Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.552

Rīgā 2010.gada 21.jūnijā (prot. Nr.32 25.§)
Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3.panta trešo daļu un 13.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ielūgumu apstiprināšanas kārtību, uzaicinājumu noformēšanas kārtību, kā arī valsts informācijas sistēmā – ielūgumu reģistrā – iekļaujamās informācijas apjomu un tās izmantošanas kārtību.

2. Pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai (turpmāk – pieprasījums) iesniedz vai uzaicinājumu noformē šādas fiziskas un juridiskas personas (turpmāk – uzaicinātājs):

2.1. pilngadīgs Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;

2.2. pilngadīgs ārzemnieks, kuram ir derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā;

2.3. ārzemnieks, kuram ir derīga termiņuzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, – tikai laulātā vai radinieku līdz trešajai pakāpei taisnā līnijā vai līdz trešajai pakāpei sānu līnijā uzaicināšanai uz laiku, kas nepārsniedz termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņu;

2.4. Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kurš uzturas Latvijas Republikā ar reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

2.5. Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāde;

2.6. Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai ārvalstu juridiska persona, kurai ir Latvijas Republikā reģistrēta pilnvarotā persona.

(Grozīts ar MK 02.05.2012. noteikumiem Nr. 305; MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 500)

3. Apstiprināts ielūgums un noformēts uzaicinājums vīzas pieprasīšanai ir derīgs sešus mēnešus vai līdz konkrētam datumam, ja ieceļošanas un uzturēšanās mērķa izpildes laiks ir precīzi noteikts.

II. Ielūguma apstiprināšana

4. Pieprasījumu var iesniegt uzaicinātāja pilnvarota persona:

4.1. fiziskas personas pilnvarota persona iesniedz pilnvaru;

4.2. šo noteikumu 2.5. un 2.6.apakšpunktā minētās personas pilnvarojumu fiziskai vai juridiskai personai noformēt ielūgumu iekļauj juridiskās personas vai valsts pārvaldes iestādes iesniegumā vai noformē atsevišķu pilnvaru.

5. Pieprasījumu iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – pārvalde). Dokumentus ielūguma noformēšanai var iesniegt arī elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu apriti noteiktajā kārtībā, izmantojot speciālo tiešsaistes formu tīmekļa vietnē www.latvija.lv.

6. Fiziskā persona, iesniedzot pieprasījumu:

6.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (šo nosacījumu nepiemēro, ja pieprasījums iesniegts, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu);

6.2. norāda tālruņa numuru vai citu informāciju (piemēram, e-pasta adresi), kas nodrošina saziņas iespējas;

6.3. sniedz šo noteikumu 11.punktā minēto informāciju;

6.4. sniedz informāciju par savu nodarbošanos;

6.5. iesniedz maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu. Maksājuma dokumentu neiesniedz, ja:

6.5.1. pieprasījumu iesniedz un valsts nodevu samaksā, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu;

6.5.2. samaksa veikta pārvaldē ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī.

7. Juridiskās personas vai valsts pārvaldes iestādes pilnvarots pārstāvis, iesniedzot pieprasījumu:

7.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (šo nosacījumu nepiemēro, ja pieprasījums iesniegts, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu);

7.2. iesniedz iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

7.2.1. juridiskās personas reģistrācijas numurs;

7.2.2. šo noteikumu 11.punktā minētā informācija par uzaicināmo ārzemnieku;

7.2.3. apliecinājums, ka uzaicinātājs uzņemas atbildību par uzaicinātā ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķa atbilstību vīzas pieprasīšanai iesniegtajos dokumentos norādītajam mērķim, par viņa izbraukšanu no valsts noteiktajā laikā, kā arī, ja nepieciešams, nodrošina ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistīto izdevumu segšanu;

7.2.4. apliecinājums, ka juridiskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātāja un veikusi nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu budžetā vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un juridiskā persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (samaksas grafiku), izņemot gadījumu, ja nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;

7.3. iesniedz maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu. Maksājuma dokumentu neiesniedz, ja:

7.3.1. pieprasījumu iesniedz un valsts nodevu samaksā, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu;

7.3.2. samaksa veikta pārvaldē ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī.

(Grozīts ar MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.305)

7.1 Uzaicinot pētnieku, uzaicinātājs iesniedz līgumu vai līguma projektu, kurā iekļauta šāda informācija:

7.1 1. pētniecības darbības nosaukums, mērķis vai pētniecības joma;

7.1 2. pētniecības iestādes apņemšanās uzņemt ārzemnieku pētniecības darbības pabeigšanai un ārzemnieka apņemšanās pabeigt pētniecības darbību;

7.1 3. pētniecības darbības sākuma un beigu datums vai paredzētais pētniecības darbības ilgums;

7.1 4. informācija par dalību mobilitātes pasākumos citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ja tāda ir plānota.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

8. Uzaicinātājs, iesniedzot pieprasījumu, var norādīt, ka segs ar ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā vai Latvijas Republikā un citā Šengenas līguma dalībvalsts teritorijā saistītos izdevumus:

8.1. juridiskā persona vai valsts pārvaldes iestāde minēto informāciju norāda pieprasījumā;

8.2. fiziskā persona sniedz pamatotu informāciju, kas apliecina, ka viņas rīcībā ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, kā arī ar parakstu apliecina, ka segs minētos izdevumus. Šādu informāciju var nepieprasīt, ja uzaicina laulāto, uzaicinātāja vai viņa laulātā augšupējos vai lejupējos radiniekus un viņu laulātos un uzaicinātājs ar parakstu apliecina, ka viņam ir pietiekams iztikas nodrošinājums un uzaicinātais ārzemnieks, uzturoties Latvijas Republikā, nekļūs par apgrūtinājumu valsts sociālās palīdzības sistēmai.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 638)

9. Iesniedzot pieprasījumu ārzemniekam, kuru paredzēts nodarbināt Latvijas Republikā, uzaicinātājs:

9.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (šo nosacījumu nepiemēro, ja pieprasījums iesniegts, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu) un atbilstoši noformētu pilnvaru, ja pilnvarojums nav iekļauts juridiskās personas iesniegumā;

9.2. iesniedz iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

9.2.1. juridiskās personas reģistrācijas numurs (fiziskai personai – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs), tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese vai cita informācija, kas nodrošina saziņas iespējas ar uzaicinātāju;

9.2.2. šo noteikumu 11.punktā minētā informācija par uzaicināmo ārzemnieku;

9.2.3. pamatojums nepieciešamībai nodarbināt ārzemnieku;

9.2.4. ārzemnieka izglītība;

9.2.5. ārzemnieka nodarbinātības nozares kods (līdz otrajam līmenim) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulai Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām;

9.2.6. ārzemnieka profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram;

9.2.7. darba izpildes vieta (vietas), adrese (adreses);

9.2.8. darba laiks stundās nedēļā vai mēnesī. Šo informāciju nenorāda, apstiprinot ielūgumu komercreģistrā reģistrētam valdes vai padomes loceklim, prokūristam, administratoram, likvidatoram vai personālsabiedrības biedram, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai personai, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;

9.2.9. darba samaksas apmērs mēnesī;

9.2.10. apliecinājums, ka uzaicinātājs uzņemas atbildību par uzaicinātā ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķa atbilstību vīzas pieprasīšanai iesniegtajos dokumentos norādītajam mērķim, par viņa izbraukšanu no valsts noteiktajā laikā, kā arī, ja nepieciešams, nodrošina ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistīto izdevumu segšanu;

9.2.11. apliecinājums, ka uzaicinātājs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs un veicis nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu budžetā vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un uzaicinātājs veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (samaksas grafiku), izņemot gadījumu, ja nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;

9.2.12. apliecinājums, ka gadījumā, ja darba devējs uzaicina sezonas darbinieku un nodrošina viņu ar dzīvesvietu, šī dzīvesvieta atbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības dzīvojamām telpām, īres maksa par mājokli nebūs pārmērīgi liela salīdzinājumā ar sezonas darbinieka neto darba samaksu un mājokļa kvalitāti, kā arī tā netiks automātiski ieturēta no sezonas darbinieka darba samaksas;

9.3. iesniedz ārzemnieka kvalifikāciju un izglītību apliecinošus dokumentus:

9.3.1. ja ārzemnieka profesija ir reglamentēta, – kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopiju, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām;

9.3.2. ja ārzemnieka profesija nav reglamentēta, – izglītības dokumenta vai triju gadu pieredzi apliecinoša dokumenta kopiju profesijā, kurā darba devējs plāno nodarbināt ārzemnieku, izņemot gadījumu, ja ārzemnieks tiek uzaicināts nodarbinātībai profesijā, kas ietilpst Profesiju klasifikatora devītajā pamatgrupā;

9.4. ja ārzemnieka darbs Latvijas Republikā paredzēts saskaņā ar darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, iesniedz darba līguma vai tā projekta kopiju vai uzņēmuma līguma kopiju;

9.4.1 ja paredzēts fizisku personu nodarbināt uz uzņēmuma līguma pamata, iesniedz Latvijas vai ārvalstu nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu, kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātāja un veikusi nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu budžetā vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (samaksas grafiku), izņemot gadījumu, ja nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;

9.5. ja darba devējs paredz nodarbināt ārzemnieku tādā darbā, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja (licence), iesniedz atļaujas (licences) kopiju;

9.6. samaksā valsts nodevu;

9.7. ja ielūguma pieprasījumu iesniedz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs, papildus šajā punktā minētajiem dokumentiem iesniedz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja iesniegumu, kurā norādīta informācija par katra uzaicināmā ārzemnieka paredzamo nodarbināšanas ilgumu pie attiecīgā darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja un darba izpildes vietu.

(Grozīts ar MK 02.05.2012. noteikumiem Nr. 305; MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 500; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 638)

10. Iesniedzot ielūguma pieteikumu ārzemniekam, kuram jau iepriekš bijis apstiprināts ielūgums nodarbinātībai atbilstošā profesijā, vai komercreģistrā reģistrētam valdes vai padomes loceklim, prokūristam, administratoram, likvidatoram vai personālsabiedrības biedram, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai personai, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai sezonas darbiniekam, šo noteikumu 9.3.2. apakšpunktā minētos dokumentus neiesniedz.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

10.1 Ja ielūguma pieteikumu iesniedz padziļinātās sadarbības programmas zelta vai sudraba līmeņa dalībnieks, tas neiesniedz šo noteikumu 9.3.2., 9.4.1 un 9.5. apakšpunktā minētos dokumentus.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

11. Uzaicinātājs pieprasījumā norāda šādu informāciju par ārzemnieku:

11.1. vārds (vārdi) un uzvārds latīņalfabētiskajā rakstībā, kā norādīts ārzemnieka ceļošanas dokumentā;

11.2. valstiskā piederība un tās veids;

11.3. dzimums;

11.4. dzimšanas datums;

11.5. dzimšanas vieta;

11.6. dzīvesvietas adrese ārzemēs;

11.7. nodarbošanās;

11.8. paredzamā uzturēšanās vieta Latvijas Republikā;

11.9. uzturēšanās mērķis un laiks Latvijas Republikā vai citā Šengenas līguma dalībvalsts teritorijā;

11.10. paredzamā vīzas pieprasījuma iesniegšanas vieta;

11.11. uzaicinot studentu, sniedz šādu informāciju:

11.11.1. paredzamais studiju beigu datums;

11.11.2. studenta dalība Eiropas Savienības, daudzpusējā vai divpusējā programmā, kurā paredzēti mobilitātes pasākumi, ja šāda informācija ir uzaicinātāja rīcībā, iesniedzot ielūguma pieprasījumu.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 638)

12. Uzaicinātājs, iesniedzot pieprasījumu, var uzrādīt ārzemniekam iegādātu apdrošināšanas polisi, izņemot gadījumu, ja ārzemnieks vīzu pieprasīs tās Šengenas līguma dalībvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, ar kuru noslēgta vienošanās par pārstāvību.

13. Ja ārzemnieku plāno nodarbināt pie vairākiem komersantiem, ielūgumu noformē katrs komersants.

14. Ja vīzā norādītā termiņa ietvaros mainās ar ārzemnieka nodarbināšanu saistītie nosacījumi, kas bijuši par pamatu ielūguma apstiprināšanai (piemēram, mainās darba devējs, profesija, amats), nepieciešams jauns ielūgums.

15. (Svītrots ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 500)

16. Vienā pieprasījumā var iekļaut vairākus ārzemniekus, ja tiem ir kopīgs ieceļošanas mērķis un vīzas pieprasījumu tie iesniegs vienā Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ja vīzas pieprasījumu ārzemnieki, kuriem ir kopīgs ieceļošanas mērķis, iesniegs vienā tās Šengenas līguma dalībvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, ar kuru noslēgta vienošanās par pārstāvību, pieprasījumā var iekļaut ne vairāk kā 10 ārzemniekus.

17. Ja nepieciešama papildu informācija, lai pieņemtu lēmumu par ielūguma apstiprināšanu, pārvaldes amatpersona veic pārrunas ar uzaicinātāju un pieprasa paskaidrojumus un papildu dokumentus, kas apliecina uzaicinātāja saistību ar uzaicināmo ārzemnieku, kā arī pamato ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un to, ka uzaicinātājam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai segtu visus ar uzaicināmā ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos saistītos izdevumus, kā arī, ja nepieciešams, segtu izdevumus, kas saistīti ar uzaicināmā ārzemnieka veselības aprūpi un atgriešanos mītnes zemē.

18. Ziņas par uzaicinātāju un ārzemnieku iekļauj ielūgumu reģistrā.

19. Pēc datu ievades ielūgumu reģistrā pārvaldes amatpersona izdrukā pieprasījuma veidlapu (izņemot gadījumu, ja pieprasījums iesniegts, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu).

20. Izdrukātajā pieprasījumā:

20.1. uzaicinātājs vai viņa pilnvarota persona ar parakstu apliecina, ka sniegtā informācija un ievadītie dati ir patiesi;

20.2. ja uzaicinātājs ir fiziska persona, viņš, parakstot pieprasījuma veidlapu, papildus apliecina, ka uzņemas atbildību par uzaicinātā ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķa atbilstību vīzas pieprasīšanai iesniegtajos dokumentos norādītajam mērķim, par viņa izbraukšanu no valsts noteiktajā laikā, kā arī, ja nepieciešams, nodrošina ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistīto izdevumu segšanu;

20.3. uzaicinātājs (vai viņa pilnvarota persona) ar parakstu apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka personas datus, kas iekļauti pieprasījumā un ielūgumā, iekļaus ielūgumu reģistrā. Ja nepieciešams, minētie dati tiks apstrādāti, lai pieņemtu lēmumu par uzaicinātā ārzemnieka vīzas pieprasījumu.

21. Pēc lēmuma pieņemšanas amatpersona otro pieprasījuma veidlapas eksemplāru apstiprina ar parakstu un pārvaldes nodaļas spiedogu un izsniedz uzaicinātājam vai viņa pilnvarotajai personai:

21.1. pēc uzaicinātāja vai viņa pilnvarotas personas pieprasījuma izsniegt apstiprinātu ielūgumu;

21.2. ja vīzas pieprasījumu paredzēts iesniegt tās Šengenas līguma dalībvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, ar kuru noslēgta vienošanās par pārstāvību.

22. Pārvaldes amatpersona lēmumu par ielūguma apstiprināšanu pieņem divu darbdienu laikā vai, ja ielūguma pieprasījums saistīts ar ārzemnieka nodarbinātību Latvijas Republikā, – piecu darbdienu laikā pēc ielūguma apstiprināšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu pārbaude, amatpersona par to informē uzaicinātāju un lēmumu pieņem 10 darbdienu laikā. Ielūguma pieprasījumu sezonas darbiniekam, kam pēdējo piecu gadu laikā pirms pieprasījuma iesniegšanas jau bijusi izsniegta ilgtermiņa vīza sezonas darba veikšanai, vai ielūguma pieprasījumu, ko ārzemnieka uzaicināšanai nodarbinātības nolūkā iesniedzis padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks, izskata divu darbdienu laikā.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 500; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 638)

23. Ielūgumu apstiprina tāda veida vīzas saņemšanai un uz tādu termiņu, kāds nepieciešams deklarētā ieceļošanas mērķa īstenošanai.

24. Uzaicinātājs iesniedz iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas apstiprinātā ielūgumā iekļautajā informācijā par ārzemnieku, ja pieprasījumā norādīts neprecīzs ārzemnieka vārds, uzvārds (ne vairāk par diviem burtiem katrā) vai cita šo noteikumu 8. vai 11. punktā minētā informācija. Ja ielūgumā veicamās izmaiņas neatbilst šiem nosacījumiem, uzaicinātājs noformē jaunu ielūgumu.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 500)

25. Pārvalde izmaiņas apstiprinātā ielūgumā iekļautajā informācijā veic vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 24.punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

26. Ja ielūgumu neapstiprina, atceļ vai uzaicinātājs atsauc ielūgumu, iesniegtos dokumentus uzaicinātājam neizsniedz un iekasēto valsts nodevu neatmaksā.

III. Uzaicinājuma noformēšana

27. Fiziskā persona uzaicinājumā iekļauj:

27.1. savu vārdu (vārdus), uzvārdu un personas kodu;

27.2. informāciju par savu nodarbošanos;

27.3. šo noteikumu 11.punktā minēto informāciju par uzaicināmo ārzemnieku;

27.4. uzaicināmā ārzemnieka ceļošanas dokumenta numuru;

27.5. apliecinājumu, ka uzņemas atbildību par uzaicinātā ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķa atbilstību vīzas pieprasīšanai iesniegtajos dokumentos norādītajam mērķim, par viņa izbraukšanu no valsts noteiktajā laikā, kā arī, ja nepieciešams, segs ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistītos izdevumus.

28. Fiziskās personas uzaicinājums ir derīgs vīzas pieprasīšanai, ja viņa parakstu uz tā ir apliecinājis notārs vai uzaicinātājs uzaicinājumu noformē Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā konsulārās amatpersonas klātbūtnē.

29. Juridiskā persona uzaicinājumā iekļauj:

29.1. juridiskās personas reģistrācijas numuru;

29.2. šo noteikumu 11.punktā minēto informāciju par uzaicināmo ārzemnieku;

29.3. uzaicināmā ārzemnieka ceļošanas dokumenta numuru;

29.4. apliecinājumu, ka juridiskā persona uzņemas atbildību par uzaicinātā ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķa atbilstību vīzas pieprasīšanai iesniegtajos dokumentos norādītajam mērķim un par viņa izbraukšanu no valsts noteiktajā laikā;

29.5. apliecinājumu, ka juridiskā persona, ja nepieciešams, segs ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistītos izdevumus.

30. Juridiskā persona uzaicinājumā var norādīt, ka segs ar ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā vai Latvijas Republikā un citā Šengenas līguma dalībvalsts teritorijā saistītos izdevumus.

IV. Ielūgumu reģistrā iekļaujamās informācijas apjoms un izmantošanas kārtība

31. Ielūgumu reģistrē ielūgumu reģistrā, iekļaujot tajā šādas ziņas:

31.1. par uzaicinātāju – fizisku personu:

31.1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

31.1.2. personas kods;

31.1.3. valstiskā piederība un tās veids;

31.1.4. uzrādītā personu apliecinošā dokumenta veids, numurs, izdošanas vieta un datums;

31.1.5. dzīvesvietas adrese;

31.1.6. nodarbošanās;

31.1.7. tālruņa numurs;

31.1.8. e-pasta adrese (ja tāda ir);

31.2. par uzaicinātāju – juridisku personu vai valsts pārvaldes iestādi:

31.2.1. reģistrācijas numurs;

31.2.2. nosaukums;

31.2.3. persona, kura paraksta iesniegumu (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods un amats);

31.2.4. juridiskā adrese;

31.2.5. tālruņa numurs;

31.2.6. e-pasta adrese (ja tāda ir);

31.3. par uzaicināto ārzemnieku:

31.3.1. vārds (vārdi), uzvārds;

31.3.2. valstiskā piederība un tās veids;

31.3.2.1 dzimums;

31.3.3. dzimšanas datums;

31.3.4. dzimšanas vieta;

31.3.5. dzīvesvietas adrese;

31.3.6. ieceļošanas mērķis;

31.3.7. paredzamā uzturēšanās vieta Latvijas Republikā;

31.3.8. paredzamā vīzas pieprasījuma iesniegšanas vieta;

31.3.9. pieprasītās vīzas veids un derīguma termiņš;

31.4. ielūguma reģistrācijas numurs;

31.5. dati par valsts nodevas samaksu;

31.6. informācija par to, vai uzaicinātājs sedz visus ar ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā vai Latvijas Republikā un citā Šengenas līguma dalībvalstī saistītos izdevumus;

31.7. dienesta atzīmes, lai sniegtu papildu ziņas amatpersonai, kura izskatīs pieprasījumu vīzas saņemšanai un pieņems lēmumu;

31.8. par lēmumu:

31.8.1. pieņemtais lēmums. Ja pieņemts lēmums ielūgumu neapstiprināt vai atcelt apstiprinātu ielūgumu, norāda atbilstošo Imigrācijas likuma 15.1 panta pirmās daļas punktu;

31.8.2. amatpersona, kura pieņēmusi lēmumu (vārds (vārdi), uzvārds);

31.8.3. lēmuma pieņemšanas datums;

31.9. ielūguma statuss.

(Grozīts ar MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.305)

32. Ielūgumu reģistra pārzinis ir pārvalde.

33. Ielūgumu reģistra izmantošanu un uzturēšanu nodrošina pārvalde no valsts budžetā piešķirtajiem līdzekļiem.

34. Ielūgumu reģistrā iekļauto informāciju savu uzdevumu veikšanai izmanto pārvalde, Valsts robežsardze, Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments, kompetentas valsts iestādes, Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības un tās Šengenas līguma dalībvalsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, ar kuru noslēgta vienošanās par pārstāvību.

V. Noslēguma jautājumi

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumus Nr.183 "Ielūgumu apstiprināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 65.nr.; 2004, 81.nr.; 2005, 28., 126.nr.; 2006, 60.nr.; 2007, 96.nr.; 2008, 22.nr.).

36. Šo noteikumu 5.punktā, 6.1., 6.5.1., 7.1., 7.3.1., 9.1., 9.6.1.apakšpunktā un 19.punktā minētā tiešsaistes forma pieprasījuma elektroniskai iesniegšanai tīmekļa vietnē www.latvija.lv ir pieejama no 2014.gada 2.janvāra.

(Grozīts ar MK 01.02.2011. noteikumiem Nr.87; MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.305)

37. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/36/ES par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem nodarbinātības kā sezonas darbiniekiem nolūkā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 552Pieņemts: 21.06.2010.Stājas spēkā: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 28.06.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
212362
{"selected":{"value":"28.12.2019","content":"<font class='s-1'>28.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.12.2019","iso_value":"2019\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2016","iso_value":"2016\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2016.-27.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2012","iso_value":"2012\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2012.-04.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2011","iso_value":"2011\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2011.-08.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2010","iso_value":"2010\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2010.-03.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.12.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)