Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumus Nr. 1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs".
Ministru kabineta noteikumi Nr.500

Rīgā 2010.gada 1.jūnijā (prot. Nr.28 53.§)
Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās (turpmāk – iestāde).

2. Noteikumi neattiecas uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem.

3. Amatu klasifikācijas sistēmā ir apkopotas un klasificētas amatu saimes iestādēs, kā arī aprakstītas attiecīgā amata veicēju pamatfunkcijas.

4. Amatu klasifikācijas sistēma ir izveidota, lai izstrādātu darba samaksas sistēmu, kā arī veicinātu personāla vadību un attīstību.

5. Amatu klasifikācijas sistēmas pamatā ir valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs (turpmāk – amatu katalogs) (1.pielikums). Amatu katalogs ir iestādē izveidoto amatu sistematizēts apkopojums. Amatu katalogā ir sniegts amatu saimju un apakšsaimju apraksts, līmeņu raksturojums, kā arī attiecīgajiem amatiem atbilstošo pamatpienākumu apraksts.

6. Amatam atbilstošās funkcijas sakārto funkcionālajās grupās – amatu saimēs un apakšsaimēs. Amatu saime (turpmāk – saime) ir amatu kopums, kam atbilstoši pamatfunkcijai ir līdzīgi darba uzdevumi un pamatpienākumi. Amatu apakšsaime (turpmāk – apakšsaime) ir amatu kopums ar šaurāku, bet atbilstoši pamatfunkcijai skaidri nošķiramu specializāciju.

7. Saimē un apakšsaimē amatus sadala pa līmeņiem (turpmāk – līmenis), kas raksturo galvenās atšķirības starp vienas saimes amatiem, ņemot vērā pienākumu sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas.

II. Amatu klasificēšanas kārtība

8. Amatam atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni nosaka iestādes vadītājs pēc attiecīgās struktūrvienības vadītāja un personāla vadības speciālista ieteikuma.

9. Ja iestādē ir klasificējami vairāk nekā 10 amati, iestādes vadītājs izveido amatu klasificēšanas darba grupu (turpmāk – darba grupa) 3–5 locekļu sastāvā. Darba grupā iekļauj iestādes personāla vadības speciālistu.

10. Amatus klasificē atbilstošās saimēs (apakšsaimēs) un līmeņos, ņemot vērā saimju (apakšsaimju) aprakstus un līmeņu raksturojumus.

11. Amatu klasificēšanas procesā izmanto amatpersonu un darbinieku amata aprakstus vai darba aprakstus, personāla sarakstu, iestādes nolikumu, struktūrvienību reglamentus un struktūras shēmu, kā arī ņem vērā citus amatpersonas un darbinieku veicamos pienākumus, ja minētie dokumenti ir nepilnīgi un nav laikus aktualizēti.

12. Klasificējot amatus, izvēlas to saimi (apakšsaimi) un līmeni, kura apraksts visprecīzāk atbilst konkrētajā amata vai darba aprakstā minētajiem pamatpienākumiem.

13. Ja amata pienākumi ietilpst vairākās saimēs (apakšsaimēs), amatu klasificē tajā saimē (apakšsaimē) un līmenī, kurā attiecīgie pamatpienākumi to apjoma vai nozīmīguma ziņā ir pārsvarā.

14. Ja lielākā daļa amata pamatpienākumu nav atrodami nevienā no saimju (apakšsaimju) un līmeņu aprakstiem, amatu klasificē tajā saimē (apakšsaimē) un līmenī, kurš visvairāk atbilst klasificējamā amata atbildības līmenim un vadības apjomam.

15. Jaunos amatus vai amatus, kuru veicēju pamatpienākumi pēc amatu klasificēšanas būtiski mainās, klasificē vispārīgā kārtībā atbilstoši šīs nodaļas nosacījumiem.

III. Amatu saskaņošanas kārtība valsts tiešās pārvaldes iestādēs

16. Valsts tiešās pārvaldes iestādē amatpersonas (darbinieka) amatam atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni pēc darba grupas vai attiecīgās struktūrvienības vadītāja un personāla vadības speciālista ieteikuma nosaka iestādes vadītājs (ministrijā – valsts sekretārs). Ministrijas valsts sekretāra amatam atbilstošo saimi un līmeni nosaka attiecīgais Ministru kabineta loceklis, padotības iestādes vadītāja amatam – augstākās iestādes vadītājs, Valsts kancelejas vadītājam un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājam – Ministru prezidents.

17. Iestāde divu nedēļu laikā pēc jaunu amatu izveidošanas vai esošo amatu klasifikācijas pārskatīšanas sagatavo amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu (2.pielikums) un iesniedz to saskaņošanai augstākajā iestādē. Augstākā iestāde divu nedēļu laikā pēc iestādes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma saņemšanas apkopo augstākās iestādes, kā arī padotības iestāžu amatu klasifikācijas rezultātus un iesniedz tos saskaņošanai Valsts kancelejā.

18. Valsts kanceleja divu nedēļu laikā pēc iestādes amatu klasificēšanas rezultātu saņemšanas tos izvērtē. Ja atsevišķu amatu klasificēšanas rezultāti neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem amatu klasificēšanas principiem, Valsts kanceleja iesaka iestādei pārskatīt attiecīgo amatu klasifikāciju.

19. Valsts kanceleja, ja nepieciešams, izlīdzina (kalibrē) amatu klasificēšanas rezultātus, nodrošinot, lai vienādas vai līdzīgas vērtības amati, ņemot vērā amata aprakstā noteiktos pienākumus, amata veikšanai nepieciešamās izglītības un profesionālās pieredzes prasības, darba sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas, tiktu klasificēti vienādi visās iestādēs. Izlīdzināšanas procesā Valsts kanceleja izvērtē visus amatu klasificēšanas rezultātus un ierosina iestādei mainīt to amatu klasifikāciju, kuri ir klasificēti atšķirīgi no pārējiem vienādiem vai līdzīgiem amatiem.

20. Ja netiek panākta vienošanās par konkrētu amatu klasificēšanu vai iestāde nepiekrīt Valsts kancelejas ierosinājumam pēc izlīdzināšanas (kalibrēšanas) mainīt noteiktu amatu klasifikāciju, jautājums tiek skatīts Valsts sektora darba samaksas komisijā, kas sniedz priekšlikumus par konkrētu amatu klasificēšanu noteiktā amatu saimē (apakšsaimē) un līmenī saskaņā ar amatu katalogu.

IV. Amatu saskaņošanas kārtība citās valsts un pašvaldību iestādēs

21. Valsts un pašvaldību iestādes (izņemot valsts tiešās pārvaldes iestādes) amatpersonas (darbinieka) amatam atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni pēc darba grupas vai attiecīgās struktūrvienības vadītāja un personāla vadības speciālista ieteikuma nosaka iestādes vadītājs, pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem) un pašvaldības iestādes vadītājam – izpilddirektors, padotības iestādes vadītājam – augstākās iestādes vadītājs.

22. Pašvaldības iestāde vai padotības iestāde divu nedēļu laikā pēc jaunu amatu izveidošanas vai esošo amatu klasifikācijas pārskatīšanas sagatavo amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu (3.pielikums) un iesniedz to saskaņošanai pašvaldībā vai augstākajā iestādē. Pašvaldība vai augstākā iestāde divu nedēļu laikā pēc iestādes amatu klasificēšanas rezultātu saņemšanas tos izvērtē. Ja atsevišķu amatu klasificēšanas rezultāti neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem amatu klasificēšanas principiem, pašvaldība vai augstākā iestāde iesaka pārskatīt attiecīgo amatu klasifikāciju.

23. Pašvaldība vai augstākā iestāde, ja nepieciešams, izlīdzina (kalibrē) amatu klasificēšanas rezultātus, nodrošinot, lai vienādi vai līdzīgi amati, ņemot vērā amata aprakstā noteiktos pienākumus, amata veikšanai nepieciešamās izglītības un profesionālās pieredzes prasības, darba sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas, tiktu klasificēti vienādi visās institūcijās. Izlīdzināšanas procesā pašvaldība vai augstākā iestāde izvērtē visus amatu klasificēšanas rezultātus un ierosina institūcijai mainīt to amatu klasifikāciju, kuri ir klasificēti atšķirīgi no pārējiem vienādiem vai līdzīgiem amatiem.

V. Amatu kataloga aktualizācija

24. Par amatu kataloga aktualizāciju ir atbildīga Valsts kanceleja. Ja nepieciešams aktualizēt amatu katalogu, iestāde iesniedz Valsts kancelejā priekšlikumus amatu kataloga aktualizācijai vai izstrādā normatīvā akta projektu par grozījumiem amatu katalogā.

25. Iesniedzot priekšlikumus par jaunu saimju, apakšsaimju vai līmeņu iekļaušanu amatu katalogā vai būtisku grozījumu izdarīšanu esošo saimju, apakšsaimju un līmeņu aprakstā, norāda šādu informāciju:

25.1. klasificējamā amata apraksts, amata vieta iestādes struktūrā, attiecīgās struktūrvienības reglaments un cita informācija, kas raksturo amatu;

25.2. pamatojums jaunas saimes, apakšsaimes vai līmeņa nepieciešamībai vai grozījumu izdarīšanai esošajos saimju, apakšsaimju vai līmeņu aprakstos;

25.3. attiecīgās saimes, apakšsaimes vai līmeņa paredzamā vieta amatu katalogā.

VI. Noslēguma jautājumi

26. Lai nodrošinātu amatu klasificēšanas vienveidību, pirmo reizi klasificējot amatus valsts tiešās pārvaldes iestādē, tās vadītājs izveido darba grupu, kurā iekļauj vienu vai vairākus Valsts kancelejas un augstākās iestādes (ja tāda ir) pārstāvjus.

27. Lai nodrošinātu amatu klasificēšanas vienveidību, pirmo reizi klasificējot amatus citās valsts un pašvaldību iestādēs (izņemot valsts tiešās pārvaldes iestādes), tās vadītājs izveido darba grupu, kurā var pieaicināt Valsts kancelejas pārstāvi, vai iestādes amatu klasifikācijas procesā var konsultēties ar Valsts kancelejas pārstāvi.

28. Finanšu ministrija izmanto amatu klasifikācijas sistēmu, lai izstrādātu darba samaksas sistēmu, iekļautu informāciju darba samaksas uzskaites sistēmā, kā arī plānotu darba samaksas sistēmas ieviešanai nepieciešamo finansējumu.

29. Lai nodrošinātu iestādes amatu klasifikācijas sistēmas aktualizēšanu un atbilstību amatu katalogam, valsts tiešās pārvaldes iestādes līdz 2010.gada 1.septembrim pārskata iestādes amatu klasifikācijas sistēmu un, ja nepieciešams, saskaņo to ar Valsts kanceleju šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā.

30. Noteikumi ir piemērojami tām Valsts robežsardzes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras līdz 2006.gada 30.septembrim pieņemtas darbā Valsts robežsardzē un turpina darbu saskaņā ar noslēgto darba līgumu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 1.jūnija noteikumiem Nr.500
Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs (turpmāk – amatu katalogs) ir pamats vienotai amatu klasificēšanai valsts un pašvaldību institūcijās (turpmāk – iestāde).

2. Amatu katalogā iestādes, ņemot vērā darbinieku skaitu, tiek iedalītas šādi:

2.1. ļoti maza iestāde – iestāde, kurā nodarbināti mazāk par 10 darbiniekiem (iestādes vadītāju neklasificē saimē "1. Administratīvā vadība", bet citā saimē atbilstoši funkcijām);

2.2. maza iestāde – iestāde, kurā nodarbināti 10–50 darbinieku;

2.3. vidēja iestāde – iestāde, kurā nodarbināti 51–200 darbinieku;

2.4. liela iestāde – iestāde, kurā nodarbināti 201–500 darbinieku;

2.5. ļoti liela iestāde – iestāde, kurā nodarbināti vairāk par 500 darbiniekiem;

2.6. īpaši liela iestāde – iestāde, kurā ir nodarbināti vairāk par 2500 darbiniekiem, kā arī tās padotības iestādēs nodarbināti vairāk par 1000 darbiniekiem.

3. Amatu katalogā novadu pašvaldības, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, tiek iedalītas šādi:

3.1. mazs novads – pašvaldība, kurā iedzīvotāju skaits ir līdz 5000;

3.2. vidēji liels novads – pašvaldība, kurā iedzīvotāju skaits ir no 5000 līdz 20000;

3.3. liels novads – pašvaldība, kurā iedzīvotāju skaits pārsniedz 20000.

4. Iestādē ir šādas struktūrvienības:

4.1. maza struktūrvienība – līdz 4 darbiniekiem;

4.2. vidēja struktūrvienība – 5–10 darbinieki;

4.3. liela struktūrvienība – 11–20 darbinieku;

4.4. ļoti liela struktūrvienība – vairāk par 20 darbiniekiem.

5. Klasificējot struktūrvienību vadītāju amatus, noteicošais ir hierarhiski un funkcionāli padoto darbinieku skaits, nevis padoto struktūrvienību skaits, un atbildība par atsevišķu nozari.

6. Iestādes teritoriālās struktūrvienības vadītājs vai vadītāja vietnieks, ja viņa pamatfunkcija nav administratīvā vadība, klasificējams attiecīgajā saimē (speciālista līmenī), nevis administratīvās vadības saimē.

7. Klasificējot amatus, kuru veicēji nodarbojas ar projektu vadību, tiek ņemti vērā šādi kritēriji (projektu klasificē tajā līmenī, kurā tiek izpildīti vismaz trīs grupas kritēriji):

Projekta lielums

Projekta finansējuma apjoms

Projekta ieviešanas termiņš

Projekta administrēšanā iesaistīto cilvēku skaits

Projektā iesaistīto institūciju skaits

Mazs, standartizēts, tipveida projekts (II A)

Līdz pieciem miljoniem latu

Līdz vienam gadam

Līdz pieciem cilvēkiem

Viena

Vidējs, nestandarta projekts (II C)

5–10 miljoni latu

Viens–divi gadi

5–10 cilvēki

Divas–piecas

Liels, sarežģīts, nestandarta projekts (III A)

Virs 10 miljoniem latu

Virs diviem gadiem

Vairāk par 10 cilvēkiem

Vairāk par sešām

II. Saimju un apakšsaimju kopsavilkums

Saimes (apakšsaimes) nosaukums

Saimes (apakšsaimes) apraksts

1. Administratīvā vadībaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir administratīvi vadīt iestāžu darbu. Šajā saimē ietilpst Valsts kancelejas direktors, valsts sekretāri, Ministru kabineta locekļa padotībā esošo iestāžu vadītāji, citu valsts institūciju (neatkarīgo iestāžu) vadītāji, pašvaldību izpilddirektori un pašvaldības iestāžu vadītāji, Prokuratūras Administratīvā dienesta direktors un vietnieki, Augstākās tiesas Administrācijas vadītājs. Saimē var tikt klasificēti valsts sekretāru, padotības un pašvaldību iestāžu vadītāju vietnieki, kā arī padotības iestāžu teritoriālo struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki, ja to pamatfunkcija ir administratīvā vadība. Ļoti lielu padotības iestāžu vadītāju vietnieki administratīvajos jautājumos var tikt klasificēti šīs saimes IV A līmenī
2. Apgāde (iepirkšana)Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar valsts centralizētajiem iepirkumiem, iestādes darbības saimniecisko nodrošināšanu un tai nepieciešamo preču un/vai pakalpojumu iegādi un uzskaiti
3. ApsaimniekošanaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji atbild par iestādes, iestādes valdījumā vai lietošanā nodotā valsts/pašvaldības īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu. Amati, kuru pienākumos ir plašākas administratīvā vadītāja funkcijas (kur amatam pakļauta arī lietvedības funkcija vai citas palīgfunkcijas), jāklasificē amatu saimes "1. Administratīvā vadība" I, II B vai III līmenī
4. Apsardze un uzraudzībaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir objektu un personu apsardze
5. Ārstniecība

5.1. Ārstniecības pakalpojumi

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar ārstniecību un vada ārstniecības procesu
5.2. AprūpeŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir atbalstīt ārstniecības procesu un nodrošināt pacientu/klientu aprūpi
5.3. FarmācijaŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir nodarboties ar farmācijas jautājumiem un vadīt medikamentozās ārstēšanas procesu
5.4. Neatliekamās medicīnas ārstniecības pakalpojumiŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji atbalsta ārstniecības procesu un nodarbojas ar ārstniecību pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības posmā un nodrošina tās organizēšanu
6. Darba aizsardzībaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina darba aizsardzības procesa ieviešanu, īstenošanu un kontroli iestādē, kā arī personāla instruēšanu un konsultēšanu darba aizsardzības jomā
7. Diplomātiskā un konsulārā darbībaŠajā saimē ietilpst diplomātiskā un konsulārā dienesta amati, kurus nav iespējams klasificēt citās saimēs, tai skaitā amati, kuru veicēju pienākums ir nodrošināt Valsts protokola darbību un diplomātiskā pasta un kravu sūtījumu organizēšanas un nogādes vadīšanu atbilstoši Vīnes konvencijai par diplomātiskajiem sakariem, Vīnes konvencijai par konsulārajiem sakariem un Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem. Nozaru ministrijās nodarbināto specializēto atašeju amati pielīdzināmi 7.saimes līmeņiem atbilstoši to funkcijām
8. Dispečeru pakalpojumiŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iestādes darbības vai sniegto pakalpojumu tehnisko koordināciju
9. Dokumentu rediģēšanaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar tiesību aktu un citu dokumentu rediģēšanu un koriģēšanu
10. EkspertīzeŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir visu veidu ekspertīžu veikšana
11. Finanšu administrēšana

11.1. Finanšu tirgi/Finanšu resursu vadība

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar vērtspapīru un valūtas operācijām, lai nodrošinātu finanšu resursus valsts budžeta izdevumiem un brīvo finanšu līdzekļu izvietošanu
11.2. KreditēšanaŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar aizdevumu izsniegšanu pašvaldībām, valsts speciālajiem budžetiem, valsts un pašvaldību uzņēmumiem, sniedz atzinumus par aizdevumu lietderību, kā arī organizē valsts galvojumu izsniegšanas procesu, nodrošina finanšu ziedojumu un dāvinājumu saņemšanu un aktuālas informācijas pieejamību par valsts budžeta aizdevumu un valsts vārdā sniegto galvojumu finansiālo saistību izpildi un veiktajām darbībām kavēto maksājumu un bezcerīgo aizdevumu atgūšanas procesā
11.3. Risku vadība (finanšu riski)Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar valsts parāda portfeļa un aktīvu portfeļa finanšu risku vadību, kā arī to iestāžu un komercsabiedrību finansiālā stāvokļa un aizdevumu atmaksas iespēju izvērtēšanu, kuri pretendē uz valsts galvojumiem vai valsts aizdevumiem
11.4. Valsts budžeta norēķiniŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina valsts budžeta, valsts parāda un aktīvu vadības ietvaros noslēgto finanšu darījumu uzskaiti un norēķinus
12. Finanšu analīze un vadība

12.1. Finanšu analīze un vadība iestādēs un/vai nozaru ministrijās

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestādes un/vai nozares, un/vai starpnozaru finanšu rādītāju analīzi, budžeta sastādīšanu un tā izpildes kontroli, kā arī finanšu funkcijas vadību dažādos līmeņos
12.2. Valsts fiskālās politikas plānošana un izpildeŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar valsts fiskālās politikas, valsts nodokļu politikas, valsts budžeta politikas, sabiedriskā sektora atlīdzības politikas plānošanu un izstrādi, valsts budžeta plānošanas un izpildes metodoloģijas izstrādi, iestādes un/vai nozares, un/vai starpnozaru finanšu rādītāju analīzi, valsts budžeta sagatavošanu un tā izpildes kontroli, kā arī finanšu funkcijas vadību dažādos līmeņos Finanšu ministrijā/Valsts kasē
13. Fiziskais un kvalificētais darbsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji strādā fizisku darbu (strādnieku darbu), piemēram, apkopēji, sētnieki, garderobisti, kurinātāji, apstādījumu speciālisti, sanitārtehniķi, elektriķi
14. GrāmatvedībaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina ar iestādes (vai ar citu nozares iestāžu) darbību saistīto izdevumu un ieņēmumu uzskaiti un iegrāmatošanu
15. Iekšējais auditsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir iekšējā audita veikšana un iekšējo un ārējo auditu un Valsts kontroles revīziju ieteikumu ieviešanas uzraudzības nodrošināšana
16. Iestāžu drošībaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iekšējās drošības pasākumus iestādēs, kā arī nodarbojas ar šādu pasākumu plānošanu un organizēšanu. Minētā funkcija nav saistīta ar iestāžu apsardzi un uzraudzību
17. Iestāžu procedūrasŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestāžu procedūru un pakalpojumu attīstību un ieviešanu
18. Informācijas apkopošana un analīze

18.1. Arhīvu pakalpojumi

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir valsts, pašvaldību un citu publisko tiesību juridisko personu arhīvu darba un dokumentu pārvaldības uzraudzība, dokumentu, datubāzu un citu informācijas avotu izvērtēšana, uzkrāšana, saglabāšana, sistematizēšana, uzziņu sistēmas veidošana, attīstība un pieejamības nodrošināšana, kā arī sistemātiska informācijas apkopošana un izziņu sniegšana fiziskām un juridiskām personām
18.2. Bibliotēku pakalpojumiŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu sniegšana un tam nepieciešamo informācijas resursu veidošana un organizācija, tai skaitā ļoti mazu bibliotēku vadītāji. Lielāku bibliotēku (no 10 darbiniekiem) vadītājus klasificē saimē "1. Administratīvā vadība"
18.3. Dokumentu pārvaldībaŠajā apakšsaimē ietilpst ar dokumentu pārvaldības (tajā skaitā lietvedības) funkciju saistīti pienākumi: dokumentu radīšana, reģistrēšana, klasificēšana, sistematizācija, izvērtēšana, virzības noteikšana, aprite, kontrole, nosūtīšana, glabāšana, sagatavošana nodošanai arhīvā un dokumentu pieejamības nodrošināšana līdz nodošanai arhīvā, kā arī dokumentu iznīcināšana.

Šajā apakšsaimē klasificējami arī amati, kuru veicēji ir atbildīgi par sevišķo lietvedību. Šajā apakšsaimē nav jāklasificē amati, kuru pienākumi pēc būtības saistīti ar sekretariāta funkciju un pienākumiem (amatu saime "38. Sekretariāta funkcija"), kā arī amati, kuru veicēji specializējas dokumentu arhivēšanā (amatu apakšsaime "18.1. Arhīvu pakalpojumi")

18.4. Fondu glabāšanaŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar krājumu tehnisko uzglabāšanu un uzturēšanu arhīvos un līdzīgās iestādēs
18.5. Muzeju pakalpojumiŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar muzeju krājumu papildināšanu, dokumentēšanu, izpēti, ekspozīciju/izstāžu veidošanu, ekskursiju, lekciju, muzejpedagoģisko programmu un citu muzejiskās komunikācijas veidu īstenošanu, tai skaitā ļoti mazu muzeju vadītāji. Lielāku muzeju (no 10 darbiniekiem) vadītājus klasificē saimē "1. Administratīvā vadība"
18.6. StatistikaŠajā apakšsaimē ietilpst ar informācijas apkopošanu un analīzi saistīti amati, kuru veicēji nodarbojas ar zinātniski pamatotu un pasaules praksē atzītu statistiskās novērošanas un vispārināšanas metožu pilnveidošanu un lietošanas koordinēšanu, informācijas vākšanu, ievadīšanu datubāzēs un analīzi, publikāciju un pārskatu sastādīšanu
19. Informācijas tehnoloģijas

19.1. Datorgrafika un WEB dizains

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestāžu mājaslapu veidošanu internetā un to uzturēšanu
19.2. Datu atbalstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar datubāzu administrēšanu
19.3. IT un IS vadībaŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina IT un IS struktūrvienību, projektu vai darba grupu vadību
19.4. Programmatūras attīstībaŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar programmatūras (lietojumu) izstrādi un attīstību
19.5. Sistēmu administrēšana un uzturēšanaŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar informācijas sistēmu un programmatūras (lietojumu) administrēšanu un uzturēšanu
19.6. Lietotāju atbalstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji sniedz atbalstu programmatūras gala lietotājiem
20. Inženiertehniskie darbiŠajā saimē ietilpst amati, kuru pienākumi saistīti ar inženiertehniskajiem darbiem: inženiertehnisko problēmu risināšana, atbilstošas informācijas un datu vākšana, tehniskā izpēte un analīze, projektēšana un darbu plānošana, tehniskā uzraudzība un kontrole
21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumiŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu juridisko analīzi, Saeimas, Valsts prezidenta, Ministru kabineta, Ministru prezidenta vai Valsts sekretāru sanāksmē doto uzdevumu izpildes kontroli, kā arī juridisko pakalpojumu sniegšanu
22. Jūras un gaisa transports

22.1. Transportlīdzekļu vadīšana

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji vada gaisa kuģus vai peldlīdzekļus. Šādi amati ir iestādēs, kas nodarbojas ar robežapsardzību, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas uzraudzību, patrulēšanu un novērošanu, kravu un pasažieru pārvadāšanu, meklēšanas un glābšanas darbiem, ugunsgrēku dzēšanu, medicīnisko evakuāciju, īpašo uzdevumu vienību darbības nodrošināšanu
22.2. Transportlīdzekļu tehniskā apkopeŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pienākumos ir gaisa kuģu/peldlīdzekļu tehniskā apkope
23. Klientu apkalpošanaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina klientu apkalpošanu, koordinē vai vada klientu apkalpošanas speciālistu darbu, izstrādā klientu apkalpošanas standartus, kā arī amati, kuru veicēji nodrošina informācijas sniegšanu no iestādes reģistriem juridiskām un fiziskām personām, pamatojoties uz pieprasījumiem
24. Komunikācija un sabiedriskās attiecībasŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iestādes sabiedriskās attiecības un komunikāciju. Amati, kuru veicēji izstrādā komunikācijas stratēģiju visai nozarei, kā arī lielai vai ļoti lielai iestādei, klasificējami saimē "35. Rīcībpolitikas ieviešana"
25. KonsultēšanaŠajā saimē ietilpst Ministru kabineta locekļu un pašvaldības domes priekšsēdētāja konsultatīvās amatpersonas un citi amati, kuru veicēju pienākumos ir sniegt konsultatīvu un administratīvu atbalstu Ministru kabineta loceklim un pašvaldības domes priekšsēdētājam
26. Kontrole un uzraudzība

26.1. Iestāžu un amatpersonu kontrole

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina kontroli par to, kā valsts pārvaldes iestādēs tiek ievēroti normatīvie akti, kuri reglamentē to darbību, kā arī kontrolē valsts amatpersonu pieņemto lēmumu tiesiskumu un lietderību
26.2. Muita un muitas kontroleŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina muitas kontroles pasākumus uz Eiropas Savienības ārējās robežas un iekšzemes muitas kontroles punktos, kā arī muitas kontroles punktu uzraudzībā esošajās vietās
26.3. Privātpersonu kontroleŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji kontrolē, kā juridiskās un fiziskās personas ievēro normatīvos aktus
27. Kvalitātes vadībaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir kvalitātes vadības sistēmu izstrāde, ieviešana un uzturēšana dažādās iestādēs
28. Noziedzības novēršana un apkarošana

28.1. Izmeklēšana

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar noziedzīgu nodarījumu pirmstiesas izmeklēšanu un pierādījumu gatavošanu apsūdzības celšanai
28.2. Operatīvā darbībaŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar pierādījumu un informācijas vākšanu par noziedzīgām darbībām, kā arī noziedznieku aizturēšanu
28.3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanaŠajā apakšsaimē ietilpst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbinieki, kuri veic likumā noteiktos pienākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai
28.4. PolicijaŠajā apakšsaimē ietilpst pašvaldības policijas darbinieki, kuri ikdienā veic likumā "Par policiju" noteiktos uzdevumus
29. Pedagoģija

29.1. Valsts dibinātu augstskolu vadība

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji administratīvi vada valsts dibinātas augstskolas, kā arī iestādes vadītāja vietnieku amati un struktūrvienību vadītāji, kas sadarbībā ar izglītības iestādes vadītāju organizē augstākās izglītības programmu īstenošanu
29.2. Izglītošana pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības programmāsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji īsteno pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības, kā arī profesionālās ievirzes un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība) programmas.

Internāta, dienesta viesnīcu skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, koncertmeistara, baletmeistara, horeogrāfa, diriģenta, sociālā pedagoga, pedagoga logopēda, izglītības psihologa, sociālās korekcijas izglītības skolotāja amatu klasificē šajā apakšsaimē attiecīgajos līmeņos

29.3. Pedagoģijas metodikas vadībaŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji organizē vai nodrošina metodiskas palīdzības sniegšanu vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes, interešu izglītības un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība), kā arī augstākās izglītības programmu īstenotājiem
29.4. Izglītības iestāžu vadībaŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji vada vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības un pieaugušo izglītības iestādes, kā arī izglītības iestādes vadītāja vietnieku amati, kas sadarbībā ar izglītības iestādes vadītāju organizē vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība) programmu īstenošanu. Apakšsaimē ietilpst arī amati, kuru veicēju pienākums ir vadīt mācību iestādes (arī augstākās izglītības iestādes) struktūrvienības
30. Personāla vadībaŠajā saimē ietilpst ar personāla vadības funkciju saistīti amati, kuru veicēji nodarbojas ar personāla lietu un lietvedības uzturēšanu, personāla politikas izstrādāšanu un ieviešanu, personāla plānošanu un piesaisti, atlasi, noturēšanu, vērtēšanu un attīstīšanu
31. Laboratoriju un izpētes darbiŠajā saimē ietilpst amati, kuri studiju procesā saistīti ar laboratoriju un izpētes darbu veikšanu, problēmu risināšanu, atbilstošas informācijas un datu vākšanu, tehnisko izpēti un analīzi, projektēšanu un darbu plānošanu, tehnisko uzraudzību un kontroli un/vai sekmē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, pielieto zinātnes atziņas, piedalās studiju un zinātniskās pētniecības darbā
32. Projektu vadībaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar projektu vadību: projektu organizēšana, plānošana un kontrole, projektu gaitā radušos problēmu risināšana, projektiem atbilstošas informācijas un datu ievākšana, izpēte un analīze, pārskatu sastādīšana un projekta komandas darba organizēšana un vadīšana
33. Radošie darbiŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar māksliniecisko un tehnisko jaunradi, telpu, ekspozīciju/izstāžu, reklāmas materiālu un mājaslapu izstrādi un noformēšanu
34. Restaurācijas darbiŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir restaurēt un/vai konservēt muzeja krājumos esošos priekšmetus
34.1 Risku vadība (darbības riski)Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestādes stratēģisko, juridisko, informācijas tehnoloģiju, cilvēkresursu, projektu un citu risku vadību
35. Politikas ieviešanaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir pārraudzīt nozares politikas ieviešanu konkrētā jomā, izstrādāt procedūras normatīvo aktu ieviešanai, apkopot un sniegt informāciju un ieteikumus par politikas ieviešanas procesu amatpersonām, kas nodarbojas ar attiecīgās nozares politikas plānošanu
36. Politikas plānošanaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir pārraudzīt konkrētas nozares vai apakšnozares attīstību valstī, izstrādāt nozares politiku vai koordinēt vienas vai vairāku nozaru politikas izstrādi un nodrošināt institūciju darbības plānošanu, gatavot nepieciešamos normatīvos aktus un grozījumus tajos, pārraudzīt un izvērtēt to ieviešanu, uzturēt sakarus ar amatpersonām, kas nodarbojas ar valsts politikas izstrādi un ieviešanu radniecīgajās nozarēs, sniegt atzinumus par to izstrādātajiem normatīvajiem aktiem.

Starpnozaru koordinācija, kā arī noteiktas funkcijas veikšana vairākās nozarēs šīs saimes kontekstā uzskatāma par atsevišķu nozari. Amati, kuru pienākumi ir saistīti ar stratēģisko plānošanu valsts tiešās pārvaldes iestādēs un atvasināto publisko personu attīstības plānošanu, ir klasificējami šajā saimē.

Tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju vietnieki, kuri atbild par vienu vai vairākām politikas nozarēm, klasificējami šīs saimes VI līmenī

37. TirgzinībaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina tirgus analīzi, zīmolu izstrādi un uzturēšanu, pakalpojumu vai produktu virzīšanu tirgū un tirgzinības aktivitātes
38. Sekretariāta funkcijaŠajā saimē ietilpst ar sekretariāta funkciju saistīti pienākumi: atbildēšana uz tālruņa zvaniem, to pāradresācija, viesu uzņemšana, sanāksmju un pārrunu, kā arī komandējumu tehniskā organizēšana, dokumentu sagatavošana, noformēšana un pavairošana, korespondences šķirošana un nosūtīšana, biroja telpu un biroja aprīkojuma uzturēšanas nodrošināšana.

Šajā saimē nav jāklasificē amati, kuru pienākumi pēc būtības saistīti ar lietvedības funkciju un pienākumiem

39. Sociālais darbsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir sociālā aprūpe un rehabilitācija noteiktās sabiedrības grupās
40. Starptautiskie sakariŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir piedalīties valsts ārējo sakaru veidošanā attiecīgās politikas jomā, arī apkopojot informāciju par esošo sadarbību ar ārvalstu institūcijām, gatavojot sadarbības līgumus un sadarbojoties ar citām valsts institūcijām
41. Transporta vadīšanaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pamatpienākums ir transportlīdzekļu vadīšana
42. Tulkošana

42.1. Tulkošana rakstos

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji rakstiski tulko dokumentus no vienas valodas uz citu valodu
42.2. Tulkošana mutvārdosŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji mutiski tulko sarunas no vienas valodas uz citu valodu
42.3. Tulkošana rakstos un mutvārdosŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji rakstiski un mutiski tulko juridiskus tekstus, dokumentus, sarunas, procesuālo darbību norisi no vienas valodas otrā
43. Ugunsdzēsība un glābšanaŠajā saimē ietilpst ar ugunsdrošību, ugunsdzēsību un glābšanu, kā arī civilo aizsardzību saistīti pienākumi: ugunsgrēku novēršana, dzēšana, to seku mazināšana, fizisko personu glābšana, ķīmiskā piesārņojuma likvidācija
44. Ārvalstu finanšu instrumentu vadībaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir ārvalstu finanšu instrumentu (tai skaitā Eiropas Savienības fondu) vadības nodrošināšanai nepieciešamo plānošanas dokumentu un normatīvo aktu sagatavošana un saskaņošana, ārvalstu finanšu instrumentu vadības sistēmas izveide, pārstāvniecība ārvalstu un Eiropas Savienības institūciju darba grupās, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde, projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana, kontrole, revīzija, uzraudzība un izvērtēšana.

Saime attiecas uz ārvalstu finanšu instrumentus administrējošām institūcijām, tai skaitā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu, vadošās iestādes, revīzijas iestādes un sertifikācijas iestādes darbinieku amatiem

45. BāriņtiesasŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina bāriņtiesas funkciju
46. Dzimtsarakstu pakalpojumiŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina dzimtsarakstu pakalpojumus pašvaldībā
47. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un prasību izpildes kontroli, kā arī veic sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas atbalsta funkcijas
48. Sporta organizēšanaŠīs saimes sporta speciālisti sagatavo un trenē studentus, sportistus un regulē un organizē sporta sarīkojumus
49. Studentu apkalpošanaŠajā saimē ietilpst amati, kas veic studentu servisa nodrošināšanu, koordinē vai vada studentu apkalpošanas speciālistu darbu, izstrādā studentu apkalpošanas nodrošināšanas standartus
50. Studiju procesa organizēšanaŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nosaka akadēmiskās darbības taktikas pamatvirzienus, nodrošina studiju procesa organizēšanu un metodisko palīdzību studiju procesa īstenotājiem
51. Teritorijas plānošanaŠajā saimē ietilpst amati, kuru pienākumi saistīti ar telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, administratīvo teritoriju, ainavu, transporta maģistrāļu plānošanu un iezīmēšanu, ēku un būvju projektēšanu, būvniecības plānošanu un kontroli
52. Tiesas un prokuratūra

52.1. Tiesu darbinieki

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina rajona (pilsētas) tiesu, apgabaltiesu, zemesgrāmatu nodaļu un Augstākās tiesas darbību (lietvedību) un sniedz konsultatīvu atbalstu tiesnešiem
52.2. Satversmes tiesas darbiniekiŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina Satversmes tiesas darbību (lietvedību) un sniedz konsultatīvu atbalstu Satversmes tiesas tiesnešiem
52.3. Prokuratūras darbinieki (prokuroru palīgi)Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina ar lēmumu izpildi saistītas procesuālās darbības virsprokurora un prokurora uzdevumā. Veic citus prokurora norādītus uzdevumus, kuri jāveic prokuratūrai un kuru izpildei nav nepieciešamas prokurora pilnvaras

III. Amatu saimju raksturojums

1. Administratīvā vadība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir administratīvi vadīt iestāžu darbu. Šajā saimē ietilpst Valsts kancelejas direktors, valsts sekretāri, Ministru kabineta locekļa padotībā esošo iestāžu vadītāji, citu valsts institūciju (neatkarīgo iestāžu) vadītāji, pašvaldību izpilddirektori un  pašvaldības iestāžu vadītāji, Prokuratūras Administratīvā dienesta direktors un vietnieki, Augstākās tiesas  Administrācijas vadītājs. Saimē var tikt klasificēti valsts sekretāru, padotības un pašvaldību iestāžu vadītāju vietnieki, kā arī padotības iestāžu teritoriālo struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki, ja to pamatfunkcija ir administratīvā vadība. Ļoti lielu padotības iestāžu vadītāju vietnieki administratīvajos jautājumos var tikt klasificēti šīs saimes IV A līmenī

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz neatkarīgās iestādes vadītājam, padotības iestādes teritoriālās struktūrvienī­bas vadītājam administratīvi vadīt tās darbu

· Organizē neatkarīgās iestādes sekretariāta/biroja darbu

· Koordinē un kontrolē atsevišķu apakšstruktūrvienību darbu

· Regulāri pilda struktūrvienības vadītāja deleģētas funkcijas

· Var aizvietot teritoriālās struktūrvienības vadītāju vai augstskolas izpilddirektoru

II A

Administratīvi vada padotības iestādes teritoriālo struktūrvienību· Koordinē padotības iestādes teritoriālās struktūrvienības darbu

· Organizē un kontrolē valsts budžeta līdzekļu sadali un izlietošanu struktūrvienības darbības jomā

· Bez īpaša pilnvarojuma pārstāv struktūrvienību citās institūcijās

II B

Palīdz padotības iestādes vadītājam administratīvi vadīt iestādes darbu· Koordinē un kontrolē atsevišķu struktūrvienību darbu

· Regulāri pilda iestādes vadītāja deleģētas funkcijas

· Var aizvietot iestādes vadītāju

II C

Maza novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks· Pilda pašvaldības izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu un/vai viņa uzdevumā

· Iesniedz izpilddirektoram priekšlikumus par pašvaldības institūciju izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu

· Veic citus pašvaldības izpilddirektora uzdotos uzdevumus

III

Palīdz augstākās iestādes vadītājam administratīvi vadīt augstākās iestādes darbu.

Šajā līmenī tiek klasificēts Prokuratūras Administratīvā dienesta vadītāja vietnieks

· Koordinē un kontrolē atsevišķu struktūrvienību darbu

· Var kontrolēt vienas vai vairāku padotības iestāžu darbu

· Regulāri pilda iestādes vadītāja (valsts sekretāra) deleģētas funkcijas

· Var aizvietot iestādes vadītāju (valsts sekretāru)

IV A

Administratīvi vada mazas padotības iestādes darbu· Koordinē iestādes darbu

· Organizē un kontrolē valsts budžeta līdzekļu sadali un izlietošanu iestādes darbības jomā

· Bez īpaša pilnvarojuma pārstāv iestādi citās institūcijās

IV A1

Maza novada pašvaldības izpilddirektors· Organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi

· Sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu

· Ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus

· Organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu

· Domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām

· Dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem

· Iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu

IV A2

Vidēji liela novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks· Veic II C līmenim noteiktos pienākumus vidēji lielā novada pašvaldībā

IV B

Administratīvi vada vidējas padotības iestādes darbu vai palīdz lielas vai ļoti lielas padotības iestādes vadītājam nodokļu administrēšanas, valsts budžeta izpildes un finanšu resursu vadības jomā administratīvi vadīt tās darbu· Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus vidējā, lielā vai ļoti lielā padotības iestādē

IV B1

Vidēji liela novada pašvaldības izpilddirektors· Veic IV A1 līmenim noteiktos pienākumus vidēji lielā novada pašvaldībā

IV B2

Liela novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks· Veic II C līmenim noteiktos pienākumus lielā novada pašvaldībā

IV C

Administratīvi vada lielas un ļoti lielas padotības iestādes darbu vai tādas iestādes darbu, kuras funkcijās ietilpst citu iestāžu darbības izvērtēšana, analīze un apstrīdēto lēmumu pārskatīšana.

Šajā apakšlīmenī tiek klasificēts Prokuratūras Administratīvā dienesta un Augstākās tiesas Administrācijas vadītājs

· Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus lielā un ļoti lielā padotības iestādē

IV D

Administratīvi vada padotības iestādes darbu un nodrošina uzraudzību lieliem un sarežģītiem projektiem, par kuriem lemj Ministru kabinets· Veic IV A, IV B vai IV C līmenim noteiktos pienākumus

· Uzrauga lielus un sarežģītus projektus, par kuriem lemj Ministru kabinets

IV E

Liela novada pašvaldības izpilddirektors· Veic IV A1 līmenim noteiktos pienākumus lielā novada pašvaldībā

V A

Administratīvi vada lielas vai ļoti lielas padotības iestādes darbu valsts budžeta izpildes uzraudzības, finanšu resursu un valsts parāda vadības jomā· Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus valsts budžeta izpildes uzraudzības, finanšu resursu un valsts parāda vadības jomā

· Nodrošina pakalpojumus vairāk nekā 600 valsts un pašvaldību budžeta iestādēm, kā arī nodrošina vairāk nekā 15 miljonu budžeta ieņēmumu un izdevumu transakciju gadā vai veic nodokļu administrēšanu, vadot vairāk nekā 1 000 000 tiešo klientu apkalpošanu un valsts teritorijā saražoto gala produktu un pakalpojumu summārās vērtības pārraudzību un tās aplikšanu ar nodokļiem

V B

Administratīvi vada augstākās iestādes darbu· Koordinē iestādes darbu

· Organizē nozares rīcībpolitikas izstrādi un politisko lēmumu īstenošanu

· Izdod rīkojumus visos iestādes kompetencē esošajos jautājumos, ja tiesību aktos šādas tiesības nav paredzētas tikai ministram

· Nodrošina iestādes darbības nepārtrauktību valdības vai ministra maiņas gadījumā

· Organizē iestādes stratēģijas izstrādi un tās īstenošanu saskaņā ar valdības nostādnēm

· Organizē un kontrolē valsts budžeta līdzekļu sadali un izlietošanu iestādes darbības jomā

· Bez īpaša pilnvarojuma pārstāv iestādi citās institūcijās

VI

Administratīvi vada Valsts kancelejas darbu· Plāno, vada, organizē un koordinē Valsts kancelejas darbu

· Koordinē un veicina ministriju un citu institūciju sadarbību, risina radušās problēmas un domstarpības

· Nodrošina Valsts kancelejas darba nepārtrauktību valdības maiņas gadījumā

· Uztur saikni ar Saeimas Kanceleju, ministrijām, citām valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm un institūcijām

· Ar padomdevēja tiesībām piedalās Ministru kabineta komitejas sēdēs, kā arī Ministru kabineta sēdēs

· Paraksta Valsts kancelejas rīkojumus un vēstules, finanšu dokumentus un Ministru kabineta sēžu protokolus (otrais paraksts)

· Vizē Ministru kabineta tiesību aktu projektus un Ministru prezidenta rīkojumu projektus pirms šo projektu iesniegšanas Ministru prezidentam parakstīšanai

· Organizē un koordinē vienotas valsts politikas plānošanu un īstenošanu sadarbībā ar ministrijām

· Vada Valsts sekretāru sanāksmes

2. Apgāde (iepirkšana)

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar valsts centralizētajiem iepirkumiem, iestādes darbības saimniecisko nodrošināšanu un tai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi un uzskaiti

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic noteiktus uzdevumus patstāvīgi vai citu speciālistu pārraudzībā· Kontrolē materiālo vērtību krājumus un sagatavo priekšlikumus par to palielināšanas nepieciešamību

· Apkopo informāciju par nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem, sagatavo priekšlikumus par iegāžu apjomiem

· Risina dažādus organizatoriskus jautājumus saskaņā ar dotajiem uzdevumiem

· Darbu veic, ievērojot iekšējās iepirkumu procedūras

II

Patstāvīgi veic standarta apgādes uzdevumus noteiktā jomā· Risina standarta apgādes problēmas

· Apkopo pasūtījumus

· Sagatavo nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši izvēlētajai iepirkuma metodei

· Piedalās konkursa nolikuma un darba uzdevuma sastādīšanā

· Var piedalīties iepirkuma komisijas darbā

· Reģistrē noslēgtos līgumus

· Var analizēt citu iestāžu iepirkumu procesu atbilstību likumam

· Var koordinēt I līmeņa speciālistu darbību

III

Patstāvīgi veic sarežģītus uzdevumus specifiskā jomā vai nodarbojas ar valsts centralizētajiem iepirkumiem· Risina nestandarta apgādes problēmas

· Piedalās iekšējās iepirkuma procedūras izstrādē

· Nodrošina iepirkuma organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu

· Piedalās līgumprojektu izstrādē

· Piedalās iepirkuma komisiju darbā

· Kontrolē piegādātāja saistību izpildi un, ja nepieciešams, pārstāv iestādi tiesā

· Novērtē, izvēlas un ievieš piemērotas apgādes (iepirkuma) metodes

· Var koordinēt I un II līmeņa speciālistu darbību

IV

Vada struktūrvienību vai pilnībā atbild par apgādes jomu· Plāno, organizē, kontrolē struktūrvienības darbu

· Analizē, ierosina un pamato jaunu ideju un metožu ieviešanu un attīstīšanu apgādes jomā

· Kontrolē materiālo resursu iegādi iestādes funkciju nodrošināšanai

· Vada iepirkuma procedūras izstrādāšanu un pilnveidošanu

· Vada konkursu nolikumu izstrādes procesu, izvērtē citu sagatavotos konkursu nolikumus

· Atbild par līgumprojektu izstrādi

· Vada valsts iepirkuma komisijas darbu

· Konsultē iestādes vadību valsts iepirkuma jomā

· Vada un kontrolē pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojam

· Piedalās struktūrvienības budžeta veidošanā, kontrolē tā izpildi

V

Vada iepirkumu funkciju īpaši lielā iestādē un tās padotības iestādēs· Vada iepirkšanas procesu iestādē

· Izstrādā iepirkuma procedūru un līgumprojektus

· Nodrošina līgumu slēgšanu ar piegādātajiem un tā izpildi

· Nodrošina iestādes pārstāvību Iepirkumu uzraudzības birojā

· Nodrošina iepirkumu statistikas pārskata sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojā

3. Apsaimniekošana

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji atbild par iestādes, iestādes valdījumā vai lietošanā nodotā valsts/pašvaldības īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu. Amati, kuru veicēju pienākumos ir plašākas administratīvā vadītāja funkcijas (kur amatam pakļauta arī lietvedības funkcija vai citas palīgfunkcijas), jāklasificē amatu saimes "1. Administratīvā vadība" I, II B vai III līmenī

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Fiziski veic telpu uzkopšanu· Uzkopj un uztur kārtībā iestādes pārziņā esošās telpas un teritoriju

I B

Uztur un uzkopj kārtībā telpas intensīvā apmeklējuma vidē ar kaitīgām vielām· Uzkopj un uztur kārtībā telpas intensīva sabiedriska apmeklējuma vidē

· Uzkopj un uztur kārtībā tualešu telpas pastāvīga intensīva apmeklējuma vidē

· Pastāvīga saskare ar kodīgām un kaitīgām ķīmiskām vielām

· Darbam nepieciešama papildu darba drošības apmācība (saskare ar asinīm, šļircēm)

II A

Rūpējas par kārtību iestādes un tās valdījumā vai lietošanā nodotā valsts īpašuma teritorijā, nodrošina tam nepieciešamo materiālu sagādi vai pārvalda un apsaimnieko iestādei pārvaldīšanā nodoto īpašas nozīmes valsts nekustamo īpašumu (valsts zinātniskās izpētes mežus un to infrastruktūras objektus)· Rūpējas par kārtību iestādes, iestādes valdījumā vai lietošanā nodotajā valsts īpašumā, teritorijā, kā arī automašīnu novietnē

· Nodrošina biroja piederumu, saimniecības līdzekļu un citu nepieciešamo preču iegādi

· Pārbauda un uztur kārtībā vienkāršus darbarīkus un aparatūru

· Var noteikt tehniskā personāla darba uzdevumus un koordinēt tā darbu

· Apsaimnieko iestādei nodoto īpašas nozīmes valsts nekustamo īpašumu

· Piedalās īpašas nozīmes valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas plānu izstrādē un nodrošina to izpildi

II B

Nodrošina iestādes saimniecisko un tehnisko apgādi· Nodrošina materiālu, iekārtu, mēbeļu un inventāra iegādi un organizē to tehnisko apkopi un remontu

· Uzskaita pamatlīdzekļus un mazvērtīgo inventāru

· Kontrolē saimniecisko līgumu izpildi

· Koordinē autotransporta izmantošanu, uzskaita un kontrolē nobraukumu, plāno un organizē remontu

· Var vadīt struktūrvienību un tehniskos darbiniekus

III

Vada apsaimnieko­šanas dienestu. Pārvalda iestādes valdījumā vai lietošanā nodoto kustamo un nekustamo valsts īpašumu vai īpašas nozīmes valsts nekustamo īpašumu (valsts zinātniskās izpētes mežus un to infrastruktūras objektus) un autoparku· Pārvalda iestādes valdījumā vai lietošanā nodoto kustamo un nekustamo valsts īpašumu un autoparku

· Vada iestādes tehnisko personālu

· Nodrošina tehniskā atbalsta funkcijas pārējām iestādes struktūrvienībām

· Uztur attiecības ar sadarbības partneriem, pakalpojumu un preču piegādātājiem

· Plāno nepieciešamos remontus

· Var sastādīt autoparka vai nekustamā īpašuma apsaimniekošanas budžetu

· Izstrādā īpašas nozīmes valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas plānus un vada to izpildi

· Vada īpašas nozīmes valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas personālu

IV

Nodrošina lielas vai ļoti lielas iestādes saimniecisko funkciju darbību ar plašu ģeogrāfisko izvietojumu· Plāno saimniecisko struktūrvienības darbu, nodrošina funkciju izpildi

· Piedalās līgumu izstrādē un seko to izpildei

· Veic izpildāmo darbu plānošanu, izmaksu noteikšanu, uzskaiti, kā arī sagatavo atskaites par paveikto

· Nodrošina iestādes ēku, tai skaitā dienesta viesnīcu, iekšējās kārtības noteikumu izpildi

· Nodrošina ēku uzraudzību

· Sadarbojas ar citām struktūrvienībām saimnieciskos jautājumos

V

Nodrošina īpaši lielas iestādes un tās padotības iestāžu saimniecisko un tehnisko funkciju darbību ar plašu ģeogrāfisko izvietojumu· Nodrošina valsts valdījumā un lietošanā nodoto un īpašumā un nomā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un tehnisko nodrošinājumu

· Plāno, vada, kontrolē un koordinē ar saimnieciski tehniskajiem jautājumiem saistīto administratīvo un finanšu darbību

· Kontrolē līgumu izpildi

· Var nodrošināt tehniskā atbalsta funkcijas pārējām iestādes struktūrvienībām

· Vada nelaimes gadījumu darbā un ugunsgrēku izmeklēšanu, dokumentu noformēšanu un uzskaiti kopā ar Valsts darba inspekciju un citu valsts uzraudzības iestāžu amatpersonām

· Piedalās atestāciju komisijās akadēmiskā, administratīvā personāla un citu darbinieku zināšanu pārbaudē darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumos un instrukcijās, darba drošības un ugunsdrošības instrukciju sastādīšanā un izskatīšanā

· Piedalās komisijās laboratoriju, darbnīcu, telpu, aparatūras, ierīču, celtniecības, rekonstrukcijas un kapitālremonta objektu pieņemšanā ekspluatācijā, lai pārbaudītu to atbilstību darba aizsardzības un darba higiēnas un ugunsdrošības normatīvu prasībām

4. Apsardze un uzraudzība

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir objektu un personu apsardze

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Veic iestādes teritorijas apsardzi· Kontrolē iekļūšanu iestādē un izkļūšanu no tās, nodrošina ieejas un/vai iestādes teritorijas apsardzi

· Kontrolē caurlaides un citus dokumentus

· Strādā ar vienkāršu drošības tehniku

· Pārzina iestādes teritoriju un drošības sistēmas

· Likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nēsāt un pielietot šaujamieročus un speciālos līdzekļus

I B

Veic iestādes posteņa uzraudzību· Strādā ar vienkāršāko drošības tehniku

· Pārzina iestādes teritoriju

· Likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nēsāt un pielietot speciālos līdzekļus

II A

Veic iestādes svarīgāko posteņu uzraudzību· Ļoti labi pārzina iestādes teritoriju un drošības sistēmas

· Likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nēsāt un pielietot šaujamieročus un speciālos līdzekļus

II B

Veic muzeja ekspozīcijas un eksponātu uzraudzību· Uzrauga un kontrolē muzeja apmeklētāju rīcību un uzvedību muzeja teritorijā

· Veic regulāras drošības pārbaudes

· Veic eksponātu esības kontroli

· Ļoti labi pazīst muzeja teritoriju un drošības sistēmas

· Var pieņemt ar muzeja apmeklētāju uzvedību saistītu lēmumu (atbilstoši kompetencei)

III

Koordinē vairāku apsardzes vai uzraudzības darbinieku darbu· Kontrolē padoto darbinieku pienākumu izpildi

· Vada plānotos režīma pasākumus iestādē

· Veic jaunāko apsardzes vai uzraudzības darbinieku darbaudzināšanu

· Rod risinājumus sarežģītās un nestandarta situācijās

IV

Vada apsardzes vai uzraudzības struktūrvienību· Vada apsardzes vai uzraudzības struktūrvienību, nosaka darbiniekiem uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Analizē situācijas drošības risku un draudus

· Vada plānotos režīma pasākumus iestādē

· Sniedz priekšlikumus par drošības sistēmas uzlabošanu

V

Organizē vairāku apsardzes vai uzraudzības struktūrvienību darbu· Vada vairāku apsardzes vai uzraudzības struktūrvienību darbu, nosaka darbiniekiem uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Organizē darbinieku profesionālo apmācību

· Analizē situācijas drošības risku un draudus

· Vada plānotos režīma pasākumus iestādē

· Sniedz priekšlikumus par drošības sistēmas uzlabošanu

VI

Vada apsardzes vai uzraudzības dienestu iestādē· Vada un organizē apsardzes vai uzraudzības darbu iestādē

· Organizē darbinieku pienākumu izpildes kontroli

· Analizē darba rezultātus un sagatavo dienesta attīstības programmas

· Organizē sadarbību ar citiem dienestiem

5. Ārstniecība
5.1. Ārstniecības pakalpojumi
Apakš­saimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar ārstniecību un vada ārstniecības procesu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Ārsta palīgs (feldšeris)· Izmeklē pacientus/klientus, diagnosticē slimību un atbilstoši kvalifikācijai ārstē pacientus/nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību

· Aprūpē pacientus/klientus

· Piedalās ārstniecībā/ārstniecības līdzekļu sagatavošanā un lietošanā

· Vada pacientu aprūpes darbu

· Nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos

· Veic profesionālās izglītības darbu

I B

Vecmāte· Nodrošina fizioloģisku grūtnieču aprūpi, organizē un vada fizioloģiskas dzemdības un aprūpi pēc fizioloģiskām dzemdībām, veic jaundzimušo aprūpi

· Ja nepieciešams, nosūta pacientu pie atbilstošas specialitātes ārsta

· Piedalās ārstniecībā

· Sniedz informāciju un veic izglītošanas darbu atbilstoši kompetencei

I C

Funkcionālā speciālista asistents· Funkcionālā speciālista vai ārsta uzraudzībā ārstē pacientus, izmantojot atbilstošas medicīniskās tehnoloģijas

· Pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanas un rehabilitācijas pamatprincipus

I D

Nesertificēts biomedicīnas laborants, medicīnas laborants· Strādā sertificēta biomedicīnas laboranta, medicīnas laboranta pakļautībā

· Organizē un sagatavo darba vietu izmeklējumu veikšanai

· Informē klientu par sagatavošanos izmeklējumiem

· Iegūst, pieņem laboratorijā izmeklējamo materiālu

· Izvērtē izmeklējamā materiāla atbilstību

· Piedalās iegūto materiālu bioloģiskos, bioķīmiskos, mikrobioloģiskos, seroloģiskos, imūnhematoloģiskos, hematoloģiskos, koaguloģiskos, imūnķīmiskos, citoloģiskos, histoloģiskos, ģenētiskos un citos izmeklējumos

· Dokumentē iegūtos izmeklējumu rezultātus, ievērojot konfidencialitāti attiecībā uz klientu

I E

Sertificēts biomedicīnas laborants, medicīnas laborants· Organizē un sagatavo darba vietu izmeklējumu veikšanai

· Informē klientu par sagatavošanos izmeklējumiem vai apmāca personālu izmeklējamā materiāla ieguvei

· Iegūst, pieņem laboratorijā izmeklējamo materiālu

· Izvērtē izmeklējamā materiāla atbilstību

· Veic iegūto materiālu bioloģiskos, bioķīmiskos, mikrobioloģiskos, seroloģiskos, imūnhematoloģiskos, hematoloģiskos, koaguloģiskos, imūnķīmiskos, citoloģiskos, histoloģiskos, ģenētiskos un citus izmeklējumus

· Veic vides aizsardzības, veterināri medicīniskus un zinātniskus izmeklējumus

· Izvērtē un dokumentē iegūtos izmeklējumu rezultātus, ievērojot konfidencialitāti attiecībā uz klientu

· Var apmācīt citus speciālistus

II A

Rezidents, ārsts stažieris, nesertificēts ārsts· Strādā sertificēta ārsta uzraudzībā

· Padziļina teorētiskās zināšanas

· Apgūst praktiskās iemaņas specialitātē

II B

Funkcionālais speciālists· Ārstē pacientus, izmantojot atbilstošu diagnostiku, novērtēšanu un medicīniskās tehnoloģijas

· Sniedz atzinumus

· Pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanas un rehabilitācijas principus

· Veic profesionālās izglītošanas darbu

III

Sertificēts ārsts speciālists pamatspecialitātē vai apakšspecialitātē, vai darbam ar specifiskām metodēm· Patstāvīgi novērtē slimnieka/klienta veselības stāvokli un/vai diagnosticē slimību

· Nosaka adekvātu ārstēšanas procesu

· Ārstē pacientu un veic medicīnisko rehabilitāciju

· Piedalās ārstniecības līdzekļu sagatavošanā un lietošanā/sniedz asins gravitācijas ķirurģijas ārstnieciskos pakalpojumus

· Var pieaicināt citus ārstus konsultēšanai

· Var apmācīt citus ārstus

· Var piedalīties konsilijos vai komisijās

IV A

Sertificēts ārsts pamatspecialitātē vai apakšspecialitātē ar ilgu pieredzi (vecākais ārsts)· Konsultē ārstniecības personas sarežģītu slimību diagnostikā un ārstēšanā, kā arī diagnosticē un ārstē tās

· Nosaka īstermiņa un ilgtermiņa ārstniecību sarežģītos gadījumos

IV B

Nodaļas (programmas, profila, nozares, struktūrvienības) virsārsts· Vada ārstniecības procesu nodaļā (programmā, profilā, nozarē, struktūrvienībā)

· Ievieš darbā jaunākās diagnostikas un ārstniecības metodes

· Var nodarboties ar saimnieciskiem jautājumiem

· Var vadīt konsilijus vai komisijas, pieņemt galīgo lēmumu par ārstniecības procesu

V

Virsārsts vairākās radnieciskās struktūrvienībās (blokos, programmās, profilos, nozarēs)/galvenā ārsta vietnieks lielā ārstniecības iestādē vai galvenais ārsts mazā un vidējā ārstniecības iestādē.

Šajā līmenī var tikt klasificēts ārstniecības iestādes augstākais vadītājs

· Vada ārstniecības procesu vairākās radnie­ciskās struktūrvienībās (blokos, programmās, profilos, nozarēs) vai mazā ārstniecības iestādē

· Veicina jaunāko diagnostikas un ārstēšanas metožu ieviešanu

· Var administratīvi organizēt darbu

VI

Galvenais ārsts vai ārstniecības iestādes virsārsts lielā ārstniecības iestādē.

Šajā līmenī var tikt klasificēts ārstniecības iestādes augstākais vadītājs

· Organizē ārstniecisko darbu ārstniecības iestādē

· Var būt organizācijas valdē

· Veicina medicīniskās aparatūras un ārstnieciskā procesa modernizēšanu

· Popularizē sabiedrībā konkrēto ārstniecības iestādi

· Pārstāv ārstniecības iestādi attiecībās ar finansējošām institūcijām (piemēram, VOAVA)

5.2. Aprūpe

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir atbalstīt ārstniecības procesu un nodrošināt pacientu/klientu aprūpi

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Māsas palīgs· Strādā sertificētas māsas vai sertificēta ārsta pakļautībā

· Aprūpē pacientus/klientus

· Nodrošina pacientu/klientu apkopšanai nepieciešamo materiālu un priekšmetu pieejamību atbilstoši sastādītajam sarakstam

· Transportē slimniekus

· Var tīrīt un uzkopt telpas, sanitāro transportlīdzekli un medicīnisko aprīkojumu

II

Nesertificēta māsa· Strādā sertificētas māsas uzraudzībā

· Veic ārsta ordinācijas, piedalās ārstniecībā

· Aprūpē pacientus/klientus

· Izglīto pacientus/klientus veselības jautājumos

III

Sertificēta māsa· Patstāvīgi veic ārsta ordinācijas, piedalās ārstniecībā

· Aprūpē pacientus/klientus

· Izglīto pacientus/klientus veselības jautājumos

IV

Vecākā māsa vai virsmāsa· Saimnieciski un administratīvi vada struktūrvienību

· Vada māsu darbu nodaļā

· Vada pacientu/klientu aprūpes darbu struktūrvienībā

· Plāno, pasūta un sadala nodaļas darbam nepieciešamos medicīniskos materiālus un medikamentus

· Piedalās vidējā un jaunākā medicīnas personāla apmācībā

V

Galvenā māsa mazā vai vidēji lielā ārstniecības iestādē.

Šajā līmenī var tikt klasificēts vecākais ārsta palīgs (feldšeris), vecākā vecmāte

· Vada virsmāsu darbu ārstniecības iestādē

· Plāno personālu (māsas) ārstniecības iestādē

· Piedalās māsu atlasē

· Plāno māsu darba optimizāciju

· Organizē medicīnisko materiālu un medikamentu sagādi, glabāšanu un izlietošanu

· Piedalās vidējā un jaunākā medicīnas personāla izglītošanā

VI

Galvenā māsa lielā ārstniecības iestādē.

Šajā līmenī var tikt klasificēta Rīgas dzemdību nama galvenā vecmāte

· Veic V līmenim noteiktos pienākumus lielā ārstniecības iestādē

5.3. Farmācija

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir nodarboties ar farmācijas jautājumiem un vadīt medikamentozās ārstēšanas procesu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Farmaceita palīgs· Strādā farmaceita vai farmaceita asistenta uzraudzībā

· Veic konkrētus farmaceita vai farmaceita asistenta dotos uzdevumus – fasē zāles, noformē zāļu etiķetes, sagatavo darbam aptiekas traukus un taru, veic citus līdzīga rakstura uzdevumus

II

Farmaceita asistents· Strādā farmaceita uzraudzībā

· Patstāvīgi izgatavo ekstemporālās zāles atbilstoši priekšrakstiem

· Noformē un sagatavo zāles izsniegšanai

· Dokumentē zāļu izgatavošanas un izsniegšanas procesu

· Farmaceita uzraudzībā komplektē ārstniecības līdzekļus pēc ārstniecības iestādes struktūrvienību pieprasījuma

· Organizē un vada farmaceita palīga darbu

III A

Farmaceits· Uzrauga farmaceita asistenta un palīgpersonāla darbu

· Veic ekstemporāli izgatavoto zāļu kvalitātes kontroli

· Pasūta ārstniecības līdzekļus atbilstoši ārstniecības iestādes vajadzībām

· Izsniedz ārstniecības līdzekļus ārstniecības iestādes struktūrvienībām atbilstoši to pieprasījumam

· Konsultē par ārstniecības līdzekļiem

· Var vadīt aptiekas nodaļas darbu

III B

Klīniskais farmaceits· Kopīgi ar ārstu novērtē pacienta veselības stāvokli (veic analīžu datu apstrādi)

· Kopīgi ar ārstu izvēlas pacientam piemērotāko medikamentozās ārstēšanas modeli

· Veic medikamentozās ārstēšanas uzraudzību

· Veic medikamentozās terapijas dokumentēšanu un farmakoekonomisko analīzi

· Var apmācīt citus farmaceitus un konsultēt ārstus farmakoterapijas jautājumos

· Var piedalīties konsilijos vai komisijās

IV A

Sertificēts klīniskais farmaceits· Nosaka īstermiņa un/vai ilgtermiņa medikamentozo ārstēšanu sarežģītos gadījumos

· Piedalās ārstniecības iestādes zāļu komitejas darbā

· Var apmācīt klīniskos farmaceitus

· Var vadīt aptiekas klīniskās farmācijas nodaļu un kontrolēt klīnisko farmaceitu darbu

IV B

Sertificēts farmaceits/aptiekas vadītājs· Vada aptiekas darbu

· Vada kvalitātes vadības sistēmas izstrādāšanu, ieviešanu un pārraudzīšanu aptiekā

· Kontrolē ārstniecības līdzekļu sagādes (iepirkšanas), uzskaites un aprites procesu aptiekā un piedalās aprites kontrolē citās ārstniecības iestādes struktūrvienībās 

· Piedalās ārstniecības iestādes iepirkuma komisijas un zāļu komitejas darbā

· Vada nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši izvēlētajai ārstniecības līdzekļu iepirkuma procedūrai

· Vada ārstniecības līdzekļu uzskaiti iepirkuma procesā un pārskatu sagatavošanu

5.4. Neatliekamās medicīnas ārstniecības pakalpojumi

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji atbalsta ārstniecības procesu un nodarbojas ar ārstniecību pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības posmā un nodrošina tās organizēšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Neatliekamās medicīnas māsa (feldšeris) izsau­kumu pieņemša­nai un to nodoša­nai izbraukumu brigādei· Piedalās izsaukumu pieņemšanā un šķirošanā

· Vada brigādes ierašanos izsaukumā līdz brigādes ierašanās brīdim

· Piedalās darba organizācijas jautājumos

I B

Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs (feldšeris) izsaukumu pieņemšanai un to nodošanai izbraukumu brigādei· Piedalās izsaukumu pieņemšanā un šķirošanā

· Vada brigādes ierašanos izsaukumā līdz brigādes ierašanās brīdim

· Piedalās darba organizācijas jautājumos

I C

Vecākais ārsta palīgs (feldšeris) vai vecākā ārsta palīga (feldšera) palīgs (sertificēts) izsaukumu pieņemšanai un to nodošanai izbraukumu brigādei ļoti lielā reģionālā centrā· Piedalās izsaukumu pieņemšanā un šķirošanā

· Vada brigādes ierašanos izsaukumā līdz brigādes ierašanās brīdim

· Piedalās darba organizācijas jautājumos

II A

Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs (feldšeris) (nesertificēts)· Strādā sertificētas neatliekamās medicīnas ārstniecības personas uzraudzībā

· Izmeklē pacientus, diagnosticē slimību un atbilstoši kvalifikācijai nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību

· Piedalās ārstniecībā

· Nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos

· Transportē slimniekus

· Tīra un kopj sanitāro transporta līdzekli un medicīnisko aprīkojumu

II B

Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs (feldšeris) (sertificēts)· Strādā patstāvīgi un sertificētas neatliekamās medicīnas ārstniecības personas uzraudzībā

· Sniedz palīdzību pacientiem dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos (t.sk. katastrofās, masu nelaimes gadījumos)

· Izmeklē pacientus, diagnosticē slimību un atbilstoši kvalifikācijai ārstē pacientus

· Nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos

· Piedalās ārstniecības personu un studējošo apmācības procesā

· Transportē slimniekus vai organizē slimnieku transportēšanu

· Tīra un kopj sanitāro transportlīdzekli un medicīnisko aprīkojumu

II C

Galvenais vai vecākais ārsta palīgs (feldšeris) (sertificēts)Veic II A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Vada ārstniecības personu darbu struktūrvienībā  vai reģionā

· Plāno personālu un piedalās personāla atlasē 

· Organizē medicīnisko materiālu un medikamentu sagādi, glabāšanu un izlietošanu

· Plāno, pasūta un sadala neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu darbam nepieciešamos medicīniskos materiālus un medikamentus un aprīkojumu

III A

Rezidents, ārsts stažieris· Strādā sertificēta neatliekamās medicīnas ārsta uzraudzībā

· Padziļina teorētiskās zināšanas

· Apgūst praktiskās iemaņas specialitātē

III B

Sertificēts neatliekamās medicīnas ārsts. 

Šajā apakšlīmenī var tikt klasificēts sertificēts ārsts citā specialitātē

· Sniedz palīdzību pacientiem dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos (tai skaitā katastrofās, masu nelaimes gadījumos

· Iesaistās nesertificētu personu darbības vadībā (uzraudzībā)

· Patstāvīgi novērtē slimnieka veselības stāvokli un diagnosticē slimību

· Sniedz adekvātu palīdzību un nosaka hospitalizācijas kārtību

· Organizē pacienta transportēšanu

· Var piedalīties konsilijos vai komisijās

III C

Specializētās brigādes ārsts (sertificēts)Veic III B līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Sniedz konsultācijas sarežģītu slimību diagnostikā un ārstēšanā

IV A

Vecākais dežūrārsts (sertificēts).

Šajā apakšlīmenī var tikt klasificēts specializētās brigādes ārsts – eksperts

Veic III B līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Vada ārstniecības procesu struktūrvienībā (programmā, profilā, nozarē)

· Ievieš darbā jaunākās diagnostikas un ārstniecības metodes

· Var nodarboties ar saimnieciskiem jautājumiem

· Var vadīt konsilijus vai komisijas, pieņemt galīgo lēmumu par ārstniecības procesu

· Sniedz konsultācijas sarežģītu slimību diagnostikā un ārstēšanā

IV B

Vecākais dežūrārsts ļoti lielā reģionālā centrā (nodaļā) vai struktūrvienībā (sertificēts).

Šajā apakšlīmenī var tikt klasificēts operatīvais atbildīgais dežurants – ārsts ļoti lielā reģionālā centrā

Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus ļoti lielā reģionālā centrā, kā arī:

· Veic reģionālā centra teritorijā izvietoto neatliekamās medicīniskās palīdzības resursu darbības organizēšanu ārkārtas medicīniskās situācijās vai to draudu izveides gadījumā

V A

Struktūrvienības vadītājs – ārsts reģionālajā centrā· Ir apmācīttiesīgs un vada citu darbu

· Var piedalīties konsilijos vai komisijās

· Var vadīt apakšstaciju, brigāžu atbalsta punktu vidējā un lielā reģionālajā centrā vai struktūrvienībā

V B

Struktūrvienības vadītājs – ārsts ļoti lielā reģionālā centrā.

Šajā apakšlīmenī var tikt klasificēts vidēja un liela reģionālā centra vadītāja vietnieks medicīnas un operatīvajos jautājumos un operatīvās medicīnas daļas vadītājs – ārsts

Veic V A līmenim noteiktos pienākumus ļoti lielā reģionālā centrā, kā arī:

· Plāno, organizē un vada operatīvo un medicīnisko darbu

· Veic operatīvās medicīniskās darbības kvalitātes analīzi

· Var pārstāvēt iestādi nozares darba grupās

VI A

Vidēja un liela reģionālā centra vadītājs – ārsts.

Šajā līmenī var tikt klasificēts ļoti liela reģionālā centra vadītāja vietnieks medicīnas un operatīvajos jautājumos un vadības ārsts (operatīvais dežurants)

· Administratīvi organizē un vada vidēja un liela reģionālā centra/nodaļas darbu

· Plāno, vada medicīnisko un operatīvo darbu reģionālajā centrā/nodaļā

· Veic operatīvā medicīniskās darbības analīzi

· Vada ārstniecības personu darbu

VI B

Medicīniskās kvalifikācijas un mācību centra vadītājs ļoti lielā iestādē· Administratīvi organizē un vada medicīniskās kvalifikācijas un mācību centru darbu

· Organizē un vada ārstniecības personu un ārstniecības procesa atbalsta personu kvalifikācijas pilnveidošanas darbu

· Nodrošina pirmsslimnīcas posma neatliekamās medicīniskās palīdzības vadlīniju izstrādāšanu un īstenošanu praksē

· Nodrošina mācību metodisko norādījumu izstrādi

VI C

Ļoti liela reģionālā centra vadītājs – ārstsVeic VI A līmenim noteiktos pienākumus ļoti lielā reģionālajā centrā, kā arī:

· Sadarbojas ar citām institūcijām iestādes kompetences jautājumos

VI D

Operatīvā vadības centra vadītājs – ārsts ļoti lielā iestādē.

Vadītāja vietnieks katastrofu medicīnas jautājumos ļoti lielā iestādē.

Vadītāja vietnieks neatliekamās medicīniskās palīdzības jautājumos ļoti lielā iestādē 

· Organizē un vada operatīvo medicīnisko darbu iestādē

· Organizē un vada medicīnisko resursu plānošanu, iegādi un izlietojuma kontroli

· Nodrošina operatīvu un kvalitatīvu valsts teritorijā izvietoto iestādes resursu darbības organizēšanu ikdienā un ārkārtas medicīniskās situācijās vai to draudu izveides gadījumā

· Nodrošina operatīvās medicīniskās darbības kvalitātes analīzi iestādē

· Piedalās valsts politikas plānošanas dokumentu izstrādē

· Pārstāv dienestu starpresoru darba grupās un ārkārtas situāciju operatīvās vadības centros

6. Darba aizsardzība

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina darba aizsardzības procesa ieviešanu, īstenošanu un kontroli iestādē, kā arī personāla instruēšanu un konsultēšanu darba aizsardzības jomā

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic noteiktus uzdevumus darba aizsardzības jomā· Veic ar darba aizsardzības jautājumiem saistītās dokumentācijas sagatavošanu

· Apkopo ar darba aizsardzības jomu saistīto informāciju par darbiniekiem (piemēram, norīkošana uz obligātajām veselības pārbaudēm)

· Veic vienkāršākos uzdevumus, kas saistīti ar darbinieku mācībām darba aizsardzības jomā (piemēram, mācību organizēšana, plānu saskaņošana, vietas un telpu rezervēšana)

· Veic ar darba vides iekšējo uzraudzību saistītus uzdevumus

II

Specializējas noteiktā darba aizsardzības jomā· Instruē darbiniekus darba aizsardzības jomā

· Veic darba vides iekšējo uzraudzību

· Konsultē personālu darba aizsardzības jomā

· Organizē darbinieku mācības darba aizsardzības jomā

III

Vada darba aizsardzības funkciju/jomu· Nodrošina darba aizsardzības pasākumus un veic to uzraudzību un kontroli

· Vada darba aizsardzības politikas izstrādāšanu un ieviešanu

· Vada (izstrādā, ievieš, kontrolē un attīsta) darba aizsardzības procesus iestādē

· Nodrošina darba vides iekšējo uzraudzību

· Konsultē citu struktūrvienību vadītājus, iestādes vadību un padotības iestādes jautājumos, kas saistīti ar darba aizsardzības jomu

IV

Vada darba drošības funkciju īpaši lielā iestādē un tās padotības iestādēs· Vada darba vides iekšējos uzraudzības pasākumus

· Kontrolē darba vides uzlabošanas pasākumus un darba aizsardzības ievērošanu

· Vada glābšanas komandas komplektēšanu un mācību organizēšanu

· Izstrādā iekšējos normatīvos aktus darba drošības jautājumos

· Labi pārzina dažādas (elektroniskas) drošības sistēmas

7. Diplomātiskā un konsulārā darbība

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst diplomātiskā un konsulārā dienesta amati, kurus nav iespējams klasificēt citās saimēs, tai skaitā amati, kuru veicēju pienākums ir nodrošināt Valsts protokola darbību un diplomātiskā pasta un kravu sūtījumu organizēšanas un nogādes vadīšanu atbilstoši Vīnes konvencijai par diplomātiskajiem sakariem, Vīnes konvencijai par konsulārajiem sakariem un Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem. Nozaru ministrijās nodarbināto specializēto atašeju amati pielīdzināmi 7.saimes līmeņiem atbilstoši to funkcijām

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

VII pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu

· Veic atašeja, vēstnieka sekretāra vai diplomātiskā kurjera amata pienākumus

· Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

· Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

· Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

· Veic konsulārās funkcijas

· Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

· Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

· Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

· Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

· Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

· Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

· Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

II A

Patstāvīgi veic diplomātiskā pasta darbinieka un diplomātiskā kurjera pienākumus

· Iesaiņo un noformē diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu sūtījumus un nogādā tos uz/no diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs

· Sagatavo nepieciešamo dokumentāciju, noformē un nosūta vispārējo un klasificēto dokumentāciju, diplomātisko pastu un diplomātisko kravu

· Sniedz informāciju par vispārējās un klasificētās dokumentācijas, diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu nosūtīšanas kārtību un termiņiem

· Atbild par informācijas aizsardzību

II B

VI pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu

· Veic trešā sekretāra vai vicekonsula amata pienākumus

· Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

· Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

· Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

· Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

· Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

· Veic konsulārās funkcijas

· Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

· Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

· Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

· Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

· Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

· Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

· Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

III A

Pārrauga un koordinē diplomātiskā pasta darbu

· Veic II A līmenim noteiktos pienākumus, koordinē šo pienākumu izpildi

· Pārbauda diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu atbilstību pavadzīmēs un sarakstos uzrādītajam, kontrolē diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu nosūtīšanu

· Veic eksprespasta sūtījumu noformēšanu, reģistrāciju un nodošanu nosūtīšanai

· Veido grafikus un organizē diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu nodošanu un saņemšanu lidostā, ostā, dzelzceļa stacijā, autoostā

· Atbild par informācijas aizsardzību

· Konsultē par diplomātiskā pasta darbību atbilstoši kompetencei

· Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

III B

Patstāvīgi veic uzdevumus saskaņā ar diplomātisko protokolu

· Organizē, piedalās un vada valsts un ārvalstu oficiālo amatpersonu oficiālās un darba vizītes Latvijā un ārvalstīs

· Tehniski izstrādā visas ārvalstu oficiālo un darba vizīšu programmas un citus to nodrošināšanai nepieciešamos tehniskos materiālus

· Organizē un piedalās valsts līmeņa pasākumu programmu organizēšanā

· Organizē Latvijas Republikā akreditēto ārvalstu misiju un pārstāvniecību un to personāla privilēģiju un imunitātes nodrošināšanu

· Organizē Latvijas gaisa telpas izmantošanas atļauju saņemšanu ārvalstu gaisa kuģiem, kā arī Latvijas gaisa kuģu lidojumu atļauju saņemšanu citu valstu gaisa telpās

· Organizē atļauju saņemšanu ārvalstu kuģu iebraukšanai Latvijas ekonomiskajā zonā un teritoriālajos ūdeņos, kā arī atļauju saņemšanu Latvijas kuģu iebraukšanai ārvalstu ekonomiskajās zonās un teritoriālajos ūdeņos

· Organizē ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību vadītāju akreditācijas ceremoniju pie Valsts prezidenta

· Sagatavo nepieciešamo dokumentāciju Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību vadītāju akreditēšanai ārvalstīs

· Sadarbojas un uztur regulārus kontaktus ar Latvijā akreditēto diplomātisko korpusu funkciju un uzdevumu izpildei

· Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

III C

V pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu

· Veic otrā sekretāra vai vēstnieka palīga amata pienākumus

· Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

· Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

· Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

· Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

· Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

· Veic konsulārās funkcijas

· Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

· Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

· Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

· Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

· Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

· Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

· Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

IV A

Vada diplomātiskā pasta struktūrvienību

· Vada struktūrvienību, nosaka uzdevumus saskaņā ar diplomātiskā pasta darba grafiku un kontrolē to izpildi

· Uztur regulārus kontaktus ar diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, Latvijas un ārvalstu starptautiskajām organizācijām, uzņēmumiem kravu un pasta pārvadājumu jomā

· Organizē vispārējās un klasificētās dokumentācijas un diplomātisko kravu nogādi diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs, Latvijas un ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām, atbild par informācijas aizsardzību

· Gatavo un iesniedz priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām diplomātiskā pasta darbības uzlabošanai

IV B

Vada diplomātiskā protokola struktūrvienību

· Vada struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Veic struktūrvienības kompetencē esošo jautājumu metodisko vadību

· Konsultē diplomātiskā protokola jautājumos

· Analizē situāciju struktūrvienības darbības jomā, identificē jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību diplomātiskā protokola ieviešanas jomā

IV C

IV pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu

· Veic pirmā sekretāra vai konsula amata pienākumus

· Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

· Vada un organizē diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbu un regulāri sniedz pārskatu par to

· Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

· Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

· Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

· Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

· Veic konsulārās funkcijas

· Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

· Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

· Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

· Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

· Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

· Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

· Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

V

III pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu

· Veic pilnvarotā lietveža, padomnieka vai ģenerālkonsula amata pienākumus

· Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

· Vada un organizē diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbu un regulāri sniedz pārskatu par to

· Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

· Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

· Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

· Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

· Veic konsulārās funkcijas

· Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

· Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

· Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

· Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

· Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

· Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

· Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

VI

II pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu

· Veic ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka, vēstnieka, speciālo uzdevumu vēstnieka, Valsts protokola vadītāja vai ģenerālinspektora amata pienākumus

· Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

· Vada un organizē diplomātiskās pārstāvniecības darbu un regulāri sniedz pārskatu par to

· Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

· Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

· Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

· Vada valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanu

8. Dispečeru pakalpojumi

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iestādes darbības vai sniegto pakalpojumu tehnisko koordināciju

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Pieņem lēmumus standarta situācijās· Koordinē iestādes/struktūrvienības transportlīdzekļu kustību

· Uzrauga tehnisko sistēmu (piemēram, sakaru tīklu, cauruļvadu) funkcionēšanu

II

Pieņem lēmumu par problēmas risināšanai nepieciešamajiem tehniskajiem resursiem· Koordinē darbības, kas saistītas ar palīdzības sniegšanu, kā arī dienestu vai struktūrvienību operatīvo sadarbību

· Pieņem iedzīvotāju zvanus, noskaidro problēmas būtību, pieņem lēmumu par iespējamo problēmas risinājumu (nepieciešamo palīdzību)

· Sniedz konsultācijas par rīcību krīzes situācijās

· Risina nestandarta problēmas sarežģītās situācijās

III

Vada vairāku dispečeru darbu· Vada pakļautībā esošos darbiniekus, kontrolē uzdevumu izpildi un darba kvalitāti

· Veic darbinieku darbaudzināšanu, konsultē jaunākos darbiniekus ar darbu saistītajos jautājumos

9. Dokumentu rediģēšana

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar tiesību aktu un citu dokumentu rediģēšanu un koriģēšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Nodrošina tiesību aktu un citu dokumentu atbilstību korektūras prasībām· Gramatiski un stilistiski rediģē dokumentus

· Specializējas normatīvo aktu koriģēšanā noteiktā jomā

· Vizē noformētos dokumentus

· Sniedz konsultācijas valodas un tiesību aktu sagatavošanas jautājumos

I B

Nodrošina tiesību aktu un citu dokumentu atbilstību latviešu literārās valodas normām, izteiksmes precizitāti un vienota valodas stila lietojumu tiesību aktos· Izvērtē dokumentu projektu atbilstību latviešu literārās valodas normām un juridiskās tehnikas prasībām, veic vai iesaka nepieciešamās izmaiņas

· Uzaicina dokumentu projektu izstrādātājus sniegt skaidrojumus par projektu redakciju, lai nodrošinātu dokumentu valodisko skaidrību un juridisko precizitāti

· Ierosina precizēt juridisko frazeoloģiju, lai novērstu iespēju dažādi interpretēt tiesību akta vai cita dokumenta tekstu

· Stilistiski un gramatiski rediģē sarežģītus dokumentus, ievērojot attiecīgajam dokumentam atbilstošo formu un stilu

· Specializējas normatīvo aktu rediģēšanā noteiktā jomā

· Vizē noformētos tiesību aktu projektus

· Sadarbojas ar valodas speciālistiem un terminologiem jaunu terminu izveides, apguves un lietošanas procesā

II

Pārrauga un kontrolē redaktoru un korektoru darbu· Koordinē vairāku redaktoru un/vai korektoru darbu

· Nodrošina sarežģītu tiesību aktu un citu dokumentu atbilstību latviešu literārās valodas normām

· Sniedz konsultācijas valodas un tiesību aktu sagatavošanas jautājumos

· Līdzdarbojas jaunu terminu izveides procesā

· Veic jauno speciālistu darbaudzināšanu un konsultēšanu

III

Vada vairāku struktūrvienību darbu, nodrošina dokumentu rediģēšanas un koriģēšanas procesu iestādē· Nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Izvērtē sarežģītu juridisko dokumentu redakcionālo noformējumu

· Ja nepieciešams, sniedz atzinumus par citu iestāžu izstrādātajiem tiesību aktiem

· Konsultē citu iestāžu darbiniekus dokumentu izstrādes jautājumos

· Koordinē par tiesību aktu redakcionālo noformēšanu atbildīgo personu sadarbību

· Piedalās terminoloģijas komisiju darbā augsta līmeņa eksperta statusā

IV

Vada un koordinē Ministru kabinetā iesniegto dokumentu rediģēšanas un koriģēšanas procesu, koordinē valsts pārvaldes institūciju un Saeimas Kancelejas sadarbību vienveidīgas juridiskās tehnikas normu piemērošanas jomāVeic III līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Izvērtē un nodrošina sarežģītu Ministru kabineta sēdēs izskatāmo tiesību aktu projektu un Ministru prezidenta rīkojumu projektu atbilstību valsts valodas normām un juridiskās tehnikas prasībām

· Izsaka ministriju un citu institūciju speciālistiem priekšlikumus par precizējumiem tiesību aktu projektu tekstā un nodrošina ministriju iesniegto tiesību aktu projektu galīgā teksta varianta redakcionālo noformēšanu valdības locekļiem parakstīšanai

· Koordinē valsts pārvaldes institūciju un Saeimas Kancelejas sadarbību tiesību aktu projektu redakcionālās noformēšanas jomā

10. Ekspertīze

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir visu veidu ekspertīžu veikšana

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Sniedz tehnisku atbalstu noteiktu analīžu veikšanai, uztur kārtībā tehniku un laboratoriju· Eksperta uzdevumā veic vienkāršas analīzes vai mērījumus

· Sagatavo materiālus un aparatūru analīzēm

· Pārrauga analīžu un mērījumu procedūras, fiksē rezultātus

· Uztur kārtībā aparatūru un darba vietu

II

Veic noteikta veida analīzes atbilstoši ekspertīzes prasībām· Veic noteikta veida analīzes saskaņā ar iegūto kvalifikāciju

· Piedalās komisiju un kompleksajās ekspertīzēs

· Noformē analītiskos pētījumus apliecinošus dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

· Veido darbam nepieciešamās datubāzes un kolekcijas

III

Veic ekspertīzes noteiktā specialitātē· Patstāvīgi veic ekspertīzes noteiktā specialitātē saskaņā ar iegūto eksperta kvalifikāciju

· Noformē eksperta atzinumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

· Atbilstoši kompetencei sniedz rakstiskas un mutiskas konsultācijas

· Piedalās nacionālajos un starptautiskajos semināros (konferencēs, darba grupās) atbilstoši specialitātei

· Piedalās komisiju un kompleksajās ekspertīzēs

· Veido darbam nepieciešamās datubāzes un kolekcijas

· Var pieņemt galīgo lēmumu ekspertīzes jautājumos

· Var vadīt darba grupu vai mazu struktūrvienību

IV

Veic ekspertīzes vairākās specialitātēs un/vai īpaši sarežģītās lietās. Nepieciešams liels darba stāžs un/vai zinātniskais grāds· Veic ekspertīzes vairākās specialitātēs saskaņā ar iegūto kvalifikāciju

· Veic koordinējošā eksperta funkcijas un organizē komisiju un komplekso ekspertīžu darbu

· Veic sarežģītas un liela apjoma ekspertīzes

· Veic metodisko darbu ar ekspertīzes noteicējiem

· Seko metodoloģijas attīstībai specialitātē, ievieš jaunas metodes un tehniskos līdzekļus

· Piedalās iestādes normatīvo aktu, metožu un metodiku izstrādē

· Sniedz rakstiskas un mutiskas konsultācijas atbilstoši kompetencei

· Piedalās nacionālajos un starptautiskajos semināros (konferencēs, darba grupās) specialitātē

· Veido darbam nepieciešamās datubāzes un kolekcijas

· Var pieņemt galīgo lēmumu ekspertīzes jautājumos

· Var vadīt darba grupu vai vidēju struktūrvienību

· Organizē ekspertīžu veikšanu struktūrvienībā

· Kontrolē ekspertīžu kvalitāti un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

V

Vada ekspertu darbu noteiktā jomā (piemēram, tehniskās ekspertīzes)Veic IV līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Veic struktūrvienību kompetencē esošo ekspertīžu metodisko vadību

· Izstrādā struktūrvienības attīstības stratēģiju un attīstībai nepieciešamo pasākumu projektus

· Izstrādā ekspertīzes standartus un metodiskos materiālus valsts līmenī

· Vada lielu struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības

11. Finanšu administrēšana
11.1. Finanšu tirgi/Finanšu resursu vadība
Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar vērtspapīru un valūtas operācijām, lai nodrošinātu finanšu resursus valsts budžeta izdevumiem un brīvo finanšu līdzekļu izvietošanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Sniedz atbalstu finanšu operāciju veikšanā· Reģistrē ikdienas finanšu darījumus uzskaites sistēmā

· Piedalās informācijas sagatavošanā, lai veicinātu finanšu resursu piesaistīšanu un naudas plūsmas plānu sastādīšanu

· Piedalās dokumentācijas sagatavošanā valsts vērtspapīru emisijai

· Nodrošina valsts vērtspapīru iekļaušanu biržas sarakstos

· Sagatavo pārskatus un ziņojumus par darījumiem

II

Plāno un veic finanšu operācijas· Piedalās ikgadējā resursu piesaistīšanas plāna izstrādāšanā

· Nodrošina valsts vērtspapīru emisiju saskaņā ar apstiprināto plānu

· Analizē iekšzemes un ārējā finanšu un kapitāla tirgū notiekošos procesus un tos ietekmējošos faktorus

· Analizē valsts iekšējā un ārējā parāda vadības efektivitāti un sniedz priekšlikumus tās uzlabošanai

· Veic tādu finanšu instrumentu novērtēšanu un izdevīguma analīzi, kas nepieciešami, lai samazinātu finanšu tirgus, valūtas apmaiņas kursu un procentu likmju risku

· Saskaņo ikdienas finanšu operāciju un līgumu nosacījumus ar darījumu partneriem

III

Organizē un pārrauga finanšu operāciju veikšanu· Apstiprina informācijas vadības sistēmā reģistrētos ikdienas finanšu darījumus

· Organizē finanšu resursu vadību saskaņā ar naudas plūsmas plāniem

· Kontrolē valsts budžeta līdzekļu likviditāti un resursu pieejamību

· Analizē valsts vērtspapīru izvietošanas mehānismu efektivitāti un sniedz priekšlikumus tās pilnveidošanai

· Analizē citu valstu pieredzi finanšu vadības nosacījumu piemērošanā, nodrošina to ieviešanu atbilstoši valsts parāda vadības stratēģijai 

· Sagatavo un pilnveido aizņēmumu un finanšu resursu izvietošanas līgumus, sadarbojas ar darījumu partneriem kontu apkalpošanas līgumu noslēgšanai un jaunu finanšu vadības produktu ieviešanai

IV

Vada finanšu resursu struktūrvienību· Plāno, organizē un vada struktūrvienības darbu

· Sagatavo lēmumus par darījumiem finanšu tirgū

· Organizē un kontrolē ikdienas naudas vadību, brīvo finanšu resursu izvietošanu

· Nodrošina nepieciešamo likviditāti valsts budžeta izpildei un valsts parāda vadībai

· Sagatavo lēmumus par līdzekļu piesaistīšanas veidiem, apjomiem, valūtām, aizņēmumu termiņiem un procentu likmēm

· Organizē un vada valsts parāda pārfinansēšanu un budžeta deficīta finansēšanu

11.2. Kreditēšana

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar aizdevumu izsniegšanu pašvaldībām, valsts speciālajiem budžetiem, valsts un pašvaldību uzņēmumiem, sniedz atzinumus par aizdevumu lietderību, kā arī organizē valsts galvojumu izsniegšanas procesu, nodrošina finanšu ziedojumu un dāvinājumu saņemšanu un aktuālas informācijas pieejamību par valsts budžeta aizdevumu un valsts vārdā sniegto galvojumu finansiālo saistību izpildi un veiktajām darbībām kavēto maksājumu un bezcerīgo aizdevumu atgūšanas procesā

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Izsniedz aizdevumus un galvojumus· Izvērtē projektu finansēšanas shēmas un sniedz priekšlikumus par atbilstošāko finanšu resursu piesaisti

· Izstrādā valsts budžeta aizdevumu līgumu projektus un saskaņo tos ar aizņēmējiem

· Apkopo un analizē informāciju par aizdevumu saistību izpildi

· Nodrošina valsts budžetā paredzēto valsts galvojumu izsniegšanu

· Reģistrē finanšu darījumus vadības sistēmā

· Piedalās informācijas sagatavošanā, kas nepieciešama finansēšanas un naudas plūsmas plānu sastādīšanai

· Piedalās ārvalstu finanšu palīdzības un valsts investīciju programmas finansēto projektu finansēšanas organizēšanā

· Nodrošina atbalsta funkcijas Eiropas Savienības politikas instrumentu maksājumu iestādes darbībai

II

Organizē un pārrauga kreditēšanas procesus· Nodrošina iestādes kredītportfeļa uzraudzību un vadības principu izstrādi

· Izvērtē projektu finansēšanas shēmas un specifiku

· Gatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas reglamentē valsts budžeta aizdevumu izsniegšanas un valsts galvojumu sniegšanas procesu

· Organizē valsts budžetā paredzēto valsts galvojumu izsniegšanas procesu

· Var pārraudzīt vai koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot struktūrvienības vadītāju

· Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

III

Vada kreditēšanas struktūrvienību· Plāno, organizē un vada struktūrvienības darbu

· Nodrošina Valsts kases kredītportfeļa vadības principu izstrādi valsts parāda vadības stratēģijai

· Organizē Valsts investīciju programmas, ārvalstu finanšu palīdzības un citu finansēto programmu projektu savlaicīgu un saskaņotu finansēšanu

· Atbilstoši struktūrvienības kompetencei piedalās aizņemšanās procesa organizēšanā no starptautiskajām finanšu institūcijām, nodrošinot finansējumu konkrētu projektu īstenošanai

· Nodrošina atbalstošās funkcijas Eiropas Savienības politikas instrumentu maksājumu iestādes darbībai

· Nodrošina kvalitatīvu departamenta komunikācijas procesu ar iekšējiem un ārējiem klientiem

11.3. Risku vadība (finanšu riski)

Apakš­saimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar valsts parāda portfeļa un aktīvu portfeļa finanšu risku vadību, kā arī to iestāžu un komercsabiedrību finansiālā stāvokļa un aizdevumu atmaksas iespēju izvērtēšanu, kuri pretendē uz valsts galvojumiem vai valsts aizdevumiem
Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic finanšu risku novērtēšanu· Veic to projektu finansiālo novērtēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no valsts galvotiem kredītiem

· Veic iestāžu un komercsabiedrību finansiālā stāvokļa un aizdevumu atmaksas iespējamības izvērtēšanu

· Kontrolē darījumu partneru limitu ievērošanu uz laiku brīvo valsts budžeta līdzekļu vadības ietvaros

· Organizē auditu uzņēmumos, kuri saņēmuši valsts aizņēmumus vai valsts galvotus aizņēmumus, izvērtē un apkopo auditoru atzinumus

· Veic valsts parāda portfeļa analīzi atbilstoši valsts parāda vadības stratēģijā noteiktajiem rādītājiem

II

Veic finanšu risku novērtēšanu sarežģītos gadījumos, kas prasa padziļinātas zināšanas un plašu pieredzi· Veic I līmenim noteiktos pienākumus sarežģītos gadījumos

· Izstrādā priekšlikumus valsts parāda portfeļa un aktīvu portfeļa vadības efektivitātes uzlabošanai

· Var pārraudzīt vai koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot struktūrvienības vadītāju

· Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

III

Vada finanšu risku vadības struktūrvienību· Vada struktūrvienības darbu

· Plāno un īsteno finanšu risku mazinošos pasākumus valsts budžeta līdzekļu vadības ietvaros

· Izstrādā un aktualizē valsts parāda portfeļa un aktīvu portfeļa finanšu risku vadības politiku

· Sagatavo ziņojumus iestādes vadībai par esošajiem un potenciālajiem valsts parāda portfeļa riskiem

· Uzrauga un prognozē finanšu un kapitāla tirgus izmaiņas, sniedz ziņojumus iestādes vadībai

11.4. Valsts budžeta norēķini

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina valsts budžeta, valsts parāda un aktīvu vadības ietvaros noslēgto finanšu darījumu uzskaiti un norēķinus

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Veic vienkāršus, standartizētus uzdevumus budžeta kases izpildes jomā· Ievada budžeta iestāžu un citu institūciju iesniegtos maksājumu uzdevumus datubāzē

· Veic maksājumu uzdevumu pārbaudi attiecībā pret datubāzē ievadīto informāciju

· Kārto maksājumu uzdevumus saskaņā ar lietu nomenklatūru

I B

Veic sarežģītus un nestandarta uzdevumus budžeta kases izpildes jomā· Veic I A līmenim noteiktos pienākumus valsts budžeta kases izpildes jomā

· Veic budžeta iestāžu un citu institūciju iesniegto maksājumu dokumentu izpildi, kontrolējot valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu saskaņā ar apstiprinātajiem finansēšanas plāniem

· Veic valsts pārvaldes iestāžu kases ieņēmumu un izdevumu analītisko uzskaiti

· Sniedz konsultācijas budžeta iestādēm un citām institūcijām budžeta izpildes un uzskaites jomā

II A

Veic sarežģītus un nestandarta uzdevumus budžeta kases izpildes jomā· Veic budžeta iestāžu un citu institūciju iesniegto maksājumu dokumentu izpildi, kontrolējot valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu saskaņā ar apstiprinātajiem finansēšanas plāniem

· Veic valsts pārvaldes iestāžu kases ieņēmumu un izdevumu analītisko uzskaiti

· Sniedz konsultācijas budžeta iestādēm un citām institūcijām budžeta izpildes un uzskaites jomā

· Var pārraudzīt vai koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot mazas struktūrvienības vadītāju

II B

Veic sarežģītus un nestandarta uzdevumus norēķinu jomā· Veic valsts budžeta ieņēmumu uzskaiti un sadali

· Veic finanšu darījumu nosacījumu pārbaudi, uzskaiti un maksājumu sagatavošanu

· Pārbauda aizņēmumu pieteikumus starptautiskām finanšu institūcijām

· Veic valsts budžeta aizdevumu un dāvinājuma līdzekļu izmaksas

· Nodrošina valsts parāda apkalpošanas maksājumu uzskaiti

III A

Vada, pārrauga un koordinē norēķinu centru struktūrvienības darbu· Var pārraudzīt vai koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot lielas struktūrvienības vadītāju, vai vada mazu struktūrvienību

· Organizē budžeta iestāžu un citu institūciju iesniegto maksājumu dokumentu izpildi, kontrolējot valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu saskaņā ar apstiprinātajiem finansēšanas plāniem

· Veic valsts pārvaldes iestāžu kases ieņēmumu un izdevumu analītisko uzskaiti

· Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

III B

Veic saistību uzskaiti un maksājumu pārbaudi· Veic pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda līdzekļu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa uzskaiti un sadali

· Veic valsts budžeta aizdevumu un galvojumu saistību uzskaiti

· Gatavo un nosūta rēķinus aizņēmējiem

· Gatavo informāciju par aizņēmēju kredītsaistību izpildi

· Veic valsts parāda saistību uzskaiti un saistību izpildi

· Veic nepieciešamās darbības, lai atgūtu nepareizi ieskaitītu/nosūtītu naudu

· Veic Eiropas Savienības politiku instrumentu/ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu dokumentu pārbaudi, saistību uzskaiti un atmaksu

· Nodrošina informācijas apmaiņu ar bankām un citām kredītiestādēm

IV A

Vada norēķinu centru struktūrvienības darbu· Vada lielu struktūrvienību

· Nodrošina valsts budžeta kases izpildes procesu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību

· Nodrošina kārtējā saimnieciskā gada likumā par valsts budžetu apstiprinātās apropriācijas un asignējumu izpildi, organizējot budžeta iestāžu un citu institūciju maksājumu dokumentu samaksu

· Organizē valsts pārvaldes iestāžu kases ieņēmumu un izdevumu analītisko uzskaiti

IV B

Vada norēķinu struktūrvienības darbu· Vada struktūrvienības darbu

· Kontrolē norēķinu reģistrāciju un grāmatojumus

· Ikdienā pārbauda struktūrvienības pārziņā esošos kontus un kontu atlikumu uzskaiti

· Pārbauda datu salīdzināšanas izziņas vai aktus ar darījumu partneriem, pašvaldībām un valsts budžeta iestādēm

· Organizē un kontrolē valsts galvojumu saistību uzskaiti, uzrauga saistību izpildi

· Organizē pieprasījumu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai un saņemto līdzekļu uzskaiti

V

Vada vairāku norēķinu struktūrvienību darbu· Vada vairāku struktūrvienību darbu

· Organizē un kontrolē norēķinu veikšanu

· Pilnveido norēķinu procedūras

· Organizē un kontrolē ar valsts parādu un aktīvu vadību saistīto finanšu darījumu uzskaiti un norēķinus

· Organizē un kontrolē valsts ieņēmumu un izdevumu plūsmu uzskaiti un grāmatojumu atbilstību

· Sagatavo valsts budžeta finanšu bilances

12. Finanšu analīze un vadība
12.1. Finanšu analīze un vadība iestādēs un/vai nozaru ministrijās
Apakšsaimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestādes un/vai nozares, un/vai starpnozaru finanšu rādītāju analīzi, budžeta sastādīšanu un tā izpildes kontroli, kā arī finanšu funkcijas vadību dažādos līmeņos

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic iestādes finanšu ekonomista/finanšu plānotāja funkcijas· Analizē ekonomiskos un finanšu rādītājus dažādos griezumos

· Sastāda finanšu prognozes un pārskatus

· Piedalās iestādes budžeta sastādīšanā

II A

Veic iestādes finanšu analītiķa funkcijas· Analizē ekonomiskos un finanšu rādītājus dažādos griezumos

· Izstrādā un ievieš ekonomisko un finanšu rādītāju novērtēšanas metodes

· Analizē finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību plānam

· Izvērtē papildu finanšu līdzekļu pieprasījumus

· Piedalās budžeta sastādīšanā un tā izpildes kontrolē

· Var pārraudzīt citu speciālistu darbu

II B

Veic finanšu analītiķa funkcijas nozares ministrijā· Veic II A līmenim noteiktos pienākumus nozares ministrijā, koordinē šo pienākumu izpildi ministrijas padotības iestādēs

· Sagatavo pārskatus par budžeta izpildi

· Izvērtē ministrijas padotības iestāžu sagatavotos budžeta projektus

· Sagatavo priekšlikumus par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu

· Veic politikas ietekmes un tiesību aktu projektu finanšu analīzi

· No finanšu viedokļa izvērtē un saskaņo ministrijas vai tās padotībā esošo iestāžu iesniegtos rīcībpolitikas priekšlikumus un tiesību aktu projektus

II C

Veic finanšu analītiķa funkcijas. Specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos, dziļi pārzina vairākas apakšnozaresVeic II A un II B līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Dziļi pārzina vairākus apakšnozares darbības virzienus

· Aizvieto vidējas, lielas un ļoti lielas struktūrvienības vadītāju

III A

Vada finanšu analīzes/
plānošanas struktūrvienību vienas iestādes ietvaros
· Pārrauga un vada finanšu plānošanas, prognozēšanas un analīzes procesus iestādē

· Vada budžeta sastādīšanas procesu iestādē

· Kontrolē budžeta izpildi – finanšu līdzekļu sadali un izlietojumu

· Izstrādā un ievieš finanšu kontroles metodes

· Vada struktūrvienības darbu

III B

Vada finanšu analīzes/plānošanas struktūrvienību nozares ministrijā· Veic III A līmenim noteiktos pienākumus nozares ministrijā, koordinē šo pienākumu izpildi ministrijas padotības iestādēs

· Konsultē ministrijas padotības iestādes finanšu analīzes un plānošanas jautājumos

IV A

Vada finanšu analīzes un finanšu plānošanas vai grāmatvedības procesus iestādē· Izstrādā grāmatvedības un finanšu procedūras un normatīvos aktus, kas ir saistīti ar iestādes (vai ar citu tās pašas nozares iestāžu) finansiālo darbību

· Vada budžeta sagatavošanu un kontrolē tā izpildi

· Izstrādā un ievieš pārskatu sistēmu un nodrošina pārskatu precizitāti

· Nodrošina gada pārskata sagatavošanu

· Konsultē struktūrvienību vadītājus finanšu jautājumos

· Kontrolē naudas plūsmu

· Vada struktūrvienības darbu

IV BVada finanšu analīzes un finanšu plānošanas un/vai grāmatvedības procesus ļoti lielā iestādē· Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus ļoti lielā iestādē

· Vada iestādes pārskatu par budžeta līdzekļu izlietojumu un finansiālo stāvokli sagatavošanu

· Vada struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības

· Sagatavo finansēšanas plānus un tāmes, to projektus un grozījumus saistībā ar valsts budžeta finansējuma, Eiropas Savienības struktūrfondu un citiem projektiem

· Konsultē iestādes struktūrvienības par projektu finansējumu plānošanu

· Analizē finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību plānam

· Piedalās budžeta sastādīšanā un tā izpildes kontrolē

V

Vada finanšu plānošanu ministrijā vai īpaši lielā iestādē un tās padotības iestādēs· Vada budžeta sagatavošanu un kontrolē tā izpildi

· Veic iestādes finanšu analīzi un vadību

· Sniedz metodoloģiskus norādījumus iestādes un tās struktūrvienību finanšu rādītāju analīzes un finanšu ilgtermiņa prognozes nodrošināšanā

· Konsultē ministrijas un tās padotībā esošās iestādes par rīcībpolitikas dokumentu finanšu sadaļas sagatavošanu

· Vada nozares pārskatu sagatavošanu par budžeta līdzekļu izlietojumu un nozares finansiālo stāvokli

· Veic patstāvīgu iestādes un tās struktūrvienību finanšu risku uzraudzību, izvērtēšanu, izstrādā priekšlikumu finanšu risku novēršanai un konsultē struktūrvienību vadītājus saistībā ar finanšu risku novēršanu

· Sagatavo lēmumus par iestādes brīvo finanšu resursu izmantošanu darījumiem finanšu tirgos

· Organizē un kontrolē ikdienas naudas vadību, brīvo finanšu resursu izvietošanu

· Var vadīt lielus investīciju projektus

12.2. Valsts fiskālās politikas plānošana un izpilde

Apakšsaimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar valsts fiskālās politikas, valsts nodokļu politikas, valsts budžeta politikas, sabiedriskā sektora atlīdzības politikas plānošanu un izstrādi, valsts budžeta plānošanas un izpildes metodoloģijas izstrādi, iestādes un/vai nozares, un/vai starpnozaru finanšu rādītāju analīzi, valsts budžeta sagatavošanu un tā izpildes kontroli, kā arī finanšu funkcijas vadību dažādos līmeņos Finanšu ministrijā/Valsts kasē

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic finanšu ekonomista/finanšu plānotāja funkcijas· Analizē ekonomiskos un valsts budžeta  rādītājus dažādos griezumos

· Sastāda finanšu prognozes un pārskatus

· Piedalās valsts budžeta sastādīšanā un izpildes izvērtēšanā

· Apkopo un aktualizē informāciju datubāzēs

II

Veic finanšu analītiķa funkcijas, izstrādā normatīvo aktu projektus, piedalās valsts budžeta projekta sastādīšanā

· Analizē ekonomiskos un finanšu rādītājus dažādos griezumos un finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību plānam

· Izvērtē iesniegtos papildu finanšu līdzekļu pieprasījumus

· Piedalās valsts budžeta sastādīšanā, izpildes izvērtēšanā un  izpildes kontrolē

· Apzina, apkopo un analizē informāciju datubāzēs

· Sagatavo regulārus ziņojumus, pamatojoties uz datu analīzi, un pārskatus par valsts budžeta izpildi

· Izstrādā normatīvo aktu projektus valsts fiskālās politikas, budžeta politikas, budžeta plānošanas un izpildes metodoloģijas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas jomās

· Veic aprēķinus par finansiālo ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem

· Var pārraudzīt citu speciālistu darbu

· Veic politikas ietekmes un tiesību aktu projektu  finanšu analīzi

· No valsts fiskālās politikas, budžeta politikas, budžeta plānošanas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas viedokļa izvērtē un saskaņo nozaru ministriju iesniegtos priekšlikumus

· Izvērtē nozaru ministriju sagatavotos un pašvaldību pieņemtos budžetus un uzrauga to izpildi

· Izstrādā un ievieš ekonomisko un finanšu rādītāju novērtēšanas metodes, kā arī finanšu pārskatus un ar tiem saistīto metodoloģiju

· Sagatavo valsts budžeta un valsts parāda saistību izpildes nodrošināšanai, kā arī finanšu resursu vadībai nepieciešamās prognozes, seko to izpildei

· Kontrolē valsts budžeta finansētu institūciju sagatavotos finansēšanas plānus un piešķir asignējumus

· Atver un slēdz iestāžu un organizāciju kontus

III

Veic finanšu analītiķa funkcijas, izstrādā normatīvo aktu projektus, piedalās valsts budžeta projekta sastādīšanā. Specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos, dziļi pārzina vairākas apakšnozares, strādā ar īpaši sarežģītiem jautājumiemVeic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Dziļi pārzina vairākus apakšnozares darbības virzienus

· Veic jaunāko speciālistu apmācību un konsultēšanu

· Var koordinēt iepriekšējā līmeņa  speciālistu darbu

· Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

IV

Vada fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas  plānošanas un izstrādes struktūrvienību vai procesu· Vada struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Pārrauga un vada valsts fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas plānošanas un izstrādes procesus

· Kontrolē valsts budžeta izpildi – finanšu līdzekļu sadali un izlietojumu

· Izstrādā un ievieš finanšu kontroles metodes

· Koordinē un organizē valsts fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas pilnveidošanu

· Konsultē ministrijas, pašvaldības un citas institūcijas (personas) valsts fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas jautājumos

· Vada valsts budžeta un tā izpildes kopsavilkuma sagatavošanas procesu

· Vada valsts un pašvaldību budžeta izpildes analīzes un uzraudzības procesu

· Organizē un veic valsts un pašvaldību budžeta izpildes analīzi un pārskatu sagatavošanu

· Veic politikas ietekmes finanšu analīzi

· Sniedz metodoloģiskus norādījumus ministrijām un to padotības iestādēm valsts budžeta plānošanas, izpildes un pārskatu sagatavošanas jomā

· Vada valsts finansiālo saistību izpildes nodrošināšanai, kā arī finanšu resursu vadībai nepieciešamo prognožu sagatavošanas procesu

· Analizē makroekonomiskos un valsts budžeta izpildes rādītājus un tendences, novērtē to ietekmi uz kopējo finansēšanas nepieciešamību

· Novērtē kopējo finansēšanas nepieciešamību un finansējuma pietiekamību valsts finansiālo saistību izpildes nodrošināšanai

· Gatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas reglamentē asignējumu piešķiršanas un izpildes procesu

· Uzrauga un nodrošina valsts budžeta plānošanu un izpildi kopumā

· Sagatavo likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam (vai atsevišķas tā sadaļas), tā paskaidrojumus

· Pārstāv viedokli Saeimas komisiju sēdēs, Ministru kabineta sēdēs, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdēs, nevalstisko organizāciju sēdēs

· Sadarbojas ar starptautiskajām institūcijām (piemēram, Starptautisko Valūtas fondu, Eiropas Komisiju, Pasaules Banku) fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas jomā

· Gatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas reglamentē Valsts budžeta plānošanas, izpildes un pārskatu sagatavošanas jomu

V

Vada vairākas struktūrvienības fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas jomā

· Vada valsts budžeta sastādīšanas procesu kopumā

· Vada fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas izstrādi un ieviešanu valstī

VI

Vada un kontrolē fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskajā sektorā strādājošo atlīdzības politikas  plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu

· Analizē situāciju valstī fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskajā sektorā strādājošo atlīdzības politikas jomā, identificē jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību attiecīgās politikas plānošanas un izstrādes procesā

· Vada attiecīgās politikas attīstības stratēģijas plānošanu

· Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai par attiecīgās politikas izstrādes jautājumiem

· Sadarbojas ar starptautiskajām institūcijām (piemēram, Starptautisko Valūtas fondu, Eiropas Komisiju, Pasaules Banku) fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas jomā

· Pārstāv valsti darba grupās Eiropas Savienības institūcijās

· Var aizvietot iestādes vadītāju

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji strādā fizisku darbu (strādnieku darbu), piemēram, apkopēji, sētnieki, garderobisti, kurinātāji, apstādījumu speciālisti, sanitārtehniķi, elektriķi

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Uzkopj telpas. Veic vienkāršus standarta darbus. Nepieciešamās zināšanas un iemaņas iespējams apgūt dažu dienu laikā. Darbs pilnībā tiek uzraudzīts· Uzkopj un uztur kārtībā iestādes pārziņā esošās telpas un teritoriju

· Veic vienkāršus labošanas un remonta darbus

· Veic vienkāršus standarta darbus (piemēram, materiālu sagatavošana apstrādei, darba instrumentu apkope, materiālu iekraušana un izkraušana)

· Darbs neietver sarežģītas tehnikas izmantošanu

I B

Kontrolē personu iekļūšanu iestādē. Pienākumus iespējams veikt bez speciālas izglītības· Kontrolē personu iekļūšanu iestādē un izkļūšanu no tās

· Rūpējas par kārtību iestādē un tās teritorijā

II

Veic darbus, kas sastāv no vairākām secīgām operācijām, kuru veikšanai nepieciešama koordinēšana, kā arī izpratne par darba procesu· Kontrolē darba ātrumu un rezultāta kvalitāti

· Veic izmaiņas iekārtu operācijās atbilstoši temperatūrai, spiedienam, ātrumam un izejmateriāliem

· Var strādāt ar mašīnām un iekārtām, kuru darbināšanai nav nepieciešama speciālā izglītība

III

Veic vienkāršus standarta darbus. Darbam nepieciešama speciālā profesionālā izglītība (piemēram, tehnikums, arodvidusskola)· Strādā ar iekārtām, regulē un apkopj tās

· Strādā saskaņā ar precīzām instrukcijām

· Pārzina un ievēro tehnoloģisko procesu

· Izvēlas atbilstošos materiālus, izejvielas un darbarīkus

IV

Veic sarežģītākus darbus. Papildus profesionālajai izglītībai nepie­ciešamas papildu mācības· Strādā ar sarežģītām iekārtām vai produktiem

· Prot noteikt iekārtas vai aprīkojuma bojājumu vietu un cēloni, kā arī novērst to

· Strādā saskaņā ar vispārīgām instrukcijām

V

Strādā saskaņā ar vispārīgiem pro­cesu aprakstiem. Var vadīt citus strādniekus· Strādā saskaņā ar vispārīgiem procesu aprakstiem

· Patstāvīgi izvēlas metodes un tehnoloģijas noteiktu galaproduktu izveidei vai rezultāta sasniegšanai

· Var uzraudzīt un vadīt padotos

VI

Veic sarežģītus, kvalificētus darbus, kas prasa ilgstošu pieredzi· Strādā ar tehnisko dokumentāciju, rasēju­miem, objektu plāniem, jāpārzina materiāls

· Darba veikšanai izmanto sarežģītas un bīstamas iekārtas

· Darbu ietekmē dažādi augsta riska faktori (piemēram, paaugstināts trokšņu līmenis, darbs nemainīgā stāvoklī, metināšanas aerosoli)

· Strādā avārijas darbos

· Nepieciešama pastāvīga resertifikācija

· Darbs kanalizācijas šahtās, akās, pārsūknēšanas stacijās un siltuma mezglos

· Nepieciešama paaugstināta uzmanība ar karstām virsmām

VII

Veic darbu paaugstināta riska apstākļos. Darbam nepieciešama papildu darba drošības apmācība· Patstāvīgi uzstāda, regulē sarežģītas nestandarta iekārtas, veicot darbu bīstamos apstākļos

· Izmanto zināšanas par drošiem darba paņēmieniem darba procesā

· Nepieciešama profesionāla sagatavotība un ilgstoša pieredze

14. Grāmatvedība

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina ar iestādes (vai ar citu nozares iestāžu) darbību saistīto izdevumu un ieņēmumu uzskaiti un iegrāmatošanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Gatavo un reģistrē grāmatvedības dokumentus atbilstoši instrukcijām· Apstrādā maksājumu uzdevumus

· Uztur kārtībā attiecīgo dokumentāciju (reģistrē, noformē, sagatavo)

· Darbu veic atbilstoši standarta procedūrām

II

Iegrāmato darījumus noteiktā grāmatvedības jomā, gatavo pārskatus un veic nepieciešamos aprēķinus· Iegrāmato darījumus noteiktā grāmatvedības jomā un veic nepieciešamos aprēķinus (piemēram, pamatlīdzekļu nolietojums, darbinieku algas, nodokļi, ienākošie vai izejošie rēķini)

· Regulāri gatavo pārskatus iestādes vajadzībām un citām institūcijām

· Veic maksājumus saskaņā ar noteikto procedūru

· Var piedalīties gada un ceturkšņa pārskatu sagatavošanā

· Var piedalīties budžeta sastādīšanā un tā izpildes kontrolē

· Var veikt naudas līdzekļu plūsmas un grāmatvedības kontroli, kā arī konsultēt šajos jautājumos citas struktūrvienības un ministrijas padotības iestādes

· Var konsultēt jautājumos par vienotas grāmatvedības politikas ieviešanu nozarē

III A

Gatavo pārskatus vairākās grāmatvedības jomās, veic tiem nepieciešamos aprēķinus, piedalās gada un ceturkšņa pārskatu sastādīšanā· Gatavo pārskatus iestādes vajadzībām un citām institūcijām

· Veic nepieciešamos aprēķinus (piemēram, aprēķina pamatlīdzekļu nolietojumu, darbinieku algas, nodokļus)

· Piedalās gada un ceturkšņa pārskatu sagatavošanā

· Var piedalīties budžeta sastādīšanā un tā izpildes kontrolē

· Var analizēt finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību plānam

· Var būt atbildīgs par mazas struktūrvienības darbu un koordinēt, vadīt padotos

· Var veikt pilnu grāmatvedības uzskaiti mazā iestādē

· Analizē finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību plānam

· Veic naudas līdzekļu plūsmas un grāmatvedības kontroli, kā arī konsultē šajos jautājumos citas struktūrvienības un ministrijas padotības iestādes

· Konsultē jautājumos par vienotas grāmatvedības politikas ieviešanu nozarē

· Var veikt inventarizāciju iestādē

· Var plānot budžetu un kontrolēt tā izpildi

III B

Veic grāmatveža funkcijas. Specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos, dziļi pārzina vairākas apakšnozaresVeic III A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Dziļi pārzina vairākus apakšnozares darbības virzienus

· Aizvieto vidējas, lielas un ļoti lielas struktūrvienības vadītāju

IV

Vada iestādes grāmatvedības funkciju, ir atbildīgs par pārskatu sastādīšanu, analizē līdzekļu izlietojumu· Vada struktūrvienības darbu

· Nodrošina vadībai iesniedzamo pārskatu precizitāti un savlaicīgu sagatavošanu

· Atbild par gada un ceturkšņa pārskatu sastādīšanu

· Analizē līdzekļu izlietojumu

· Organizē inventarizācijas un analizē to rezultātus

· Nodrošina starptautisko projektu grāmatvedību

V A

Vada ļoti lielas iestādes grāmatvedības funkciju· Veic IV līmenim noteiktos pienākumus ļoti lielā iestādē

V B

Nodrošina grāmatvedības funkciju ministrijā vai īpaši lielā iestādē un tās padotības iestādēs· Izstrādā un ievieš iestādes grāmatvedības politiku

· Atbild par nozares grāmatvedības uzskaites kārtošanu atbilstoši regulējošiem normatīviem aktiem

· Izstrādā un ievieš grāmatvedības procedūras

· Organizē ikgadējās pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra un materiālu inventarizācijas un analizē to rezultātus

· Ir atbildīgs par un nodrošina visu regulāro pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu, tai skaitā pārbauda un pieņem padotības iestāžu ceturkšņa un gada pārskatus

· Nodrošina starptautisko projektu grāmatvedības uzskaiti, veic darījumus ārzemju valūtā

· Izstrādā normatīvos aktus

· Administrē grāmatvedības uzskaites sistēmas programmu

15. Iekšējais audits

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir iekšējā audita veikšana un iekšējo un ārējo auditu, un Valsts kontroles revīziju ieteikumu ieviešanas uzraudzības nodrošināšana

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz amatpersonai, kas veic iekšējo auditu· Palīdz veikt iekšējo auditu

· Palīdz sagatavot nepieciešamos dokumentus audita veikšanai

· Veic vienkāršus, tehniskus uzdevumus pēc iekšējā audita veicēja norādījumiem

II

Veic iekšējo auditu vairākās iestādes darbības jomās bez dziļākas specializācijas vienā jomā· Veic iekšējo auditu vairākās iestādes darbības jomās vai par vairākām funkcijām vai procesiem

· Apkopo audita rezultātus ziņojumā

· Izsaka priekšlikumus procesu un sistēmu darbības uzlabošanai

· Veic audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību

· Var piedalīties iekšējā audita darba plānošanā

· Var piedalīties audita procedūru izstrādē

· Var sniegt konsultācijas

III

Veic auditu vairākās iestādes darbības jomās vai par vairākām funkcijām vai procesiem, kā arī padziļināti specializējas vienā audita jomā. Vada vairākus iekšējos auditorus· Patstāvīgi veic auditu, sniedz konsultācijas un sagatavo audita ziņojumus

· Vada auditu norisi un nodrošina iekšējā audita izpildes un darba kvalitātes uzraudzību visos iekšējā audita posmos

· Izsaka ieteikumus procesu un sistēmu darbības uzlabošanai

· Piedalās iekšējā audita darba plānu un pārskatu sagatavošanā

· Izstrādā audita procedūras

· Apmāca jaunākos darbiniekus

IV

Vada mazu vai vidēju iekšējā audita struktūrvienību· Nodrošina iekšējā audita izpildes un darba kvalitātes uzraudzību visos iekšējā audita posmos

· Nodrošina iekšējā audita rezultātu ziņošanu vadībai

· Organizē konsultācijas vai palīdzības saņemšanu no ekspertiem vai konsultantiem, ja iekšējā audita struktūrvienības darbiniekiem trūkst nepieciešamās kompetences

· Nodrošina iekšējo un ārējo auditu ieteikumu uzraudzību

· Sagatavo iekšējā audita struktūrvienības darba plānus un pārskatus

· Nodrošina periodisku iekšējā audita struktūrvienības darba novērtējumu

· Atbild par iekšējā audita sistēmu ministrijā vai iestādē

· Metodiski vada ministrijas padotībā esošo iestāžu iekšējā audita struktūrvienības

· Sagatavo ziņojumu par iestādes iekšējā audita sistēmas darbību

· Var sniegt atzinumus par tiesību aktu projektiem

· Var vadīt padotības iestāžu iekšējā audita funkciju

V

Vada vairākas iekšējā audita struktūrvienības vai ministrijas un padotības iestāžu iekšējā audita funkciju· Vada vairākas iekšējā audita struktūrvienības vai vada lielu vai ļoti lielu iekšējā audita struktūrvienību un nodrošina to koordināciju un metodisko vadību

· Vada iekšējā audita struktūrvienību, kas nodrošina auditu padotībā esošajās iestādēs

· Nodrošina iekšējā audita izpildes un darba kvalitātes uzraudzību visos iekšējā audita posmos

· Nodrošina iekšējā audita rezultātu ziņošanu vadībai

· Atbild par iekšējā audita sistēmu ministrijā vai iestādē

· Organizē konsultācijas vai palīdzības saņemšanu no ekspertiem vai konsultantiem, ja iekšējā audita struktūrvienības darbiniekiem trūkst nepieciešamās kompetences

· Nodrošina iekšējā audita struktūrvienības darba plānu un pārskatu sagatavošanu

· Nodrošina periodisku iekšējā audita struktūrvienības darba kvalitātes novērtējumu

· Var izstrādāt iekšējā audita politiku un sniegt atzinumus par tiesību aktu projektiem

· Var sniegt atzinumus un novērtējumus ārējām institūcijām, pildot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto

16. Iestāžu drošība

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iekšējās drošības pasākumus iestādēs, kā arī nodarbojas ar šādu pasākumu plānošanu un organizēšanu. Minētā funkcija nav saistīta ar iestāžu apsardzi un uzraudzību

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Veic ar informācijas sistēmas drošību saistītos pienākumus iestādē

· Uztur informācijas sistēmu reģistru

· Veic informācijas sistēmu drošības risku analīzi un kontrolē drošības risku mazinošo pasākumu ieviešanu

· Piedalās ar informācijas sistēmu drošību saistīto normatīvo aktu izstrādē

· Uztur informācijas sistēmu nepārtrauktās darbības plānu

· Veic ar informācijas sistēmas drošību saistītās mācības

I B

Veic drošības pasākumus iestādē

· Veic personāla datu analīzi no iestādes drošības viedokļa. Ja nepieciešams, veic izmeklēšanu

· Veic pretpasākumus iestādes informācijas noplūdei

· Organizē darbinieku drošu uzturēšanos iestādes telpās un pārvietošanos ārpus tām

· Izglīto iestādes darbiniekus ar drošību saistītajos jautājumos

· Piedalās kā iestādes pārstāvis procesuālajās darbībās, kuras iestādē veic tiesībaizsardzības institūcijas

II A

Veic un uzrauga ar informācijas sistēmas drošību saistītos pasākumus iestādē· Klasificē informācijas sistēmas

· Veic informācijas sistēmu drošības risku analīzi un kontrolē drošības risku mazinošo pasākumu ieviešanu

· Izstrādā iestādes informācijas sistēmas drošības politiku

· Izstrādā un ievieš ar informācijas sistēmu drošību saistītos normatīvos aktus iestādē

· Izstrādā informācijas sistēmu nepārtrauktās darbības plānu

· Organizē ar informācijas sistēmas drošību saistītās mācības

· Var koordinēt iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu

· Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

II B

Vada iekšējās drošības struktūrvienību iestādē· Plāno un vada struktūrvienības darbu, vada iestādes drošības dienestu

· Nodrošina un atbild par darbiniekiem drošu darba vidi, kā arī finanšu līdzekļu un informācijas drošību

· Koordinē iestādes risku identificēšanu un informē vadību par iespējamiem apdraudējumiem, par drošības politikas ievērošanu iestādē un izmeklēšanas rezultātiem

· Izstrādā, analizē un organizē iestādes drošības stratēģiju un metodes, ievieš un kontrolē to izpildi, kā arī uzlabo tās

· Sadarbojas ar citu iestāžu drošības dienestiem un tiesībaizsardzības institūcijām, lai nodrošinātu iestādes drošību. Pārstāv iestādi visos ar drošību saistītajos jautājumos

· Sniedz padomus vadībai par drošības pasākumiem, to budžetu, nepieciešamo darbinieku apmācību, paplašinot darbinieku izpratni par kriminogēnajiem riskiem

17. Iestāžu procedūras

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestāžu procedūru un pakalpojumu attīstību un ieviešanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus uzdevumus iestāžu procedūru un pakalpojumu izstrādē un ieviešanā· Uztur un atjauno iestādes darbību reglamentējošo dokumentu/procedūru/
instrukciju informatīvo datubāzi

· Sistematizē apstiprinātos procesu aprakstus un normatīvos dokumentus

II

Veic visu veidu uzdevumus iestāžu procedūru un pakalpojumu izstrādē un ieviešanā· Veic koordinatora un metodiskā konsultanta funkcijas starp struktūrvienībām procedūru un procesu aprakstu izstrādē un pilnveidošanā

· Piedalās iestādes darbību reglamentējošo dokumentu/procedūru/instrukciju informatīvās datubāzes uzturēšanā

· Organizē pakalpojumu normatīvo dokumentu izstrādi

· Veic procedūru/procesu analīzi un optimizāciju, kontrolē to atbilstību normatīvajiem aktiem, iestādes nolikumam un citiem saistošiem dokumentiem

III

Vada iestāžu procedūru un pakalpojumu izstrādi un ieviešanu iestādē· Vada, plāno un kontrolē struktūrvienības darbu

· Veicina un koordinē pakalpojumu un procedūru attīstību/ieviešanu iestādē

· Vada un koordinē procedūru un pakalpojumu dokumentu izstrādi

· Piedalās procedūru un pakalpojumu pētījumos, analīzē, stratēģijas izstrādē un īstenošanā

· Veicina iestādes iekšējo mārketingu attiecībā uz procedūrām/pakalpojumu dokumentāciju

· Koordinē jaunu iestāžu produktu un procedūru izstrādāšanu un dokumentēšanu

18. Informācijas apkopošana un analīze
18.1. Arhīvu pakalpojumi
Apakš­saimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir valsts, pašvaldību un citu publisko tiesību juridisko personu arhīvu darba un dokumentu pārvaldības uzraudzība, dokumentu, datubāzu un citu informācijas avotu izvērtēšana, uzkrāšana, saglabāšana, sistematizēšana, uzziņu sistēmas veidošana, attīstība un pieejamības nodrošināšana, kā arī sistemātiska informācijas apkopošana un izziņu sniegšana fiziskām un juridiskām personām

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic ar dokumentu arhivēšanu un arhīvu uzturēšanu saistītus pienākumus iestādē· Novērtē dokumentus un nosaka, kuri dokumenti ir arhivējami

· Veido dokumentu uzglabāšanas sistēmu

· Apraksta dokumentus

· Strādājot iestādē, sadarbojas ar valsts arhīviem

· Reģistrē arhīva dokumentu izmantošanu

· Sagatavo un izsniedz izziņas iestādes darbiniekiem, pamatojoties uz arhīvā esošo informāciju

· Konsultē iestādes darbiniekus dokumentu arhivēšanas jomā

· Var uzraudzīt lietvežu darbu dokumentu arhivēšanas jomā

II

Veic ar dokumentu arhivēšanu un arhīvu uzturēšanu saistītus pienākumus, vada citus darbiniekus iestādē, kur arhivēšana nav pamatfunkcija, gatavo izziņas fiziskām un juridiskām personām.

Iestādē, kur arhivēšana nav pamatfunkcija, arhīva vadītājs, kas vada vairākus arhivārus, klasificējams šajā līmenī

· Sagatavo un izsniedz izziņas fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz arhīvā esošo informāciju

· Novērtē dokumentus un nosaka, kuri dokumenti ir arhivējami

· Pilnveido dokumentu uzglabāšanas sistēmu

· Apraksta dokumentus

· Reģistrē arhīva dokumentu izmantošanu

· Konsultē citu iestāžu darbiniekus dokumentu arhivēšanas jomā, var uzraudzīt citu iestāžu arhīvu darbu

III

Veic kvalificēta eksperta funkciju valsts, pašvaldības iestāžu un citu publisko tiesību juridisko personu arhīvu darba un dokumentu pārvaldības uzraudzības, dokumentu izvērtēšanas, aprakstīšanas, saglabāšanas un pieejamības jomās· Uzrauga valsts un pašvaldības iestāžu un citu publisko tiesību juridisko personu arhīvu un dokumentu pārvaldības darbu

· Patstāvīgi veic ekspertīzi dokumentu glabāšanas termiņu noteikšanai, aprakstīšanai

· Noformē ekspertu atzinumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

· Metodiski vada un uzrauga valsts un pašvaldības iestāžu un citu publisko tiesību juridisko personu dokumentu aprakstīšanas kārtību un kvalitāti

· Veido un attīsta arhīva dokumentu zinātnisko uzziņu sistēmu

· Nodrošina dokumentu preventīvo aizsardzību

· Izstrādā metodikas arhīvu darba jomā

· Veic arhīva informācijas apstrādi klientu interesēs, var izpildīt zinātniska rakstura pieprasījumus

IV A

Vada mazu struktūrvienību iestādē, kurā arhivēšana ir pamatfunkcija, un veic arhīvu nozares eksperta funkcijas. Šī līmeņa amatu pakļautībā var būt ne tikai arhīvisti, bet arī fondu glabātāji· Piedalās iestādes attīstības stratēģijas izstrādē un īstenošanā

· Izstrādā kārtējos darbības plānus, vada un atbild par vienu arhīva darba jomu

· Nosaka struktūrvienības attīstības pamatvirzienus dokumentu aprakstīšanas, saglabāšanas vai pieejamības jomā

· Pieņem pārvaldes lēmumus jautājumos par dokumentu izvērtēšanu, aprakstīšanu, saglabāšanu vai pieejamību

· Sagatavo normatīvo aktu un metodisko dokumentu projektus

· Veic arhīva darba un dokumentu pārvaldības speciālistu profesionālo apmācību

· Atbilstoši kompetencei sniedz konsultācijas arhīva klientiem un sadarbības partneriem un organizē arhīva informācijas apstrādi klientu interesēs

IV B

Vada vidēju vai lielu struktūrvienību iestādē, kurā arhivēšana ir pamatfunkcija, un veic arhīvu nozares eksperta funkcijas. Šī līmeņa amata pakļautībā var būt ne tikai arhīvisti, bet arī fondu glabātājiVeic IV A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Izstrādā kārtējos darbības plānus, vada un atbild par vairākām arhīva darba jomām

18.2. Bibliotēku pakalpojumi

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu sniegšana un tam nepieciešamo informācijas resursu veidošana un organizācija, tai skaitā ļoti mazu bibliotēku vadītāji. Lielāku bibliotēku (no 10 darbiniekiem) vadītājus klasificē saimē "1. Administratīvā vadība"

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic bibliotekāro, bibliogrāfisko un/vai informatī­vo darbu noteiktā jomā vecāka bibliotekāra pārraudzībā· Specializējas darbam ar noteiktu izdevumu tipu

vai

· Specializējas bibliotekārās, bibliogrāfiskās vai informatīvās funkcijas veikšanā

· Strādā vecāka speciālista pārraudzībā

II

Veic bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo darbu visās bibliotēkas darbības jomās, var pārraudzīt jaunāko bibliotekāru darbu· Komplektē bibliotēkas fondus, lemj par izdevumu iegādi

· Pasūta grāmatas, izmantojot starpbibliotēku abonementu

· Apkalpo lasītājus

· Noskaidro iestādes darbinieku vajadzības, lai izdarītu jaunus pasūtījumus

· Iestādes darbinieku uzdevumā apkopo informāciju par noteiktu tēmu

· Var konsultēt nozares speciālistus atbilstoši kompetencei

· Klasificē un kārto bibliotēkas krājumus

· Informē iestādes darbiniekus par jaunumiem bibliotēkas krājumos

III

Vada mazu bibliotēkas struktūrvienību· Vada mazas struktūrvienības darbu

· Kontrolē bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo funkciju izpildi

· Plāno struktūrvienības darbu un veic pasākumus jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanai un izmantošanai, informācijas pakalpojumu sniegšanai, informācijas resursu organizēšanai

· Vada projektu izstrādi struktūrvienībā un kontrolē to izpildi

· Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

IV

Vada vidēju bibliotēkas struktūrvienību· Vada vidēju struktūrvienību, kas specializējas noteiktā bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu sniegšanā un nodrošināšanā

· Plāno struktūrvienības darbu un veic pasākumus jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanai un izmantošanai, informācijas pakalpojumu sniegšanai, informācijas resursu organizēšanai

· Piedalās bibliotēkas kopīgas stratēģijas izstrādē

· Pārstāv bibliotēku profesionālajās biedrībās, kopprojektos un starptautiskās sadarbības projektos attiecīgajā jomā

V

Vada mazas (līdz deviņiem darbiniekiem) bibliotēkas darbu vai vada lielu bibliotēkas struktūrvienību un veic nozares eksperta funkcijas

· Koordinē bibliotēkas vai lielas struktūrvienības darbību

· Plāno, vada un atbild par vienu vai vairākām bibliotēkas darba jomām

· Koordinē projektu izstrādi un īstenošanu

· Izstrādā kārtējos bibliotēkas darbības plānus un attīstības stratēģiju

· Gatavo priekšlikumus par bibliotēkas un bibliotēku nozares attīstību un pārskatus par bibliotēkas darbību

18.3. Dokumentu pārvaldība

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst ar dokumentu pārvaldības (tai skaitā lietvedības) funkciju saistīti pienākumi: dokumentu radīšana, reģistrēšana, klasificēšana, sistematizācija, izvērtēšana, virzības noteikšana, aprite, kontrole, nosūtīšana, glabāšana, sagatavošana nodošanai arhīvā un dokumentu pieejamības nodrošināšana līdz nodošanai arhīvā, kā arī dokumentu iznīcināšana.

Šajā saimē klasificējami arī amati, kuru veicēji ir atbildīgi par sevišķo lietvedību. Šajā apakšsaimē nav jāklasificē amati, kuru pienākumi pēc būtības saistīti ar sekretariāta funkciju un pienākumiem (amatu saime "38. Sekretariāta funkcija"), kā arī amati, kas specializējas dokumentu arhivēšanā (amatu saime "18.1. Arhīvu pakalpojumi")

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus tehniskus uzdevumus· Veic salīdzinoši vienkāršus ar lietvedību saistītus uzdevumus: dokumentu kopēšanu, iesiešanu, pakošanu/iešūšanu, uzskaiti, glabāšanu, nosūtīšanu un piegādi, datu tehnisku ievadīšanu datubāzēs

II

Veic procedūrās aprakstītus standarta uzdevumus iestādes lietvedības nodrošināšanai· Pieņem, klasificē, nosūta dokumentus saskaņā ar iestādē pieņemto lietvedības sistēmu un standartiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

· Nodrošina dokumentu atbilstību lietvedības (sevišķās lietvedības) prasībām

· Kontrolē dokumentu, arī klasificēto dokumentu, izpildes termiņu

· Veic pienākumus, kas saistīti ar dokumentu sistematizāciju, glabāšanu līdz nodošanai arhīvā, kā arī sagatavošanu nodošanai arhīvā

III

Veic procedūrās aprakstītus sarežģītus, kā arī nestandarta uzdevumus iestādes dokumentu pārvaldības nodrošināšanai. Piedalās iestādes dokumentu pārvaldības sistēmas izstrādē· Izvērtē, atlasa un kārto dokumentus informatīvā atbalsta nodrošināšanai dažādos dokumentu pārvaldības posmos

· Kontrolē dokumentu (arī klasificētu dokumentu) izpildes termiņus, gatavo priekšlikumus uzdevumu izpildes nodrošināšanai

· Savas kompetences ietvaros piedalās dokumentu radīšanā

· Piedalās iestādes lietvedības sistēmas izstrādē, nodrošina jauninājumu un uzlabojumu ieviešanu

· Konsultē amatpersonas un citas fiziskās un juridiskās personas par dokumentu iesniegšanas prasībām un dokumentu apriti

· Var vadīt zemāka līmeņa darbiniekus

· Veic darbaudzināšanu lietvedības jomā

· Var veikt sazarotu ārējas izcelsmes dokumentu atbilstības izvērtēšanu noteiktajām dokumentu iesniegšanas prasībām, pieņemt lēmumus par dokumentu sākotnējo virzību

· Var sniegt atbalstu operatīvās darbības veicējiem, apstrādājot ar operatīvo darbu saistītos klasificētos dokumentus un lietas

· Var kārtot sevišķo lietvedību, tai skaitā NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas sevišķo lietvedību

· Var izvērtēt, atlasīt un novirzīt amatpersonām dokumentus, kas saņemti no NATO institūcijām

IV A

Veic vadītāja pienākumus, uzņemoties pilnu atbildību par lietvedības struktūrvienības darbu. Nodrošina lietvedības un arhivēšanas sistēmu attīstību, ieviešanu un uzturēšanu iestādē.

Šis amats ir iestādēs, kurās lietvedība apvieno divas vai vairākas apakšfunkcijas, piemēram, lietvedība, arhīvs un/vai sekretariāts. Nelielas lietvedības funkcijas vadītājs klasificējams 18.3.apakšsaimes III līmenī

· Vada (plāno, kontrolē un organizē) lietvedības vai sevišķās lietvedības struktūrvienības personālu

· Izstrādā un ievieš lietvedības funkcijai atbilstošas procedūras, seko to ieviešanai un nodrošina lietvedības funkcijas attīstību iestādē vai citās saistītās iestādēs

· Konsultē citus vadītājus lietvedības jautājumos

· Organizē iestādes dokumentu pārvaldības sistēmas izstrādi, nodrošina jauninājumu un uzlabojumu ieviešanu

· Risina nestandarta problēmas dokumentu pārvaldības jomā

· Var vadīt NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas apriti un aizsardzību

· Var  nodrošināt valsts noslēpuma objektu aizsardzības pasākumu ieviešanu iestādē

· Var izstrādāt un ieviest ar slepenības režīma nodrošināšanu un valsts noslēpuma objektu aizsardzību saistītos normatīvos aktus iestādē

· Var organizēt un nodrošināt apmācību valsts noslēpuma aizsardzības jomā iestādē

IV B

Organizē un nodrošina Augstākās tiesas un Ģenerāl­prokuratūras klasificēto dokumentu pārvaldību un valsts noslēpuma aizsardzībai nepieciešamo slepenības režīmu· Vada (plāno, kontrolē un organizē) sevišķās lietvedības struktūrvienības personālu

· Organizē Augstākās tiesas vai Ģenerālprokuratūras klasificēto dokumentu, tai skaitā operatīvajā izstrādē vai tiesvedībā esošo dokumentu pārvaldības sistēmas izstrādi, nodrošina jauninājumu un uzlabojumu ieviešanu

· Nodrošina informācijas sistēmu darbam ar valsts noslēpumu akreditāciju nacionālajā drošības iestādē

· Veic dienesta pārbaudes par valsts noslēpuma aizsardzības pasākumu neievērošanu

· Sniedz atbalstu drošības iestāžu darbiniekiem ar slepenības režīmu saistītu pasākumu nodrošināšanā

· Var vadīt NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas apriti un aizsardzību

V A

Organizē un nodrošina augstskolas lēmējinstitūcijas dokumentu pārvaldībuVeic IV A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Ir atbildīgs par augstskolas lēmējinstitūcijas darba organizēšanu kopumā

· Nodrošina lietvedību un dokumentu apriti, sagatavo atbildes, ievēro termiņus, sagatavo dokumentus arhivēšanai

· Sagatavo sēžu protokolus un lēmumu projektus

V B

Organizē un nodrošina Augstākās tiesas Tiesu palātu un Senāta dokumentu pārvaldību un tiesvedības procesu dokumentālo un informatīvo atbalstuVeic IV A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Vada tiesvedības datu administrēšanas un apstrādes funkciju Augstākajā tiesā, nosaka darba uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Analizē lietotāju vajadzības informācijas saņemšanā un izstrādā datu apstrādes standartus

· Attīsta un atbalsta Augstākajā tiesā izmantojamo ārējo elektronisko datubāzi – Tiesu informācijas sistēmu

18.4. Fondu glabāšana

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar krājumu tehnisko uzglabāšanu un uzturēšanu arhīvos un līdzīgās iestādēs

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus tehniskus uzdevumus saskaņā ar vecāka speciālista norādījumiem· Pēc fondu glabātāja norādījumiem veic tehniskus uzdevumus – krājumu novietošanu, pārvietošanu, tehnisku sakārtošanu

II

Atbild par materiālu uzglabāšanu noteiktā krātuves telpā· Nodrošina dokumentu un citu materiālu glabāšanu un preventīvo aizsardzību

· Izvieto dokumentus un citus materiālus glabātavā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

· Nodrošina dokumentu un citu materiālu izmantošanu atbilstoši noteiktajai kārtībai

· Veic lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudes

· Sagatavo atzinumus par dokumentu vai citu materiālu konservāciju, restaurāciju vai mikrofilmēšanu/skenēšanu

· Piedalās nodrošinājuma un izmantošanas fonda veidošanā

III

Atbild par materiālu uzglabāšanu krātuvē· Nodrošina krātuves materiālu pieejamību saskaņā ar noteikto kārtību un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

· Veido zinātnisko uzziņu sistēmu par krātuvē esošajiem materiāliem un nodrošina tās pieejamību

· Vada un organizē fondu glabātāju darbu

· Plāno un organizē nodrošinājuma un izmantošanas fonda veidošanu

· Kontrolē aprakstīto dokumentu vai citu materiālu autentiskumu un pieejamību

· Sadarbībā ar citām iestādēm un plašsaziņas līdzekļiem popularizē krātuves materiālus

18.5. Muzeju pakalpojumi

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar muzeju krājumu papildināšanu, dokumentēšanu, izpēti, ekspozīciju/izstāžu veidošanu, ekskursiju, lekciju, muzejpedagoģisko programmu un citu muzejiskās komunikācijas formu īstenošanu, tai skaitā ļoti mazu muzeju vadītāji. Lielāku muzeju (no 10 darbiniekiem) vadītāji tiek klasificēti saimē "1. Administratīvā vadība"

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienu vai vairākas muzeja funkcijas vecāka speciālista pārraudzībā· Meklē, reģistrē un apkopo informāciju par muzeja krājumu priekšmetiem

· Pēc iepriekš sagatavota materiāla vada ekskursijas izstādēs un ekspozīcijās, vada muzejpedagoģiskās programmas

· Strādā vecāka speciālista pārraudzībā

II

Patstāvīgi veic vienu vai vairākas muzeja funkcijas· Analizē un sistematizē informāciju, apraksta muzeja krājuma priekšmetus

· Piedalās projektu īstenošanā

· Izstrādā scenārijus un citus materiālus muzeja izglītojošam darbam

· Apkalpo un sniedz konsultācijas muzeja apmeklētājiem

· Vada ekskursijas izstādēs un ekspozīcijās, vada muzejpedagoģiskās programmas

III

Veic eksperta funkcijas. Pārrauga citus darbiniekus. Var vadīt mazu struktūrvienību· Komplektē muzeja krājumu, lemj par muzeja priekšmetu atlasi

· Veic sarežģītas informācijas analīzi

· Veic zinātnisko darbu, gatavo ekspozīciju/izstāžu koncepcijas un plānus

· Vada ekskursijas izstādēs un ekspozīcijās, vada muzejpedagoģiskās programmas īpašām mērķauditorijām

· Izstrādā un īsteno projektus

· Koordinē un organizē muzeju komunikācijas darbu

· Atbilstoši kompetencei konsultē nozares speciālistus

· Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

IV

Vada vienu vai vairākas muzeja struktūrvienības un veic eksperta funkcijas· Piedalās muzeja krājuma, pētniecības, komunikācijas politikas un darbības stratēģijas izstrādē

· Veic zinātnisko darbu un piedalās krājuma papildināšanas darbā

· Izstrādā priekšlikumus struktūrvienības darbam

· Plāno un vada struktūrvienības darbu

· Vada struktūrvienības darbu projektu izstrādē un kontrolē to izpildi

· Sagatavo pārskatus par struktūrvienības darbu

· Veic speciālistu profesionālo apmācību

· Atbilstoši kompetencei konsultē citus speciālistus

V

Vada mazu muzeju (līdz deviņiem darbiniekiem) un veic nozares eksperta funkciju· Izstrādā muzeja krājuma, pētniecības, komunikācijas politikas un darbības stratēģiju

· Plāno, vada un atbild par vienu vai vairākām muzeja darba jomām

· Koordinē muzeja darbību

· Gatavo pārskatus par muzeja darbību

18.6. Statistika

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst ar informācijas apkopošanu un analīzi saistīti amati, kuru veicēji nodarbojas ar zinātniski pamatotu un pasaules praksē atzītu statistiskās novērošanas un vispārināšanas metožu pilnveidošanu un lietošanas koordinēšanu, informācijas vākšanu, ievadīšanu datubāzēs un analīzi, publikāciju un pārskatu sastādīšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Nodarbojas ar informācijas apkopošanu, sniedz tehnisku un informatīvu atbalstu. Vāc, ievada un apkopo informāciju· Iegūst un apkopo pirmatnējo statistisko informāciju

· Ievada informāciju datubāzēs

· Vāc, komplektē un nosūta statistiskos pārskatus

· Sniedz atbalstu apsekojumu un pētījumu organizēšanā un administrēšanā

· Konsultē datu sniedzējus metodoloģiskajos jautājumos

I B

Nodarbojas ar informācijas apkopošanu, sniedz tehnisku un informatīvu atbalstu datu sniedzējiem. Vāc, ievada un apkopo informāciju, salīdzina datus ar iepriekšējiem pārskata periodiem un koriģē datus. Veic papildu darbības informācijas iegūšanā nerespondences gadījumos. Nodrošina statistiskās informācijas valsts programmas izpildi pirmdatu līmenī· Iegūst un apkopo pirmatnējo statistisko informāciju

· Ievada informāciju datubāzēs

· Vāc, komplektē un nosūta statistiskos pārskatus

· Sniedz atbalstu apsekojumu un pētījumu organizēšanā un administrēšanā

· Konsultē datu sniedzējus metodoloģiskajos jautājumos

· Novērš iegūtās statistiskās informācijas kļūdas un nepilnības un veic pirmdatu korekciju

· Veic papildu darbības informācijas iegūšanā nerespondences gadījumos

· Nodrošina Statistiskās informācijas valsts programmas izpildi pirmdatu līmenī

II

Apkopo un analizē informāciju konkrētā nozarē vai vairākās nozarēs· Apkopo un analizē statistisko vai administratīvo datu avotu informāciju nozarē vai vairākās nozarēs

· Aktualizē statistiskos pārskatus un piemēro tos datu lietotāju vajadzībām

· Piedalās statistisko publikāciju sagatavošanā

· Sagatavo datus statistiskās informācijas lietotājiem

III

Veic eksperta funkcijas, ir ilgstoša pieredze noteiktā jomā. Pārrauga citu speciālistu darbu· Izstrādā pētījumu metodoloģiju, seko jaunākajām tendencēm un teorētiskajām nostādnēm līdzīgu pētījumu veikšanā

· Veic sarežģītu informācijas analīzi

· Organizē publikāciju sagatavošanu

· Pārstāv organizāciju vietējās un starptautiskās institūcijās, sniedz konsultācijas apsekojumu metodoloģijas un iegūto rezultātu novērtēšanas jautājumos

· Konsultē citus darbiniekus analīzes metožu lietošanā

· Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

IV

Vada struktūrvienību un veic eksperta funkcijas· Vada struktūrvienību

· Kontrolē informācijas apkopošanu un analīzi nozarē vai vairākās nozarēs

· Analizē nozares datus plašākā tautsaimniecības kontekstā

· Izstrādā pētījumu metodoloģiju, seko jaunākajām tendencēm un teorētiskajām nostādnēm līdzīgu pētījumu veikšanā

· Veic sarežģītas informācijas analīzi

· Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

V

Vada vairāku struktūrvienību darbu· Vada vairāku struktūrvienību darbu, kas specializējas informācijas apkopošanā un analīzē noteiktā nozarē vai vairākās nozarēs

· Kontrolē informācijas apkopošanu un analīzi vairākās nozarēs

· Piedalās iestādes stratēģijas izstrādē un īstenošanā

19. Informācijas tehnoloģijas
19.1. Datorgrafika un WEB dizains
Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestāžu mājaslapu veidošanu internetā un to uzturēšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus iestādes mājaslapas uzturēšanas darbus un maketēšanas darbus· Nodrošina mājaslapas funkcionēšanu un/vai strādā ar attēla rediģēšanu un izstrādā vienkāršas programmas

· Veic nepieciešamās izmaiņas mājaslapas saturā saskaņā ar pasūtītāja prasībām

· Izvieto tekstu, attēlus, virsrakstus, izkadrē un veic citas līdzīgas darbības

II

Veic iestādes mājaslapas izveidošanas un attīstības darbus· Attīsta mājaslapas dizainu, lietojot speciālas programmatūras (piemēram, MS FrontPage, Dreamweaver, Fireworks)

· Attīsta iestādes WEB vidi un atbild par tehniskiem risinājumiem

· Veic mājaslapas izstrādāšanai nepieciešamo programmēšanu

· Programmē vai attīsta satura vadības sistēmas

· Strādā ar dizaina un attēlu apstrādes programmām (piemēram, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Freehand)

19.2. Datu atbalsts

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar datubāzu administrēšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Strādā ar datiem un uztur datubāzes· Strādā ar datubāzi, veic meklējumus datubāzē saskaņā ar pieprasījumiem

· Ievada datus datubāzē, paplašina/attīsta datubāzi vai programmu

· Uztur un attīsta datubāzi saskaņā ar noteiktiem attīstības virzieniem

· Sniedz konsultācijas un praktisku atbalstu lietotājiem

· Veic sistēmas lietotāju apmācību

II

Vada datu administrēšanas funkciju iestādē· Vada datu administrēšanas un apstrādes funkciju iestādē, nosaka darba uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Nodrošina ar datu lietošanas un uzglabāšanas drošību saistīto pasākumu ieviešanu un ievērošanu

· Plāno datubāzes attīstību, paplašina datubāzes izmantošanas iespējas atbilstoši lietotāju vajadzībām

· Analizē lietotāju vajadzības informācijas saņemšanā un izstrādā datu apstrādes standartus

19.3. IT un IS vadība

Apakš­saimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina IT un IS struktūrvienību, projektu vai darba grupu vadību

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Vada nelielus IT projektus vai darba grupas· Veido projekta plānu un budžetu, izdara tajos nepieciešamās izmaiņas

· Kontrolē projektu izpildi atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām

· Uztur attiecības ar personām/grupām ārpus projekta, lai nodrošinātu projekta mērķu īstenošanu

· Identificē un paredz riskus vai izmaiņas projekta gaitā, izdarot nepieciešamās korekcijas

· Strādā noteikta budžeta ietvaros

II A

Vada apjomīgus IT projektus vai lielas darba grupas· Vada lielus un sarežģītus projektus, kas bieži sastāv no vairākiem apakšprojektiem

· Kontrolē projektu izpildi atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām

· Vada projekta komandas vai darba grupas, sadala darbus un kontrolē to izpildi

· Uztur attiecības ar personām/grupām ārpus projekta, lai nodrošinātu projekta mērķu īstenošanu

· Identificē un paredz riskus vai izmaiņas pro­jekta gaitā, izdarot nepieciešamās korekcijas

II B

Vada mazu vai vidēju IT struktūrvienību· Vada mazu vai vidēju IT struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Koordinē apjomīgus projektus IT jomā, identificē un paredz riskus, veic nepieciešamās izmaiņas projektu gaitā

· Uztur attiecības ar citām struktūrvienībām, vadību un ārējiem piegādātājiem, lai nodrošinātu sekmīgu IT struktūrvienības darbu un lietotāju vajadzību īstenošanu

· Var sastādīt IT struktūrvienības budžetu un kontrolēt tā izpildi

III

Vada lielas vai ļoti lielas IT struktūrvienības darbu· Izstrādā un ievieš IT stratēģiju attiecīgajā iestādē

· Koordinē projektus, kas prasa lielus resursus un aptver vairākas iestādes struktūrvienības

· Kontrolē projektu un uzdevumu izpildi, kā arī to atbilstību kvalitātes prasībām

· Veido un uztur attiecības ar sadarbības partneriem

· Vada IT personālu, sadala uzdevumus, kontrolē to izpildi

· Sastāda IT struktūrvienības budžetu un seko tā izpildei

IV

Vada informācijas sistēmas izstrādi ļoti lielas iestādes un ārpus iestādes lietotājiem· Organizē un kontrolē struktūrvienības darbu

· Ir atbildīgs par nepārtrauktu darba procesu nodrošināšanu un to rezultātiem

· Sagatavo nodaļas budžeta projektu un seko izvirzīto mērķu izpildei

· Vada projektus iestādē un ārpus tās, kas prasa liela apjoma IT resursus

· Nodrošina nepieciešamo cilvēkresursu kompetences, tehnoloģiju pieejamību, lai atbalstītu IT funkcijas ilgtermiņa attīstību

V

Vada īpaši lielas iestādes informācijas tehnoloģiju funkciju· Attīsta un vada IT funkciju iestādē, attīsta IT stratēģiju

· Analizē iespējas īstenot un attīstīt jaunus tehnoloģiskos risinājumus vairākās IT jomās un īsteno atbilstošus attīstības projektus

· Piedalās projektu uzraudzībā, to norises pārbaudē un pārbauda to atbilstību kvalitātes prasībām

· Veido struktūrvienības budžetu un kontrolē tā ievērošanu

· Piedalās iestādes vispārējā stratēģijas izstrādē

· Projektē informācijas sistēmas un veic sistēmu darbības nodrošināšanu un uzraudzību

· Meklē klientus, apzina tirgu un nodrošina produktu pārdošanu

19.4. Programmatūras attīstība

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar programmatūras (lietojumu) izstrādi un attīstību

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus programmēšanas uzdevumus· Raksta un labo programmas vienā vai vairākās programmēšanas valodās atbilstoši standartiem un specifikācijai

· Palīdz testēt programmatūras

· Palīdz izveidot programmatūru instalēšanas dokumentāciju

· Strādā pieredzējuša programmētāja vadībā

II

Veic sarežģītus programmēšanas uzdevumus· Raksta, labo un kodē sarežģītas programmas

· Testē programmas

· Izveido programmu tehniskās specifikācijas

· Sadarbojas ar projektētājiem, dizaineriem un citiem speciālistiem

· Palīdz diagnosticēt un atrisināt programmas problēmas izstrādes gaitā

· Piedalās sarežģītos tehniskos projektos

· Strādā ar definētām procedūrām, veiktā darba kontrole notiek pa posmiem

· Var noteikt darba uzdevumus jaunākajam personālam un pārbaudīt viņu darbu

III

Veic sistēmu analīzi un izstrādā programmēšanas uzdevumus atsevišķu procesu līmenī· Veic informāciju sistēmu analīzi atbilstoši projekta mērķiem; analizē datorsistēmu lietotāju vai pasūtītāju vajadzības, piedalās projekta specifikāciju sagatavošanā

· Plāno un izstrādā programmēšanas uzdevumus atbilstoši konkrētam projektam

· Novērtē nepieciešamo laiku un cilvēku resursus projekta īstenošanai

· Veic programmatūras projektēšanas un programmēšanas darbus

IV

Veic sistēmu analīzi un izstrādā programmēšanas uzdevumus visas iestādes darbības procesu mērogā. Koordinē un uzrauga citu darbinieku darbu· Veic iestādes darbības procesu sistēmanalīzi

· Kopā ar pasūtītāju sagatavo sistēmu prasību specifikāciju

· Konsultē iestādes vadību par IT stratēģijas izveidi un ieviešanu

· Vada IT projektus, koordinē un uzrauga citu darbinieku darbu

· Var veikt ar  informācijas sistēmas drošību saistītos pasākumus iestādē un izstrādāt informācijas sistēmu drošības programmas

V

Veic sarežģītu IT sistēmu analīzi iestādē un ārējiem klientiem· Analizē iestādes un ārējo klientu biznesa procesus ar mērķi attīstīt tos, izmantojot jaunus informācijas tehnoloģiju risinājumus

· Novērtē esošo sistēmu funkcionalitāti

· Piedalās sarežģītāku sistēmu arhitektūras veidošanā iestādē un ārpus tās

· Izstrādā jaunas IT sistēmas iestādē un ārpus tās

· Novērtē nepieciešamos resursus un vajadzību pēc tiem

· Konsultē vadību jautājumos par IT izstrādi, lietošanu un uzturēšanu

19.5. Sistēmu administrēšana un uzturēšana

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar informācijas sistēmu un programmatūras (lietojumu) administrēšanu un uzturēšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus uzdevumus, kas saistīti ar datortehniku un sistēmām· Instalē datortehniku un programmatūru saskaņā ar instrukcijām

· Veic vienkāršu sistēmu testēšanu

· Diagnosticē un novērš vienkāršas problēmas sistēmā

· Palīdz un konsultē lietotājus vienkāršos jautājumos par komunikācijas sistēmām un datorprogrammu lietošanu

· Var veikt atsevišķus sistēmu administratora pienākumus

II A

Nodrošina datorsistēmu/lietojumu uzturēšanu līdz 100 lietotājiem· Patstāvīgi instalē un uztur datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumu (programmatūras) paketes līdz 100 lietotājiem

· Veic sistēmu diagnostikas testus; diagnosticē un risina sarežģītas problēmas sistēmā

· Integrē dažādas sistēmas un risina ar savietojamību saistītās problēmas

· Atbild par datu drošību un pieejamību pārraudzībā nodotajos serveros

· Plāno un koordinē sistēmu funkcionēšanu, analizē nepieciešamos uzlabojumus, novērtē iespējamos risinājumus un iesniedz ieteikumus vadībai

· Var atbildēt par īstermiņa projektiem, kas saistīti ar sistēmu instalēšanu, uzlabošanu vai uzturēšanu

II B

Nodrošina datorsistēmu/lietojumu uzturēšanu līdz 250 lietotājiem· Veic II A līmenim noteiktos pienākumus

· Patstāvīgi instalē un uztur datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumu (programmatūras) paketes no 101 līdz 250 lietotājiem

· Strādā ar sarežģītām programmatūras konfigurācijām

III

Veic lielu datorsistēmu, operētājsistēmu un lietojumu administrēšanu, uzturēšanu un attīstīšanu; risina sarežģītas problēmas· Patstāvīgi instalē un uztur datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumu (programmatūras) paketes ar vairāk nekā 250 lietotājiem

· Vada sistēmu diagnostikas testus

· Risina sarežģītas (nestandarta) datoru problēmas, analizē to cēloņus un iesaka atbilstošus uzlabojumus

· Konsultē lietotājus, iesaka IT risinājumus iestādes pamatdarbības procesu pilnveidošanai

· Plāno sistēmu attīstību. Sniedz konsultācijas un praktisku palīdzību liela apjoma sistēmu attīstības projektu plānošanā un ieviešanā

· Var piedalīties sarunās ar piegādātājiem un sekot piegādes līgumu izpildei

· Var vadīt mazas darba grupas

IV

Vada un kontrolē sarežģītu datorsistēmu, operētājsistēmu un lietojumu (programmatūras) pakešu ar lielu lietotāju skaitu administrēšanu· Vada un kontrolē sarežģītu datorsistēmu, operētājsistēmu un lietojumu (programmatūras) pakešu ar lielu lietotāju skaitu administrēšanu, iekļaujot regulārus sistēmu testus

· Organizē, vada un kontrolē citu speciālistu darbu

· Piedāvā risinājumus tehnikas/program­matūras savienojamības problēmām un vada to ieviešanu

· Organizē un vada liela apjoma projektus, kas saistīti ar sistēmu attīstību un optimizāciju

· Piedalās sarunās ar piegādātājiem, kontrolē piegādes līgumu izpildi

19.6. Lietotāju atbalsts

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji sniedz atbalstu programmatūras gala lietotājiem

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Risina vienkāršas lietotāju problēmas· Reģistrē gala lietotāju problēmas, risina vienkāršās un pāradresē pārējās attiecīgajiem atbildīgajiem

· Veic vienkāršu datu apstrādi

· Strādā ar datubāzēm un sniedz izziņas pēc pieprasījuma

· Nodrošina informāciju gala lietotājiem attiecībā uz izmaiņām sistēmā

II

Risina sarežģītas lietotāju problēmas· Risina tehniskas problēmas, kas ir saistītas ar programmatūru

· Sniedz atbildes uz sarežģītiem gala lietotāju jautājumiem

· Var piedalīties programmatūras testēšanā, analīzē un ieviešanā

· Var apmācīt gala lietotājus

· Veic vienkāršas programmatūras konfigurācijas izmaiņas

· Sastāda atskaites par tehniskajām kļūdām un piedāvā risinājumus

· Var piešķirt un atņemt piekļuves tiesības

· Vāc un sistematizē informāciju par sistēmas funkcionālo un tehnisko darbību

III

Vada datu lietotāju atbalsta funkciju· Nodrošina drošības pasākumu veikšanu un pastāvīgu programmatūras izmantošanas un datu glabāšanas uzraudzību

· Vada klientu atbalsta procesu kvalitāti tā, lai sistēmas lietotāju problēmas būtu atrisinātas saskaņā ar standartiem

· Koordinē informācijas apmaiņu starp citām atbalsta vienībām, starp gala lietotājiem un izstrādes vienībām

· Apmāca un attīsta atbalsta personālu

20. Inženiertehniskie darbi

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru pienākumi saistīti ar inženiertehniskajiem darbiem: inženiertehnisko problēmu risināšana, atbilstošas informācijas un datu vākšana, tehniskā izpēte un analīze, projektēšana un darbu plānošana, tehniskā uzraudzība un kontrole

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Citu speciālistu pārraudzībā veic noteiktus uzdevumus saskaņā ar projektu· Veic noteiktus pienākumus saskaņā ar projektu (uzdevumu), izmantojot inženiertehniskās metodes

· Apkopo, analizē un sagatavo projektam (uzdevuma izpildei) nepieciešamo informāciju

II

Patstāvīgi veic standarta uzdevumus specifiskā jomā· Risina standarta inženiertehniskās problēmas atbilstoši uzdevumam

· Izstrādā inženiertehnisko dokumentāciju, apstrādā datus, uztur un kārto datubāzes

· Konsultē klientus attiecīgajā darbības jomā

III

Vada tipveida projektus. Nepieciešama augstākā tehniskā izglītība un atbilstošs sertifikāts· Vada inženiertehniskos darbus un nodrošina to kvalitatīvu izpildi noteiktajā laikā

· Var koordinēt jaunāko inženieru vai tehniķu darbu

IV

Vada sarežģītus nestandarta projektus, eksperts (ar ilgstošu pieredzi) noteiktās inženiertehnisko darbu jomās· Risina nestandarta inženiertehniskās problēmas

· Novērtē, izvēlas un ievieš piemērotas inženiertehniskās metodes

· Var vadīt struktūrvienības vai darba grupas darbu projekta (inženiertehniskā uzdevuma) ietvaros

· Vada un uzņemas tehnisko atbildību par sarežģītiem un/vai lieliem projektiem

V

Vada struktūrvienību un pilnībā atbild par pārraugāmo jomu. Nepieciešamas profesionālās zināšanas un padziļināta izpratne par pārraugāmo jomu· Plāno, organizē, kontrolē struktūrvienības darbu

· Analizē jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas

· Ierosina un pamato jaunu tehnoloģiju ieviešanas nepieciešamību

· Var veidot struktūrvienības budžetu un kontrolēt tā izpildi

VI

Vada īpaši lielas iestādes un tās padotības iestāžu būvniecības darbus· Veic jaunu ēku projektēšanu, būvniecību, nepieciešamās dokumentācijas gatavošanu

· Vada un uzrauga būvniecības, renovācijas un rekonstrukcijas darbus

· Kontrolē būvprojektu un būvnormatīvu ievērošanu

· Vada specifiskus projektus

· Spēj risināt visas tehniskās un inženierproblēmas, sagatavot sarežģītus plānus, ieviest jaunas iekārtas/materiālus 

· Veic ēku, būvju inženiertehnisko komunikāciju apsekošanu, nosaka to tehnisko stāvokli, sagatavo tehniskos atzinumus, defektu aktus un tāmes

· Vada un pārrauga citu speciālistu darbu

21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu juridisko analīzi, Saeimas, Valsts prezidenta, Ministru kabineta, Ministru prezidenta vai Valsts sekretāru sanāksmē doto uzdevumu izpildes kontroli, kā arī juridisko pakalpojumu sniegšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Sniedz tehnisku atbalstu juridiskās struktūrvienības speciālistiem· Kārto juridisko dokumentāciju

· Sagatavo nepieciešamo informāciju un dokumentus juristiem

· Veic citus atbalsta darbus, kas saistīti ar juridiskajiem jautājumiem

· Pilda vecāko speciālistu uzdevumus

II

Risina juridiskus jautājumus atsevišķā iestādes darbības jomā· Sniedz juridiskos pakalpojumus atsevišķās iestādes darbības jomās

· Izvērtē iestādes vai citu iestāžu speciālistu sagatavoto dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un to atbilstību tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem un amatpersonu lēmumiem

· Izskata, sagatavo un vizē vienkāršus vai viena veida juridiskos dokumentus

· Var pārstāvēt iestādi tiesā

· Var koordinēt un kontrolēt likumos un Saeimas lēmumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, Ministru kabineta un Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmē doto uzdevumu izpildi

· Izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām, lai pieņemtu lēmumu par juridisku faktu reģistrāciju, konstatēto trūkumu novēršanu vai reģistrēšanas atteikumu

III A

Specializējas atsevišķos juridiskos jautājumos iestādē· Sniedz juridiskos pakalpojumus vairākās iestādes darbības jomās

· Izvērtē iestādes vai citu iestāžu speciālistu sagatavoto dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un to atbilstību tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem un amatpersonu lēmumiem

· Izskata, sagatavo un vizē viena veida juridiskos dokumentus

· Sagatavo priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos noteiktās jomās

· Gatavo atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem

· Var piedalīties darba grupās

· Var pārstāvēt iestādi tiesā

III B

Risina juridiskus jautājumus visas iestādes līmenī· Izskata sarežģītus vai dažādu veidu dokumentus un sagatavo atzinumus

· Juridiski noformē administratīvos aktus

· Sagatavo sarežģītus juridiskos dokumentus

· Izvērtē iestādes vai citu iestāžu speciālistu sagatavoto dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un to atbilstību tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem un amatpersonu lēmumiem

· Konsultē iestādes vai citu iestāžu ierēdņus, darbiniekus vai politiskās amatpersonas juridiskajos un kontroles jautājumos

· Saskaņā ar pilnvarām pārstāv iestādi tiesā

· Var aizvietot struktūrvienības vadītāju un vadīt jaunāko juristu darbu

· Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

· Gatavo atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem

IV

Veic tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu juridisko analīzi un juridiski noformē tiesību aktu vai attīstības plānošanas dokumentu projektus un sagatavo tos iesniegšanai Ministru kabinetā· Veic tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu juridisko analīzi vienā vai vairākās tiesību vai politikas jomās

· Sniedz atzinumus par citu iestāžu izstrādātajiem tiesību aktiem vai plānošanas dokumentiem

· Gatavo atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem

· Piedalās citu iestāžu darbības koordinēšanā un konsultēšanā tiesiskajos un juridiskajos jautājumos

· Pārstāv tiesā iestādi vai valsti

· Koordinē iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu vai aizvieto struktūrvienības vadītāju

· Var vadīt juridisko struktūrvienību iestādē, kurā tiesību aktu un politikas dokumentu projektu izstrāde nav pamatfunkcija

V A

Vada mazu vai vidēju juridisko struktūrvienību· Vada juridiskās struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Izstrādā juridisko un kontroles jautājumu risināšanas politiku un procedūras

· Izstrādā tiesvedības stratēģiju un koordinē priekšlikumu sagatavošanu

· Vada un izvērtē ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītos jautājumus

· Organizē pārrunas starp lietā iesaistītajām pusēm

· Var risināt strīdus gadījumus, pārstāvēt tiesā iestādi vai valsti

· Konsultē iestādes vadību un politiskās amatpersonas juridiskajos jautājumos

V B

Vada lielu juridisko struktūrvienību vai koordinē vairāku juridisko struktūrvienību darbu, vai veic Ministru kabinetā iesniegto attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu juridisko ekspertīziVeic V A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Veic nepieciešamos saskaņojumus ar ministriju juridisko dienestu amatpersonām un Ministru kabinetā iesniegto attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu juridisko ekspertīzi

· Sniedz juridiska rakstura konsultācijas valdības locekļiem un sagatavo projekta galīgā varianta tekstu valdības locekļiem uz parakstu

· Var koordinēt un kontrolēt citu iestāžu darbību, kas saistīta ar likumos, Saeimas lēmumos un Valsts prezidenta rīkojumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, Ministru kabineta un Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmē doto uzdevumu izpildi

· Var organizēt citu iestāžu juridisko un kontroles dienestu amatpersonu metodisko sagatavošanu

VI A

Veic tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu juridisko ekspertīzi un piedalās ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītu jautājumu izvērtēšanā un valsts interešu pozīcijas sagatavošanāVeic V B līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Piedalās atsevišķu ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītu jautājumu izvērtēšanā un valsts interešu pozīcijas sagatavošanā

· Piedalās darba grupās, kas sagatavo attiecīgus priekšlikumus par valsts interešu pārstāvību

VI B

Veic tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu juridisko ekspertīzi, izvērtē ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītus jautājumus un sagatavo valsts interešu pozīciju attiecīgajā lietāVeic VI A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Izvērtē ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītus jautājumus un sagatavo valsts interešu pozīcijas

· Pārstāv valsts intereses vispārējās jurisdikcijas vietējos tiesu un šķīrējtiesu procesos, tai skaitā Satversmes tiesā

· Organizē pārrunas starp lietā iesaistītajām pusēm

· Sagatavo priekšlikumus par valsts interešu pārstāvību izskatīšanai darba grupās

· Sagatavo priekšlikumus Ministru prezidentam par projekta virzību Ministru kabinetā

VI C

Vada juridisko struktūrvienību Valsts kancelejā vai pārstāv valsts intereses starptautiskos tiesvedības procesosVeic VI B līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Koordinē likumos, Saeimas lēmumos, Valsts prezidenta rīkojumos Ministru kabinetam, Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktos, rezolūcijās, kā arī Valsts sekretāru sanāksmē doto uzdevumu kontroles struktūrvienības darbu

· Var aizvietot Valsts kancelejas juridiskās funkcijas vadītāju

· Pārstāv valsts intereses starptautiskos tiesvedības procesos

VI D

Valsts kancelejā vada lielu juridisko funkciju, kas sastāv no vairākām struktūrvienībām· Vada/pārrauga vairāku struktūrvienību darbu

· Organizē juridisko darbu valsts pārvaldē

· Sekmē tiesiskuma principu ievērošanu un attīstību valsts pārvaldes tiesību sistēmā

· Veicina tiesību aktu sistēmas attīstību un sekmē tiesību aktu jaunradi

· Uzrauga ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītos jautājumus

· Vada tiesvedības stratēģijas izstrādāšanu un priekšlikumu sagatavošanu

· Vada pārrunas starp lietā iesaistītajām pusēm

· Uzrauga valsts interešu pārstāvību vispārējās jurisdikcijas tiesu un šķīrējtiesu procesos

22. Jūras un gaisa transports
22.1. Transportlīdzekļu vadīšana
Apakš­saimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji vada gaisa kuģus vai peldlīdzekļus. Šādi amati ir iestādēs, kas nodarbojas ar robežapsardzību, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas uzraudzību, patrulēšanu un novērošanu, kravu un pasažieru pārvadāšanu, meklēšanas un glābšanas darbiem, ugunsgrēku dzēšanu, medicīnisko evakuāciju, īpašo uzdevumu vienību darbības nodrošināšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Vada gaisa kuģi/peldlīdzekli un apkalpes darbu vienkāršos meteoroloģiskos apstākļos gaišajā diennakts laikā (darbam ir nepieciešama speciālā izglītība vai licence)· Veic robežapsardzību, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas uzraudzību

· Veic patrulēšanu un novērošanu

· Pārvadā kravas un pasažierus

· Veic medicīnisko evakuāciju

II

Vada gaisa kuģi/peldlīdzekli un apkalpes darbu jebkuros meteoroloģiskos apstākļos jebkurā diennakts laikā (darbam ir nepieciešama speciālā izglītība, apmācība vai licence)Veic I līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Veic meklēšanas un glābšanas darbus

· Veic ugunsgrēku dzēšanu

· Veic īpašo uzdevumu vienību darbības nodrošināšanu

III

Vada personālu, izstrādā darba plānusVeic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Vada pakļautībā esošā personāla apmācību

· Izstrādā darba (lidojumu/pārgājienu) plānu un kontrolē uzdevumu izpildi

· Var aizvietot vidējā komandējošā sastāva augstākās amatpersonas

· Veic ar gaisa kuģu/peldlīdzekļu vadīšanu saistīto normatīvo aktu izstrādi

IV

Palīdz struktūrvienības vadītājam organizēt un vadīt struktūrvienības darbuVeic III līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Koordinē un kontrolē noteiktu struktūrvienības darbības jomu

· Organizē un kontrolē pakļautībā esošā personāla apmācību

· Organizē lidojumu/pārgājienu plānu izstrādi un izpildi

· Organizē lidojumu/kuģošanas drošības nodrošināšanu

· Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

V

Vada struktūrvienības darbu, plāno tās attīstību, kontrolē darba plānu izstrādi un izpildi, kontrolē drošības nodrošināšanuVeic IV līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Organizē, vada un kontrolē struktūrvienības darbu

· Izstrādā struktūrvienības attīstības plānus

· Kontrolē lidojumu/pārgājienu un finanšu plānu izstrādi un izpildi

· Kontrolē lidojumu/kuģošanas drošības nodrošināšanu

· Organizē un kontrolē ar gaisa kuģu/peldlīdzekļu ekspluatāciju saistīto normatīvo aktu izstrādi

22.2. Transportlīdzekļu tehniskā apkope

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir gaisa kuģu/peldlīdzekļu tehniskā apkope

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic ar gaisa kuģu/peldlīdzekļu tehnisko apkopi saistītus vienkāršus uzdevumus (darbam ir nepieciešama atbilstoša izglītība un/vai attiecīgas kategorijas licence), strādā vecāka speciālista vadībā/pārrau­dzībā· Veic vienkāršu gaisa kuģu/peldlīdzekļu tehnisko apkopi vecāka speciālista vadībā/pārraudzībā

· Pārbauda elektromehānisko ierīču gatavību darbībai, tehnisko nodrošinājumu, ugunsdrošību

· Veic vienkāršu remontu

· Noformē dokumentus

II

Veic ar gaisa kuģu/peldlīdzekļu tehnisko apkopi saistītus sarežģītus uzdevumus (darbam ir nepieciešama atbilstoša izglītība un/vai attiecīgas kategorijas licence), piedalās lidojumos/
pārgājienos apkalpes sastāvā
· Veic gaisa kuģu/peldlīdzekļu, to sistēmu un aprīkojuma tehnisko apkopi

· Pārbauda gaisa kuģu/peldlīdzekļu iekārtu darba kārtību

· Veic remontu

· Kontrolē jaunāku speciālistu darbu izpildi un to kvalitāti

· Veic speciālā aviācijas aprīkojuma operatora pienākumus

· Piedalās ar gaisa kuģu/peldlīdzekļu tehnisko apkopi saistīto iekšējo normatīvo aktu izstrādē

III

Organizē tehniskās apkopes darbus, vada personālu· Veic tehniskās apkopes plānu izstrādi

· Veic darba tehnisko uzdevumu izstrādi

· Plāno un īsteno lidojumu/pārgājienu plānu izpildes tehnisko nodrošinājumu

· Veic gaisa kuģu/peldlīdzekļu un to agregātu resursu uzskaiti

· Organizē nepieciešamo rezerves daļu pasūtīšanu

· Organizē un kontrolē dokumentu noformēšanu

· Var aizvietot vidējā komandējošā sastāva augstākās amatpersonas

· Veic ar gaisa kuģu/peldlīdzekļu tehnisko apkopi saistīto iekšējo normatīvo aktu izstrādi

23. Klientu apkalpošana

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina klientu apkalpošanu, koordinē vai vada klientu apkalpošanas speciālistu darbu, izstrādā klientu apkalpošanas standartus, kā arī amati, kuru veicēji nodrošina informācijas sniegšanu no iestādes reģistriem juridiskām un fiziskām personām, pamatojoties uz pieprasījumiem

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršākos klientu apkalpošanas pienākumus. Darbu regulē standartā noteiktās procedūras. Sarežģītās situācijās konsultējas ar vecākiem kolēģiem· Apkalpo klientu saskaņā ar noteiktajiem standartiem

· Atbild uz klientu zvaniem vai pieprasījumiem

· Pieņem un reģistrē pieprasījumus

· Sagatavo un izsniedz apskatei reģistrācijas lietas un citus dokumentus

· Informē klientus

II A

Veic klientu apkalpošanas pienākumus. Darbu regulē vispārīgas instrukcijas· Apkalpo klientu saskaņā ar noteiktajiem standartiem

· Izskaidro pakalpojumu atšķirības, piedāvā alternatīvas un palīdz klientiem pieņemt lēmumus

· Izskata klientu sūdzības un atbilstoši iespējām rod risinājumus (sniedz palīdzību)

· Atbilstoši kompetencei konsultē fiziskas un juridiskas personas

· Izvērtē un pieņem lēmumu par iesniedzamo dokumentu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

· Sagatavo izziņas

· Sagatavo pieprasīto reģistrācijas lietu un citu dokumentu kopijas un izrakstus

· Pārbauda reģistros ierakstīto informāciju un novērš neprecizitātes

II B

Izdod administratīvos aktus par klientiem no valsts budžeta izmaksājamiem līdzekļiem. Specializējas vienā vai vairākos darbības virzienosVeic II līmenim noteiktos amata pienākumus, kā arī:

· Nosaka tiesības uz iestādes sniegtajiem pakalpojumiem un izdod administratīvos aktus

· Veic klientiem izmaksājamo summu aprēķinus (piemēram, pensijas, pabalstus, atlīdzības, nodokļu maksājumus)

· Atbilstoši kompetencei sadarbojas ar iestādēm un vāc informāciju, kas pamato klientu tiesības saņemt izmaksas no valsts budžeta

· Risina problēmas (arī nestandarta situācijās)

· Izskata informācijas pieprasījumus un sagatavo atbildes

· Sagatavo atbildes uz klientu sūdzībām

· Var veikt citu darbinieku apmācību 

III A

Veic izdoto administratīvo aktu par klientiem no valsts budžeta izmaksājamiem līdzekļiem pārbaudi. Specializējas vienā vai vairākos darbības virzienosVeic II A līmenim noteiktos amata pienākumus, kā arī:

· Veic izdoto administratīvo aktu par klientiem no valsts budžeta izmaksājamiem līdzekļiem pārbaudi, specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos

· Veic klientiem no valsts budžeta izmaksājamo summu aprēķinu (piemēram, pensiju, pabalstu, atlīdzību, nodokļu maksājumu) pārbaudi, specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos

· Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

· Veic struktūrvienības speciālistu konsultēšanu un apmācību normatīvo aktu ieviešanas procesā un īpaši sarežģītās lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētas jomas pārzināšana

· Apkopo un analizē informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes gaitā, sagatavo ieteikumus normatīvo aktu un darba organizācijas izmaiņām

· Var vadīt un pārraudzīt pakalpojumu sniegšanas procesu

III B

Sniedz pakalpojumus un koordinē citu attiecīgās jomas speciālistu darbu. Var piedalīties klientu apkalpošanas standartu izstrādē· Pārrauga klientu apkalpošanas procesu

· Pārzina valsts pārvaldes iestāžu kompetences jautājumus

· Veic vispārīgu normatīvo aktu analīzi, izvērtējot to piemērojamību iestādes kompetences jomās

· Izsaka priekšlikumus darba organizācijas uzlabošanai un klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanai

· Atbilstoši kompetencei konsultē fiziskas un juridiskas personas

· Risina problēmas (arī nestandarta situācijās) un veic mediatora funkcijas konflikta gadījumos starp fiziskām un juridiskām personām

· Izskata informācijas pieprasījumus un sagatavo atbildes

· Izsniedz informāciju (izziņu un apliecinātu kopiju veidā) par iestādes reģistros iekļautajiem subjektiem un juridiskajiem faktiem

· Koordinē jaunāko klientu apkalpošanas speciālistu darbu

IV

Vada klientu apkalpošanas struktūrvienību. Izsaka priekšlikumus darba organizācijas uzlabošanai· Plāno, vada un organizē struktūrvienības darbu

· Nodrošina noteikto klientu apkalpošanas standartu ievērošanu

V

Vada vairākas klientu apkalpošanas struktūrvienības· Vada vairākas klientu apkalpošanas struktūrvienības

· Izstrādā klientu apkalpošanas stratēģiju

· Sastāda budžetu un kontrolē tā izpildi

24. Komunikācija un sabiedriskās attiecības

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iestādes sabiedriskās attiecības un komunikāciju

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic atsevišķus ar sabiedriskajām attiecībām saistītus uzdevumus· Veic konkrētus uzdevumus ar komunikāciju/sabiedriskajām attiecībām saistītajā jomā

· Sagatavo projektus un nosūta plašsaziņas līdzekļiem paredzētus informatīvos materiālus un paziņojumus

· Apkopo informāciju no plašsaziņas līdzekļiem jautājumos, kas saistīti ar iestādes darbības jomu, iestādi un tās amatpersonām

· Organizē plašsaziņas līdzekļu pārstāvju akreditāciju, preses konferences un citus līdzīgus pasākumus

· Sagatavo un ievieto informāciju iestādes mājaslapā internetā vai iekšējā informācijas kanālā

II

Veic sabiedrisko attiecību speciālista darbu. Var vadīt mazu struktūrvienību· Organizē sabiedrības informēšanu un izglītošanu par iestādes darbības jomu

· Sagatavo un nosūta plašsaziņas līdzekļiem paredzētus informatīvos materiālus un paziņojumus

· Atbild uz konkrētiem plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, nevalstisko organizāciju vai iedzīvotāju jautājumiem (mutiskiem un rakstiskiem), kas saistīti ar iestādes darbību

· Piedalās ar iestādes darba atspoguļošanu saistītu pasākumu organizēšanā

· Organizē informācijas sagatavošanu un izplatīšanu iestādē (piemēram, iekšējā avīze, intranets)

· Nodrošina informācijas papildināšanu un aktualizēšanu iestādes mājaslapā internetā

· Nodrošina sabiedrības līdzdalības iespējas nozares politikas veidošanā

· Organizē sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus

· Analizē plašsaziņas līdzekļos atspoguļoto informāciju

III

Vada mazu struktūrvienību vai atbild par sabiedrisko attiecību un komunikācijas funkcijas nodrošināšanu iestādēVeic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Koordinē nozares un iestādes komunikācijas politikas un stratēģijas īstenošanu sadarbībā ar padotības iestādēm un sadarbības partneriem

· Apkopo citu valstu pieredzi komunikācijas un sabiedrisko attiecību, kā arī pilsoniskās sabiedrības jomā

· Konsultē iestādes vadību un darbiniekus sabiedrisko attiecību jomā

· Var vadīt mazu struktūrvienību vai aizvietot struktūrvienības vadītāju

IV

Vada vidēju vai lielu iestādes sabiedrisko attiecību struktūrvienību· Plāno un vada komunikācijas/sabiedrisko attiecību struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Izstrādā nozares un iestādes komunikācijas stratēģiju

· Atbild par visiem ar komunikāciju un sabiedriskajām attiecībām saistītajiem jautājumiem iestādē

· Nodrošina iestādes komunikācijas/sabied­risko attiecību stratēģijas izstrādi, lai nodro­šinātu iestādes mērķu un uzdevumu sasniegšanu, komunikāciju ar tās mērķaudi­torijām un izglītotu sabiedrību jautājumos, kas saistīti ar iestādes darbības jomu

· Veicina iestādes iekšējo komunikāciju, lai sekmētu iestādes komunikācijas/sabiedrisko attiecību mērķu sasniegšanu

· Sniedz priekšlikumus un piedalās iestādes komunikācijas/sabiedrisko attiecību budžeta izstrādē un kontrolē tā izpildi

· Konsultē iestādes vadību un darbiniekus sabiedrisko attiecību jomā

· Plāno un organizē projektus, akcijas un informatīvus pasākumus

25. Konsultēšana

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst Ministru kabineta locekļu un pašvaldības domes priekšsēdētāja konsultatīvās amatpersonas un citi amati, kuru veicēju pienākumos ir sniegt konsultatīvu un administratīvu atbalstu Ministru kabineta loceklim un pašvaldības domes priekšsēdētājam

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic Ministru kabineta locekļa vai pašvaldības domes priekšsēdētāja konsultatīvās amatpersonas pienākumus· Gatavo Ministru kabineta loceklim vai pašvaldības domes priekšsēdētājam nepieciešamos informatīvos materiālus

· Nodrošina informatīvo un administratīvo saikni ar iestādes struktūrvienībām un citām iestādēm un institūcijām

· Var izstrādāt Ministru kabineta locekļa vai pašvaldības domes priekšsēdētāja darba grafiku

· Koordinē Ministru kabineta locekļa vai pašvaldības domes priekšsēdētāja informācijas plūsmu

· Seko Ministru kabineta locekļa vai pašvaldības domes priekšsēdētāja lēmumu un rīkojumu izpildei iestādes struktūrvienībās

· Organizē Ministru kabineta locekļa vai pašvaldības domes priekšsēdētāja tikšanās, sarunas un darba apspriedes

· Pēc Ministru kabineta locekļa vai pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojuma piedalās sēdēs un apspriedēs

· Ministru kabineta locekļa vai pašvaldības domes priekšsēdētāja uzdevumā veic saraksti ar citām institūcijām un privātpersonām

II

Veic konsultatīvās amatpersonas pienākumus noteiktā nozarē, kura nedalās apakšnozarēs vai politikas jomās· Sniedz Ministru kabineta loceklim vai pašvaldības domes priekšsēdētājam padomus par valsts politikas izstrādi un īstenošanu attiecīgajā nozarē vai konkrētā politikas jomā

· Sniedz padomus un konsultē par likumu un citu normatīvo aktu projektu izstrādāšanas un normatīvo dokumentu izpildes kontroles jautājumiem

· Piedalās specializācijai atbilstošās sanāksmēs, semināros un konferencēs

· Uztur kontaktus ar citām iestādēm un institūcijām

· Var piedalīties iestādes vai struktūrvienības vadības sanāksmēs, kā arī Ministru kabineta locekļa vai pašvaldības domes priekšsēdētāja uzdevumā organizēt atsevišķas sanāksmes

III

Veic konsultatīvās amatpersonas pienākumus noteiktā nozarē, kura dalās vairākās apakšnozarēs vai politikas jomās. Konsultē īpaši sarežģītos jautājumos, pārzina vienu vai vairākas apakšnozares.

Var vadīt pašvaldības domes priekšsēdētāja biroju

· Sniedz Ministru kabineta loceklim vai pašvaldības domes priekšsēdētājam padomus par valsts politikas izstrādi un īstenošanu attiecīgajā nozarē, kura dalās vairākās apakšnozarēs vai politikas jomās

· Sniedz konsultācijas jautājumos, kur nepieciešama dziļa vairāku apakšnozares darbības jomu pārzināšana

· Ministru kabineta locekļa vai pašvaldības domes priekšsēdētāja uzdevumā pārstāv Ministru kabineta locekļa/pašvaldības domes priekšsēdētāja viedokli citās valsts institūcijās, darba grupās, konsultatīvajās padomēs un sanāksmēs

· Var izteikt Ministru kabineta locekļa vai pašvaldības domes priekšsēdētāja viedokli plašsaziņas līdzekļos ar attiecīgā Ministru kabineta locekļa/pašvaldības domes priekšsēdētāja pilnvarojumu

· Var vadīt Ministru kabineta locekļa vai pašvaldības domes priekšsēdētāja biroju vai koordinēt I un II līmeņa konsultatīvo amatpersonu darbu

IV

Veic Ministru prezidenta biroja vadītāja pienākumus

· Organizē un vada Ministru prezidenta biroja (turpmāk – birojs) darbu, koordinē pārējo Ministru kabineta locekļu biroju sadarbību

· Sadarbībā ar Valsts kanceleju nodrošina Rīcības plāna par Ministru kabineta iecerēto darbību izstrādi un koordināciju

· Nosaka biroja darbinieku pienākumu sadali un kontrolē pienākumu izpildi

· Sniedz konsultācijas Ministru prezidentam politikas plānošanas un analīzes jautājumos

· Izvērtē Ministru kabinetam un Ministru prezidentam iesniegto tiesību aktu projektu un citu priekšlikumu atbilstību valdības politikai

· Ministru prezidenta uzdevumā pārstāv Ministru prezidenta viedokli citās valsts institūcijās, darba grupās, konsultatīvajās padomēs un sanāksmēs

· Uztur kontaktus ar Valsts prezidenta Kanceleju, Saeimas institūcijām, politisko partiju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, Ministru kabineta locekļu parlamentārajiem sekretāriem un padomniekiem, Ministru prezidenta ārštata padomniekiem, Valsts kancelejas direktoru un amatpersonām

· Nodrošina Ministru prezidenta vizītēm un sarunām nepieciešamo informāciju

26. Kontrole un uzraudzība
26.1. Iestāžu un amatpersonu kontrole
Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina kontroli par to, kā valsts pārvaldes iestādēs tiek ievēroti normatīvie akti, kas reglamentē to darbību, kā arī valsts amatpersonu pieņemto lēmumu tiesiskumu un lietderību

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz amatpersonai, kas kontrolē un uzrauga normatīvo aktu izpildi· Sagatavo nepieciešamos dokumentus kontroles veikšanai

· Veic vienkāršus, tehniskus uzdevumus pēc kontroles veicēja norādījumiem

II

Pieņem lēmumus pēcpārbaudes lietā, kas saistīta ar valsts amatpersonu rīcību· Veic standartizētas valsts amatpersonu rīcības vai dokumentācijas pārbaudes, pieņem lēmumu saskaņā ar paraugu vai precīzu instrukciju

· Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencei

III

Pieņem sarežģītus, nestandarta lēmumus (arī lēmumus par prettiesisku lēmumu atcelšanu attiecīgajā jomā, disciplinārsodu vai administratīvo sodu uzlikšanu vainīgajai amatpersonai) pēcpārbaudes lietā, kas saistīta ar valsts amatpersonu rīcību· Izmeklē disciplinārlietas, gatavo atzinumus un lēmumu projektus, kā arī veic citas procesuālas darbības

· Izskata sūdzības par amatpersonu darbu

· Izskata administratīvo pārkāpumu lietas un sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus

· Veic iestādes sagatavoto lēmumu tiesiskuma papildpārbaudi

· Ar attiecīgu pilnvarojumu pārstāv iestādi tiesībaizsardzības institūcijās

· Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencei

· Veic iestādē pieņemto lēmumu lietderības un tiesiskuma kontroli disciplinārlietās

IV

Konsultē jaunākus speciālistus, pieņem lēmumus īpaši sarežģītos gadījumos. Var vadīt mazas kontroles struktūrvienības darbuVeic III līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Ar attiecīgu pilnvarojumu pārstāv iestādi tiesībaizsardzības institūcijās un tiesā

· Organizē iestādē pieņemto lēmumu pēcpārbaudes un kontrolē iestādes amatpersonu lēmumus disciplinārlietās

· Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu

· Var koordinēt un pārraudzīt iepriekšējo līmeņu speciālistu darbu

V

Vada kontroles struktūrvienības darbu· Vada un organizē struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Sagatavo priekšlikumus par normatīvo aktu izpildes kontroles un uzraudzības uzlabošanu valsts pārvaldē un iesniedz tos tiešajam vadītājam

· Organizē slepenības režīma nodrošināšanu

VI

Vada vairākas kontroles struktūrvienības· Veic V līmenim noteiktos pienākumus

· Pārrauga un koordinē vairāku kontroles struktūrvienību darbu, kontrolē uzdevumu sadali un izpildi

26.2. Muita un muitas kontrole

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina muitas kontroles pasākumus uz Eiropas Savienības ārējās robežas un iekšzemes muitas kontroles punktos, kā arī muitas kontroles punktu uzraudzībā esošajās vietās

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz vecākajiem speciālistiem un veic vienkāršus uzdevumus vecākā speciālista pārraudzībā· Palīdz vecākajiem speciālistiem muitas dokumentu formēšanā

· Aizpilda noteiktos dokumentu reģistrus

· Sniedz atbalstu vecākajiem speciālistiem fiziskās kontroles nodrošināšanā

· Sistematizē un kārto dokumentus

II

Veic muitas kontroli muitas kontroles punktos un uzraudzībā esošajās vietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem vadītāja uzraudzībā

· Noformē muitas dokumentus, izmantojot paredzētās datorprogrammas

· Veic muitas dokumentu kontroli un pārbauda to atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

· Kontrolē pirmsmuitošanas darbību, muitas procedūru un izmantošanas režīmu izpildes nosacījumu ievērošanu

· Piemēro muitas tarifus, aprēķina normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kas maksājami, pārvietojot preces pāri Eiropas Savienības robežai, kontrolē preču ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas ievērošanu

· Novērtē risku kravu nosūtīšanai uz padziļināto kontroli

· Veic kravu vizuālo apskati, daļēju fizisko un padziļināto kontroli, kravu un transportlīdzekļu svēršanu un skenēšanu, ņem preču paraugus

· Veic pasažieru bagāžas kontroli, izmantojot rentgeniekārtas, un personu apskati

· Sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un noformē ar pārkāpumiem saistīto dokumentāciju

· Kārto muitas kontroles punkta dokumentāciju un lietvedību

III

Veic muitas kontroli muitas kontroles punktos un uzraudzībā esošajās vietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem

· Veic II līmenim noteiktos pienākumus

· Var aizvietot muitas kontroles punkta maiņas priekšnieku vai vadīt fiziskās kontroles grupas darbu

IV

Uzrauga muitas amatpersonas, vada maiņas darbu

· Organizē, nodrošina un kontrolē maiņas darbu

· Norīko maiņas amatpersonas uz attiecīgajām darba vietām

· Atbild par atbilstošas kvalifikācijas amatpersonu norīkošanu attiecīgo funkciju veikšanai ar to rīcībā esošo tehnisko aprīkojumu

· Apkopo maiņas darbības rezultātus un ziņo par to vadītājam

· Pieņem lēmumus par administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanu un preču aizturēšanu

· Vada fiziskās kontroles grupas darbu

· Aizvieto sektora vadītāju

· Aizvieto muitas kontroles punkta virsuzraugu

V

Vada muitas kontroles punkta darbu

· Vada, plāno, organizē un kontrolē muitas kontroles punkta darbu

· Sniedz pārskatu par muitas kontroles punkta darbu kopumā

· Organizē dokumentācijas un informācijas apriti muitas kontroles punktā

26.3. Privātpersonu kontrole

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji kontrolē, kā juridiskās un fiziskās personas ievēro normatīvos aktus

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz amatpersonām, kuras kontrolē un uzrauga normatīvo aktu izpildi· Veic vienkāršus, tehniskus uzdevumus saskaņā ar vecāka speciālista norādījumiem

II

Pieņem lēmumus pirmspārbaudes un pēcpārbaudes lietā

· Kontrolē, lai fiziskās un juridiskās personas ievērotu normatīvos aktus, kas regulē darbību noteiktā nozarē

· Sniedz atzinumus un/vai izsniedz dokumentus (piemēram, atļaujas, izziņas), kas apliecina normatīvo aktu ievērošanu noteiktā jomā

· Konstatē neatbilstību starp esošo situāciju un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, saskaņā ar noteiktajām procedūrām sastāda administratīvo aktu un/vai norāda, kādas darbības veicamas, lai novērstu neatbilstību

· Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencei

· Īsteno reģistrēto subjektu juridisko faktu darbības dokumentu kontroli

III

Pieņem ierobežota satura lēmumus pirmspārbaudes un pēcpārbaudes lietā. Var veikt jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

· Kontrolē, lai fiziskās un juridiskās personas ievērotu normatīvos aktus, kas regulē darbību noteiktā nozarē

· Interpretē normatīvo aktu piemērošanu, klasificē normatīvo aktu pārkāpumu un nosaka atbilstošo sodu

· Pārtrauc to fizisko un juridisko personu darbību, kas pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās prasības

· Ierosina anulēt nelikumīgi iegūtas atļaujas, licences vai citus dokumentus

· Likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var glabāt, nēsāt un pielietot šaujamieročus un speciālos līdzekļus

· Sniedz atzinumus un/vai izsniedz dokumentus (piemēram, atļaujas, izziņas), kas apliecina normatīvo aktu ievērošanu noteiktā jomā

· Konstatē neatbilstību starp esošo situāciju un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, saskaņā ar noteiktajām procedūrām sastāda administratīvo aktu un/vai norāda, kādas darbības veicamas, lai novērstu neatbilstību

· Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencei

IV

Pieņem ierobežota satura lēmumus īpaši sarežģītās pirmspārbaudes un pēcpārbaudes lietās, konsultē jaunākos speciālistus.

Vada un kontrolē vairāku kontrolieru vai inspektoru darbu, uzņemas atbildību par viņu lēmumiem

· Kontrolē, lai fiziskās un juridiskās personas ievērotu normatīvos aktus, kas regulē darbību noteiktā nozarē

· Vada un kontrolē vairāku kontrolieru vai inspektoru (ekspertu) darbu, uzņemas atbildību par viņu pieņemtajiem lēmumiem

· Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu un konsultēšanu

· Pieņem lēmumus pārbaudes lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa attiecīgās jomas izpratne

· Interpretē normatīvo aktu piemērošanu, klasificē normatīvo aktu pārkāpumu un nosaka atbilstošo sodu

· Pārtrauc to fizisko un juridisko personu darbību, kas pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās prasības

· Ierosina anulēt nelikumīgi iegūtas atļaujas, licences vai citus dokumentus

· Likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var glabāt, nēsāt un pielietot šaujamieročus un speciālos līdzekļus

· Sniedz atzinumus un/vai izsniedz dokumentus (piemēram, atļaujas, izziņas), kas apliecina normatīvo aktu ievērošanu noteiktā jomā

· Konstatē neatbilstību starp esošo situāciju un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, saskaņā ar noteiktajām procedūrām sastāda administratīvo aktu un/vai norāda, kādas darbības veicamas, lai novērstu neatbilstību

· Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencei

· Patstāvīgi veic tirgus uzraudzību un lietu izmeklēšanu, tirgus pētījumus, piedalās normatīvo aktu izstrādāšanā

· Īsteno reģistrēto subjektu juridisko faktu darbības dokumentu kontroli

· Var vadīt mazu struktūrvienību vai būt vadošais inspektors (eksperts)

V

Vada kontroles struktūrvienību· Vada struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Kontrolē, kā fiziskās un juridiskās personas ievēro normatīvos aktus, kas regulē darbību noteiktā nozarē Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un trešajās valstīs

· Apkopo informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, gatavo un iesniedz tiešajam vadītājam ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un kontroles procedūrās

· Pieņem lēmumus pārbaudes lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa vairāku jomu izpratne

· Sniedz atzinumus un/vai izsniedz dokumentus (atļaujas, izziņas), kas apliecina normatīvo aktu ievērošanu noteiktā jomā un tiek atzīti Eiropas Ekonomikas zonā un valstīs, kuras ir noslēgušas starptautiskos līgumus par šo jomu

· Veic un kontrolē tirgus uzraudzību un lietu izmeklēšanu, tirgus pētījumu veikšanu un normatīvo aktu izstrādāšanu vairākos darbības virzienos

· Var atbildēt par starptautisko datu apmaiņu ārkārtas situācijās, kas ir saistītas ar drošību

VI A

Koordinē vairāku kontroles struktūrvienību darbu mazā vai vidējā iestādē· Pārrauga un koordinē vairāku struktūrvienību darbu, kontrolē uzdevumu sadali un izpildi

· Apkopo informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, sagatavo un iesniedz tiešajam vadītājam ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un kontroles procedūrās

· Vada lietu izmeklēšanu un normatīvo aktu izstrādāšanu noteiktā jomā, nodrošina tirgus pētījumu veikšanu

VI B

Koordinē vairāku kontroles struktūrvienību darbu lielā vai ļoti lielā iestādē· Veic VI A līmenim noteiktos pienākumus

27. Kvalitātes vadība

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir kvalitātes vadības sistēmu izstrāde, ieviešana un uzturēšana dažādās iestādēs

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Piedalās kvalitātes sistēmas izstrādāšanā, ieviešanā un uzturēšanā· Izstrādā kvalitātes vadības sistēmas dokumentus un sistematizē tos

· Nodrošina kvalitātes vadības rokasgrāmatas un citu dokumentu aktualizāciju, arī procesu aprakstu saskaņošanu

· Apkopo priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem kvalitātes vadības sistēmā

· Uzrauga auditos noteikto korektīvo darbību izpildi

II

Nodarbojas ar kvalitātes sistēmas izstrādāšanu, ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu· Izstrādā iestādes un/vai tās padotības iestāžu kvalitātes vadības sistēmu

· Koordinē dokumentu un procedūru izstrādāšanu un aktualizāciju

· Izstrādā dokumentus un procedūras kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai, organizē un pārrauga tās ieviešanu

· Sniedz atbalstu struktūrvienībām procesu identificēšanā, izvērtēšanā un dokumentēšanā

· Uzrauga kvalitātes vadības sistēmas darbību, analizē to un sagatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem

· Veicina iestādes iekšējo un ārējo klientu prasību apzināšanu un izvērtēšanu

· Apmāca iestādes un/vai tās padotības iestāžu darbiniekus kvalitātes vadības jomā

III

Vada kvalitātes vadības sistēmu vai kvalitātes vadības struktūrvienību· Plāno, organizē un vada kvalitātes vadības sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu iestādē un/vai tās padotības iestādēs

· Lemj par nepieciešamajām izmaiņām kvalitātes vadības sistēmā

· Nodrošina procesu identifikāciju un to mijiedarbības noteikšanu

· Rosina kvalitātes nodrošināšanas metožu ieviešanu

· Konsultē iestādes vadību kvalitātes vadības jomā

· Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

· Izglīto iestādes darbiniekus kvalitātes vadības jomā

28. Noziedzības novēršana un apkarošana
28.1. Izmeklēšana
Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar noziedzīgu nodarījumu pirmstiesas izmeklēšanu un pierādījumu gatavošanu apsūdzības celšanai

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic izmeklēšanu, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus un gatavojot pierādījumus apsūdzības celšanaiVeic izmeklēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

· Uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu

· Pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana

· Dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus

· Saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā

II

Veic izmeklēšanu īpaši sarežģītās lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētās jomas pārzināšana· Uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu, līdz tiek noskaidrota persona, kas saucama pie kriminālatbildības, un iegūti pietiekami pierādījumi kriminālvajāšanas uzsākšanai

· Pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana

· Dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus

· Saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā

· Veic jauno speciālistu darbaudzināšanu

· Var koordinēt citus izmeklētājus

III

Vada izmeklēšanu noteiktā jomā· Vada izmeklēšanu veicošās iestādes struktūrvienību

· Pārbauda kriminālprocesus, kuros tiek izdarīta izmeklēšana

· Dod norādījumus izmeklētājam par pirmstiesas izmeklēšanas izdarīšanu un atsevišķu izmeklēšanas darbību veikšanu

· Var nodot lietu citam izmeklētājam

· Var uzdot lietā veikt pirmstiesas izmeklēšanu vairākiem izmeklētājiem un iecelt izmeklēšanas grupas vadītāju

· Var piedalīties izmeklēšanā un personīgi veikt pirmstiesas izmeklēšanu, izmantojot izmeklētāja pilnvaras, tiesības un pienākumus

IV

Vada izmeklēšanas funkciju· Vada vairākas struktūrvienības, kas veic izmeklēšanu

28.2. Operatīvā darbība

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar pierādījumu un informācijas vākšanu par noziedzīgām darbībām, kā arī noziedznieku aizturēšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Sniedz atbalstu operatīvās darbības veicējiem. Veic vienkāršus uzdevumus vecāka speciālista pārraudzībā· Sniedz atbalstu operatīvās darbības veicējiem

· Veic vienkāršus uzdevumus vecāka speciālista pārraudzībā

II

Veic operatīvo darbību saskaņā ar likumu· Veic operatīvo darbību vispārīgā veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, īstenojot šādus operatīvos pasākumus:

· operatīvo izzināšanu

· operatīvo novērošanu (izsekošanu)

· operatīvo apskati

· operatīvo paraugu iegūšanu un operatīvo izpēti

· personas operatīvo aplūkošanu

· operatīvo iekļūšanu

· operatīvo eksperimentu

· operatīvo detektīvdarbību

· operatīvo korespondences kontroli

· operatīvo informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem

· operatīvo sarunu noklausīšanos

III A

Veic operatīvā ceļā iegūtās informācijas kompleksu analīzi· Patstāvīgi veic operatīvā ceļā iegūtās un daudznozaru pārbaudes lietās iekļautās informācijas analīzi

· Nodrošina informācijas pieprasīšanu no valsts un pašvaldību iestādēm, iegūšanu no datubāzēm, apkopošanu un iekļaušanu datubāzē

· Veic kompleksu saņemtās informācijas analīzi un sagatavo atbildes uz valsts un pašvaldību iestāžu un augstāko valsts amatpersonu informācijas pieprasījumiem

· Veido un nodrošina operatīvā ceļā iegūtās informācijas uzkrāšanu informācijas sistēmā, veic uzkrāto datu analīzi

· Izstrādā priekšlikumus datubāzes analītisko rīku attīstībai un darba izpildes metožu pilnveidošanai

III B

Veic operatīvo darbību īpaši sarežģītās lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētas jomas pārzināšana

· Veic operatīvo darbību īpaši sarežģītās lietās vispārīgā un sevišķā veidā, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētas jomas pārzināšana, īstenojot šādus operatīvos pasākumus:

· operatīvo izzināšanu

· operatīvo novērošanu (izsekošanu)

· operatīvo apskati

· operatīvo paraugu iegūšanu un operatīvo izpēti

· personas operatīvo aplūkošanu

· operatīvo iekļūšanu

· operatīvo eksperimentu

· operatīvo detektīvdarbību

· operatīvo korespondences kontroli

· operatīvo informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem

· operatīvo sarunu noklausīšanos

· Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

· Var koordinēt citus operatīvās darbības veicējus

IV

Vada operatīvo darbību noteiktā jomā· Vada struktūrvienību

V

Vada operatīvo darbību iestādē, kurā ir vairākas struktūrvienības· Vada vairākas struktūrvienības, kas veic operatīvo darbību

28.3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbinieki, kuri veic likumā noteiktos pienākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic ziņojumu par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem pirmapstrādi· Veic saņemto ziņojumu novērtēšanu, atbild par ziņojumu nepilnību novēršanu un komunikāciju ar ziņojumu sastādītājiem

· Veic saņemto ziņojumu un papildu informācijas iekļaušanu un apstrādi dienesta datubāzē

· Veic risku analīzi pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm

· Apkopo priekšanalīzes rezultātus pārbaudes lietās

· Izstrādā priekšlikumus dienesta datubāzes funkcionalitātes uzlabošanai

· Piedalās informācijas apstrādes un uzglabāšanas procedūru izstrādē

II

Veic kompleksu informācijas analīzi· Patstāvīgi veic kompleksu (daudznozaru) pārbaudes lietās iekļautās informācijas analīzi

· Atbild par papildu informācijas pieprasīšanu no vietējām un ārvalstu kompetentajām iestādēm, iegūšanu no datubāzēm, apkopošanu un iekļaušanu datubāzē

· Sagatavo kvalificējošus slēdzienus (nolēmumus) par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem nosūtīšanai tiesībaizsardzības iestādēm

· Veic kompleksu saņemtās informācijas analīzi un sagatavo atbildes uz vietējo un ārvalstu kompetento iestāžu informācijas pieprasījumiem, kā arī fizisko un juridisko personu iesniegumiem

· Veido un uztur elektroniskās uzskaites sistēmas (datubāzes), veic uzkrāto datu analīzi

· Izstrādā priekšlikumus datubāzes analītisko rīku attīstībai un darba izpildes metožu pilnveidošanai

III

Veic kompleksu informācijas analīzi sevišķi sarežģītās vai liela apjoma pārbaudes lietāsVeic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Patstāvīgi veic kompleksu informācijas analīzi sevišķi sarežģītās vai liela apjoma pārbaudes lietās

· Izstrādā dienesta iekšējos normatīvos aktus, jaunas darba izpildes metodes un metodiskos materiālus

· Izstrādā priekšlikumus nozares normatīvo aktu grozījumiem

· Var vadīt darba grupu vai aizvietot struktūrvienības vadītāju

IV

Vada struktūrvienības darbu· Vada struktūrvienības darbu, nodrošina uzdevumu izpildi un darba kvalitāti

· Metodiski apmāca darbiniekus

· Konsultē darbiniekus, kā arī pieņem lēmumus nestandarta situāciju risināšanā

· Izstrādā priekšlikumus datubāzes analītisko rīku attīstībai

· Atbild par komunikāciju ar programmatūras izstrādātājiem

· Izstrādā un ievieš jaunas darba izpildes metodes un procedūras

28.4. Policija

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst pašvaldības policijas darbinieki, kuri ikdienā veic likumā "Par policiju" noteiktos uzdevumus

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz vecākiem speciālistiem un veic vienkāršus uzdevumus vecāku speciālistu pārraudzībā· Patrulē sabiedriskās kārtības uzturēšanai, novērš un pārtrauc administratīvos pārkāpumus

· Palīdz vecākiem speciālistiem izziņas un operatīvās darbības veikšanā

· Apsargā un konvojē aizturētās personas

II

Patstāvīgi veic policijas darbinieka pienākumus· Nodrošina kārtību sabiedriskajās vietās

· Reģistrē informāciju par likumpārkāpumiem un ziņo par tiem kompetentām amatpersonām

· Sniedz pirmo palīdzību un organizē citu veidu palīdzības nodrošināšanu likumpārkāpumā vai nelaimes gadījumā cietušai vai bezpalīdzības stāvoklī esošai personai

· Atbilstoši kompetencei izdara izziņu un veic operatīvos meklēšanas un citus likumā noteiktos pasākumus, lai atklātu noziedzīgus nodarījumus un noskaidrotu personas, kas tos izdarījušas

· Novērš un pārtrauc administratīvos pārkāpumus, noskaidro vainīgos, sastāda protokolus, izskata lietas par šiem pārkāpumiem vai nodod tās izskatīšanai pēc pakļautības

· Apsargā un konvojē aizturētās personas

· Apsargā objektus un personas likumā noteiktajā kārtībā

· Uzrauga un regulē satiksmi uz ceļiem

· Izpilda tiesas nolēmumus, prokurora lēmumus un norādījumus, kas saistīti ar meklēšanas un izmeklēšanas darbību veikšanu

III

Pārrauga un koordinē jaunāko speciālistu darbu, veic darbaudzināšanu, plāno un veic īpaši sarežģītus uzdevumus· Koordinē un pārrauga jaunāko speciālistu darbību

· Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu un konsultēšanu

· Nodrošina kārtību sabiedriskajās vietās

· Reģistrē informāciju par likumpārkāpumiem un ziņo par tiem kompetentām amatpersonām

· Sniedz pirmo palīdzību un organizē citu veidu palīdzības nodrošināšanu likumpārkāpumā un nelaimes gadījumā cietušai vai bezpalīdzības stāvoklī esošai personai

· Atbilstoši kompetencei izdara izziņu un veic operatīvos meklēšanas un citus likumā noteiktos pasākumus, lai atklātu noziedzīgus nodarījumus un noskaidrotu personas, kas tos izdarījušas

· Novērš un pārtrauc administratīvos pārkāpumus, noskaidro vainīgos, sastāda protokolus, izskata lietas par šiem pārkāpumiem vai nodod tās izskatīšanai pēc pakļautības

· Apsargā un konvojē aizturētās personas

· Apsargā objektus un personas likumā noteiktajā kārtībā

· Uzrauga un regulē satiksmi uz ceļiem

· Izpilda tiesas nolēmumus, prokurora lēmumus un norādījumus, kas saistīti ar meklēšanas un izmeklēšanas darbību veikšanu

IV

Vada policijas struktūrvienību· Vada struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Apkopo informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, gatavo un iesniedz tiešajam vadītājam ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un procedūrās

V

Vada vairākas policijas struktūrvienības· Koordinē vairāku struktūrvienību darbu, kontrolē mērķu un uzdevumu izpildi

· Apkopo informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, gatavo un iesniedz tiešajam vadītājam ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un procedūrās

29. Pedagoģija
29.1. Valsts dibinātu augstskolu vadība
Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji administratīvi vada valsts dibinātas augstskolas, kā arī iestādes vadītāja vietnieku amati un struktūrvienību vadītāji, kas sadarbībā ar izglītības iestādes vadītāju organizē augstākās izglītības programmu īstenošanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Vada mazas fakultātes centru· Vada un organizē fakultātes centra darbu

· Piesaista finanšu līdzekļus tālākizglītības studiju programmām

· Piedalās centra pamatvirzienu, attīstības stratēģijas, rīcības plānu un uzdevumu noteikšanā

· Var pārstāvēt centru augstskolas vadībā un citās institūcijās

· Vada fakultātes centra personālu

I B

Vada vidēju fakultātes centru· Vada un organizē vidēja centra darbu

· Atbild par centra finanšu izdevumu un resursu racionālu izmantošanu

· Nosaka un izstrādā centra pamatvirzienus, attīstības stratēģijas, rīcības plānu un uzdevumus

· Var pārstāvēt centru augstskolas vadībā un citās institūcijās

· Vada fakultātes centra personālu

I C

Vada lielu fakultātes centruVeic I B līmenim noteiktos pienākumus lielā fakultātes centrā

II A

Veic mazas struktūrvienības izpilddirektora funkcijas vai palīdz struktūrvienības vadītājam vai izpilddirektoram administratīvi vadīt tās darbu· Var veikt struktūrvienības administratīvo funkciju organizēšanu un vienotas finanšu disciplīnas un lietvedības nodrošināšanu

· Var organizēt un kontrolēt struktūrvienības administrācijas un pārējā personāla darbību

· Noteiktajā kārtībā var sagatavot struktūrvienības budžeta projektu, finansēšanas plānus, tāmes, kontrolēt to izpildi

· Nodrošina saimnieciskos darījumus

· Var organizēt struktūrvienības iepirkumus

· Var nodrošināt projektu finanšu vadību

· Var aizvietot augstskolas izpilddirektoru

II B

Veic vidējas struktūrvienības izpilddirektora darbu un palīdz vidējas vai lielas struktūrvienības vadītājam administratīvi vadīt iestādes darbuVeic II A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Koordinē un kontrolē atsevišķu struktūrvienību darbu

· Var aizvietot vidējas vai lielas struktūrvienības vadītāju

· Kontrolē administrācijas un pārējā personāla darbību, nodrošina iestādes informācijas sistēmas lietotāju darba organizāciju un kontroli

II C

Veic lielas struktūrvienības izpilddirektora funkcijasVeic II B līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Koordinē iestādes vai valsts dibinātās augstskolās lielu struktūrvienības darbu

· Organizē un kontrolē valsts budžeta līdzekļu, pašieņēmumu un projektu finansējuma sadali un izlietošanu iestādes darbības jomā

· Bez īpaša pilnvarojuma pārstāv iestādi citās institūcijās

· Veic administratīvo funkciju organizēšanu un vienotas finanšu disciplīnas un lietvedības nodrošināšanu

III A

Vada fakultātes institūtu vai mazu augstskolas institūtu· Vada un organizē institūta darbu

· Nodrošina institūta izdevumu un resursu racionālu izmantošanu

· Ir atbildīgs par institūta lietvedību, finanšu un saimniecisko darbību

· Nodrošina pētījumu un studiju programmu īstenošanu, pildot augstskolas kopējos uzdevumus un ievērojot augstskolas darbības principus

· Izstrādā un pieņem savu uzdevumu veikšanai iekšējos normatīvos aktus

· Var pārstāvēt institūtu augstskolas vadībā un citās institūcijās, īsteno zinātnisku un profesionālu sadarbību

· Vada personālu

III B

Vada augstskolas vidēju un/vai lielu institūtuVeic III A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Vada un organizē vidēja vai liela institūta darbu

· Koordinē zinātnisko un pedagoģisko darbību institūtā

· Koordinē pētījumus ar citām zinātniskās pētniecības iestādēm un augstskolām

IV

Nodrošina augstskolas administratīvo vai stratēģisko vadību, veic valsts budžeta izpildes uzraudzības un finanšu resursu vadības funkciju· Plāno un nodrošina augstskolas darbības stratēģiju un stratēģisko vadību

· Nodrošina augstskolas administrācijas darbības organizāciju, koordinē, pārrauga vairāku struktūrvienību darbu un savstarpējo koordināciju

· Nodrošina augstskolas īpašumu, mantas un citu resursu vairošanu, kā arī racionālu un efektīvu izmantošanu

· Nodrošina augstskolas finanšu vadību, tās atbilstību normatīvo aktu prasībām

· Vada un koordinē augstskolas budžeta plānošanu un sagatavošanu

· Novērtē, analizē un prognozē augstskolas finanšu rādītājus

· Pārrauga augstskolas uzņēmējdarbību

· Vada un plāno vairāku struktūrvienību darbu personālu

29.2. Izglītošana pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības programmās

Apakš­saimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji īsteno pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības, kā arī profesionālās ievirzes un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība) programmas.

Internāta, dienesta viesnīcu skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, koncertmeistara, baletmeistara, horeogrāfa, diriģenta, sociālā pedagoga, pedagoga logopēda, izglītības psihologa, sociālās korekcijas izglītības skolotāja amatu klasificē šajā apakšsaimē attiecīgajos līmeņos

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Pedagogs/pedagoga palīgs, kurš īsteno mācību priekšmeta un/vai prakses programmu· Īsteno izstrādātas mācību priekšmetu un/vai prakšu programmas

· Vada mācību stundas, nodarbības un prakses

· Organizē izglītojamo patstāvīgo darbu

· Veic izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanu

· Gatavo mācību materiālus

· Piedalās iestādes metodiskajā darbā

· Var strādāt ar bērniem ar īpašām vajadzībām

· Var veikt attīstības traucējumu profilaksi un korekciju

II

Pedagogs, kurš veic mācību, audzināšanas un metodisko darbuVeic I līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Izstrādā un pilnveido mācību priekšmetu un prakšu programmas

· Piedalās pārbaudes darbu satura izstrādāšanā, organizēšanā un novērtēšanā izglītības iestādes līmenī

· Izstrādā mācību metodiskos materiālus izglītības iestādes līmenī

· Var vadīt mācību priekšmetu metodisko komisiju darbu iestādes līmenī

· Var izstrādāt metodiskos norādījumus un uzdevumus individuāli katram bērnam ar īpašām vajadzībām

· Piedalās izglītības iestādes sadarbības, attīstības un citu projektu īstenošanā

· Var vadīt klases/grupas/pulciņa audzināšanu

· Var konsultēt kolēģus savā profesionālajā jomā

· Var sadarboties ar pedagoģiski medicīnisko komisiju

III

Pedagogs, pedagogs eksperts, kurš veic metodisko darbu ārpus konkrētās izglītības iestādesVeic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Izstrādā mācību metodiskos materiālus rajona (pilsētas) mērogā

· Piedalās valsts pārbaudes darbu satura izstrādāšanā, organizēšanā un novērtēšanā

· Vada izglītības iestādes sadarbības, attīstības un citus projektus

· Var piedalīties pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā

· Veic eksperta pienākumus ārpus konkrētās izglītības iestādes rajona (pilsētas) mērogā

IV

Vecākais pedagogs, pedagogs eksperts, kurš darbojas savā jomā valsts mērogāVeic III līmenim noteiktos pienākumus valsts mērogā, kā arī

· Veic pedagogu profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu

29.3. Pedagoģijas metodikas vadība

Apakš­saimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji sniedz metodisko palīdzību vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes, interešu izglītības un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība), kā arī augstākās izglītības programmu īstenotājiem vai organizē šādas metodiskās palīdzības sniegšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Metodiķis vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes interešu izglītības un pieaugušo izglītības iestādē· Ir ieguvis pieredzi atbilstošās izglītības iestādes mācību priekšmetu programmu īstenošanā

· Izvērtē izglītības programmas īstenošanas kvalitāti

· Izstrādā vai pilnveido mācību priekšmetu un prakšu programmas

· Sniedz metodisko palīdzību izglītības iestādes programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanā vai organizē palīdzības sniegšanu

· Organizē pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi

· Informē par inovācijām izglītības programmas un mācību priekšmetu programmu īstenošanā

I B

Augstākās izglītības iestādes metodiķis· Organizē izglītības un studiju programmas īstenošanu atbilstoši mācību plānam un programmām

· Kontrolē mācību programmu kvalitāti (piemēram, hospitējot lekcijas)

· Konsultē pasniedzējus pasniegšanas kvalitātes uzlabošanā

· Analizē mācībspēku akadēmiskā darba slodzes

· Uzskaita un analizē studējošo sasniegumus

· Plāno mācībspēku, studējošo un auditoriju racionālu laika sadali

· Izstrādā priekšlikumus mācību procesa uzlabošanai

· Sagatavo dokumentu projektus studiju un tālākizglītības programmu akreditēšanai

· Organizē dokumentu, stendu, plakātu, citu uzskates līdzekļu izstrādi, noformēšanu, maketēšanu, dizaina attīstīšanu, kā arī veic minētos darbus

II

Rajona (pilsētas) izglītības atbalsta vai pārvaldes iestādes metodiķis· Ir ieguvis pieredzi izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanas organizācijā vai vadībā

· Izvērtē izglītības programmu īstenošanas kvalitāti rajona (pilsētas) izglītības iestādēs

· Sniedz vai organizē metodiskas palīdzības sniegšanu izglītības iestādes programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanā rajona (pilsētas) izglītības iestādēs

· Koordinē rajona (pilsētas) izglītības iestāžu mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītāju un metodiķu darbu

· Koordinē rajona (pilsētas) pedagogu izglītības iestāžu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi

III A

Mācību nodaļas vadītājs· Vada (plāno, organizē un kontrolē) struktūrvienību

· Vada mācību un metodisko darbu iestādē

· Vada mācību kvalitātes sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu iestādē

· Organizē pedagoģiskā personāla tālākizglītību

· Veic starptautisku sadarbību ar citām mācību iestādēm

· Organizē mācību iestādes popularizēšanu

III B

Valsts izglītības atbalsta vai pārvaldes iestādes metodiķis· Ir ieguvis pieredzi izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanas organizācijā vai vadībā rajona (pilsētas) mērogā

· Veic II līmenim noteiktos pienākumus valsts mērogā

29.4. Izglītības iestāžu vadība

Apakš­saimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji vada vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības un pieaugušo izglītības iestādes, kā arī izglītības iestādes vadītāja vietnieku amati, kuru veicēji sadarbībā ar izglītības iestādes vadītāju organizē vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība) programmu īstenošanu. Apakšsaimē ietilpst arī amati, kuru veicēju pienākums ir vadīt mācību iestādes struktūrvienības

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Izglītības iestādes vadītāja vietnieks· Organizē mācību un audzināšanas procesu izglītības iestādē (vai izglītības programmu īstenošanu)

· Kontrolē un izvērtē izglītības programmas īstenošanas kvalitāti

· Organizē mācību priekšmetu un prakšu programmu izstrādi vai pilnveidi

· Vada metodisko darbu izglītības iestādē

· Organizē pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi

· Informē par inovācijām izglītības programmas un mācību priekšmetu programmu īstenošanā

· Koordinē izglītības iestādes sadarbību ar vecākiem mācību un audzināšanas jautājumos

· Sagatavo informatīvus ziņojumus izglītības pārvaldes iestādēm par mācību un audzināšanas procesu izglītības iestādē

· Aizvieto izglītības iestādes vadītāju viņa prombūtnes laikā

II A

Mazas un vidējas struktūrvienības vadītājs· Vada struktūrvienību (plāno, organizē un kontrolē tās darbu)

· Organizē struktūrvienības personāla kvalifikācijas paaugstināšanu

· Lasa lekcijas

· Veic pētniecības darbu noteiktā jomā

· Popularizē mācību iestādi

· Sadarbojas ar citām mācību iestādēm

II B

Izglītības iestādes (struktūrvienības) vadītājs (izglītojamo skaits līdz 100)· Plāno un organizē izglītības iestādes (struktūrvienības) darbu

· Vada izglītības iestādes mācību programmu īstenošanu

· Nodrošina izglītības iestādes finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu

· Plāno un īsteno izglītības iestādes perspektīvo nodrošinājumu ar administratīvo, pedagoģisko un saimniecisko personālu 

· Nodrošina izglītojamo speciālo vajadzību apzināšanu

· Nodrošina izglītības iestādes un tās dibinātāja sadarbību izglītības iestādes uzturēšanā un izglītības programmas īstenošanā

· Nosaka administratīvā, pedagoģiskā un saimnieciskā personāla darba pienākumus atbilstoši skolas nolikumam

· Atbild par normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbībā

· Plāno pedagogu profesionālo pilnveidi

· Vada izglītības iestādes pedagoģisko padomi

· Nodrošina izglītības iestādes padomes darbu un izglītības iestādes sadarbību ar izglītojamo vecākiem

· Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām nodrošina pirmās palīdzības pieejamību izglītības iestādē

· Nodrošina veselību veicinošu vidi

· Nodrošina izglītības iestādes popularizēšanu

III A

Lielas struktūrvienības vadītājs· Vada struktūrvienību (plāno, organizē un kontrolē tās darbu)

· Organizē struktūrvienības personāla kvalifikācijas paaugstināšanu

· Lasa lekcijas

· Veic pētniecības darbu noteiktā jomā

· Popularizē mācību iestādi

· Sadarbojas ar citām mācību iestādēm

III B

Izglītības iestādes vadītājs (izglītojamo skaits no 101 līdz 400)· Veic I līmenim noteiktos pienākumus izglītības iestādē, kurā audzēkņu skaits nepārsniedz 400

· Šajā līmenī var tikt klasificēti to izglītības iestāžu vadītāji, kurās izglītojamo skaits ir mazāks par 100, bet programmu skaits ir vairāk par piecām

IV

Izglītības iestādes vadītājs (izglītojamo skaits vairāk nekā 400)· Veic I līmenim noteiktos pienākumus izglītības iestādē, kurā audzēkņu skaits pārsniedz 400

· Šajā līmenī var tikt klasificēti izglītības iestāžu vadītāji, kurās izglītojamo skaits ir lielāks par 100, bet programmu skaits ir vairāk par piecām

30. Personāla vadība

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst ar personāla vadības funkciju saistīti amati, kuru veicēji nodarbojas ar personāla lietu un lietvedības uzturēšanu, personāla politikas izstrādāšanu un ieviešanu, personāla plānošanu un piesaisti, atlasi, noturēšanu, vērtēšanu un attīstīšanu
Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic noteiktus uzdevumus. Strādā cita speciālista pārraudzībā· Uztur un kārto personāla lietas un personāla lietvedību

· Apkopo informāciju par darbiniekiem un vakancēm, ievada informāciju datubāzē

· Veic personāla administrēšanas procesa vienkāršākos uzdevumus (piemēram, plānu saskaņošana, telpu rezervēšana, vērtējumu apkopošana)

II

Specializējas noteiktā personāla vadības jomā· Sagatavo ar personālu saistītos dokumentus un līgumus

· Veic personāla atlasi, arī vērtē kandidātus un sagatavo raksturojumus

· Apkopo un analizē informāciju par personālu un sniedz nepieciešamo informāciju par vakantajiem amatiem

· Gatavo standarta pārskatus par personālu

· Ievieto darba sludinājumus plašsaziņas līdzekļos

· Organizē darbinieku mācības

· Konsultē citu struktūrvienību vadītājus par attiecīgo personāla vadības jomu

III

Strādā vairākās personāla vadības jomās vai pilnībā vada un attīsta noteiktu personāla vadības funkciju/jomu· Konsultē personāla jautājumos noteiktās jomās

· Piedalās personāla politikas izstrādē un personāla plānošanā

· Vada (izstrādā, ievieš, kontrolē un attīsta) noteiktus personāla vadības procesus organizācijā

· Var vadīt/pārraudzīt vienu vai vairākus darbiniekus

· Koordinē un sagatavo ierēdņu un darbinieku vērtēšanas procesa dokumentāciju, vada un plāno ierēdņu un darbinieku vērtēšanas procesu

IV A

Vada personāla vadības funkciju mazā iestādē· Vada (organizē, plāno, kontrolē un motivē) personāla vadības struktūrvienību

· Vada iestādes personāla vadības funkciju un tās attīstību

· Nodrošina un sniedz personāla vadības konsultācijas augstākajai vadībai, kā arī nodrošina administratīvo pakalpojumu sniegšanu ar personāla vadību saistītajos jautājumos

· Izsaka priekšlikumus darba samaksas noteikšanai

· Piedalās iestādes attīstības stratēģijas izstrādāšanā

· Var veikt vidējas un lielas iestādes personāla vadītāja vietnieka pienākumus

IV B

Vada personāla vadības funkciju vidējā vai lielā iestādēVeic IV A līmenim noteiktos pienākumus vidējā vai lielā iestādē, kā arī:

· Vada iestādes personāla politikas izstrādāšanu un ieviešanu

· Nodrošina personāla vadības procesu attīstību un savstarpējo integrāciju

· Var veikt ļoti lielas iestādes personāla vadītāja vietnieka pienākumus

IV C

Vada personāla vadības funkciju ministrijā vai ļoti lielā iestādē· Vada personāla vadības funkciju un tās attīstību

· Vada personāla politikas izstrādāšanu un ieviešanu

· Nodrošina un sniedz personāla vadības konsultācijas augstākā līmeņa vadībai, kā arī nodrošina administratīvo pakalpojumu sniegšanu ar personāla vadību saistītajos jautājumos

· Nodrošina personāla vadības procesu attīstību un savstarpējo integrāciju

· Izsaka priekšlikumus darba samaksas noteikšanai

· Var aizvietot personālvadības funkcijas vadītāju, kurš organizē personāla vadības funkcijas vairākās iestādēs

IV D

Vada personāla vadības funkciju vairākās iestādēs vai īpaši lielā iestādē, koordinē un metodiski vada personāla vadības funkciju padotības iestādēs· Vada personāla vadības funkciju un tās attīstību vairākās iestādēs

· Izstrādā iestādes personāla politiku un stratēģiju un vada tās ieviešanu

· Piedalās iestādes vispārējā stratēģijas izstrādē

· Nodrošina un sniedz personāla vadības konsultācijas vairāku iestāžu augstākā līmeņa vadībai, kā arī nodrošina administratīvo pakalpojumu sniegšanu ar personāla vadību saistītajos jautājumos vairākās iestādēs

· Nodrošina personāla vadības procesu attīstību un savstarpējo integrāciju vairākās iestādēs

· Izsaka priekšlikumus darba samaksas noteikšanai vairākās iestādēs

· Vada un atbild par sociālo dialogu vairākās iestādēs

· Pārstāv iestādi valsts līmeņa izveidotās darba grupās un starptautiskās institūcijās

31. Laboratoriju un izpētes darbi

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji studiju procesā saistīti ar laboratoriju un izpētes darbu veikšanu, problēmu risināšanu, atbilstošas informācijas un datu vākšanu, tehnisko izpēti un analīzi, projektēšanu un darbu plānošanu, tehnisko uzraudzību un kontroli un/vai sekmē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, lieto zinātnes atziņas, piedalās studiju un zinātniskās pētniecības darbā

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic laboratoriju un izpētes darbu sagatavošanu un apkopošanu· Veic noteiktos pienākumus, izmantojot atbilstošas metodes un paņēmienus

· Apkopo un analizē iegūtos eksperimentālos datus un sagatavo nepieciešamo informāciju, izsniedz atskaites

· Sagatavo telpas, materiālus un ierīces eksperimentiem, izmēģinājumiem, analīzēm

· Apkopj un remontē pētījumos izmantojamo aparatūru, uztur kārtībā nepieciešamās iekārtas

· Veic tehnisko un pētniecības darbu

· Asistē laboratorijas vadītājam/vecākajam speciālistam, strādā viņa uzraudzībā

II

Vada projektus studiju un pētniecības darbam· Vada specifiskus projektus; nodrošina kvalitāti un termiņu ievērošanu

· Izstrādā dokumentāciju, apstrādā datus, uztur un kārto datubāzes

· Ievāc paraugus un sagatavo analīzei

· Organizē un vada studiju un pētniecības darbā izmantoto iekārtu apkalpošanu un remontu

· Veic pētījumus un izmēģinājumus, analizē pētījumos iegūtos datus, gatavo pārskatus

· Nodrošina un kontrolē standartu ievērošanu

· Sagatavo mācību līdzekļus studiju procesa nodrošināšanai

· Koordinē jaunāko speciālistu darbu

III

Organizē zinātnisko darbību, sagatavo zinātniskos rakstus un pārskatus· Veic zinātniskās pētniecības darbu un lieto iegūtos rezultātus attiecīgajā jomā

· Piedalās jaunu produktu izstrādes procesā, realizācijā un sniedz laboratorijas atzinumu par to kvalitāti

· Gatavo atskaites par testēšanas rezultātiem un laboratorijas darbiem, attīsta testēšanas metodes

· Gatavo zinātniskos rakstus un pārskatus

· Kontrolē tehnoloģijas ievērošanu darba procesā

· Organizē un vada zinātnisko sadarbību, piesaista finansējumu

· Atbild par atsevišķu administratīvu jautājumu risināšanu

· Nepieciešama specifiska augstākā izglītība un ilgstoša darba pieredze, spēja risināt nestandarta problēmas, strādāt nebijušās situācijās un apstākļos

· Vada struktūrvienības daļu vai darba grupas

IV

Vada un kontrolē izpētes darbu· Plāno, organizē, koordinē un kontrolē izpētes darbu

· Organizē zinātniskās konferences un seminārus

· Ierosina un koordinē izpētes projektus

· Vada personālu

32. Projektu vadība

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar projektu vadību: projektu organizēšanu, plānošanu un kontroli, projektu gaitā radušos problēmu risināšanu, projektiem atbilstošas informācijas un datu ievākšanu, izpēti un analīzi, pārskatu sastādīšanu un projekta komandas darba organizēšanu un vadīšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic noteiktus uzdevumus projekta ietvaros citu speciālistu pārraudzībā· Piedalās projekta plānošanā

· Apkopo, analizē un sagatavo projektam nepieciešamo informāciju

· Uztur un gatavo projekta dokumentāciju

· Seko projekta norises plānam un nosūta atgādinājumus

· Sniedz informāciju valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām savas kompetences ietvaros

· Dibina un uztur kontaktus ar iesaistītajām institūcijām un personām, organizē tikšanās un citus pasākumus projekta jautājumos

· Var piedalīties mārketinga pasākumu organizēšanā un veikt dažādus administratīvus uzdevumus

II A

Vada standartizētus projektus· Vada (plāno, organizē, kontrolē) projektu

· Precizē projekta mērķus

· Koordinē tāda projekta uzdevumu izpildi, kurā iesaistītas vairākas struktūrvienības vai citu organizāciju pārstāvji

· Kontrolē projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām

· Sagatavo pārskatus par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem

· Nodrošina kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp projekta dalībniekiem/partneriem un iesaistītajām personām

· Var koordinēt vai pārraudzīt citus darbiniekus

II B

Vada starptautiskās sadarbības (investīciju piesaistes un eksporta veicināšanas) projektus. Nepieciešama pieredze starptautiskajā mārketingā, uzņēmējdarbībā· Izstrādā priekšlikumus valsts ārējo ekonomikas sakaru politikas veidošanā

· Ierosina un vada eksporta un investīciju projektu identificēšanu

· Sniedz atbalstu Latvijas un ārvalstu kompānijām biznesa sadarbības partneru atrašanā, kontaktu dibināšanā, veidošanā un ilglaicīgā uzturēšanā, ārējā mārketinga pasākumu īstenošanā

· Organizē investīciju piesaisti un eksportu veicinošus ārējā mārketinga pasākumus

· Sniedz informatīvus un konsultatīvus pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskām un juridiskām personām, tai skaitā eksporta un investīciju sadarbības projekta sagatavošanā un īstenošanā

· Izstrādā priekšlikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanā

· Var koordinēt vai pārraudzīt citus darbiniekus

II C

Vada vidēji lielus nestandarta projektus· Vada (plāno, organizē, kontrolē) projektu, atbild par projektā definēto mērķu sasniegšanu

· Koordinē tāda projekta uzdevumu izpildi, kurā iesaistītas vairākas institūcijas

· Kontrolē projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām

· Sagatavo pārskatus par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem

· Var koordinēt vai pārraudzīt citus darbiniekus

III A

Vada lielus, sarežģītus un/vai nestandarta projektus, koordinē vai pārrauga citus darbiniekus· Vada (plāno, organizē, kontrolē) lielus, sarežģītus un/vai nestandarta projektus

· Risina nestandarta problēmas

· Izstrādā projekta budžetu, kontrolē tā izpildi

· Nosaka kvalitātes un darba izpildes standartus

· Identificē un paredz riskus

· Plāno un veic nepieciešamās izmaiņas

· Analizē jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas

· Sagatavo pārskatus par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem

· Nodrošina kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp projekta dalībniekiem/partneriem un iesaistītajām personām

· Organizē projektā iesaistītā administratīvā personāla darbu

III B

Vada struktūrvienību vai lielus un sarežģītus eksporta, investīciju un sadarbības projektus· Vada un koordinē struktūrvienības darbību, nosaka uzdevumus saskaņā ar organizācijas darba plānu un stratēģiju un kontrolē to izpildi

· Strādā ar nozīmīgiem eksporta, investīciju un sadarbības projektiem

· Dibina un uztur regulārus kontaktus ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, Latvijas un starptautiskām organizācijām, uzņēmumiem

· Gatavo un iesniedz organizācijas vadībai priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām politikas plānošanas dokumentos, kas skar Latvijas tautsaimniecības attīstību

· Piedalās plānošanas sanāksmēs un pārstāv struktūrvienības (organizācijas) intereses savas kompetences ietvaros

· Piedalās augsta līmeņa semināros un tikšanās, sniedz informāciju par Latvijas biznesa vidi, pārstāv organizācijas intereses savas kompetences ietvaros

III C

Veic Latvijas Nacionālajā Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanas plānā noteikto uzdevumu izpildi· Izstrādā stratēģiju un rīcības plānu Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanai

· Nodrošina Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanas Vadības komitejas lēmumu izpildi

· Koordinē Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanas procesā iesaistīto darba grupu savstarpējo sadarbību, pieprasa regulārus pārskatus par pārskata periodā paveiktajiem un nākamajā periodā plānotajiem uzdevumiem vienotās Eiropas Savienības valūtas ieviešanai Latvijā

· Sagatavo ziņojumus Vadības komitejai un Ministru kabinetam, nodrošina Saeimas un tās komisiju informēšanu par Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanas nodrošināšanu Latvijā

· Pārstāv Latvijas intereses un informē par Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanas projekta gaitu Eiropas Komisiju un tās institūcijas

III D

Vada ļoti liela valsts investīciju objekta – Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu· Izstrādā stratēģiju, rīcības plānus un kalendāra grafikus Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai un nodrošina to izpildi atbilstoši Ministru kabineta, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzraudzības padomes un ministrijas vadības dotajiem uzdevumiem

· Plāno, vada, organizē un koordinē struktūrvienību darbu, nodrošina struktūrvienību mērķu un uzdevumu izpildi

· Atbild par valsts budžeta līdzekļu efektīvu, tiesisku un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem

· Sadarbojas ar būvniecības valsts kontroles un uzraudzības dienestiem

· Sadarbojas ar valsts pārvaldes, pašvaldību institūcijām, juridiskām  un fiziskām personām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas jautājumu risināšanai

· Nodrošina informācijas sagatavošanu oficiālā viedokļa paušanai par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas jautājumiem

33. Radošie darbi

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar māksliniecisko un tehnisko jaunradi, telpu, ekspozīciju/izstāžu, reklāmas materiālu un mājaslapu izstrādi un noformēšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic noformēšanas un uzturēšanas darbus· Veido un noformē ilustratīvus materiālus

· Piedalās ekspozīciju, izstāžu, telpu vai mājaslapu mākslinieciskajā un tehniskajā izstrādē, iekārtošanā un uzturēšanā

· Veic nepieciešamās izmaiņas saskaņā ar pasūtītāja prasībām

· Var strādāt pieredzējušāka speciālista uzraudzībā

II

Veido noformējumu un veic ar tā attīstību saistītus darbus· Izstrādā un veido kopējo māksliniecisko tēlu un dizainu, nodrošina tā tehnisko risinājumu

· Izstrādā ekspozīciju, izstāžu, telpu vai mājas­lapu māksliniecisko un tehnisko koncepciju

· Pārrauga noformējumu, regulāri veido un ievieš jaunus risinājumus

III

Veic radošo darbību un administratīvi vada darbiniekusVeic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Plāno un organizē kultūras pasākumus

· Izstrādā pasākumu plāna māksliniecisko koncepciju

· Sekmē pašdarbības kolektīvu darbību

· Var vadīt struktūrvienības darbu, noteikt uzdevumus un kontrolēt to izpildi

IV

Vada un nodrošina kultūras darbību pašvaldībā· Nodrošina kultūras darbības vadīšanu, tā darbības plānošanu, organizēšanu un koordinēšanu

· Sagatavo un īsteno kultūras darbības stratēģiju, sagatavo atbilstošos normatīvos dokumentus

· Izstrādā un īsteno projektus un programmas kultūras darbībai, tai skaitā par investīciju piesaisti

· Plāno kultūras pakalpojumu attīstību, koordinē to racionālo izmantošanu

34. Restaurācijas darbi

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir restaurēt un/vai konservēt muzeja krājumos esošos priekšmetus
Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Strādā cita speciālista uzraudzībā, veic vienkāršus restaurācijas darbus (4.kvalifikācijas pakāpes restaurators)· Veic vienkāršākos restaurācijas darbus saskaņā ar vecākā restauratora ieteikto metodi un tehnoloģiju

· Sagatavo ķimikālijas un darba šķīdumus atbilstoši noteikumiem

· Dokumentē darba gaitu

II

Strādā patstāvīgi, veic sarežģītākus restaurācijas darbus (3.kvalifikācijas pakāpes restaurators)· Strādā patstāvīgi un veic sarežģītākus restaurācijas darbus, izmantojot restaurācijas pamatprincipus

· Vecākā restauratora vadībā sastāda restaurācijas uzdevumu

· Veic profilaktisko priekšmeta nostiprināšanu un dezinfekciju

· Dokumentē restaurācijas gaitu, veic fotofiksāciju, aizpilda restaurācijas pases

III

Veic sarežģītus restaurācijas darbus, izvēloties restaurācijas metodiku, apmāca jaunos speciālistus (2.kvalifikācijas pakāpes restaurators)· Veic sarežģītus restaurācijas un konservācijas darbus, izmantojot fizikālo, ķīmisko un bioloģisko pētījumu rezultātus

· Patstāvīgi izvēlas restaurācijas metodiku, piedalās restauratoru darba uzdevumu sastādīšanā

· Iesaka optimālos priekšmetu glabāšanas apstākļus, piedalās muzeja priekšmetu saglabātības pārbaudēs

· Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

IV A

Veic eksperta pienākumus (1.kvalifikācijas pakāpes restaurators vecmeistars)· Veic vissarežģītākos restaurācijas un konservācijas darbus

· Piedalās krājuma politikas restaurācijas sadaļas izstrādē

· Piedalās jaunu restaurācijas metodiku izstrādē un pārbaudē

· Atbilstoši kompetencei konsultē nozares speciālistus

· Izstrādā un pārbauda jaunas restaurācijas metodes, pilnveido restaurācijas tehnoloģiju un instrumentus

IV B

Vada struktūrvienības darbu, izstrādā un ievieš jaunas restaurācijas metodes· Vada un koordinē struktūrvienības darbu

· Darbojas restaurācijas padomē, kas apstiprina restaurācijas darba uzdevumus, kā arī citās padomēs un komisijās

· Pārrauga un plāno restaurācijas iekārtas, saimniecisko inventāru un materiālus

· Sagatavo restaurācijas gaitā izlietoto materiālu pārskatu, seko līdzi līdzekļu izlietojumam

· Piedalās restauratoru atestācijā

34.1 Risku vadība (darbības riski)

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestādes stratēģisko, juridisko, informācijas tehnoloģiju, cilvēkresursu, projektu un citu risku vadību
Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic risku identifikāciju, uzskaiti, vadību un uzraudzību· Nodrošina iestādes darbības risku identifikāciju, uzskaiti un vadību

· Veic incidentu (risku īstenošanās gadījumu) reģistrāciju un uzskaiti

· Organizē iestādē īstenoto projektu risku identifikāciju, uzskaiti un vadību

· Kontrolē risku vadības plānu izpildi

· Gatavo priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, kas nodrošinātu efektīvāku riska vadību

II

Veic risku vadību sarežģītos gadījumos, kur nepieciešama dziļa jomas pārzināšana un liela pieredze· Nodrošina visai iestādei raksturīgo risku identifikāciju, uzskaiti un vadību

· Veic informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu projektu risku novērtēšanu

· Organizē projektu risku identifikāciju, uzskaiti un vadību kritiskiem projektiem

· Organizē rīcības plānu izstrādi ārkārtas situācijām

· Var pārraudzīt vai koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot struktūrvienības vadītāju

III

Vada risku vadības struktūrvienību· Vada struktūrvienības darbu

· Nodrošina izvēlētā risku identifikācijas, uzraudzības un vadības mehānisma iestrādi visos iestādē notiekošajos procesos un projektos

· Izstrādā un aktualizē risku vadības politiku

· Uzrauga risku vadību iestādē, sniedz ziņojumus vadībai

35. Politikas ieviešana

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir pārraudzīt nozares politikas ieviešanu konkrētā jomā, izstrādāt procedūras normatīvo aktu ieviešanai, apkopot un sniegt informāciju un ieteikumus par politikas ieviešanas procesu amatpersonām, kas nodarbojas ar attiecīgās nozares politikas plānošanu
Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz amatpersonām, kas nodarbojas ar politikas ieviešanu, sniedzot tehnisku un informatīvu atbalstu· Veic specifiskus uzdevumus, ņemot vērā vecāka speciālista vai vadītāja norādījumus

· Veic vienkāršus pienākumus, piemēram, informācijas apkopošanu, standartdokumentu sagatavošanu, dokumentācijas kontroli

II

Nodarbojas ar politikas ieviešanu konkrētā apakšnozarē. Specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos vai apakšvirzienos· Izstrādā procedūras, kas regulē normatīvo aktu ieviešanu noteiktā nozarē

· Kontrolē normatīvo aktu ieviešanas procedūru izpildi padotības iestādēs/teritoriālajās struktūrvienībās

· Apkopo informāciju par normatīvo aktu ieviešanas gaitu, gatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos

· Sniedz atzinumus par ministriju un citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem

· Apkopo informāciju par situāciju attiecīgā darbības virziena jomā, iesniedz to politikas plānotājiem

· Sagatavo atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, iesniegumiem vai sūdzībām

· Konsultē juridiskās un fiziskās personas

· Var pārraudzīt un kontrolēt noteikta veida valsts, pašvaldību vai privātu iestāžu darbu

· Var veikt metodisko darbu, vadīt un organizēt mācības darbiniekiem noteikta veida valsts, pašvaldību vai privātajās iestādēs

· Var organizēt un nodrošināt sabiedrības izglītošanu jautājumos, kas saistīti ar iestādes pamatdarbību

III

Nodarbojas ar politikas ieviešanu konkrētas apakšnozares ietvaros. Specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos vai apakšvirzienos. Strādā ar īpaši sarežģītiem jautājumiem, dziļi pārzina vienu vai vairākas apakšnozares

Veic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Dziļi pārzina vairākus apakšnozares darbības virzienus

· Var koordinēt iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu

· Pārstāv iestādi un piedalās citu iestāžu vai institūciju ar nozari saistītu dokumentu, projektu vai programmu izstrādē

· Sniedz informāciju un pārskatus atbilstoši Ministru prezidenta pieprasījumiem

· Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

IV A

Vada un kontrolē politikas ieviešanu vienā apakšnozarē vai darbības jomā. Pārraudzītā apakšnozare vai darbības joma sīkāk nedalās· Vada struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Analizē situāciju struktūrvienības darbības jomā, identificē jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību normatīvo aktu ieviešanas procesā

IV B

Vada un kontrolē politikas ieviešanu vienā apakšnozarē vai darbības jomā un aizvieto lielas vai ļoti lielas struktūrvienības vadītājuVeic IV A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Aizvieto lielas un ļoti lielas struktūrvienības vadītāju

V

Vada un kontrolē politikas ieviešanu vienā apakšnozarē, kas dalās sīkāk atsevišķās darbības jomās un kuras ietvaros ar katru darbības jomu nodarbojas atsevišķa struktūrvienība· Pārrauga un koordinē vairāku struktūrvienību darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Analizē situāciju apakšnozarē, identificē jomas, kurām nepieciešams pievērst papildu uzmanību rīcībpolitikas ieviešanas procesā

36. Politikas plānošana

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir pārraudzīt konkrētas nozares vai apakšnozares attīstību valstī, izstrādāt nozares politiku vai koordinēt vienas vai vairāku nozaru politikas izstrādi un nodrošināt institūciju darbības plānošanu, gatavot nepieciešamos normatīvos aktus un grozījumus tajos, pārraudzīt un izvērtēt to ieviešanu, uzturēt sakarus ar amatpersonām, kas nodarbojas ar valsts politikas izstrādi un ieviešanu radniecīgajās nozarēs, sniegt atzinumus par to izstrādātajiem normatīvajiem aktiem.

Starpnozaru koordinācija, kā arī noteiktas funkcijas veikšana vairākās nozarēs šīs saimes kontekstā uzskatāma par atsevišķu nozari. Amati, kuru pienākumi ir saistīti ar stratēģisko plānošanu valsts tiešās pārvaldes iestādēs un atvasināto publisko personu attīstības plānošanu, ir klasificējami šajā saimē.

Tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju vietnieki, kuri atbild par vienu vai vairākām politikas nozarēm, klasificējami šīs saimes VI līmenī

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz amatpersonām, kas nodarbojas ar politikas izstrādi, sniedzot tehnisku un informatīvu atbalstu· Veic specifiskus uzdevumus, ņemot vērā vecāka speciālista vai vadītāja norādes

· Veic vienkāršus pienākumus, piemēram, informācijas apkopošanu, standartdokumentu sagatavošanu

II

Veic politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu noteiktā nozarē. Specializējas vienā vai vairākās apakšnozares darbības jomās· Atbilstoši specializācijai apkopo, analizē un izvērtē informāciju par situāciju valstī attiecīgajā nozarē

· Izstrādā priekšlikumus valsts politikas veidošanai un attīstībai

· Izstrādā tiesību aktu projektus

· Sagatavo atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un citu dokumentu projektiem

· Konsultē juridiskās un fiziskās personas

· Pārstāv iestādi citu iestāžu vai institūciju ar nozari saistītu dokumentu, projektu vai programmu izstrādē

· Pārstāv valsti ar nozari saistītajās starptautiskajās organizācijās, darba grupās un ārvalstu institūcijās

· Var piedalīties institūcijas darbības stratēģijas izstrādē

· Var kontrolēt padotības iestāžu darbu, piemēram, pārbaudot normatīvo aktu ievērošanu, līdzekļu izlietojumu

· Var gatavot instrukcijas un/vai pozīcijas Latvijas nostājai Eiropas Savienības normatīvo aktu izstrādes jautājumos

· Var pārstāvēt valsti nozares darba grupās Eiropas Savienības institūcijās

· Var iesniegt apkopoto informāciju nozares un citām ar politikas plānošanu saistītajām institūcijām

· Var veikt politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu apspriešanu ar nozarē iesaistītajām personām un to izveidotajām biedrībām

III

Veic politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu noteiktā nozarē. Specializējas vienā vai vairākās apakšnozares darbības jomās. Strādā ar īpaši sarežģītiem jautājumiem, dziļi pārzina vienu vai vairākas apakšnozaresVeic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Veic uzdevumus, kur nepieciešama dziļa vairāku apakšnozares darbības jomu pārzināšana

· Konsultē citu iestāžu politikas plānotājus par politikas izstrādes jautājumiem

· Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai par politikas izstrādes jautājumiem

· Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu un konsultēšanu

· Var piedalīties institūcijas darbības stratēģijas izstrādē

· Var koordinēt iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu

· Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

IV

Vada un kontrolē politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu atsevišķā apakšnozarē. Pārraudzītā apakšnozare sīkāk nedalās, bet pakļautie darbinieki specializējas noteiktās apakšnozares darbības jomās· Vada struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Analizē situāciju apakšnozarē valstī, identificē jomas, kurām nepieciešams pievērst papildu uzmanību politikas plānošanas un izstrādes procesā

· Konsultē citu iestāžu politikas plānotājus par politikas izstrādes jautājumiem

· Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai par politikas izstrādes jautājumiem

· Piedalās institūcijas darbības stratēģijas plānošanā

· Pārstāv valsti nozares darba grupās Eiropas Savienības institūcijās

V

Vada un kontrolē nozares politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu. Pārraudzītā nozare dalās vairākās apakšnozarēs· Pārrauga un koordinē vairāku struktūrvienību darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Piedalās nozares politikas plānošanā

· Analizē situāciju valstī attiecīgajā nozarē, identificē jomas, kurām nepieciešams pievērst papildu uzmanību politikas plānošanas un izstrādes procesā

· Piedalās institūcijas darbības stratēģijas plānošanā

· Konsultē citu iestāžu politikas plānotājus par politikas izstrādes jautājumiem

· Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai par politikas izstrādes jautājumiem

· Pārstāv valsti nozares darba grupās Eiropas Savienības institūcijās

VI

Vada un kontrolē vairāku savstarpēji saistītu nozaru vai lielas, stratēģiski svarīgas nozares politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu. Katra pārraudzītā nozare dalās vairākās apakšnozarēs· Vada nozares politikas plānošanu

· Analizē situāciju valstī politikas jomā, identificē jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību politikas plānošanas un izstrādes procesā

· Vada institūcijas darbības stratēģijas plānošanu

· Konsultē citu iestāžu politikas plānotājus par politikas izstrādes jautājumiem

· Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai par politikas izstrādes jautājumiem

· Pārstāv valsti nozares darba grupās Eiropas Savienības institūcijās

37. Tirgzinība

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuri nodrošina tirgus analīzi, zīmolu izstrādi un uzturēšanu, pakalpojumu vai produktu virzīšanu tirgū un tirgzinības aktivitātes

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic tirgzinības palīgfunkcijas· Veic vienkāršus tirgzinības uzdevumus saskaņā ar instrukcijām

· Sagatavo pārskatus

· Nodrošina informācijas apmaiņu starp struktūrvienībām un sadarbības partneriem

II

Vada tirgzinības projektus· Izstrādā un ievieš pakalpojumu, produktu vai zīmola tirgzinības plānus

· Analizē pakalpojumu un/vai produktu ienesīgumu tirgū

· Vada projektus

· Uztur attiecības ar sadarbības partneriem

III

Vada pakalpojumu un/vai produktu plānus· Vada pakalpojumu, produktu vai zīmola tirgzinības plānus

· Kontrolē pakalpojumu un/vai produktu tirgzinības budžetu

· Analizē klientu uzvedības paradumus

· Attīsta jaunus pakalpojumus un/vai produktus

· Vada lielus projektus

· Uztur attiecības ar sadarbības partneriem

IV

Vada tirgzinības plānus· Izstrādā un ievieš pakalpojumu un/vai produktu grupas vai zīmola tirgzinības plānus

· Var sastādīt tirgzinības budžetu un kontrolēt to izpildi

· Var izvēlēties sadarbības partnerus

· Vada iestādes līmeņa tirgzinības projektus

· Var vadīt personālu

V

Vada vidējas iestādes tirgzinības funkciju· Izstrādā un ievieš tirgzinības stratēģiju

· Sastāda tirgzinības budžetu un kontrolē tā izpildi

· Izvēlas sadarbības partnerus

· Vada ietekmīgus projektus

· Vada personālu

VI

Vada lielas iestādes tirgzinības funkciju· Izstrādā un ievieš tirgzinības stratēģiju un iestādes kopējo tirgzinības plānu

· Sastāda tirgzinības budžetu un kontrolē tā izpildi

· Izvēlas nozīmīgos un ietekmīgos sadarbības partnerus

· Vada ietekmīgus projektus

· Piedalās iestādes vispārējā stratēģijas izstrādē

· Vada personālu

38. Sekretariāta funkcija

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst ar sekretariāta funkciju saistīti pienākumi: atbildēšana uz tālruņa zvaniem, to pāradresācija, viesu uzņemšana, sanāksmju un pārrunu, kā arī komandējumu tehniskā organizēšana, dokumentu sagatavošana, noformēšana un pavairošana, korespondences šķirošana un nosūtīšana, biroja telpu un biroja aprīkojuma uzturēšanas nodrošināšana.

Šajā saimē nav jāklasificē amati, kuru pienākumi pēc būtības saistīti ar lietvedības funkciju un pienākumiem

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus pienākumus. Darba būtība ir skaidri noteiktu uzdevumu savlaicīga un precīza izpilde. Strādā citu pārraudzībā, lēmumus nepieņem· Veic vienkāršākos sekretariāta pienākumus, piemēram, atbildēšana uz tālruņa zvaniem, zvanu pāradresācija, vēstuļu šķirošana un sūtīšana, informācijas ievadīšana datubāzēs

II

Veic procedūrās aprakstītus standarta uzdevumus. Nepieciešama izpratne par struktūrvienības un organizācijas darbu· Veic vienkāršākos sekretariāta pienākumus

· Organizē sanāksmes

· Sastāda standarta vēstules, ievērojot vadlīnijas

· Ievāc un apkopo informāciju

III

Pieņem lēmumus saskaņā ar vadlīnijām attiecīgajā jomā. Var pārraudzīt citu darba izpildi· Veic personīgā asistenta pienākumus, plānojot darba grafiku un organizējot tikšanās

· Patstāvīgi apkopo materiālus (piemēram, vadības sēdēm)

· Var tulkot dažādus materiālus un dokumentus

· Var dot rīkojumus vadītāja vārdā

· Koordinē vadītāja dokumentu plūsmu

· Seko vadītāja rīkojumu un lēmumu izpildei iestādes struktūrvienībās

· Vadītāja uzdevumā veic saraksti ar citām institūcijām

· Veic sanāksmju protokolista pienākumus

39. Sociālais darbs

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir sociālās aprūpes un rehabilitācijas darbs noteiktās sabiedrības grupās

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Strādā cita speciālista pārraudzībā, veic vienkāršus aprūpes darbus· Strādā cita speciālista vadībā

· Tīra un uzkopj telpas

· Apkopj klientus

· Atbilstoši sarakstam nodrošina klientu apkopšanai nepieciešamo materiālu un priekšmetu pieejamību

· Transportē klientus

II

Strādā patstāvīgi, veic sociālo rehabilitāciju· Strādā patstāvīgi

· Veic sociālo aprūpi vai sociālo rehabilitāciju

· Nodrošina klientu aprūpes vai rehabilitācijas programmu īstenošanu atbilstoši plānam

III

Konsultē klientus, pārstāv klienta intereses· Palīdz indivīdiem, ģimenēm un grupām sociālo problēmu risināšanā

· Veic sociālo rehabilitāciju, palīdz klientam pārvarēt psiholoģiskus, fiziskus un citus šķēršļus, kas traucē integrēties sabiedrībā

· Nodrošina sociālā darba vadību

· Veic profilaktisko sociālo darbu

· Konsultē klientus jautājumos, kas saistīti ar viņu tiesībām un pienākumiem

· Klienta interesēs organizē un mobilizē resursus, administrē resursu piešķiršanu klientam

· Pārstāv klienta intereses dažādās institūcijās

IV

Pārrauga citu sociālo darbinieku darbu, iesaistās sarežģītu problēmu risināšanā· Organizē palīdzības sniegšanu indivīdiem, ģimenēm un grupām sociālo problēmu risināšanā

· Organizē sociālo rehabilitāciju, palīdz klientam pārvarēt psiholoģiskus, fiziskus un citus šķēršļus, kas traucē integrēties sabiedrībā

· Organizē un nodrošina sociālā darba vadību

· Organizē profilaktisko sociālo darbu

· Vada citus sociālos darbiniekus

· Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

· Iesaistās īpaši sarežģītu problēmu risināšanā

· Var vadīt struktūrvienības darbu

40. Starptautiskie sakari

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir piedalīties valsts ārējo sakaru veidošanā attiecīgās politikas jomā, apkopojot informāciju par sadarbību ar ārvalstu institūcijām, gatavojot sadarbības līgumus un sadarbojoties ar citām valsts institūcijām

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Sadarbojas ar starptautiskajām institūcijām attiecīgajā jomā un citām Latvijas institūcijām, sniedzot tām informāciju· Veicina kontaktu izveidošanu ar radniecīgām ārvalstu institūcijām

· Koordinē sadarbību ar starptautiskajām organizācijām attiecīgās politikas jomā (piemēram, UNESCO)

· Informē citas institūcijas un amatpersonas par to lomu starptautiskās sadarbības īstenošanā, kā arī sniedz metodisku palīdzību ārvalstu sakaru jautājumos

· Apkopo un sniedz citām institūcijām informāciju par Latvijas un citu valstu sadarbību attiecīgajā jomā

· Piedalās ārvalstu delegāciju vizīšu organizēšanā un, ja nepieciešams, nodrošina dokumentu tulkošanu

II

Koordinē sadarbību ar starptautiskajām institūcijām attiecīgajā jomā, izstrādā un vada projektus· Dibina kontaktus un koordinē sadarbību ar starptautiskajām institūcijām attiecīgajā jomā

· Izstrādā un vada projektus, kontrolē projektu izpildi atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām, nodrošina informāciju iesaistītajām pusēm

· Koordinē to projektu uzdevumu izpildi, kuros iesaistītas vairākas struktūrvienības vai citu organizāciju pārstāvji

· Ja nepieciešams, oficiālajās sarunās veic tulka funkcijas

III

Piedalās valsts ārējo sakaru veidošanā attiecīgās politikas jomā, nodrošina sadarbības līgumu sagatavošanu un ārvalstu delegāciju vizīšu organizēšanu· Vada struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Piedalās valsts ārējo sakaru veidošanā attiecīgās politikas jomā

· Nodrošina starptautisko apmaiņas un sadarbības līgumu projektu sagatavošanu

· Gatavo priekšlikumus un atzinumus par politikas dokumentiem

· Nodrošina un kontrolē ārvalstu delegāciju vizīšu organizēšanu

IV

Vada starptautisko sadarbības funkciju īpaši lielā iestādē un padotības iestādēs· Veic starptautisko sakaru politikas un stratēģijas izstrādāšanas koordinēšanu un īstenošanu

· Veic starptautisko sadarbības projektu un programmu koordināciju un nodrošināšanu

· Sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu institūcijām

· Nodrošina starptautisko klientu piesaisti

· Veic studentu mobilitātes nodrošināšanu starptautisko projektu un programmu ietvaros

· Vada personālu

41. Transportlīdzekļa vadīšana

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pamatpienākums ir transportlīdzekļa vadīšana

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Vada vieglo automašīnu, pārvadā cilvēkus un, ja nepieciešams, sūtījumus· Pārvadā iestādes darbiniekus un viesus

· Vada vieglo automašīnu vai mazu autobusu

· Regulāri rūpējas, lai automašīna būtu darba kārtībā

· Ja nepieciešams, veic kurjera funkcijas (aizgādā vai atved vēstules, pakas, citus sūtījumus)

II

Vada kravas automašīnu vai traktortehniku· Vada kravas automašīnu vai traktortehniku

· Regulāri rūpējas, lai transportlīdzeklis būtu darba kārtībā

· Var pārvadāt iestādei nepieciešamās preces

· Ja nepieciešams, veic kurjera funkcijas (aizgādā vai atved vēstules, pakas, citus sūtījumus)

III

Vada autobusu, pārvadā iestādes darbiniekus vai klientus· Vada speciālo transportlīdzekli, strādā ar atbilstošu speciālo tehniku

· Vada autobusu

· Regulāri rūpējas, lai transportlīdzekļi būtu darba kārtībā

42. Tulkošana
42.1. Tulkošana rakstos
Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji rakstiski tulko dokumentus no vienas valodas uz citu valodu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Tulko vienkāršus tekstus· Tulko saņemto un nosūtāmo korespondenci no latviešu valodas/svešvalodas uz vienu vai vairākām svešvalodām/latviešu valodu

· Tulko apjomīgus vienkāršus tekstus no latviešu valodas/vienas vai vairākām svešvalodām uz vienu vai vairākām svešvalodām/latviešu valodu

II

Tulko sarežģītus tekstus (nepieciešamas īpašas zināšanas)· Tulko sarežģītus (piemēram, tehniskus, zinātniskus, juridiskus) tekstus, kur nepieciešamas īpašas zināšanas, no latviešu valodas/vienas vai vairākām svešvalodām uz vienu vai vairākām svešvalodām/latviešu valodu

· Spēj orientēties attiecīgajā jomā un izmantot nozares terminoloģiju, lietot tulkošanas datorprogrammas un elektroniskās datubāzes

· Spēj tulkot rakstisku tekstu no vienas svešvalodas uz citu svešvalodu

42.2. Tulkošana mutvārdos

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji mutiski tulko sarunas no vienas valodas otrā

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Sinhroni tulko· Secīgi (nesinhroni) tulko uzstāšanos prezentācijās un sanāksmēs no latviešu valodas/svešvalodas uz svešvalodu/latviešu valodu

· Sinhroni vai secīgi tulko uzstāšanos sanāksmēs un prezentācijās no latviešu valodas/svešvalodas uz svešvalodu/latviešu valodu

· Ja nepieciešams, veic tulka funkcijas oficiālās sarunās

II

Sinhroni tulko sarežģītas sarunas· Veic tulka funkcijas oficiālās sarunās, kur ir augsta atbildības pakāpe (tulkam ir arī reprezentācijas funkcija)

· Spēj secīgi vai sinhroni tulkot runas no vienas svešvalodas uz citu svešvalodu

· Secīgi vai sinhroni tulko specifisku (tehnisku, zinātnisku, juridisku) uzstāšanos prezentācijās un sanāksmēs no latviešu valodas/svešvalodas uz svešvalodu/latviešu valodu vai no vienas svešvalodas uz citu

42.3. Tulkošana rakstos un mutvārdos

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji rakstiski un mutiski tulko juridiskus tekstus, dokumentus, sarunas, procesuālo darbību norisi no vienas valodas otrā

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Tulko vienkāršus juridiskos tekstus un sarunas· Tulko saņemto un nosūtāmo korespondenci, procesuālos dokumentus no latviešu valodas/svešvalodas uz svešvalodu/latviešu valodu

· Tulko apjomīgus vienkāršus juridiskos tekstus un dokumentus no latviešu valodas/svešvalodas uz svešvalodu/latviešu valodu

· Secīgi (nesinhroni) tulko sarunas un procesuālo darbību norisi no latviešu valodas/svešvalodas uz svešvalodu/latviešu valodu

II

Tulko sarežģītus juridiskos tekstus un sarunas (nepieciešamas īpašas zināšanas citās specifiskās jomās)· Tulko apjomīgus sarežģītus juridiskos tekstus un dokumentus no latviešu valodas/svešvalodas uz svešvalodu/latviešu valodu

· Secīgi tulko specifisku terminoloģiju saturošas sarunas un procesuālo darbību norisi no latviešu valodas/svešvalodas uz svešvalodu/latviešu valodu

· Piedalās tiesas sēdēs un nodrošina juridiski kvalitatīvu mutisku un rakstisku tulkojumu

· Tulko rakstiski tiesas nolēmumus un citus tiesvedībā nepieciešamos dokumentus

· Orientējas citu specifisku jomu terminoloģijā

· Lieto tulkošanas datorprogrammu un elektroniskās datubāzes

· Var nodrošināt tulkojumu procesa dalībniekiem, iepazīstoties ar lietas materiāliem

43. Ugunsdzēsība un glābšana

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst ar ugunsdrošību, ugunsdzēsību un glābšanu, kā arī civilo aizsardzību saistīti pienākumi: ugunsgrēku novēršana, dzēšana, to seku mazināšana, fizisko personu glābšana, ķīmiskā piesārņojuma likvidācija

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Izpilda nodaļas komandiera noteiktos uzdevumus un pavēles· Precīzi un ātri izpilda komandieru pavēles

· Piedalās ugunsgrēku novēršanā un dzēšanā, to seku mazināšanā, fizisko personu glābšanā un vides aizsargāšanā ugunsgrēka dzēšanas laikā

· Veic operatīvo darbību civilās aizsardzības pasākumos

· Uztur pārziņā esošās ugunsdzēsības un glābšanas iekārtas atbilstošā tehniskā stāvoklī

· Piedalās jauno darbinieku mācīšanā

II

Jaunākais komandējošais sastāvs. Nodaļas komandieri, vada komandieru vietnieki. Izpilda vada komandiera uzdevumus un pavēles· Vada nodaļu

· Var aizvietot vada komandieri un vadīt vada personālsastāvu vai koordinēt ugunsdzēšanas un glābšanas darbus garnizonā

· Nodrošina pārziņā esošās tehniskās vienības (automašīnas, sūkņu stacijas, pacēlāju) tehniskā stāvokļa atbilstību noteiktajām normām

· Kontrolē nodaļas personālsastāva, ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas, aprīkojuma un darba aizsardzības ekipējuma tehnisko stāvokli

· Māca nodaļas personālsastāvu un nodrošina nepieciešamo fizisko sagatavotību

· Veic daļas dežuranta pienākumus un kontrolē iekšējā norīkojuma dienestu

III

Vidējais komandējošais sastāvs. Vada komandieris, inspektors–dežurants (virsleitnants, kapteinis)· Komandē viena vada personālsastāvu

· Operatīvi vada visus garnizona spēkus

· Koordinē ugunsdzēšanas un glābšanas darbus garnizonā

· Nodrošina vada personālsastāva, ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas, aprīkojuma un darba aizsardzības ekipējuma, kā arī sakaru līdzekļu, hidrantu, ūdens ņemšanas vietu un to piebraucamo ceļu tehnisko stāvokli

IV

Vecākais komandējošais sastāvs. Daļas komandieris (majors)· Vada daļas personālsastāvu

· Kontrolē un nodrošina daļas personālsastāva, ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas, aprīkojuma un darba aizsardzības ekipējuma, kā arī sakaru līdzekļu, hidrantu, ūdens ņemšanas vietu un to piebraucamo ceļu tehnisko stāvokli

V

Vecākais komandējošais sastāvs. Brigādes komandiera vietnieks (majors). Būtiska loma ir administratīvajam darbam· Veic brigādes komandiera vietnieka pienākumus vienā no trijām jomām: civilā aizsardzība; ugunsdzēsība un glābšana; ugunsgrēku novēršana un uzraudzība

· Organizē mācības un fizisko normatīvu pārbaudes

· Var aizvietot brigādes komandieri

VI

Vecākais komandējošais sastāvs. Brigādes komandieris (pulkvežleit­nants). Atbild par brigādes darbu kopumā· Koordinē civilās aizsardzības, ugunsdzēsības un glābšanas darbus, kā arī ugunsgrēku novēršanu un uzraudzību

· Vada brigādi

44. Ārvalstu finanšu instrumentu vadība

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir ārvalstu finanšu instrumentu (tai skaitā Eiropas Savienības fondu) vadības nodrošināšanai nepieciešamo plānošanas dokumentu un normatīvo aktu sagatavošana un saskaņošana, ārvalstu finanšu instrumentu vadības sistēmas izveide, pārstāvniecība ārvalstu un Eiropas Savienības institūciju darba grupās, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde, projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana, kontrole, revīzija, uzraudzība un izvērtēšana.

Saime attiecas uz ārvalstu finanšu instrumentus administrējošām institūcijām, tai skaitā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu, vadošās iestādes, revīzijas iestādes un sertifikācijas iestādes darbinieku amatiem

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz amatpersonām, kas nodarbojas ar ārvalstu finanšu instrumentu vadību, sniedzot tehnisku un informatīvu atbalstu· Veic specifiskus uzdevumus, ņemot vērā vecāka speciālista vai vadītāja norādes

· Veic vienkāršus pienākumus, piemēram, informācijas apkopošanu, standartdokumentu sagatavošanu, dokumentācijas kontroli

II A

Veic ārvalstu finanšu instrumentu vadības  un ieviešanas funkcijas projektu līmenī. Specializējas vienas apakšnozares darbības jomā· Izstrādā procedūras, kas regulē normatīvo aktu ieviešanu noteiktā nozarē

· Apkopo informāciju par normatīvo aktu ieviešanas gaitu, gatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos

· Kontrolē normatīvo aktu ieviešanas procedūru izpildi, veic projektu ieviešanas uzraudzību un pārbauda finanšu līdzekļu izlietojumu

· Sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un citu dokumentu projektiem

· Sagatavo atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, iesniegumiem vai sūdzībām

· Konsultē juridiskas un fiziskas personas

· Pārstāv iestādi citu iestāžu vai institūciju ar nozari saistītu dokumentu, projektu vai programmu izstrādē

· Var veikt projektu atlasi un vērtēšanu un pieņemt lēmumu

· Var organizēt un nodrošināt sabiedrības izglītošanu jautājumos, kas saistīti ar ārvalstu finanšu instrumentu ieviešanu

II B

Veic ārvalstu finanšu instrumentu vadības un ieviešanas funkcijas aktivitāšu un pasākumu līmenī. Specializējas vienas apakšnozares darbības jomā· Izstrādā tiesību aktu projektus

· Sagatavo atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un citu dokumentu projektiem

· Apkopo informāciju par normatīvo aktu ieviešanas gaitu, gatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos

· Atbilstoši specializācijai apkopo, analizē un izvērtē informāciju par situāciju valstī attiecīgajā nozarē

· Var kontrolēt padotības iestāžu darbu, piemēram, pārbaudot normatīvo aktu ievērošanu, līdzekļu izlietojumu

· Sagatavo atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, iesniegumiem vai sūdzībām

· Konsultē juridiskās un fiziskās personas

· Pārstāv iestādi citu iestāžu vai institūciju ar nozari saistītu dokumentu, projektu vai programmu izstrādē

· Var veikt projektu atlasi un vērtēšanu un pieņemt lēmumu

· Var gatavot instrukcijas un/vai pozīcijas Latvijas nostājai Eiropas Savienības normatīvo aktu izstrādes jautājumos

· Var pārstāvēt valsti nozares darba grupās ārvalstu vai Eiropas Savienības institūcijās

II C

Veic ārvalstu finanšu instrumentu vadības plānošanas un ieviešanas funkcijas plānošanas dokumentu un prioritāšu līmenī. Specializējas vienas apakšnozares darbības jomāVeic II B līmenim noteiktos pienākumus plānošanas dokumentu un prioritāšu līmenī ārvalstu finanšu instrumentu programmām

III A

Veic ārvalstu finanšu instrumentu vadības  un ieviešanas funkcijas projektu līmenī.

Strādā ar vienas jomas īpaši sarežģītiem jautājumiem, dziļi pārzina vienu apakšnozari

Veic II A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Dziļi pārzina vienu apakšnozari

· Veic uzdevumus, kur nepieciešama vairāku apakšnozares darbības jomu pārzināšana

· Var koordinēt iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu

· Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

III B

Veic ārvalstu finanšu instrumentu vadības  un ieviešanas funkcijas aktivitāšu un pasākumu līmenī. Strādā ar vienas jomas īpaši sarežģītiem jautājumiem, dziļi pārzina vienu vai vairākas apakšnozaresVeic II B līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Dziļi pārzina vienu vai vairāku apakšnozaru darbības virzienus

· Veic uzdevumus, kur nepieciešama vairāku apakšnozares darbības jomu pārzināšana

· Konsultē citu iestāžu attiecīgās nozares speciālistus

· Var koordinēt iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu

· Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

III C

Veic ārvalstu finanšu instrumentu vadības  plānošanas un ieviešanas funkcijas plānošanas dokumentu un prioritāšu līmenī.

Strādā ar vienas jomas īpaši sarežģītiem jautājumiem, dziļi pārzina vienu vai vairākas apakšnozares

Veic III B līmenim noteiktos pienākumus plānošanas dokumentu un prioritāšu līmenī ārvalstu finanšu instrumentu programmām

IV A

Vada un koordinē struktūrvienības darbu, kas saistīts ar ārvalstu finanšu instrumentu vadību un ieviešanu projektu līmenī. Strādā ar vienas jomas jautājumiem, pārzina vienu vai vairākas apakšnozares· Vada vienas struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Analizē situāciju struktūrvienības darbības jomā, identificē jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību normatīvo aktu ieviešanas kontekstā

· Konsultē attiecīgās nozares speciālistus

· Sniedz informāciju un pārskatus atbilstoši Ministru prezidenta pieprasījumiem

· Var pārraudzīt un vadīt ārvalstu finanšu instrumentu  finanšu prognozēšanas un analīzes procesus

IV B

Vada un koordinē struktūrvienības darbu, kas saistīts ar ārvalstu finanšu instrumentu vadību un ieviešanu aktivitāšu un pasākumu līmenī. Strādā ar vienas jomas jautājumiem, pārzina vienu vai vairākas apakšnozares· Vada vienas struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Analizē situāciju struktūrvienības darbības jomā, identificē jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību nozares politikas plānošanas un izstrādes, arī  normatīvo aktu ieviešanas kontekstā

· Konsultē citu iestāžu attiecīgās nozares speciālistus

· Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai

· Piedalās nozares attīstības stratēģijas plānošanā

· Pārstāv valsti nozares darba grupās ārvalstu vai Eiropas Savienības institūcijās

· Var pārraudzīt un vadīt ārvalstu finanšu instrumentu  finanšu plānošanas, prognozēšanas un analīzes procesus

IV C

Vada un koordinē struktūrvienības darbu, kas saistīts ar ārvalstu finanšu instrumentu vadības plānošanu un ieviešanu plānošanas dokumentu un prioritāšu līmenī.

Strādā ar vienas jomas jautājumiem, pārzina vienu vai vairākas apakšnozares

Veic IV B līmenim noteiktos pienākumus plānošanas dokumentu un prioritāšu līmenī ārvalstu finanšu instrumentu programmām

V A

Palīdz struktūrvienības vadītājam vadīt un kontrolēt vairākas struktūrvienības, kas atbildīgas par ārvalstu finanšu instrumentu ieviešanu projektu līmenī. Pārziņā ir vairākas apakšnozaresVeic IV A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Dziļi pārzina vairāku apakšnozaru darbības virzienus

· Veic uzdevumus, kur nepieciešama dziļa vairāku apakšnozares darbības jomu pārzināšana

· Var koordinēt iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu

· Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

V B

Palīdz struktūrvienības vadītājam vadīt un kontrolēt vairākas struktūrvienības, kas atbildīgas par ārvalstu finanšu instrumentu vadību un ieviešanu aktivitāšu un pasākumu līmenī. Pārziņā ir vairākas apakšnozaresVeic IV B līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Dziļi pārzina vairāku apakšnozaru darbības virzienus

· Veic uzdevumus, kur nepieciešama dziļa vairāku apakšnozares darbības jomu pārzināšana

· Var koordinēt iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu

· Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

V C

Palīdz struktūrvienības vadītājam vadīt un kontrolēt vairākas struktūrvienības, kas atbildīgas par ārvalstu finanšu instrumentu vadību un ieviešanu plānošanas dokumentu un prioritāšu līmenī.

Pārziņā ir vairākas apakšnozares

Veic V B līmenim noteiktos pienākumus plānošanas dokumentu un prioritāšu līmenī ārvalstu finanšu instrumentu programmām

VI A

Administratīvi vada un kontrolē vairākas struktūrvienības, kas atbildīgas par ārvalstu finanšu instrumentu ieviešanu projektu līmenī. Pārziņā ir vairākas apakšnozares· Pārrauga un koordinē vairāku struktūrvienību darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Analizē situāciju valstī attiecīgajā nozarē, identificē jomas, kurām nepieciešams pievērst papildu uzmanību

· Konsultē attiecīgās nozares speciālistus

· Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai

· Var pārstāvēt valsti nozares darba grupās Eiropas Savienības institūcijās

VI B

Administratīvi vada un kontrolē vairākas struktūrvienības, kas atbildīgas par ārvalstu finanšu instrumentu vadību un ieviešanu aktivitāšu un pasākumu līmenī. Pārziņā ir vairākas apakšnozares· Pārrauga un koordinē vairāku struktūrvienību darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

· Analizē situāciju valstī attiecīgajā nozarē, identificē jomas, kurām nepieciešams pievērst papildu uzmanību

· Vada vai piedalās nozares attīstības stratēģijas plānošanā

· Var piedalīties institūcijas darbības stratēģijas plānošanā

· Konsultē citu iestāžu attiecīgās nozares speciālistus

· Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai par nozares politikas izstrādes jautājumiem

· Pārstāv valsti nozares darba grupās Eiropas Savienības institūcijās

VI C

Administratīvi vada un kontrolē vairākas struktūrvienības, kas atbildīgas par ārvalstu finanšu instrumentu vadību un ieviešanu plānošanas dokumentu un prioritāšu līmenī.

Pārziņā ir vairākas apakšnozares

Veic VI B līmenim noteiktos pienākumus plānošanas dokumentu un prioritāšu līmenī ārvalstu finanšu instrumentu programmām

VII A

Atbild par ārvalstu finanšu instrumentu vadību un ieviešanu iestādē aktivitāšu un pasākumu līmenī vai lielas, stratēģiski svarīgas nozares politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu· Palīdz valsts sekretāram, sniedzot saturisko atbalstu, organizējot un koordinējot nozares politikas izpildi

· Analizē situāciju valstī politikas jomā, identificē jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību nozares plānošanas un izstrādes procesā

· Var vadīt nozares attīstības stratēģijas plānošanu

· Piedalās attiecīgās jomas attīstības stratēģijas plānošanā

· Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai par nozares politikas izstrādes jautājumiem

· Pārstāv valsti nozares darba grupās ārvalstu vai Eiropas Savienības institūcijās

· Var pārstāvēt valsti nozares darba grupās starpvalstu sadarbības līmenī

· Var aizvietot iestādes vadītāju

VII B

Atbild par ārvalstu finanšu instrumentu vadību un ieviešanu iestādē plānošanas dokumentu un prioritāšu līmenī vai lielas, stratēģiski svarīgas nozares politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu· Vada ārvalstu finanšu instrumentu ar finansējumu zem viena miljarda latu (attiecināmās izmaksas)

· Vada ārvalstu finanšu instrumenta vadošo iestādi valstī

· Palīdz valsts sekretāram, sniedzot saturisko atbalstu, organizējot un koordinējot nozares politikas izpildi

· Analizē situāciju valstī politikas jomā, identificē jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību nozares plānošanas un izstrādes procesā

· Vada nozares attīstības stratēģijas plānošanu

· Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai par nozares politikas izstrādes jautājumiem

· Pārstāv valsti nozares darba grupās ārvalstu vai Eiropas Savienības institūcijās

· Pārstāv valsti nozares darba grupās starpvalstu sadarbības līmenī

· Var aizvietot iestādes vadītāju

VII C

Atbild par ārvalstu finanšu instrumentu vadību un ieviešanu iestādē plānošanas dokumentu un prioritāšu līmenī vai lielas, stratēģiski svarīgas nozares politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu· Vada ārvalstu finanšu instrumentu ar finansējumu virs viena miljarda latu (attiecināmās izmaksas)

· Vada ārvalstu finanšu instrumenta vadošo iestādi valstī

· Palīdz valsts sekretāram, sniedzot saturisko atbalstu, organizējot un koordinējot nozares politikas izpildi

· Analizē situāciju valstī politikas jomā, identificē jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību nozares plānošanas un izstrādes procesā

· Vada nozares attīstības stratēģijas plānošanu

· Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai par nozares politikas izstrādes jautājumiem

· Pārstāv valsti nozares darba grupās ārvalstu vai Eiropas Savienības institūcijās

· Pārstāv valsti nozares darba grupās starpvalstu sadarbības līmenī

· Var aizvietot iestādes vadītāju

45. Bāriņtiesas

Saimes aprakstsŠajā amatu saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina bāriņtiesas funkciju

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic bāriņtiesas locekļa vai bāriņtiesas priekšsēdētāja palīga pienākumus· Sagatavo dokumentu projektus un administratīvo lietu izskatīšanai bāriņtiesas sēdē

· Sagatavo uzaicinājumus personām ierasties uz bāriņtiesu

· Noformē lēmumu projektus

· Sagatavo lietas nodošanai arhīvā

· Veic dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu

· Sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm

II

Veic bāriņtiesas locekļa pienākumus· Sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā

· Veic dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu

· Sagatavo bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs

· Sagatavo prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās tiesas procesos

· Sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm

· Izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību

· Izdara apliecinājumus un palīdz mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā

· Var vadīt bāriņtiesas sēdes

III

Nodrošina bāriņtiesas vadības funkciju· Organizē un vada bāriņtiesas darbu

· Pārstāv tiesā un citās institūcijās ģimenes un bērnus bāriņtiesas kompetences jautājumos

· Nodrošina uzraudzību pār aizbildnībā, adopcijā un audzināšanas iestādēs ievietotiem bērniem, piesaistot bāriņtiesas galveno speciālistu un bāriņtiesas locekļus

· Pieņem lēmumu par aprūpes tiesību pārtraukšanu vecākiem, pabalstu izmaksu

· Izdara apliecinājumus un palīdz mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā

· Sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm

· Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām

· Var aizvietot bāriņtiesas vadītāju

46. Dzimtsarakstu pakalpojumi

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina dzimtsarakstu pakalpojumus pašvaldībā

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic Dzimtsarakstu nodaļas speciālista pienākumus· Pieņem personu iesniegumus un reģistrē, anulē vai atjauno civilstāvokļa aktus, kā arī veic papildinājumus un labojumus civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos, tai skaitā par

· dzimšanas un miršanas faktu

· laulību

· valstspiederību

· paternitāti

· uzvārda, vārda vai tautības ieraksta maiņu

· Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem un izsludina laulību pieteikumus

· Sagatavo dokumentus laulību reģistrācijai

· Sagatavo pieprasītās kopijas un izrakstus no civilstāvokļu aktu reģistriem

· Izsniedz atkārtotus dokumentus pilsoņiem

· Noformē un aktualizē reģistru grāmatas

· Veic dokumentu arhivēšanu un uzglabāšanu

· Piedalās svinīgo ceremoniju organizēšanā

· Sniedz konsultācijas pilsoņiem un iestādēm

II

Vada dzimtsarakstu nodaļu· Organizē Dzimtsarakstu nodaļas darbu

· Noformē vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas, ziņo par tām atbildīgajām valsts iestādēm

· Noformē civilstāvokļa reģistru labojumu, anulēšanas un atjaunošanas lietas

· Sniedz pārskatus atbildīgajām valsts un pašvaldības iestādēm

· Veic metodisko materiālu apkopošanu un darbinieku apmācīšanu

· Organizē un vada laulību, dzimšanas, sudraba un zelta kāzu svinīgās ceremonijas

47. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un prasību izpildes kontroli, kā arī veic sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas atbalsta funkcijas

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic noteiktus, specifiskus uzdevumus funkciju nodrošināšanai· Struktūrvienības vadītāja uzraudzībā veic noteiktu, specifisku  ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju vai ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas atbalsta funkciju izpildi saistītu dokumentu projektu sagatavošanu

· Struktūrvienības vadītāja uzraudzībā sagatavo un  apkopo ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju vai ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas atbalsta funkciju izpildi saistītu informāciju

· Struktūrvienības vadītāja uzraudzībā veic ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju vai ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas atbalsta funkciju izpildi saistītus specifiskus uzdevumus

II

Veic sarežģītus, specifiskus uzdevumus funkciju nodrošināšanai· Patstāvīgi veic sarežģītu, specifisku ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju vai ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas atbalsta funkciju izpildi saistītu dokumentu projektu sagatavošanu

· Patstāvīgi sagatavo, apkopo un analizē ar attiecīgo sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas vai ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas atbalsta procesiem saistīto informāciju un dokumentāciju

· Padziļināti pārzina atsevišķus regulējamās nozares (viena vai vairāku regulējamo sabiedrisko pakalpojumu veidu) regulējošas darbības virzienus vai sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas atbalsta funkciju nodrošināšanas ietvaros veicamās darbības virzienus

· Savas kompetences ietvaros izvērtē un sagatavo atzinumus citu institūciju sagatavotiem dokumentu projektiem vai regulējamos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju iesniegtajiem dokumentiem

· Noteikta pilnvarojuma apjomā savas kompetences ietvaros pārstāv institūciju citās institūcijās

· Savas kompetences ietvaros konsultē citu struktūrvienību vadītājus, regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju jautājumos, kas saistīti ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu

· Var aizvietot attiecīgās struktūrvienības vadītāju

III

Vada mazu vai vidēju struktūrvienībuVeic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Piedalās ar institūcijas un attiecīgās struktūrvienības darbību saistīto organizatorisko un konceptuālo jautājumu risināšanā 

· Struktūrvienības kompetences ietvaros izskata, izvērtē un saskaņo citu institūcijas struktūrvienību sagatavotos dokumentu projektus

· Plāno, organizē, koordinē un vada mazas vai vidējas struktūrvienības darbu un atbild par struktūrvienības darbības rezultātiem

IV

Vada lielu vai ļoti lielu struktūrvienībuVeic II un III līmenim noteiktos pienākums, kā arī:

· Padziļināti pārzina vienas vai vairāku regulējamo nozaru (viena vai vairāku regulējamo sabiedrisko pakalpojumu veidu) regulējošas darbības vai sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas atbalsta funkciju nodrošināšanas ietvaros veicamās darbības virzienus

· Noteikta pilnvarojuma apjomā savas kompetences ietvaros pārstāv institūciju starptautiskajās organizācijās

· Plāno, organizē, koordinē un vada vairāku pakļauto struktūrvienības darbu, kontrolē struktūrvienībām  noteikto uzdevumu izpildi un atbild par struktūrvienības darbības rezultātiem

· Piedalās stratēģisku vienas vai vairāku regulējamo nozaru (viena vai vairāku regulējamo sabiedrisko pakalpojumu veidu) vai sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas atbalsta funkciju plānošanas dokumentu izstrādē

48. Sporta organizēšana

Saimes aprakstsŠīs saimes sporta speciālisti sagatavo un trenē studentus, sportistus un regulē un organizē sporta sarīkojumus

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Plāno sporta sacensības un nodarbības· Plāno un organizē sporta sacensības un sarīkojumus

· Plāno nodarbību norises laikus

· Popularizē sporta veidus, veicina veselīgu dzīvesveidu

· Iesaista jaunus studentus sporta nodarbībās

II

Trenē studentus un sportistus un veic sporta darba plānošanu un organizāciju· Trenē studentus un sportistus pēc nodarbību saraksta

· Iesaista jaunus studentus sporta nodarbībās

· Konsultē, iesaka un vada vingrošanas veidam atbilstošas grupu nodarbības

· Konsultē, iesaka un vada studenta fiziskai sagatavotībai, veselības stāvoklim un vēlmēm atbilstošas individuālās vingrošanas nodarbības ar inventāru vai bez tā

III

Vada un nodrošina sporta darbību· Sagatavo un īsteno sporta darbības stratēģiju, sagatavo atbilstošus normatīvos dokumentus

· Nodrošina sporta darbības vadīšanu, plānošanu, organizēšanu, koordinēšanu un kontrolēšanu, kā arī personāla motivēšanu, darba plānošanu, organizēšanu un kontroli

· Izstrādā un īsteno projektus un programmas sporta darbībai, tai skaitā par investīciju piesaisti

· Plāno sporta infrastruktūru, koordinē tās racionālu izmantošanu

· Izmanto un uzglabā nodoto kustamo īpašumu

49. Studentu apkalpošana

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina studentu servisu, koordinē vai vada studentu apkalpošanas speciālistu darbu, izstrādā studentu apkalpošanas nodrošināšanas standartus

I

Veic studentu standarta apkalpošanu· Nodrošina studentu servisu saskaņā ar studentu apkalpošanas standartiem

· Izskaidro pakalpojumu atšķirības, piedāvā alternatīvas un palīdz studentiem pieņemt lēmumus

· Izskata studentu ieteikumus un sūdzības un iespēju robežās rod risinājumus

II

Vada studentu apkalpošanas biroju· Plāno, vada un koordinē studentu apkalpošanas biroja darbu

· Apkalpo visu programmu studentus un sniedz nepieciešamo informāciju (mutiski un rakstiski)

· Risina problēmas un nestandarta situācijas

· Var organizēt un koordinēt citu speciālistu darbu

· Var būt atbildīgs par attiecību uzturēšanu un nozīmīgākajiem klientiem

· Koordinē jaunāko speciālistu darbu

III

Nodrošina studentu uzņemšanas procesu· Koordinē studentu servisa nodrošināšanas procesu

· Sagatavo, organizē un vada studentu uzņemšanas procesu

· Piedalās izstādēs, atvērto durvju dienās, informācijas kampaņās un tiekas ar studentiem mācību iestādēs

· Reģistrē ārvalstu studentus, formē viņu uzņemšanas dokumentus, kontrolē viņu izglītības dokumentus

· Piedalās studiju atjaunošanas procesā

· Var vadīt studentu servisa nodrošināšanas speciālistu darbu

· Var piedalīties studentu servisa nodrošināšanas standartu izstrādē

IV

Nodrošina studentu uzņemšanas procesu· Nodrošina informācijas servisu studentiem

· Sagatavo informāciju studentiem un reflektantiem par studiju iespējām

· Risina problēmas un nestandarta situācijas

· Var koordinēt un pārraudzīt studentu reģistra darbību

· Var koordinēt un pārraudzīt struktūrvienības darbu

V

Vada studentu apkalpošanas procesu augstskolā· Vada, plāno un organizē studentu apkalpošanas darbu

· Izstrādā un attīsta studentu servisa nodrošināšanas standartus

· Nodrošina studentu servisa standartu ievērošanu

· Piedalās budžeta sastādīšanā un kontrolē tā izpildi

· Vada personālu

· Pārstāv iestādes intereses sarunās ar potenciālajiem sadarbības partneriem

50. Studiju procesa organizēšana

Saimes aprakstsŠajā amatu saimē ietilpst amati, kuru veicēji nosaka akadēmiskās darbības taktikas pamatvirzienus, nodrošina studiju procesa organizēšanu un metodisko palīdzību studiju procesa īstenotājiem

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Sniedz standarta studiju procesa pakalpojumus· Sniedz uzziņas

· Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām, tai skaitā atbild pa informācijas tālruni

· Šķiro un pārsūta augstskolas personālam vēstules, saņemtas pa e-pastu

· Piedalās studentu (tai skaitā potenciālo) konsultēšanā un informēšanā par studiju iespējām un kārtību

· Izvērtē un pieņem lēmumu par iesniedzamo dokumentu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

· Sagatavo pieprasīto lietu un citu dokumentu kopijas un izrakstus

· Uztur un kontrolē studentu datus augstskolas informācijas sistēmā

· Veic studiju programmu un studentu dokumentācijas lietvedību

II

Sniedz padziļinātus studiju procesa pakalpojumus· Nodrošina atbalstu studiju procesa nepārtrauktai norisei

· Informē, reģistrē un konsultē studentus par iespējām augstskolā un palīdz risināt problēmas

· Kārto ar studiju programmu saistīto lietvedību

· Uztur datus par studējošajiem augstskolas informācijas sistēmā

· Sagatavo studentu dokumentāciju un pārskatus par studējošajiem

· Plāno mācībspēku, studējošo un auditoriju racionālu laika sadali

· Organizē informatīvos pasākumus par studijām fakultātē un piedalās tajos

III

Organizē izglītības un studiju programmas īstenošanu· Organizē izglītības un studiju programmas īstenošanu atbilstoši mācību plānam un programmām

· Sniedz ierosinājumus studiju plāna pilnveidošanā

· Sagatavo dokumentu projektus studiju un tālākizglītības programmu licencēšanai un akreditēšanai

· Prognozē studiju maksu, studentu un absolventu skaitu

· Koordinē studējošo (tai skaitā ārvalstu studentu) uzņemšanas procesu un imatrikulācijas kārtību

· Apkopo un analizē imatrikulācijas un eksmatrikulācijas rezultātus, sagatavo rīkojumus, uztur datus par studējošajiem augstskolas informācijas sistēmā

· Projektē un ievieš jaunus tehnoloģiskos procesus, pamatojot tos ar attiecīgiem plāniem un tāmēm

· Uzskaita un analizē studējošo sasniegumus

· Var vadīt citus studiju procesa organizatorus

IV

Nodrošina akadēmiskās darbības analīzi un pārraudzību· Nodrošina studiju procesa nepārtrauktu darbību

· Nodrošina akadēmiskajā darbībā iesaistīto personālu ar informāciju un konsultācijām par akadēmisko procesu augstskolā

· Nodrošina studiju programmas organizāciju augstskolas informācijas sistēmā, uzturot informāciju un sniedzot atbalstu docētājiem mācību procesa nodrošināšanā

· Sniedz atbalstu projektu līdzekļu piesaistē, kontrolē administratīvi organizatorisko darbu saistībā ar projektiem

· Izstrādā studiju procesa stratēģiskās attīstības plānus un sekmē to īstenošanu

· Veic ar akadēmisko darbību saistīto normatīvu un dokumentācijas izstrādi, to izpildes koordināciju, kontroli un nodrošina to tālāku attīstību

· Akadēmiskajā procesā iesaistīto struktūrvienību darbības koordinācija un pārraudzība

· Nodrošina studiju procesa kvalitātes vadības sistēmas un procesu funkcionēšanu

· Organizē studiju programmu licencēšanu un akreditēšanu

· Nodrošina studiju programmu izmaksu aprēķinu un analīzi

· Vada metodisko darbu Latvijas Universitātes struktūrvienībā

V

Nodrošina akadēmisko procesu augstskolā· Koordinē struktūrvienību akadēmisko darbu

· Sniedz konsultācijas vadībai un personālam akadēmiskās darbības jautājumos

· Piedalās augstskolas stratēģijai atbilstīgas akadēmiskās darbības taktikas un akadēmiskā procesa attīstības plānu izstrādē

· Sniedz atbalstu projektu līdzekļu piesaistē, kontrolē administratīvi organizatorisko darbu saistībā ar projektiem

· Organizē zinātniskās konferences un seminārus

· Koordinē doktorantūras darbu augstskolā

· Nodrošina departamenta funkcijām un uzdevumiem atbilstošu augstskolas IT sistēmas apakšsistēmu uzturēšanu

· Veic studējošo kreditēšanas sistēmas darbības pārraudzību un tās rezultātu analīzi

· Var organizēt tālākizglītības programmu un kursu īstenošanu

· Var veikt kursu satura kontroli

VI

Vada akadēmisko procesu augstskolā· Izstrādā augstskolas misijai, mērķiem un darbības stratēģijai atbilstīgas akadēmiskās darbības taktiku un akadēmiskā procesa attīstības plānu augstskolā

· Nodrošina augstskolas vadības noteiktās akadēmiskās stratēģijas un uzdevumu sekmīgu izpildi

· Veic akadēmiskās darbības (gan augstskolā, gan ārpus tās) analīzi

· Plāno, vada un organizē studiju procesu augstskolā

· Plāno un kontrolē struktūrvienības budžeta izpildi

· Sniedz vadībai un personālam konsultācijas par departamenta funkcijām atbilstošiem jautājumiem

· Veic statistikas datu analīzi

· Pārstāv augstskolas intereses savas kompetences ietvaros sarunās ar sadarbības partneriem

· Vada personālu

51. Teritorijas plānošana

Saimes aprakstsŠajā saimē ietilpst amati, kuru pienākumi saistīti ar telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, administratīvo teritoriju, ainavu, transporta maģistrāļu plānošanu un iezīmēšanu, ēku un būvju projektēšanu, būvniecības plānošanu un kontroli.

Šajā saimē ir klasificējami amati, kuru veicēji nodrošina būvvaldes funkciju pašvaldībā

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Citu speciālistu pārraudzībā veic noteiktus uzdevumus· Veic nepieciešamo projektu, zīmējumu un plānu izstrādi saskaņā ar uzdevumu

· Apkopo, analizē un sagatavo uzdevuma izpildei nepieciešamo informāciju

· Veic teritoriju zonu attīstības iezīmju plānošanu saskaņā ar uzdevumu

· Veic informācijas apkopošanu, standartdokumentu sagatavošanu, dokumentācijas kontroli

II

Patstāvīgi veic standarta uzdevumus specifiskā jomā.

Specializējas vienā apakšnozares darbības jomā

· Projektē arhitektūras konstruktīvos mezglus

· Izstrādā atsevišķu plānojuma veidu iekārtojuma izvietojumu

· Piedalās telpiskās attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programmu, stratēģiju, plānu, teritorijas plānojumu, dabas aizsardzības plānu) izstrādē

· Izskata un sagatavo atzinumu pieteikumam detālplānojuma izstrādāšanai – par atbilstību teritorijas plānojumam, par iespēju grozīt teritorijas plānojumu vai par atteikumu izstrādāt detālplānojumu

· Strādā pie kartogrāfiskā materiāla, izmantojot grafiskās datu apstrādes programmas

· Konsultē klientus attiecīgajā darbības jomā

III

Specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos vai apakšvirzienos. Dziļi pārzina vienu vai vairākas apakšnozares.

Nepieciešama atbilstoša augstākā izglītība

· Vada projektēšanas un teritorijas attīstības darbus un nodrošina to kvalitatīvu izpildi noteiktajā laikā

· Gatavo dokumentāciju, kas nepieciešama būvniecībai, rekonstrukcijai un renovācijai

· Veic visu veidu tehniskos darbus teritoriju plānojumu izstrādāšanā

· Koordinē telpiskās attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programmu, stratēģiju, plānu, teritorijas plānojumu, dabas aizsardzības plānu) izstrādi

un īstenošanu

· Veic digitālās topogrāfiskās kartes aktualizēšanu, kā arī nodrošina inženierkomunikāciju izvietojuma plānu un datubāzu aktualizāciju, pamatojoties uz iesniegtajiem izpilduzmērījumiem un inženiertopogrāfiskiem plāniem

· Novērtē ekonomisko, sociālo un vides situāciju, situāciju teritorijas attīstības jomā

· Pārbauda un kontrolē būvniecības procesu

· Izsniedz un saskaņo ar būvniecību saistītu dokumentāciju

· Var koordinēt zemāka līmeņa darbinieku darbu 

IV

Vada sarežģītus projektus, eksperts (ar ilgstošu pieredzi) noteiktās jomās. Nepieciešamas profesionālās zināšanas un padziļināta izpratne par pārraugāmo jomuVeic III līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Risina nestandarta projektu izstrādāšanu

· Plāno, vada un uzrauga telpiskās attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programmu, stratēģiju, plānu, teritorijas plānojumu, dabas aizsardzības plānu) izstrādāšanu, kontrolē apstiprināto plānojumu īstenošanu

· Izvērtē attīstības politiku un telpiskās attīstības plānošanas dokumentus, ja nepieciešams, sagatavo priekšlikumus to grozīšanai

· Kontrolē būvprojektu un būvnormatīvu ievērošanu

· Sagatavo un akceptē ar būvniecības procesu saistītu dokumentāciju un administratīvos aktus

· Veic ēku, būvju inženiertehnisko komunikāciju apsekošanu, nosaka to tehnisko stāvokli, sagatavo tehniskos atzinumus, defektu aktus un tāmes (no VI līmeņa)

· Var vadīt darba grupas darbu atbilstoša projekta ietvaros

V

Vada struktūrvienību un pilnībā atbild par pārraugāmo jomuVeic IV līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Analizē jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas

· Plāno, organizē un kontrolē struktūrvienības darbu

52. Tiesas un prokuratūra

52.1. Tiesu darbinieki

Apakš­saimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina rajona (pilsētas) tiesu, apgabaltiesu, zemesgrāmatu nodaļu un Augstākās tiesas darbību (lietvedību) un sniedz konsultatīvu atbalstu tiesnešiem

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Tiesas sekretārs· Veic ar lietvedību saistītus uzdevumus: dokumentu reģistrēšanu, kopēšanu, pakošanu/iešūšanu, uzskaiti, glabāšanu, nosūtīšanu, izsniegšanu un sagatavošanu nodošanai arhīvā

· Pieņem apmeklētāju iesniegumus un pieteikumus un sniedz nepieciešamo informāciju

· Nodrošina lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem

· Aktualizē izskatāmo lietu sarakstu

· Ievada datus datubāzē

II

Tiesas sēžu sekretārs· Protokolē tiesas sēdi un noformē tiesas sēdes protokolu

· Noformē lietu pēc lietas izskatīšanas

· Sagatavo un nosūta paziņojumus par tiesas sēdi

· Nodrošina lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem

· Apkopo procesa dalībnieku iesniegumus un attaisnojuma dokumentus par ierašanos/neierašanos tiesas sēdē

· Veic ar lietvedību saistītus uzdevumus: dokumentu kopēšanu, iesiešanu, uzskaiti, glabāšanu, nosūtīšanu

· Ievada datus datubāzē

III A

Tiesas konsultants rajona (pilsētas) tiesā un apgabaltiesā· Veic tiesu prakses un tiesu statistikas pētīšanu un vispārināšanu

· Nodrošina juridiskās literatūras un metodisko līdzekļu uzskaiti

· Nodrošina lietu izskatīšanai nepieciešamo tiesību normu, judikatūras un tiesību zinātnes atziņu atlasi

· Konsultē tiesnešus un tiesas darbiniekus par tiesību jautājumiem un tiesas lietvedības noteikumu izpildi

· Pieņem apmeklētājus un tiesai iesniedzamos dokumentus, kā arī izsniedz tiesas dokumentus

III B

Konsultants zemesgrāmatu nodaļā· Ievada nostiprinājuma lūgumus un personu datus valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas sistēmā

· Noformē nekustamā īpašuma lietas

· Noformē nosūtīšanai tiesnešu lēmumu par nostiprinājuma lūguma atstāšanu bez ievērības

· Nodrošina, lai uz nostiprinājuma lūguma ir izdarītas visas nepieciešamās atzīmes

III C

Tiesas konsultants Augstākajā tiesā· Pārbauda personu sūdzības un iesniegumus, veic nepieciešamo tiesu lietu izpēti

· Sagatavo protestu, atbilžu projektus un citus ar iesniegumu izskatīšanu saistītos dokumentus

· Pēta un analizē sūdzībās un iesniegumos ietvertās informācijas nozīmi tiesiskuma stiprināšanā

· Pēta tiesu praksi un tiesu statistiku, izstrādā vadlīnijas vienotas tiesu prakses veidošanai

· Atlasa judikatūrai nozīmīgus nolēmumus, veic nolēmumos esošās informācijas apstrādi

· Analizē Senāta judikatūras attīstību

· Konsultē tiesnešus un tiesas darbiniekus par tiesību jautājumiem

· Var piedalīties normatīvo aktu izstrādes darba grupās un sagatavot atzinumus par citu iestāžu izstrādāto tiesību aktu projektiem

IV A

Tiesneša palīgs rajona (pilsētas) tiesā un apgabaltiesā· Iepazīstas ar lietu, atzīmējot būtiskos faktiskos un tiesiskos apstākļus

· Sagatavo lietu izskatīšanai, atlasot nepieciešamās tiesību normas, judikatūru un tiesību zinātnes atziņas

· Veic pētījumus par konkrētiem tiesību jautājumiem

· Sagatavo tiesas nolēmuma un citu dokumentu projektus

· Sagatavo atbildes uz iesniegumiem

· Sagatavo atskaites un ziņojumus

· Ievada datus datubāzē

· Apmāca tiesas sēžu sekretāru un kontrolē viņa darbu

· Pieņem apmeklētājus

· Var pildīt tiesas sēžu sekretāra vai tulka pienākumus

IV B

Tiesneša palīgs zemesgrāmatu nodaļā· Pieņem zemesgrāmatu nodaļā nostiprinājuma lūgumus

· Ievada nostiprinājuma lūgumus un personu datus valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas sistēmā

· Izdara apliecinājumus uz nostiprinājuma lūgumiem

· Pārbauda nostiprinājuma lūgumam pievienotos dokumentus un valsts nodevas un kancelejas nodevas samaksu un nodevu aprēķināšanas pareizību

· Pieņem maksājuma kartes, iekasējot valsts nodevas un kancelejas nodevas

IV C

Tiesneša palīgs Augstākajā tiesā· Iepazīstas ar lietu, atzīmējot būtiskos faktiskos un tiesiskos apstākļus

· Sagatavo lietu izskatīšanai, atlasot nepieciešamās tiesību normas, judikatūru un tiesību zinātnes atziņas

· Sagatavo tiesas nolēmuma projektu

· Analizē tiesā sagatavotos nolēmumu projektus

· Veic pētījumus par konkrētiem tiesību jautājumiem

· Sagatavo atbildes uz iesniegumiem

IV D

Senatora palīgs Augstākajā tiesā· Sagatavo tiesas nolēmuma projektu

· Izvērtē zemāko instanču tiesu nolēmumu tiesiskumu

· Pēta tiesu praksi un izstrādā vadlīnijas vienotas tiesu prakses veidošanai

· Izpēta lietu atbilstoši relācijas metodei un sagatavo lietu izskatīšanai

· Analizē tiesā sagatavotos nolēmumu projektus

· Veic pētījumus par konkrētiem tiesību jautājumiem

· Sagatavo priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei un piedalās normatīvo aktu izstrādes darba grupās

· Var pārstāvēt iestādi tiesā

V A

Tiesas priekšsēdētāja palīgs rajona (pilsētas) tiesā un apgabaltiesā· Organizē tiesas darbinieku darbu

· Pieņem apmeklētājus

· Sagatavo atbilžu projektus uz sūdzībām, iesniegumiem un priekšlikumiem par tiesas darba organizāciju

· Sagatavo tiesas priekšsēdētāja rīkojumu projektus

· Ievada datus datubāzē

· Organizē tiesas darbinieku sanāksmes

· Sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļiem par tiesas lietvedībā esošajām lietām

V B

Tiesas priekšsēdētāja palīgs Augstākajā tiesā· Pārbauda Augstākās tiesas priekšsēdētājam adresētās personu sūdzības un iesniegumus, veic nepieciešamo tiesu lietu izpēti

· Sagatavo atbilžu projektus uz sūdzībām, iesniegumiem un priekšlikumiem 

· Sagatavo atzinumu projektus par likumprojektiem un citu institūciju pieprasījumiem

· Organizē un koordinē Augstākās tiesas priekšsēdētāja dalību Augstākās tiesas un citu institūciju organizētajos pasākumos

· Atbilstoši tiesas priekšsēdētāja pilnvarojumam pārstāv Augstāko tiesu citās valsts un pašvaldību institūcijās

V C

Senāta departamenta/
tiesu palātas priekšsēdētāja palīgs Augstākajā tiesā
Veic IV B un IV C līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Organizē un kontrolē departamenta/tiesu palātas tiesnešu palīgu darbu

· Sagatavo atzinumu projektus par likumprojektiem un citu institūciju pieprasījumiem

· Sagatavo statistiku par lietu kustību Senāta departamentos un tiesu palātās 

52.2. Satversmes tiesas darbinieki

Apakš­saimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina Satversmes tiesas darbību (lietvedību) un sniedz konsultatīvu atbalstu Satversmes tiesas tiesnešiem

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Satversmes tiesas sekretārs· Kārto tiesnešu, kā arī Satversmes tiesas kolēģiju lietvedību

· Protokolē sēdes, sanāksmes un apspriedes

· Sagatavo dokumentus un telpas sēdēm un apspriedēm

· Organizē un reģistrē telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu

· Pieņem ziņojumus tiesneša prombūtnes laikā

· Nogādā adresātam dokumentus

I B

Satversmes tiesas priekšsēdētāja sekretārsVeic I A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Veic Satversmes tiesas priekšsēdētāja personīgā asistenta pienākumus, plānojot darba grafiku un organizējot tikšanās

· Koordinē Satversmes tiesas priekšsēdētāja dokumentu plūsmu

· Satversmes tiesas priekšsēdētāja uzdevumā veic saraksti ar citām institūcijām

· Var tulkot dažādus materiālus un dokumentus

· Organizē sanāksmes

· Ievāc un apkopo informāciju

II

Satversmes tiesas sēžu sekretārs· Kārto juridisko dokumentāciju, kas saistīta ar lietas ierosināšanu un sagatavošanu

· Uztur Satversmes tiesas pieteikumu un lietu reģistrus

· Sniedz atbalstu tiesas sēdes darba organizēšanā

· Protokolē tiesas sēdes

· Sagatavo nepieciešamo informāciju un dokumentus juristiem

· Sagatavo apstiprināšanai spriedumu un lēmumu norakstus, kopijas, izrakstus

· Var sniegt juridiskos pakalpojumus atsevišķās iestādes darbības jomās

· Var izvērtēt iestādes vai citu iestāžu speciālistu sagatavoto dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa

III A

Satversmes tiesas tiesneša palīgs· Sagatavo Satversmes tiesas dokumentu projektus

· Sagatavo tiesneša pienākumu pildīšanai nepieciešamo informāciju

· Veic zinātniskās pētniecības darbu, kas nepieciešams lietas sagatavošanai un nolēmuma projekta izstrādei

· Apkopo un izanalizē starptautisko tiesu un citu valstu konstitucionālo tiesu praksi

· Var pārstāvēt Satversmes tiesu citās valsts un pašvaldību institūcijās

· Var piedalīties normatīvo aktu izstrādes darba grupās

III B

Satversmes tiesas priekšsēdētāja palīgsVeic III A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Nodrošina komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem

· Nodrošina informācijas aktualizēšanu iestādes mājaslapā internetā

· Veic atsevišķas personālvadības funkcijas

IV A

Satversmes tiesas padomnieks· Sagatavo Satversmes tiesas dokumentu projektus

· Veic zinātniskās pētniecības darbu, kas nepieciešams Satversmes tiesas darbības nodrošināšanai, un apkopo Satversmes tiesas judikatūru

· Organizē Satversmes tiesas spriedumu, konferenču un citu materiālu apkopošanu un izdošanu

· Sagatavo atbildes uz Satversmes tiesā saņemtajiem iesniegumiem, sūdzībām un pieteikumiem

IV B

Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomnieks· Sagatavo Satversmes tiesas dokumentu projektus

· Veic zinātniskās pētniecības darbu, kas nepieciešams Satversmes tiesas darbības nodrošināšanai un Satversmes tiesas priekšsēdētāja funkciju pildīšanai

· Sagatavo priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei un piedalās normatīvo aktu izstrādes darba grupās

· Nodrošina sadarbību un pārstāvniecību Eiropas Padomes komisijā "Demokrātija ar tiesību palīdzību"

· Organizē Satversmes tiesas sadarbību ar citu valstu konstitucionālajām tiesām, tiesu varas institūcijām un citiem Satversmes tiesas sadarbības partneriem ārvalstīs

· Var pārstāvēt Satversmes tiesu citās Latvijas un ārvalstu institūcijās

52.3. Prokuratūras darbinieki (prokuroru palīgi)

Apakš­saimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina ar lēmumu izpildi saistītas procesuālās darbības virsprokurora un prokurora uzdevumā. Veic citus prokurora norādītus uzdevumus, kuri jāveic prokuratūrai un kuru izpildei nav nepieciešamas prokurora pilnvaras

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Prokurora palīgs rajona līmeņa prokuratūrā· Sastāda lietā esošo dokumentu sarakstu

· Sagatavo lietu uzraudzības lietas

· Sagatavo procesa dalībniekiem izsniedzamos lietu materiālus

· Nogādā prokuratūras sagatavotos materiālus adresātam un saņem prokuratūrai paredzētos sūtījumus

· Sagatavo krimināllietu materiālu kopijas

· Pieņem apmeklētājus, viņu iesniegumus

· Piedalās procesuālo darbību norisē, ko veic prokurori

· Var veikt lietisko pierādījumu uzskaiti (materiāli atbildīgā persona)

· Var veikt tulka darbus

I B

Prokurora palīgs apgabala līmeņa prokuratūrāVeic I A apakšlīmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Vada un kontrolē citu prokurora palīgu darbu

II A

Ģenerālprokura­tūras prokurora palīgsVeic I A apakšlīmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Var veikt lietisko pierādījumu uzskaiti (materiāli atbildīga persona)

II B

Īpaši pilnvarotais Ģenerālprokura­tūras prokurora palīgsVeic I A apakšlīmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

· Var veikt pienākumus, kas saistīti ar sevišķo lietvedību

Finanšu ministrs E.Repše
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 1.jūnija noteikumiem Nr.500
APSTIPRINU 
valsts sekretārs/
iestādes vadītājs
 

____.gada ___.____________

Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums

Nr.
p.k.

Augstākā iestāde

Iestāde

Struktūrvienība

Apakšstruktūrvienība

Amata nosaukums

Amata statuss

Saime (apakšsaime), līmenis

Vienādo amatu skaits

Piezīmes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kopā

 

 

(sagatavotāja vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis, e-pasts)

 

Saskaņots Valsts kancelejā Saskaņots ministrijā
 ____.gada ___________________ ____.gada ___________________

Piezīmes.

1. Tabulu aizpilda atbilstoši iestādes personāla sarakstam.

2.  1.ailē norāda klasificējamā amata numuru pēc kārtas.

3.  2.ailē norāda valsts pārvaldes nozares augstāko iestādi (nosaukums), ja tāda ir.

4.  3.ailē norāda iestādi (nosaukums).

5.  4.ailē norāda struktūrvienību (nosaukums), kurā ir klasificējamais amats.

6.  5.ailē norāda apakšstruktūrvienību (nosaukums), kurā ir klasificējamais amats.

7.  6.ailē norāda klasificējamā amata nosaukumu atbilstoši personāla sarakstam.

8.  7.ailē norāda amata statusu (ierēdnis (I) vai darbinieks (D)).

9.  8.ailē norāda amatu saimes (apakšsaimes) un līmeņa apzīmējumu atbilstoši amatu katalogam.

10.  9.ailē norāda vienādo amatu skaitu. Par vienādiem uzskatāmi amati, kuri ietilpst vienā amatu saimē (apakšsaimē) un līmenī.

11. Ja nepieciešams, 10.ailē var norādīt piezīmes par konkrēta amata klasifikāciju.

Finanšu ministrs E.Repše
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 1.jūnija noteikumiem Nr.500
APSTIPRINU 
iestādes vadītājs 

____.gada ___.____________

Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums

Nr.p.k.

Struktūrvienība

Amata nosaukums

Saime (apakšsaime), līmenis

Vienādo amatu skaits

Piezīmes

1

2

3

4

5

6

Kopā

Piezīmes.

1. Tabulu aizpilda atbilstoši iestādes personāla sarakstam.

2.  1.ailē norāda klasificējamā amata numuru pēc kārtas.

3.  2.ailē norāda struktūrvienību (nosaukums), kurā ir klasificējamais amats.

4  3.ailē norāda klasificējamā amata nosaukumu atbilstoši personāla sarakstam.

5.  4.ailē norāda amatu saimes (apakšsaimes) un līmeņa apzīmējumu atbilstoši amatu katalogam.

6.  5.ailē norāda vienādo amatu skaitu. Par vienādiem uzskatāmi amati, kuri ietilpst vienā amatu saimē (apakšsaimē) un līmenī.

7. Ja nepieciešams, 6.ailē var norādīt piezīmes par konkrēta amata klasifikāciju.

Finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 500Pieņemts: 01.06.2010.Stājas spēkā: 10.06.2010.Zaudē spēku: 01.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 91, 09.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
211519
10.06.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)