Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.540

Rīgā 2010.gada 21.jūnijā (prot. Nr.32 36.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas pirmo apakškārtu

(Noteikumu nosaukums MK 12.04.2011. noteikumu Nr.291 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.prioritātes "Sociālās iekļaušanas veicināšana" 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" 1.4.1.2.aktivitātes "Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana" 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas pirmo apakškārtu (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus aktivitātes ietvaros;

1.3. prasības projekta iesniedzējam aktivitātes ietvaros;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu aktivitātes ietvaros.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

2. Aktivitātes mērķis ir attīstīt sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus plānošanas reģionos, lai pilnveidotu šo noteikumu 4.punktā minētās mērķa grupas sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu tās nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minētās atbalstāmās darbības un sekmējot iznākuma rādītāja - darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.prioritātes "Sociālās iekļaušanas veicināšana" 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" 1.4.1.2.aktivitātes "Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana" 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" ietvaros 18 677 personas ar funkcionāliem traucējumiem, bezpajumtnieki un citas sociālās atstumtības riskam pakļautās personas saņēmušas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus - izpildi.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.291 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.181)

4. Aktivitātes mērķa grupa ir:

4.1. personas ar funkcionāliem traucējumiem (personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas ar fiziska rakstura traucējumiem un personas ar psihiskām saslimšanām);

4.2. bezpajumtnieki;

4.3. citas sociālās atstumtības riskam pakļautās personu grupas:

4.3.1. pensijas vecuma personas (īpaši sievietes pensijas vecumā un vientuļie pensionāri) un pirmspensijas vecuma personas (personas, kurām līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi);

4.3.2. daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes, bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie bērni, bērni bāreņi, bērni ar dažādu veidu atkarībām, no vardarbības cietušie bērni;

4.3.3. ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas;

4.3.4. romi;

4.3.5. cilvēktirdzniecības upuri;

4.3.6. no psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām) atkarīgās personas;

4.3.7. personas ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm;

4.3.8. trūcīgās personas.

5. Aktivitātes ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

5.1. sociālās rehabilitācijas, motivācijas un alternatīvās sociālās aprūpes programmu izstrāde un ieviešana, tai skaitā šo noteikumu 4.punktā minētās mērķa grupas sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošana atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus un sociālo pakalpojumu sniedzēju izveidošanas un uzturēšanas kārtību;

5.2. speciālistu apmācība darbam ar šo noteikumu 4.punktā minēto mērķa grupu un supervīzijas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus;

5.3. projekta vadība;

5.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

5.1 Personām šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros nav tiesību saņemt asistenta pakalpojumus vienlaikus ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pabalstu.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.291 redakcijā)

6. Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.291 redakcijā)

7. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 388 947 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 4 388 947 euro.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.181 redakcijā)

8. Lai veicinātu valsts teritoriju līdzsvarotu attīstību, sadarbības iestāde nosaka pieejamā attiecināmā finansējuma kvotu katram plānošanas reģionam, pamatojoties uz statistikas datiem par iedzīvotāju skaitu 2009.gada sākumā un nabadzības riska indeksu Latvijas reģionos 2008.gadā. Pieejamā attiecināmā finansējuma kvotas plānošanas reģioniem nosaka:

8.1. Rīgas plānošanas reģionam – 30,96 procentu apmērā no aktivitātei pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma;

8.2. Vidzemes plānošanas reģionam – 15,43 procentu apmērā no aktivitātei pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma;

8.3. Kurzemes plānošanas reģionam – 16,11 procentu apmērā no aktivitātei pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma;

8.4. Zemgales plānošanas reģionam – 12,63 procentu apmērā no aktivitātei pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma;

8.5. Latgales plānošanas reģionam – 24,87 procentu apmērā no aktivitātei pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

9. Ja projektu iesniegumi netiek apstiprināti par visu plānošanas reģionam aprēķināto attiecināmo finansējumu, sadarbības iestāde attiecināmā finansējuma atlikumu pārdala vienādās daļās plānošanas reģioniem, kuros projektu iesniegumi apstiprināti par visu plānošanas reģionam aprēķināto attiecināmo finansējumu.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.291 redakcijā)

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence un padotības forma

10. Aktivitātes ietvaros atbildīgā iestāde ir Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

10.1. piedalās līguma par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) un vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

10.2. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes ieviešanu;

10.3. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli;

10.4. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

11. Aktivitātes ietvaros sadarbības iestāde ir Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

11.1. izstrādā atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) nolikumu un izveido komisiju;

11.2. izstrādā projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas;

11.3. organizē atklātu projektu iesniegumu atlasi;

11.4. sniedz informāciju projekta iesniedzējam projekta iesnieguma sagatavošanā;

11.5. izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

11.6. izstrādā līguma un vienošanās projektu;

11.7. slēdz līgumu vai vienošanos ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

11.8. izvērtē projektu iesniegumus un izdod administratīvos aktus vai pārvaldes lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

11.9. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem un projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

11.10. sniedz Labklājības ministrijai informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, kas noteikta normatīvajos aktos par budžetu, finanšu vadību un Eiropas Savienības finansēto projektu un pasākumu īstenošanai plānojamiem valsts budžeta līdzekļiem maksājumu veikšanai un izdevumu deklarācijas sagatavošanai;

11.11. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

11.12. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par līguma vai vienošanās noteikumu izpildi;

11.13. izstrādā palīgmateriālu iepirkuma procedūru īstenošanai;

11.14. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos pārskatus un maksājuma pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās sertifikācijas iestādei pārbaudes veikšanai;

11.15. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 66. un 67.punkta nosacījumus;

11.16. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

11.17. plāno un īsteno informācijas un publicitātes pasākumus par projektu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

12. Sadarbības iestāde atrodas atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Projekta iesniedzēji, sadarbības partneri un projekta izmaksu kopsumma

13. Projekta iesniedzēji var būt personas, kas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas kā sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji. Projekta iesniedzējs var būt arī pašvaldība, pašvaldības institūcija (pašvaldības iestāde) vai valsts institūcija (tiešās valsts pārvaldes iestāde), kas nav reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs, bet kura šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto darbību īstenošanai veido sadarbību šo noteikumu 15.punktā noteiktajā kārtībā ar sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrētu juridisku personu.

14. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu par to sociālo pakalpojumu sniegšanu, par kuru projekta iesniedzējs vai tā sadarbības partneris ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

15. Projekta iesniedzēji projekta īstenošanā var veidot partnerību ar Latvijas Republikā reģistrētu juridisku personu. Šajā gadījumā ar katru sadarbības partneri noslēdz sadarbības līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – sadarbības līgums), kurā nosaka sadarbības partnera veicamos pienākumus projekta īstenošanā, pārskatu un maksājuma pieprasījumu iesniegšanas kārtību un termiņus, kā arī citus projekta īstenošanas nosacījumus. Šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto darbību īstenotāji var būt tikai tādas juridiskas personas, kas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas kā sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji.

16. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 100 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

17. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 142 287 euro.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1300)

IV. Projektu iesniegumu atlases kārtība

18. Sadarbības iestāde organizē atklātu projektu iesniegumu atlasi, publicējot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē. Sadarbības iestāde sludinājumu par atklātu projektu iesniegumu atlasi var publicēt arī citos nacionālajos un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

19. Sludinājumā norāda:

19.1. aktivitātes nosaukumu;

19.2. aktivitātei pieejamo kopējo attiecināmo Eiropas Sociālā fonda finansējumu atbilstoši šo noteikumu 7.punktam, kā arī katram plānošanas reģionam pieejamo attiecināmā finansējuma kvotu, kas aprēķināta atbilstoši šo noteikumu 8.punktā minētajai kārtībai;

19.3. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

19.4. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu. Termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 kalendāra dienām no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

19.5. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai), kā arī līguma un vienošanās projekts.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

20. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

20.1. projekta iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu katras šo noteikumu 8.punktā noteiktajam plānošanas reģionam pieejamās attiecināmā finansējuma kvotas ietvaros. Projekta iesniedzējs nedrīkst iesniegt projekta iesniegumu tā plānošanas reģiona finansējuma kvotas ietvaros, kurā tas nesniedz sociālo pakalpojumu;

20.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un šādiem dokumentiem:

20.2.1. projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres, nomas un iegādes izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums);

20.2.2. dokumentiem, kas pamato projekta budžetā paredzēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksu aprēķinus atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam (attiecināms, ja projekta īstenošanai plāno minētās izmaksas);

20.2.3. sadarbības līguma par projekta īstenošanu, ja tas ar sadarbības partneri ir noslēgts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (attiecināms, ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar sadarbības partneri), vai nodomu protokola par sadarbību;

20.2.4. plānošanas reģiona atzinuma par projekta ieguldījumu attiecīgā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas īstenošanā;

20.2.5. šo noteikumu 2.pielikuma 3.6.1. un 3.6.2.apakšpunktā norādītajiem dokumentiem (ja attiecināms);

20.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

20.4. noformējot un iesniedzot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

20.5. projekta iesnieguma veidlapas sadaļu aizpildīšanā projekta iesniedzējs nodrošina informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas nosacījumiem;

20.6. projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57. un 58.punktā un 50.1.5.apakšpunktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu (tai skaitā pamatojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksu saikni ar projekta aktivitātēm un nepieciešamību projekta īstenošanai atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam), kā arī nodrošina to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm, sasniedzamajiem rezultātiem un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

20.7. projekta iesniedzējs šo noteikumu 18.punktā minētajā sludinājumā noteiktajā termiņā projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz vienā no šādiem veidiem:

20.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi "oriģināls" vai "kopija"), iesniedzot tos personīgi vai nosūtot pa pastu. Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

20.7.2. elektroniska dokumenta formā (projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām);

20.8. projekta ietvaros obligāti paredz īstenot šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

21. Sadarbības iestāde reģistrē projekta iesniegumu uzreiz tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai divu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

22. (Svītrots ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

23. Aktivitātes ietvaros projekta iesnieguma atbilstību secīgi pēc šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem kritērijiem vērtē komisija, ja nepieciešams, piesaistot projektu iesniegumu vērtēšanas ekspertus sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes jomā.

24. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisijas personālsastāvu apstiprina sadarbības iestādes vadītājs. Komisiju veido:

24.1. komisijas priekšsēdētājs, balsstiesīgie komisijas locekļi un to aizvietotāji no Labklājības ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un sadarbības iestādes;

24.2. komisijas locekļi novērotāja statusā (bez balsstiesībām) no vadošās iestādes un atbildīgās iestādes;

24.3. komisijas locekļi ar padomdevēja tiesībām (bez balsstiesībām) no biedrībām vai nodibinājumiem, kas noteikti saskaņā ar šo noteikumu 26., 27., 28. un 29.punktu.

24.1 Ja šo noteikumu 27.punktā minētajā konkursā nav pieteicies neviens pretendents vai pretendenti, kuri pieteikušies dalībai konkursā, neatbilst šo noteikumu 26., 27., 28. un 29.punktā minētajām prasībām, komisiju veido šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā minētie komisijas locekļi.

(MK 07.09.2010. noteikumu Nr.837 redakcijā)

25. Komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

26. Šo noteikumu 24.3.apakšpunktā minētie komisijas locekļi nodrošina šo noteikumu 4.punktā minēto mērķa grupu interešu pārstāvību.

27. Biedrības un nodibinājumus (kopā ne vairāk kā 10), kas iegūst tiesības deleģēt pārstāvjus komisijas darbā ar padomdevēja tiesībām, sadarbības iestāde izvēlas konkursa kārtībā, nepiemērojot normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtību, pēc šādiem kritērijiem:

27.1. biedrība vai nodibinājums pārstāv vismaz vienu no šo noteikumu 4.punktā minētajām mērķa grupām;

27.2. biedrībai vai nodibinājumam ir pieredze darbā ar tās pārstāvēto mērķa grupu;

27.3. biedrībai vai nodibinājumam ir pieredze sociālās rehabilitācijas, motivācijas un alternatīvās sociālās aprūpes programmu īstenošanā.

(Grozīts ar MK 07.09.2010. noteikumiem Nr.837; MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

28. Ja vairākas biedrības vai nodibinājumi, kas pārstāv vienu mērķa grupu, atbilst visiem šo noteikumu 27.punktā minētajiem kritērijiem, atlasa tās biedrības un nodibinājumus, kas atbilst pēc iespējas vairākiem šādiem kritērijiem:

28.1. biedrībai vai nodibinājumam ir pieredze Eiropas Savienības fondu finansēto projektu iesniegumu vērtēšanā vai projektu īstenošanā;

28.2. biedrībai vai nodibinājumam ir nodrošināts lielāks teritoriālais pārklājums vai tā ir nacionāla līmeņa biedrība vai nodibinājums.

29. Ja pēc šo noteikumu 28.punktā minēto kritēriju piemērošanas vairākas biedrības vai nodibinājumi, kas pārstāv vienu mērķa grupu, atbilst visiem kritērijiem, sadarbības iestāde izvēlas to biedrību vai nodibinājumu, kas pārstāv skaitliski vislielāko attiecīgās mērķa grupas daļu. Viena biedrība vai nodibinājums var arī pārstāvēt vairākas šo noteikumu 4.punktā minētās mērķa grupas.

30. Konkursa nosacījumus biedrību un nodibinājumu atlasei sadarbības iestāde nosaka konkursa nolikumā.

31. Uzsākot darbu, komisijas locekļi, eksperti, novērotāji un komisijas locekļi ar padomdevēja tiesībām paraksta apliecinājumu, ka:

31.1. komisijas sēžu laikā iegūtā informācija un dokumentu saturs netiks izpausts trešajām personām;

31.2. viņu darbībā nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību noteiktos ierobežojumus vai kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētā projekta iesnieguma apstiprināšanā.

32. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

33. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē, izmantojot sadarbības iestādes izstrādāto projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību, un Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, sadarbības iestādes izstrādāto projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas sadarbības iestāde publicē Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē.

34. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2. un 4.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) un "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

35. Visus aktivitātes ietvaros iesniegtos projektu iesniegumus, kuros vērtēta atbilstība šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem kritērijiem, sarindo atbilstoši pieņemtajam lēmumam par projekta iesniegumu (prioritāri ir tie projektu iesniegumi, par kuriem pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, nākamie ir projektu iesniegumi, par kuriem pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu) un tad dilstošā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, priekšroka ir tam projekta iesniegumam, kurš saņēmis vairāk punktu par:

35.1. 2.pielikuma 3.5.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju;

35.2. 2.pielikuma 3.3.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju;

35.3. 2.pielikuma 3.4.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju;

35.4. 2.pielikuma 3.1.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju;

35.5. 2.pielikuma 3.2.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju;

35.6. 2.pielikuma 3.6.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju;

35.7. 2.pielikuma 3.7.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju;

35.8. 2.pielikuma 3.8.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

36. Pēc šo noteikumu 35.punktā minētās projektu iesniegumu sarindošanas atbilstoši iegūtajam punktu skaitam sadarbības iestāde vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 4.punktā minētajam kritērijam un šo noteikumu 8.punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātajai attiecināmā finansējuma kvotai katram plānošanas reģionam.

VI. Pārvaldes lēmuma vai administratīvā akta pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

37. Sadarbības iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja:

37.1. tas atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam;

37.2. tas šo noteikumu 2.pielikumā noteikto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu;

37.3. tam pietiek finansējuma atbilstoši šo noteikumu 8.punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātajai attiecināmā finansējuma kvotai katram plānošanas reģionam.

38. Sadarbības iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

39. Šo noteikumu 38.punktā minētie nosacījumi var ietvert:

39.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu par projekta iesniegumā iekļauto informāciju;

39.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

39.3. attiecināmo izmaksu precizēšanu, ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 52., 53., 55. un 57.punktā un 51.1., 51.2. un 54.3.apakšpunktā noteikto izmaksu apmēra ierobežojumus;

39.4. citas tiesiski pamatotas darbības, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

40. Sadarbības iestāde neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

40.1. projekta iesniegums iesniegts tā plānošanas reģiona finansējuma kvotas ietvaros, kurā projekta iesniedzējs vai šo noteikumu 15.punktā minētais sadarbības partneris nesniedz sociālo pakalpojumu;

40.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2. un 4.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kurus neizpildot projekta iesniegumu noraida;

40.3. projekta iesnieguma vērtējums kādā no šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem saņēmis zemāku vērtējumu par minimālo iegūstamo punktu skaitu;

40.4. projekta iesniegumam nepietiek finansējuma atbilstoši šo noteikumu 8.punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātajai attiecināmā finansējuma kvotai katram plānošanas reģionam.

41. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

42. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu sadarbības iestāde iekļauj informāciju par līguma vai vienošanās slēgšanas noteikumiem.

43. Sadarbības iestāde slēdz līgumu vai vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Ja finansējuma saņēmējs atsakās ar sadarbības iestādi slēgt vienošanos vai līgumu, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu, sadarbības iestāde vienošanos vai līgumu neslēdz un informē atbildīgo iestādi.

44. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 38. un 39.punktu.

45. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina sadarbības iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

45.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi "oriģināls" vai "kopija"). Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

45.2. elektroniska dokumenta formā (informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

46. Komisija izvērtē šo noteikumu 45.punktā minēto informāciju, un sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 45.punktā minētā termiņa beigām sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

47. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, sadarbības iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 46.punktā noteiktā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, kurā iekļauj informāciju par līguma vai vienošanās slēgšanas nosacījumiem. Sadarbības iestāde līgumu vai vienošanos ar finansējuma saņēmēju slēdz šo noteikumu 43.punktā noteiktajā kārtībā.

48. Ja projekta iesniedzējs nav izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus vai nav izpildījis tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, sadarbības iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 46.punktā minētā termiņa beigām.

49. Ja pieņemts lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, sadarbības iestāde (papildus šo noteikumu 41.punktā noteiktajam) projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas. Sadarbības iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 20.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

VII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

50. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

50.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu apakšpozīcijās:

50.1.1. šo noteikumu 4.punktā minētās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;

50.1.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

50.1.3. (svītrots ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291);

50.1.4. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

50.1.5. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

50.1.6. neparedzētās izmaksas;

50.1.7. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai;

50.2. netiešās izmaksas kā vienu izmaksu pozīciju;

50.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksas atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

51. Šo noteikumu 50.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

51.1. iekšzemes transporta izdevumi (sabiedriskā transporta un degvielas izmaksas nokļūšanai līdz sociālā pakalpojuma saņemšanas vietai) šo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības īstenošanai, kas personai nepārsniedz 7,11 euro dienā un personai ar invaliditāti, kurai ir kustību traucējumi, nepārsniedz 21,34 euro dienā, izņemot gadījumu, ja paredzētas šo noteikumu 51.3. un 51.4.apakšpunktā minētās izmaksas;

51.2. ēdināšanas izdevumi šo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības īstenošanai, kas vienai mērķa grupas personai nepārsniedz 4,27 euro dienā;

51.3. personas uzturēšanās izdevumi institūcijā, kas sniedz sociālo pakalpojumu, šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

51.4. personas individuālās aprūpes nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja pakalpojums personai tiek sniegts mājās.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1300)

52. Šo noteikumu 50.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas – iekārtu, inventāra un aparatūras remonta izmaksas, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas, kā arī amortizācijas izmaksas šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja tās attiecināmas uz projekta īstenošanas periodu un amortizējamie aktīvi nav iegādāti, izmantojot publisko finansējumu, inventāra (mazvērtīga un biroja inventāra priekšmetu izmaksas, ja to vērtība ir līdz 213 euro par vienību un to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) iegādes izmaksas, telpu īres un nomas izmaksas. Ja šo noteikumu 50.1.2.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas ietvaros paredz darba vietas aprīkojuma īres un nomas izmaksas speciālistiem, kas piesaistīti šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, vienas darba vietas aprīkojuma īres un nomas izmaksas nedrīkst pārsniegt 2 134,31 euro. Šīs izmaksu apakšpozīcijas apmērs kopā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1300 redakcijā)

53. Šo noteikumu 50.3.apakšpunktā minētās izmaksas ietver pamatlīdzekļu (tai skaitā mēbeļu un inventāra) iegādes, telpu remonta un vides pieejamības nodrošināšanas izmaksas šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Šo noteikumu 50.3.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projektam paredzētā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmēra.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

54. Šo noteikumu 50.1.4.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

54.1. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

54.2. mācību materiālu, sociālās rehabilitācijas, motivācijas un alternatīvās sociālās aprūpes programmu īstenošanai nepieciešamo materiālu, biroja un kancelejas preču izmaksas šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

54.3. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes, transporta un degvielas izdevumi) šo noteikumu 5.2.apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības īstenošanai. Šo izmaksu apmērs nedrīkst pārsniegt 10 procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

54.4. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) un uzņēmuma līguma izmaksas pieaicinātajiem ergoterapeitiem, surdotulkiem un asistentiem, kas sniedz atbalstu personām, kurām noteikta invaliditāte. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

54.5. iepirkuma procedūru īstenošanas izmaksas;

54.6. iekšzemes transporta izdevumi (tai skaitā maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana, transportlīdzekļa nolietojuma un ekspluatācijas izdevumi, kas nepārsniedz 0,04 euro par katru nobraukto kilometru), ja šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto sociālās aprūpes pakalpojumu personai sniedz mājās.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1300)

55. Šo noteikumu 50.1.6.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlieto iepriekš neplānotu projekta attiecināmo tiešo izmaksu segšanai.

56. Šo noteikumu 50.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas, ko izmanto šo noteikumu 5.3.apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības īstenošanai:

56.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) un uzņēmuma līguma izmaksas. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

56.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

56.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

56.4. telpu īres un nomas izmaksas;

56.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

56.6. biroja un kancelejas preču izmaksas (tai skaitā inventāra priekšmetu vērtībā līdz 213 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

56.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

56.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

56.9. (svītrots ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291).

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1300)

57. Šo noteikumu 50.2.apakšpunktā noteiktajām izmaksām piemēro netiešo izmaksu nemainīgo likmi un tās apmēru nosaka saskaņā ar normatīvo aktu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Izmaksas, kas finansējuma saņēmējam ir radušās netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas nosacījumu maiņas dēļ (tai skaitā projektu iesniegumi iesniegti atbilstoši citiem netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas nosacījumiem un citam šo noteikumu 50.1.apakšpunktā noteiktajam tiešo izmaksu sarakstam), projektā uzskaita kā neattiecināmās izmaksas un finansē no valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par nesadalītā finansējuma Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai pārdales kārtību.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

58. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.291 redakcijā)

59. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina izmaksas:

59.1. kas nav norādītas šo noteikumu 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57. un 58.punktā un 50.1.5.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 52., 53., 55. un 57.punktā un 51.1., 51.2. un 54.3.apakšpunktā minētajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

59.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 50.1.7.apakšpunktā minētās izmaksas).

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

VIII. Projekta īstenošanas nosacījumi

60. Projekta īstenošanu plāno saskaņā ar līgumu vai vienošanos ne ilgāk kā 24 mēnešus, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

61. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

62. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

63. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē, ja tāda ir, ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

64. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 50.3.apakšpunktā minēto izmaksu atsevišķu uzskaiti un dokumentēšanu līgumā vai vienošanās nosacījumos paredzētajos dokumentos.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

65. Projektu īstenošanai finansējumu piešķir un finansējuma saņēmējs un sadarbības iestāde maksājumus veic saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda finansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājuma veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību. Ja sadarbības iestādei ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, finansējuma saņēmējam piešķir avansu ar nosacījumu, ka sešu mēnešu laikā no tā piešķiršanas dienas finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē iesniegs maksājuma pieprasījumu par visu avansa summu. Avansa apmēru, ņemot vērā finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu plānu, nosaka sadarbības iestāde.

66. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, izņemot šo noteikumu 67.punktā minētos gadījumus.

67. Nepārsniedzot šo noteikumu 52., 53., 55. un 57.punktā un 51.1., 51.2. un 54.3.apakšpunktā noteiktos attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš informējot sadarbības iestādi, finansējuma saņēmējs var neierosināt projekta grozījumus un veikt:

67.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 50.1.1., 50.1.2., 50.1.4., 50.1.5. un 50.3.apakšpunktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

67.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 51., 52., 53. un 54.punktā minētajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 50.1.1., 50.1.2., 50.1.4. un 50.3.apakšpunktā minēto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

67.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 50.1.5.apakšpunktā minētās apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

67.4. šo noteikumu 50.1.6.apakšpunktā minēto izmaksu pārdali.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

IX. Noslēguma jautājums

68. Sadarbības iestāde šo noteikumu 18.punktā minēto sludinājumu publicē, ņemot vērā termiņu, kas noteikts normatīvajā aktā par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, bet ne agrāk, kā noslēgusies darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" pirmās kārtas ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu īstenošana.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.540

(Pielikums grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1300)

Labklājības ministrs U.Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.540
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.291)

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

(P*, N** )

Jā/Nē

1.1. Projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādes noteiktajā termiņā

X

N

1.2. Projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 13. un 14.punktā noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam

X

N

1.3. Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona)

X

N

1.4. Iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā)

X

N

1.5. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

X

N

1.6. Projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā

X

N

1.7. Projekta iesniegumam ir pievienoti šo noteikumu 20.2.apakšpunktā noteiktie dokumenti

X

N

1.8. Ir iesniegts šo noteikumu 20.7.1.apakšpunktā minētais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.9. Iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.10. Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai

X

P

1.11. Projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.12. Visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.13. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos

X

P

1.14. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām

X

P

1.15. Projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 16.punktā noteikto finansējuma apmēru

X

P

1.16. Projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 17.punktā noteikto maksimālo projekta finansējuma apmēru

X

P

1.17. Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57. un 58.punktā un šo noteikumu 50.1.5.apakšpunktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām

X

P

1.18. Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 52., 53., 55. un 57.punktā un šo noteikumu 51.1., 51.2.un 54.3.apakšpunktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P

1.19. Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 60.punktā noteiktajam projekta īstenošanas periodam

X

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

(P*, N** )

Jā/Nē

2.1. Projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu

X

N

2.2. Projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota

X

P

2.3. Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas

X

P

2.4. Projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu

X

P

2.5. Projekta iesniegumā plānotais iznākuma rādītājs sekmē šo noteikumu 3.punktā noteiktā iznākuma rādītāja sasniegšanu

X

P

2.6. Projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas

X

P

2.7. Projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.8. Projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.9. Projekta iesniegumā ir definēts sadarbības modelis (tajā skaitā, pušu tiesības un pienākumi projekta īstenošanā) ar iesaistīto sadarbības partneri (attiecināms, ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar sadarbības partneri)

X

P

2.10. Projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums)

X

P

2.11. Projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu

X

P

2.12. Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 62. un 63.punktā izvirzītajām prasībām

X

P

2.13. Projekta iesniedzēja sadarbības partneris atbilst šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām (attiecināms, ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar sadarbības partneri)

X

P

 

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Minimālais nepieciešamais punktu skaits

Apakškritēriji/Punktu skala

Maksimālais iegūstamais punktu skaits un punktu piešķiršanas kārtība

3.1. Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti sniegs tiešu ieguldījumu attiecīgā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas īstenošanā 3.1.1. Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti sniegs tiešu ieguldījumu attiecīgā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas īstenošanā – 1 punkts 1V

1 punkts

3.1.2. Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti nesniegs tiešu ieguldījumu attiecīgā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas īstenošanā – 0 punktu
3.2. Projektā paredzēta kompleksa pieeja klientu problēmu risināšanā, ietverot dažādu nozaru speciālistu sadarbību 3.2.1. Projekta iesniegums paredz trīs vai vairāk savstarpēji saistītu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu secīgu nodrošināšanu mērķa grupas iespējami efektīvākai iekļaušanai sabiedrībā vai darbā tirgū – 10 punkti 19S

6 punkti

3.2.2. Projekta iesniegums paredz divu savstarpēji saistītu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu secīgu nodrošināšanu mērķa grupas iespējami efektīvākai iekļaušanai sabiedrībā vai darbā tirgū – 7 punkti
3.2.3. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešanā projekta ietvaros paredzēts iesaistīt trīs vai vairāk nozaru speciālistus no Latvijas – 6 punkti
3.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešanā projekta ietvaros paredzēts iesaistīt divu nozaru speciālistus no Latvijas – 3 punkti
3.2.5. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešanā projekta ietvaros paredzēts iesaistīt vienas un vairāk nozaru speciālistus no vismaz vienas citas Eiropas Savienības dalībvalsts – 3 punkti
3.2.6. Projektā nav paredzēta kompleksa pieeja klientu problēmu risināšanai, ievērojot dažādu nozaru speciālistu sadarbību – 0 punktu
3.3. Projekts papildina esošo sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu klāstu un paplašina pakalpojuma saņemšanas iespējas 3.3.1. Projekta iesniegumā paredzēts attīstīt sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus mērķa grupai, kurai pirms tam šādi pakalpojumi attiecīgajā projektā plānoto pakalpojumu sniegšanas teritorijā nav bijuši pieejami – 10 punkti 20S

5 punkti

3.3.2. Projekta iesniegumā paredzēts pilnveidot sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus mērķa grupai, kurai pirms tam šādi pakalpojumi attiecīgajā projektā plānoto pakalpojumu sniegšanas teritorijā ir bijuši pieejami nepietiekamā apjomā (pieprasījums pēc projektā plānotā pakalpojuma ir lielāks nekā esošo pakalpojumu sniedzēju iespējas šāda veida pakalpojumus nodrošināt) – 5 punkti
3.3.3. Projekta iesniegumā paredzēts pilnveidot sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus mērķa grupai, kurai pirms tam šādi pakalpojumi ir bijuši pieejami nepietiekamā kvalitātē (balstoties uz projekta iesnieguma veidlapā ietverto attiecīgā pakalpojuma kvalitātes izvērtējumu) – 5 punkti
3.3.4. Projekts neparedz papildināt esošo sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu klāstu un paplašināt pakalpojuma saņemšanas iespējas plānošanas reģionā – 0 punktu
3.4. Projekts sekmē mērķa grupas iekļaušanos darba tirgū 3.4.1. Projekta iesniegumā plānots piedāvāt mērķa grupai darba vietu pēc projekta ieviešanas beigām (noslēgti nodomu protokoli ar potenciālo darba devēju) - 7 punkti 12S

Nav

3.4.2. Projekta iesniegumā paredzētas aktivitātes mērķa grupas darba prasmju apguvei - 5 punkti
3.4.3. Projekta iesniegumā nav plānots piedāvāt mērķa grupai darba vietu pēc projekta ieviešanas beigām, nav paredzētas aktivitātes mērķa grupas darba prasmju apguvei un nav paredzēti pasākumi mērķa grupas iesaistei darba tirgū – 0 punktu
3.5. Projekta iesniegums paredz teritoriju līdzsvarotu attīstību veicinošus instrumentus, plānojot aktivitātes pakalpojuma sasniedzamības (pieejamības) nodrošināšanai (piemēram, nodrošinot transporta pakalpojumus, pielāgojot pakalpojuma sniegšanas laiku mērķa grupas vajadzībām, sniedzot pakalpojumus tuvu klienta dzīvesvietai) 3.5.1. projekta iesniegumā paredzēts nodrošināt transporta pakalpojumus projektā plānoto sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu sasniedzamības (pieejamības) nodrošināšanai – 2 punkti 8 S

4 punkti

3.5.2. projekta iesniegumā paredzēts, ka projektā plānotie sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvie sociālās aprūpes pakalpojumi būs sasniedzami (pieejami) ar sabiedrisko transportu – 2 punkti
3.5.3. projekta iesniegumā paredzēts, ka projektā plānotais pakalpojuma sniegšanas laiks tiks pielāgots mērķa grupas vajadzībām – 2 punkti
3.5.4. projektā plānoti viens vai vairāki citi atbalsta pasākumi pakalpojuma sasniedzamības (pieejamības) nodrošināšanai – 2 punkti
3.5.5. projekta iesniegums neparedz teritoriju līdzsvarotu attiecību veicinošus instrumentus – 0 punktu
3.6. Projekta iesniegumā paredzēts nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju 3.6.1. projekta iesniegumam pievienots pašvaldības domes sēdes lēmums (gadījumos, kad projekta iesniedzējs ir pašvaldība) vai pašvaldības vai cita sadarbības partnera nodomu protokols, kas apliecina, ka projekta ietvaros īstenoto sociālo pakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta ilgāk nekā vienu gadu pēc projekta noslēguma – 9 punkti 10S

1 punkts

3.6.2. projekta iesniegumam pievienots pašvaldības domes sēdes lēmums (gadījumos, kad projekta iesniedzējs ir pašvaldība) vai pašvaldības vai cita sadarbības partnera nodomu protokols, kas apliecina, ka projekta ietvaros īstenoto sociālo pakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta vienu gadu pēc projekta noslēguma – 6 punkti
3.6.3. Projekta iesniegumā aprakstīts, kā projekta rezultāti tiks izmantoti pēc projekta beigām (kur būs iespējams izmantot projekta rezultātus un projekta ieviešanas laikā gūtās atziņas, kā arī, cik plaši un kas tos izmantos) – 1 punkts
3.6.4. Projekta iesniegumā nav paredzēts nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju – 0 punktu
3.7. Projektā paredzētas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimuma līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību) ievērošanu: 3.7.1. Projektā paredzētās aktivitātes sekmē trīs pamatprincipu ievērošanu – 5 punkti 5V

1 punkts

3.7.2.Projektā paredzētās aktivitātes sekmē divu pamatprincipu ievērošanu – 3 punkti
3.7.3. Projektā paredzētās aktivitātes sekmē viena pamatprincipa ievērošanu – 1 punkts
3.7.4. Projektā nav paredzētas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu – 0 punktu
3.8. Projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi 3.8.1. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi – 3 punkti 9S

6 punkti

3.8.2. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi – 3 punkti
3.8.3. projekta iesniegums satur aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi – 3 punkti
3.8.4.projekta iesniegumā nav identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, nav novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī nav noteikti riskus mazinošie pasākumi – 0 punktu
4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

(P*, N**)

Jā/Nē

4.1. Ja projekta iesniegums atbilst 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7.administratīvajiem kritērijiem, 2.1. atbilstības kritērijam, kā arī 3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 3.6., 3.7. un 3.8. kvalitātes kritērijā kopējais vērtējums ir vismaz 60 punkti, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu), projektu iesniegumu atlases apakškārtā (uzsaukumā) projekta iesniegumam pietiek finansējuma

X

N

Piezīmes.

1. * Kritērija neatbilstības gadījumā atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.540 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas pirmo apakškārtu” noteikto.

2. ** Kritērija neatbilstības gadījumā atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

3. V Piemēro vienu atbilstošo kritēriju.

4. S Piemēro visus atbilstošos kritērijus (summējot tiem piemērojamo punktu skaitu).

Labklājības ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 540Pieņemts: 21.06.2010.Stājas spēkā: 02.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 01.07.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
212563
{"selected":{"value":"08.04.2014","content":"<font class='s-1'>08.04.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.04.2014","iso_value":"2014\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-07.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2011","iso_value":"2011\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.09.2010","iso_value":"2010\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2010.-28.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2010","iso_value":"2010\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2010.-10.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.04.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)