valodas kultūrvides aizsardzībai un attīstībai:

KM - nodrošināta portāla www.kultura.lv darbība, kurā nodrošināta aktuāla informācija par Latvijas kultūras aktualitātēm, nozīmīgākajiem notikumiem un personībām (2010.-2014.g.);

KM - nodrošināta Latvijas kultūras kanona izstrāde un mājas lapa www.kulturaskanons.lv uzturēšana, kas ietver informāciju par Latvijas izcilākajiem kultūras sasniegumiem (2010.-2014.g.);

KM - 2010.-2014.g. nodrošināta LLC darbība Latvijas literatūras popularizēšanai ārvalstīs (2010.g. - LLC nodrošinājis Latvijas pārstāvniecību ar nacionālo stendu Frankfurtes un Gēteborgas grāmatu tirgos un sadarbībā ar "Literature Across Frontiers" dalītajā stendā Prāgas, Londonas un Maskavas grāmatu tirgos un profesionālo apmeklētāju statusā Boloņas un Leipcigas grāmatu tirgos);

LLC - 2010.-2014.g. organizēti pasākumi (2010.g. - 2 pasākumi , vidēji 500 klausītāji);

LVA - īstenots pasākumu cikls "Un es tieši gāju vārdu meklēt" (2010.g. - 12 pasākumi);

NKMVA - 2010.-2011.g. Etniskās kultūras apzināšanas un dokumentēšanas programmā īstenots projekts "Tradicionālo prasmju skola" (1500 dalībnieku, 82 nodarbības gadā);

NKMVA - 2010.-2014.g. organizēta "Folkloras skola" (3 sesijas gadā, 60 dalībnieku);

NKMVA - 2010.-2014.g. amatierteātru festivāls "Gada izrāde" (ik gadu vidēji 64 kolektīvi, 588 dalībnieki);

RA - organizēta 3.starptautiskā latgalistikas konference "Valodu ekoloģija Baltijas jūras reģionā: reģionālās valodas globalizācijas laikmetā" Ernsta-Morica- Arndta Greifsvaldes Universitātē (Vācijā) sadarbībā ar RA, LU, A.Mickeviča Universitāti Poznaņā (Polija), Sanktpēterburgas Valsts universitāti (Krievija) (2010.g.);

RA - izdots humanitāro zinātņu žurnāls "Via Latgalica" (2.nr.) un tā pielikums "Latgalistikas 2.konference" (2010.g.);

UNESCO LNK - veicināta stāstīšanas tradīciju kā nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīgas daļas pārmantošana Latvijā (īstenots projekts "UNESCO LNK bibliotēku tīkla "Stāstu bibliotēka" izveide" 2010.-2011.g.);

UNESCO LNK - aptauju veikšana un materiālu vākšana grāmatas "Suitu novada valodas īpatnības" sagatavošanai un izdošanai, kas paredzēta sakarā ar projekta "Suitu kultūrtelpa" iekļaušanu UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā;

VVC - nodrošināta Latvijas vietvārdu kā valodas mantojuma aizsardzība (1 normatīvā akta izstrāde - 2010.g.)."

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 470Pieņemts: 11.08.2010.Stājas spēkā: 11.08.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 128, 13.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
214939
11.08.2010
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva