Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumus Nr. 406 "Īpašās veterinārās receptes aprites noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.757

Rīgā 2010.gada 10.augustā (prot. Nr.41 46.§)
Īpašās veterinārās receptes izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par narkotisko un psihotropo vielu
un zāļu likumīgās aprites kārtību" 36.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izraksta un uzglabā īpašās veterinārās receptes (turpmāk – īpašā recepte) Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā iekļautajām zālēm un vielām (turpmāk – narkotiskās vai psihotropās zāles).

(Grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.711)

2. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests):

2.1. nodrošina tipogrāfiski iespiestu īpašo recepšu veidlapu (pielikums) izgatavošanu atbilstoši šādām prasībām:

2.1.1. izmērs – 12 x 18 cm;

2.1.2. iespiesta trijos eksemplāros (pirmā veidlapa ir gaiši zilā krāsā, tā paliek aptiekā, otra – baltā krāsā, tā paliek pie dzīvnieka īpašnieka vai turētāja, trešā – dzeltenā krāsā, tā paliek pie praktizējoša veterinārārsta) ar iestrādātu aizsargmehānismu, lai nepieļautu īpašo recepšu veidlapu viltošanu;

2.1.3. sērijas, kā arī sērijas numuri neatkārtojas;

2.1.4. iespiedteksts ir melnā krāsā ar fonā iespiestu gijošēta aizsargraksta fonu pelēkā krāsā, lai varētu atklāt jebkuru ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem izdarītu viltojumu;

2.2. izsniedz praktizējošam veterinārārstam, veterinārmedicīniskās aprūpes komersantam vai viņu pilnvarotai personai īpašo recepšu veidlapas pēc pieprasījuma. Pieprasījumā norāda datumu, pieprasījuma numuru un veterināro recepšu veidlapu skaitu;

2.3. kontrolē šo noteikumu ievērošanu.

II. Īpašo recepšu veidlapu uzglabāšanas kārtība

3. Dienests norīko amatpersonu (turpmāk – dienesta atbildīgā amatpersona), kas ir atbildīga par īpašo recepšu veidlapu saņemšanu no komersanta, kurš iespiež īpašo recepšu veidlapas, to uzskaiti, uzglabāšanu un izsniegšanu dienesta teritoriālajām struktūrvienībām (turpmāk – dienesta struktūrvienība).

4. Dienesta struktūrvienība norīko amatpersonu (turpmāk – dienesta struktūrvienības atbildīgā amatpersona), kas ir atbildīga par:

4.1. īpašo recepšu veidlapu uzskaiti, uzglabāšanu un izsniegšanu praktizējošam veterinārārstam, veterinārmedicīniskās aprūpes komersantam vai viņu pilnvarotai personai. Dienesta struktūrvienības atbildīgā amatpersona reizi ceturksnī veic īpašo recepšu veidlapu inventarizāciju un par pārbaudes rezultātiem sastāda inventarizācijas aktu, ko glabā trīs gadus;

4.2. šādu īpašo recepšu veidlapu uzglabāšanu un iznīcināšanu:

4.2.1. īpašo recepšu veidlapas, kuras defekta dēļ nevar lietot vai kurās radusies kļūda, izrakstot īpašo recepti (turpmāk – nederīgās īpašo recepšu veidlapas);

4.2.2. īpašo recepšu veidlapas, kuras, tipogrāfiski iespiežot, ir nepareizi fokusētas, izkustinātas, izsmērētas vai nepareizi eksponētas un tāpēc nav lietojamas (turpmāk – brāķētās īpašo recepšu veidlapas).

5. Dienesta atbildīgā amatpersona:

5.1. reģistrē saņemtās un izsniegtās īpašo recepšu veidlapas īpašo recepšu veidlapu reģistrācijas žurnālā, kurā paredzētas šādas ailes:

5.1.1. numurs pēc kārtas;

5.1.2. saņemšanas vai izsniegšanas datums;

5.1.3. īpašās receptes sērija un numurs;

5.1.4. skaits;

5.1.5. dienesta struktūrvienība;

5.1.6. dienesta struktūrvienības atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts;

5.2. glabā īpašo recepšu veidlapas seifā, kas novietots ar signalizāciju aprīkotā telpā.

6. Dienesta struktūrvienības atbildīgā amatpersona saņemtās un izsniegtās īpašo recepšu veidlapas reģistrē īpašo recepšu veidlapu reģistrācijas žurnālā, kurā paredzētas šādas ailes:

6.1. numurs pēc kārtas;

6.2. saņemšanas vai izsniegšanas datums;

6.3. īpašās receptes sērija un numurs;

6.4. skaits;

6.5. veterinārmedicīniskās aprūpes komersanta, praktizējoša veterinārārsta vai viņu pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts;

6.6. brāķēto īpašo recepšu veidlapu un nederīgo īpašo recepšu veidlapu iznīcināšanas akta numurs un datums.

7. Dienesta atbildīgā amatpersona un dienesta struktūrvienības atbildīgā amatpersona īpašo recepšu veidlapu reģistrācijas žurnālā:

7.1. lapas numurē un cauršuj, apstiprina ar dienesta vai dienesta struktūrvienības vadītāja parakstu un zīmoga nospiedumu;

7.2. ierakstus izdara, neatstājot brīvu vietu un nedzēšot tos.

8. Dienesta struktūrvienībā īpašo recepšu veidlapas glabā seifā, kas novietots ar signalizāciju aprīkotā telpā. Brāķētās īpašo recepšu veidlapas un nederīgās īpašo recepšu veidlapas līdz to iznīcināšanai glabā atsevišķi no derīgajām īpašo recepšu veidlapām.

9. Brāķētās īpašo recepšu veidlapas un nederīgās īpašo recepšu veidlapas dienesta struktūrvienībā iznīcina dienesta struktūrvienības izveidotas komisijas (divu cilvēku sastāvā) klātbūtnē. Par iznīcināšanu sastāda aktu, norādot iznīcināto īpašo recepšu veidlapu sēriju, numuru, daudzumu, iznīcināšanas vietu, datumu, iznīcināšanas veidu, citus ar iznīcināšanu saistītus apstākļus, kā arī komisijas locekļus (vārds, uzvārds un amats). Aktu paraksta abi komisijas locekļi, un dienesta struktūrvienībā to glabā piecus gadus.

10. Veterinārmedicīniskās aprūpes komersants norīko personu, kas ir atbildīga par īpašo recepšu veidlapu apriti uzņēmumā (turpmāk – veterinārmedicīniskās aprūpes komersanta atbildīgā persona).

11. Veterinārmedicīniskās aprūpes komersanta atbildīgā persona un praktizējošs veterinārārsts ir atbildīgs par:

11.1. īpašo recepšu veidlapu uzglabāšanu un uzskaiti;

11.2. brāķēto īpašo recepšu veidlapu un nederīgo īpašo recepšu veidlapu uzskaiti, uzglabāšanu un nodošanu dienesta struktūrvienībā, sastādot par to nodošanas aktu, kuru glabā piecus gadus.

12. Veterinārmedicīniskās aprūpes komersanta atbildīgā persona un praktizējošs veterinārārsts nodrošina, ka:

12.1. saņemtās īpašo recepšu veidlapas glabājas seifā vai slēdzamā metāla skapī, ko nav iespējams pārvietot un kas novietots vietā, kurā nevar iekļūt nepiederošas personas;

12.2. brāķētās īpašo recepšu veidlapas un nederīgās īpašo recepšu veidlapas līdz to nodošanai tiek uzglabātas šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošā seifā vai slēdzamā metāla skapī, nepieļaujot to sajaukšanu ar derīgajām īpašo recepšu veidlapām;

12.3. reizi ceturksnī tiek veikta recepšu veidlapu inventarizācija, par pārbaudes rezultātiem sastādot inventarizācijas aktu, kuru glabā trīs gadus.

13. Ja notikusi zādzība vai laupīšana, attiecīgo seifu vai metāla skapi un telpu aizzīmogo un nodrošina pret nepiederošu personu iekļūšanu un par notikušo faktu nekavējoties ziņo Valsts policijai. Valsts policijas ziņojuma par noziedzīgo nodarījumu kopiju iesniedz:

13.1. dienesta struktūrvienībā (ja noziedzīgs nodarījums noticis veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumā vai pie praktizējoša veterinārārsta);

13.2. dienestā (ja noziedzīgs nodarījums noticis dienesta struktūrvienībā).

III. Īpašās receptes izrakstīšanas kārtība

14. Tiesības izrakstīt īpašo recepti ir praktizējošam veterinārārstam.

15. Īpašo recepti izraksta skaidri salasāmā rokrakstā vai izmantojot datoru vai citus tehniskos līdzekļus, kas nodrošina skaidru un nepārprotamu datu uztveri.

16. Īpašajā receptē norāda šādu informāciju:

16.1. dzīvnieka īpašnieka vai turētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi;

16.2. dzīvnieka vārdu, sugu un vecumu;

16.3. dzīvnieka identitātes numuru (ja ir);

16.4. praktizējošā veterinārārsta vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru;

16.5. narkotisko vai psihotropo zāļu nosaukumu, formu, stiprumu, tilpumu un daudzumu;

16.6. norādījumus par narkotisko vai psihotropo zāļu lietošanu;

16.7. periodu, kurā narkotiskās vai psihotropās zāles izdalās no organisma, ja tās paredzētas produktīvam dzīvniekam;

16.8. īpašās receptes izrakstīšanas datumu un derīguma termiņu;

16.9. receptes augšējā kreisajā stūrī:

16.9.1. praktizējošs veterinārārsts norāda savu prakses vietas adresi un tālruņa numuru;

16.9.2. veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumā praktizējošs veterinārārsts norāda veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmuma nosaukumu, adresi un tālruņa numuru.

17. Praktizējošais veterinārārsts apstiprina katru īpašās receptes eksemplāru ar parakstu un zīmoga nospiedumu.

18. Izrakstot īpašo recepti:

18.1. receptes sadaļā Rp. (latīņu valodas termina "recipe" saīsinājums, tulkojumā – "ņem") lieto vispārpieņemtos receptūras saīsinājumus latīņu valodā;

18.2. norādījumus par narkotisko vai psihotropo zāļu lietošanu raksta latviešu valodā aiz saīsinājuma "D.S.", norādot, cik lielā devā, kad, cik bieži un kā zāles lietojamas, kā arī šo noteikumu 16.7.apakšpunktā minēto informāciju.

19. Uz vienas īpašās receptes veidlapas izraksta tikai vienu narkotisko vai psihotropo zāļu nosaukuma formu.

20. Narkotisko vai psihotropo zāļu daudzumu, kas ir izrakstīts uz īpašās receptes, paredz ne vairāk kā 30 dienu ilgam ārstēšanas kursam.

21. Īpašās receptes trešo eksemplāru praktizējošs veterinārārsts uzglabā piecus gadus.

IV. Noslēguma jautājums

22. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.oktobrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.757
Īpašās veterinārās receptes paraugs

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Īpašās veterinārās receptes izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 757Pieņemts: 10.08.2010.Stājas spēkā: 01.10.2010.Zaudē spēku: 30.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 128, 13.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
214930
{"selected":{"value":"24.09.2011","content":"<font class='s-1'>24.09.2011.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.09.2011","iso_value":"2011\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2011.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2010","iso_value":"2010\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2010.-23.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.09.2011
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"