Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Bankas noteikumi Nr.59

Rīgā 2010.gada 13.maijā

Grozījumi Latvijas Bankas 2009.gada 13.maija noteikumos Nr.36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 11.panta otro daļu un 39.pantu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2009.gada 13.maija noteikumos Nr.36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 77) šādus grozījumus:

1.1. noteikumu tekstā vārdu "firma" attiecīgajā locījumā aizstāt ar vārdiem "nosaukums (firma)" attiecīgajā locījumā;

1.2. aizstāt 1.3.apakšpunktā vārdu "uzraudzības" ar vārdu "kontroles";

1.3. papildināt 7.punktu ar teikumu šādā redakcijā: "Licenci aizliegts nodot citai kapitālsabiedrībai.";

1.4. izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Latvijas Bankas licencēšanas komisija pieņem lēmumu viena mēneša laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas un divu mēnešu laikā pēc attiecīgā pārbaudes akta sastādīšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ noteiktos termiņus nav iespējams ievērot, Latvijas Bankas licencēšanas komisija tos var pagarināt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas vai pārbaudes akta sastādīšanas dienas, par to rakstiski paziņojot kapitālsabiedrībai. Ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, lēmuma pieņemšanas termiņu, par to rakstiski paziņojot kapitālsabiedrībai, var pagarināt ar Latvijas Bankas valdes motivētu lēmumu.";

1.5. svītrot 23.punktu;

1.6. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas lēmums, ja tajā nav noteikts citādi, stājas spēkā brīdī, kad tas paziņots kapitālsabiedrībai.";

1.7. izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Kapitālsabiedrībai, izņemot šo noteikumu 46.4. un 46.5.apakšpunktā noteiktos gadījumus, ir pienākums, saņemot pārrakstīto licenci, iepriekš izsniegto licenci nodot Latvijas Bankā.";

1.8. izteikt 53.2. un 53.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.2. Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība - ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas Sodu reģistra izdotu izziņu par šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minētās personas kriminālo un administratīvo sodāmību;

53.3. citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kapitālsabiedrība - ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas Sodu reģistra un valsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās valsts institūcijas izdotu izziņu par šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minētās personas kriminālo un administratīvo sodāmību.";

1.9. aizstāt 56.2.apakšpunktā skaitļus un vārdu "26.2. un 26.3." ar skaitļiem un vārdu "26.3. un 26.4.";

1.10. aizstāt 61.punktā vārdu "saņemšanas" ar vārdiem "spēkā stāšanās";

1.11. izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Izvietojot norādes ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas telpu ārpusē, aizliegts tajās ietvert ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kursus, kas nav pamatkursi.";

1.12. aizstāt XII nodaļas nosaukumā vārdu "uzraudzība" ar vārdu "kontrole";

1.13. aizstāt 96.punktā skaitli "94." ar skaitli "95.";

1.14. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Latvijas Bankas
2009.gada 13.maija
noteikumiem Nr.36

     

. gada

     

(aizpilda Latvijas Republikā
reģistrētas kapitālsabiedrības

(vieta)

 

(gads)

 

(datums)

 

(mēnesis)

Nr. _______________

LATVIJAS BANKAS LICENCĒŠANAS KOMISIJAI

IESNIEGUMS

 

(kapitālsabiedrības nosaukums (firma), reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese)

 

(kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese)

lūdz

izsniegt pirmo licenci
izsniegt licenci jaunai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai
pārreģistrēt licences termiņa beigas
   ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas maiņa
  licences nozaudēšana
pārrakstīt kapitālsabiedrības reģistrācijas numura maiņa
  kapitālsabiedrības juridiskās adreses maiņa
  kapitālsabiedrības nosaukuma (firmas) maiņa
  stihisku nelaimju gadījumā bojāta vai iznīcināta licence
  trešo personu prettiesisku darbību rezultātā no kapitālsabiedrības valdījuma izgājusi licence

licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai

 

(licences Nr., ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas adrese)

Pielikumā (atzīmēt iesniedzamos):

Ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā (pievieno tikai akciju sabiedrības)

Kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecinošu dokumentu kopijas

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti

Telpu inventarizācijas plāns ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas norādi

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta elektroniskā kases aparāta tehniskās pases kopija

Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdota izziņa no Sodu reģistra par kapitālsabiedrības, tās dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu kriminālo un administratīvo sodāmību

Citi

Kapitālsabiedrības vadītājs  
 

(vārds, uzvārds; paraksts)

 


Aizpilda Latvijas Bankas darbinieks

Uzrādīts ________. gada ____. ___________ izsniegtās Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta elektroniskā kases aparāta tehniskās pases oriģināls.

Latvijas Bankas darbinieks   ";
 

(vārds, uzvārds; paraksts)

 

1.15. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Latvijas Bankas
2009.gada 13.maija
noteikumiem Nr.36

     

. gada

     

(aizpilda citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kapitālsabiedrības)

(vieta)

 

(gads)

 

(datums)

 

(mēnesis)

Nr. _______________

LATVIJAS BANKAS LICENCĒŠANAS KOMISIJAI

IESNIEGUMS

 

(kapitālsabiedrības nosaukums (firma), reģistrācijas valsts, juridiskā adrese

 

(kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., faksa Nr., elektroniskā pasta adrese)

lūdz

izsniegt pirmo licenci
izsniegt licenci jaunai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai
pārreģistrēt licences termiņa beigas
   ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas maiņa
  licences nozaudēšana
pārrakstīt kapitālsabiedrības reģistrācijas numura maiņa
  kapitālsabiedrības juridiskās adreses maiņa
  kapitālsabiedrības nosaukuma (firmas) maiņa
  stihisku nelaimju gadījumā bojāta vai iznīcināta licence
  trešo personu prettiesisku darbību rezultātā no kapitālsabiedrības valdījuma izgājusi licence

licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai

 

(licences Nr., ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas adrese)

Pielikumā (atzīmēt iesniedzamos):

Kapitālsabiedrības statūtu kopija

Ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, norādot būtiskās līdzdalības daļu

Ziņas par kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem un prokūristiem

Kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecinošu dokumentu kopijas

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti

Telpu inventarizācijas plāns ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas norādi

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta elektroniskā kases aparāta tehniskās pases kopija

Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdotas izziņas no Sodu reģistra un attiecīgās dalībvalsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās valsts institūcijas par kapitālsabiedrības, tās dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu kriminālo un administratīvo sodāmību

Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas datuma izdota izziņa par nodokļu samaksu no valsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās nodokļu administrēšanas institūcijas

Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas datuma izdota izziņa par kapitālsabiedrības reģistrāciju un juridisko adresi no attiecīgās dalībvalsts kompetentās valsts institūcijas

Citi

Kapitālsabiedrības vadītājs  
 

(vārds, uzvārds; paraksts)

 


Aizpilda Latvijas Bankas darbinieks

Uzrādīts ________. gada ____. ___________ izsniegtās elektroniskā kases aparāta, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, tehniskās pases oriģināls.

Latvijas Bankas darbinieks   ";
 

(vārds, uzvārds; paraksts)

 

1.16. aizstāt 3.pielikumā vārdu "nosaukums" ar vārdiem "nosaukums (firma)".

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūnijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Bankas 2009.gada 13.maija noteikumos Nr.36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 59Pieņemts: 13.05.2010.Stājas spēkā: 01.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 19.05.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
210228
01.06.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)