Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.711

Rīgā 2010.gada 3.augustā (prot. Nr.40 18.§)
Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs (turpmāk – sabiedriskais darbs) – izpildes organizēšanas kārtību.

2. Personas, kurām ar tiesas nolēmumu piemērots sabiedriskais darbs (turpmāk – probācijas klients), nodarbina tās valsts vai pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, aģentūras, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas (turpmāk – darba devējs), ar kurām Valsts probācijas dienests (turpmāk – dienests) ir noslēdzis līgumu par probācijas klientu nodarbināšanu sabiedriskajā darbā.

3. Sabiedriskā darba izpildi dienests organizē atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka pārtraukumus darbā, nodarbināšanas aizliegumus un ierobežojumus, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi, kā arī atbilstoši darba aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka sabiedriskā darba piemērošanas kārtību bērniem.

II. Sabiedriskā darba izpildes organizēšana

4. Sabiedriskā darba izpildi organizē tā dienesta teritoriālās struktūrvienības nodaļa (turpmāk – struktūrvienība), kuras darbības teritorijā atrodas probācijas klienta deklarētā dzīvesvieta.

(Grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 148)

5. Ja probācijas klientam nav deklarētās dzīvesvietas, sabiedriskā darba izpildi nodrošina struktūrvienība, kuras darbības teritorijā atrodas viņa dzīvesvieta.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

5.1 Dienests probācijas klientam adresētos dokumentus paziņo vienā no šādiem veidiem:

5.1 1. izsniedz probācijas klientam personīgi;

5.1 2. nosūta uz probācijas klienta dzīvesvietas adresi vai norādīto korespondences saņemšanas adresi, izmantojot pasta pakalpojumus;

5.1 3. nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja probācijas klientam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;

5.1 4. nosūta uz probācijas klienta norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu;

5.1 5. informē probācijas klientu par dokumenta pieejamību e-lietas portālā.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

5.2 Ja probācijas klientam dokumentu izsniedz personīgi, probācijas klients dokumenta saņemšanu apliecina ar parakstu.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

6. Pamatojoties uz probācijas klienta vai viņa vecāka, vai cita likumiskā pārstāvja (turpmāk – pārstāvis) pamatotu iesniegumu, sabiedriskā darba izpildi var nodrošināt cita struktūrvienība.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 148)

8. 10 dienu laikā pēc nolēmuma spēkā stāšanās probācijas klientam, kuram piemērots sabiedriskais darbs, jāierodas dienestā pieteikties sabiedriskā darba izpildei. Nepilngadīgam probācijas klientam dienestā jāierodas kopā ar pārstāvi.

(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699)

9. (Svītrots ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699)

10. (Svītrots ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699)

11. Ja nepilngadīgais probācijas klients ir ieradies pieteikties struktūrvienībā bez pārstāvja, dienests turpina sabiedriskā darba izpildes organizēšanu un izsniedz probācijas klientam personīgi uzaicinājumu ierasties struktūrvienībā amatpersonas norādītajā datumā kopā ar pārstāvi. Amatpersona noskaidro pārstāvja neierašanās iemeslu.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

11.1 Uzaicinājumā norāda:

11.1 1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

11.1 2. struktūrvienību, kurā probācijas klientam jāierodas, un tās adresi;

11.1 3. datumu un laiku, kad probācijas klientam jāierodas struktūrvienībā;

11.1 4. amatpersonu, pie kuras probācijas klientam jāierodas;

11.1 5. amatpersonas tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi (turpmāk – e-pasta adrese);

11.1 6. uzaicinājuma mērķi;

11.1 7. neierašanās iespējamās sekas;

11.1 8. informāciju, ka struktūrvienībā būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 148; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

11.2 Ja amatpersona konstatē, ka pārstāvis izvairās no ierašanās struktūrvienībā vai nepilngadīgā ģimenes apstākļi vai bērnu aprūpes iestādes apstākļi nelabvēlīgi ietekmē nepilngadīgo un traucē sabiedriskā darba izpildi, amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā par to rakstiski informē pašvaldības sociālo dienestu un bāriņtiesu.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

11.3 Ja nepilngadīgais izvairās no sabiedriskā darba izpildes, amatpersona var uzaicināt pārstāvi ierasties uz pārrunām struktūrvienībā.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

12. Probācijas klients, kurš ir ieradies struktūrvienībā pieteikties sabiedriskā darba izpildei:

12.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

12.2. sniedz personas datus apstrādei;

12.3. norāda korespondences saņemšanas adresi, kā arī citu kontaktinformāciju.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

12.1 Kad probācijas klients ieradies pieteikties sabiedriskā darba izpildei, amatpersona:

12.1 1. pārliecinās par probācijas klienta identitāti;

12.1 2. iegūst un apstrādā probācijas klienta datus;

12.1 3. izskaidro sabiedriskā darba izpildes nosacījumus un kārtību (turpmāk – sabiedriskā darba izpildes nosacījumi) un izsniedz tos probācijas klientam personīgi.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

12.2 Probācijas klients ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sabiedriskā darba izpildes nosacījumiem un apņemas sabiedriskā darba izpildes laikā saņemt sev adresēto korespondenci norādītajā adresē.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

12.3 Ja probācijas klients ir nepilngadīgais, ar sabiedriskā darba izpildes nosacījumiem viņu iepazīstina pārstāvja klātbūtnē.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

12.4 Ja probācijas klients ir ieradies struktūrvienībā kopā ar pārstāvi, amatpersona:

12.4 1. pārliecinās par pārstāvja identitāti;

12.4 2. iegūst un apstrādā pārstāvja datus, tai skaitā korespondences saņemšanas adresi, kā arī citu kontaktinformāciju.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

13. Amatpersona izvēlas darba devēju, ņemot vērā prioritāros darbus, probācijas klienta vecumu, izglītību, sodāmību, prasmes un veselības stāvokli.

14. Amatpersona ar probācijas klientu vienojas par vietu un laiku, kad probācijas klients var ierasties pie darba devēja, un pārstāvja klātbūtnē, ja probācijas klients ir nepilngadīgs, sagatavo norīkojumu par sabiedriskā darba veikšanu pie konkrētā darba devēja (turpmāk – norīkojums). Vienu norīkojuma eksemplāru izsniedz probācijas klientam personīgi, otru pievieno probācijas klienta lietai, trešo izsniedz darba devējam.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

15. Norīkojumā norāda:

15.1. struktūrvienību un amatpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kura norīko probācijas klientu;

15.2. probācijas klienta vārdu un uzvārdu;

15.3.probācijas klienta tālruņa numuru;

15.4. darba devēja nosaukumu;

15.5. līguma par probācijas klientu nodarbināšanu sabiedriskajā darbā numuru un noslēgšanas datumu;

15.6. ierašanās vietu un adresi, datumu un laiku, kad probācijas klientam jāierodas;

15.7. darba devēja norīkoto atbildīgo personu un tās tālruņa numuru.

(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 148)

16. Ja ar darba devēju nav iespējams sazināties vai citu objektīvu iemeslu dēļ probācijas klientam nav iespējams izsniegt norīkojumu, probācijas klientam personīgi izsniedz uzaicinājumu ierasties struktūrvienībā amatpersonas norādītajā datumā.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

17. Norīkojumā norādītajā datumā un laikā probācijas klients un amatpersona ierodas pie darba devēja.

17.1 Ja probācijas klients norīkojumā norādītajā laikā neierodas pie darba devēja, amatpersona probācijas klientam personīgi izsniedz jaunu norīkojumu.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

18. Pirms sabiedriskā darba izpildes uzsākšanas amatpersona sagatavo darba grafiku, saskaņojot to ar darba devēju un probācijas klientu. Saskaņoto darba grafiku amatpersona, darba devējs un probācijas klients apliecina ar parakstu. Parakstīto darba grafiku paziņo darba devējam, probācijas klientam un pievieno probācijas klienta lietai.

(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

19. Darba grafikā norāda:

19.1. darba grafika numuru;

19.2. darba grafika sagatavošanas datumu;

19.3. darba devēja pilnu nosaukumu;

19.4. darba devēja norīkotās atbildīgās personas amatu, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

19.5. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

19.6. amatpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

19.7. darba grafika saskaņošanas datumu;

19.8. datumus, kuros probācijas klients veiks sabiedrisko darbu;

19.9. darba laiku;

19.10. sabiedriskā darba izpildes vietu un adresi;

19.11. plānotās sabiedriskā darba stundas.

(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699)

20. Darba devējam ir šādi pienākumi:

20.1. radīt probācijas klientam darba aizsardzības prasībām atbilstošus darba apstākļus, iepazīstināt probācijas klientu ar darba aizsardzības un darba kārtības noteikumiem;

20.2. nodrošināt probācijas klientu ar darbam nepieciešamajiem darbarīkiem, darba aizsardzības līdzekļiem un instrumentiem;

20.3. ierādīt probācijas klientam konkrēto darbu;

20.4. uzraudzīt, kā probācijas klients veic ierādīto darbu;

20.5. pēc dienesta pieprasījuma sniegt informāciju par probācijas klienta nostrādāto stundu skaitu;

20.6. nekavējoties informēt dienestu, ja probācijas klients neievēro sabiedriskā darba izpildes nosacījumus vai izvairās no darba;

20.7. nekavējoties informēt dienestu, ja noticis nelaimes gadījums darba vietā vai probācijas klients darba vietā guvis traumu.

21. Ja probācijas klients ir jaunāks par 15 gadiem vai līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību, darba grafikā paredz, ka darbs pildāms:

21.1. ne ilgāk par divām stundām dienā un 10 stundām nedēļā, ja sabiedrisko darbu veic mācību gada laikā;

21.2. ne ilgāk par četrām stundām dienā un 20 stundām nedēļā, ja sabiedrisko darbu veic brīvlaikā.

22. Ja probācijas klients ir vecāks par 15 gadiem, bet nav sasniedzis 18 gadu vecumu un neturpina iegūt pamatizglītību, darba grafikā paredz, ka sabiedriskais darbs pildāms ne ilgāk par septiņām stundām dienā un 35 stundām nedēļā.

23. Ja probācijas klients ir sasniedzis 18 gadu vecumu un strādā vai turpina iegūt izglītību, viņu sabiedriskā darbā drīkst nodarbināt darbdienās ne ilgāk par divām stundām dienā, bet ar viņa piekrišanu ne ilgāk par četrām stundām dienā no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un ne ilgāk par astoņām stundām dienā brīvdienās un svētku dienās. Ja probācijas klients, kas ir sasniedzis 18 gadu vecumu, nestrādā un nemācās, viņu drīkst nodarbināt līdz astoņām stundām dienā.

24. Ja probācijas klients sabiedrisko darbu veiks ilgāk nekā četras stundas dienā, sagatavojot darba grafiku, paredz pārtraukumu. Pārtraukuma laiku un ilgumu amatpersona nosaka, konsultējoties ar darba devēju un probācijas klientu, taču tas nevar būt īsāks par 30 minūtēm. Pārtraukumu piešķir ne vēlāk kā pēc četrām stundām no darba sākuma. Pārtraukumu neieskaita sabiedriskā darba izpildes laikā.

(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699)

25. Probācijas klientu, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, aizliegts nodarbināt pēc pulksten 20.00.

26. Ja nepilngadīgs probācijas klients papildus darbam turpina iegūt vidējo izglītību vai profesionālo izglītību, mācībās un sabiedriskajā darbā pavadīto laiku saskaita kopā, un tas nedrīkst pārsniegt septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.

27. Jaunu darba grafiku sagatavo, ja:

27.1. beidzies laikposms, par kuru sagatavots iepriekšējais darba grafiks;

27.2. jāveic izmaiņas iepriekš sagatavotajā darba grafikā.

(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

28. Šo noteikumu 27.2.apakšpunktā minētajā gadījumā iepriekšējais darba grafiks ir spēkā attiecībā uz to laikposmu, par kuru nav saskaņots jaunais darba grafiks.

(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

29. (Svītrots ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

30. (Svītrots ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr.  631)

31. (Svītrots ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr.  631)

31.1 Jaunu darba grafiku nesagatavo, ja probācijas klients vai darba devējs dienā, kad saskaņā ar darba grafiku probācijas klientam jāveic sabiedriskais darbs, lūdz mainīt sabiedriskā darba uzsākšanas vai pabeigšanas laiku.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

32. Sabiedriskā darba izpildes laikā amatpersonai ir tiesības norīkot probācijas klientu pie cita darba devēja saskaņā ar šo noteikumu 13., 14. un 15.punktu, ja tas var veicināt efektīvāku sabiedriskā darba izpildi.

(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699)

33. Ja darba devējs darba grafikā noteiktajā laikā nenodrošina probācijas klientu ar sabiedrisko darbu, probācijas klients vai pārstāvis nekavējoties par to informē amatpersonu, sazinoties pa tālruni vai ierodoties struktūrvienībā.

III. Sabiedriskā darba izpildes kontrole

34. Amatpersona pārliecinās, vai probācijas klients ir iepazīstināts ar darba aizsardzības un darba kārtības noteikumiem, piedaloties probācijas klienta instruktāžā vai pārbaudot ierakstu darba devēja darba aizsardzības instruktāžas žurnālā. Probācijas klienta instruēšanas laiku ieskaita sabiedriskā darba laikā.

35. Dienests kontrolē, kā probācijas klients veic darbu:

35.1. sazinoties ar darba devēju;

35.2. ierodoties sabiedriskā darba izpildes vietā.

35.1 Veicot kontroli sabiedriskā darba izpildes vietā, amatpersona sagatavo pārbaudes aktu. Pārbaudes aktā norāda:

35.1 1. datumu un laiku, kad veikta kontrole;

35.1 2. probācijas klienta vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;

35.1 3. darba devēja nosaukumu un kontaktinformāciju;

35.1 4. sabiedriskā darba izpildes vietu un adresi;

35.1 5. datumu un laiku, kad probācijas klientam ir jāveic darbs saskaņā ar darba grafiku;

35.1 6. kontrolē konstatētos faktus.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

35.2 Pārbaudes aktu paraksta probācijas klients un amatpersona, kura veic kontroli. Ja kontroles laikā konstatēts, ka probācijas klients neatrodas sabiedriskā darba izpildes vietā, pārbaudes aktu paraksta darba devējs un amatpersona, kura veic kontroli.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

36. (Svītrots ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699)

37. Par sabiedriskajā darbā nostrādātām uzskata tikai tās stundas, kuras probācijas klients strādā pie norīkojumā norādītā darba devēja darba grafikā noteiktajā laikā, nepārkāpjot sabiedriskā darba izpildes nosacījumus.

38. Uzskata, ka probācijas klients konkrētajā dienā sabiedrisko darbu nav veicis, ja:

38.1. amatpersona darba grafikā noteiktajā laikā ierodas sabiedriskā darba izpildes vietā un konstatē, ka probācijas klients tur neatrodas, un amatpersonu iepriekš par to nav informējis;

38.2. darba devējs paziņo amatpersonai, ka probācijas klients atstājis sabiedriskā darba izpildes vietu pēc amatpersonas kontroles sabiedriskā darba izpildes vietā, bet pirms darba laika beigām, iepriekš par to neinformējot amatpersonu.

(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699)

39. Pēc attiecīgā darba grafika termiņa beigām amatpersona sagatavo kontroles reģistra veidlapu. Amatpersona un darba devējs kontroles reģistra veidlapā ar parakstu apliecina, ka probācijas klients noteiktajā laikā ir veicis sabiedrisko darbu. Parakstīto kontroles reģistra veidlapu pievieno probācijas klienta lietai un pēc darba devēja lūguma paziņo darba devējam.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

40. Kontroles reģistra veidlapa satur šādu informāciju:

40.1. kontroles reģistra veidlapas numuru, kurš atbilst konkrētajam darba grafikam;

40.2. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

40.3. darba devēja atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

40.4. datumu, kad probācijas klientam saskaņā ar sagatavoto darba grafiku un darba grafika grozījumiem ir jāveic sabiedriskais darbs;

40.5. faktisko darba laiku;

40.6. nostrādātās sabiedriskā darba stundas vai atzīmi, ka probācijas klients sabiedrisko darbu nav veicis;

40.7. veikto darbu;

40.8. kontroles veidu;

40.9. papildu informāciju.

(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699)

41. Sabiedriskā darba izpildes laikā amatpersonai ir tiesības intervēt probācijas klientu, pārstāvi un darba devēju, lai noskaidrotu jautājumus, kas saistīti ar sabiedriskā darba izpildi. Amatpersona sagatavo sarunas aprakstu, un to ar parakstu apliecina intervējamā persona un amatpersona.

(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699)

IV. Amatpersonas rīcība, ja probācijas klients nepilda pienākumus vai pārkāpj nosacījumus

42. Ja probācijas klients šajos noteikumos minētajā termiņā neierodas pieteikties sabiedriskā darba izpildei un neinformē par attaisnojošiem neierašanās iemesliem, amatpersona nosūta probācijas klientam uzaicinājumu ierasties dienestā, lai sniegtu paskaidrojumu.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

43. Ja probācijas klients pārkāpis sabiedriskā darba izpildes nosacījumus, ar kuriem tika iepazīstināts, amatpersona lūdz sniegt paskaidrojumu. Ja probācijas klients nav sasniedzams, amatpersona nosūta uzaicinājumu vai informē probācijas klientu par uzaicinājuma pieejamību e-lietas portālā.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

44. Amatpersona paziņo probācijas klientam brīdinājumu, ja probācijas klients šo noteikumu 42. un 43.punktā minētajos gadījumos nesniedz paskaidrojumu vai paskaidrojumā minētie iemesli nav attaisnojoši.

(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

45. (Svītrots ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr.  631)

46. Brīdinājumā norāda:

46.1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

46.2. (svītrots ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 148);

46.3. pārkāpuma saturu;

46.4. brīdinājuma pamatojumu;

46.5. iespējamās sekas atkārtota pārkāpuma gadījumā;

46.6. ja nepieciešams – amatpersonu, pie kuras probācijas klientam jāierodas, lai vienotos par turpmāko sabiedriskā darba izpildi, tās kontaktinformāciju, kā arī adresi un laiku, kad probācijas klientam jāierodas.

(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 148; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

47. (Svītrots ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699)

48. Ja probācijas klients brīdinājumā noteiktajā laikā neierodas pieteikties sabiedriskā darba izpildei vai atkārtoti pārkāpj sabiedriskā darba izpildes nosacījumus, ar kuriem tika iepazīstināts, un neinformē par attaisnojošiem iemesliem, amatpersona 15 dienu laikā sagatavo un nosūta tiesai vienu no šādiem priekšlikumiem:

48.1. par sabiedriskā darba piemērošanas ilguma palielināšanu;

48.2. par sabiedriskā darba aizstāšanu ar stingrāku audzinoša rakstura piespiedu līdzekli.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

48.1 (Svītrots ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

48.2 Ja tiesa saskaņā ar Krimināllikuma 66. panta pirmās daļas nosacījumiem ir atbrīvojusi probācijas klientu no piespriestā soda, piemērojot audzinoša rakstura piespiedu līdzekli – sabiedriskais darbs, un probācijas klients pēc brīdinājuma saņemšanas neierodas pieteikties sabiedriskā darba izpildei vai atkārtoti pārkāpj sabiedriskā darba izpildes nosacījumus, ar kuriem tika iepazīstināts, un neinformē par attaisnojošiem iemesliem, amatpersona 15 dienu laikā sagatavo un nosūta tiesai iesniegumu par piespriestā kriminālsoda izpildi.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

49. Priekšlikumā un 48.2 punktā minētajā iesniegumā norāda:

49.1. krimināllietas numuru;

49.2. tiesas lietvedības numuru;

49.3. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods, un dzīvesvietas adresi;

49.4. tiesas nolēmuma izpildes gaitas aprakstu;

49.5. struktūrvienību, kura organizē sabiedriskā darba izpildi;

49.6. ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu, kas paredz palielināt sabiedriskā darba stundu skaitu vai aizstāt to ar stingrāku audzinoša rakstura piespiedu līdzekli;

49.7. lūgumu tiesai palielināt probācijas klientam noteikto sabiedriskā darba stundu skaitu vai aizstāt sabiedrisko darbu ar stingrāku audzinoša rakstura piespiedu līdzekli;

49.8. nenostrādāto sabiedriskā darba stundu skaitu.

(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 148; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

V. Sabiedriskā darba neveikšana

(Nodaļas nosaukums MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

50. Ja probācijas klients slimības dēļ nav spējīgs veikt sabiedrisko darbu, probācijas klients vai pārstāvis par to paziņo amatpersonai un amatpersona nekavējoties paziņo darba devējam.

51. Bez ārstniecības iestādes izsniegta izraksta no stacionāra pacienta vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes vai darbnespējas lapas attaisnojamo kavējumu skaits nedrīkst pārsniegt divas dienas kalendāra mēnesī.

52. Ja probācijas klients sabiedrisko darbu nespēj veikt ilgāk nekā divas dienas pēc kārtas, viņš (vai pārstāvis) pēc darbnespējas beigām uzrāda amatpersonai izrakstu no stacionāra pacienta vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes vai darbnespējas lapu, lai attaisnotu kavējumu.

(Grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 148)

53. Ja probācijas klients (vai pārstāvis) informē, ka slimības dēļ ilgāk nekā divas dienas neieradīsies veikt sabiedrisko darbu, amatpersona:

53.1. vienojas ar probācijas klientu par nākamo ierašanās vai sazināšanās datumu. Ja probācijas klients norunātajā datumā neierodas vai nesazinās ar amatpersonu, tad amatpersona nosūta uzaicinājumu vai informē probācijas klientu par uzaicinājuma pieejamību e-lietas portālā;

53.2. informē darba devēju.

(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

54. Ja dienests ir saņēmis probācijas klienta (vai pārstāvja) informāciju par to, ka probācijas klients slimības dēļ nav spējīgs veikt sabiedrisko darbu, amatpersona atļauj uz slimošanas laiku neveikt sabiedrisko darbu. Par minēto atļauju nekavējoties paziņo darba devējam un izdara atzīmi probācijas klienta lietā. Amatpersona informē probācijas klientu un pārstāvi par nākamo tikšanās reizi dienestā un par attiecīgu dokumentu iesniegšanu, kas apliecina, ka sabiedriskais darbs netika veikts slimības dēļ.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

54.1 Ja dienests ir saņēmis probācijas klienta (vai pārstāvja) rakstisku iesniegumu ar lūgumu atļaut uz laiku līdz vienam mēnesim citu svarīgu iemeslu dēļ neveikt sabiedrisko darbu, amatpersona pieņem lēmumu 10 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

55. Ja dienests ir atļāvis probācijas klientam uz laiku līdz vienam mēnesim citu svarīgu iemeslu dēļ neveikt sabiedrisko darbu, amatpersona par to nekavējoties paziņo darba devējam.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

56. Probācijas klients (vai pārstāvis) ne vēlāk kā 15 dienas pirms datuma, no kura vēlas sabiedrisko darbu neveikt citu svarīgu iemeslu dēļ, iesniedz šo noteikumu 54.1 punktā minēto iesniegumu. Iesniegumā norāda:

56.1. lūguma pamatojumu;

56.2. datumu, no kura lūdz atļauju neveikt sabiedrisko darbu;

56.3. datumu, kurā apņemas uzsākt vai turpināt sabiedriskā darba izpildi;

56.4. adresi, kurā probācijas klients būs sasniedzams, un kontakttālruni.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

56.1 Probācijas klients (vai pārstāvis) pēc amatpersonas pieprasījuma iesniedz dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā lūguma pamatojumu.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

56.2 Amatpersona pēc šo noteikumu 54.1 punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

56.2 1. atļaut sabiedrisko darbu uz laiku neveikt;

56.2 2. neatļaut sabiedrisko darbu uz laiku neveikt.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

56.3 Šo noteikumu 56.2 punktā minētajā lēmumā norāda:

56.3 1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

56.3 2. struktūrvienību un amatpersonu, kura pieņem lēmumu;

56.3 3. ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, saskaņā ar kuru pieņemts lēmums.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 148; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

56.4 Ja amatpersona pieņem šo noteikumu 56.2 1. apakšpunktā minēto lēmumu, tajā papildus šo noteikumu 56.3 punktā minētajai informācijai norāda:

56.4 1. laikposmu, uz kuru tiek dota atļauja neveikt sabiedrisko darbu;

56.4 2. darbības, kas probācijas klientam jāveic pēc atļaujas termiņa beigām.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

56.5 Ja amatpersona pieņem šo noteikumu 56.2 2. apakšpunktā minēto lēmumu, tajā papildus šo noteikumu 56.3 punktā minētajai informācijai norāda lēmuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas kārtību un termiņu.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

57. (Svītrots ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 699)

58. Šo noteikumu 56.2 2. apakšpunktā minēto amatpersonas lēmumu probācijas klients (vai pārstāvis) var apstrīdēt 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot rakstisku iesniegumu struktūrvienībā, kura pieņēmusi lēmumu, vai dienesta vadītājam. Ja probācijas klients (vai pārstāvis) iesniegumu iesniedz struktūrvienībā, to nekavējoties nosūta dienesta vadītājam.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

58.1 Dienesta vadītājs 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 58. punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienestā izskata to un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

58.1 1. atstāt spēkā amatpersonas pieņemto lēmumu;

58.1 2. atcelt amatpersonas pieņemto lēmumu;

58.1 3. atcelt amatpersonas pieņemto lēmumu un atļaut sabiedrisko darbu uz laiku neveikt;

58.1 4. atcelt amatpersonas pieņemto lēmumu un neatļaut sabiedrisko darbu uz laiku neveikt.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

58.2 Šo noteikumu 58.1 punktā minētajā lēmumā norāda:

58.2 1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

58.2 2. apstrīdēto lēmumu un tā saturu;

58.2 3. dienesta vadītāja lēmumu, ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, saskaņā ar kuru pieņemts lēmums, un lēmuma pamatojumu.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 148; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

58.3 Ja dienesta vadītājs pieņem šo noteikumu 58.1 2., 58.1 3. apakšpunktā minēto lēmumu, tajā papildus šo noteikumu 58.2 punktā minētajai informācijai norāda šo noteikumu 56.4 1. un 56.4 2. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

VI. Amatpersonas rīcība pēc tiesas nolēmuma izpildes

59. Amatpersona triju darbdienu laikā pēc tiesas nolēmuma izpildes sagatavo paziņojumu par sabiedriskā darba izpildi (turpmāk – paziņojums) un nosūta to tiesai.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

60. Paziņojumā norāda:

60.1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

60.2. krimināllietas numuru;

60.3. tiesas lietvedības numuru;

60.4. tiesas nolēmuma spēkā stāšanās datumu;

60.5. piemēroto sabiedriskā darba stundu skaitu;

60.6. nostrādāto sabiedriskā darba stundu skaitu;

60.7. sabiedriskā darba izpildes uzsākšanas datumu;

60.8. sabiedriskā darba izpildes pabeigšanas datumu.

(Grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 148; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 631)

VII. Citi ar sabiedriskā darba izpildes organizēšanu saistīti jautājumi

61. Ja uzaicinājums vai brīdinājums tiek sūtīts pa pastu un tajā ir norādīts termiņš, kurā probācijas klientam jāierodas dienestā, tas nedrīkst būt īsāks par 14 darbdienām pēc uzaicinājuma vai brīdinājuma nosūtīšanas.

62. Ja probācijas klients godprātīgi un apzinīgi pilda sabiedrisko darbu un neizdara jaunus likumpārkāpumus, amatpersona var nosūtīt rajona (pilsētas) tiesai priekšlikumu par sabiedriskā darba piemērošanas ilguma samazināšanu.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

62.1 Priekšlikumā par sabiedriskā darba ilguma samazināšanu norāda šo noteikumu 49.1., 49.2., 49.3., 49.4., 49.5. un 49.8. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī:

62.1 1. ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu, kas paredz sabiedriskā darba ilguma samazināšanu;

62.1 2. pamatotu lūgumu tiesai samazināt probācijas klientam noteikto sabiedriskā darba stundu skaitu.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

63. Amatpersona paziņo pārstāvim visus šajos noteikumos minētos dokumentus, kas tiek paziņoti probācijas klientam.

(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

64. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 12.jūlija noteikumus Nr.502 "Kārtība, kādā bērniem piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekli – sabiedrisko darbu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 111.nr.).

65. Šajos noteikumos paredzēto iespēju dokumentus paziņot, informējot par to pieejamību e-lietas portālā, sāk piemērot ar e-lietas portāla ieviešanas dienu.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 711Pieņemts: 03.08.2010.Stājas spēkā: 07.08.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 06.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
214606
{"selected":{"value":"21.09.2021","content":"<font class='s-1'>21.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.09.2021","iso_value":"2021\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2019","iso_value":"2019\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2019.-20.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-11.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2016","iso_value":"2016\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2016.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.2010","iso_value":"2010\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2010.-03.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.09.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"