Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.463

Rīgā 2010.gada 18.maijā (prot. Nr.25 37.§)
Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudē iesaistīto personu sertificēšanu un šo personu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā iesaistīto personu sertificēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 31.panta trešo daļu un 57.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sertificē:

1.1. fiziskās un juridiskās personas un iestādes, kurām ir tiesības sagatavot un pārkvalificēt (turpmāk – apmācības) civilās aviācijas personālu, kā arī celt tā kvalifikāciju;

1.2. personas, kas veic pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudi lidlaukos.

2. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kas lietoti šādās regulās:

2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (turpmāk – regula Nr. 300/2008);

2.2. Komisijas 2010.gada 4.marta Regula (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (turpmāk – regula Nr. 185/2010).

3. Šo noteikumu izpratnē:

3.1. apmācību sniedzējs – fiziska persona, juridiska persona vai iestāde, kurai ir tiesības apmācīt aviācijas drošības (turpmāk – aviodrošības) darbiniekus saskaņā ar valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) apstiprinātu mācību programmu;

3.2. neatkarīgais vērtētājs – fiziska persona, kura Civilās aviācijas aģentūras uzdevumā ir tiesīga pārbaudīt regulas Nr. 185/2010 pielikuma 6.3., 6.4. vai 8.1.3.punktā minēto personu atbilstību regulas Nr. 300/2008, regulas Nr. 185/2010 un citu normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz civilās aviācijas drošību;

3.3. aviodrošības darbinieks – fiziska persona, kurai ir piešķirta kvalifikācija veikt regulas Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.3.1., 11.2.3.2., 11.2.3.3., 11.2.3.4. vai 11.2.3.5.punktā minētās drošības pārbaudes;

3.4. lidostas, gaisa kuģa ekspluatanta vai tiesību subjekta darbinieks (turpmāk – aviācijas organizācijas darbinieks) – fiziska persona, kurai ir piešķirta kvalifikācija veikt regulas Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.3.6., 11.2.3.7., 11.2.3.8., 11.2.3.9. vai 11.2.3.10.punktā minētās drošības pārbaudes;

3.5. aviodrošības vadītājs – fiziska persona, kura regulas Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.5.punktā definēta kā drošības vadītājs;

3.6. kvalitātes uzraudzības vadītājs – fiziska persona, kuru aviācijas organizācija saskaņā ar Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu iecēlusi par aviācijas drošības kvalitātes iekšējās kontroles atbildīgo darbinieku.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.99)

4. Apmācību sniedzēju, instruktoru, neatkarīgo vērtētāju, kvalitātes uzraudzības vadītāju un aviodrošības vadītāju sertificē Civilās aviācijas aģentūra.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.99)

5. Uzraugošais darbinieks un aviodrošības darbinieks ir sertificēts, ja atbilst šo noteikumu prasībām un apmācību sniedzējs viņam ir izsniedzis sertifikātu par Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātas mācību programmas sekmīgu apgūšanu.

6. Aviācijas organizācijas darbinieks ir sertificēts, ja atbilst šo noteikumu prasībām un darba devējs, pārbaudot viņa iepriekšējo darbību, ir atzinis viņa atbilstību regulas Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.3.7., 11.2.3.8., 11.2.3.9. vai 11.2.3.10.punktā minēto drošības pārbaužu veikšanai.

II. Prasības uzraugošā darbinieka, aviodrošības darbinieka un aviācijas organizācijas darbinieka sertificēšanai

7. Par uzraugošo darbinieku var būt persona, kura:

7.1. ir sasniegusi 23 gadu vecumu;

7.2. ir ieguvusi vismaz vidējo izglītību vai diplomu, kas dod iespēju turpināt studijas augstskolā;

7.3. pārzina valsts valodu atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām;

7.4. ir apguvusi vismaz vienu svešvalodu sarunvalodas līmenī;

7.5. ne mazāk kā divus gadus ir strādājusi par aviodrošības darbinieku;

7.6. ir apguvusi Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību programmu atbilstoši regulas Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.4.punktā minētajām prasībām un saņēmusi apmācību sniedzēja sertifikātu par mācību programmā paredzēto eksāmenu sekmīgu nokārtošanu (vismaz 75 procenti pareizu atbilžu).

8. Par aviodrošības darbinieku var būt persona, kura:

8.1. ir sasniegusi 21 gadu vecumu;

8.2. atbilst šo noteikumu 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētajām prasībām;

8.3. ir apguvusi Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu pamata mācību programmu atbilstoši regulas Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.3.1., 11.2.3.2., 11.2.3.3., 11.2.3.4., 11.2.3.5. vai 11.2.3.6.punktā minētajām prasībām un saņēmusi sertifikātu par mācību programmā paredzēto eksāmenu sekmīgu nokārtošanu (ne mazāk kā 75 procenti pareizu atbilžu).

9. Par aviācijas organizācijas darbinieku var būt persona, kura sekmīgi apguvusi Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību programmu atbilstoši regulas Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.3.7., 11.2.3.8., 11.2.3.9. vai 11.2.3.10.punktā minētajām prasībām un saņēmusi aviācijas organizācijas darbinieka apliecību.

10. Šo noteikumu 7.6. un 8.3.apakšpunktā minēto mācību programmu apgūst pie apmācību sniedzēja vai arī instruktora vadībā, bet šo noteikumu 9.punktā minēto mācību programmu apgūst pie darba devēja vai apmācību sniedzēja.

11. Šo noteikumu 7.6. vai 8.3.apakšpunktā vai 9.punktā minēto mācību programmu personas sāk apgūt, ja saskaņā ar regulas Nr. 185/2010 pielikuma 11.1.punktu darba devējs ir pārbaudījis personas iepriekšējo darbību un izvērtējis atbilstību šo noteikumu un regulas Nr. 185/2010 prasībām.

12. Darba devējs nodrošina, ka uzraugošais darbinieks, aviodrošības darbinieks un aviācijas organizācijas darbinieks apgūst atkārtotās mācības regulas Nr. 185/2010 pielikuma 11.4.punktā noteiktajā kārtībā.

III. Apmācību sniedzēju sertificēšana

13. Aviodrošības pamata apmācību un atkārtoto apmācību (kvalifikācijas uzturēšanu vai celšanu) ir tiesīgs organizēt un nodrošināt apmācību sniedzējs, ja tas ir saņēmis attiecīgu sertifikātu, kurā minēts attiecīgais aviodrošības apmācību veids.

14. Persona, kas pretendē uz apmācību sniedzēja sertifikāta saņemšanu (turpmāk – pretendents), iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

14.1. iesniegumu sertifikāta saņemšanai. Iesniegumā norāda paredzēto apmācību veidu, aviācijas organizācijas vai iestādes nosaukumu, juridisko adresi, atbildīgās amatpersonas vārdu, uzvārdu, amatu;

14.2. instruktoru sarakstu, pievienojot katra instruktora kvalifikāciju un darba pieredzi apliecinošus dokumentus;

14.3. apmācību procesā izmantojamā aprīkojuma un iekārtu sarakstu;

14.4. pamata mācību un atkārtoto mācību programmu. Programmā iekļauj šādu informāciju:

14.4.1. apmācību kursa mērķis un saturs;

14.4.2. apmācību kursa norises metodika;

14.4.3. teorētisko apmācību process un ilgums;

14.4.4. praktisko apmācību process un ilgums;

14.4.5. stažēšanās process un ilgums;

14.4.6. apmācāmo personu sekmīgas teorētiskās un praktiskās apmācības (kvalifikācijas) kritēriji;

14.4.7. eksaminēšanas un novērtēšanas kārtība.

15. Šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētos instruktora kvalifikācijas dokumentus neiesniedz, ja tos izsniegusi Civilās aviācijas aģentūra.

16. Pretendents, izstrādājot mācību programmu, ņem vērā regulas Nr. 185/2010 pielikuma 11.2., 11.3. un 11.4.punktā minētās prasības.

17. Civilās aviācijas aģentūra 30 dienu laikā izskata šo noteikumu 14.punktā minētos dokumentus, novērtē pretendenta spēju nodrošināt apmācības atbilstoši regulas Nr. 185/2010 prasībām un pieņem lēmumu apstiprināt pamata mācību programmu un atkārtoto mācību programmu un izsniegt apmācību sniedzēja sertifikātu vai atteikt sertifikāta izsniegšanu. Sertifikātā norāda šādu informāciju:

17.1. valsts iestādes pilns nosaukums;

17.2. sertifikāta numurs;

17.3. apmācību sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

17.4. sertificētie apmācību veidi;

17.5. sertifikāta izdošanas datums;

17.6. sertifikāta derīguma termiņš;

17.7. valsts iestādes atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts.

18. Ja nav iesniegti visi šo noteikumu 14.punktā minētie dokumenti vai tajos nav pietiekamas informācijas jautājuma objektīvai izlemšanai, Civilās aviācijas aģentūra atliek jautājuma izskatīšanu un rakstiski pieprasa pretendentam 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas precizēt sniegto informāciju vai iesniegt nepieciešamos dokumentus. Jautājumu izskata pēc tam, kad ir saņemta nepieciešamā informācija un dokumenti.

19. Civilās aviācijas aģentūra atsaka izsniegt apmācību sniedzēja sertifikātu, ja:

19.1. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 14.punktā minētajiem dokumentiem;

19.2. nav izpildītas citas šo noteikumu prasības vai citos normatīvajos aktos noteiktās aviodrošības instruktora vai aviodrošības darbinieku apmācību prasības.

20. Civilās aviācijas aģentūra veic apmācību sniedzēju atbilstības uzraudzību saskaņā ar regulas Nr. 300/2008 II pielikuma prasībām un Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu.

21. Apmācību sniedzējam ir šādi pienākumi:

21.1. iesniegt Civilās aviācijas aģentūrā informāciju par jebkurām izmaiņām šo noteikumu 14.punktā minētajos dokumentos;

21.2. reizi sešos mēnešos iesniegt Civilās aviācijas aģentūrā personu sarakstu, kurām izsniegts sertifikāts saskaņā ar šiem noteikumiem. Sarakstā norāda šādu informāciju:

21.2.1. personas vārds, uzvārds, personas kods;

21.2.2. personas iegūtā kvalifikācija;

21.2.3. izsniegtā sertifikāta numurs un izsniegšanas datums;

21.3. pirms izmaiņu ieviešanas mācību programmās iesniegt tās apstiprināšanai Civilās aviācijas aģentūrā;

21.4. sekot līdzi grozījumiem regulā Nr. 300/2008, regulā Nr. 185/2010 un citos ar civilās aviācijas drošību saistītajos normatīvajos aktos un atbilstoši veikt izmaiņas pamata un atkārtotā mācību programmā, ievērojot šo noteikumu 21.3.apakšpunktā minētās prasības;

21.5. nodrošināt, ka apmācību procesā iesaistītajiem instruktoriem ir derīgs kvalifikāciju apliecinošs dokuments, un ne retāk kā reizi gadā nodrošināt atbilstošus aviodrošības instruktoru kvalifikācijas celšanas kursus.

22. Ja Civilās aviācijas aģentūra konstatē, ka apmācību sniedzējs neatbilst šo noteikumu prasībām, tā pieņem lēmumu uz laiku apturēt apmācību sniedzējam izsniegtā sertifikāta darbību un nosaka laikposmu, kurā apmācību sniedzējam jānovērš konstatētās neatbilstības.

23. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu anulēt apmācību sniedzējam izsniegto sertifikātu, ja apmācību sniedzējs:

23.1. noteiktā laikposmā nav novērsis konstatētās neatbilstības;

23.2. atsakās no sertifikātā norādītās apmācību sniegšanas tiesību izmantošanas.

IV. Aviodrošības vadītāju, kvalitātes uzraudzības vadītāju, instruktoru un neatkarīgo vērtētāju sertificēšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.99)

24. Par aviodrošības vadītāju vai kvalitātes uzraudzības vadītāju var būt persona, kura ir:

24.1. sasniegusi 25 gadu vecumu;

24.2. Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts pilsonis;

24.3. apguvusi Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu aviodrošības vadītāju mācību programmu vai iekšējās kvalitātes uzraudzības vadītāju mācību programmu;

24.4. nokārtojusi Civilās aviācijas aģentūras eksāmenu par aviācijas organizācijas darbībā piemērojamo tiesību aktu prasībām, aviodrošības pasākumu izpildes kārtību vai attiecīgi iekšējo kvalitātes uzraudzības kārtību (vismaz 85 procenti pareizu atbilžu).

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.99 redakcijā)

25. Šo noteikumu 24.3.apakšpunktā minētā prasība neattiecas uz personām, kuras ir apguvušas jebkuras citas Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts atbildīgās iestādes apstiprinātu aviodrošības vadītāju mācību programmu vai pabeigušas atzītus starptautiskus aviodrošības vadītāju kursus.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.99)

25.1 Papildus šo noteikumu 24. punkta prasībām:

25.1 1. par lidostas aviodrošības vadītāju var būt persona, kura:

25.1 1.1. vismaz trīs gadus ir strādājusi par lidostas aviodrošības darbinieku, uzraugošo darbinieku, kvalitātes uzraudzības vadītāju, gaisa kuģu ekspluatanta aviodrošības vadītāju vai instruktoru vai ne mazāk kā piecus gadus strādājusi par valsts drošības iestāžu darbinieku;

25.1 1.2. pārzina lidostas aviodrošības programmā noteikto pasākumu izpildes kārtību un aviodrošību regulējošo starptautisko tiesību aktu un nacionālo normatīvo aktu prasības;

25.1 2. par gaisa kuģu ekspluatanta aviodrošības vadītāju var būt persona, kura:

25.1 2.1. vismaz trīs gadus strādājusi par lidostas aviodrošības vadītāju, uzraugošo darbinieku, kvalitātes uzraudzības vadītāju, instruktoru vai ekspluatanta atbildīgo amatpersonu kādā no Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regulas (EK) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģa ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 III pielikuma ORO.AOC.135. punkta "a" apakšpunktā minētajām jomām vai ne mazāk kā piecus gadus strādājusi par valsts drošības iestāžu darbinieku;

25.1 2.2. pārzina gaisa kuģu ekspluatanta aviodrošības programmā noteikto pasākumu izpildes kārtību un aviodrošību regulējošo starptautisko tiesību aktu un nacionālo normatīvo aktu prasības, tajā skaitā aviodrošību regulējošo nacionālo normatīvo aktu prasības valstīs, no kurām gaisa kuģu ekspluatants veic gaisa pārvadājumus;

25.1 3. par civilās aviācijas lidlauka aviodrošības vadītāju var būt persona, kura:

25.1 3.1. vismaz trīs gadus ir strādājusi par civilās aviācijas lidlauka atbildīgo darbinieku vai atbilst šo noteikumu 25.1 1.1. vai 25.1 2.1. apakšpunktā minētajām prasībām;

25.1 3.2. pārzina civilās aviācijas lidlauka aviodrošības programmā noteikto pasākumu izpildes kārtību un aviodrošību regulējošo starptautisko tiesību aktu un nacionālo normatīvo aktu prasības;

25.1 4. par pilnvarotā pārstāvja statusā apstiprināta kravu aģenta aviodrošības vadītāju var būt persona, kura:

25.1 4.1. vismaz trīs gadus ir strādājusi par kravu aģenta atbildīgo darbinieku vai atbilst šo noteikumu 25.1 1.1. vai 25.1 2.1. apakšpunktā minētajām prasībām;

25.1 4.2. pārzina kravu aģenta aviodrošības programmā noteikto pasākumu izpildes kārtību un aviodrošību regulējošo starptautisko tiesību aktu un nacionālo normatīvo aktu prasības.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.99 redakcijā)

25.2 Papildus šo noteikumu 24. punktā minētajām prasībām par kvalitātes uzraudzības vadītāju var būt persona, kura:

25.21.1. atbilst šo noteikumu 25.1 1.1., 25.1 2.1., 25.1 3.1. vai 25.1 4.1. apakšpunktā minētajām prasībām, ņemot vērā, kurā aviācijas organizācijā persona pretendē uz kvalitātes uzraudzības vadītāja amatu;

25.2 1.2. ir apguvusi Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts atbildīgās iestādes apstiprinātu aviācijas drošības kvalitātes kontroles profesionālās pilnveides izglītības programmu vai pabeigusi atzītus starptautiskus aviācijas drošības kvalitātes kontroles kursus;

25.2 1.3. pārzina attiecīgajai aviācijas organizācijai piemērojamos drošības pasākumus, iekšējās kontroles principus un procedūras, kā arī izmantojamo drošības kontroles iekārtu un sistēmu veiktspējas standartus, ja šādas iekārtas un sistēmas tiek izmantotas.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.99 redakcijā)

26. Par instruktoru var būt persona, kura:

26.1. ir sasniegusi 23 gadu vecumu;

26.2. vismaz divus gadus ir strādājusi par aviodrošības darbinieku;

26.3. ir apguvusi Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu instruktoru mācību programmu un ir sekmīgi nokārtojusi instruktoru mācību programmā paredzētos eksāmenus (vismaz 85 procenti pareizu atbilžu);

26.4. atbilst regulas Nr. 185/2010 pielikuma 11.5.punktā minētajām prasībām.

27. Šo noteikumu 26.3.apakšpunktā minētā prasība neattiecas uz personām, kuras ir apguvušas jebkuras citas Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts atbildīgās iestādes apstiprinātu instruktoru mācību programmu vai pabeigušas atzītus starptautiskus instruktoru kursus, kas attiecas uz civilās aviācijas drošību.

28. Par neatkarīgo vērtētāju var būt persona, kura atbilst regulas Nr. 185/2010 pielikuma 11.5.punktā minētajām prasībām un vienam no šādiem nosacījumiem:

28.1. ir saņēmusi instruktora sertifikātu, bet nestrādā par instruktoru;

28.2. ne mazāk kā piecus gadus ir strādājusi par aviodrošības darbinieku.

29. Lai saņemtu instruktora, neatkarīgā vērtētāja, kvalitātes uzraudzības vadītāja vai aviodrošības vadītāja sertifikātu, persona iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

29.1. iesniegumu sertifikāta saņemšanai. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, iestādi (organizāciju), kurā apgūta atbilstošā mācību programma vai kursi, un iegūto kvalifikāciju;

29.2. dokumenta kopiju, kas apliecina mācību programmas apgūšanu vai šo noteikumu 25. vai 27.punktā minēto kursu pabeigšanu un attiecīgas kvalifikācijas iegūšanu;

29.3. dokumenta kopiju, kas apliecina personas atbilstību šo noteikumu 25.1 1.1., 25.1 2.1., 25.1 3.1., 25.1 4.1., 25.2 1.1., 25.2 1.2., 26.2. vai 28.2.apakšpunktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.99)

30. Ja nav iesniegti visi šo noteikumu 29.punktā minētie dokumenti vai tajos nav pietiekamas informācijas jautājuma objektīvai izlemšanai, Civilās aviācijas aģentūra atliek jautājuma izskatīšanu un rakstiski pieprasa personai 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas precizēt sniegto informāciju vai iesniegt nepieciešamos dokumentus.

31. Personas, kas pretendē uz instruktora, neatkarīgā vērtētāja, kvalitātes uzraudzības vadītāja vai aviodrošības vadītāja sertifikātu, Civilās aviācijas aģentūrā kārto eksāmenu. Civilās aviācijas aģentūra 10 darbdienu laikā pēc visu šo noteikumu 29.punktā minēto dokumentu saņemšanas informē personu par eksāmena kārtošanas laiku. Eksāmens ir nokārtots, ja ir vismaz 85 procenti pareizu atbilžu.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.99)

32. Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 31.punktā minētā eksāmena nokārtošanas pieņem lēmumu izsniegt attiecīgi instruktora, neatkarīgā vērtētāja, kvalitātes uzraudzības vadītāja vai aviodrošības vadītāja sertifikātu vai atteikt sertifikāta izsniegšanu. Sertifikātā norāda šādu informāciju:

32.1. valsts iestādes pilns nosaukums;

32.2. sertifikāta numurs;

32.3. personas vārds, uzvārds, personas kods;

32.4. personas iegūtā kvalifikācija;

32.5. sertifikāta izdošanas datums;

32.6. sertifikāta derīguma termiņš;

32.7. valsts iestādes atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.99)

33. Civilās aviācijas aģentūra atsaka izsniegt instruktora, neatkarīgā vērtētāja, kvalitātes uzraudzības vadītāja vai aviodrošības vadītāja sertifikātu, ja:

33.1. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 29.punktā minētajiem dokumentiem;

33.2. nav nokārtots šo noteikumu 30.punktā minētais eksāmens.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.99)

34. Instruktora un neatkarīgā vērtētāja sertifikātu izsniedz uz diviem gadiem.

35. Aviodrošības vadītāja un kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.99)

36. Instruktoram, neatkarīgajam vērtētājam, kvalitātes uzraudzības vadītājam un aviodrošības vadītājam ir pienākums ne retāk kā reizi gadā apmeklēt attiecīgus kvalifikācijas uzturēšanas vai celšanas kursus vai piedalīties seminārā par jaunākajām aktualitātēm civilās aviācijas drošības jomā.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.99)

37. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu pagarināt šo noteikumu 34. un 35.punktā minēto sertifikātu, ja attiecīgais instruktors, neatkarīgais vērtētājs, kvalitātes uzraudzības vadītājs vai aviodrošības vadītājs ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz iesniegumu par sertifikāta pagarināšanu un iesniedz sertifikāta vai cita dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ir izpildījis šo noteikumu 36.punktā minētās prasības.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.99)

38. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu uz laiku apturēt instruktoram, neatkarīgajam vērtētājam, kvalitātes uzraudzības vadītājam vai aviodrošības vadītājam izsniegtā sertifikāta darbību, ja instruktors, neatkarīgais vērtētājs, kvalitātes uzraudzības vadītājs vai aviodrošības vadītājs neatbilst šo noteikumu prasībām, nosakot laikposmu (ne īsāku par 30 dienām), kurā instruktoram, neatkarīgajam vērtētājam, kvalitātes uzraudzības vadītājam vai aviodrošības vadītājam jānovērš konstatētās neatbilstības.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.99)

39. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu anulēt instruktoram, neatkarīgajam vērtētājam, kvalitātes uzraudzības vadītājam vai aviodrošības vadītājam izsniegto sertifikātu, ja instruktors, neatkarīgais vērtētājs, kvalitātes uzraudzības vadītājs vai aviodrošības vadītājs:

39.1. noteiktā laikposmā nav novērsis konstatētās neatbilstības;

39.2. informē Civilās aviācijas aģentūru, ka atsakās no amata pienākumu pildīšanas.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.99)

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Satiksmes ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudē iesaistīto personu sertificēšanu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 463Pieņemts: 18.05.2010.Stājas spēkā: 03.06.2010.Zaudē spēku: 11.08.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 02.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
211137
{"selected":{"value":"21.02.2014","content":"<font class='s-1'>21.02.2014.-10.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.02.2014","iso_value":"2014\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2014.-10.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2010","iso_value":"2010\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2010.-20.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.02.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)