Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.328

Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 37.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu

(Noteikumu nosaukums MK 11.10.2011. noteikumu Nr.786 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā" 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" 1.3.1.1.aktivitātes "Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, tai skaitā nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi" 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Eiropas Sociālā fonda aktivitātes projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr.786)

2. Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013), vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz valsts atbalsta saņēmējiem, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1379/2013).

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 707 redakcijā; sk. 90. punktu)

3. Aktivitātes mērķis ir veicināt investīcijas cilvēkresursos un saimnieciskās darbības veicēju un biedrību (izņemot biedrību, kas ir Latvijas darba devēju organizāciju apvienība, kurai deleģētas tiesības darboties nacionālā līmenī) tiešo dalību tām pieejamā darbaspēka kvalifikācijas celšanā, tādējādi sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību, ceļot ekonomikas konkurētspēju.

4. Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.aktivitātes "Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, tai skaitā nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi" ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji ir šādi:

4.1. līdz 2013.gadam apmācībās iesaistītas 28 400 nodarbinātas personas;

4.2. līdz 2013.gadam to ekonomiski aktīvo saimnieciskās darbības veicēju īpatsvars, kuri apmācījuši darbiniekus ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, ir 0,4 % no kopējā saimnieciskās darbības veicēju skaita;

4.3. izmantojot šo noteikumu 8.1 punktā noteikto virssaistību finansējumu, apmācībās iesaistītas 480 nodarbinātas personas.

(Grozīts ar MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.680; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1407)

5. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

6. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestāde ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.585)

7. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

7.1. atbildīgā iestāde:

7.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+2 un n+3 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi;

7.1.2. nodrošina aktivitātes finanšu plānošanu;

7.1.3. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

7.2. sadarbības iestāde:

7.2.1. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) un izstrādā komisijas darbības kārtību;

7.2.2. pirms projektu iesniegumu pieņemšanas izstrādā, apstiprina un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī izstrādā un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku un līguma par projekta īstenošanu paraugu, tai skaitā starpposma un noslēguma pārskata veidlapu, tās aizpildīšanas kārtību un izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

7.2.3. veic projektu iesniegumu atlasi un nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu;

7.2.4. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

7.2.5. izvērtē un pieņem lēmumu par projekta grozījumiem atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;

7.2.6. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma par projekta īstenošanu nosacījumu izpildi;

7.2.7. slēdz līgumu par projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmēju;

7.2.8. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+2 un n+3 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi;

7.2.9. analizē problēmas aktivitātes un projektu īstenošanā, kā arī sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

7.2.10. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja progresa pārskatu un maksājuma pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

7.2.11. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem;

7.2.12. nodrošina datu par projektu iesniegumiem un projektiem uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā.

8. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda, valsts budžeta un finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros kopējais attiecināmais finansējums ir 42 141 088 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 26 979 728 euro, valsts budžeta finansējums 793 393 euro un finansējuma saņēmēju finansējums 14 367 967 euro.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1407 redakcijā)

8.1 Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 8.punktā norādīto Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu (turpmāk – virssaistību finansējums), ir 685 753,07 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums – 668 584,70 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 17 168,37 euro. Finansējuma saņēmēji nodrošina finansējumu 339 347,81 euro apmērā proporcionāli projekta īstenošanai piešķirtajam virssaistību finansējumam.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1407 redakcijā)

9. Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā noteiktajai definīcijai.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

10. Lielie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

10.1 Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības

11. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs var būt biedrība (turpmāk – projekta iesniedzējs), kura atbilst šādiem nosacījumiem:

11.1. tā ir Latvijas darba devēju organizāciju apvienība, kurai deleģētas tiesības darboties nacionālā līmenī, biedrība, kas ir Eiropas Tirdzniecības kameru apvienības biedrs, vai biedrība, kura pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju, zinātniskās pētniecības, radošās industrijas, transporta un sakaru, izmitināšanas vai automobiļu tirdzniecības un remonta nozares saimnieciskās darbības veicējus;

11.2. tās Latvijā reģistrēto biedru (saimnieciskās darbības veicēju) kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtā pārskata gadā ir pārsniedzis 142,29 miljonus euro (tiek ņemts vērā arī to saimnieciskās darbības veicēju apgrozījums, kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri);

11.3. tā ir reģistrēta Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā ne vēlāk kā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē;

11.4. ja projekta iesniedzējs ir biedrība, kura pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju, zinātniskās pētniecības, radošās industrijas, transporta un sakaru, izmitināšanas vai automobiļu tirdzniecības un remonta nozares saimnieciskās darbības veicējus, vairāk kā 50 % no projekta iesniedzēja biedriem pārstāv minētās nozares un minēto nozaru biedru apgrozījums veido ne mazāk kā 142,29 miljonus euro no biedrības Latvijā reģistrēto biedru (saimnieciskās darbības veicēju) kopējā apgrozījuma pēdējā noslēgtā pārskata gadā (tiek ņemts vērā arī to saimnieciskās darbības veicēju apgrozījums, kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri);

11.5. šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētās nozares nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1407; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

12. Projektā iesaistītie partneri (turpmāk – partneri) var būt:

12.1. biedrības (izņemot biedrību, kas ir Latvijas darba devēju organizāciju apvienība, kurai deleģētas tiesības darboties nacionālā līmenī);

12.2. saimnieciskās darbības veicēji – komersanti un pašnodarbinātas personas.

13. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja:

13.1. projekta iesniedzējs citu projektu īstenošanas laikā sadarbības iestādei un atbildīgajai iestādei sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

13.2. projekta iesniedzēja interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

13.3. partneri un projekta iesniedzējs saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem, tai skaitā aktivitātes ietvaros sniegto finansējumu ir apvienojis vai plāno apvienot ar citu finansējuma programmu vai individuālo finansējuma projektu ietvaros sniegto finansējumu vai de minimis atbalstu. Atbalstu, kas tiek sniegts šo noteikumu ietvaros, var apvienot ar atbalstu, kas tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21., 22. un 23. pantu un kura izmaksas nav nosakāmas, ar nosacījumu, ka netiek pārsniegta pieļaujamā kopējā finansējuma summa vai šajos noteikumos minētā intensitāte;

13.4. partneriem un projekta iesniedzējiem, kas pretendē uz atbalsta saņemšanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 1408/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu;

13.4.1 (svītrots ar MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 707);

13.5. projekta iesniedzējs ir pārkāpis šo noteikumu vai citu normatīvo aktu nosacījumus Eiropas Savienības fondu jomā;

13.6. uz projekta iesniedzēju un partneri attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā.

(Grozīts ar MK 02.10.2012. noteikumiem Nr. 680; MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 707)

14. Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu.

(MK 11.10.2011. noteikumu Nr.786 redakcijā)

15. Projekta iesniedzējs, kas noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu 1.3.1.1.1.apakšaktivitātē "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.203 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" un 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu", var iesniegt projekta iesniegumu saskaņā ar šiem noteikumiem arī tad, ja uzsāktā projekta īstenošana atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu saskaņā ar minētajiem Ministru kabineta noteikumiem nav pabeigta un noslēguma pārskats nav iesniegts.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

16. Finansējumu piešķir:

16.1. saimnieciskās darbības veicēju partnerībā organizētām vispārējām apmācībām. Projekta ietvaros var apmācīt gan projekta iesniedzēja (izņemot biedrību, kas ir Latvijas darba devēju organizāciju apvienība, kurai deleģētas tiesības darboties nacionālā līmenī) nodarbinātās personas, gan partneru nodarbinātās personas;

16.2. apmācībām pie darba devēja (apmācību ilgums nepārsniedz trīs mēnešus) šo noteikumu 94.1.apakšpunktā minētajiem darbiniekiem, kuri ir apmācīti atbilstoši šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem vai kurus paredzēts apmācīt atbilstoši šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 02.10.2012. noteikumu Nr. 680 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 707)

17. Ja projektā apmāca projekta iesniedzēja vai partnera – biedrības – nodarbinātās personas, minētā biedrība nedrīkst pretendēt uz finansējuma saņemšanu darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros. Projekta iesniedzējs vai partneris, kurš saņem finansējumu šo noteikumu ietvaros, nedrīkst pretendēt uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma saņemšanu par tām pašām apmācībām Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 1.ass pasākuma 111 "Arodapmācības un informācijas pasākumi" ietvaros.

18. Apmācību sniedzējs ir juridiska vai fiziska persona. Apmācību sniedzēja (pasniedzēja) kvalifikācija atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

18.1. pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie;

18.2. pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

19. Finansējumu nepiešķir:

19.1. apmācībām augstākās izglītības programmās;

19.2. transportlīdzekļu vadītāja kursiem A1, A, B1, B un M kategorijas iegūšanai.

20. Valodu apmācības ir atbalstāmas, un sadarbības iestāde apstiprina maksājuma pieprasījumu, šo apmācību izmaksām nepārsniedzot 20 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

21. Apmācības projektu vadībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju ir atbalstāmas, un sadarbības iestāde apstiprina maksājuma pieprasījumu, šo apmācību izmaksām nepārsniedzot 20 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

22. Apmācības kvalitātes nodrošināšanā un vadībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju ir atbalstāmas, un sadarbības iestāde apstiprina maksājuma pieprasījumu, šo apmācību izmaksām nepārsniedzot 20 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

23. Biedrībās (izņemot biedrību, kas ir Latvijas darba devēju organizāciju apvienība, kurai deleģētas tiesības darboties nacionālā līmenī) nodarbināto personu apmācības ir atbalstāmas, un sadarbības iestāde apstiprina maksājuma pieprasījumu, šo apmācību izmaksām nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

24. Finansējuma saņēmējam projekta ietvaros jānodrošina vismaz 100 nodarbināto apmācība.

25. Viens saimnieciskās darbības veicējs vai biedrība aktivitātes ietvaros var būt partneris vienā vai vairākos projektos. Ja nodarbinātais piedalās apmācībās vairākos projektos aktivitātes ietvaros, tas nedrīkst vairākos projektos apgūt vienus un tos pašus apmācību kursus vai vienu apmācību kursu dažādiem sagatavotības līmeņiem.

(MK 11.10.2011. noteikumu Nr.786 redakcijā)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

26. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

26.1. apmācību kursu izmaksas. Apmācību kursu izmaksas var veidot šādas izmaksu apakšpozīcijas:

26.1.1. kopējā pasniedzēju darba samaksa par darba stundām, nepārsniedzot apmācību kursu ilgumu (tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

26.1.2. izmaksas par materiāliem un pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar apmācību kursiem:

26.1.2.1. apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksas par drukātiem vai audiovizuāli sagatavotiem materiāliem, kuri pēc apmācību beigām paliek projektā apmācīto nodarbināto īpašumā (atbilstoši apmācīto nodarbināto skaitam. Finansējuma saņēmējam saskaņā ar šo noteikumu 51.punktu jānodrošina viena mācību materiāla eksemplāra vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātas tā kopijas glabāšana, tādēļ attiecināmas ir arī viena papildu eksemplāra izmaksas, ja nepieciešams);

26.1.2.2. apmācībām izmantojamo telpu nomas un iekārtu nomas izmaksas par mācību laiku;

26.1.2.3. tulku un tulkotāju pakalpojumu izmaksas;

26.1.2.4. izmaksas, kas saistītas ar nodarbināto apmācību vajadzību noteikšanu, karjeras konsultācijām un zināšanu līmeņa testēšanu;

26.1.2.5. sertifikācijas un eksaminācijas izmaksas;

26.1.1 izmaksas par apmācībām pie darba devēja. Minētās izmaksas veido atlīdzības izmaksas (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ar partneri ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) darba vadītājam – 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas (tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) neatkarīgi no apmācāmo darbinieku skaita līdz triju mēnešu periodam (apmācības paredzētas šo noteikumu 94.1.apakšpunktā minētajiem darbiniekiem iegūto darba iemaņu, profesionālo prasmju un zināšanu nostiprināšanai, ja attiecīgais darbinieks ir stājies darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju ne agrāk kā trīs mēnešus pirms dalības šo noteikumu 16.1. vai 16.2.apakšpunktā minētajās apmācībās). Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kam ir ne mazāk kā divus gadus ilga darba pieredze profesijā, kurā īsteno šo noteikumu 94.1.apakšpunktā minēto darbinieku praktiskās apmācības;

26.2. pasniedzēju komandējumu un darba braucienu izmaksas (dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ceļa (transporta) izdevumi), vīzu un darba atļauju saņemšanas izmaksas, neizmantojot starpnieku pakalpojumus. Sadarbības iestāde apstiprina maksājuma pieprasījumu par šajā punktā minētajām izmaksām, attiecināmajām izmaksām nepārsniedzot normas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi;

26.3. nodarbināto komandējumu un darba braucienu izmaksas (dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ceļa (transporta) izdevumi), vīzu saņemšanas izmaksas, neizmantojot starpnieku pakalpojumus. Sadarbības iestāde apstiprina maksājuma pieprasījumu par šajā punktā minētajām izmaksām, attiecināmajām izmaksām nepārsniedzot normas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi;

26.4. neparedzētie izdevumi, kurus var izmantot šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minētajām izmaksām, nepārsniedzot piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Neparedzētos izdevumus finansējuma saņēmējs var izmantot, ja tos iepriekš saskaņo ar sadarbības iestādi, pamatojoties uz līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem;

26.5. projekta administratīvās izmaksas (netiešās izmaksas – projekta vadības personāla izmaksas, darba vietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma noma), transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu), telpu īres un nomas izmaksas, telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde), kancelejas preču izmaksas, interneta un telekomunikāciju izmaksas, komandējumu vai darba braucienu izmaksas, audita veikšanas izmaksas), nepārsniedzot piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

26.6. projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

26.7. nodarbināto darba samaksa (tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) par darba stundām mācību apgūšanai pasniedzēja vadībā. Nodarbinātā darba stundu skaits mācību apgūšanai nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 26.1.1.apakšpunktā minēto darba stundu skaitu, kuras apmaksā pasniedzējam.

(Grozīts ar MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.680)

27. Projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir minētas šo noteikumu 26.1., 26.2., 26.3., 26.6. un 26.7.apakšpunktā.

28. Šo noteikumu 26.1.2.2., 26.4., 26.5. un 26.7.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt visu pārējo attiecināmo izmaksu kopsummu. Minētā ierobežojuma kontroli sadarbības iestāde veic, apstiprinot noslēguma maksājuma pieprasījumu.

29. Šo noteikumu 26.2. un 26.3.apakšpunktā minētajām dienas naudas izmaksām piemēro vienotas likmes maksājumu, kura noteikšanai piemēro šo noteikumu 26.2. un 26.3.apakšpunktā minētos nosacījumus un kuru aprēķina atbilstoši apmācību kursu ilgumam. Vienotās likmes maksājumu piemēro no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

30. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

30.1. nodokļi un nodevu maksājumi, izņemot šo noteikumu 26.1.1., 26.6. un 26.7.apakšpunktā minētās izmaksas;

30.2. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 20., 21., 22., 23., 26. un 28.punktā minētos izmaksu ierobežojumus;

30.3. izmaksas, kas ir finansētas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 1.ass pasākuma 111 "Arodapmācības un informācijas pasākumi" ietvaros;

30.4. šo noteikumu 26.punktā minētās izmaksas, kas saistītas ar tādām apmācībām, kurās apmācību pakalpojumu sniedzējs projekta īstenošanas laikā apmāca mazāk nekā trīs saimnieciskās darbības veicēju darbiniekus;

30.5. šo noteikumu 26.1.1 apakšpunktā minētās izmaksas, ja šo noteikumu 94.1.apakšpunktā minētais darbinieks ir bijis dalībnieks darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū" pasākumā "Darba vieta jaunietim".

(Grozīts ar MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.680)

31. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 26. un 30.punktā.

32. Aktivitātes ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas, pamatotas un atbilst pareizas finanšu vadības principiem.

33. Šo noteikumu 26.5.apakšpunktā minēto projekta vadības darbību veikšanai izpildītāju var piesaistīt tikai uz uzņēmuma vai pakalpojuma līguma pamata, atlīdzībā iekļaujot arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja to nosaka normatīvie akti nodokļu jomā. Uzņēmuma vai pakalpojuma līgumā nenorāda stundas tarifa likmi, bet norāda sasniedzamo rezultātu.

V. Finansējuma apmēra noteikšana

34. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot šo noteikumu 26.1.1 apakšpunktā minētās izmaksas, ir:

34.1. pašnodarbinātām personām, sīkajiem un mazajiem komersantiem – 80 %;

34.2. vidējiem komersantiem – 70 %;

34.3. lielajiem komersantiem – 60 %;

34.4. biedrībām – 60 %.

(Grozīts ar MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.680)

34.1 Finansējuma intensitāte šo noteikumu 26.1.1 apakšpunktā minētajām izmaksām – 100 %.

(MK 02.10.2012. noteikumu Nr.680 redakcijā)

35. Projektam apstiprināto finansējuma intensitāti un finansējuma apjomu koriģē, pieprasot starpposma vai noslēguma maksājumu, atbilstoši faktiskajam apmācīto nodarbināto skaitam no sīkajiem, mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem.

36. Finansējuma intensitāti palielina par 10 procentpunktiem, ja visas apmācībās iesaistītās personas ir strādājošas personas ar invaliditāti vai nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 3. un 4. punktu. Maksimālā atbalsta intensitāte ir 80 %. Finansējuma intensitāti nevar palielināt attiecībā uz šo noteikumu 26.1.1 apakšpunktā minētajām izmaksām.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

37. (Svītrots ar MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 707)

38. (Svītrots ar MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 707)

39. Vienam projekta iesniegumam maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir 2 845 744 euro.

(Grozīts ar MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.680; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1407; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

40. (Svītrots ar MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 707)

VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

41. (Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr.786)

42. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde izsludina:

42.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

42.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.585)

43. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi iepriekš, norādot kopējo pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu atlases ietvaros pieejamo finansējumu, kā arī projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu.

(MK 11.10.2011. noteikumu Nr.786 redakcijā)

44. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu:

44.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums);

44.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

44.2.1. ceturkšņa aktivitāšu plānu (3.pielikums);

44.2.2. projekta vadītāju dzīves gaitas aprakstu (CV) (4.pielikums);

44.2.3. katra partnera piekrišanas vēstuli par dalību projektā (5.pielikums).

45. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt personīgi sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt personīgi sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu.

46. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz vienā eksemplārā caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts.

47. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē iesniedz elektroniski vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi veidlapa@liaa.gov.lv aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu un visus pielikumā esošos dokumentus DOC, XLS vai PDF datņu formātā. Šo noteikumu 2.pielikumā minētās projekta iesnieguma veidlapas 6.1. un 6.2.sadaļā ietverto informāciju iesniedz XLS datņu formātā.

48. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievēro šādas prasības:

48.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;

48.2. projekta iesniegums ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

48.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar to autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu atlases beigu termiņa.

(Grozīts ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr.786)

49. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma iesniegšanas laiks ir sadarbības iestādes zīmogā norādītais saņemšanas datums.

50. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, projekta iesnieguma iesniegšanas laiks ir brīdis, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

51. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātas to kopijas līdz projektu vērtēšanas beigām, bet, ja projektu apstiprina, finansējuma saņēmēja pienākums ir uzglabāt minētos dokumentus līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī sniegt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas institūcijām pieeju šiem dokumentiem vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātām to kopijām.

52. Ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta veidā vai nosūtīts pa pastu, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma reģistrācijas numurs tiek piešķirts projekta iesnieguma saņemšanas brīdī.

VII. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

53. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija:

53.1. komisijas sastāvā ir pārstāvji no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Ekonomikas ministrijas;

53.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.585)

54. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka viņu darbībā nepastāv tādi apstākļi, kas pārkāpj Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

55. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem. Projekta iesniegumu vērtē, izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

56. Kritēriju vērtēšanas secība:

56.1. sākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 6.pielikuma 14.8.apakšpunktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

56.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 6.pielikuma 14.8.apakšpunktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 6.pielikuma 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.6., 9.7., 9.9., 10.2. un 14.9.apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Šo noteikumu 6.pielikuma 10.2.apakšpunktā minēto kritēriju vērtē, izmantojot šo noteikumu 7.pielikumā iekļauto neatbalstāmo nozaru sarakstu. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina;

56.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 6.pielikuma 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.6., 9.7., 9.9., 10.2. un 14.9.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina pēc šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punkts);

56.4. ja, vērtējot projektu iesniegumus pēc šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punkts), vairāki projekti saņem vienādu punktu skaitu, tad, sarindojot projektus, ievēro šādus principus:

56.4.1. augstāku novērtējumu saņem projekti, kuri saņēmuši augstāku novērtējumu kritērijā par projektā plānotajām apmācībām tematiskajās jomās un programmu kopās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju;

56.4.2. ja novērtējums kritērijā par projektā plānotajām apmācībām ir vienāds, augstāku novērtējumu saņem projekti ar lielāku projektā apmācīto nodarbināto personu skaitu;

56.4.3. ja projektā apmācīto nodarbināto personu skaits ir vienāds, augstāku novērtējumu saņem projekti, kuros iesaistīts lielāks saimnieciskās darbības veicēju skaits, kuru darbinieki tiek apmācīti projekta īstenošanas laikā;

56.4.4. ja projektā iesaistīto saimnieciskās darbības veicēju skaits, kuru darbinieki tiek apmācīti projekta īstenošanas laikā, ir vienāds, augstāku novērtējumu saņem projekti ar augstāku novērtējumu kritērijā par projekta vadības kapacitāti;

56.4.5. ja novērtējums kritērijā par projekta vadības kapacitāti ir vienāds, augstāku novērtējumu saņem projekti ar zemāku pieprasītā finansējuma intensitāti;

56.4.6. ja pieprasītā finansējuma intensitāte ir vienāda, augstāku novērtējumu saņem projekti, kuri saņēmuši augstāku novērtējumu kritērijā par nediskriminācijas principu ievērošanu;

56.5. visus projektu iesniegumus, kas vērtēti pēc šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem, vērtē pēc šo noteikumu 6.pielikuma 15.punktā minētā kritērija. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 6.pielikuma 15.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

56.6. pēc pārējiem šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 6.pielikuma 15.punktā minētajam kritērijam.

57. Ja projekta iesniegumā nav pietiekamas informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

58. Lai projekta iesniegums saņemtu vērtējumu šo noteikumu 6.pielikuma 7.punktā noteiktajā kritērijā, pieprasītā finansējuma intensitāte jāsamazina projekta iesniedzējam un visiem partneriem par vienu un to pašu intensitātes procentpunktu apmēru no maksimālās pieļaujamās finansējuma intensitātes atbilstoši partnera atbilstībai sīkā, mazā, vidējā vai lielā komersanta kategorijai.

59. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja, vērtējot projektu iesniegumus, projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 6.pielikuma 15.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 6.pielikuma 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.6., 9.7., 9.9., 10.2., 14.8., 14.9.apakšpunktā vai 15.punktā minētajam kritērijam, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Šajā punktā minētos lēmumus sadarbības iestādes vadītājs pieņem divu mēnešu laikā pēc paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norādītā projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

60. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

61. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējošā informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 6.pielikuma 9.5., 9.8., 10.1., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6., 14.7., 14.10. un 14.11.apakšpunktā, kā arī 11., 12. un 13.punktā minētajam kritērijam, un termiņu, kurā informācija jāiesniedz. Precizējot projekta iesniegumu, nedrīkst palielināt attiecināmo izmaksu kopsummu, finansējuma apjomu un intensitāti.

62. Sadarbības iestādes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt īsāks par 10 darbdienām un garāks par 20 darbdienām no lēmuma nosūtīšanas dienas projekta iesniedzējam.

63. Šo noteikumu 62.punktā minēto termiņu nevar pagarināt.

64. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem sadarbības iestāde nosūta pa pastu projekta iesniedzējam piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma vai atzinuma parakstīšanas.

65. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem sadarbības iestāde divu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma vai atzinuma parakstīšanas nosūta projekta iesniedzējam arī uz projekta iesniegumā norādīto faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi.

66. Informāciju par lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē vērtēšanai. Sadarbības iestāde 20 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem.

67. Ja projekta iesniedzējs neiesniedz lēmumā par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu norādīto nepieciešamo papildu vai precizējošo informāciju vai neizpilda lēmumā ietvertos nosacījumus, vai sadarbības iestādes uzaicinājumā noteiktajā termiņā nenoslēdz līgumu ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, sadarbības iestādei ir tiesības uzaicināt slēgt līgumu par projekta īstenošanu projekta iesniedzēju, kura projekta iesniegums pēc projektu iesniegumu sarindošanas prioritārā secībā ir nākamais visvairāk punktu ieguvušais, bet par kuru ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ.

68. Sadarbības iestāde šo noteikumu 67.punktā minētajam projekta iesniedzējam nosūta vēstuli ar lūgumu apliecināt gatavību īstenot projektu. Ja projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad sadarbības iestāde nosūtījusi vēstuli, ir apliecinājis gatavību īstenot projektu, sadarbības iestādes vadītājs triju dienu laikā pēc apliecinājuma saņemšanas pieņem lēmumu par tiesiski nelabvēlīga administratīvā akta atcelšanu un par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu.

VIII. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

69. Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir trīs gadi no dienas, kad sadarbības iestādē saņemts iesniegums par projekta īstenošanu, ja projekta iesniedzējs uzsāk atbalstāmās darbības pēc projekta iesnieguma iesniegšanas. Ja projekta iesniedzējs plāno uzsākt atbalstāmās darbības pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, projekta maksimālais īstenošanas laiks ir trīs gadi no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu. Projekta maksimālo īstenošanas laiku var pagarināt līdz 2015.gada 1.jūnijam, ja atbilstoši šo noteikumu 83.2 vai 93.punktam veic grozījumus līgumā par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.680; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.585)

69.1 Komercdarbības atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 1408/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014 var piešķirt līdz izdevumu attiecināmības termiņam – 2015. gada 31. decembrim, vienlaikus ievērojot projekta īstenošanas termiņa pagarināšanas nosacījumus, kas noteikti normatīvajā aktā par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

70. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

71. Sadarbības iestāde apmācību kursu izmaksu ekonomisko pamatotību un atbilstību tirgus cenām vērtē, pirms projekta iesniedzējs ir uzsācis iepirkuma procedūru. Projekta iesniedzējs pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas iesniedz sadarbības iestādē iepirkuma tehnisko specifikāciju par attiecīgajiem apmācību kursiem. Sadarbības iestāde 15 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tehnisko specifikāciju un informē projekta iesniedzēju par plānoto izmaksu atbilstību vai neatbilstību tirgus cenām. Ja apmācību kursu plānotās izmaksas nepārsniedz tirgus cenas, projekta iesniedzējs var uzsākt iepirkuma procedūru.

72. Ja projekta iesniedzējs plāno uzsākt atbalstāmās darbības pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, projekta iesniedzējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju par to iepirkuma daļu, kas attiecas uz apmācību kursiem, kurus plānots īstenot pirms līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, saskaņo ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Sadarbības iestāde iesniegto iepirkuma dokumentāciju izvērtē 15 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas.

73. Ja projekta iesniedzējs plāno uzsākt atbalstāmās darbības pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Finansējuma saņēmēja veikto iepirkuma procedūru sadarbības iestāde pārbauda pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas.

74. Ja kāda no nozarēm, kurā darbojas finansējuma saņēmējs vai partneri, nav atbalstāma un finansējuma saņēmējs vai partneri pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, finansējuma saņēmējs un partneri skaidri nodala atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta īstenošanas, ja finansējuma saņēmējs vai partneris atbilst sīkā, mazā vai vidējā komersanta statusam, bet piecus gadus pēc projekta īstenošanas, ja tas atbilst lielā komersanta statusam. Neatbalstāmās nozares ir noteiktas šo noteikumu 6.pielikuma 10.2.apakšpunktā minētajā kritērijā un šo noteikumu 7.pielikumā.

74.1 Ja atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un partneris vai projekta iesniedzējs darbojas gan nozarēs, kas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktu ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomas, gan nozarēs, kas nav izslēgtas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā norādītajam nepieciešams nodrošināt, lai nozares, kuras ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomas, negūst labumu no de minimis atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

74.2 Ja atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013 un partneris vai projekta iesniedzējs darbojas gan nozarēs, kas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktu ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 1408/2013 darbības jomas, gan nozarēs, kas nav izslēgtas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā norādītajam nepieciešams nodrošināt, lai nozares, kuras ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 1408/2013 darbības jomas, negūst labumu no de minimis atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

74.3 Ja atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014 un partneris vai projekta iesniedzējs darbojas gan nozarēs, kas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktu ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 717/2014 darbības jomas, gan nozarēs, kas nav izslēgtas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktā norādītajam nepieciešams nodrošināt, lai nozares, kuras ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 717/2014 darbības jomas, negūst labumu no de minimis atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

75. Finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu par projekta īstenošanu finansējuma saņēmēja mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

76. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā projektā var iesaistīt jaunus partnerus vai aizstāt esošos partnerus ar jauniem partneriem, ja tie atbilst šo noteikumu 6. pielikuma 9.5. un 9.6. apakšpunktā minētajam kritērijam. Par jauniem partneriem nevar būt partneri, uz kuriem attiecas šo noteikumu 13.4. un 13.6. apakšpunktā minētie nosacījumi.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

76.1 Ja finansējums tiek piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu, partneris iesniedz finansējuma saņēmējam de minimis atbalsta uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (ja attiecināms).

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

76.2 Finansējuma saņēmējs pārbauda, vai netiks palielināts kopējais de minimis atbalsta apjoms, ko partneris ir saņēmis attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados, līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā (valsts atbalsta saņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (valsts atbalsta saņēmējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1379/2013) noteikto maksimālo apmēru (ja attiecināms). Ja finansējuma saņēmējs konstatē, ka partnera saņemtais de minimis atbalsta apjoms var pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā (valsts atbalsta saņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (valsts atbalsta saņēmējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1379/2013) noteikto maksimālo apmēru, finansējums attiecīgā partnera apmācībām tiek piešķirts tādā apmērā, lai saņemtais de minimis atbalsta apjoms nepārsniegtu noteikto maksimālo apmēru.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

76.3 De minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā un Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā minētos darbības jomu ierobežojumus.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

77. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt izmaksu pārdali starp šo noteikumu 26.punktā minētajām izmaksu pozīcijām, ievērojot šo noteikumu 26. un 28.punktā minētos izmaksu ierobežojumus.

78. Pirmā ceturkšņa aktivitāšu plānu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu.

(Grozīts ar MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.680)

79. (Svītrots ar MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.680)

80. Finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms paredzēto apmācību kursu norises iesniedz sadarbības iestādē aktualizētu mācību plānu saskaņā ar līgumā par projekta īstenošanu noteiktajām prasībām. Informāciju par izmaiņām apmācību kursu norises laikā vai vietā (ja tādas ir) iesniedz sadarbības iestādē ne vēlāk kā vienu dienu pirms apmācību kursu norises, nosūtot informāciju sadarbības iestādei pa faksu vai elektronisko pastu un oriģinālu iesniedzot sadarbības iestādē.

81. Finansējuma saņēmējs saņem finansējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

81.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

81.2. projekta iesniegums iesniegts sadarbības iestādē, pirms finansējuma saņēmējs ir uzsācis projekta atbalstāmās darbības. Ja finansējuma saņēmējs veicis projekta atbalstāmās darbības, pirms projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādē, finansējumu nepiešķir;

81.3. finansējuma saņēmējs un partneri, īstenojot projektu, nodrošina atsevišķu ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām grāmatvedības jomā, kā arī finanšu pārskatus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

81.4. ir sagatavots un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniegts sadarbības iestādē starpposma (ja nepieciešams) un noslēguma pārskats, un ir pievienotas izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar līgumā par projekta īstenošanu noteiktajām prasībām;

81.5. projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām pēc sadarbības iestādes veiktajām starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu pārbaudēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondiem;

81.6. pārbaudes projekta īstenošanas vietā sadarbības iestādei ir tiesības veikt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondiem, kad projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādē.

82. Sadarbības iestāde lemj, vai izbeigt līgumu par projekta īstenošanu līgumā par projekta īstenošanu noteiktajos gadījumos, kā arī:

82.1. ja finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru nav uzsācis triju mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas;

82.2. ja finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis sadarbības iestādei nepatiesu informāciju.

83. Ja 12 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestādē nav iesniegts maksājuma pieprasījums par vismaz 25 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, bet ne mazāk kā par saņemtajam avansam atbilstošo attiecināmo izmaksu summu vai 24 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestādē nav iesniegts maksājuma pieprasījums par vismaz 60 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, neskaitot papildus piešķirto finansējumu, sadarbības iestāde samazina līgumā paredzēto finansējumu par neizpildes apjomu, izņemot šo noteikumu 83.2 2.apakšpunktā minēto gadījumu.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.585 redakcijā)

83.1 Sadarbības iestāde samazina līgumā par projekta īstenošanu paredzēto finansējumu par papildus piešķirto virssaistību finansējuma apmēru, ja finansējuma saņēmējs nav nodrošinājis šo noteikumu 96.punktā minēto nosacījumu izpildi.

(MK 02.10.2012. noteikumu Nr.680 redakcijā)

83.2 Projekta īstenošanas termiņu var pagarināt, nepārsniedzot šo noteikumu 69.punktā minēto termiņu, ja finansējuma saņēmējam ir radies finansējuma ietaupījums un ir pārsniegti projektā plānotie rezultatīvie rādītāji attiecībā pret izmantoto finansējuma apmēru, ievērojot šādus nosacījumus:

83.2 1. projekta rezultatīvie rādītāji (apmācīto darbinieku skaits) ir sasniegti vismaz 70 % apmērā;

83.2 2. ja 24 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestādē nav iesniegts maksājuma pieprasījums par vismaz 60 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, sadarbības iestāde, pagarinot projekta īstenošanas termiņu, samazina līgumā paredzēto finansējumu un finansējuma saņēmējam pieejamā kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz divkāršu projekta attiecināmo izmaksu summu, par kādu sadarbības iestādē iesniegti maksājuma pieprasījumi 24 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.585 redakcijā)

83.3 Sadarbības iestāde samazina līgumā paredzēto finansējumu par neizpildes apjomu, ja projektam, kuram saskaņā ar šo noteikumu 83.2 punktu pagarināts īstenošanas termiņš, sadarbības iestādē nav iesniegts maksājuma pieprasījums:

83.3 1. par vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas līdz 2013.gada 31.decembrim;

83.3 2. par vismaz 80 % no projekta attiecināmo izmaksu summas līdz 2014.gada 30.jūnijam;

83.3 3. par vismaz 90 % no projekta attiecināmo izmaksu summas līdz 2014.gada 31.decembrim.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.585 redakcijā)

84. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina finansējumu:

84.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

84.2. ja izmaksas pārsniedz šo noteikumu 20., 21., 22., 23., 26. un 28.punktā minētos izmaksu ierobežojumus;

84.3. ja nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

84.4. ja sadarbības iestāde pārbaudē projekta īstenošanas vietā konstatē, ka apmācību kurss netiek īstenots;

84.5. ja nav pieejami finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

84.6. ja līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots;

84.7. ja iepirkums nav veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā;

84.8. ja finansējuma saņēmējs piecas darbdienas pirms apmācību kursa sākuma vēl nav iesniedzis sadarbības iestādē aktualizēto mācību plānu vai ja finansējuma saņēmējs vienu dienu pirms apmācību kursa norises vēl nav iesniedzis sadarbības iestādē informāciju par izmaiņām apmācību kursa norisē.

85. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanu.

86. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

87. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz projekta īstenošanai paredzēto finansējuma saņēmēja kontu, kas norādīts līgumā par projekta īstenošanu.

88. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35 % no finansējuma apmēra. Lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē bankas garantiju par avansa summu. Bankas garantijas termiņš nav īsāks par projekta īstenošanas termiņu.

89. Finansējuma saņēmējs var saņemt starpposma maksājumu ne biežāk kā reizi trijos mēnešos, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus.

90. Starpposma maksājumu var pieprasīt tikai pēc tādu projektā paredzēto aktivitāšu pabeigšanas, kad ir īstenoti konkrēti apmācību kursi vai, ja kursu apgūšana tiek organizēta vairākās grupās, ir īstenota grupai atbilstošā kursu daļa.

91. Finansējuma saņēmējs projekta noslēguma pārskatu un maksājuma pieprasījumu iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 2015.gada 1.jūlijā.

92. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un attiecināmās izmaksas pamatojošiem dokumentiem, ievērojot normatīvo aktu prasības maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā.

92.1 Finansējuma saņēmējs nodrošina detalizētu informācijas un komercdarbības atbalsta pasākumus pamatojošo dokumentu uzglabāšanu 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem ir piešķirts pēdējais individuālais atbalsts.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

93. Finansējuma saņēmējs ne vairāk kā divas reizes var ierosināt grozījumus līgumā par projekta īstenošanu par projekta kopējā finansējuma apmēra palielinājumu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

93.1. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumus vismaz par 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, un neizmantotais projekta finansējums nepārsniedz 426 861,54 euro;

93.2. pamatojoties uz rezultatīvajiem rādītājiem (apmācīto darbinieku skaits) līguma par projekta īstenošanu grozījumu ierosināšanas dienā un proporcionāli palielinātajam projekta finansējuma apjomam, projekta ietvaros paredzēts apmācīt vismaz tikpat daudz apmācībās līdz šim neiesaistītu darbinieku;

93.3. finansējuma palielinājums nepalielina finansējuma intensitāti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām attiecībā pret līgumā par projekta īstenošanu norādīto finansējuma intensitāti;

93.4. projekta finansējuma apmēru vienā pieteikšanās reizē nepalielina vairāk kā par 711 436,90 euro;

93.5. projekta finansējumu palielina, izmantojot virssaistību finansējumu un citu aktivitātē pieejamo Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējumu. Finansējuma apjoms, kam piemēro šo noteikumu 94.punktā minētos nosacījumus, veido 69,4 % no projekta finansējuma palielinājuma.

(MK 02.10.2012. noteikumu Nr.680 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.585; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1407; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

94. Ja saskaņā ar šo noteikumu 93.punktu tiek palielināts projekta finansējums, finansējuma saņēmējs ievēro šādus nosacījumus:

94.1. vismaz 20 % no finansējuma izmanto, lai apmācītu darbiniekus vecumā līdz 30 gadiem (ieskaitot), tai skaitā jauniešus vecumā līdz 24 gadiem (ieskaitot);

94.2. vismaz 15 % no finansējuma izmanto, lai apmācītu partnerus, kuru juridiskā adrese vai to struktūrvienību atrašanās vieta ir Kurzemes, Vidzemes vai Zemgales plānošanas reģionā;

94.3. vismaz 5 % no finansējuma izmanto, lai apmācītu partnerus, kuru juridiskā adrese vai to struktūrvienību atrašanās vieta ir Latgales plānošanas reģionā.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.585 redakcijā)

95. Šo noteikumu 94.punktā minēto nosacījumu izpildes kontroli sadarbības iestāde veic, apstiprinot noslēguma maksājuma pieprasījumu. Finansējuma saņēmējs, izpildot šo noteikumu 94.1.apakšpunktā minēto nosacījumu, nodrošina atsevišķu uzskaiti par apmācīto darbinieku skaitu vecumā līdz 24 gadiem (ieskaitot) un vecumā no 25 līdz 30 gadiem (ieskaitot).

(MK 02.10.2012. noteikumu Nr.680 redakcijā)

96. Šo noteikumu 16.punktā minētās atbalstāmās darbības, ko plānots finansēt, izmantojot virssaistību finansējumu, finansējuma saņēmējs turpina īstenot ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc šo noteikumu 8.1 punktā minētā virssaistību finansējuma iekļaušanas līgumā par projekta īstenošanu, bet finansējuma saņēmējs izdevumus par minēto atbalstāmo darbību īstenošanu vai sadarbības iestāde maksājumus finansējuma saņēmējam sāk veikt pirmajā pusgadā pēc šo noteikumu 8.1 punktā minētā virssaistību finansējuma iekļaušanas līgumā par projekta īstenošanu.

(MK 02.10.2012. noteikumu Nr.680 redakcijā)

IX. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1407 redakcijā)

97. Līdz 2013.gada 31.decembrim norēķinus veic latos. Naudas summas, kas šajos noteikumos norādītas euro, pārrēķina latos, ievērojot Padomes 1997.gada 17.jūnija Regulu (EK) Nr. 1103/97 par dažiem noteikumiem attiecībā uz euro ieviešanu noteikto maiņas kursu, Padomes 2013.gada 9.jūlija Regulu (ES) Nr. 870/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai, kā arī Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

98. Projektu iesniegumos, kas sadarbības iestādē iesniegti līdz 2013.gada 31.decembrim, summas norāda latos.

99. Šo noteikumu 2. punktā minētie nosacījumi ir piemērojami:

99.1. šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām darbībām – ar 2015. gada 1. janvāri;

99.2. šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajām darbībām – ar 2014. gada 1. jūliju.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.328
Nozares, kuras pārstāvošām biedrībām paredzēts atbalsts

Finansējums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā" 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" 1.3.1.1.aktivitātes "Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, tai skaitā nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi" 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" ietvaros tiek sniegts biedrībām, kas pārstāv šādu nozaru saimnieciskās darbības veicējus:

1. Apstrādes rūpniecība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. C sadaļu "Apstrādes rūpniecība").

2. Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nozare (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. J sadaļas "Informācijas un komunikācijas pakalpojumi" 61.nodaļu "Telekomunikācija", 62.nodaļu "Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības" un 63.nodaļu "Informācijas pakalpojumi").

3. Zinātniskās pētniecības nozare (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 72.nodaļu "Zinātniskās pētniecības darbs").

4. Radošās industrijas nozare (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 74.10 klasi "Specializētie projektēšanas darbi" (izņemot saimnieciskās darbības veicējus, kas darbojas iekštelpu dekoratoru darbības jomā) un 71.12 klasi "Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas" (finansējums tiek sniegts tikai saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas inženiertehniskās projektēšanas jomā)).

5. Transporta un sakaru nozare (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. H sadaļu "Transports un uzglabāšana").

6. Izmitināšanas nozare (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. I sadaļas "Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi" 55.nodaļu "Izmitināšana").

7. Automobiļu tirdzniecības un remonta nozare (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. G sadaļas "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts" 45.2 grupu "Automobiļu apkope un remonts").

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.328

(Pielikums grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1407; MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 707)

Ekonomikas ministrs A.Kampars
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.328

Ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.328

Ekonomikas ministrs A.Kampars
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.328

Ekonomikas ministrs A.Kampars
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.328
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 1.3.1.1.1.apakšaktivitātei "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām"

(Pielikums grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1407; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Punktu skaits

Min – 20 punktu (visu kritēriju kopsummā jāsaņem vismaz 20 punktu)

1. Projekta vadības kapacitāte

Projekta vadītāju iepriekš īstenoto projektu kopējo izmaksu kopsumma attiecībā pret projekta iesniegumā plānoto attiecināmo izmaksu apjomu

0–10

Kritērijs dod papildu punktus

1.1. Projekta vadītāji iepriekš ir īstenojuši projektus, kuru kopējo izmaksu kopsumma ir lielāka nekā 100 % no projekta iesniegumā plānoto attiecināmo izmaksu apjoma, un nodarbināto apmācību projektus, kuru kopējo izmaksu kopsumma ir vismaz 50 % no projekta iesniegumā pieprasītā finansējuma

10

1.2. Projekta vadītāji iepriekš ir īstenojuši projektus, kuru kopējo izmaksu kopsumma ir 50–100 % no projekta iesniegumā plānoto attiecināmo izmaksu apjoma, un nodarbināto apmācību projektus, kuru kopējo izmaksu kopsumma ir vismaz 50 % no projekta iesniegumā pieprasītā finansējuma

9

1.3. Projekta vadītāji iepriekš ir īstenojuši projektus, kuru kopējo izmaksu kopsumma ir 25–49 % no projekta iesniegumā plānoto attiecināmo izmaksu apjoma, un nodarbināto apmācību projektus, kuru kopējo izmaksu kopsumma ir vismaz 50 % no projekta iesniegumā pieprasītā finansējuma

8

1.4. Projekta vadītāji iepriekš ir īstenojuši projektus, kuru kopējo izmaksu kopsumma ir lielāka nekā 100 % no projekta iesniegumā plānoto attiecināmo izmaksu apjoma, vai projekta vadītāju iepriekš īstenoto projektu kopējo izmaksu kopsumma ir mazāka nekā 25 % no projekta iesniegumā plānoto attiecināmo izmaksu apjoma, bet projekta vadītāji iepriekš ir īstenojuši nodarbināto apmācību projektus, kuru kopējo izmaksu kopsumma ir vismaz 50 % no projekta iesniegumā pieprasītā finansējuma

5

1.5. Projekta vadītāji iepriekš ir īstenojuši projektus, kuru kopējo izmaksu kopsumma ir 50–100 % no projekta iesniegumā plānoto attiecināmo izmaksu apjoma

4

1.6. Projekta vadītāji iepriekš ir īstenojuši projektus, kuru kopējo izmaksu kopsumma ir 25–49 % no projekta iesniegumā plānoto attiecināmo izmaksu apjoma

3

1.7. Projekta vadītāji iepriekš nav īstenojuši projektus vai īstenoto projektu kopējo izmaksu kopsumma ir mazāka nekā 25 % no projekta iesniegumā plānoto attiecināmo izmaksu apjoma

0

2. Saimnieciskās darbības veicēju skaits, kuru darbinieki tiek apmācīti projekta īstenošanas laikā

0–15

Ja vērtējums ir mazāks par 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

2.1. Vairāk kā 50

15

2.2. 31–50

12

2.3. 15–30

10

2.4. Mazāk par 15

0

3. Projektā apmācīto skaits

0–15

Ja vērtējums ir mazāks par pieciem punktiem, projekta iesniegumu noraida

3.1. Projektā tiks apmācīti vairāk nekā 500 nodarbinātie

15

3.2. Projektā tiks apmācīti 250–500 nodarbinātie

10

3.3. Projektā tiks apmācīti 100–249 nodarbinātie

5

3.4. Projektā tiks apmācīti mazāk nekā 100 nodarbinātie

0

4. Projektā plānotas apmācības šādās tematiskajās jomās un programmu kopās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju (minēto apmācību īpatsvaru projektā rēķina, attiecīgo apmācību izmaksas attiecinot pret kopējām apmācību izmaksām un rezultātu izsakot procentos):

214 Dizains

217 Radošās industrijas

345 02 Eiropas ekonomika un bizness1

345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība2, 3

345 05 Mazā un vidējā biznesa vadība1

345 06 Ostu vadība

345 07 Telemātika un loģistika

345 12 Telemehānika un loģistika

345 16 Viesnīcu vadība

345 20 Projektu vadība2

345 21 Iestāžu un organizāciju ārējie sakari1

345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība

44 Fizikālās zinātnes

46 Matemātika un statistika

48 Datorika

52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas

54 Ražošana un pārstrāde

811 03 Viesnīcu pakalpojumi

84 Transporta pakalpojumi

Piezīmes.

1 Tikai projekta iesniegumā, ko iesniegusi Latvijas darba devēju organizāciju apvienība, kurai deleģētas tiesības darboties nacionālajā līmenī, vai biedrība, kas ir Eiropas Tirdzniecības kameru apvienības biedrs

2 Tikai apmācības informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nozaru saimnieciskās darbības veicēju darbiniekiem

3 Tikai apmācības par Lean pieeju visu nozaru saimnieciskās darbības veicēju darbiniekiem (Lean ir ražošanas un pakalpojumu vadības sistēma zudumu ierobežošanai un klientu vajadzību maksimāli efektīvai apmierināšanai)

0–20

Ja vērtējums ir mazāks par pieciem punktiem, projekta iesniegumu noraida

4.1. 100 % plānoto apmācību paredzētas minētajās apmācību jomās

20

4.2. 95–99 % plānoto apmācību paredzētas minētajās apmācību jomās

15

4.3. 85–94 % plānoto apmācību paredzētas minētajās apmācību jomās

10

4.4. 75–84 % plānoto apmācību paredzētas minētajās apmācību jomās

5

4.5. Mazāk nekā 75 % plānoto apmācību paredzētas minētajās apmācību jomās

0

KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM
5. Horizontālā prioritāte "Ilgtspējīga attīstība"

Projekts ietver apmācības vides aizsardzības vai energoefektivitātes jomā

0–5

Kritērijs dod papildu punktus

5.1. Projekts ietver apmācības vides aizsardzības vai energoefektivitātes jomā

5

5.2. Projekts neietver apmācības vides aizsardzības vai energoefektivitātes jomā

0

6. Horizontālā prioritāte "Vienlīdzīgas iespējas"

Projektā tiks nodrošināts nediskriminācijas princips, paredzot darbības, kas sekmē dzimumu līdztiesību un aktīvo novecošanos, kā arī personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu

Šajā kritērijā tiks vērtēts, vai projektā ir paredzēti šādi pamatprincipi:

1. Projektā tiks apmācīti nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji vai strādājošas personas ar invaliditāti, un šīs personas veido vismaz 15 % no projektā apmācāmo darbinieku kopskaita. "Nelabvēlīgākā situācijā esošs darba ņēmējs" un "strādājoša persona ar invaliditāti" ir persona, kura atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), 2.pantā noteiktajai definīcijai

2. Projekta iesniedzējs ir apzinājis projekta mērķgrupas sociālo portretu, tai skaitā sadalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes

3. Projektā ir paredzēti speciāli pasākumi, ņemot vērā darbinieku atšķirīgās vajadzības saistībā ar dzimumu, vecuma grupu un citiem iespējamiem sociālās atstumtības riskiem

0–10

Kritērijs dod papildu punktus

6.1. Projektā paredzēta visu triju pamatprincipu ievērošana

10

6.2. Projektā paredzēta 2. un 3.pamatprincipa ievērošana

8

6.3. Projektā paredzēta 2.pamatprincipa ievērošana

6

6.4. Projektā nav paredzēta pamatprincipu ievērošana

0

7. Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"

Projekta iesniedzēja pieprasītā Eiropas Sociālā fonda finansējuma intensitāte (samazinot intensitāti par vienu procentpunktu, tiek saņemts vērtējums divi punkti). Ja pieprasītā finansējuma intensitāte tiek samazināta par vismaz 7,5 procentpunktiem, kritērijā saņem maksimālo novērtējumu

0–15

Kritērijs dod papildu punktus

8. Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība"

Projekts ietver apmācības darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām

0–10

Kritērijs dod papildu punktus

8.1. Projekts ietver apmācības darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām

10

8.2. Projekts neietver apmācības darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām

0

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

9. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji
9.1. Projekta iesniedzējs ir biedrība N
9.2. Projekta iesniedzējs ir Latvijas darba devēju organizāciju apvienība, kurai deleģētas tiesības darboties nacionālā līmenī, biedrība, kas ir Eiropas Tirdzniecības kameru apvienības biedrs, vai biedrība, kura pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju, zinātniskās pētniecības, radošās industrijas, transporta un sakaru, izmitināšanas vai automobiļu tirdzniecības un remonta nozares saimnieciskās darbības veicējus N
9.3. Projekta iesniedzēja Latvijā reģistrēto biedru (saimnieciskās darbības veicēju) kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir pārsniedzis 142,29 miljonus euro (tiek ņemts vērā arī to saimnieciskās darbības veicēju apgrozījums, kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri) N
9.4. Projekta iesniedzējs ir reģistrēts Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā ne vēlāk kā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē N
9.5. Projekta iesniedzējam un projektā iesaistītajiem partneriem nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu P
9.6. Projekta iesniedzējs un projektā iesaistītie partneri nav atzīti par maksātnespējīgiem, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, to saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tie neatrodas likvidācijas procesā N
9.7. Projekta iesniedzējs atbilst normatīvajos aktos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām N
9.8. Projekta iesniegumā ir identificētas un pamatotas projekta iesnieguma nozares apmācību vajadzības, un projektā ir paredzēti atbilstoši apmācību kursi P
9.9. Projekta ietvaros no katra apmācību pakalpojumu sniedzēja tiks iepirktas apmācības vismaz triju saimnieciskās darbības veicēju darbiniekiem N
10. Projekta nozare
10.1. Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir noteikta saskaņā ar NACE 2.red. P
10.2. Saimnieciskās darbības veicēji, kuru darbinieki tiks apmācīti projekta ietvaros, darbojas atbalstāmajā nozarē.

Neatbalstāmās nozares ir:

1. Ieroču, tabakas ražošana un tirdzniecība

2. Azartspēles un derības

3. Operācijas ar nekustamo īpašumu

4. Tirdzniecība

5. Apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi

6. Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana

N
11. Projektā paredzētās darbības atbilst normatīvajos aktos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām atbalstāmajām darbībām P
12. Projekta izmaksas
12.1. Projekta attiecināmās izmaksas atbilst normatīvajos aktos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām P
12.2. Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi, un ir ievēroti normatīvajos aktos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktie attiecināmo izmaksu ierobežojumi P
12.3. Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts aritmētiski pareizi un atbilstoši normatīvajiem aktiem par apakšaktivitātes īstenošanu P
12.4. Pieprasītais finansējuma apmērs nepārsniedz normatīvajos aktos par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto maksimālo finansējuma apmēru P
12.5. Plānotie izdevumi ir samērīgi, ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai, atbilstoši projekta mērķim un uzdevumiem un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos P
13. Projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz normatīvajos aktos par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto termiņu P
3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

14. Projekta iesniegums
14.1. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, kā arī projekta iesniegums atbilst normatīvajos aktos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām P
14.2. Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta P
14.3. Projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām P
14.4. Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu P
14.5. Projekta iesnieguma oriģinālam vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks P
14.6. Projekta iesniegumā ir skaidri formulētas apmācību vajadzības projekta īstenošanas nozarē P
14.7. Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir euro P
14.8. Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu pieņemšanas termiņā N
14.9. Projekta iesniedzējs projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir iesniedzis vienu projekta iesniegumu N
14.10. Projekta iesniegums ir aizpildīts datorrakstā P
14.11. Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā, un projekta iesnieguma veidlapa iesniegta elektroniskā veidā (ja iesniegts papīra veidā) P
4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

15. Ja projekta iesniegums atbilst 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.6., 9.7., 9.9., 10.2., 14.8. un 14.9.vērtēšanas kritērijiem, kā arī 2.kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 10 punktu, 3.kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz piecus punktus, 4.kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz piecus punktus un kopā ir saņēmis vismaz 20 punktu, vērtējot pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma N

Apzīmējumi.

1. N – Ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

2. P – Ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā laikā nodrošina atbilstību kritērijam).

Ekonomikas ministrs A.Kampars
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.328
Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts

Finansējums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā" 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" 1.3.1.1.aktivitātes "Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, tai skaitā nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi" 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" ietvaros netiek sniegts šādās nozarēs:

1. Ieroču ražošana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 25.4 grupu "Ieroču un munīcijas ražošana" un 30.4 grupu "Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana" (NACE 1.1.red. 29.6 grupu "Ieroču un munīcijas ražošana")) un tabakas izstrādājumu ražošana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 12.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana" (NACE 1.1.red. 16.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana")).

2. Azartspēles un derības (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 92.nodaļu "Azartspēles un derības" (NACE 1.1.red. klasi 92.71 "Azartspēles un derības")).

3. Operācijas ar nekustamo īpašumu (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" (NACE 1.1.red. 70.nodaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu")).

4. Tirdzniecība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts" (NACE 1.1.red. G sekciju "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts", izņemot grupu 50.2 "Automobiļu apkope un remonts" un grupu 52.7 "Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts")).

5. Apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības" (NACE 1.1.red. J sekciju "Finanšu starpniecība")).

6. Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 77.nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings" (NACE 1.1.red. 71.nodaļu "Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana")).

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 328Pieņemts: 30.03.2010.Stājas spēkā: 15.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 14.04.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
208009
{"selected":{"value":"19.12.2015","content":"<font class='s-1'>19.12.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.12.2015","iso_value":"2015\/12\/19","content":"<font class='s-1'>19.12.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2013","iso_value":"2013\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.08.2013","iso_value":"2013\/08\/22","content":"<font class='s-1'>22.08.2013.-13.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2012","iso_value":"2012\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2012.-21.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.10.2011","iso_value":"2011\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2011.-11.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2010","iso_value":"2010\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2010.-21.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.04.2010","iso_value":"2010\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2010.-20.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.12.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)