Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.57
Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība
APSTIPRINĀTI ar Jelgavas domes
2003.gada 18.septembra lēmumu Nr. 13/10

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām21. un 43.pantu
I. Vispārīgie noteikumi

1.1.Šie noteikumi tiek ieviesti, lai nodrošinātu ēku, tiltu, apstādījumu, pagalmu, ietvju, ielu un citu teritoriju labiekārtošanu, uzturēšanu kārtībā, tīrību un aizsardzību.

1.2.Noteikumi ir obligāti visām juridiskām un fiziskām personām Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.3.Par šo noteikumu neievērošanu iestājas šajos saistošajos noteikumos paredzētā atbildība.

II. Tīrības un kārtības uzturēšana uz ietvēm, ielām, ceļiem, apstādījumos, pagalmos un citās teritorijās

2.1.Pilsētas ielas, pagalmi, apstādījumi (parki, skvēri, dārzi, bulvāri, ielu un laukumu apstādījumi, dzīvojamo rajonu apstādījumi, pļavas, ūdenskrātuves un atpūtai paredzētās teritorijas, pilsētas mežu teritorijas, pilsētas kapsētas — turpmāk tekstā apstādījumi) un citas koplietošanas teritorijas regulāri jāuztur kārtībā un jānodrošina to tīrība.

2.2.Par pilsētas ielu, pagalmu, apstādījumu un citu koplietošanas teritoriju tīrīšanu un uzkopšanu ir atbildīgi:

2.2.1.Fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumā, (valdījumā, lietojumā, ar apsaimniekošanas līgumu nodots uzturēšanā) atrodas punktā 2.3. minētie koplietošanas īpašuma objekti;

2.2.2.Jelgavas pašvaldības uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības vai iestādes, ja punktā 2.3. minētie koplietošanas īpašuma objekti atrodas pašvaldības (Jelgavas domes) īpašumā, valdījumā vai lietošanā.

2.3.Par namīpašumu, zemes īpašumu un citiem īpašumiem pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) uzturēšanu kārtībā un tīrību ir atbildīgi:

2.3.1.Juridiskās un fiziskās personas — par to īpašumam (valdījumam, lietojumam, ar apsaimniekošanas līgumu nodotam uzturēšanā) piegulošajām ietvēm un apstādījumiem līdz ielas braucamajai daļai sekojoši:

2.3.1.1.vietās, kur nav ielas vai ceļa, īpašumam piegulošās teritorijas sakopšana un zāles nopļaušana (ieskaitot arī grāvjus) — ap fizisko personu īpašumiem līdz 5 m, juridisko personu īpašumiem līdz 25 m platā joslā vai atbilstoši saskaņojumam ar JPPA “Pilsētsaimniecība”, — vismaz 3 reizes sezonā (zāles garums nedrīkst pārsniegt 10 cm, ārpus centra zonas — 15cm);

2.3.1.2.neapbūvētajās teritorijās zālienu nopļaušana līdz 10 m platā joslā no ietves vai brauktuves, neuzkrājot būvgružus un atkritumus minētajās vietās;

2.3.1.3.maksas autostāvvietu (ielu sarkano līniju robežās) valdītājiem jānodrošina stāvvietas projektā noteiktās platības, tai piegulošās teritorijas, piegulošo ietvju un ielas braucamo daļu sakopšana;

2.3.1.4.tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašniekiem, lietotājiem — nomniekiem jānodrošina teritorijas sakopšana 10 m platā joslā ap objektu (ja tas atrodas neapbūvētā teritorijā un atbilstoši nomas līgumā minētajiem nosacījumiem);

2.3.1.5.automašīnu īpašniekiem, vadītājiem jānodrošina sava transporta līdzekļa stāvvietas un apkārtējās teritorijas 3 m platā joslā sakopšana, ja transporta līdzeklis vairāk nekā 24 stundas tiek turēts uz ielas, pagalmā vai citā teritorijā, kā arī garāžai piegulošās teritorijas (3 m platā joslā) un tās pievedceļa sakopšana;

2.3.1.6.būvētājam jānodrošina būvobjekta teritorijai līdzās esošo ietvju, brauktuvju — līdz brauktuves ass līnijai (ja ielas braucamās daļas sakopšanu pašvaldība nav iespējams veikt centralizēti), zālienu un grāvju sakopšana, zāles nopļaušana, būvžoga uzturēšana un krāsošana;

2.3.1.7.mazdārziņu īpašnieku sabiedrībām un garāžu kooperatīvām sabiedrībām savos objektos jānodrošina teritorijas uzturēšana, piegulošajā teritorijā ietvju, brauktuvju — līdz brauktuves ass līnijai (ja ielas braucamās daļas sakopšanu pašvaldībai nav iespējams veikt centralizēti), zālienu (līdz brauktuvei) un ceļa grāvju sakopšana, zāles nopļaušana gar iebrauktuvēm, kā arī atkritumu izvešana;

2.3.1.8.mazdārziņu īpašniekiem (nomniekiem) savos objektos jānodrošina teritorijas uzturēšana, robežai piegulošās teritorijas tīrīšana un zāles nopļaušana (ieskaitot arī grāvjus) līdz 10 m platā joslā vai atbilstoši saskaņojumam ar JPPA “Pilsētsaimniecība” , kā arī atkritumu izvešana.

2.3.2.Jelgavas pašvaldības uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības vai iestādes — par pašvaldības īpašumam (valdījumā, lietojumā, ar apsaimniekošanas līgumu nodots uzturēšanā) piegulošajām teritorijām (ietvēm un apstādījumiem) līdz ielas braucamajai daļai.

2.3.3.JPPA “Pilsētsaimniecība” — par pašvaldības īpašumam piegulošām teritorijām, ja īpašums nav nodots valdījumā, lietojumā citai personai.

2.4.Par tīrības un kārtības uzturēšanu pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās ielās, ceļos, sabiedriskā transporta un taksometru pieturvietās ir atbildīga JPPA “Pilsētsaimniecība”.

2.5.Jebkuri darbi un pasākumi, kas tiek veikti ielu sarkano līniju robežās, jāsaskaņo ar Latvijas Autoceļu direkcijas (LAD) Ceļu uzturēšanas pārvaldes Jelgavas rajona nodaļu, Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūru (JPPA) “Pilsētsaimniecība” un zemes īpašniekiem.

2.6.Fiziskām un juridiskām personām īpašumā (valdījumā, lietojumā, ar apsaimniekošanas līgumu nodots uzturēšanā) esošās teritorijas jāuztur kārtībā — nedrīkst veidot lūžņu, būvgružu, sadzīves atkritumu uzkrājumus, turēt automašīnu vrakus un to detaļas vietās, kur tie redzami no ielas un kaimiņa zemesgabala, izņemot gadījumus, kad tiek veikta uzņēmējdarbība, komercdarbība.

2.7.Būvmateriālu vai kurināmā novietošana ielām piegulošajās teritorijās jāsaskaņo ar JPPA “Pilsētsaimniecība” un zemes īpašniekiem, pārējās teritorijās jāsaskaņo ar zemes īpašnieku.

2.8.Par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā atbild to īpašnieks, atbilstoši obligāto standartu, tehnisko normatīvu un noteikumu prasībām.

2.9.Aizliegts:

2.9.1.mazgāt transportlīdzekļus šim nolūkam neparedzētās vietās;

2.9.2.transportlīdzekļu īpašniekiem (valdītājiem, lietotājiem) — jebkādā veidā piesārņot ielu braucamo daļu, augsni, ūdeni;

2.9.3.mest jebkādus atkritumus uz ietvēm, ielām, pagalmos, apstādījumos, mežos, upēs, ūdenskrātuvēs, grāvjos un citās vietās;

2.9.4.mest un slaucīt jebkādus atkritumus, dubļus un gružus uz lietus ūdens noteku (gūliju) restēm un vākiem, inženiertīklu akām uz braucamās daļas un apstādījumos, elektrotīklu sadales skapjiem un ierīcēm, kā arī ēku gaismas ailēs;

2.9.5.braukt un novietot transportu uz ietvēm, izņemot gadījumus, kad saņemta JPPA “Pilsētsaimniecība” atļauja, ko transporta vadītājs nepieciešamības gadījumā uzrāda;

2.9.6.braukt ar traktoriem un citiem transportlīdzekļiem, kuriem ir kāpurķēdes, pa pilsētas ielām. Pārvadāt lielgabarīta nedalāmas un smagas kravas atļauts, tikai saskaņojot ar LAD Ceļu uzturēšanas pārvaldes Jelgavas rajonu nodaļu un JPPA “Pilsētsaimniecība”;

2.9.7.ievadīt saimnieciskos vai saimnieciski fekālos notekūdeņus pilsētas atklātajos novadgrāvjos, lietus ūdens kanalizācijā vai citās šim nolūkam neparedzētās vietās;

2.9.8.veikt patvarīgu koku un krūmu ciršanu pilsētas mežos un apstādījumos;

2.9.9.vākt meža zemsedzes augus (brūklenāju mētras, staipekņus, ķērpjus u.c. saskaņā ar 14.11.2000. MK noteikumiem nr.396 Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu) tirdzniecības nolūkiem;

2.9.10.kurināt ugunskurus vai lietot transporta līdzekļus bez dzirksteļu uztvērējiem vai veikt citas darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku mežos un 50 m piegulošā joslā ap tiem ugunsbīstamajā periodā.

2.9.11.izveidot atdalošo joslu starp zālienu un ietvi (platāku par 3 cm).

III. Tīrības un kārtības uzturēšana pavasara un vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 15.oktobrim)

3.1.Ielu, ietvju un gājēju celiņu tīrīšana katru dienu jāpabeidz līdz pulksten 7.00, pagalmu tīrīšana — līdz pulksten 9.00, pārējās teritorijas (parki, apstādījumi) jātīra saskaņā ar JPPA “Pilsētsaimniecība” saskaņoto grafiku. Saslaukas jāsavāc speciāli tam paredzētos konteineros vai speciāli paredzētās vietās un jāaizved uz izgāztuvi.

3.2.Ziemā izkaisītās smiltis no ielu braucamajām daļām un ietvēm jāsavāc un jāaiztransportē pēc sniega, ledus nokušanas.

3.3.Apkopjamajā teritorijā, kurā ir īpaši ierīkoti zālieni, zāles garums nedrīkst pārsniegt 10 cm, pārējos kopjamos vai pie ielām pieguļošos zālienos zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm, ārpus pilsētas centra zonas (pielikums Nr.1) neapbūvētajās teritorijās pieļaujama zālienu nopļaušana līdz 3 m platā joslā no ietves vai brauktuves. Citas zālienu platības pļaujamas ne retāk kā divas reizes sezonā (līdz 23.06. un līdz 15.09).

3.4.Pilsētas un iekšējo kvartālu lietusūdens tīkli un uztvērēji jātīra ne retāk kā divas reizes sezonā.

IV. Tīrības un kārtības uzturēšana rudens un ziemas sezonā (no 15.oktobra līdz 31.martam)

4.1.Atbildīgie par tīrības un kārtības uzturēšanu ziemas sezonā nosakāmi saskaņā ar šo noteikumu 2.4.–2.6. punktiem.

4.2.No laukumiem, kurus izmanto gājēji, ietvēm un gājēju celiņiem katru dienu līdz pulksten 8.00 jānotīra sniegs un atkritumi, slidenā laikā ietves un gājēju celiņi jākaisa ar pretslīdes materiāliem, lai nodrošinātu gājēju kustību.

4.3.Ielu tīrīšana notiek saskaņā ar JPPA “Pilsētsaimniecība” izstrādātu grafiku.

4.4.Dienā sniegs jāsāk novākt tūlīt pēc snigšanas. Iekšējos kvartāla ceļos jānodrošina gājēju un transporta kustība apkopjamajā teritorijā pēc saskaņotā plāna, pēc snigšanas jānotīra ietve vismaz 1,5 m platumā un transporta brauktuves vismaz 3 m platumā.

4.5.Ietves, sabiedriskā transporta pieturvietas, gājēju celiņi pagalmos ar asfalta, bruģakmens vai plātņu segumu jātīra līdz segumam, ja gaisa temperatūra nav zemāka par 0°C. Veicot tīrīšanu, nedrīkst bojāt segumu.

4.6.No ietvēm savāktais sniegs, ledus jānokrauj uz ietves malām, gājēju kustībai atstājamais nepieciešamais minimālais ietves platums jāsaskaņo ar JPPA “Pilsētsaimniecība”.

4.7.Pēc tīrīšanas mehānisma aizbraukšanas tūlīt jāattīra:

4.7.1.iebrauktuves, autobusa pieturas;

4.7.2.virsūdeņu uztvērēji (gūlijas) 0,5 m rādiusā, atkušņa laikā nodrošinot brīvu ūdens ieplūdi gūlijā no visas brauktuves.

4.8.Aizliegts mest sniegu, ledu uz ielas braucamās daļas un kraut to sabiedriskās transporta un taksometru pieturvietu zonās.

4.9.Ja sniegs un ledus, kas atrodas uz jumtiem, karnīzēm, ūdens noteku caurulēm un balkoniem, rada draudu situāciju, teritorijas ap bīstamām vietām jānorobežo un bīstamās vietas jānotīra 24 stundu laikā. No jumtiem nomestais sniegs un ledus nekavējoties jāaizvāc uz šajos noteikumos 4.10.punktā noteiktajām vietām.

4.10.Sniega izgāztuves vietas norāda JPPA “Pilsētsaimniecība” pēc saskaņošanas ar Jelgavas reģionālo vides pārvaldi.

V. Apstādījumi

5.1.Visi apstādījumi Jelgavas pilsētas teritorijā neatkarīgi no zemes īpašuma formas ir aizsargājams pilsētas apstādījumu fonds.

5.2.Juridiskās un fiziskās personas ir atbildīgas par savās zemes platībās esošo apstādījumu uzturēšanu, atjaunošanu un aizsardzību.

5.3.Apstādījumu apsaimniekošana:

5.3.1.Jelgavas pilsētas sabiedrisko apstādījumu ierīkošanu, kopšanu un uzraudzību organizē pašvaldība, slēdzot ar uzņēmumiem līgumus. Apsaimniekojamās platības tiek nodotas šiem uzņēmumiem apsaimniekošanā ar aktu, robežas norādot topogrāfiskajā plānā, nepieciešamības gadījumā norādot robežas dabā;

5.3.2.Par apstādījumu saglabāšanu teritorijās, kurās notiek celtniecība vai remonts, atbildīgs ir būvdarbu pasūtītājs.

5.3.3.Zemes īpašniekiem (valdītājiem, lietotājiem, ar apsaimniekošanas līgumu nodots uzturēšanā) ir pienākums par saviem līdzekļiem savā teritorijā:

5.3.3.1.nodrošināt esošo apstādījumu saglabāšanu, apkopšanu un atjaunošanu atbilstoši šiem noteikumiem un saistošiem noteikumiem Nr.39 “Jelgavas apbūves noteikumi” (2001.gada 13.decembra protokols Nr.25/10, turpmāk tekstā Jelgavas apbūves noteikumi);

5.3.3.2.nodrošināt visu nepieciešamo agrotehnisko pasākumu savlaicīgu veikšanu (laistīšanu, irdināšanu, sauso zaru apgriešanu, vainagu veidošanu, augu kaitēkļu un slimību apkarošanu, zāles nopļaušanu);

5.3.3.3.veikt apstādījumu iežogojumu, kā arī mazo arhitektūras formu savlaicīgu remontu;

5.3.3.4.nodrošināt minimālo koku un krūmu vainaga zaru attālumu līdz kaimiņa zemes gabala robežām:

a) 1 m — kokiem un krūmiem ar vainaga augstumu līdz 1,5 m;

b) 3 m — kokiem un krūmiem ar vainaga augstumu no 1,5 m līdz 6 m;

b) 6 m — kokiem un krūmiem ar vainaga augstumu virs 6 m.

Šajā punktā minēto prasību izmaiņas pieļaujamas, zemes gabala īpašniekiem savstarpēji rakstiski vienojoties.

5.3.3.5.nodrošināt savā zemē augošo apstādījumu zaru augstumu virs ietvēm no zemes 2,5 m, virs braucamās daļas no zemes 4,5m;

5.3.3.6.nepieļaut apstādījumu piesārņošanu ar sadzīves, ražošanas un celtniecības atkritumiem, notekūdeņiem un videi kaitīgām vielām;

5.3.3.7.veikt koku ciršanu un vainagu veidošanu neatkarīgi no koku atrašanās vietas tikai pēc koku ciršanas (vainaga veidošanas) atļaujas saņemšanas Jelgavas pašvaldības Būvvaldē, izņemot avārijas situācijas, kad avārijas koku ciršanas atļauju noformē pēc koku nociršanas 3 dienu laikā.

Koku ciršana (vainaga veidošana) pašvaldībai piederošajā vai piekrītošajā zemē, kā arī 3m attālumā no tās robežas, veicama, darbus iepriekš saskaņojot ar JPPA “Pilsētsaimniecība”.

5.3.4.Fiziskās vai juridiskās personas, kuru īpašumā (valdījumā, lietojumā, ar apsaimniekošanas līgumu nodots uzturēšanā) esošajā zemē aug aizsargājamie koki, ir atbildīgas par to saglabāšanu — nav pieļaujama zaru laušana, mizas bojāšana, dobumu izdedzināšana, koku augšanas apstākļu pasliktināšana (aršana, minerālmēslu un citu ķimikāliju lietošana, koku apkraušana u.c. darbības, kas var kaitēt kokam), kā arī vides apstākļu negatīva maiņa. Ja nepieciešams, jāuzstāda koka zaru balsti un jānosedz dobumi.

5.3.5.Fizisko un juridisko personu īpašumos (valdījumos, lietojumos, ar apsaimniekošanas līgumu nodotajos uzturēšanā) zemes īpašniekam (valdījumā, lietojumā, ar apsaimniekošanas līgumu nodots uzturēšanā) koku ciršanas atļauja nav nepieciešama, ja izcērt (veido vainagu) augļu kokiem un ogulājiem:

5.3.6.Visā Jelgavas pilsētas sabiedrisko apstādījumu teritorijā (daudzdzīvokļu namu pagalmos, parkos, kapsētās u.c. teritorijās), kā arī ielu sarkano līniju robežās, apstādījumu ierīkošanu un rekonstrukciju atļauts veikt pēc apstādījumu plāna izstrādes un saskaņošanas Būvvaldē.

5.3.7.Koku stādīšana kapsētu teritorijās pieļaujama, tikai saskaņojot ar Būvvaldi un JPPA “Pilsētsaimniecība”.

5.3.8.Apstādījumu ierīkošana privātajos īpašumos veicama saskaņā ar šiem noteikumiem, Jelgavas apbūves noteikumiem un ievērojot Latvijas būvnormatīvu prasības.

(Grozīts ar Jelgavas domes 24.08.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.132)

5.4.Noteikumi būvdarbiem:

5.4.1.Būvprojektu, inženierkomunikāciju un labiekārtošanas projektu dokumentācija jāizstrādā uz aktualizēta topogrāfiskā plāna koordinātu sistēmā (LKS 92 TM), kurā uzrādīti visi esošie koki un krūmi.

5.4.2.Gadījumos, kad projekta ideja paredz koku izciršanu, būvētājam ēkas novietne skiču stadijā jāsaskaņo Koku ciršanas komisijā.

5.4.3.Kokus atļauts nocirst pēc koku ciršanas atļaujas saņemšanas — Koku ciršanas komisijā, pirms tam uzrādot Būvvaldes izsniegtu būvatļauju.

5.4.4.Veicot projektēšanu un būvdarbus jāievēro:

5.4.4.1.minimālie attālumi no ēkām, būvēm, inženiertīkliem un labiekārtošanas elementiem līdz kokiem un krūmiem;

Ēkas, būves, inženiertīkli, labiekārtojuma elementi

Attālums līdz koka stumbra asij (m)

Attālums līdz krūmam (m)

a) ēkas un būves ārsiena

5,01,5

b) ietves, brauktuves, ceļa nostiprinātās  apmales mala

2,01,0

c) grāvja nogāzes augšmala,

3,02,0

d) tilta, estakādes balsts vai apgaismojuma stabs

4,0-

e) nogāzes, terases pamata pēda

1,00,5

f) atbalsta sieniņas pamata pēda vai iekšējā mala

3,01,0

Pazemes inženierkomunikācijas:

  

h) gāzes vads, kanalizācija

2,01,0

i) siltumtrase (no ārējā trases gabarīta)

2,01,0

j) ūdensvads, drenāža

2,01,0

k) strāvas un sakaru kabelis

2,00,7

Piezīmes:

1. pēc situācijas izvērtēšanas dabā Koku ciršanas komisijai ir tiesības norādītos attāluma normatīvus mainīt;

2. ēku tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt dzīvojamo un sabiedrisko telpu insolāciju un izgaismošanu.

3. Attālumus no gaisa elektropadeves līnijām nosaka normatīvie akti.

5.4.4.2.veicot celtniecības un remontdarbus, jānorobežo apstādījumi, gājēju celiņi un ietves ar aizsargvairogiem;

5.4.4.3.citas normatīvajos aktos paredzētās vides aizsardzības prasības.

5.4.5.Būvobjektu pievedceļu ierīkošana jāveic ārpus sabiedriskajiem apstādījumiem. Gadījumā, ja pievedceļu ierīkošana ārpus apstādījumiem nav iespējama, pabeidzot būvniecību, minētās teritorijas rekultivējamas;

5.4.6.Inženierkomunikācijas un būvobjektus, kuru projekta dokumentācijā vai saskaņojumos ir ietvertas prasības teritorijas labiekārtojumam un apstādījumu ierīkošanai, nevar nodot un pieņemt ekspluatācijā, ja nav saņemts Būvvaldes ainavu arhitekta slēdziens par labiekārtojuma un apstādījumu ierīkošanas darbu izpildi un kvalitāti.

5.5.Sabiedrisko apstādījumu teritorijās aizliegts:

5.5.1.jebkādā veidā bojāt apstādījumus — lauzt kokus, krūmus un to zarus, plūkt lapas un ziedus, lasīt augļus un tecināt sulas no kokiem, piegružot zālienus, puķu dobes, celiņus un ūdenstilpes;

5.5.2.bojāt skulptūras, solus, žogus, parku iekārtas;

5.5.3.graizīt kokus, piestiprināt pie kokiem reklāmas, paziņojumus un numurus, dažādus rādītājus, vadus u.c. priekšmetus, kā arī dzīt kokos āķus un naglas, izmantot kokus veļas žāvēšanai vai kā citādi bojāt;

5.5.4.mazgāt veļu, transportlīdzekļus, peldināt dzīvniekus ūdenstilpēs;

5.5.5.novietot transportlīdzekļus zālienos, kā arī tuvāk par 2,5 m no kokiem un 1,5 m no krūmiem, izņemot vietas, kur ir ierīkotas stāvvietas vai ielu brauktuves;

5.5.6.atrakt vai apbērt koku ar zemi vai būvgružiem tuvāk par 1,5 m no stumbra;

5.5.7.iebūvēt kokus ēkās, apkraut koku vai tā sakņu sistēmu ar būvmateriāliem vai jebkuriem citiem materiāliem, apstādījumos nokraut materiālus, kas veicina apstādījumu kaitēkļu izplatīšanos;

5.5.8.nokraut materiālus sabiedrisko apstādījumu teritorijā bez saskaņošanas ar JPPA “Pilsētsaimniecība”;

5.5.9.bez Būvvaldes ainavu arhitekta atļaujas izcirst, apgriezt vai pārstādīt jebkurus kokus un stādītos krūmus, tai skaitā bojātos un saušņus;

5.5.10.patvaļīgi ierīkot sakņu dārzus, stādīt kokus, krūmus un puķes;

5.5.11.ierīkot sniega un ledus izgāztuves, mest sniegu uz zemes gabaliem, kur ir apstādījumi, ja nav veikti attiecīgi darbi, kas nodrošina koku un apstādījumu aizsardzību;

5.5.12.būvmateriālus aizliegts nokraut tuvāk par 2 m no kokiem. Degvielas un smērvielu uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10 m attālumā no kokiem;

5.5.13.bez saskaņošanas ar JPPA “Pilsētsaimniecība” un Būvvaldes ainavu arhitektu — organizēt sabiedrisko apstādījumu teritorijās jebkādus publiskus pasākumus — atrakcijas, gadatirgus u.c., uzstādīt pagaidu būves un ierīkot tirdzniecības vietas; kā arī izmantot apstādījumu nogabalus transporta līdzekļu pieturām, preču iekraušanas un izkraušanas vajadzībām.

VI. Namīpašumu uzturēšana

6.1.Fizisko un juridisko personu īpašumā (valdījumā, lietojumā, ar apsaimniekošanas līgumu nodots uzturēšanā) esošās ēkas jāuztur kārtībā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un domes lēmumiem un Jelgavas apbūves noteikumiem.

6.2.Valsts svētkos, svinamās un piemiņas dienās jāizkar valsts karogs, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Jelgavas domes lēmumiem.

6.3.Visiem īpašniekiem (valdītājiem, lietotājiem, ar apsaimniekošanas līgumu nodots uzturēšanā) apkopjamo teritoriju plāni jāsaskaņo JPPA “Pilsētsaimniecība”.

6.4.Iekškvartālu ceļus, iebrauktuvju un māju ceļu pieslēgumu pilsētas ielu tīklam uztur to īpašnieks (valdītājs, lietotājs, apsaimniekotājs).

6.5.Par ēkām, kuras uz nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas un kurās nenotiek saimnieciska darbība, ir atbildīgi to īpašnieki (valdītāji, lietotāji, apsaimniekotāji). Ēkas ir jānoslēdz (ieejas un pagrabu durvis aizslēgtas, logi aizvērti vai aizsisti), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu tajās. Minētajās ēkās jāievēro sanitārās normas un ugunsdrošības noteikumi, nav pieļaujama atkritumu uzkrāšana. Šīs ēkas nedrīkst būt par traucēkli un apdraudēt blakus esošo ēku un zemes īpašniekus, kā arī iedzīvotājus.

6.6.Sakņu dārzu īpašniekiem (valdītājiem, lietotājiem, apsaimniekotājiem) jānodrošina savā un pieguļošajā teritorijā kārtība, zāles savlaicīga pļaušana un grāvju tīrīšana. Nav pieļaujama būvju novietošana vai būvniecība.

6.7.Aizliegts daudzdzīvokļu mājās lodžijas un balkonus aizkraut un izmantot veļas žāvēšanai. Lodžiju aizstiklošana un logu nomaiņa veicama Jelgavas apbūves noteikumu noteiktajā kārtībā.

VII. Inženiertīkli un hidrotehniskās būves, to uzturēšana tehniskā kārtībā

7.1.Par inženiertīklu un to kontrolaku tehnisko stāvokli ir atbildīgi:

7.1.1.Dzeramā ūdens piegādes sistēmā:

7.1.1.1.par ielu un kvartālu maģistrālajiem ūdensvadiem — pakalpojuma sniedzējs (ūdens piegādātājs), ja tīkli ir viņu īpašumā;

7.1.1.2.par ūdensvada atzariem — pakalpojuma sniedzējs (ūdens piegādātājs), ja atzari ir viņu īpašumā, ko nosaka līgums un apkalpošanas zonu akts;

7.1.1.3.par ūdensvada atzariem, kuri atrodas īpašumā (lietojumā, valdījumā, ar līgumu nodots apsaimniekošanā) — pakalpojuma saņēmējs — ūdens lietotājs, kā nosaka līgums un apkalpošanas zonu akts;

7.1.1.4.par ielu hidrantiem — pakalpojuma sniedzējs — ūdens piegādātājs).

7.1.2.Saimnieciski fekālās kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas sistēmā:

7.1.2.1.par ielu un kvartālu maģistrālajiem vadiem (kolektoriem un spiedvadiem) — pakalpojuma sniedzējs, ja šie tīkli ir viņa īpašumā;

7.1.2.2.par vadu atzariem no maģistrālajiem kolektoriem — īpašnieki (lietotāji, valdītāji, ar apsaimniekošanas līgumu nodots uzturēšanā), ko nosaka līgums ar lietotāju vai apsaimniekotāju un pakalpojuma sniedzēju.

7.1.3.Siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmā:

7.1.3.1.par siltumpiegādātāja īpašumā vai apsaimniekošanā esošiem tīkliem — siltumapgādes uzņēmums;

7.1.3.2.par siltumlietotāju (pakalpojuma saņēmēju) īpašumā vai apsaimniekošanā esošiem tīkliem — lietotāji, apsaimniekotāji.

7.1.4.Lietus kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas sistēmā:

7.1.4.1.par ielu maģistrālajiem kolektoriem, kontrolakām un lietus ūdens uztvērējiem — JPPA “Pilsētsaimniecība”;

7.1.4.2.par maģistrālajiem kolektoriem, kas iet ārpus ielu sarkanajām līnijām — JPPA “Pilsētsaimniecība”;

7.1.4.3.par vadu atzariem no ēkas līdz zemes īpašuma robežai — īpašnieks, īpašuma lietotāji vai apsaimniekotāji — ar līgumu nodots apsaimniekošanā.

7.1.5.Kopējās nozīmes kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas sistēmā:

7.1.5.1.par ielu maģistrālajiem kolektoriem, kontrolakām — JPPA “Pilsētsaimniecība” un SIA “Jelgavas ūdens”, atbildību sadalot vienādās daļās;

7.1.5.2.par maģistrālajiem kolektoriem, kas iet ārpus ielu sarkanajām līnijām — JPPA “Pilsētsaimniecība” un SIA “Jelgavas ūdens”, atbildību sadalot vienādās daļās;

7.1.5.3.par vadu atzariem no ēkas līdz zemes īpašuma robežai — īpašnieki (lietotāji, valdītāji, ar līgumu nodots apsaimniekošanā).

7.1.6.Par hidrotehnisko būvju (tiltu, viaduktu, caurteku) un grāvju tehnisko stāvokli ir atbildīgi:

7.1.6.1.par tiltiem un viaduktiem, kas atrodas ielu sarkanajā līnijā un/vai ir iesniegti reģistrācijai LAD, — apsaimniekotāji, valdītāji;

7.1.6.2.par caurtekām, kas šķērso ielas un ceļus — apsaimniekotāji, valdītāji;

7.1.6.3.par caurtekām, kas šķērso fizisko un juridisko personu īpašumā (arī valdījumā vai lietošanā) esošo ceļa pieslēgumu pilsētas ielu tīklam jeb iebraucamo ceļu, — īpašuma apsaimniekotājs (īpašnieks, valdītājs vai lietotājs);

7.1.6.4.par grāvjiem, ja tie atrodas gar maģistrālajām ielām un/vai pašvaldības teritorijā — JPPA “Pilsētsaimniecība”;

7.1.6.5.par grāvjiem, ja tie atrodas īpašumam piegulošajās teritorijās un/vai atrodas fizisko un juridisko personu īpašuma robežās vai šķērso īpašumu, — īpašnieks (valdītājs, lietotājs, ar līgumu nodots apsaimniekošanā).

7.2.Zemes gabalu, kuru robežās atrodas grāvji un caurtekas, īpašniekiem (valdītājiem, lietotājiem, apsaimniekotājiem) jāievēro un jāpilda visa veida prasības saskaņā ar spēkā esošo LR Aizsargjoslu likumu.

7.3.Komunikāciju un tiltu īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem jāievēro un jāpilda visa veida prasības saskaņā ar spēkā esošo LR Aizsargjoslu likumu.

7.4.Atsevišķu tīklu elementu aizsargjoslu izmēru precizējums (atbilstoši Aizsargjoslu likuma 19.pantam):

7.4.1.drenām un atklātiem grāvjiem — 3 metri uz katru pusi no drenas vai atklātā grāvja malas;

7.4.2.ūdenstorņiem, virszemes ūdens rezervuāriem — arī dīķiem, ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijām un ūdens apstrādes stacijām — teritorijas perimetrs plus 5 metru;

7.4.3.kanalizācijas sūkņu stacijām — teritorijas perimetrs plus 5 metru;

7.4.4.tīklu un to apkalpojošo būvju remonta laikā to īpašniekam ir tiesības palielināt šo noteikumu 7.4. punktā minētos minimālos aizsargjoslu izmērus, lai novietotu remontam nepieciešamos mehānismus un materiālus.

7.5.Ielas (ceļa) seguma deformāciju virs inženiertīkliem un ap akām remontu nosacījumi:

7.5.1.ja deformācijas radušās inženiertīklu avāriju dēļ — tīklu īpašnieki vai apsaimniekotāji atbilstoši atbildībai par inženiertīkliem, kā tas ir noteikts šo noteikumu punktos 7.1.1, 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5.;

7.5.2.veicot jebkādus remontdarbus, kas saistīti ar zemes augstuma atzīmju izmaiņām, jāregulē esošo aku, gūliju, skataku u.c. izbūves augstums atbilstoši LBN;

7.5.3.ja deformācijas nav radušās tīklu avāriju dēļ — ielas (ceļa) uzturētājs;

7.5.4.par caurteku deformāciju un aizsērējuma likvidēšanu atbildīgi:

7.5.4.1.par ielu (ceļu) šķērsojošu caurteku deformāciju un aizsērējumu novēršanu — JPPA “Pilsētsaimniecība”;

7.5.4.2.par caurteku deformāciju un aizsērējumu novēršanu zem iebraucamajiem ceļiem,- īpašuma un piegulošās teritorijas apsaimniekotājs (īpašnieks vai valdītājs);

7.5.5.Par tiltu un viaduktu bojājumu novēršanu, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās, atbild apsaimniekotāji;

7.6.Tīklu ekspluatācijas un aizsardzības prasības:

7.6.1.Lai nodrošinātu tīklu ekspluatāciju un aizsardzību, zemes īpašniekiem vai lietotājiem aizsargjoslās aizliegts:

7.6.1.1.veikt būvdarbus vai remontdarbus bez saskaņošanas ar tīklu īpašnieku;

7.6.1.2.veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemē — dziļāk par 0,45 metriem, kā arī bez saskaņošanas ar tīklu īpašnieku veikt grunts planēšanu;

7.6.1.3.stādīt kokus un krūmus. Ja tiek veikts tīklu remonts vai ir notikusi avārija, tīklu īpašnieks drīkst izcirst aizsargjoslā augošos kokus un krūmus, par ko paziņo zemes īpašniekam un Būvvaldei. Zemes īpašniekam šādā gadījumā atlīdzība netiek izmaksāta;

7.6.1.4.ievadīt saimnieciskos vai saimnieciski fekālos notekūdeņus pilsētas atklātajos novadgrāvjos, lietus ūdens kanalizācijā vai citās šim nolūkam neparedzētās vietās;

7.6.1.5.mest un slaucīt jebkādus atkritumus, dubļus un citus gružus uz lietus ūdens noteku restēm un vākiem, kanalizācijas tīkla akām un kontrolakām, zem tiltiem, grāvjos un caurtekās;

7.6.1.6.nokraut materiālus caurteku un/vai grāvju aizsargjoslā.

7.6.2. Ja radušies tīklu bojājumi (piemēram, sasisti aku vāki, iegrimušas akas, grunts iegruvumi, ūdens tecēšana no bojātiem tīkliem vai akām), zemes īpašniekam vai lietotājam nekavējoties par to jāziņo tīklu īpašniekam, kā arī jānorobežo bojātā vieta līdz avārijas brigādes atbraukšanai.

7.6.3.Pilsētas un iekšējo kvartālu tīklu lietus ūdens uztvērējus jātīra ne retāk kā divas reizes sezonā.

7.6.4.Virsūdeņu uztvērēji (gūlijas) 0,5m rādiusā, atkušņa laikā nodrošinot brīvu ūdens ieplūdi gūlijā no visas brauktuves.

7.6.5.Mazgāt veļu, transportlīdzekļus, peldināt dzīvniekus ūdenstilpēs un tās piegružot.

VIII. Kontrole un atbildība par noteikumu neievērošanu

8.1.Par šo noteikumu neievērošanu un pārkāpšanu administratīvo protokolu ir tiesīgas sastādīt sekojošas amatpersonas un institūcijas:

8.1.1.Jelgavas domes deputāti;

8.1.2.Jelgavas pašvaldības izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks;

8.1.3.pašvaldības policijas darbinieki;

8.1.4.pašvaldības iestāžu un uzņēmumu amatpersonas savas kompetences ietvaros, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem ir noteiktas ar Jelgavas domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu.

8.2.Administratīvais protokols tiek nosūtīts izskatīšanai Jelgavas domes administratīvajai komisijai.

8.3.Pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti pārkāpējam, var uzlikt naudas sodu līdz Ls 10, sastādot administratīvo protokolu, var noteikt naudas sodu līdz Ls 50.

8.4.Pārkāpējam ir pienākums atlīdzināt apstādījumu atjaunošanas vērtību.

8.5.Ieņēmumi no naudas soda par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti pašvaldības pamatbudžetā.

(Jelgavas domes 22.11.2007. saistošo noteikumu Nr.181 redakcijā)

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 57Pieņemts: 18.09.2003.Stājas spēkā: 09.10.2003.Zaudē spēku: 13.07.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 08.10.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
209729
{"selected":{"value":"09.01.2008","content":"<font class='s-1'>09.01.2008.-12.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.01.2008","iso_value":"2008\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2008.-12.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.10.2006","iso_value":"2006\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2006.-08.01.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.10.2003","iso_value":"2003\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2003.-10.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.01.2008
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)