Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 5.nr.; 2009, 3., 6., 15., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 38.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Privatizācijas subjektu pirmpirkuma tiesības

(1) Valsts vai pašvaldības īpašuma objektu - garāžu privatizācijas gadījumā pirmpirkuma tiesības uz privatizējamo garāžu (telpu grupu) ir:

1) garāžas (telpu grupas) nomniekam, ja viņam nav nomas maksas parādu;

2) kopīpašniekam, ja šīs daļas 1.punktā minētās personas nav realizējušas savas pirmpirkuma tiesības;

3) tam privatizācijas subjektam, kura īpašumā ir zemesgabals, uz kura atrodas garāža, ja uz šā zemesgabala atrodas vairāk nekā puse no privatizējamās garāžas aizņemtās teritorijas un ja šīs daļas 1. un 2.punktā minētās personas vai kāda no tām nav realizējusi savas pirmpirkuma tiesības.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas, ja tās piesakās viena mēneša laikā no dienas, kad publicēts paziņojums par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta - garāžas privatizācijas uzsākšanu, iegūst pirmpirkuma tiesības."

2. Papildināt 12.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja privatizācijai nodots neapbūvēts zemesgabals, kam ir zemes starpgabala statuss, tas tiek pārdots Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā."

3. Izteikt 14.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pašvaldības īpašuma objekta vai neapbūvēta zemesgabala izsole izsludināta divas reizes un neviens pretendents nav pieteicies pirkt šo īpašuma objektu vai zemesgabalu vai nav apstiprināts par pircēju;".

4. Papildināt 23.pantu ar četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Zemi, kura ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" personā un par kuru līdz 2010.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums, nodod bez atlīdzības attiecīgās pašvaldības īpašumā ar pieņemšanas un nodošanas aktu."

5. 24.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā skaitli un vārdu "2010.gada" ar skaitli un vārdu "2011.gada";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts zemi, kura ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" personā un par kuru līdz 2010.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums, nodod bez atlīdzības attiecīgās pašvaldības īpašumā ar pieņemšanas un nodošanas aktu."

6. 25.pantā:

papildināt otrās daļas pirmo teikumu pēc vārda "gadījumos" ar vārdiem "vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"";

papildināt panta 2.1 daļu ar jaunu ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Minēto lēmumu pieņemšana neattiecas uz zemi, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" personā";

uzskatīt līdzšinējo ceturto teikumu par piekto teikumu;

papildināt pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(22) Zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" personā ierakstītas zemes nomas pirmtiesības personai, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", jāizmanto līdz 2011.gada 30.decembrim. Pašvaldība pirms nomas līguma slēgšanas zemesgabalu nostiprina zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "uzturēšanai" ar vārdiem "tai skaitā par zemi, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" personā";

papildināt 4.1 daļas pirmo teikumu ar vārdiem "izņemot par zemi, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" personā."

7. 26.pantā:

aizstāt pirmās daļas 3.punktā skaitli "2009" ar skaitli "2010";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Zemi, kas ierakstīta uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" personā, pašvaldība pirms nomas līguma slēgšanas nostiprina zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda."

8. Izteikt 26.1 panta 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Persona, kurai īpašuma tiesības nav atjaunojamas saskaņā ar likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.panta pirmās daļas 3.punktu vai kura ir izvēlējusies saņemt līdzvērtīgu zemi saskaņā ar minētā likuma 12.panta trešās daļas 2.apakšpunktu un kuras bijušā zemes īpašuma vērtība 1940.gada 21.jūlijā bija tik zema, ka tā nekompensē līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitītā zemesgabala kadastrālo vērtību, ir tiesīga iegūt īpašumā vienu zemesgabalu no zemes kompensācijas fondā ieskaitītajiem zemesgabaliem ar iespējami tuvāko kadastrālo vērtību, kura platība nav mazāka par pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto minimālo zemesgabala platību. Starpību starp piešķirtās zemes kadastrālo vērtību un bijušā zemes īpašuma vērtību sedz bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki, par maksāšanas līdzekli izmantojot privatizācijas sertifikātus vai latus. Maksāšanas līdzekļus izvēlas attiecīgā persona."

9. 36.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus un skaitļus "kāda tā bija 2007.gada 31.augustā" ar vārdiem un skaitli "kas noteikta atbilstoši šā likuma 8.panta otrajai daļai".

10. Pārejas noteikumos:

papildināt 37.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šis nosacījums tajā daļā, kas attiecas uz nomas maksas apmēra noteikšanas kārtību, ir spēkā ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam.";

papildināt pārejas noteikumus ar 48., 49. un 50.punktu šādā redakcijā:

"48. Noteikt, ka laika periodā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim ir paredzēta šāda maksājumu veikšanas kārtība:

1) tos maksājumus, kurus veic valsts vai pašvaldību īpašuma objekta vai apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala pircējs par attiecīgo īpašuma objektu vai zemesgabalu, privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija vispirms ieskaita pirkuma maksas pamatsummas un procentu maksājuma par atlikto maksājumu (nomaksa) proporcionālai dzēšanai;

2) pirkuma maksas pamatsummas un procentu maksājuma par atlikto maksājumu dzēšana neatbrīvo valsts vai pašvaldību īpašuma objekta vai apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala pircēju no nomaksas pirkuma līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātās soda naudas maksājumiem;

3) ja valsts vai pašvaldību īpašuma objekta vai apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala pircējs neveic nomaksas pirkuma līgumā paredzētos maksājumus pamatsummas un procentu maksājuma par atlikto maksājumu dzēšanai, privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija uzrēķina nomaksas pirkuma līgumā paredzēto soda naudu;

4) pēc valsts vai pašvaldību īpašuma objekta vai apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala pirkuma maksas pamatsummas un procentu maksājuma par atlikto maksājumu dzēšanas turpmākos šā objekta vai zemesgabala pircēja maksājumus ieskaita nomaksas pirkuma līgumā noteiktajā kārtībā uzrēķinātās soda naudas dzēšanai, piemērojot šā punkta 3.apakšpunktā minēto kārtību.

49. Noteikt, ka laika periodā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija pēc valsts vai pašvaldību īpašuma objekta vai apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala pircēja lūguma var atlikt šā īpašuma objekta vai zemesgabala nomaksas pirkuma līgumā noteikto pirkuma maksas pamatsummas un soda naudas samaksu uz laiku, kādu lūdz īpašuma objekta vai zemesgabala pircējs, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu, ja pircējs iesniedz kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu par to, ka ir nomaksājis likumā noteiktos nodokļus, kā arī var pierādīt savu maksātspēju.

50. Šā likuma 26.panta pirmās daļas 3.punktā minētais zemes izpirkšanas termiņš - 2010.gada 30.decembris - nav piemērojams, ja laikā no 2009.gada 31.decembra līdz 2010.gada 1.jūlijam pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai. Šajā gadījumā personai ir tiesības iegūt zemi īpašumā Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 17.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 29.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.06.2010.Stājas spēkā: 01.07.2010.Tēma: Nekustamais īpašums, būvniecība; PrivatizācijaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 29.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
212403
01.07.2010
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)