Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rēzeknes pilsētas domes 2020. gada 16. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā".

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Rēzeknē 2010.gada 23.jūlijā (prot.Nr.17, 1.p.)

Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu, uzturēšanas kārtību Rēzeknes pilsētā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu un 13.punktu;
Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumu Nr.168 Būvnormatīva LBN005-99
"Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" 27.punktu;
un likuma "Ģeotelpiskās informācijas likums" 6.pantu,13.pantu un 26.pantu

1. Noteikumos lietotie termini

Topogrāfiskais plāns - lokāla ģeogrāfiskā apgabala ģeotelpiskās informācijas attēlojums plaknē ar noteikta veida apzīmējumiem vizuāli uztveramā formā.

Topogrāfiskās informācijas datu bāze - strukturēts, pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums, kas nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras palīdzību. Datu bāzes pamats ir digitāli topogrāfiskie plāni (mērogs 1:500) ar esošām inženierkomunikācijām;

Datu bāzes uzturēšana - sistemātiska datu reģistrēšana, datu bāzes datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro, veicot visa veida uzmērītās (ar mēroga 1:500 noteiktību) topogrāfiskās informācijas apkopošanu vienotajā pilsētas digitālajā topogrāfiskajā plānā, kā arī šo noteikumu prasību izpildi, izstrādājot detālplānojumus, projektus, objektu aizsargjoslas, digitālās izpildshēmas un citus darbus. Iepriekšminēto darbu topogrāfiskā uzmērīšana, izmantojot citu mērogu, atbilstoši konkrētā mēroga uzmērījuma noteiktībai var notikt tikai ar Rēzeknes pilsētas domes būvvaldes atļauju.

2.2. Šie noteikumi saistoši visiem mērniecības darbu izpildītājiem - sertificētām un licencētām personām, kas izpilda topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Rēzeknes pilsētas teritorijā, kā arī visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Rēzeknes pilsētā veic dažādu objektu, t.sk. ēku, inženierkomunikāciju un transporta būvju plānošanu, projektēšanu, celtniecību vai ekspluatāciju.
2.3. Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā vienota digitālā topogrāfiskā plāna un ģeodēziskā tīkla būvniecības vajadzībām pārzināšanu veic Rēzeknes pilsētas domes Būvvalde (tālāk tekstā - Kartogrāfs), kura nodrošina mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu, topogrāfiskās/ģeodēziskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un ievadīšanu vienotajā pilsētas digitālajā topogrāfiskajā kartē.

2.4. Izstrādājot detālplānojumus, būvprojektus, objektu aizsargjoslas un citus plānošanas vai projektēšanas darbus, par pamatu tiek ņemts mērniecībā licencētu vai sertificētu personu izstrādāts topogrāfiskais uzmērījums, kas izstrādāts digitālā AutoCad V6 versijā *dwg formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā. Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldi un, ja Rēzeknes pilsētas domes Būvvalde noteikusi, ar Valsts zemes dienesta kadastru.

3. Papildu prasības topogrāfiskajai uzmērīšanai

3.1. Topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām izmanto Valsts ģeodēziskā tīkla, Rēzeknes pilsētas poligonometrijas tīkla un sabiezināšanas tīkla darba centra punktus. Informāciju par minētajiem punktiem (koordinātām, augstumiem un piesaistes abrisu) mērniecības darbu veicēji saņem Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldē no Kartogrāfa.

3.2. Izgatavojot topogrāfiskos plānus, tajos jāattēlo dabā esošie Valsts ģeodēziskā tīkla, Rēzeknes pilsētas poligonometrijas tīkla un izveidotā uzmērīšanas tīkla punkti.

3.3. Mērniecības darbu izpildītāji par uzmērīšanas vajadzībām izmantotiem Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem, Rēzeknes pilsētas poligonometrijas tīkla punktiem un ierīkotā uzmērīšanas tīkla punktiem noformē atskaiti, lietā iekļaujot šādus dokumentus:

3.3.1. topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām izmantoto Valsts ģeodēziskā tīkla un Rēzeknes pilsētas poligonometrijas un nivelēšanas tīkla punktu krokus, plaknes koordinātas un augstumus;

3.3.2. uzmērīšanas tīkla projekta shēmu;

3.3.3. ar pastāvīgām zīmēm nostiprinātu uzmērīšanas tīkla punktu kroku oriģinālus, koordinātas un augstumus;

3.3.4. mērījumu rezultātus un to apstrādes dokumentus;

3.3.5. darba pārbaudes aktu.

4. Topogrāfiskais uzmērījums nav nepieciešams, bet ir derīga datorizdruka no pilsētas digitālās datu bāzes kartes, ko izsniedz datu turētājs Kartogrāfs šādos gadījumos:

4.1. avārijas darbi;

4.2. uzstādot pagaidu būves vai reklāmas stabus (līdz 0,3m dziļumam);

4.3. veicot lokālus darbus laukumā, kura platība nepārsniedz 4m2 vai tīklu garums nav lielāks par 4m;

4.4. darbu veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būvprojekts.

5. Inženierkomunikāciju ģeodēzisko uzmērīšanu organizē un nodrošina persona, kas saņēmusi būvatļauju (rakšanas darbu atļauju), pirms vaļējās tranšejas (būvbedres) aizbēršanas. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrastas topogrāfiskajā plānā neuzrādītas vai vietai neatbilstošas komunikācijas, tad jāfiksē to novietojums dabā un attiecīgi jāuzmēra.

6. Koordinētu objekta situācijas punktu var uzmērīt divējādi - ar elektronisko teodolītu, ar mērlenti. Saskaņā ar VZD prasību ar mērlenti var tikt uzmērītas pazemes komunikācijas (izņemot akas, ventiļus, aizbīdņus, kameras), kuru izvietojumu var noteikt attiecībā pret vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem situācijas punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

7. Būvvaldes kartogrāfs pārbauda uzmērījumu un izpildshēmu atbilstību akceptētajam būvprojektam un veic informācijas ienešanu pilsētas vienotajā topogrāfiskajā kartē.

8. Ja Būvvalde konstatē atkāpes no akceptētā būvprojekta, tā pasūtītājam jāveic atkāpju saskaņošana ar visām projektu skaņojošajām institūcijām, vai jāveic atkāpju novēršana atbilstoši būvprojektam.

9. Pirms visa veida būvju nodošanas ekspluatācijā personai, kas saņēmusi būvatļauju, jāveic esošā topogrāfiskās izpētes materiāla aktualizācija un jāiesniedz Būvvaldē ievietošanai pilsētas vienotajā topogrāfiskajā kartē.

10. Veicot zemesgabala topogrāfisko uzmērīšanu, nepieciešams uzmērīt arī teritoriju (ne mazāk kā 6 m) ap zemesgabala robežām, kā arī ielas posmu visā ielas sarkano līniju platumā, ja zemesgabals robežojas ar to.

11. Lai saņemtu nepieciešamo informāciju attiecīgā objekta uzmērīšanai, Pasūtītājs nosūta Kartogrāfam elektroniski aizpildītu pieteikumu (saskaņā ar pielikumu) uz adresi buvvalde@rezekne.lv vai iesniedz to personiski Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldē Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē.

12. Saskaņā ar aizpildīto pieteikumu Kartogrāfs nosūta Pasūtītājam elektronisku rēķinu un pieprasīto informāciju.

13. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datus Kartogrāfs sagatavo un izsniedz:

13.1. standartizētā apjomā un veidā, kombinējot noteiktas karšu lapas vai kadastra grupas, kurās apkopoti noteikta sastāva dati, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā;

13.2. datu apmaiņas formā, izmantojot elektroniskos datu nesējus, vai tiešsaistes datu pārraides režīmā, savstarpēji sadarbojoties informācijas sistēmu līmenī un noslēdzot sadarbības līgumus.

Lietotājs, kurš izmanto cita veida programmatūru, ir atbildīgs par korektu datu transformēšanu atbilstoši apstiprinātajai specifikācijai.

14. Kartogrāfs ievadīšanai pilsētas vienotajā digitālajā kartē pieņem mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpildmērījumus, izpildshēmas), kas veikti digitālā AutoCad V6 versijā *dwg formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā.

15. Pasūtītājs uzmērīto objektu nosūta Kartogrāfam uz adresi buvvalde@rezekne.gov.lv izvērtēšanai. Kartogrāfs 3 dienu laikā pārbauda iesniegto darbu un dod Pasūtītājam atbildi (elektroniski uz norādīto adresi).

16. Veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmērījuma izvērtēšanu, Kartogrāfs kamerāli izvērtē topogrāfiskās informācijas datu atbilstību Būvnormatīva un šo noteikumu prasībām, kā arī atbilstību tās rīcībā esošajai topogrāfiskās informācijas datu bāzei un pārliecinās, vai ir attiecīgie saskaņojumi ar visiem uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem. Ja objektu attēlojums iesniegtajā topogrāfiskajā plānā atšķiras no topogrāfiskās informācijas datu bāzē esošās informācijas (pārsniedz Būvnormatīvā un šajos noteikumos noteiktos precizitātes rādītājus vai nav uzmērīti un attēloti), Kartogrāfs veic arī uzmērījuma pārbaudi dabā.

17. Ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, mērniecības darbu izpildītāju pienākums ir tās novērst un izlaboto topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju nosūtīt Kartogrāfam atkārtoti uz adresi - buvvalde@rezekne.gov.lv.

18. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

19. Gatavo objekta uzmērījumu Pasūtītājs iekopē no Kartogrāfa saņemtajā topogrāfiskajā planšetē un katru atsevišķi (darbu un planšeti) nosūta Kartogrāfam uz adresi - buvvalde@rezekne.lv.

20. Pēc pozitīvas atbildes saņemšanas Pasūtītājs iesniedz Kartogrāfam gatavo darbu papīra formā skaņošanai.

21. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datu avoti ir:

21.1. mērniecības darbu izpildītāju iesniegtie, topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtie dati;

21.2. dati, kas iegūti, veicot izpilduzmērījumus (ģeodēzisko pārbaudi) par būvniecības vai citas darbības rezultātā notikušajām izmaiņām virszemes objektos un apakšzemes inženierkomunikācijās;

21.3. datu bāzes sinhronizācijas (ar inženierkomunikāciju turētājiem) rezultātā iegūtie dati par inženierkomunikāciju novietojumu;

21.4. dati, kas iegūti aerofotografēšanas darbu rezultātā.

22. Topogrāfiskās informācijas datu bāzē uzkrātos datus izmanto:

22.1. Rēzeknes pilsētas pašvaldība tai noteikto uzdevumu izpildei;

22.2. Rēzeknes pilsētas pašvaldības struktūrvienības tām noteikto uzdevumu izpildei;

22.3. Rēzeknes pilsētā esošo inženierkomunikāciju turētāji (kā pamatu to darbībai nepieciešamo datu bāzu veidošanai);

22.4. mērniecības darbu izpildītāji, izpildot konkrētu pasūtījumu teritorijas topogrāfiskajai uzmērīšanai;

22.5. Valsts zemes dienests tam noteikto uzdevumu izpildei;

22.6. projektēšanas komercsabiedrības un individuālie komersanti, kas nodarbojas ar teritoriju plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcību un būvniecību saistīto projektu izstrādi;

22.7. citas fiziskas un juridiskas personas, kas iesniegumā pamato datu bāzē esošās informācijas izmantojumu.

23. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei būvvaldē, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm.

24. Informācijas apmaiņa starp Rēzeknes pašvaldību un Rēzeknes pilsētā esošo inženierkomunikāciju turētājiem notiek bez maksas.

25. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rēzeknes Vēstis", bet informācija par saistošo noteikumu pieņemšanu - interneta mājaslapā "www.rezekne.lv".

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.BartaševičsPielikums lēmumam Nr._____
(protokols Nr. ___,___.punkts
__________)

Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldei
Atbrīvošanas alejā 93,Rēzeknē, LV-4600

Vārds,uzvārds/nosaukums

 

Personas kods/reģistrācijas Nr.

 

Adrese

 

Tālrunis

IESNIEGUMS.

Lūdzu izsniegt datus mērniecības darbu veikšanai Rēzeknē,

 

Adrese un objekta nosaukums

Objektā paredzamie darbi (vajadzīgo atzīmēt):

• Topogrāfiskā uzmērīšana (objekta platība)______________________________________

• Izpildshēmu izgatavošana (trases garums)______________________________________

• Būvniecības izpildmērījumi (objektu daudzums)_________________________________

• Detālplāni un zemes ierīcības projekti (objekts)__________________________________

• Citi____________________________________________________________________

     

Datums

 

Paraksts

 

TĀMI maksai par sniegto pakalpojumu vēlos saņemt e-pastā  
 

(norādīt adresi)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 23.07.2010.Stājas spēkā: 30.07.2010.Zaudē spēku: 22.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 29.07.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
214114
30.07.2010
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)