Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.352

Rīgā 2010.gada 13.aprīlī (prot. Nr.19 17.§)
Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 2.panta 1.punkta
"a" apakšpunktu un 17.panta piekto daļu
(Grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības kārtību šo noteikumu 1.pielikumā minētajām eļļas augu un šķiedraugu sugām, kuras paredzētas lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī institūciju, kas kontrolē eļļas augu un šķiedraugu sēklu ievešanu no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

2. Noteikumi neattiecas uz:

2.1. eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību dekoratīviem mērķiem;

2.2. sēklām, kas paredzētas izvešanai (eksportam) uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis;

2.3. saulespuķu (Helianthus annus L.) sēklaudzēšanu.

(Grozīts ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

3. Ievedot, audzējot un tirgojot rapša, ripša, sojas, sējas linu un balto sinepju sēklas, kā arī tirgojot saulespuķu sēklas, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (turpmāk – Augu veselības regula), 3., 4., 5., 37., 79., 81., 82., 83., 85. un 88. pantā, Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanu, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (turpmāk – Regula 2019/2072), 3., 5., 6. un 13. pantā, normatīvajos aktos augu karantīnas jomā un šajos noteikumos noteiktās prasības.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 562)

3.1 (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

3.2 Audzējot sējas kaņepes (Cannabis sativa L.), ievēro normatīvajos aktos par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību noteiktās prasības.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

4. Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk – dienests) amatpersonas pieņemto lēmumu eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības jomā var apstrīdēt dienesta nolikumā noteiktajā kārtībā.

II. Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācija

5. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

6. Lai reģistrētos Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā (turpmāk – reģistrs), persona iesniedz dienestā iesniegumu tās iekļaušanai reģistrā (turpmāk – reģistrācijas iesniegums) saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu. Sēklaudzētājs reģistrācijas iesniegumam pievieno sēklaudzēšanai paredzēto lauku plānus, norādot platību (ha), un informāciju par lauku vēstures kārtošanu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

6.1 Personu, kas nodarbojas ar šo noteikumu 3. punktā minēto sugu sēklaudzēšanu vai sēklu apriti, dienests reģistrē Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

7. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta personai paziņojumu par iesnieguma saņemšanu un tā izskatīšanas termiņu. Ja persona iesniedz visus dokumentus un tie atbilst šo noteikumu prasībām, personu reģistrē reģistrā. Ja persona neiesniedz visus dokumentus vai tajos norādītā informācija neatbilst šo noteikumu prasībām, personu nereģistrē reģistrā.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 867 redakcijā)

7.1 Ja dienests mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 6. punktā minēto dokumentu saņemšanas nav informējis personu par tās reģistrāciju vai par atteikumu to reģistrēt, uzskata, ka persona reģistrā ir reģistrēta, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā paredzēto noklusējumu.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 867 redakcijā)

8. Dienests:

8.1. katrai personai piešķir reģistrācijas kodu. Reģistrācijas koda pirmās divas zīmes norāda personas adresi (pasta indeksa pirmie divi cipari), pārējās zīmes – kārtas numuru;

8.2. reģistrā ievada šādu informāciju par reģistrēto personu:

8.2.1. reģistrācijas kodu;

8.2.2. juridiskai personai – personas nosaukumu un uzņēmuma reģistrācijas numuru komercreģistrā, fiziskai personai – vārdu, uzvārdu un personas kodu;

8.2.3. juridiskai personai – juridisko adresi, fiziskai personai – dzīvesvietas adresi;

8.2.4. darbības veidu;

8.2.5. sugu grupu, ar kuru notiek darbības;

8.2.6. kontaktinformāciju (piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi);

8.3. ievieto savā tīmekļvietnē Sēklu un šķirņu aprites likuma 4. panta piektajā daļā noteikto informāciju par reģistrētajām personām;

8.4. pieņem lēmumu par personas reģistrācijas anulēšanu saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 4. panta trešo daļu vai attiecīgu lēmumu, ja atkārtoti konstatēta šo noteikumu VII, VIII, IX, X, XI vai XII nodaļā minēto prasību neievērošana un par to ir sagatavots akts;

8.5. piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo personai lēmumu par reģistrācijas anulēšanu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

8.1 Dienests pēc personas pieprasījuma elektroniska vai papīra dokumenta formā paziņo lēmumu par personas reģistrāciju reģistrā.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 867 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

9. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

10. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

11. Reģistra datubāzē informācija par reģistrēto personu glabājas līdz reģistrācijas anulēšanai saskaņā ar šo noteikumu 8.4. apakšpunktu. Dienests informāciju par personu saglabā reģistra arhīva datubāzē sešus gadus pēc personas reģistrācijas anulēšanas.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

12. Lai izdarītu izmaiņas reģistrā, reģistrētā persona dienestā iesniedz šo noteikumu 2.pielikumā minēto iesniegumu, norādot, kādas izmaiņas ir nepieciešamas.

13. Ja izmaiņas reģistrā saistītas ar reģistrētās personas darbības veidu maiņu, šo noteikumu 12.punktā minētajam iesniegumam pievieno šo noteikumu 6. punktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

14. Dienests triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izdara izmaiņas reģistrā.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 867 redakcijā)

14.1 Dienests apstrādā personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), lai identificētu personu un reģistrētu šo noteikumu 6. punktā minētajā reģistrā, nodrošinātu sēklu sertifikāciju, kā arī paziņotu par reģistrācijas anulēšanu. Personas datus pēc iesnieguma iesniegšanas uzglabā pastāvīgi līdz lēmuma pieņemšanai par reģistrācijas anulēšanu. Pēc reģistrācijas anulēšanas informāciju glabā atbilstoši šo noteikumu 11. punktam.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 433 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 739; MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

III. Sēklu kategorijas

15. Sēklām ir šādas kategorijas:

15.1. izlases sēklas (IS);

15.2. pirmsbāzes sēklas (PB);

15.3. bāzes sēklas (B);

15.4. sertificētas sēklas (C);

15.5. komercsēklas (K).

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867)

16. Izlases sēklas (IS) ir sēklu daudzums, kas iegūts, pabeidzot šķirnes uzturēšanas shēmā norādīto vienu ciklu, un nodrošina šķirnes īpašību saglabāšanu vairākās paaudzēs. Selekcionārs vai šķirnes uzturētājs iegūst šīs sēklas, ievērojot šķirnes uzturēšanas shēmu. Pēc selekcionāra vai šķirnes uzturētāja rakstiska pieprasījuma dienests veic izlases sēklu (IS) lauku apskati vai sēklu kvalitātes novērtēšanu, lai noteiktu to faktisko kvalitāti atbilstoši šajos noteikumos bāzes sēklām minētajiem rādītājiem lauku apskatei un bāzes sēklu kvalitātes noteikšanai minētajiem sēklu kvalitātes rādītājiem.

(Grozīts ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 562)

17. Pirmsbāzes sēklas (PB) ir sēklas, kas:

17.1. izaudzētas tieši no izlases sēklām (IS) selekcionāra vai šķirnes uzturētāja uzraudzībā, ievērojot vispārpieņemto šķirnes uzturēšanas praksi;

17.2. paredzētas bāzes sēklu (B) un sertificētu sēklu (C) kategorijas sēklu ražošanai;

17.3. ir atzītas par atbilstošām šajos noteikumos bāzes sēklām (B) noteiktajām prasībām;

17.4. visā audzēšanas un sagatavošanas periodā ir dienesta uzraudzībā.

18. Bāzes sēklas (B), izņemot hibrīdās šķirnes, ir sēklas, kas:

18.1. iegūtas no pirmsbāzes sēklām vai tieši no izlases sēklām;

18.2. audzētas selekcionāra vai šķirnes uzturētāja uzraudzībā, ievērojot vispārpieņemto šķirnes uzturēšanas praksi;

18.3. paredzētas sertificētu sēklu (C) kategorijas sēklu ražošanai;

18.4. ir atzītas par atbilstošām šajos noteikumos bāzes sēklām noteiktajām prasībām;

18.5. visā audzēšanas un sagatavošanas periodā ir dienesta uzraudzībā.

19. Bāzes sēklas (B) hibrīdajām šķirnēm ir:

19.1. inbredlīniju (radniecīgās krustošanas līnijas) bāzes sēklas, kas:

19.1.1. ir atzītas par atbilstošām šajos noteikumos bāzes sēklām noteiktajām prasībām;

19.1.2. visā audzēšanas un sagatavošanas periodā ir dienesta uzraudzībā;

19.2. vienkāršo hibrīdu bāzes sēklas, kas:

19.2.1. paredzētas trīskāršo vai divkāršo hibrīdu audzēšanai;

19.2.2. ir atzītas par atbilstošām šajos noteikumos bāzes sēklām noteiktajām prasībām;

19.2.3. visā audzēšanas un sagatavošanas periodā ir dienesta uzraudzībā.

20. Sertificētas sēklas (C) ir sēklas, kas:

20.1. iegūtas tieši no bāzes sēklām (pēc selekcionāra vai šķirnes pārstāvja, vai, ja nav selekcionāra, pēc šķirnes uzturētāja vēlmes – arī no augstākas kategorijas sēklām);

20.2. ir atzītas par atbilstošām šajos noteikumos sertificētām sēklām noteiktajām prasībām;

20.3. nav paredzētas turpmākai sēklaudzēšanai;

20.4. visā audzēšanas un sagatavošanas periodā ir dienesta uzraudzībā.

21. Sējas linu (Linum usitatissimum L.), vienmājas sējas kaņepju (Cannabis sativa L.) un sojas (Glycine max) sertificētām sēklām (C) ir divas paaudzes:

21.1. pirmās paaudzes sertificētas sēklas (C1);

21.2. otrās paaudzes sertificētas sēklas (C2).

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867)

22. Pirmās paaudzes sertificētas sēklas (C1) ir sēklas, kas:

22.1. izaudzētas no bāzes sēklām (pēc selekcionāra vai šķirnes pārstāvja, vai, ja nav selekcionāra, pēc šķirnes uzturētāja vēlmes – arī no augstākas kategorijas sēklām);

22.2. ir atzītas par atbilstošām šajos noteikumos sertificētām sēklām (C) noteiktajām prasībām vai saskaņā ar īpašu norādi – pirmās paaudzes sertificētām sēklām (C1);

22.3. paredzētas otrās paaudzes sertificētu sēklu (C2) ražošanai vai citiem nolūkiem (piemēram, pārtikas vai lopbarības ražošanai);

22.4. visā audzēšanas un sagatavošanas periodā ir dienesta uzraudzībā.

23. Sējas linu un sojas otrās paaudzes sertificētas sēklas (C2) ir sēklas, kas:

23.1. izaudzētas no pirmās paaudzes sertificētām sēklām (C1) (pēc selekcionāra vai šķirnes pārstāvja, vai, ja nav selekcionāra, pēc šķirnes uzturētāja vēlmes – arī no augstākas kategorijas sēklām);

23.2. ir atzītas par atbilstošām šajos noteikumos sertificētām sēklām (C) noteiktajām prasībām vai saskaņā ar īpašu norādi – otrās paaudzes sertificētām sēklām (C2);

23.3. nav paredzētas turpmākai sēklaudzēšanai;

23.4. visā audzēšanas un sagatavošanas periodā ir dienesta uzraudzībā.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867)

24. Vienmājas sējas kaņepju otrās paaudzes sertificētas sēklas (C2) ir sēklas, kas:

24.1. izaudzētas no pirmās paaudzes sertificētām sēklām (C1) (pēc selekcionāra vai šķirnes pārstāvja, vai, ja nav selekcionāra, pēc šķirnes uzturētāja vēlmes – arī no augstākas kategorijas sēklām);

24.2. nav paredzētas turpmākai sēklaudzēšanai;

24.3. paredzētas tādu kaņepju ražošanai, kuras novāc ziedēšanas laikā šķiedras ieguvei;

24.4. ir atzītas par atbilstošām šajos noteikumos sertificētām sēklām (C) noteiktajām prasībām vai saskaņā ar īpašu norādi – otrās paaudzes sertificētām sēklām (C2);

24.5. visā audzēšanas un sagatavošanas periodā ir dienesta uzraudzībā.

24.1 Komercsēklas (K) ir sēklas, kuras:

24.1 1. ir iespējams identificēt kā sugai piederīgas;

24.1 2. saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šo noteikumu prasībām ir atzītas par atbilstošām komercsēklām (K) noteiktajām prasībām;

24.1 3. visā sagatavošanas periodā ir dienesta uzraudzībā.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 867 redakcijā)

24.2 Komercsēklas ir iespējamas sojai Glycine max (L.) Merr., baltajām sinepēm Sinapis alba L. un sāreptas sinepēm Brassica juncea (L.) Czern.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 320 redakcijā)

IV. Sēklaudzēšanai noteiktās prasības

25. Ja sēklaudzētājs audzē vienas vai vairāku sugu vai šķirņu, vai kategoriju eļļas augu un šķiedraugu sēklas, tas nodrošina, ka dažādu sugu vai šķirņu, vai kategoriju sēklas nesajaucas.

25.1 Sēklaudzēšanas lauki ir praktiski brīvi gan no tādiem kaitīgajiem organismiem Regulas 2019/2072 2. panta 2. punkta "a" apakšpunkta izpratnē, kas samazina sēklu lietderību un kvalitāti un atbilst Augu veselības regulas 5. panta prasībām attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem Augu veselības regulas 3. un 4. panta izpratnē (turpmāk – Savienības karantīnas organismi) un Augu veselības regulas 37. panta prasībām attiecībā uz Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem Augu veselības regulas 36. panta izpratnē (turpmāk – Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi), gan no tiem organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 562)

26. Sēklaudzētājs kārto lauku vēsturi, norādot lauku izvietojuma shēmu, augu maiņu pa gadiem un informāciju par konkrētajā laukā lietoto sēklu.

27. Sēklaudzēšanas sējumus izvieto tikai pēc priekšaugiem, kas nodrošina šķirņu un sugu nesajaukšanos.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

27.1 Sēklaudzēšanas sējumu izvietošanā ievēro šādus nosacījumus:

27.11. balto sinepju, sāreptas sinepju, rapša vai ripša sēklaudzēšanas sējumiem izmanto laukus, kuros piecus gadus pirms sējas nav audzēta:

27.11.1. tā pati suga, izņemot tās pašas attiecīgās sugas šķirnes tādas pašas vai augstākas kategorijas sēkla;

27.11.2. suga, kuras sēklas to kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas vai starp kurām iespējama saziedēšanās;

27.1 2. sojas sēklaudzēšanas sējumiem izmanto laukus, kuros trīs gadus pirms sējas nav audzēta soja, izņemot tās pašas šķirnes tādas pašas vai augstākas kategorijas sēklu;

27.1 3. pārējo sugu sēklaudzēšanas sējumiem izmanto laukus, kuros divus gadus pirms sējas nav audzēta tā pati suga, izņemot tās pašas attiecīgās sugas šķirnes tādas pašas vai augstākas kategorijas sēklu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 320)

28. Ja iepriekšējā gadā laukā izsētas attiecīgās šķirnes zemākas kategorijas sēklas, bet lauku apskatei pieteikts sējums šīs šķirnes augstākas kategorijas sēklu ieguvei, tad no lauka iegūst tās pašas kategorijas sēklas, kuras ieguva iepriekšējā gadā.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

29. Rapša (Brassica napus L. (partim)) hibrīdus audzē laukā, kur piecus gadus pirms tam nav audzēti krustziežu dzimtas augi.

30. (Svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867)

31. Sēklaudzēšanas sējumus izvieto tā, lai nodrošinātu šo noteikumu 5.pielikumā minēto minimālo attālumu starp sējumiem, starp kuriem iespējama nevēlama svešappute.

32. Ja ir nodrošināta aizsardzība pret nevēlamu svešapputi, nav jāievēro prasības par minimālo attālumu starp sējumiem, starp kuriem iespējama nevēlama svešappute.

33. Sojas un sējas linu šķirnēm minimālais attālums starp dažādu sugu sējumiem vai tās pašas sugas un tās pašas šķirnes citu kategoriju sējumiem ir tāds, lai sēklu novākšanas laikā nebūtu iespējama to sajaukšanās.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 867 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

33.1 (Svītrots ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

V. Lauku apskate

34. Lai novērtētu sēklaudzēšanas lauku vispārējo stāvokli un to atbilstību šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām, kā arī noteiktu sugas un šķirnes tīrību saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumā minētajām prasībām, dienesta inspektors veic lauku apskati.

35. Sēklaudzētājs līdz sēklu ieguves gada 25. maijam iesniedz dienestā iesniegumu sēklaudzēšanas lauku apskatei saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

36. Dienesta inspektors, pieņemot lauku apskates iesniegumu, pārbauda, vai:

36.1. lauku apskates iesniegumā ir norādīta visa šo noteikumu 6.pielikumā minētā informācija;

36.2. šķirne atbilst Sēklu un šķirņu aprites likumā minētajām prasībām par sēklu sertifikāciju;

36.3. sēklaudzētājam saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likumu ir reģistrēta licence par attiecīgās aizsargātās šķirnes izmantošanas tiesībām;

36.4. (svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867).

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

37. Pirms lauku apskates dienesta inspektors iepazīstas ar sēklu kvalitāti apliecinošiem dokumentiem, ierakstiem lauku vēsturē, attiecīgās šķirnes morfoloģisko aprakstu un citu sugas šķirņu klāstu saimniecībā.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

38. Ja nav ievērotas šo noteikumu 36.punktā minētās prasības, dienesta inspektors triju darbdienu laikā pēc 36.punktā minēto prasību pārbaudes par to rakstiski informē sēklaudzētāju, norādot trūkumus, un pieprasa tos novērst septiņu darbdienu laikā.

39. Izsētās sēklas kvalitāti apliecina:

39.1. Latvijā sertificētai sēklai:

39.1.1. ja sēkla iegūta un paredzēta sējai tajā pašā sēklaudzēšanas saimniecībā:

39.1.1.1. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, – ķimenēm, sāreptas sinepēm un sējas kaņepēm;

39.1.1.2. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, un dienesta izdots apliecinājums, ka izpildītas Regulas 2019/2072 IV pielikumā noteiktās prasības, – pārējām sugām;

39.1.2. ja sēkla iegādāta pie cita sēklaudzētāja:

39.1.2.1. dienesta izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti", kā arī dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – ķimenēm, sāreptas sinepēm un sējas kaņepēm;

39.1.2.2. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – pārējām sugām;

39.2. izsētajai izlases sēklai, ko šķirnes uzturētājs izsējis turpmākai pavairošanai:

39.2.1. selekcionāra pilnvarojums un šķirnes uzturēšanas shēmas – ķimenēm, sāreptas sinepēm un sējas kaņepēm;

39.2.2. selekcionāra pilnvarojums, šķirnes uzturēšanas shēmas un dienesta izdots apliecinājums, ka izpildītas Regulas 2019/2072 IV pielikumā noteiktās prasības, – pārējām sugām;

39.3. citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētai sēklai:

39.3.1. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – ķimenēm, sāreptas sinepēm un sējas kaņepēm;

39.3.2. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – pārējām sugām;

39.4. Islandē un Norvēģijā sertificētai sēklai:

39.4.1. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – ķimenēm, sāreptas sinepēm un sējas kaņepēm;

39.4.2. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – pārējām sugām;

39.5. normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētā valstī sertificētai sēklai:

39.5.1. sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti, sēklas iesaiņojuma etiķete, kas atbilst normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētajām prasībām, un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – ķimenēm, sāreptas sinepēm un sējas kaņepēm;

39.5.2. sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti, sēklas iesaiņojuma etiķete, kas atbilst normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētajām prasībām, Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – pārējām sugām;

39.6. Šveicē un Lihtenšteinā sertificētai sēklai:

39.6.1. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – ķimenēm, sāreptas sinepēm un sējas kaņepēm;

39.6.2. pārējām sugām – Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 320)

40. Dienesta inspektors pieņem lēmumu atteikt lauku apskati un sējumu atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamu jau pirms lauku apskates un triju darbdienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas rakstiski informē par to sēklaudzētāju, ja:

40.1. šo noteikumu 38.punktā minētie trūkumi nav novērsti noteiktajā termiņā;

40.2. nav izsētās sēklas kvalitāti apliecinošu dokumentu vai tie neatbilst šo noteikumu 39.punktā minētajiem nosacījumiem;

40.3. pārbaudot ierakstus lauku vēsturē, ir konstatēti šo noteikumu 27.punktā minētie pārkāpumi vai neatbilstība lauku apskates iesniegumā norādītajai informācijai;

40.4. nav lauku vēstures;

40.5. lauku apskates iesniegums ir iesniegts pēc šo noteikumu 35.punktā minētā termiņa un augi ir sasnieguši tādas fenoloģiskās attīstības fāzes, kad vairs nav iespējams konstatēt šķirņu atšķirīgās morfoloģiskās pazīmes;

40.6. šķirne neatbilst Sēklu un šķirņu aprites likumā minētajiem nosacījumiem par sēklu sertifikāciju.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

41. Lauka apskati veic vismaz reizi veģetācijas periodā tādā kultūraugu fenoloģiskās attīstības fāzē, kad vizuāli vislabāk saskatāmas šķirnes morfoloģiskās pazīmes, iespējams noteikt šķirnes tīrību un konstatēt ar slimībām inficētos augus:

41.1. rapsim (izņemot hibrīdās šķirnes) un ripsim – kad augu augstums ir 40–50 centimetru un ziedneši jau ir izveidojušies vai ziedēšanas sākumā;

41.2. baltajām sinepēm un sāreptas sinepēm – masveida ziedēšanas sākumā;

41.3. sējas kaņepēm, ķimenēm un sojai – masveida ziedēšanas laikā;

41.4. sējas liniem – ziedēšanas sākumā.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 562 redakcijā,  kas grozīta ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 320)

42. Rapša hibrīdajām šķirnēm lauku apskati veic vismaz trīs reizes veģetācijas periodā:

42.1. pirmo reizi – pirms ziedēšanas;

42.2. otro reizi – ziedēšanas sākumā;

42.3. trešo reizi – ziedēšanas beigās.

43. Lauku apskates laiku un reizes nosaka dienesta inspektors atbilstoši šo noteikumu 43.2. apakšpunktam. To augu skaitu, kuru sēklas kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas, var vērtēt atsevišķā lauku apskates reizē.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

43.1 Sēklaudzētājs:

43.1 1. sniedz dienesta inspektoram informāciju par sēklaudzēšanas sējumos lietotajiem augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem un to lietošanas laiku;

43.1 2. vienojas ar dienesta inspektoru par lauku apskates laiku, ņemot vērā veikto un plānoto sēklaudzēšanas sējumu apstrādi ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem;

43.1 3. nodrošina dienesta inspektoram piekļuvi sēklaudzēšanas laukam un uzrāda sēklaudzēšanas lauka atrašanās vietu dabā.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

43.2 Dienesta inspektors var atteikties no lauka apskates, ja sēklaudzētājs nepilda šo noteikumu 43.1 punktā minētās prasības.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

44. Sākot lauka apskati, dienesta inspektors pārbauda minimālos attālumus starp atsevišķu šķirņu sējumiem un:

44.1. ja nav ievēroti šo noteikumu 5.pielikumā minētie minimālie attālumi starp sējumiem, brīdina sēklaudzētāju par neatbilstību un nosaka termiņu minimālo attālumu nodrošināšanai (piemēram, izpļaut attiecīgās platības). Sēklaudzētājs pēc trūkumu novēršanas var atkārtoti pieteikt lauka apskati;

44.2. ja minimālo attālumu starp sējumiem nav iespējams nodrošināt, platības, kas atrodas tuvāk par minimālo attālumu, atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamām.

45. Lauku apskates laikā dienesta inspektors pārliecinās par sējumā esošās šķirnes identitāti (atbilstību oficiālajam šķirnes aprakstam). Ja šķirnes identitāte neatbilst pieteiktajam šķirnes nosaukumam, dienesta inspektors sējumu atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamu.

45.1 Ja pēc šo noteikumu 27.27.1 un 29. punktā un šajā nodaļā noteikto lauku apskates prasību izpildes joprojām pastāv šaubas par sēklu šķirnes identitāti, dienests identitātes pārbaudei var izmantot starptautiski atzītu un reproducējamu bioķīmisku vai molekulāru paņēmienu saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem standartiem.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 320 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

46. Lauku apskates laikā dienesta inspektors nosaka:

46.1. rapša (izņemot hibrīdās šķirnes), ripša un balto sinepju sējumos:

46.1.1. sējuma biezību (augu skaitu uz vienu hektāru);

46.1.2. šķirnei neatbilstošo augu skaitu uz 200 kvadrātmetriem, raksturojot to pazīmes atbilstoši oficiālajam šķirnes aprakstam;

46.1.3. sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā grūti atšķiramu augu sēklu skaitu uz 200 kvadrātmetriem;

46.2. rapša hibrīdo šķirņu sējumos:

46.2.1. sējuma biezību (augu skaitu uz vienu hektāru);

46.2.2. to augu daudzumu, kuri neatbilst inbredlīnijām (radniecīgās krustošanās līnijām) vai vienkāršo hibrīdu komponentiem;

46.2.3. sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā grūti atšķiramu augu sēklu skaitu uz 200 kvadrātmetriem;

46.3. sējas linu un sojas sējumos:

46.3.1. sējuma biezību (augu skaitu uz vienu hektāru);

46.3.2. šķirnei neatbilstošo augu skaitu uz 200 kvadrātmetriem, raksturojot to pazīmes atbilstoši oficiālajam šķirnes aprakstam;

46.4. sējas kaņepju, sāreptas sinepju  un ķimeņu sējumos:

46.4.1. šķirnei neatbilstošo augu skaitu uz 200 kvadrātmetriem, raksturojot to pazīmes atbilstoši oficiālajam šķirnes aprakstam;

46.4.2. sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā grūti atšķiramu augu sēklu skaitu uz 200 kvadrātmetriem.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 320)

47. Laukā, kura lielums nepārsniedz 10 hektāru, lauka apskati veic vismaz 10 vietās, apskatot 1 x 20 metru lielus taisnstūrus (20 kvadrātmetru) sējumam raksturīgās vietās perpendikulāri sējas virzienam. Izvērtējamo lauciņu skaitu palielina par vienu, bet ne vairāk kā līdz 20:

47.1. katros nākamajos piecos hektāros – rapsim, ripsim, baltajām sinepēm, sējas liniem un sojai;

47.2. katros nākamajos divos hektāros – sējas kaņepēm, sāreptas sinepēm un ķimenēm.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433; MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 320)

48. Sējumi neatbilst šķirnes tīrības prasībām, ja:

48.1. sējas linu sējumos šķirnei neatbilstošo augu skaits uz 200 kvadrātmetriem atkarībā no augu skaita uz vienu hektāru pārsniedz šo noteikumu 7.pielikumā minēto skaitu;

48.2. (svītrots ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433);

48.3. rapša, ripša, balto sinepju sējumos šķirnei neatbilstošo augu skaits uz 200 kvadrātmetriem atkarībā no augu skaita uz vienu hektāru pārsniedz šo noteikumu 9.pielikumā minēto skaitu;

48.4. rapša hibrīdo šķirņu sējumos inbredlīnijām (radniecīgās krustošanās līnijām) vai vienkāršo hibrīdu komponentiem neatbilstošo augu skaits uz 200 kvadrātmetriem atkarībā no augu skaita uz vienu hektāru pārsniedz šo noteikumu 9.pielikumā minēto skaitu;

48.4.1 sojas sējumos šķirnei neatbilstošo augu skaits uz 200 kvadrātmetriem atkarībā no augu skaita uz vienu hektāru pārsniedz šo noteikumu 9.1 pielikumā minēto skaitu;

48.5. sējas kaņepju, sāreptas sinepju un ķimeņu sējumos šķirnei neatbilstošo augu skaits uz 200 kvadrātmetriem ir lielāks par šo noteikumu 4. pielikumā minēto skaitu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867; MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 320)

49. Sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā grūti atšķiramu augu skaits uz 200 kvadrātmetriem lauku apskatē nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 4. pielikumā minēto skaitu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

50. Sēklaudzēšanas laukos nav pieļaujama vējauzu (Avena fatua, Avena sterilis) klātbūtne.

51. Ja sēklaudzēšanas laukā konstatē vējauzas, dienesta inspektors tajā pašā dienā sagatavo rakstisku norādījumu sēklaudzētājam tās izravēt vai atsevišķu lauka daļu ar minēto augu kolonijām novākt citai izmantošanai, nevis sēklu ražošanai. Pēc norādījuma izpildes termiņa beigām, bet ne vēlāk kā piecas dienas pēc iepriekšējās apskates veic atkārtotu lauka apskati.

52. Ja, veicot lauku apskati, konstatē šo noteikumu pārkāpumus vai sējuma neatbilstību attiecīgajai sēklu kategorijai, dienesta inspektors sēklu kategoriju pazemina līdz atbilstošai kategorijai, ņemot vērā šajos noteikumos minēto sēklas kategoriju iegūšanas kārtību. Ja trūkumus iespējams novērst, pēc dienesta inspektora norādījumu izpildes lauka apskati veic atkārtoti, bet ne vēlāk kā piecas dienas pēc iepriekšējās apskates.

53. Ja sējums neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām, kā arī sugas un šķirnes tīrības prasībām, dienests sējumu atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamu un iegūto ražu neiekļauj sēklu novērtēšanā.

54. Ja tiek konstatēts, ka nav ievēroti šo noteikumu 5.pielikumā minētie minimālie attālumi, dienesta inspektors pirms lauku apskates protokola izsniegšanas pārliecinās, vai platības, kas atrodas tuvāk par minimālo attālumu, ir novāktas atsevišķi. Par minēto pārbaudi izdara ierakstu eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas lauku apskates protokolā saskaņā ar šo noteikumu 10.pielikumu.

55. Triju darbdienu laikā pēc pēdējās lauka apskates vai  šo noteikumu 45.1 punktā minētās sēklu šķirnes identitātes pārbaudes dienesta inspektors, pamatojoties uz lauka apskates vai laboratorijas analīžu rezultātiem, pieņem lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai, kā arī sagatavo eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas lauku apskates protokolu un to  izsniedz sēklaudzētājam.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 320 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

VI. Sēklu kvalitātes novērtēšana

56. Reģistrētā persona iesniedz dienestā iesniegumu par vidējā sēklu parauga noņemšanu, analīžu veikšanu un oficiālo etiķešu izgatavošanu saskaņā ar šo noteikumu 11.pielikumu.

57. Sēklu paraugus noņem dienesta inspektors, kas ir ieguvis dienesta sēklu paraugu noņēmēja kvalifikāciju vai Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) sēklu paraugu noņēmēja kvalifikāciju.

57.1 Sēklaudzētājs nodrošina dienesta inspektoram piemērotus apstākļus šo noteikumu 58. punktā minētā sēklu parauga noņemšanai, tai skaitā gaišu telpu un tīru darba virsmu, lai sēklu parauga sagatavošanas laikā netiktu ietekmēta sēklu parauga atbilstība sēklu partijai.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 739 redakcijā)

58. Lai novērtētu sēklu kvalitāti sertifikācijai vai komercsēklu pārbaudei, dienesta inspektors noņem paraugu no katras sagatavotās viendabīgās sēklu partijas.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867)

59. Par sēklu partijas neviendabīgumu liecina:

59.1. atšķirīgs sēklu partijas iesaiņojuma materiāls vai veids;

59.2. dažāds iesaiņojumu lielums sēklu partijā;

59.3. atšķirīgs marķējums un etiķetes vai atšķirīga informācija etiķetēs;

59.4. dažādu veidu zīmogojumi;

59.5. dažādu veidu sēklu apstrāde iesaiņojumos;

59.6. sēklu vizuālās atšķirības dažādos iesaiņojumos;

59.7. atšķirīgi piemaisījumi dažādos iesaiņojumos.

60. Ja konstatēta kāda no šo noteikumu 59.1., 59.2., 59.3., 59.4. vai 59.5.apakšpunktā minētajām pazīmēm, dienesta inspektors paraugu noņem pēc tam, kad reģistrētā persona nodala atšķirīgos iesaiņojumus atsevišķā partijā.

61. Ja konstatēta šo noteikumu 59.6. vai 59.7.apakšpunktā minētā pazīme, reģistrētā persona veic vienu no šādām darbībām:

61.1. sēklu partiju sadala vairākās atsevišķās partijās pēc kādas sēklu atšķirīgās pazīmes (ja tas ir iespējams);

61.2. iesniedz dienestā iesniegumu par nepieciešamību veikt sēklu partijas neviendabīguma analīzi attiecībā uz tīrību, dīgtspēju un citu augu sēklu saturu atbilstoši Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumiem (informācija par metodēm un procedūrām pieejama dienesta tīmekļa vietnē);

61.3. atsauc iesniegumu par vidējā sēklu parauga noņemšanu, analīžu veikšanu un etiķešu izgatavošanu, lai īstenotu pasākumus (piemēram, sēklu partijas samaisīšanu) pārbaudāmās sēklu partijas neviendabīguma novēršanai.

(Grozīts ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 562)

62. Ja, veicot šo noteikumu 61.2.apakšpunktā minēto analīzi, konstatē, ka sēklu partija nav pietiekami viendabīga un neatbilst Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumiem, dienesta inspektors neveic sēklu partijas novērtēšanu.

63. Sēklu partijas un parauga masa ir noteikta šo noteikumu 12.pielikumā. Noteikto maksimālo sēklu partijas masu nedrīkst pārsniegt vairāk par pieciem procentiem.

(Grozīts ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 562)

64. Ja sēklu partijas masa pārsniedz šo noteikumu 12.pielikumā norādīto maksimālo partijas masu vairāk par pieciem procentiem, to sadala vairākās sēklu partijās atbilstoši sugai.

(Grozīts ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 562)

65. No sēklu partijas noņem vidējo paraugu sēklu kvalitātes novērtēšanai un pēcpārbaudei. Vidējais paraugs sastāv no šādām daļām:

65.1. no parauga sēklu kvalitātes īpašību noteikšanai;

65.2. no parauga sēklu pēcpārbaudei;

65.3. no parauga sēklu mitruma satura un kaitēkļu invāzijas noteikšanai (ievieto hermētiski noslēgtā iesaiņojumā), kuru ņem tikai tad, ja sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām;

65.4. no parauga sēklu Savienības regulēto nekarantīnas organismu noteikšanai (ievieto hermētiski noslēgtā iesaiņojumā) – sojai, sējas liniem un saulespuķēm papildus šo noteikumu 65.1., 65.2. un 65.3. apakšpunktā minētajiem paraugiem.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

66. Sēklu paraugus pēc to kvalitātes rādītāju noteikšanas dienests uzglabā vismaz gadu. Sēklu pēcpārbaudes parauga atlikušo daļu uzglabā, līdz ir pabeigta parauga vērtēšana.

67. Sēklu vidējā parauga kvalitātei jāatbilst rādītājiem, kas noteikti šo noteikumu 13.pielikumā.

68. Eļļas augu un šķiedraugu sēklās nav pieļaujams vējauzu (Avena fatua, Avena sterilis) sēklu piejaukums.

69. Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu pieļaujamais daudzums sēklu vidējā paraugā pirmsbāzes (PB), bāzes (B) un sertificētām (C) sēklām ir noteikts šo noteikumu 14. pielikumā.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

70. Sēklām, kas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām, papildus šo noteikumu 67., 68. un 69. punktā minētajiem rādītājiem sēklu paraugā nosaka:

70.1. mitruma saturu;

70.2. dzīvu graudu ērču vai tādu citu dzīvu sēklu kaitēkļu klātbūtni, kuri bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, – tikai tad, ja reģistrā reģistrētā persona šo noteikumu 56. punktā minētajā iesniegumā ir norādījusi, ka vēlas, lai tiktu noteikts šis rādītājs.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 562)

71. (Svītrots ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

72. Ja pirmsbāzes (PB) kategorijas vai bāzes (B) kategorijas sēklu partijas sēklu kvalitātes novērtēšanā noteiktā dīgtspēja neatbilst šo noteikumu 13. pielikumā minētajai minimālajai sēklu dīgtspējai, reģistrētā persona saskaņā ar šo noteikumu 15. pielikumu var iesniegt dienestā iesniegumu par tādu sēklu sertificēšanu un tirdzniecību, kurām ir pazemināta dīgtspēja.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

72.1 Ja pirmsbāzes (PB) kategorijas vai bāzes (B) kategorijas sēklu partijas sēklām dīgtspēja ir līdz 10 procentiem zemāka par šo noteikumu 13. pielikumā konkrētajai sugai noteikto minimālo sēklu dīgtspēju, dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz reģistrētajai personai sēklu testēšanas pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 119. punktu, pamatojoties uz pārskatu par sēklu novērtēšanas rezultātiem. Sēklu testēšanas pārskatā ietver papildu norādi par sēklu pazemināto dīgtspēju.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

72.2 Ja pirmsbāzes (PB) kategorijas vai bāzes (B) kategorijas sēklu partijas sēklām dīgtspēja ir vairāk nekā par 10 procentiem zemāka par šo noteikumu 13. pielikumā minēto minimālo sēklu dīgtspēju, dienests lēmumu, ar kuru atļauj sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju, pieņem šo noteikumu 74., 75. un 76. punktā minētajā kārtībā.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 433 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

73. (Svītrots ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

74. Dienests katru gadu līdz 1. septembrim par ziemas rapsi un ziemas ripsi un līdz 15. aprīlim par pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem apkopo šo noteikumu 72. punktā minētos iesniegumus un informē Nacionālo augu šķirņu padomi, norādot kopējo iesniegumu skaitu pa sugām un šķirnēm, partiju skaitu, kopējo sēklu apjomu un konstatēto dīgtspēju.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

75. Nacionālā augu šķirņu padome piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 74. punktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē attiecīgās šķirnes sēklas nodrošinājumu Latvijas tirgū un sniedz priekšlikumus par zemāko iespējamo dīgtspēju, ar kuru var atļaut sertificēt sēklas.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 433 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

76. Dienests piecu darbdienu laikā pēc Nacionālās augu šķirņu padomes priekšlikumu saņemšanas pieņem lēmumu atļaut sertificēt un tirgot sēklas ar pazeminātu dīgtspēju vai atsaka izsniegt atļauju un par to triju darbdienu laikā paziņo šo noteikumu 72. punktā minētajai reģistrētajai personai.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

77. Ja dienests ir pieņēmis lēmumu, ar kuru atļauj sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju:

77.1. reģistrētajai personai izsniedz sēklu testēšanas pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 119. punktu, pamatojoties uz pārskatu par sēklu novērtēšanas rezultātiem. Sēklu testēšanas pārskatā ietver papildu norādi par sēklu pazemināto dīgtspēju;

77.2. dienests attiecīgās sēklu kategorijas iesaiņojumu oficiālajā etiķetē papildus norāda faktisko sēklu dīgtspēju, kā arī tirgotāja vārdu, uzvārdu (juridiskai personai – nosaukumu) un adresi;

77.3. reģistrētā persona tirgo sēklas ar pazeminātu dīgtspēju, ievērojot šajos noteikumos noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433; MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

78. Ziemas rapša vai ziemas ripša sēklas to novākšanas gadā iespējams sertificēt un tirgot, pirms pabeigta sēklu dīgtspējas novērtēšana, ievērojot šādas prasības:

78.1. sēklu sagatavotājs dienestam ir sniedzis informāciju par sēklu pircēju, norādot tā nosaukumu un adresi, ja pircējs ir juridiska persona, vai vārdu, uzvārdu un adresi, ja pircējs ir fiziska persona;

78.2. sēklu pagaidu pārbaudē iegūtais dīgtspējas rezultāts vismaz par pieciem procentiem pārsniedz šo noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

78.1 Šo noteikumu 78.1. apakšpunktā minētais sēklu pircējs nedrīkst pārdot sēklas līdz brīdim, kamēr no sēklu piegādātāja nav saņēmis šo noteikumu 119. punkta prasībām atbilstošu sēklu testēšanas pārskatu.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 739 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

78.2 Šo noteikumu 78. punktā minētajā gadījumā dienests:

78.2 1. sēklu iesaiņojuma oficiālajā etiķetē norāda sēklu dīgtspēju, sēklu sagatavotāja vārdu, uzvārdu (juridiskai personai – nosaukumu) un adresi;

78.2 2. uz šo noteikumu 119. punktā minētā sēklu kvalitāti apliecinošā dokumenta norāda "Pagaidu sēklu testēšanas pārskats";

78.2 3. pagaidu sēklu testēšanas pārskatā norāda šo noteikumu 78.1. apakšpunktā minētā sēklu pircēja nosaukumu un adresi, ja pircējs ir juridiska persona, vai vārdu, uzvārdu un adresi, ja pircējs ir fiziska persona.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 433 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

VII. Sēklu iesaiņošana

79. Saiņotājs iesaiņojuma materiālu izvēlas tā, lai:

79.1. nodrošinātu sēklu kvalitātes un masas saglabāšanos un sēklu nesajaukšanos;

79.2. iesaiņojumu nevarētu atvērt bez redzamām oficiālās etiķetes vai iesaiņojuma bojājumu pazīmēm.

80. Sēklaudzētājs, sēklu sagatavotājs, saiņotājs vai tirgotājs sēklu partiju parauga paņemšanai novieto tā, lai jebkurai iesaiņojuma vienībai var bez piepūles brīvi un droši piekļūt, neapdraudot dzīvību un veselību, un paņemt paraugu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

80.1 Šo noteikumu 57. punktā minētais dienesta inspektors var atteikties ņemt paraugu, ja nav nodrošinātas šo noteikumu 80. punktā minētās prasības.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

81. Nelielos iesaiņojumos var saiņot ķimeņu, balto sinepju, saulespuķu un sējas kaņepju sertificētas (C) sēklas.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 91 redakcijā)

82. Nelielos iesaiņojumos sēklu masa nepārsniedz:

82.1. ķimenēm un sējas kaņepēm – 500 gramu;

82.2. (svītrots ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433);

82.3. baltajām sinepēm un saulespuķēm – 1000 gramu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867; MK 28.02.2023. noteikumiem Nr. 91)

83. Saiņotājs dienesta uzraudzībā veic to sēklu iesaiņojumu noslēgšanu (arī atkārtotu) iesaiņojumiem, kuriem lieto oficiālās etiķetes.

VIII. Sēklu iesaiņojuma etiķetēšana ar oficiālajām etiķetēm

84. Sēklu iesaiņojuma oficiālās etiķetes ir stingrā dienesta uzskaitē. Etiķetes minimālais izmērs ir 110 x 67 milimetri. Oficiālās etiķetes krāsa ir noteikta šo noteikumu 17.pielikumā. Etiķete var būt ar auklas caurumu, uzlīmējama vai piešujama.

85. Rapsim, ripsim, sojai, sējas liniem, baltajām sinepēm un saulespuķēm oficiālo etiķeti apvieno ar augu pasi, kā noteikts Komisijas 2017. gada 13. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2017/2313, ar ko nosaka formāta specifikācijas augu pasei, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasei, kas nepieciešama ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā, 1. un 2. pantā. Augu pase atbilst šo noteikumu 84. punktā minētajiem nosacījumiem un satur šo noteikumu 18. pielikumā minēto informāciju.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

86. Oficiālās etiķetes lieto iesaiņojumiem, kuros iesaiņo:

86.1. pirmsbāzes sēklas;

86.2. bāzes sēklas;

86.3. sertificētas sēklas (izņemot nelielus iesaiņojumus);

86.3.1 komercsēklas;

86.4. sēklas, kuras nav līdz galam sertificētas.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867)

87. Pēc saiņotāja rakstiska pieprasījuma dienests nelieliem sēklu iesaiņojumiem izsniedz oficiālās etiķetes, piemērojot šajā nodaļā minētās prasības.

88. Noslēdzot sēklu iesaiņojumus, tiem ārpusē piestiprina nelietotu oficiālo etiķeti, kurā norādītā informācija atbilst:

88.1. šo noteikumu 18.pielikumā minētajām prasībām – pirmsbāzes sēklām, bāzes sēklām un sertificētām sēklām (izņemot nelielus iesaiņojumus);

88.1.1 šo noteikumu 18.1 pielikumā minētajām prasībām – komercsēklām;

88.2. šo noteikumu 19.pielikumā minētajām prasībām – sēklām, kuras nav līdz galam sertificētas.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867)

89. Pirmsbāzes sēklām, bāzes sēklām un sertificētām sēklām (izņemot nelielus iesaiņojumus) iesaiņojumā ievieto dokumentu etiķetes krāsā, dokumentā iekļaujot šo noteikumu 18.pielikuma II nodaļā minēto informāciju. Dokumenta tipogrāfiskais noformējums atšķiras no etiķetes, lai tos nevarētu sajaukt. Minētais dokuments nav nepieciešams, ja informācija ir neizdzēšami uzdrukāta uz iesaiņojuma vai saskaņā ar šo noteikumu 88.1.apakšpunktu ir lietota uzlīmējama etiķete vai nenoplēšama materiāla etiķete.

90. Ja lieto etiķeti ar auklas caurumu, etiķetes piestiprinājumu aizzīmogo.

91. Sēklu iesaiņojumam oficiālo etiķeti piestiprina (pirmoreiz vai atkārtoti) tikai dienesta uzraudzībā.

92. Ja eļļas augu vai šķiedraugu šķirne ir ģenētiski modificēta, to norāda etiķetē, kā arī jebkurā citā sēklu kvalitāti apliecinošā dokumentā.

93. Ja sēklas ir apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķimikālijām, to norāda etiķetē.

94. Ja sēklu partijas kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām, attiecīgās sēklu partijas oficiālās etiķetes likvidē dienesta inspektora uzraudzībā.

(Grozīts ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

95. Ja oficiālās etiķetes ir pasūtītas un saiņotājam piegādātas pirms sēklu iesaiņošanas un sēklu parauga noņemšanas, dienesta inspektors pirms paraugu ņemšanas pārliecinās par etiķešu izlietojumu, pārbaudot iesaiņojumu lielumu un skaitu. Konstatējot, ka:

95.1. sēklu partijas glabāšanas vietā ir mazāk iesaiņojuma vienību nekā pasūtīto etiķešu, dienesta inspektors nodrošina neizlietoto etiķešu iznīcināšanu un sastāda par to aktu;

95.2. vietā, kur glabājas etiķetētā sēklu partija, ir vairāk iesaiņojuma vienību nekā pasūtīto etiķešu, dienesta inspektors nenoņem sēklu paraugu, kamēr nav nošķirtas liekās iesaiņojuma vienības.

(Grozīts ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

96. (Svītrots ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

97. Ja etiķetēto sēklu partiju pārsaiņo cita lieluma iesaiņojuma vienībās vai veic sēklu partijas ķīmisko apstrādi vai apstrādi ar biopreparātiem vai augu aizsardzības līdzekļiem, dienesta inspektors nodrošina etiķetētās partijas etiķešu iznīcināšanu un sastāda par to attiecīgu aktu.

98. Sēklas, kuras nav līdz galam sertificētas, bet ir:

98.1. izaudzētas un novāktas Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī Īslandē un Norvēģijā, var līdz galam sertificēt Latvijā. Sēklas iesaiņo un etiķetē saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šiem noteikumiem;

98.2. izaudzētas un novāktas valstī, kas minēta normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm, iesaiņo oficiālā uzraudzībā un iesaiņojumam pievieno dokumentus, kas minēti normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm;

98.3. novāktas Latvijā un paredzētas sertificēšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, iesaiņo dienesta inspektora uzraudzībā. Sēklas iesaiņo un etiķetē saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šo noteikumu VII un VIII nodaļā minētajām prasībām. Iesaiņojumiem piestiprina etiķeti un pievieno pavaddokumentu saskaņā ar šo noteikumu 19.pielikumu;

98.4. novāktas Latvijā vienā saimniecībā un paredzētas sertificēšanai Latvijā citā saimniecībā, iesaiņo dienesta inspektora uzraudzībā. Sēklas iesaiņo un etiķetē saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šo noteikumu VII un VIII nodaļā minētajām prasībām. Iesaiņojumiem piestiprina etiķeti un pievieno pavaddokumentu saskaņā ar šo noteikumu 19. pielikumu.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 562)

99. Šo noteikumu 98.punktā minētās prasības par iesaiņošanu un etiķetēšanu nepiemēro, ja dienests rakstiski vienojas ar citas valsts pilnvaroto iestādi par citām iesaiņošanas un etiķetēšanas prasībām.

IX. Sēklu iesaiņojuma etiķetēšana ar saiņotāja etiķetēm

100. Saiņotāja (piegādātāja) etiķetes lieto šo noteikumu 81.punktā minēto sugu nelieliem iesaiņojumiem.

101. Neliela iesaiņojuma etiķetē vai iesaiņojuma marķējumā saiņotājs norāda šo noteikumu 20.pielikumā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

102. Saiņotājs, noslēdzot nelielus sēklu iesaiņojumus, nodrošina, lai tos nevarētu atvērt bez redzamām etiķetes vai iesaiņojuma bojājumu pazīmēm.

103. Ja neliels iesaiņojums ir caurspīdīgs, attiecīgo etiķeti var likt iesaiņojuma iekšpusē, ja to caur iesaiņojumu var izlasīt.

104. Nelielu sēklu iesaiņojumu atkārtota etiķetēšana atļauta tikai dienesta uzraudzībā.

105. Saiņotājs sēklu uzskaites žurnālā norāda visu informāciju par nelielos iesaiņojumos iekļautajām sēklu partijām, nodrošinot sēklu partiju izsekojamību un iespēju pārbaudīt sēklu identitāti.

106. Saiņotājs, lietojot saiņotāja etiķetes, ievēro šo noteikumu 92. un 93.punktā noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

107. Saiņotājs, lietojot saiņotāja etiķetes, var iesaiņot tikai iepriekš sertificētu sēklu.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

X. Sēklu tirdzniecība

107.1 Augu pases lietošanas prasības un kārtība nelieliem balto sinepju un saulespuķu sēklu iesaiņojumiem noteikta Augu veselības regulas 83. pantā un normatīvajos aktos augu karantīnas jomā.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 91 redakcijā)

108. Šo noteikumu 1. pielikumā minēto sugu sēklu tirdzniecība ir atļauta, ja tās ir atzītas par pirmsbāzes sēklu (PB), bāzes sēklu (B) vai sertificētu sēklu (C) kategorijas sēklām. Sojas, balto sinepju un sāreptas sinepju sēklu tirdzniecība ir atļauta, ja tās ir atzītas par pirmsbāzes sēklu (PB), bāzes sēklu (B), sertificētu sēklu (C) vai komercsēklu (K) kategorijas sēklām.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 91 redakcijā)

109. Sēklas tirgo, iesaiņotas viendabīgās partijās, kurām ir pievienoti sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti.

109.1 Ja uzglabāšanas laikā nav mainīts sēklu iesaiņojums un marķējums, tirdzniecībai paredzētās sēklas pārbauda atkārtoti, ievērojot šo noteikumu 20.1 pielikumā norādītos termiņus un nosacījumus.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

109.2 (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

109.3 Ja uzglabāšanas laikā nav mainīts sēklu iesaiņojums un marķējums, atkārtotā sēklu pārbaudē tirdzniecībai paredzētām sēklām nosaka dīgtspēju un šo noteikumu 70.1. un 70.2. apakšpunktā minētos rādītājus.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 739 redakcijā)

109.4 Sēklas uzglabā apstākļos, kas pilnībā nodrošina to kvalitatīvo īpašību saglabāšanos. Sēklu tirgotājs ir atbildīgs par sēklu kvalitātes atbilstību pavaddokumentos norādītajai kvalitātei.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

109.5 Sēklas nav atļauts tirgot, ja ir beidzies šo noteikumu 20.1 pielikumā minētais termiņš un nav veikta atkārtota sēklu kvalitātes pārbaude.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

110. Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē sēklu ievešanu Latvijā no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

111. Saskaņā ar šo noteikumu 98.4.apakšpunktu atļauts pārdot sēklas, kuras nav līdz galam sertificētas, ja sēklaudzētājs un sēklu sagatavotājs ir noslēguši rakstisku vienošanos un par to rakstiski (iespējams arī elektroniski) ir informēts dienests.

112. (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 562)

113. Eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklas atļauts tirgot šķirņu kombināciju veidā. Šķirņu kombinācija ir sertificētu sēklu kombinācija, kas iegūta no konkrēta šajos noteikumos noteiktajām prasībām atbilstoša apputeksnētāja atkarīga hibrīda (šķirņu kombinācijas sievišķais komponents) sēklām un viena vai vairāku konkrētu apputeksnētāju (šķirņu kombinācijas vīrišķais komponents) sēklām, kuras mehāniski apvienotas noteiktās proporcijās.

114. Šķirņu kombinācijas proporcijas nosaka un par attiecīgo kombināciju paziņo dienestam personas (selekcionārs, šķirnes uzturētājs vai viņu pilnvarotais pārstāvis), kas ir atbildīgas par katra komponenta saglabāšanu.

115. Sievišķo un vīrišķo komponentu sēklas pārklāj, izmantojot atšķirīgas krāsas pārklājumus.

116. No valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ievedot un tirgojot vairāk par diviem kilogramiem sēklu, tirgotājs divu nedēļu laikā pēc sēklu ievešanas rakstiski (iespējams arī elektroniski) sniedz dienestam informāciju par sugu, šķirni, kategoriju, sēklu daudzumu, ražotājvalsti un oficiālo kontroles institūciju, nosūtīšanas valsti un ievedēju.

XI. Sēklu dokumentācija

117. Pamatojoties uz lauku apskates un sēklu parauga novērtēšanas rezultātiem, dienests reģistrētajām personām izsniedz sēklu kvalitāti apliecinošus dokumentus. Par komercsēklām sēklu kvalitāti apliecinošus dokumentus izsniedz, pamatojoties uz sēklu parauga novērtēšanas rezultātiem.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867)

118. Sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti ir:

118.1. Latvijā sertificētai sēklai:

118.1.1. ja sēkla iegūta un paredzēta sējai tajā pašā sēklaudzēšanas saimniecībā:

118.1.1.1. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, – ķimenēm, sāreptas sinepēm un sējas kaņepēm;

118.1.1.2. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, un dienesta izdots apliecinājums, ka izpildītas Regulas 2019/2072 IV pielikumā noteiktās prasības, – pārējām sugām;

118.1.2. ja sēkla paredzēta tirdzniecībai:

118.1.2.1. dienesta izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti" – ķimenēm, sāreptas sinepēm un sējas kaņepēm;

118.1.2.2. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju un norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti" – pārējām sugām;

118.2. citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētai sēklai:

118.2.1. attiecīgo valstu pilnvaroto institūciju izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem – ķimenēm, sāreptas sinepēm un sējas kaņepēm;

118.2.2. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju un norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti" – pārējām sugām;

118.3. Islandē un Norvēģijā sertificētai sēklai:

118.3.1. attiecīgās valsts pilnvarotās institūcijas izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem – ķimenēm, sāreptas sinepēm un sējas kaņepēm;

118.3.2. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem un Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase – pārējām sugām;

118.4. normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētā valstī sertificētai sēklai:

118.4.1. sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti un sēklas iesaiņojuma etiķete, kas atbilst normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētajām prasībām, – ķimenēm, sāreptas sinepēm un sējas kaņepēm;

118.4.2. sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti, sēklas iesaiņojuma etiķete, kas atbilst normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētajām prasībām, un Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase – pārējām sugām;

118.5. Šveicē un Lihtenšteinā sertificētai sēklai:

118.5.1. attiecīgās valsts pilnvarotās institūcijas izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete – ķimenēm, sāreptas sinepēm un sējas kaņepēm;

118.5.2. pārējām sugām – attiecīgo valstu pilnvaroto institūciju izsniegta Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju;

118.6. iepriekš sertificētai sēklai, kas pārsaiņota nelielos iesaiņojumos pēdējam sēklu lietotājam:

118.6.1. saiņotāja etiķete vai zīmogojums, kas satur šo noteikumu 20. pielikumā minēto informāciju, – ķimenēm, sāreptas sinepēm un sējas kaņepēm;

118.6.2. saiņotāja etiķete vai zīmogojums, kas satur šo noteikumu 20. pielikumā minēto informāciju, un Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase – pārējām sugām.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 320)

119. Dienests, pamatojoties uz lauka apskates un sēklu vidējā parauga novērtēšanas rezultātiem, sēklu testēšanas pārskatu izsniedz reģistrētajām personām, ja visi sēklu partijas vidējā parauga novērtēšanas rezultātu rādītāji atbilst šo noteikumu attiecīgās sugas sēklu attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

119.1 Par komercsēklām (K) sēklu testēšanas pārskatu izsniedz, ja visi sēklu partijas vidējā parauga novērtēšanas rezultāti atbilst attiecīgās sugas sēklu komercsēklu (K) kategorijai noteiktajām prasībām.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 867 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

120. Testēšanas pārskatu izsniedz, iekļaujot tajā norādi par:

120.1. sēklu partijas atbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, pamatojoties uz lauka apskates un sēklu parauga novērtēšanas rezultātiem, ja visi sēklu partijas vidējā parauga novērtēšanas rezultātu rādītāji atbilst attiecīgās sugas sēklu attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām;

120.2. sēklu partijas neatbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, ja sēklu kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām vai ir novērtēti tikai atsevišķi rādītāji, vai attiecīgajai sēklu kategorijai noteiktajām prasībām neatbilst kāds no sēklu partijas pilnajā novērtēšanā iegūtajiem rādītājiem.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

121. Sēklu testēšanas pārskatu izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad pabeigta sēklu parauga novērtēšana.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

122. (Svītrots ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

123. Sēklu kvalitāte atbilstoši šo noteikumu 67., 68., 69. un 70. punktā minētajām prasībām atkārtoti jānosaka, ja sēklu partiju pārsaiņo vai to apstrādā ķīmiski vai ar biopreparātiem vai augu aizsardzības līdzekļiem, izņemot gadījumus, ja paraugu ņemšana, ķīmiskā apstrāde, apstrāde ar biopreparātiem vai augu aizsardzības līdzekļiem un saiņošana ir ietvertas vienā nepārtrauktā tehnoloģiskā procesā.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

124. Ja šo noteikumu 81.punktā minētajām sugām sēklu partija tiek pārsaiņota pēdējiem sēklu lietotājiem nelielos iesaiņojumos ar saiņotāja etiķeti bez atkārtotas kvalitātes pārbaudes, etiķetē norāda šo noteikumu 20.pielikumā minēto informāciju.

125. (Svītrots ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

126. (Svītrots ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

127. Citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētām sēklām, kuras apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai ķīmiskām vielām un kuras tirgo Latvijā, ja tās turpmākai tirdzniecībai tiek uzglabātas ilgāk par šo noteikumu 20.1 pielikumā minēto termiņu, un sertificētām sēklām, kuras tirgo Latvijā, ja tās turpmākai tirdzniecībai tiek uzglabātas ilgāk par šo noteikumu 20.1 pielikumā minēto termiņu, skaitot no iesaiņojuma etiķetē norādītā iesaiņojuma noslēgšanas vai pēdējā parauga ņemšanas dienas, veicama atkārtota sēklu dīgtspējas pārbaude.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

128. Šo noteikumu 127. punktā minētās atkārtotās dīgtspējas pārbaudei šo noteikumu 65.1. apakšpunktā minēto paraugu noņem dienesta inspektors.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 562 redakcijā)

129. Ja šo noteikumu 127.punktā minētajā atkārtotajā pārbaudē noteiktais sēklu dīgtspējas rādītājs atbilst šo noteikumu iepriekš noteiktās sēklu kategorijas prasībām, dienests izsniedz uzlīmi sēklu etiķetei, tajā norādot pēdējā parauga noņemšanas datumu, mēnesi un gadu.

(Grozīts ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

130. Persona, kas nodarbojas ar sēklaudzēšanu, sēklu sagatavošanu, saiņošanu vai tirgošanu, kārto sēklu uzskaites žurnālu. Sēklu uzskaites žurnālā reģistrē visus attiecīgās sugas un šķirnes sēklu sagatavošanas posmus un izmantošanas veidus, norādot katrā darbībā izmantoto sēklu daudzumu kilogramos. Ja sēkla tiek pārdota, sēklu uzskaites žurnālā norāda informāciju par pircēju (juridiskai personai – personas nosaukumu un uzņēmuma reģistrācijas numuru komercreģistrā, fiziskai personai – vārdu, uzvārdu).

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 562 redakcijā)

131. Reģistrētā persona, kas tirgo Latvijā sertificētas sēklas, izņemot nelielos iesaiņojumus, pēdējam sēklu lietotājam pēc tā pieprasījuma izsniedz vienu no šādiem dokumentiem:

131.1. sēklu testēšanas pārskatu ar norādi, ka sēklu partija atbilst attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, ja sēklu testēšanas pārskats sēklu tirgotājam ir izsniegts elektroniska dokumenta formā un pēdējais sēklu lietotājs ir tehniski nodrošināts tā saņemšanai;

131.2. sēklu testēšanas pārskata kopiju ar norādi, ka sēklu partija atbilst attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, ja sēklu testēšanas pārskats sēklu tirgotājam ir izsniegts papīra formā vai pēdējais sēklu lietotājs testēšanas pārskatu nevar saņemt elektroniski.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

132. Sēklu tirgotājs, kas tirgo citās valstīs sertificētas sēklas sēklaudzēšanai, katru gadu līdz 1.novembrim (par ziemas rapsi un ziemas ripsi) un 1.jūnijam (par pārējām sugām) rakstiski (iespējams arī elektroniski) iesniedz dienestā informāciju par pārdotajām sēklu partijām pa šķirnēm un kategorijām laikposmā no iepriekšējā gada 1.novembra līdz kārtējā gada 31.oktobrim (par ziemas rapsi un ziemas ripsi) un no iepriekšējā gada 1.jūnija līdz kārtējā gada 31.maijam (par pārējām sugām), norādot sēklu partiju numuru un daudzumu, kā arī pievieno sēklu kvalitāti apliecinošus dokumentus vai to kopijas.

133. Ja pircējs ir iegādājies sēklas bez etiķetes, pircējs zaudē tiesības izteikt pretenzijas sēklu tirgotājam.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

134. Pēc sēklaudzētāja rakstiska pieprasījuma dienests triju darbdienu laikā pēc pieprasījumā norādīto analīžu pabeigšanas izsniedz Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) sertifikātu par veikto analīžu faktiskajiem rādītājiem.

XII. Sēklu pēcpārbaude kontrollauciņos

135. Dienests kontrollauciņos veic sēklu partiju pēcpārbaudi, lai pārliecinātos, vai sēklu pavairošanas procesā ir nodrošināta un saglabājusies šķirnes identitāte un tīrība.

136. Pēcpārbaudi veic:

136.1. visām eļļas augu un šķiedraugu pirmsbāzes (PB) un bāzes (B) sēklu partijām;

136.2. visām sertificētu pirmās paaudzes (C1) kategorijas vienmājas kaņepju, sējas linu un sojas sēklu partijām;

136.3. ne mazāk kā pieciem procentiem no sertificētu (C) kategorijas sēklu partijām;

136.4. ne mazāk kā pieciem procentiem no sertificētu otrās paaudzes (C2) kategorijas vienmājas kaņepju, sējas linu un sojas sēklu partijām.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867)

137. Dienests, veicot sēklu partiju pēcpārbaudi, nosaka šķirnes identitāti un uzskaita visus citu šķirņu augus un šķirnei netipiskus augus, apsējot kontrollauciņus ar pārbaudāmo partiju sēklu paraugiem un salīdzinot tos ar lauciņu, kas apsēts ar oriģinālo šķirnes sēklu.

138. Oriģinālais šķirnes sēklu paraugs ir etalons, kas ļauj redzēt dabā visas šķirnei raksturīgās morfoloģiskās pazīmes.

139. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

140. Ja oriģinālā šķirnes sēklu parauga dīgtspēja neatbilst šo noteikumu prasībām vai ir nepietiekams sēklu daudzums pēcpārbaudei nepieciešamo lauciņu apsēšanai, dienests pieprasa selekcionāram vai šķirnes uzturētājam jaunu oriģinālo šķirnes sēklu paraugu. Gados, kad veic oriģinālo šķirnes sēklu paraugu nomaiņu, morfoloģisko pazīmju salīdzināšanai izmanto gan jauno, gan iepriekšējo paraugu, lai pārliecinātos par paraugu identitāti.

141. Dienests oriģinālo šķirnes sēklu paraugus uzglabā apstākļos, kas neatstāj negatīvu ietekmi uz sēklu dīgtspēju. Oriģinālo šķirnes sēklu paraugu uzglabāšanas laikā nodrošina to identifikāciju un savstarpēju nesajaukšanos.

142. Dienests pēcpārbaudei paredzētos sēklu paraugus šifrē, nodrošinot konfidencialitāti parauga vērtēšanā. Piešķirtais šifra numurs saglabājas uz visu turpmāko parauga izvērtēšanas laiku.

143. Pēcpārbaudes lauciņus izvieto augsekas laukos, kas nodrošina sugu un šķirņu nesajaukšanos, ievērojot šo noteikumu 26., 27. un 29.punktā minētās prasības.

144. Dienests atbilstoši saņemto paraugu skaitam izstrādā sējas plānu, ievērojot šādus principus:

144.1. šķirnes ar līdzīgām morfoloģiskām pazīmēm izkārto blakus;

144.2. paraugu atkārtojumus izvieto dažādās lauka vietās pēc nejaušības principa;

144.3. attālums starp augiem, rindiņām un lauciņiem ir tāds, lai varētu veikt katra auga morfoloģiskos novērojumus visā augšanas periodā;

144.4. ja visus lauciņus neapsēj vienlaikus, tad katrā sējas termiņā atkārto arī šķirnes oriģinālo sēklu parauga sēšanu, lai augus lauciņos varētu salīdzināt visās augšanas stadijās;

144.5. iekārtojot kontrollauciņus, ievēro šo noteikumu 24.pielikumā minētos pamatrādītājus.

145. Veģetācijas laikā augus kontrollauciņos nepārstāda un neretina.

146. Katrā pārbaudāmajā lauciņā:

146.1. rapsim, ripsim, baltajām sinepēm, sējas liniem un sojai pēc sēklu sadīgšanas uzskaita sējumu biezību;

146.2. izvērtē šķirnes identitāti, salīdzinot augus ar oriģinālo šķirnes sēklu lauciņa augiem;

146.3. nosaka un uzskaita visus citu šķirņu augus un šķirnei netipiskus augus, kā arī atzīmē tos ar marķieriem.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867)

147. Novērojumus veic visā veģetācijas periodā saskaņā ar oficiālajiem šķirnes aprakstiem. Vērtējot lauciņus, ievēro kultūraugu attīstības fāzes, kad citu šķirņu un šķirnei netipisko augu klātbūtne saskatāma vislabāk. Šādā laikā katru lauciņu apseko vismaz reizi nedēļā.

148. Paraugs neatbilst šķirnes tīrības prasībām, ja šķirnei neatbilstošo augu skaits pārsniedz šo noteikumu 25.pielikumā minēto skaitu.

148.1 Ja pēc šajā nodaļā minētās pēcpārbaudes joprojām pastāv šaubas par sēklu šķirnes identitāti, dienests identitātes pārbaudei var izmantot starptautiski atzītu un reproducējamu bioķīmisku vai molekulāru paņēmienu saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem standartiem.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 320 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

149. Ja pēcpārbaudē konstatēts, ka kāda no sēklu partijām neatbilst šķirnes identitātes vai šķirnes tīrības prasībām, dienests piecu darbdienu laikā pēc pēcpārbaudes pabeigšanas pieņem lēmumu par attiecīgās sēklu partijas tālākas pavairošanas iespējām un septiņu darbdienu laikā paziņo par to reģistrētajai personai.

150. Sēklu partiju pēcpārbaudes rezultātus viena mēneša laikā pēc pēcpārbaudes pabeigšanas ievieto dienesta tīmekļa vietnē.

XIII. Noslēguma jautājumi

151. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumus Nr.327 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 94.nr.).

152. Līdz 2013.gada 1.janvārim dienests šo noteikumu 129.punktā minētās uzlīmes vietā reģistrētajai personai izsniedz pārskatu "Sēklu novērtēšanas rezultāti" saskaņā ar šo noteikumu 22.pielikumu, ja šo noteikumu 127.punktā minētajā atkārtotajā pārbaudē noteiktais sēklu dīgtspējas rādītājs atbilst iepriekš noteiktās sēklu kategorijas prasībām.

153. Valsts augu aizsardzības dienests par 2020. gadā paredzētajām sēklaudzēšanas lauku apskatēm izskata sēklaudzētāju iesniegumus, kas iesniegti līdz 2020. gada 1. jūnijam.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

154. Sēklu sertifikāts sēklu partijām, kurām līdz 2020. gada 31. maijam izsniegts Sēklu sertifikāts un pārskats "Sēklu novērtēšanas rezultāti", ir derīgs līdz attiecīgās sēklu partijas iztirgošanai, bet pārskats "Sēklu novērtēšanas rezultāti" – no izsniegšanas datuma līdz nākamajai atkārtotajai sēklu kvalitātes pārbaudei.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867; MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344; MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 320)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2002.gada 13.jūnija Direktīvas 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību;

2) Padomes 2002.gada 19.jūlija Direktīvas 2002/68/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību;

3) Komisijas 2003.gada 28.maija Direktīvas 2003/45/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību;

4) Padomes 2004.gada 22.decembra Direktīvas 2004/117/EK, ar ko groza Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz oficiālā uzraudzībā veiktajām pārbaudēm un trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtību;

5) Komisijas 2008.gada 18.decembra Direktīvas 2008/124/EK, ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas ir oficiāli sertificētas kā bāzes sēklas vai sertificētas sēklas;

6) Komisijas 2009.gada 26.jūnija Direktīvas 2009/74/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK, Padomes Direktīvu 66/402/EEK, Padomes Direktīvu 2002/55/EK un Padomes Direktīvu 2002/57/EEK attiecībā uz augu botāniskajiem nosaukumiem, citu organismu zinātniskajiem nosaukumiem un konkrētiem Direktīvu 66/401/EEK, 66/402/EEK un 2002/57/EK pielikumiem, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas;

7) Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas direktīvas 2016/11/ES, ar ko groza II pielikumu Padomes Direktīvai 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību;

8) Komisijas 2016. gada 3. marta Īstenošanas direktīvas 2016/317/ES, ar ko attiecībā uz sēklu iepakojumu oficiālo etiķeti groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK;

9) Komisijas 2020. gada 11. februāra Īstenošanas direktīvas (ES) 2020/177, ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā augu reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES;

10) Komisijas 2021. gada 16. jūnija Īstenošanas direktīvas (ES) 2021/971, ar ko attiecībā uz bioķīmisku un molekulāru paņēmienu izmantošanu groza I pielikumu Padomes Direktīvai 66/401/EEK  par lopbarības augu sēklu tirdzniecību, I pielikumu Padomes Direktīvai 66//402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību, I pielikumu Padomes Direktīvai 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību, I pielikumu Padomes Direktīvai 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību un I pielikumu Padomes Direktīvai 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa
noteikumiem Nr. 352

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 320 redakcijā)

Eļļas augu un šķiedraugu sugas

1. Baltās sinepes (Sinapis alba L.).

2. Sējas kaņepes (Cannabis sativa L.).

3. Ķimenes (Carum carvi L.).

4. (Svītrots ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

5. Rapsis (Brassica napus L. (partim)).

6. Ripsis (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs).

7. Saulespuķes (Helianthus annuus L.).

8. Sējas lini (šķiedras lini un eļļas lini) (Linum usitatissimum L.).

9. Soja (Glycine max).

10. Sāreptas sinepes (Brassica juncea (L.) Czern.).

2. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa
noteikumiem Nr. 352

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 320 redakcijā)

Iesnieguma saturs personas iekļaušanai vai izmaiņām Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā

1. Informācija par personu:

1.1. juridiskai personai:

1.1.1. nosaukums;

1.1.2. juridiskā adrese;

1.1.3. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā;

1.1.4. kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

1.1.5. pārstāvja vārds, uzvārds;

1.2. fiziskai personai:

1.2.1. vārds, uzvārds;

1.2.2. personas kods;

1.2.3. dzīvesvietas adrese;

1.2.4. kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

2. Darbības veids, ar kuru paredzēts nodarboties.

3. Ražotņu, noliktavu, veikalu un citu tirdzniecības vietu adrese (atrašanās vieta).

4. Atsauce uz pievienotajiem dokumentiem.

5. Datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

5.1 Valsts nodevas samaksas datums.

5.2 Norāde: "Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" 14.1 punktu".

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.352
Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistra reģistrācijas apliecības saturs

(Pielikums svītrots ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

4. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa
noteikumiem Nr. 352

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 320 redakcijā)

Prasības sugas un šķirnes tīrībai

1. Eļļas augiem un šķiedraugiem (izņemot ķimenes un sējas kaņepes) šķirnes tīrībai ir noteiktas šādas prasības:

Nr.

p. k.

Suga, kategorija

Minimālā šķirnes tīrība (%)

1.1.Rapsis (Brassica napus L.) un ripsis (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs) (šķirnes, kuras neizmanto lopbarībai (izņemot hibrīdus)) 
1.1.1.bāzes sēklas (B)

99,9

1.1.2.sertificētas sēklas (C)

99,7

1.2.Rapsis (Brassica napus L.) un ripsis (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs) (šķirnes, kuras izmanto lopbarībai (izņemot hibrīdus)) 
1.2.1.bāzes sēklas (B)

99,7

1.2.2.sertificētas sēklas (C)

99,0

1.3.Rapša (Brassica napus L.) hibrīdi*. Hibrīdi, kas izveidoti, izmantojot vīrišķo sterilitāti 
1.3.1.bāzes sēklas (B) – sievišķais komponents

99,0

1.3.2.bāzes sēklas (B) – vīrišķais komponents

99,9

1.3.3.ziemas rapša šķirņu sertificētas sēklas (C)

90,0

1.3.4.vasaras rapša šķirņu sertificētas sēklas (C)

85,0

1.4.Baltās sinepes (Sinapis alba L.) 
1.4.1.bāzes sēklas (B)

99,7

1.4.2.sertificētas sēklas (C)

99,0

1.5.

Sējas lini (Linum usitatissimum L.)

 
1.5.1.

bāzes sēklas (B)

99,7
1.5.2.

pirmās paaudzes sertificētas sēklas (Cl)

98,0
1.5.3.otrās paaudzes sertificētas sēklas (C2)97,5
1.6.Soja (Glycine max)

 

1.6.1.bāzes sēklas (B)

99,5

1.6.2.sertificētas sēklas (C1 un C2)

99,0

1.7.Sāreptas sinepes (Brassica juncea (L.) Czern. ) 
1.7.1bāzes sēklas (B)99,7
1.7.2.sertificētas sēklas (C)99,0

 

Piezīme. * Rapša hibrīda sēklām piemīt pietiekama identitāte un tīrība attiecībā uz to komponentu šķirņu pazīmēm, tostarp vīrišķo sterilitāti vai auglības atjaunošanu.

2. Ķimenēm, sējas kaņepēm  un sāreptas sinepēm šķirnes tīrībai ir noteiktas šādas prasības:

Nr.

p. k.

Suga, kategorija

Citu šķirņu vai šķirnei netipisko augu skaits uz platības vienību

Maksimālais citu šķirņu vai šķirnei netipisko augu skaits uz 200 m2

2.1.Sējas kaņepes (Cannabis sativa L.)  
2.1.1.bāzes sēklas (B)

1 augs uz 30 m2

7

2.1.2.sertificētas sēklas (C)

1 augs uz 10 m2

20

2.2.Ķimenes (Carum carvi L.)  
2.2.1.bāzes sēklas (B)

1 augs uz 30 m2

7

2.2.2.sertificētas sēklas (C)

1 augs uz 10 m2

20

2.3.Sāreptas sinepes (Brassica juncea (L.) Czern.)  
2.3.1.

bāzes sēklas (B)

1 augs uz 30 m2

7

2.3.2.

sertificētas sēklas (C)

1 augs uz 10 m2

20

3. Rapša (Brassica napus L.) hibrīdu sējumos tādu augu daudzums, kuri neatbilst inbredlīnijai (radniecīgās krustošanas līnijai) vai vienkāršo hibrīdu komponentam, nedrīkst pārsniegt:

3.1. bāzes sēklu (B) ražošanai:

3.1.1. augiem, kas neatbilst inbredlīnijai (radniecīgās krustošanas līnijai), – 0,1 %;

3.1.2. augiem, kas neatbilst vienkāršo hibrīdu komponentiem:

3.1.2.1. vīrišķais komponents – 0,1 %;

3.1.2.2. sievišķais komponents – 0,2 %;

3.2. sertificētu sēklu (C) ražošanai:

3.2.1. vīrišķais komponents – 0,3 %;

3.2.2. sievišķais komponents – 1,0 %.

4. Lai iegūtu rapša (Brassica napus L.) hibrīdo šķirņu sēklas, to vīrišķā sterilitāte (vīrišķās sterilitātes līmeni novērtē, pārliecinoties, vai ziedos nav auglīgu putekšnīcu) ir vismaz:

4.1. bāzes sēklu kategorijas ražošanai – 99 %;

4.2. sertificētu sēklu kategorijas ražošanai – 98 %.

5. Rapša (Brassica napus L.) hibrīdo šķirņu sēklas neatzīst par sertificētām, kamēr nav bāzes sēklu (B) paraugu oficiālās pēcpārbaudes rezultātu, kuri apstiprina, ka bāzes sēklas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām (arī prasībām, kas attiecas uz vīrišķo sterilitāti).

6. Lauku apskatē visām eļļas augu un šķiedraugu sugām (izņemot soju) maksimāli pieļaujamais augu skaits, kuru sēklas kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas (šā pielikuma 7. punkts), ir šāds:

6.1. pirmsbāzes un bāzes sēklas laukos – viens augs uz 30 m2 jeb septiņi augi uz 200 m2;

6.2. sertificētas sēklas laukos – viens augs uz 10 m2 jeb 20 augi uz 200 m2.

7. To augu sugas, kuru sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas:

Nr.

p. k.

Suga

Laboratorijā grūti atšķirami

kultūraugi

nezāles

7.1.Rapsis (Brassica napus L.)ripsistīruma sinepes (Sinapis arvensis)
sāreptas sinepestīruma pērkone (Raphanus raphanistrum)
baltās sinepes 
kāļi 
kāposti 
melnās sinepes 
7.2.Ripsis (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs)rapsistīruma sinepes (Sinapis arvensis)
sāreptas sinepestīruma pērkone (Raphanus raphanistrum)
baltās sinepes 
kāļi 
kāposti 
melnās sinepes 
7.3.Baltās sinepes (Sinapis alba L.)rapsistīruma sinepes (Sinapis arvensis)
ripsistīruma pērkone (Raphanus raphanistrum)
sāreptas sinepes 
kāļi 
kāposti 
melnās sinepes 
7.4.

Sējas kaņepes (Canabis sativa L.)

kāļi

akļi (Galeopsis spp.)

7.5.

Ķimenes (Carum carvi L.).

kāposti

podagras gārsa (Aegopodium podagraria L.)
 kārveles (Chaerophyllum sp.)
7.6.Sāreptas sinepes (Brassica juncea (L.) Czern. )

rapsis

tīruma sinepes (Sinapis arvensis)
ripsistīruma pērkone (Raphanus raphanistrum)
baltās sinepes 
kāposti 
melnās sinepes 
kāļi 
5. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa
noteikumiem Nr. 352

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 320 redakcijā)

Minimālais attālums starp sējumiem, starp kuriem iespējama nevēlama svešappute

Nr.

p. k.

Suga

Minimālais attālums (m)

bāzes sēklām

sertificētām sēklām

1.

Baltās sinepes (Sinapis alba L.)*

400

200

2.

Ķimenes (Carum carvi L.)

400

200

3.

Rapsis (Brassica napus L.), izņemot hibrīdus*

200

100

4.

Rapša (Brassica napus L.) hibrīdi*

500

300

5.

Ripsis (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs)*

400

200

6.

Sējas kaņepju (Cannabis sativa L.) divmāju forma**

400

200

7.

Sējas kaņepju (Cannabis sativa L.) vienmājas forma**

5000

1000

8.Sāreptas sinepes (Brassica juncea (L.) Czern. )*400200

 

Piezīmes.

 

1. * Krustziežu sugu (Brassica spp.) sējumos minimālais attālums jāievēro gan starp dažādām konkrētās sugas šķirnēm un kategorijām, gan starp citiem krustziežu sugu sējumiem.

 

2. ** Sējas kaņepju (Cannabis sativa L.) sējumos minimālais attālums jāievēro gan starp dažādām konkrētās formas šķirnēm un kategorijām, gan starp atšķirīgu formu kaņepju sējumiem.

6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.352

(Pielikums grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

Lauku apskates iesnieguma saturs

1. Atbildīgā institūcija.

2. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.

3. Informācija par izsētajām sēklām:

3.1. suga;

3.2. šķirne;

3.3. kategorija;

3.4. aizsargātai šķirnei – licences līguma numurs un derīguma termiņš;

3.5. sēklas daudzums (kg);

3.6. sēklu partijas numurs.

4. Informācija par sēklaudzēšanas lauku:

4.1. lauka nosaukums vai numurs;

4.2. lauka platība (ha).

5. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums, sēklu partijas numurs).

6. Sēšanas datums un gads.

7. Informācija par priekšaugiem.

8. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.352
Lauku apskatē maksimāli pieļaujamais šķirnei neatbilstošo augu skaits uz 200 m2 sējas linu sējumos

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867)

Nr. p.k.

Augu skaits uz ha

Šķirnes tīrība

99,7 %

98,0 %

97,5 %

citu šķirņu vai šķirnei netipisko augu skaits 200 m2

1.

1 500 000

107

641

796

2.

1 550 000

110

662

821

3.

1 600 000

113

682

847

4.

1 650 000

117

703

873

5.

1 700 000

120

724

899

6.

1 750 000

123

744

924

7.

1 800 000

126

765

950

8.

1 850 000

130

786

976

9.

1 900 000

133

806

1001

10.

1 950 000

136

827

1027

11.

2 000 000

139

847

1053

12.

2 050 000

142

868

1078

13.

2 100 000

146

888

1104

14.

2 150 000

149

909

1130

15.

2 200 000

152

930

1155

16.

2 250 000

155

950

1181

17.

2 300 000

159

971

1206

18.

2 350 000

162

991

1232

19.

2 400 000

165

1012

1258

20.

2 450 000

168

1032

1283

21.

2 500 000

171

1053

1309

22.

2 550 000

175

1073

1334

23.

2 600 000

178

1094

1360

24.

2 650 000

181

1114

1385

25.

2 700 000

184

1135

1411

26.

2 750 000

187

1155

1436

27.

2 800 000

191

1176

1462

28.

2 850 000

194

1196

1488

29.

2 900 000

197

1217

1513

30.

2 950 000

200

1237

1539

31.

3 000 000

203

1258

1564

32.

3 050 000

206

1278

1590

33.

3 100 000

210

1299

1615

34.

3 150 000

213

1319

1641

35.

3 200 000

216

1340

1666

36.

3 250 000

219

1360

1692

37.

3 300 000

222

1380

1717

38.

3 350 000

226

1401

1743

39.

3 400 000

229

1421

1768

40.

3 450 000

232

1442

1794

41.

3 500 000

235

1462

1819

42.

3 550 000

238

1483

1845

43.

3 600 000

241

1503

1870

44.

3 650 000

245

1523

1896

45.

3 700 000

248

1544

1921

46.

3 750 000

251

1564

1947

47.

3 800 000

254

1585

1972

48.

3 850 000

257

1605

1998

49.

3 900 000

260

1626

2023

50.

3 950 000

264

1646

2048

51.

4 000 000

267

1666

2074

52.

4 050 000

270

1687

2099

53.

4 100 000

273

1707

2125

54.

4 150 000

276

1728

2150

55.

4 200 000

279

1748

2176

56.

4 250 000

283

1768

2201

57.

4 300 000

286

1789

2227

58.

4 350 000

289

1809

2252

59.

4 400 000

292

1830

2277

60.

4 450 000

295

1850

2303

61.

4 500 000

298

1870

2328

62.

4 550 000

301

1891

2354

63.

4 600 000

305

1911

2379

64.

4 650 000

308

1931

2405

65.

4 700 000

311

1952

2430

66.

4 750 000

314

1972

2455

67.

4 800 000

317

1993

2481

68.

4 850 000

320

2013

2506

69.

4 900 000

323

2033

2532

70.

4 950 000

327

2054

2557

71.

5 000 000

330

2074

2582

72.

5 050 000

333

2094

2608

73.

5 100 000

336

2115

2633

74.

5 150 000

339

2135

2659

75.

5 200 000

342

2156

2684

76.

5 250 000

345

2176

2709

77.

5 300 000

349

2196

2735

78.

5 350 000

352

2217

2760

79.

5 400 000

355

2237

2786

80.

5 450 000

358

2257

2811

81.

5 500 000

361

2278

2836

82.

5 550 000

364

2298

2862

83.

5 600 000

367

2318

2887

84.

5 650 000

371

2339

2913

85.

5 700 000

374

2359

2938

86.

5 750 000

377

2379

2963

87.

5 800 000

380

2400

2989

88.

5 850 000

383

2420

3014

89.

5 900 000

386

2440

3039

90.

5 950 000

389

2461

3065

91.

6 000 000

392

2481

3090

92.

6 050 000

396

2501

3116

93.

6 100 000

399

2522

3141

94.

6 150 000

402

2542

3166

95.

6 200 000

405

2562

3192

96.

6 250 000

408

2583

3217

97.

6 300 000

411

2603

3242

98.

6 350 000

414

2623

3268

99.

6 400 000

417

2644

3293

100.

6 450 000

421

2664

3319

101.

6 500 000

424

2684

3344

102.

6 550 000

427

2705

3369

103.

6 600 000

430

2725

3395

104.

6 650 000

433

2745

3420

105.

6 700 000

436

2766

3445

106.

6 750 000

439

2786

3471

107.

6 800 000

442

2806

3496

108.

6 850 000

446

2827

3521

109.

6 900 000

449

2847

3547

110.

6 950 000

452

2867

3572

111.

7 000 000

455

2887

3597

112.

7 050 000

458

2908

3623

113.

7 100 000

461

2928

3648

114.

7 150 000

464

2948

3673

115.

7 200 000

467

2969

3699

116.

7 250 000

471

2989

3724

117.

7 300 000

474

3009

3749

118.

7 350 000

477

3030

3775

119.

7 400 000

480

3050

3800

120.

7 450 000

483

3070

3825

121.

7 500 000

486

3090

3851

122.

7 550 000

489

3111

3876

123.

7 600 000

492

3131

3901

124.

7 650 000

495

3151

3927

125.

7 700 000

499

3172

3952

126.

7 750 000

502

3192

3977

127.

7 800 000

505

3212

4003

128.

7 850 000

508

3233

4028

129.

7 900 000

511

3253

4053

130.

7 950 000

514

3273

4079

131.

8 000 000

517

3293

4104

132.

8 050 000

520

3314

4129

133.

8 100 000

523

3334

4155

134.

8 150 000

527

3354

4180

135.

8 200 000

530

3375

4205

136.

8 250 000

533

3395

4231

137.

8 300 000

536

3415

4256

138.

8 350 000

539

3435

4281

139.

8 400 000

542

3456

4307

140.

8 450 000

545

3476

4332

141.

8 500 000

548

3496

4357

142.

8 550 000

551

3516

4382

143.

8 600 000

555

3537

4408

144.

8 650 000

558

3557

4433

145.

8 700 000

561

3577

4458

146.

8 750 000

564

3598

4484

147.

8 800 000

567

3618

4509

148.

8 850 000

570

3638

4534

149.

8 900 000

573

3658

4560

150.

8 950 000

576

3679

4585

151.

9 000 000

579

3699

4610

152.

9 050 000

583

3719

4636

153.

9 100 000

586

3740

4661

154.

9 150 000

589

3760

4686

155.

9 200 000

592

3780

4711

156.

9 250 000

595

3800

4737

157.

9 300 000

598

3821

4762

158.

9 350 000

601

3841

4787

159.

9 400 000

604

3861

4813

160.

9 450 000

607

3881

4838

161.

9 500 000

610

3902

4863

162.

9 550 000

614

3922

4889

163.

9 600 000

617

3942

4914

164.

9 650 000

620

3962

4939

165.

9 700 000

623

3983

4964

166.

9 750 000

626

4003

4990

167.

9 800 000

629

4023

5015

168.

9 850 000

632

4043

5040

169.

9 900 000

635

4064

5066

170.

9 950 000

638

4084

5091

171.

10 000 000

642

4104

5116

172.

10 050 000

645

4125

5141

173.

10 100 000

648

4145

5167

174.

10 150 000

651

4165

5192

175.

10 200 000

654

4185

5217

176.

10 250 000

657

4206

5243

177.

10 300 000

660

4226

5268

178.

10 350 000

663

4246

5293

179.

10 400 000

666

4266

5318

180.

10 450 000

669

4287

5344

181.

10 500 000

673

4307

5369

182.

10 550 000

676

4327

5394

183.

10 600 000

679

4347

5420

184.

10 650 000

682

4368

5445

185.

10 700 000

685

4388

5470

186.

10 750 000

688

4408

5495

187.

10 800 000

691

4428

5521

188.

10 850 000

694

4449

5546

189.

10 900 000

697

4469

5571

190.

10 950 000

700

4489

5596

191.

11 000 000

703

4509

5622

192.

11 050 000

707

4530

5647

193.

11 100 000

710

4550

5672

194.

11 150 000

713

4570

5698

195.

11 200 000

716

4590

5723

196.

11 250 000

719

4611

5748

197.

11 300 000

722

4631

5773

198.

11 350 000

725

4651

5799

199.

11 400 000

728

4671

5824

200.

11 450 000

731

4691

5849

201.

11 500 000

734

4712

5874

202.

11 550 000

738

4732

5900

203.

11 600 000

741

4752

5925

204.

11 650 000

744

4772

5950

205.

11 700 000

747

4793

5975

206.

11 750 000

750

4813

6001

207.

11 800 000

753

4833

6026

208.

11 850 000

756

4853

6051

209.

11 900 000

759

4874

6077

210.

11 950 000

762

4894

6102

211.

12 000 000

765

4914

6127

212.

12 050 000

768

4934

6152

213.

12 100 000

772

4955

6178

214.

12 150 000

775

4975

6203

215.

12 200 000

778

4995

6228

216.

12 250 000

781

5015

6253

217.

12 300 000

784

5035

6279

218.

12 350 000

787

5056

6304

219.

12 400 000

790

5076

6329

220.

12 450 000

793

5096

6354

221.

12 500 000

796

5116

6380

222.

12 550 000

799

5137

6405

223.

12 600 000

802

5157

6430

224.

12 650 000

806

5177

6455

225.

12 700 000

809

5197

6481

226.

12 750 000

812

5218

6506

227.

12 800 000

815

5238

6531

228.

12 850 000

818

5258

6556

229.

12 900 000

821

5278

6582

230.

12 950 000

824

5298

6607

231.

13 000 000

827

5319

6632

232.

13 050 000

830

5339

6657

233.

13 100 000

833

5359

6683

234.

13 150 000

836

5379

6708

235.

13 200 000

839

5400

6733

236.

13 250 000

843

5420

6758

237.

13 300 000

846

5440

6784

238.

13 350 000

849

5460

6809

239.

13 400 000

852

5480

6834

240.

13 450 000

855

5501

6859

241.

13 500 000

858

5521

6885

242.

13 550 000

861

5541

6910

243.

13 600 000

864

5561

6935

244.

13 650 000

867

5582

6960

245.

13 700 000

870

5602

6986

246.

13 750 000

873

5622

7011

247.

13 800 000

877

5642

7036

248.

13 850 000

880

5662

7061

249.

13 900 000

883

5683

7087

250.

13 950 000

886

5703

7112

251.

14 000 000

889

5723

7137

252.

14 050 000

892

5743

7162

253.

14 100 000

895

5764

7188

254.

14 150 000

898

5784

7213

255.

14 200 000

901

5804

7238

256.

14 250 000

904

5824

7263

257.

14 300 000

907

5844

7289

258.

14 350 000

910

5865

7314

259.

14 400 000

914

5885

7339

260.

14 450 000

917

5905

7364

261.

14 500 000

920

5925

7390

262.

14 550 000

923

5945

7415

263.

14 600 000

926

5966

7440

264.

14 650 000

929

5986

7465

265.

14 700 000

932

6006

7491

266.

14 750 000

935

6026

7516

267.

14 800 000

938

6047

7541

268.

14 850 000

941

6067

7566

269.

14 900 000

944

6087

7591

270.

14 950 000

947

6107

7617

271.

15 000 000

951

6127

7642

272.

15 050 000

954

6148

7667

273.

15 100 000

957

6168

7692

274.

15 150 000

960

6188

7718

275.

15 200 000

963

6208

7743

276.

15 250 000

966

6228

7768

277.

15 300 000

969

6249

7793

278.

15 350 000

972

6269

7819

279.

15 400 000

975

6289

7844

280.

15 450 000

978

6309

7869

281.

15 500 000

981

6329

7894

282.

15 550 000

984

6350

7919

283.

15 600 000

988

6370

7945

284.

15 650 000

991

6390

7970

285.

15 700 000

994

6410

7995

286.

15 750 000

997

6431

8020

287.

15 800 000

1000

6451

8046

288.

15 850 000

1003

6471

8071

289.

15 900 000

1006

6491

8096

290.

15 950 000

1009

6511

8121

291.

16 000 000

1012

6532

8147

292.

16 050 000

1015

6552

8172

293.

16 100 000

1018

6572

8197

294.

16 150 000

1021

6592

8222

295.

16 200 000

1024

6612

8247

296.

16 250 000

1028

6633

8273

297.

16 300 000

1031

6653

8298

298.

16 350 000

1034

6673

8323

299.

16 400 000

1037

6693

8348

300.

16 450 000

1040

6713

8374

301.

16 500 000

1043

6734

8399

302.

16 550 000

1046

6754

8424

303.

16 600 000

1049

6774

8449

304.

16 650 000

1052

6794

8474

305.

16 700 000

1055

6814

8500

306.

16 750 000

1058

6835

8525

307.

16 800 000

1061

6855

8550

308.

16 850 000

1065

6875

8575

309.

16 900 000

1068

6895

8601

310.

16 950 000

1071

6915

8626

311.

17 000 000

1074

6936

8651

312.

17 050 000

1077

6956

8676

313.

17 100 000

1080

6976

8701

314.

17 150 000

1083

6996

8727

315.

17 200 000

1086

7016

8752

316.

17 250 000

1089

7037

8777

317.

17 300 000

1092

7057

8802

318.

17 350 000

1095

7077

8828

319.

17 400 000

1098

7097

8853

320.

17 450 000

1101

7117

8878

321.

17 500 000

1104

7138

8903

322.

17 550 000

1108

7158

8928

323.

17 600 000

1111

7178

8954

324.

17 650 000

1114

7198

8979

325.

17 700 000

1117

7218

9004

326.

17 750 000

1120

7238

9029

327.

17 800 000

1123

7259

9054

328.

17 850 000

1126

7279

9080

329.

17 900 000

1129

7299

9105

330.

17 950 000

1132

7319

9130

331.

18 000 000

1135

7339

9155

332.

18 050 000

1138

7360

9181

333.

18 100 000

1141

7380

9206

334.

18 150 000

1144

7400

9231

335.

18 200 000

1148

7420

9256

336.

18 250 000

1151

7440

9281

337.

18 300 000

1154

7461

9307

338.

18 350 000

1157

7481

9332

339.

18 400 000

1160

7501

9357

340.

18 450 000

1163

7521

9382

341.

18 500 000

1166

7541

9407

342.

18 550 000

1169

7562

9433

343.

18 600 000

1172

7582

9458

344.

18 650 000

1175

7602

9483

345.

18 700 000

1178

7622

9508

346.

18 750 000

1181

7642

9534

347.

18 800 000

1184

7662

9559

348.

18 850 000

1188

7683

9584

349.

18 900 000

1191

7703

9609

350.

18 950 000

1194

7723

9634

351.

19 000 000

1197

7743

9660

352.

19 050 000

1200

7763

9685

353.

19 100 000

1203

7784

9710

354.

19 150 000

1206

7804

9735

355.

19 200 000

1209

7824

9760

356.

19 250 000

1212

7844

9786

357.

19 300 000

1215

7864

9811

358.

19 350 000

1218

7885

9836

359.

19 400 000

1221

7905

9861

360.

19 450 000

1224

7925

9886

361.

19 500 000

1227

7945

9912

362.

19 550 000

1231

7965

9937

363.

19 600 000

1234

7985

9962

364.

19 650 000

1237

8006

9987

365.

19 700 000

1240

8026

10 012

366.

19 750 000

1243

8046

10 038

367.

19 800 000

1246

8066

10 063

368.

19 850 000

1249

8086

10 088

369.

19 900 000

1252

8107

10 113

370.

19 950 000

1255

8127

10 138

371.

20 000 000

1258

8147

10 164

372.

20 050 000

1261

8167

10 189

373.

20 100 000

1264

8187

10 214

374.

20 150 000

1267

8207

10 239

375.

20 200 000

1270

8228

10 264

376.

20 250 000

1274

8248

10 290

377.

20 300 000

1277

8268

10 315

378.

20 350 000

1280

8288

10 340

379.

20 400 000

1283

8308

10 365

380.

20 450 000

1286

8329

10 391

381.

20 500 000

1289

8349

10 416

382.

20 550 000

1292

8369

10 441

383.

20 600 000

1295

8389

10 466

384.

20 650 000

1298

8409

10 491

385.

20 700 000

1301

8429

10 517

386.

20 750 000

1304

8450

10 542

387.

20 800 000

1307

8470

10 567

388.

20 850 000

1310

8490

10 592

389.

20 900 000

1313

8510

10 617

390.

20 950 000

1317

8530

10 642

391.

21 000 000

1320

8551

10 668

392.

21 050 000

1323

8571

10 693

393.

21 100 000

1326

8591

10 718

394.

21 150 000

1329

8611

10 743

395.

21 200 000

1332

8631

10 768

396.

21 250 000

1335

8651

10 794

397.

21 300 000

1338

8672

10 819

398.

21 350 000

1341

8692

10 844

399.

21 400 000

1344

8712

10 869

400.

21 450 000

1347

8732

10 894

401.

21 500 000

1350

8752

10 920

402.

21 550 000

1353

8772

10 945

403.

21 600 000

1356

8793

10 970

404.

21 650 000

1359

8813

10 995

405.

21 700 000

1363

8833

11 020

406.

21 750 000

1366

8853

11 046

407.

21 800 000

1369

8873

11 071

408.

21 850 000

1372

8894

11 096

409.

21 900 000

1375

8914

11 121

410.

21 950 000

1378

8934

11 146

411.

22 000 000

1381

8954

11 172

412.

22 050 000

1384

8974

11 197

413.

22 100 000

1387

8994

11 222

414.

22 150 000

1390

9015

11 247

415.

22 200 000

1393

9035

11 272

416.

22 250 000

1396

9055

11 298

417.

22 300 000

1399

9075

11 323

418.

22 350 000

1402

9095

11 348

419.

22 400 000

1405

9115

11 373

420.

22 450 000

1409

9136

11 398

421.

22 500 000

1412

9156

11 424

422.

22 550 000

1415

9176

11 449

423.

22 600 000

1418

9196

11 474

424.

22 650 000

1421

9216

11 499

425.

22 700 000

1424

9236

11 524

426.

22 750 000

1427

9257

11 549

427.

22 800 000

1430

9277

11 575

428.

22 850 000

1433

9297

11 600

429.

22 900 000

1436

9317

11 625

430.

22 950 000

1439

9337

11 650

431.

23 000 000

1442

9357

11 675

432.

23 050 000

1445

9378

11 701

433.

23 100 000

1448

9398

11 726

434.

23 150 000

1451

9418

11 751

435.

23 200 000

1455

9438

11 776

436.

23 250 000

1458

9458

11 801

437.

23 300 000

1461

9478

11 827

438.

23 350 000

1464

9499

11 852

439.

23 400 000

1467

9519

11 877

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13. aprīļa noteikumiem Nr.352
Lauku apskatē maksimāli pieļaujamais šķirnei neatbilstošo augu skaits uz 200 m2 miega magoņu sējumos

(Pielikums svītrots ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

9.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.352

(Pielikums MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 867 redakcijā)

Lauku apskatē maksimāli pieļaujamais šķirnei neatbilstošo augu skaits uz 200 m2 rapša, ripša un balto sinepju sējumos un inbredlīnijām (radniecīgās krustošanās līnijām) vai hibrīdu komponentiem neatbilstošo augu skaits rapša hibrīdo šķirņu sējumos

Nr..
p. k.

Augu skaits uz ha

Šķirnes tīrība

99,9 %

99,8 %

99,7 %

99,0 %

98,0 %90,0 %85,0 %

citu šķirņu vai šķirnei netipisko augu skaits 200 m2

1.

100 000

6

9

11

29

52

223327

2.

150 000

7

11

15

40

74

328483

3.

200 000

9

14

19

52

96

432638

4.

250 000

10

17

23

63

118

536793

5.

300 000

11

19

26

74

139

639947

6.

350 000

13

22

30

85

161

7431 100

7.

400 000

14

24

33

96

182

8451 254

8.

450 000

15

26

37

107

203

9481 407

9.

500 000

16

28

40

118

224

1 0511 560

10.

550 000

18

31

44

128

245

1 1531 713

11.

600 000

19

33

47

139

266

1 2551 866

12.

650 000

20

36

51

150

288

1 3572 018

13.

700 000

21

38

54

161

309

1 4602 171

14.

750 000

23

40

57

171

329

1 5622 323

15.

800 000

24

43

61

182

350

1 6642 475

16.

850 000

25

45

64

193

371

1 7662 628

17.

900 000

26

47

67

203

392

1 8672 780

18.

950 000

27

49

71

214

413

1 9692 932

19.

1 000 000

29

52

74

224

434

2 0713 084

20.

1 050 000

30

54

77

235

455

2 1733 236

21.

1 100 000

31

56

81

246

475

2 2743 388

22.

1 150 000

32

58

84

256

496

2 3763 540

23.

1 200 000

33

60

87

267

517

2 4783 692

24.

1 250 000

34

62

90

277

538

2 5793 844

25.

1 300 000

36

65

94

288

558

2 6813 996

26.

1 350 000

37

67

97

298

579

2 7824 148

27.

1 400 000

38

69

100

309

600

2 8844 299

28.

1 450 000

39

72

104

319

620

2 9854 451

29.

1 500 000

40

74

107

330

641

3 0874 603

30.

1 550 000

41

76

110

340

662

3 1884 755

31.

1 600 000

43

78

113

351

682

3 2894 906

32.

1 650 000

44

80

116

361

703

3 3915 058

33.

1 700 000

45

82

119

371

724

3 4925 209

34.

1 750 000

46

84

122

382

744

3 5945 361

35.

1 800 000

47

87

126

392

765

3 6955 513

36.

1 850 000

48

89

129

403

786

3 7965 664

37.

1 900 000

49

91

132

413

806

3 8975 816

38.

1 950 000

51

94

136

424

827

3 9995 967

39.

2 000 000

52

96

139

434

847

4 1006 119

40.

2 050 000

53

98

142

444

868

4 2016 270

41.

2 100 000

54

100

146

455

888

4 3026 422

42.

2 150 000

55

102

149

465

909

4 4046 573

43.

2 200 000

56

105

153

476

930

4 5056 724

44.

2 250 000

57

107

156

486

950

4 6066 876

45.

2 300 000

58

109

159

496

971

4 7077 027

46.

2 350 000

60

111

162

507

991

4 8087 179

47.

2 400 000

61

113

165

517

1012

4 9097 330

48.

2 450 000

62

115

168

528

1032

5 0107 481

49.

2 500 000

63

118

172

538

1053

5 1127 633

50.

2 550 000

64

120

175

548

1073

5 2137 784

51.

2 600 000

65

122

178

559

1094

5 3147 935

52.

2 650 000

66

124

181

569

1114

5 4158 086

53.

2 700 000

67

126

184

579

1135

5 5168 238

54.

2 750 000

68

128

187

590

1155

5 6178 389

55.

2 800 000

70

130

190

600

1176

5 7188 540

56.

2 850 000

71

132

193

610

1196

5 8198 691

57.

2 900 000

72

135

197

621

1217

5 9208 843

58.

2 950 000

73

137

200

631

1237

6 0218 994

59.

3 000 000

74

139

203

641

1258

6 1229 145
9.1 pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 352

(Pielikums MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 867 redakcijā)

Lauku apskatē maksimāli pieļaujamais šķirnei neatbilstošo augu skaits uz 200 m2 sojas sējumos

Nr.
p. k.

Augu skaits uz ha

Šķirnes tīrība

99,5 %

99,0 %

citu šķirņu vai šķirnei netipisko augu skaits uz 200 m2

1.

50 000

10

16

2.

55 000

11

18

3.

60 000

11

19

4.

65 000

12

20

5.

70 000

13

21

6.

75 000

13

23

7.

80 000

14

24

8.

85 000

15

25

9.

90 000

15

26

10.

95 000

16

27

11.

100 000

16

29

12.

105 000

17

30

13.

110 000

18

31

14.

115 000

18

32

15.

120 000

19

33

16.

125 000

20

34

17.

130 000

20

36

18.

135 000

21

37

19.

140 000

21

38

20.

145 000

22

39

21.

150 000

23

40

22.

155 000

23

41

23.

160 000

24

43

24.

165 000

24

44

25.

170 000

25

45

26.

175 000

26

46

27.

180 000

26

47

28.

185 000

27

48

29.

190 000

27

49

30.

195 000

28

50

31.

200 000

29

52

32.

205 000

29

53

33.

210 000

30

54

34.

215 000

30

55

35.

220 000

31

56

36.

225 000

32

57

37.

230 000

32

58

38.

235 000

33

59

39.

240 000

33

61

40.

245 000

34

62

41.

250 000

34

63

42.

255 000

35

64

43.

260 000

36

65

44.

265 000

36

66

45.

270 000

37

67

46.

275 000

37

68

47.

280 000

38

70

48.

285 000

39

71

49.

290 000

39

72

50.

295 000

40

73

51.

300 000

40

74

52.

305 000

41

75

53.

310 000

41

76

54.

315 000

42

77

55.

320 000

43

78

56.

325 000

43

79

57.

330 000

44

81

58.

335 000

44

82

59.

340 000

45

83

60.

345 000

45

84

61.

350 000

46

85

62.

355 000

47

86

63.

360 000

47

87

64.

365 000

48

88

65.

370 000

48

89

66.

375 000

49

90

67.

380 000

49

92

68.

385 000

50

93

69.

390 000

51

94

70.

395 000

51

95

71.

400 000

52

96

72.

405 000

52

97

73.

410 000

53

98

74.

415 000

53

99

75.

420 000

54

100

76.

425 000

54

101

77.

430 000

55

102

78.

435 000

56

104

79.

440 000

56

105

80.

445 000

57

106

81.

450 000

57

107

82.

455 000

58

108

83.

460 000

58

109

84.

465 000

59

110

85.

470 000

60

111

86.

475 000

60

112

87.

480 000

61

113

88.

485 000

61

114

89.

490 000

62

115

90.

495 000

62

117

91.

500 000

63

118

92.

505 000

63

119

93.

510 000

64

120

94.

515 000

65

121

95.

520 000

65

122

96.

525 000

66

123

97.

530 000

66

124

98.

535 000

67

125

99.

540 000

67

126

100.

545 000

68

127

101.

550 000

68

128

102.

555 000

69

130

103.

560 000

70

131

104.

565 000

70

132

105.

570 000

71

133

106.

575 000

71

134

107.

580 000

72

135

108.

585 000

72

136

109.

590 000

73

137

110.

595 000

73

138

111.

600 000

74

139

112.

605 000

75

140

113.

610 000

75

141

114.

615 000

76

142

115.

620 000

76

143

116.

625 000

77

145

117.

630 000

77

146

118.

635 000

78

147

119.

640 000

78

148

120.

645 000

79

149

121.

650 000

79

150

122.

655 000

80

151

123.

660 000

81

152

124.

665 000

81

153

125.

670 000

82

154

126.

675 000

82

155

127.

680 000

83

156

128.

685 000

83

157

129.

690 000

84

158

130.

695 000

84

160

131.

700 000

85

161

132.

705 000

86

162

133.

710 000

86

163

134.

715 000

87

164

135.

720 000

87

165

136.

725 000

88

166

137.

730 000

88

167

138.

735 000

89

168

139.

740 000

89

169

140.

745 000

90

170

141.

750 000

90

171

142.

755 000

91

172

143.

760 000

92

173

144.

765 000

92

175

145.

770 000

93

176

146.

775 000

93

177

147.

780 000

94

178

148.

785 000

94

179

149.

790 000

95

180

150.

795 000

95

181

151.

800 000

96

182

152.

805 000

96

183

153.

810 000

97

184

154.

815 000

98

185

155.

820 000

98

186

156.

825 000

99

187

157.

830 000

99

188

158.

835 000

100

189

159.

840 000

100

190

160.

845 000

101

192

161.

850 000

101

193

162.

855 000

102

194

163.

860 000

102

195

164.

865 000

103

196

165.

870 000

104

197

166.

875 000

104

198

167.

880 000

105

199

168.

885 000

105

200

169.

890 000

106

201

170.

895 000

106

202

171.

900 000

107

203

172.

905 000

107

204

173.

910 000

108

205

174.

915 000

108

206

175.

920 000

109

207

176.

925 000

110

209

177.

930 000

110

210

178.

935 000

111

211

179.

940 000

111

212

180.

945 000

112

213

181.

950 000

112

214

182.

955 000

113

215

183.

960 000

113

216

184.

965 000

114

217

185.

970 000

114

218

186.

975 000

115

219

187.

980 000

116

220

188.

985 000

116

221

189.

990 000

117

222

190.

995 000

117

223

191.

1 000 000

118

224

10.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.352

(Pielikums grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 562)

Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas lauku apskates protokola saturs

1. Atbildīgā institūcija.

2. Lauku apskates protokola numurs.

3. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.

4. Informācija par izsēto sēklu:

4.1. suga;

4.2. šķirne;

4.3. izsētās sēklas kategorija;

4.4. partijas numurs;

4.5. sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums, institūcija, kas izdevusi dokumentu).

5. Informācija par sēklaudzēšanas lauku:

5.1. lauka numurs (atbilstoši Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmai (LAD EPS) papildus var norādīt lauka nosaukumu);

5.2. platība (ha);

5.3. priekšaugi.

6. Informācija par citām šīs sugas šķirnēm un kategorijām saimniecībā (ir vai nav, ja ir, norādīt, kuras).

7. Informācija par lauka apskates rezultātiem:

7.1. minimālais attālums starp sējumiem (ievērots vai nav ievērots);

7.2. šķirnes identitāte (atbilst vai neatbilst);

7.3. (svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344);

7.4. nezāles;

7.5. slimības un kaitēkļi;

7.6. citu šķirņu un šķirnei netipisko augu skaits;

7.7. augu skaits, kuru sēklas laboratorijā ir grūti atšķiramas;

7.8. vējauzas;

7.9. sējuma atbilstība prasībām.

8. Lēmums par šķirnes sējumu atbilstību vai neatbilstību sēklu iegūšanai.

9. Protokola izsniegšanas datums* un paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
11. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa
noteikumiem Nr. 352

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 320 redakcijā)

Vidējā sēklu parauga noņemšanas, analīžu veikšanas un oficiālo etiķešu izgatavošanas iesnieguma saturs

1. Atbildīgā institūcija.

2. Reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese, tālruņa numurs un reģistrācijas kods.

3. Informācija par sēklas materiālu:

3.1. suga;

3.2. šķirne;

3.3. kategorija;

3.4. ražas gads;

3.5. sēklu masa (kg);

3.6. sēklas partijas numurs.

4. Informācija par iesaiņošanas un uzglabāšanas apstākļiem:

4.1. iesaiņojuma veids;

4.2. iesaiņojuma lielums;

4.3. iesaiņojuma vienību skaits sēklu partijā;

4.4. glabāšanas vieta.

5. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums, sēklu partijas numurs).

6. Informācija par sēklu apstrādi.

7. Parauga ņemšanas mērķis.

8. Nepieciešamās sēklu kvalitātes analīzes.

9. Nepieciešamo oficiālo etiķešu skaits un veids.

10. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa
noteikumiem Nr. 352

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 320 redakcijā)

Sēklu partijas un parauga masa

Nr. p. k.

Nosaukums

Maksimālā partijas masa (t)

Minimālā sēklu parauga masa (g)

Masa no parauga citu augu sugu sēklu daudzuma noteikšanai pēc skaita (g)

Parauga masa partijas mitruma satura un kaitēkļu noteikšanai (g)

Parauga masa sēklu Savienības regulēto nekarantīnas organismu noteikšanai

(g)

sēklu kvalitātes īpašību noteikšanai

pēcpārbaudei

1.Baltās sinepes

(Sinapis alba L.)

10

400

400

200

50

2.Sējas kaņepes

(Cannabis sativa L.)

10

600

600

600

300

3.Ķimenes

(Carum carvi L.)

10

200

200

80

50

4.Rapsis

(Brassica napus L. (partim))

10

200

200

100

50

5.Ripsis (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs)

10

200

200

70

50

6.Saulespuķes

(Helianthus annuus L.)

25

1000

1000

1000

300

1000

7.

Sējas lini
(Linum usitatissimum L.)

10

300

300

150

50

50

8.Soja (Glycine max)

30

1000

1000

1000

300

1000

9.Sāreptas sinepes (Brassica juncea (L.) Czern. )101001004050-
13.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.352

(Pielikums grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

Sēklu kvalitātes rādītāji

Nr.
p.k.

Suga un sēklu kategorija

Minimālā sēklu dīgtspēja (%)

Analītiskā tīrība

Maksimālais citu augu sugu sēklu skaits noteikumu 12.pielikuma 6.ailē minētajā paraugā (gab.)

Nosacījumi attiecībā uz brūnkātes (Orobanche spp.) sēklu klātbūtni

minimālā sēklu tīrība (% no masas)

maksimālais citu augu sugu sēklu saturs (% no masas)

citu augu sēklu skaits kopā

to skaitā

vējauzas (Avena fatua, Avena sterilis)

vijas
(Cus-
cuta
spp.
)

pērkone (Raphanus raphanis trum)

skābenes (Rumex spp., izņemot Rumex acetosella)

peļastu lapsaste (Alopecurus myosuroides)

linu airene (Lolium remotum)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.Baltās sinepes
(Sinapis
alba
L.):
           
1.1.bāzes sēklas

85

98

0,3

0

0 (b) (c)

10

2

   
1.2.sertificētas sēklas

85

98

0,3

0

0 (b) (c)

10

5

   
2.Sējas kaņepes (Cannabis sativa L.)

75

98

30 (a)

0

0 (b)

    

(d)

3.Kāpostu ģints augi (Brassica spp.):           
3.1.bāzes sēklas

85

98

0,3

0

0 (b) (c)

10

2

   
3.2.sertificētas sēklas

85

98

0,3

0

0 (b) (c)

10

5

   
4.Ķimenes (Carum carvi L.)

70

97

25(a)

0

0 (b) (c)

10

 

3

  
5.Sējas lini  (Linum usitatissimum L.)           
5.1.šķiedras lini

92

99

15

0

0 (b) (c)

  

4

2

 
5.2.eļļas lini

85

99

15

0

0 (b) (c)

  

4

2

 
6.(Svītrots ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)
7.Saulespuķes (Helianthus annuus L.)

85

98

5

0

0 (b)

     
8.Soja (Glycine max)*8098 500(c)     

* Sojai (Glycine max) inertie piemaisījumi nedrīkst pārsniegt 0,3 procentus.

Komercsēklas:

1) atbilst sertificētas sēklas kvalitātes rādītājiem attiecībā uz sēklu minimālo dīgtspēju, analītisko tīrību un citu augu sēklu saturu;

2) par 1 % palielina masas procentuālo daudzumu, kas noteikts šā pielikuma 6. ailē attiecībā uz soju.

Piezīmes.

1. (a) Kopējais citu augu sugu sēklu saturs pēc skaita nav jānosaka, ja nav šaubu par 6.ailē minēto nosacījumu izpildi.

2. (b) Viju (Cuscuta spp.) sēklu skaitu nav nepieciešams noteikt, ja nav šaubu par 8.ailē minēto nosacījumu izpildi.

3. (c) Ja noteiktā masas paraugā ir viena vijas (Cuscuta spp.) sēkla, to neuzskata par piemaisījumu, ja otrā tādas pašas masas paraugā vijas (Cuscuta spp.) sēklu nav.

4. (d) Sēklās nav brūnkātes (Orobanche spp.) sēklu. Vienas brūnkātes (Orobanche spp.) sēklas klātbūtni 100 gramu smagā paraugā neuzskata par piemaisījumu, ja otrā 200 gramu smagā paraugā nav nevienas brūnkātes (Orobanche spp.) sēklas.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
14. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa
noteikumiem Nr. 352

(Pielikums MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 91 redakcijā)

Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu pieļaujamais līmenis pirmsbāzes (PB), bāzes (B) un sertificētās (C) sēklās

1. Sēklas ir praktiski brīvas no jebkuriem kaitīgajiem organismiem, kas samazina pavairošanas materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti.

2. Sēklas atbilst Regulas 2019/2072 prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un Savienībā reglamentētiem nekarantīnas organismiem atbilstoši Augu veselības regulai, kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

3. Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu (turpmāk – RNKO) klātbūtne stādīšanai paredzēto augu sēklās un katrā attiecīgajā sēklu kategorijā atbilst turpmāk norādītajām prasībām.

4. Ripsim Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

RNKO vai to izraisītie simptomiPieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklāmPieļaujamais līmenis bāzes sēklāmPieļaujamais līmenis sertificētām sēklām
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masuNe vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masuNe vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masu

5. Rapsim Brassica napus L. (partim)

RNKO vai to izraisītie simptomiPieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklāmPieļaujamais līmenis bāzes sēklāmPieļaujamais līmenis sertificētām sēklām
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Ne vairāk kā 10 sklerociju vai to daļu, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masuNe vairāk kā 10 sklerociju vai to daļu, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masuNe vairāk kā 10 sklerociju vai to daļu, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masu

6. Baltajām sinepēm Sinapis alba L.

RNKO vai to izraisītie simptomiPieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklāmPieļaujamais līmenis bāzes sēklāmPieļaujamais līmenis sertificētām sēklām
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masuNe vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masuNe vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masu

7. Sojai Glycine max (L.) Merr

RNKO vai to izraisītie simptomiPieļaujamais maksimālais līmenis pirmsbāzes sēklāmPieļaujamais maksimālais līmenis bāzes sēklāmPieļaujamais maksimālais līmenis sertificētām sēklām
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]*

15 % ar Phomopsis complex15 % ar Phomopsis complex15 % ar Phomopsis complex

Piezīme.* Ja Glycine max (L.) Merryl sēklas nav tikušas apstrādātas, lai novērtētu inficēšanās līmeni ar šā pielikuma 7. punktā minētajiem RNKO vai to izraisītos simptomus, atbilstoši Regulas 2019/2072 V pielikuma G daļas 3. iedaļas 3. punktam un 4. punkta "b" apakšpunktam laboratoriski nosaka, vai sēklās nav pārsniegts attiecīgajai kategorijai pieļaujamais maksimālais līmenis (%).

8. Liniem Linum usitatissimum L.:

8.1. RNKO vai to izraisīto simptomu pieļaujamais maksimālais līmenis (%) pirmsbāzes, bāzes un sertificētām sēklām:

Sējas lini (Linum usitatissimum L.).
Šķirņu grupa
RNKO vai to izraisīto simptomu pieļaujamais maksimālais līmenis (%) pirmsbāzes, bāzes un sertificētām sēklām

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Fusarium (anamorfiska ģints) Link [1FUSAG], izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W. L. Gordon [FUSAAL] un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Šķiedras lini5*1** (5*)5*5
Eļļas lini5*5*5*5

Piezīmes.

1. * Vai kopējais 5 RNKO %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp. jeb Fusarium (anamorfiska ģints) Link [1FUSAG].

2. ** Tikai ar Boeremia exigua var. linicola inficēto šķiedras linu sēklu skaits nedrīkst pārsniegt vienu procentu.

8.2. Ja Linum usitatissimum L. sēklas nav tikušas apstrādātas, lai novērtētu inficēšanās līmeni ar šā pielikuma 8.1. apakšpunktā minētajiem RNKO vai to izraisītos simptomus, atbilstoši Regulas 2019/2072 V pielikuma G daļas 3. iedaļas 2., 5., 6. un 7. punktam, kā arī 8. punkta "b" apakšpunktam laboratoriski nosaka, vai sēklās nav pārsniegts attiecīgajai kategorijai pieļaujamais maksimālais līmenis (%).

9. Saulespuķēm Helianthus annuus L.

RNKO vai to izraisītie simptomiPieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklāmPieļaujamais maksimālais līmenis bāzes sēklāmPieļaujamais maksimālais līmenis sertificētām sēklām
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

5 %

5 %

5 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]0 %0 %0 %
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Ne vairāk kā 10 sklerociju vai to daļu, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masuNe vairāk kā 10 sklerociju vai to daļu, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masuNe vairāk kā 10 sklerociju vai to daļu, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masu

 

15.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.352
Iesnieguma saturs tādu sēklu sertificēšanai un tirdzniecībai, kurām ir pazemināta dīgtspēja

(Pielikuma nosaukums MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

1. Atbildīgā institūcija.

2. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, reģistrācijas kods.

3. Suga.

4. Šķirne.

5. Sēklu partijas numurs.

6. Sēklu partijas lielums.

7. Sēklu dīgtspēja.

8. Sēklu kvalitāti apliecinoša dokumenta numurs un izsniegšanas datums.

9. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
16.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.352
Iesnieguma saturs atļaujas saņemšanai pazemināt izlases sēklas kategoriju

(Pielikums svītrots ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

17.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.352

(Pielikums grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

Sēklu iesaiņojuma oficiālās etiķetes krāsa

Nr. p.k.

Sēklu kategorija vai sēklām noteiktās prasības

Oficiālās etiķetes krāsa

1.Pirmsbāzes sēklas (PB)balta ar diagonālu violetu svītru
2.Bāzes sēklas (B)balta
3.Sertificētas sēklas: 
3.1.sertificētas sēklas (C) un pirmās paaudzes sertificētas sēklas (C1)zila
3.2.otrās paaudzes sertificētas sēklas (C2)sarkana
3.3.sertificētas šķirņu kombināciju sēklaszila ar diagonālu zaļu svītru
4.Sēklas, kuras nav līdz galam sertificētaspelēka
5.Komercsēklas (K)brūna
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
18.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.352

(Pielikums grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867; MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

Pirmsbāzes (PB), bāzes (B) un sertificētu (C) sēklu iesaiņojuma oficiālās etiķetes vai zīmogojuma un dokumenta saturs

I. Etiķetes un zīmogojuma saturs

1. Atsauce uz Eiropas Savienības tiesību aktiem (var lietot norādi "ES tiesību akti").

2. Sertificētājinstitūcijas un valsts nosaukums vai to abreviatūra.

3. Ražotājvalsts nosaukums.

3.1 Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.

4. Sēklu partijas numurs.

5. Deklarētā sēklu neto vai bruto masa vai sēklu skaits iesaiņojumā.

6. Suga (norāda botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem bez atsauces uz autoriem).

7. Šķirne (norāda latīņu burtiem)*.

8. Kategorija.

9. Saiņošanas mēnesis un gads vai pēdējā parauga noņemšanas mēnesis un gads. Ja iesaiņojums noslēgts atkārtoti, norāda noslēgšanas datumu, kā arī atbildīgās institūcijas nosaukumu.

10. Ja ir norādīta masa un lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas cietās piedevas, norāda piedevu nosaukumu, kā arī aptuveno sēklu masas un kopējās masas proporciju.

11. Ja šķirne ir hibrīds vai inbredlīnija (radniecīgās krustošanas līnija):

11.1. bāzes sēklām (B):

11.1.1. ja hibrīds vai inbredlīnija (radniecīgās krustošanas līnija), pie kuras sēklas pieder, ir akceptēta saskaņā ar Latvijas augu šķirņu kataloga nolikumu, norāda šī komponenta nosaukumu kopā ar atsauci uz gala šķirni vai tikai komponenta nosaukumu;

11.1.2. ja hibrīds vai inbredlīnija (radniecīgās krustošanas līnija) ir paredzēta par komponentu vienīgi gala šķirnei, norāda vārdu "Komponents";

11.1.3. citos gadījumos komponentu, pie kura bāzes sēklas pieder, var norādīt koda formā kopā ar atsauci uz gala šķirni un ar atsauci uz tās funkciju (vīrišķais vai sievišķais) (vai bez atsauces uz funkciju), kā arī norāda vārdu "Komponents";

11.2. sertificētām sēklām norāda tās šķirnes nosaukumu, pie kuras sēklas pieder, un vārdu "Hibrīds".

12. Ja sēklu dīgtspēja ir novērtēta atkārtoti, norāda institūciju, kura to novērtējusi, kā arī norādi "Atkārtoti novērtēts (mēnesis un gads)". Šo informāciju norāda uz oficiālās uzlīmes, ko pielīmē pie etiķetes.

13. Pirmsbāzes sēklām norāda paaudžu skaitu pirms sertificētām sēklām vai pirmās paaudzes sertificētām sēklām.

14. Norāde par sēklu apstrādei lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem vai ķimikālijām.

Piezīme. * Sertificētu sēklu šķirņu kombinācijām šķirnes nosaukuma vietā norāda šķirņu kombinācijas nosaukumu (norāde "Šķirņu kombinācija" un tās nosaukums) un dažādo komponentu masas procentuālo daudzumu pa šķirnēm. Uz etiķetes var norādīt tikai šķirņu kombinācijas nosaukumu, ja pircējam pēc tā pieprasījuma tiek izsniegts šķirņu komponentu masas procentuālais daudzums. Šķirņu kombinācijai jābūt oficiāli reģistrētai.

II. Dokumenta saturs

1. Sēklu partijas numurs.

2. Suga (norāda vismaz botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem).

3. Šķirne (norāda latīņu burtiem).

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
18.1 pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 352

(Pielikums MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 867 redakcijā)

Komercsēklu (K) oficiālajā etiķetē norādāmā informācija

1. Atsauce uz Eiropas Savienības tiesību aktiem.

2. Norāde "Komercsēklas".

3. Pārraudzības institūcijas un valsts nosaukums vai to abreviatūra.

4. Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.

5. Sēklu partijas numurs.

6. Saiņošanas mēnesis un gads vai pēdējā parauga ņemšanas mēnesis un gads. Ja iesaiņojums noslēgts atkārtoti, norāda noslēgšanas datumu, kā arī atbildīgās institūcijas nosaukumu.

7. Suga (norāda botānisko nosaukumu (pilnu vai saīsinātu) latīņu burtiem bez atsaucēm uz autoriem).

8. Ražotājvalsts nosaukums.

9. Neto vai bruto sēklu masa vai tīro sēklu skaits.

10. Ja ir norādīta masa un lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas cietās piedevas, norāda piedevu nosaukumu, kā arī aptuveno sēklu masas un kopējās masas proporciju.

11. Ja sēklu dīgtspēja ir novērtēta atkārtoti, norāda institūciju, kura to novērtējusi, kā arī atkārtotās novērtēšanas mēnesi un gadu. Šo informāciju norāda uz oficiālas uzlīmes, ko pielīmē pie etiķetes.

12. Audzēšanas vieta, norādot sēklu ražošanas novadu.

19.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.352

(Pielikums grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 867; I sadaļas 1.1 punkts un II sadaļas 1.1 punkts stājas spēkā 01.04.2017., sk. grozījumu 3. punktu)

Etiķetes un pavaddokumenta saturs sēklām, kuras nav līdz galam sertificētas

I. Etiķetes saturs

1. Par lauku apskati atbildīgā institūcija un valsts vai to abreviatūra.

1.1 Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.

2. Suga (norāda botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem bez atsauces uz autoriem).

3. Šķirne (norāda latīņu burtiem)*.

4. Kategorija.

5. Hibrīdajām šķirnēm – norāde ''Hibrīds''.

6. Lauka vai sēklu partijas numurs.

7. Deklarētā sēklu neto vai bruto masa.

8. Norāde ''Sēklas nav līdz galam sertificētas''.

II. Pavaddokumenta saturs

1. Institūcija, kas izdevusi pavaddokumentu.

1.1 Izsniegto etiķešu oficiāli piešķirtie sērijas numuri.

2. Suga (norāda botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem bez atsauces uz autoriem).

3. Šķirne (norāda latīņu burtiem)*.

4. Kategorija.

5. Izsēto sēklu partijas numurs un valsts vai valstis, kas sertificējušas sēklas.

6. Lauka vai sēklu partijas numurs.

7. Sējumu platība, kurā audzēta sēklu partija, kas ir norādīta pavaddokumentā.

8. Ievāktais sēklu daudzums un iesaiņojumu skaits.

9. Sertificētu sēklu kategorijai – paaudžu skaits pēc bāzes sēklām.

10. Apliecinājums, kas apstiprina sēklaudzēšanas prasību izpildi kultūraugam, no kura iegūtas sēklas.

11. Ja nepieciešams – sēklu kvalitāti apliecinošie pagaidu rezultāti.

Piezīme. * Inbredlīnijām vai hibrīdajām šķirnēm, kas paredzētas vienīgi kā hibrīdo šķirņu komponenti, pievieno vārdu ''komponents''.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
20.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.352
Saiņotāja etiķetes vai iesaiņojuma marķējuma saturs nelieliem sēklu iesaiņojumiem

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

1. Atzīme ''Neliels iesaiņojums''.

2. Saiņotāja vārds, uzvārds un adrese (fiziskai personai) vai nosaukums un adrese (juridiskai personai).

3. Oficiāli piešķirtais sēklu partijas numurs.

4. Institūcija, kas piešķīrusi sēklu partijas numuru, un valsts vai to nosaukumu abreviatūras.

5. Saiņotāja piešķirtais sērijas numurs.

6. Saiņošanas mēnesis un gads vai pēdējā parauga noņemšanas mēnesis un gads. Ja iesaiņojums noslēgts atkārtoti, norāda noslēgšanas datumu, kā arī atbildīgās iestādes nosaukumu.

7. Suga (norāda vismaz botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem bez atsauces uz autoriem).

8. Šķirne (norāda ar latīņu alfabēta burtiem).

9. Kategorija.

10. Neto vai bruto sēklu masa vai tīro sēklu skaits.

11. Ja ir norādīta masa un lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas cietās piedevas, norāda piedevu nosaukumu, kā arī aptuveno sēklu masas un kopējās masas proporciju.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
20.1 pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 352

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 320 redakcijā)

Atkārtotās sēklu pārbaudes termiņi un nosacījumi
Nr. p. k.GrupaAtkārtotas pārbaudes termiņš, skaitot no dīgtspējas analīzes pabeigšanas dienas
2 gadi1 gads3 mēneši
12345
1. Sēklas apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām
1.1.sēklas sertificētas novākšanas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam pēc novākšanas gadadīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā minimālā dīgtspēja, kas norādīta Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 13. pielikumādīgtspēja ir mazāka par šā apakšpunkta 3. ailē norādīto dīgtspēju, bet nav mazāka par  noteikumu 13. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju

vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju

neattiecas
1.2.sēklas sertificētas vēlāk par šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minēto termiņu vai atkārtota pārbaude veikta pēc šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minētā termiņaneattiecasdīgtspēja nav mazāka par  noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspējuneattiecas
2. Sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām
2.1.sēklas sertificētas novākšanas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam pēc novākšanas gada un noteikumu 70. punktā minētajā pārbaudē konstatēts:
2.1.1.rapsim, ripsim, saulespuķēmsēklu mitrums nepārsniedz 8,0 % un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā minimālā dīgtspēja, kas norādīta  noteikumu 13. pielikumāsēklu mitrums nepārsniedz 8,0 % un dīgtspēja ir mazāka par šā apakšpunkta 3. ailē norādīto dīgtspēju, bet nav mazāka par noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspējusēklu mitrums pārsniedz 8,0 %

un dīgtspēja atbilst  noteikumu 13. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai

vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju

2.1.2.baltajām sinepēm, sāreptas sinepēm, ķimenēmsēklu mitrums nepārsniedz 9,0 % un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā minimālā dīgtspēja, kas norādīta  noteikumu 13. pielikumāsēklu mitrums nepārsniedz 9,0 % un dīgtspēja ir mazāka par šā apakšpunkta 3. ailē norādīto dīgtspēju, bet nav mazāka par  noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspējusēklu mitrums pārsniedz 9,0 %

un dīgtspēja atbilst noteikumu 13. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai

vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju

2.1.3.sējas liniem, sējas kaņepēmsēklu mitrums nepārsniedz 12,0 % un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā minimālā dīgtspēja, kas norādīta noteikumu 13. pielikumāsēklu mitrums nepārsniedz 12,0 % un dīgtspēja ir mazāka par šā apakšpunkta 3. ailē norādīto dīgtspēju, bet nav mazāka par noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspējusēklu mitrums pārsniedz 12,0 %

un dīgtspēja atbilst noteikumu 13. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai

vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju

2.1.4.sojaisēklu mitrums nepārsniedz 15,0 % un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā minimālā dīgtspēja, kas norādīta noteikumu 13. pielikumāsēklu mitrums nepārsniedz 15,0 % un dīgtspēja ir mazāka par šā apakšpunkta 3. ailē norādīto dīgtspēju, bet nav mazāka par noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspējusēklu mitrums pārsniedz 15,0 %

un dīgtspēja atbilst noteikumu 13. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju

2.2.sēklas sertificētas vēlāk par šā pielikuma 2.1. apakšpunktā minēto termiņu vai atkārtota pārbaude veikta pēc šā pielikuma 2.1. apakšpunktā minētā termiņa
2.2.1.rapsim, ripsim, saulespuķēmneattiecassēklu mitrums nepārsniedz 8,0 % un dīgtspēja nav mazāka par  noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspējusēklu mitrums pārsniedz 8,0 % un dīgtspēja atbilst noteikumu 13. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
2.2.2.baltajām sinepēm, sāreptas sinepēm, ķimenēmneattiecassēklu mitrums nepārsniedz 9,0 % un dīgtspēja nav mazāka par noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspējusēklu mitrums pārsniedz 9,0 % un dīgtspēja atbilst  noteikumu 13. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
2.2.3.sējas liniem, sējas kaņepēmneattiecassēklu mitrums nepārsniedz 12,0 % un dīgtspēja nav mazāka par noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspējusēklu mitrums pārsniedz 12,0 % un dīgtspēja atbilst noteikumu 13. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
2.2.4.sojaineattiecassēklu mitrums nepārsniedz 15,0 % un dīgtspēja nav mazāka par noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspējusēklu mitrums pārsniedz 15,0 % un dīgtspēja atbilst noteikumu 13. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
21.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.352

(Pielikums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

Sēklu testēšanas pārskata saturs

1. Sertificētājinstitūcijas nosaukums.

2. Sēklu testēšanas pārskata numurs.

3. Reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.

4. Suga, šķirne un kategorija.

5. Partijas numurs, masa (kg) un iesaiņojuma vienību skaits.

6. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums, sēklu partijas numurs).

7. Sēklu parauga ņēmējs, vidējā parauga ņemšanas datums, sēklu parauga ņemšanas akta numurs.

8. Laboratorija, kas veikusi pārbaudi, datums, kad paraugs saņemts laboratorijā.

9. Tīrības analīzes rezultāti.

10. Citu augu sugu sēklu piejaukuma analīzes rezultāti.

11. Informācija par vējauzu klātbūtni.

12. 1000 sēklu masa (gramos).

13. Dīgtspējas analīzes rezultāti, informācija par dīgtspējas noteikšanas apstākļiem.

14. Dīgtspējas pagaidu novērtējums (%), ja tas veikts pēc reģistrā reģistrētās personas pieprasījuma.

15. Mitruma saturs (%), ja tas ir noteikts.

16. Kaitēkļu invāzija, ja tā noteikta pēc reģistrā reģistrētās personas pieprasījuma.

17. Citas analīzes.

18. Norāde par sēklu partijas atbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai par sēklu partijas neatbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, vai tikai par atsevišķu rādītāju novērtēšanu.

19. Norāde par sēklu partijas atkārtotas pārbaudes termiņu.

20. Sēklu testēšanas pārskata izsniegšanas datums*, izsniedzēja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, zīmogs*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

22.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.352
Pārskata "Sēklu novērtēšanas rezultāti" saturs

(Pielikums svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 344)

23.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.352
Sēklu sertifikāta pielikuma saturs

(Pielikums svītrots ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)

24. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa
noteikumiem Nr. 352

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 320 redakcijā)

Pamatrādītāji pēcpārbaudes kontrollauciņu iekārtošanai

Nr.

p. k.

Suga

Kategorija

Minimālā šķirnes tīrība, %

Minimālais kopējais vērtējamo augu skaits vai platība

Ieteicamais vērtējamo augu skaits lauciņā

Atkārtojumu skaits

Lauciņa platība, m2

1.Rapsis, ripsis (izņemot šķirnes, kuras neizmanto lopbarībai)

PB, B

99,9

3000

500

6

10

C

99,7

2000

500

4

10

2.Rapsis, ripsis (izņemot šķirnes, kuras izmanto lopbarībai)

PB, B

99,7

2000

500

4

10

C

99,0

1000

500

2

10

3.Baltās sinepes

PB, B

99,7

3000

500

6

10

C

99,0

1000

500

2

10

4.Sējas lini

PB, B

99,7

2000

670

3

10

C1

98,0

2000

670

3

10

C2

97,5

2000

670

3

10

5.Ķimenes

PB, B

1/30 m2

60 m2

750

6

10

C

1/10 m2

30 m2

750

3

10

6.SojaPB, B99,51800600310
C1 un C299,01200600210
7.Sējas kaņepes sēklām

PB, B

1/30 m2

60 m2

750

6

10

C

1/10 m2

30 m2

750

3

10

8.Sāreptas sinepesPB, B1/30 m260 m2750610
C1/10 m230 m2750310
25. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa
noteikumiem Nr. 352

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 320 redakcijā)

Pēcpārbaudē maksimāli pieļaujamais šķirnei neatbilstošo augu skaits

I. Ķimenēm, sāreptas sinepēm un sējas kaņepēm

Nr.

p. k.

Vērtējamā platība (m2)Šķirnes tīrība (augi uz m2)
1/30 m21/10 m2
1.512
2.1013
3.1524
4.2025
5.2535
6.3036
7.3537
8.4038
9.4548
10.5049"

II. Rapsim, ripsim, baltajām sinepēm un sējas liniem

Nr.

p. k.

Augu skaits lauciņā

Šķirnes tīrība

99,9 %

99,7 %

99,0 %

98,0 %

97,5 %

1.

100

2

2

4

6

6

2.

200

2

3

6

8

10

3.

300

2

4

7

11

13

4.

400

3

4

9

14

16

5.

500

3

5

10

16

19

6.

600

3

5

11

19

23

7.

700

3

6

13

21

26

8.

800

3

6

14

24

29

9.

900

4

7

15

26

31

10.

1000

4

7

16

29

34

11.

1100

4

8

18

31

37

12.

1200

4

8

19

33

40

13.

1300

4

8

20

36

43

14.

1400

5

9

21

38

46

15.

1500

5

9

23

40

49

16.

1600

5

10

24

42

52

17.

1700

5

10

25

45

54

18.

1800

5

10

26

47

57

19.

1900

5

11

27

49

60

20.

2000

6

11

29

52

63

21.

2100

6

12

30

54

66

22.

2200

6

12

31

56

68

23.

2300

6

12

32

58

71

24.

2400

6

13

33

61

74

25.

2500

6

13

34

63

77

26.

2600

6

14

36

65

79

27.

2700

7

14

37

67

82

28.

2800

7

14

38

69

85

29.

2900

7

15

39

72

88

30.

3000

7

15

40

74

90

31.

3100

7

16

41

76

93

32.

3200

7

16

43

78

96

33.

3300

8

16

44

80

99

34.

3400

8

17

45

83

101

35.

3500

8

17

46

85

104

36.

3600

8

17

47

87

107

37.

3700

8

18

48

89

109

38.

3800

8

18

49

91

112

39.

3900

8

19

50

94

115

40.

4000

9

19

52

96

118

41.

4100

9

19

53

98

120

42.

4200

9

20

54

100

123

43.

4300

9

20

55

102

126

44.

4400

9

20

56

105

128

45.

4500

9

21

57

107

131

46.

4600

9

21

58

109

134

47.

4700

10

22

59

111

136

48.

4800

10

22

61

113

139

49.

4900

10

22

62

115

142

50.

5000

10

23

63

118

144

51.

5100

10

23

64

120

147

52.

5200

10

23

65

122

150

53.

5300

10

24

66

124

152

54.

5400

10

24

67

126

155

55.

5500

11

24

68

128

158

III. Sojai

Nr.

p. k.

Augu skaits lauciņā

Šķirnes tīrība

99,5 %

99,0 %

1.

100

3

4

2.

200

4

6

3.

300

5

7

4.

400

6

9

5.

500

6

10

6.

600

7

11

7.

700

9

14

8.

800

10

16

9.

900

11

18

10.

1000

11

19

11.

1100

12

20

12.

1200

13

21

13.

1300

13

23

14.

1400

14

24

15.

1500

15

25

16.

1600

15

26

17.

1700

16

27

18.

1800

16

29

19.

1900

17

30

20.

2000

18

31

21.

2100

18

32

22.

2200

19

33

23.

2300

20

34

24.

2400

20

36

25.

2500

21

37

26.

2600

21

38

27.

2700

22

39

28.

2800

23

40

29.

2900

23

41

30.

3000

24

43

31.

3100

24

44

32.

3200

25

45

33.

3300

26

46

34.

3400

29

52

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 352Pieņemts: 13.04.2010.Stājas spēkā: 17.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 61, 16.04.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
208157
{"selected":{"value":"03.03.2023","content":"<font class='s-1'>03.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.03.2023","iso_value":"2023\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2022","iso_value":"2022\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-02.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2022","iso_value":"2022\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2022.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2021","iso_value":"2021\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2021.-30.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2020","iso_value":"2020\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2020.-19.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2018","iso_value":"2018\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2018.-04.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.07.2018","iso_value":"2018\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2018.-30.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2017","iso_value":"2017\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2017.-23.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2016","iso_value":"2016\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2010","iso_value":"2010\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2010.-23.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.03.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)