Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2024. gada 28. maija noteikumus Nr. 307 "Akcīzes preču elektronisko administratīvo dokumentu aprites un kontroles kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.307

Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 45.§)
Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25.panta devīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (turpmāk – datorizētā sistēma) izmantošanas nosacījumus, Komisijas 2009.gada 24.jūlija Regulā (EK) Nr. 684/2009, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (turpmāk – Komisijas regula Nr. 684/2009), noteikto dokumentu aprites un kontroles kārtību, tajā skaitā datorizētās sistēmas nepieejamības gadījumos, kā arī citus nosacījumus likuma "Par akcīzes nodokli" (turpmāk – likums) 25.pantā minētajai akcīzes preču pārvietošanai.

2. Noteikumos noteiktā kārtība attiecas uz:

2.1. apstiprinātu noliktavas turētāju;

2.2. reģistrētu saņēmēju;

2.3. īslaicīgi reģistrētu saņēmēju;

2.4. reģistrētu nosūtītāju;

2.5. likuma 20.panta pirmajā daļā minēto personu.

3. Šo noteikumu 2.punktā minētā persona Komisijas regulā Nr. 684/2009 un šajos noteikumos noteiktos ziņojumus iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot datorizēto sistēmu. Valsts ieņēmumu dienests pārbauda ziņojumā norādīto informāciju un sniedz atbildi, izmantojot datorizēto sistēmu. Ja ziņojumā ir kļūdas, iesniedzējs saņem informāciju par kļūdām. Ja ziņojumā nav kļūdu, Valsts ieņēmumu dienests to akceptē un pievieno akceptēšanas datumu, laiku un citu Komisijas regulā Nr. 684/2009 noteikto informāciju un nosūta minēto ziņojumu atpakaļ iesniedzējam. Attiecīgo ziņojumu uzskata par iesniegtu tad, kad to akceptē Valsts ieņēmumu dienests un šo noteikumu 2.punktā minētā persona saņem atpakaļ akceptētu ziņojumu.

4. Šo noteikumu 2. punktā minētā persona datorizētajā sistēmā autentificējas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek identificētas personas, kas iesniedz elektroniskos dokumentus.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr.456 redakcijā)

5. Apstiprināts noliktavas turētājs iesniedz šādus ziņojumus:

5.1. Komisijas regulas Nr. 684/2009 3.panta 1.punktā noteikto ziņojumu (turpmāk – elektroniskais administratīvais dokuments);

5.2. Komisijas regulas Nr. 684/2009 4.panta 1.punktā noteikto ziņojumu (turpmāk – anulēšanas ziņojums);

5.3. Komisijas regulas Nr. 684/2009 5.panta 1.punktā noteikto ziņojumu (turpmāk – piegādes vietas maiņas ziņojums);

5.4. Komisijas regulas Nr. 684/2009 6.panta 1.punktā noteikto ziņojumu (turpmāk – sadalīšanas ziņojums);

5.5. Komisijas regulas Nr. 684/2009 7.pantā noteikto ziņojumu (turpmāk – saņemšanas apliecinājums);

5.6. brīdinājuma vai noraidīšanas ziņojumu;

5.7. paskaidrojuma ziņojumus.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.189 redakcijā)

6. Reģistrēts nosūtītājs iesniedz elektronisko administratīvo dokumentu, anulēšanas ziņojumu, piegādes vietas maiņas ziņojumu, sadalīšanas ziņojumu un paskaidrojuma ziņojumus.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.189)

7. Reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs un likuma 20.panta pirmajā daļā minētā persona (izņemot šo noteikumu 26.punktā minēto gadījumu) iesniedz saņemšanas apliecinājumu, paskaidrojuma ziņojumus un brīdinājuma vai noraidīšanas ziņojumu.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.189)

II. Akcīzes preču nosūtīšana

8. Apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts nosūtītājs (turpmāk – nosūtītājs) pirms elektroniskā administratīvā dokumenta iesniegšanas piešķir tam numuru, kas sastāv no trim daļām (pavisam 20 simboliem) (turpmāk – vietējās atsauces numurs):

8.1. pirmā daļa (2 cipari) – elektroniskā administratīvā dokumenta reģistrēšanas kalendāra gada pēdējie divi cipari;

8.2. otrā daļa (13 simboli) – nosūtītāja akcīzes identifikācijas numurs;

8.3. trešā daļa (5 cipari) – elektroniskā administratīvā dokumenta kārtas numurs, kurš, ja nepieciešams, no kreisās puses papildināts ar attiecīgu nuļļu skaitu.

9. Nosūtītājs elektroniskos administratīvos dokumentus numurē hronoloģiskā secībā, sākot numerāciju no jauna katrā kalendāra gadā.

10. Nosūtītājs elektroniskajā administratīvajā dokumentā papildus Komisijas regulā Nr. 684/2009 noteiktajai obligātajai informācijai norāda arī nosūtāmo akcīzes preču rēķina datumu, akcīzes preču nosūtīšanas laiku, informāciju par pirmo pārvadātāju un nosūtāmajām akcīzes precēm piemērojamo akcīzes nodokļa likmi. Šo noteikumu 16.punktā minētajā gadījumā akcīzes preču nosūtīšanas laiku var nenorādīt. Ja nosūta cigaretes, kuras ir marķētas ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, tad papildus norāda maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā.

11. Ja nosūtītājam izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē) ir atļauta naftas produktu vai biodegvielas nosūtīšana pa jūru, pieļaujot, ka sākotnēji elektroniskajā administratīvajā dokumentā informāciju par akcīzes preču saņēmēju drīkst nenorādīt, kā transporta veidu, ar kuru uzsāk pārvietošanu, min jūras transportu.

12. Ja akcīzes preces nosūta uz tiešās piegādes vietu citā Eiropas Savienības dalībvalstī (turpmāk – dalībvalsts), pirms akcīzes preču nosūtīšanas nosūtītājs saņem no akcīzes preču saņēmēja (apstiprināta noliktavas turētāja vai reģistrēta saņēmēja) informāciju par tiešās piegādes vietas adresi vai minētā akcīzes preču saņēmēja dalībvalsts kompetentās iestādes piešķirtu kodu, kas aizstāj tiešās piegādes vietas adresi. Ja minētais kods ir piešķirts, nosūtītājs to norāda piegādes vietas ielas nosaukuma, pasta indeksa un pilsētas nosaukuma vietā.

13. Nosūtītājs elektronisko administratīvo dokumentu iesniedz pirms akcīzes preču nosūtīšanas. Papildus šo noteikumu 3.punktā minētajai informācijai akceptēts elektroniskais administratīvais dokuments satur arī administratīvās atsauces kodu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 684/2009 II pielikuma kodu sarakstu Nr.2. Pēc elektroniskā administratīvā dokumenta akceptēšanas nosūtītājs izsniedz kravu pavadošajai personai elektroniskā administratīvā dokumenta izdruku vai citu kravas pavaddokumentu, kurā ir norādīts administratīvās atsauces kods. Minēto dokumentu pievieno akcīzes preču sūtījumam, un tas ir pieejams kontroles vajadzībām visā pārvadājuma laikā.

14. Nosūtot akcīzes preces likuma 20.panta pirmajā daļā minētajai personai citā dalībvalstī, sūtījumam pievieno dokumentu, kas noteikts Komisijas 1996.gada 10.janvāra Regulā (EK) Nr. 31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu (turpmāk – atbrīvojuma sertifikāts).

15. Ja elektroniskajā administratīvajā dokumentā norādītās akcīzes preces netiek izvestas no to nosūtīšanas vietas, nosūtītājs iesniedz anulēšanas ziņojumu ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paredzētās akcīzes preču nosūtīšanas dienas.

III. Papildu nosacījumi akcīzes preču nosūtīšanai no importa vietas

16. Reģistrēts nosūtītājs elektroniskajā administratīvajā dokumentā norāda tādu pašu akcīzes preču Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodu un neto svaru kā Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulā EEK Nr. 2454/93, kas nosaka izpildes kārtību Padomes Regulai EEK Nr. 2913/92 par Kopienu muitas kodeksa izveidi noteiktajā vienotajā administratīvajā dokumentā (turpmāk – vienotais administratīvais dokuments) norādītajām akcīzes precēm, kurām piemēro atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu. Vienotajā administratīvajā dokumentā katrai minētajai akcīzes precei norāda numuru (23 simboli), kurš sastāv no elektroniskā administratīvā dokumenta vietējās atsauces numura (20 simboli) un atbilstošās akcīzes preces saraksta ieraksta īpaša atsauces numura (3 cipari).

17. Reģistrēts nosūtītājs, kuram ir vietējās muitošanas atļauja, elektroniskajā administratīvajā dokumentā norāda tā Valsts ieņēmumu dienesta muitas kontroles punkta kodu, kurā tam ir atļauts veikt vietējo muitošanu, un noformē elektronisko administratīvo dokumentu saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu. Papildus minētajai informācijai elektroniskajā administratīvajā dokumentā norāda vienotā administratīvā dokumenta numuru.

18. Reģistrēts nosūtītājs elektronisko administratīvo dokumentu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā kopā ar vienoto administratīvo dokumentu pirms akcīzes preču laišanas brīvā apgrozībā.

IV. Papildu nosacījumi akcīzes preču nosūtīšanai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts

19. Nosūtītājs elektroniskajā administratīvajā dokumentā norāda tādu pašu akcīzes preču Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodu un neto svaru kā vienotajā administratīvajā dokumentā norādītajām akcīzes precēm.

20. Nosūtītājs vienotajā administratīvajā dokumentā katrai akcīzes precei, kas atbilst elektroniskajā administratīvajā dokumentā norādītajai akcīzes precei, norāda numuru (24 simboli), kurš sastāv no administratīvās atsauces koda (21 simbols) un atbilstošās akcīzes preces saraksta ieraksta īpaša atsauces numura (3 cipari). Ja ir piemērota šo noteikumu 30.punktā minētā atkāpšanās procedūra un vienotā administratīvā dokumenta iesniegšanas brīdī vēl nav iespējams iesniegt elektronisko administratīvo dokumentu saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu, vienotajā administratīvajā dokumentā katrai akcīzes precei, kas atbilst elektroniskā administratīvā dokumenta alternatīvajā dokumentā norādītajai akcīzes precei, norāda numuru (23 simboli), kurš sastāv no vietējās atsauces numura (20 simboli) un atbilstošās akcīzes preces saraksta ieraksta īpaša atsauces numura (3 cipari). Akcīzes preces, kurām noformēts viens elektroniskais administratīvais dokuments, var norādīt tikai vienā vienotajā administratīvajā dokumentā.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.189 redakcijā)

21. Kad akcīzes preces ir izvestas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, informē nosūtītāju par akcīzes preču izvešanu, nosūtot tam eksporta apliecinājumu, ka akcīzes preces ir izvestas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, un akcīzes preču pārvietošana atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā ir pabeigta.

22. Ja līdz pārvadājuma ilguma termiņa beigām akcīzes preces nav izvestas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, nosūtītājs ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc pārvadājuma ilguma termiņa beigām iesniedz paskaidrojuma ziņojumu par akcīzes preču izvešanas termiņa kavēšanu.

V. Piegādes vietas maiņa

23. Ja akcīzes preces pēc to nosūtīšanas nepieciešams nosūtīt citam akcīzes preču saņēmējam, nepieciešams mainīt akcīzes preču piegādes vietu, atdot tās atpakaļ akcīzes preču noliktavā vai šo noteikumu 11.punktā minētajā gadījumā norādīt informāciju par akcīzes preču saņēmēju, nosūtītājs iesniedz piegādes vietas maiņas ziņojumu, kamēr notiek pārvietošana atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā. Papildus šo noteikumu 3.punktā minētajai informācijai akceptēts piegādes vietas maiņas ziņojums satur arī atjauninātās elektroniskā administratīvā dokumenta versijas kārtas numuru.

24. Ja nosūtītājs saņem saņemšanas apliecinājumu, kurā ir informācija, ka akcīzes preču saņēmējs ir atteicies no sūtījuma vai atsevišķām sūtījumā ietilpstošām akcīzes precēm, nosūtītājs iesniedz piegādes vietas maiņas ziņojumu par atteiktajām akcīzes precēm, kamēr notiek pārvietošana atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā. Ja nosūtītājs piegādes vietas maiņas ziņojumā norāda jaunu akcīzes preču saņēmēju visam sūtījumam, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, nosūta iepriekšējam akcīzes preču saņēmējam paziņojumu par piegādes vietas maiņu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 684/2009 I pielikuma 4.tabulu.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.189)

25. Nosūtītājs šo noteikumu 11.punktā minētajā gadījumā informāciju par akcīzes preču saņēmēju norāda, tiklīdz tā kļūst zināma, iesniedzot piegādes vietas maiņas ziņojumu, kamēr notiek pārvietošana atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā. Ja līdz pārvadājuma ilguma termiņa beigām minētā informācija nav iesniegta, nosūtītājs, izmantojot datorizēto sistēmu, ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc pārvadājuma ilguma termiņa beigām iesniedz paskaidrojuma ziņojumu par piegādes vietas maiņas ziņojuma iesniegšanas kavēšanas iemesliem.

V1. Naftas produktu sūtījuma sadalīšana

(Nodaļa MK 20.03.2012. noteikumu Nr.189 redakcijā)

25.1 Ja tiek sūtīti naftas produkti, nosūtītājs var sadalīt sūtījumu vairākās daļās, kas paredzētas vairākiem jauniem akcīzes preču saņēmējiem vai piegādes vietām. Nosūtītājs iesniedz sadalīšanas ziņojumu, norādot tajā attiecīgā sadalāmā elektroniskā administratīvā dokumenta administratīvās atsauces kodu. Katrai sadalītā sūtījuma daļai piešķir jaunu vietējās atsauces numuru.

25.2 Sadalīšanas ziņojumā viena no jaunajām piegādes vietām var būt tā pati, kas norādīta sadalāmajā elektroniskajā administratīvajā dokumentā. Vienai sūtījuma daļai drīkst piemērot šo noteikumu 11.punktā minēto kārtību, ja tā bija piemērota sadalāmajā elektroniskajā administratīvajā dokumentā un ziņas par saņēmēju pirms sūtījuma sadalīšanas vēl nebija iesniegtas. Sadalīšanas ziņojumā norādīto akcīzes preču veids un kopīgais daudzums nedrīkst atšķirties no sadalāmajā elektroniskajā administratīvajā dokumentā norādītā akcīzes preču veida un daudzuma.

25.3 Ja nosūtītājs saņem saņemšanas apliecinājumu, kurā ir informācija, ka akcīzes preču saņēmējs ir atteicies no sūtījuma vai atsevišķiem sūtījumā ietilpstošiem naftas produktiem, nosūtītājs var iesniegt sadalīšanas ziņojumu. Sadalīšanas ziņojumā kā jaunu piegādes vietu nedrīkst norādīt to pašu piegādes vietu, kas norādīta sadalāmajā elektroniskajā administratīvajā dokumentā. Sadalīt var tikai to naftas produktu sūtījuma daļu, no kuras ir atteicies akcīzes preču saņēmējs.

25.4 Sūtījumu drīkst sadalīt tikai tās dalībvalsts teritorijā, kura to atļauj. Minēto dalībvalstu sarakstu Valsts ieņēmumu dienests publicē savā mājaslapā internetā.

25.5 Pēc sadalīšanas ziņojuma akceptēšanas Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, nosūta nosūtītājam jaunu elektronisko administratīvo dokumentu par katru sadalītā sūtījuma daļu. Nosūtītājs nodrošina, ka kravu pavadošās personas rīcībā ir elektroniskā administratīvā dokumenta izdruka vai cits kravas pavaddokuments, kurā ir norādīts administratīvās atsauces kods, par katru sadalītā sūtījuma daļu.

VI. Akcīzes preču saņemšana

26. Akcīzes preču saņēmējs saņemšanas apliecinājumu iesniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču piegādes dienas. Saņemšanas apliecinājums apliecina, ka akcīzes preces ir saņemtas un akcīzes preču pārvietošana atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā ir pabeigta. Likuma 20.panta pirmajā daļā minētā persona var neiesniegt saņemšanas apliecinājumu, ja tā neizmanto datorizēto sistēmu. Šajā gadījumā likuma 20.panta pirmajā daļā minētā persona atbrīvojuma sertifikātā norāda informāciju par saņemtajām akcīzes precēm (norādot trūkstošo vai lieko akcīzes preču daudzumu, ja tādu konstatē) un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā atbrīvojuma sertifikātu nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču piegādes dienas.

27. Ja akcīzes preces saņem no citas dalībvalsts, akcīzes preču saņēmējs (izņemot likuma 20.panta pirmajā daļā minēto personu) aprēķina akcīzes nodokli par akcīzes precēm, kuras nav marķētas ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, un norāda to saņemšanas apliecinājumā.

28. Ja pēc pārvadājuma ilguma termiņa beigām akcīzes preču saņēmējs neiesniedz saņemšanas apliecinājumu, nosūtītājs, izmantojot datorizēto sistēmu, ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pārvadājuma ilguma termiņa beigām iesniedz paskaidrojuma ziņojumu par piegādes termiņa kavēšanas iemesliem, bet akcīzes preču saņēmējs ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pārvadājuma ilguma termiņa beigām iesniedz paskaidrojuma ziņojumu par saņemšanas apliecinājuma iesniegšanas termiņa kavēšanas iemesliem.

29. Ja akcīzes preču saņēmējs ir apstiprināts noliktavas turētājs vai reģistrēts saņēmējs, kuram izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē) ir atļauta tiešā piegāde ar attiecīgo akcīzes preču veidu, lai attiecīgās akcīzes preces no citas dalībvalsts varētu saņemt tiešās piegādes vietā, minētais akcīzes preču saņēmējs pirms akcīzes preču nosūtīšanas paziņo citas dalībvalsts nosūtītājam tiešās piegādes vietas adresi vai Valsts ieņēmumu dienesta piešķirto kodu, kas aizstāj tiešās piegādes vietas adresi. Ja ir piešķirts minētais kods, akcīzes preces var saņemt tiešās piegādes vietā, ja attiecīgajā elektroniskajā administratīvajā dokumentā minētais kods norādīts piegādes vietas ielas nosaukuma, pasta indeksa un pilsētas nosaukuma vietā. Tiešās piegādes gadījumā saņemšanas apliecinājumu iesniedz apstiprināts noliktavas turētājs vai reģistrēts saņēmējs, kuram izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē) ir atļauta tiešā piegāde ar attiecīgo akcīzes preču veidu, un tas nevar atteikties no sūtījuma vai tā daļas.

VII. Atkāpšanās procedūra

30. Šo noteikumu 2.punktā minētā persona var uzsākt akcīzes preču nosūtīšanu, piegādes vietas maiņu, sūtījuma sadalīšanu vai saņemšanu, piemērojot atkāpšanās procedūru, ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams iesniegt datorizētajā sistēmā kādu no ziņojumiem, saņemt attiecīgu atbildes ziņojumu vai iesniegtais ziņojums ir noraidīts pretrunā ar Komisijas regulā Nr. 684/2009 noteikto iesniedzamās informācijas saturu vai iesniegšanas kārtību, un minētā persona atbilstoši savām iespējām ir novērsusi šķēršļus, kas kavē tai izpildīt savas saistības attiecībā uz datorizētās sistēmas lietošanu.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.189)

31. Atkāpšanās procedūru piemēro, ja līdz datorizētās sistēmas darbības atjaunošanai nav iespējams atlikt akcīzes preču nosūtīšanu, piegādes vietas maiņu, sūtījuma sadalīšanu vai saņemšanas apliecinājuma iesniegšanu. Atkāpšanās procedūras laikā izmanto dokumentus, kas noteikti Komisijas regulas Nr. 684/2009 8.pantā (turpmāk – alternatīvais dokuments).

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.189)

32. Šo noteikumu 2.punktā minētā persona iesniedz alternatīvo dokumentu Valsts ieņēmumu dienestā pirms akcīzes preču nosūtīšanas, piegādes vietas maiņas vai sūtījuma sadalīšanas, bet akcīzes preču saņemšanas gadījumā piecu darbdienu laikā no akcīzes preču piegādes dienas. Valsts ieņēmumu dienests glabā alternatīvā dokumenta kopiju.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.189)

32.1 Ja sūtījums tiek sadalīts, nosūtītājs par katru sadalītā sūtījuma daļu sagatavo elektroniskā administratīvā dokumenta alternatīvo dokumentu, kurā ir norādīts vietējās atsauces numurs un sadalītā elektroniskā administratīvā dokumenta administratīvās atsauces kods. Nosūtītājs nodrošina, ka minētie dokumenti ir kravu pavadošās personas rīcībā, ir pievienoti attiecīgajām sadalītā sūtījuma daļām un ir pieejami kontroles vajadzībām visā pārvadājuma laikā.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.189 redakcijā)

33. Šo noteikumu 2.punktā minētā persona, kas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā alternatīvo dokumentu, iesniedz datorizētajā sistēmā arī attiecīgo ziņojumu, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc datorizētās sistēmas darbības atjaunošanas. Minētais ziņojums pēc tā akceptēšanas aizstāj alternatīvo dokumentu. Tiklīdz ir kļuvis zināms administratīvās atsauces kods un attiecīgā ziņojuma akceptēšanas datums un laiks, šo noteikumu 2.punktā minētā persona to norāda attiecīgajā alternatīvajā dokumentā. Ja atkāpšanās procedūru piemēro akcīzes preču nosūtīšanai vai piegādes vietas maiņai, nosūtītājs paziņo informāciju par administratīvās atsauces kodu un attiecīgā ziņojuma akceptēšanas datumu un laiku kravu pavadošajai personai, kura minēto informāciju norāda savā alternatīvā dokumenta kopijā.

34. Importa vai eksporta gadījumā nosūtītājs elektroniskā administratīvā dokumenta alternatīvajā dokumentā norāda atbilstošā vienotā administratīvā dokumenta numuru un minētos dokumentus iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā. Valsts ieņēmumu dienests glabā elektroniskā administratīvā dokumenta alternatīvā dokumenta kopiju un pēc datorizētās sistēmas darbības atjaunošanas akceptē elektronisko administratīvo dokumentu, izmantojot datorizēto sistēmu.

35. Ja datorizētās sistēmas darbības atjaunošanu nav iespējams paredzēt tuvākajā laikā un nosūtītājs, kuram jāsaņem saņemšanas apliecinājums vai eksporta apliecinājums, atrodas citā dalībvalstī, Valsts ieņēmumu dienests nosūta attiecīgā alternatīvā dokumenta kopiju attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei.

36. Ja Valsts ieņēmumu dienests no citas dalībvalsts kompetentās iestādes saņem saņemšanas apliecinājuma vai eksporta apliecinājuma alternatīvo dokumentu un informācija par to nav ievadīta datorizētajā sistēmā, Valsts ieņēmumu dienests nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā nosūta vai citādi dara pieejamu minēto dokumentu nosūtītājam.

VII1. Brīdinājums par neatbilstību vai sūtījuma noraidīšana

(Nodaļa MK 20.03.2012. noteikumu Nr.189 redakcijā)

36.1 Ja akcīzes preču saņēmējs konstatē, ka elektroniskais administratīvais dokuments neattiecas uz viņu, akcīzes preces nesakrīt ar pasūtījumu vai to daudzums nesakrīt ar pasūtījumu, tas pēc elektroniskā administratīvā dokumenta saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz akcīzes preču saņemšanai, izmantojot datorizēto sistēmu, var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā brīdinājuma vai noraidīšanas ziņojumu.

36.2 Akcīzes preču saņēmējs brīdinājuma vai noraidīšanas ziņojumā norāda attiecīgā elektroniskā administratīvā dokumenta administratīvās atsauces kodu, akcīzes preču saņēmēja identifikācijas numuru (likuma 20.panta pirmajā daļā minētā persona identifikācijas numuru nenorāda), nosaukumu un adresi, brīdināšanas vai noraidīšanas datumu un informāciju, ar kuru brīdina nosūtītāju par iespējamu preču neatbilstību vai noraida sūtījumu.

36.3 Ja nosūtītājs atrodas citā dalībvalstī, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, pārsūta brīdinājuma vai noraidīšanas ziņojumu nosūtītāja dalībvalsts kompetentajai iestādei. Ja nosūtītājs atrodas Latvijas Republikā, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, nosūta tam brīdinājuma vai noraidīšanas ziņojumu.

VII2. Informācijas iesniegšana par atgadījumiem akcīzes preču pārvietošanas laikā

(Nodaļa MK 20.03.2012. noteikumu Nr.189 redakcijā)

36.4 Ja, pārvietojot akcīzes preces Latvijas Republikas teritorijā, notiek atgadījums (ceļu satiksmes negadījums vai cits negadījums, preces iznīcinātas vai nozagtas, transportlīdzeklis un preces nozagtas, preces pārkrautas vai cits atgadījums), akcīzes preču kravu pavadošā persona Valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt informāciju par minētā atgadījuma veidu un vietu, elektroniskā administratīvā dokumenta administratīvās atsauces kodu, dokumentus (ja tādi ir), kas kalpo par pierādījumu atgadījumam, un norādīt savu amatu, vārdu un uzvārdu. Ja akcīzes preces pārkrauj citā transportlīdzeklī, iesniedz informāciju arī par transporta veidu, vienību, transportlīdzekļa numuru, jauno pārvadājuma organizētāju un jauno pārvadātāju. Valsts ieņēmumu dienests triju darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas pārbauda, vai norādītais elektroniskais administratīvais dokuments ir akceptēts datorizētajā sistēmā, ievada iesniegto informāciju datorizētajā sistēmā un reģistrē atgadījuma ziņojumu.

36.5 Ja nosūtītājs un akcīzes preču saņēmējs atrodas citā dalībvalstī, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, nosūta atgadījuma ziņojumu nosūtītāja un akcīzes preču saņēmēja dalībvalsts kompetentajai iestādei. Ja nosūtītājs vai akcīzes preču saņēmējs atrodas Latvijas Republikā, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, nosūta tam atgadījuma ziņojumu.

36.6 Ja atgadījums ir noticis citā dalībvalstī, bet informāciju par to iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, Valsts ieņēmumu dienests triju darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas pārbauda, vai norādītais elektroniskais administratīvais dokuments ir akceptēts datorizētajā sistēmā, ievada iesniegto informāciju datorizētajā sistēmā un izveido atgadījuma ziņojuma projektu. Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, nosūta minēto ziņojuma projektu reģistrēšanai tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kuras teritorijā ir noticis atgadījums.

36.7 Ja Valsts ieņēmumu dienests saņem no citas dalībvalsts kompetentās iestādes atgadījuma ziņojuma projektu par atgadījumu, kas ir noticis Latvijas Republikas teritorijā, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, reģistrē atgadījuma ziņojumu un nosūta to nosūtītāja un akcīzes preču saņēmēja dalībvalsts kompetentajai iestādei.

VII3. Kontroles ziņojuma iesniegšana un akcīzes preču pārvietošanas pārtraukšana

(Nodaļa MK 20.03.2012. noteikumu Nr.189 redakcijā)

36.8 Valsts ieņēmumu dienests, veicot akcīzes preču pārvietošanas atliktās nodokļa maksāšanas režīma kontroli, ievada kontroles rezultātus datorizētajā sistēmā, ja tas ir nepieciešams nodokļa kontroles vajadzībām. Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, reģistrē kontroles ziņojumu un nosūta to nosūtītāja un akcīzes preču saņēmēja dalībvalsts kompetentajai iestādei.

36.9 Ja Latvijas Republikas teritorijā visa akcīzes preču krava ir konfiscēta, arestēta, iznīcināta, neatgriezeniski zudusi vai nozagta un pārvietošanu atliktās nodokļa maksāšanas režīmā turpināt vairs nav iespējams, Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz datorizētajā sistēmā reģistrētu kontroles ziņojumu, izveido sūtījuma pārtraukšanas ziņojumu. Minētais ziņojums nozīmē, ka akcīzes preču pārvietošana atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā ir pārtraukta un to vairs nav iespējams turpināt.

36.10 Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, nosūta sūtījuma pārtraukšanas ziņojumu nosūtītāja un akcīzes preču saņēmēja dalībvalsts kompetentajai iestādei. Ja nosūtītājs vai akcīzes preču saņēmējs atrodas Latvijas Republikā, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, nosūta sūtījuma pārtraukšanas ziņojumu nosūtītājam vai akcīzes preču saņēmējam. Minētajā ziņojumā norāda informāciju par attiecīgā elektroniskā administratīvā dokumenta administratīvās atsauces kodu un sūtījuma pārtraukšanas iemeslu.

36.11 Ja akcīzes preču saņēmējs ir likuma 20.panta pirmajā daļā minētā persona, kas neizmanto datorizēto sistēmu, Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 36.10 punktā minēto informāciju tam nosūta rakstiski divu nedēļu laikā pēc sūtījuma pārtraukšanas datorizētajā sistēmā.

VII4. Neatbilstību noskaidrošana pēc akcīzes preču saņemšanas

(Nodaļa MK 20.03.2012. noteikumu Nr.189 redakcijā)

36.12 Ja saņemšanas apliecinājumā ir norādīts iztrūkums vai pārpalikums, nosūtītājs un akcīzes preču saņēmējs, izmantojot datorizēto sistēmu, var iesniegt paskaidrojuma ziņojumu par neatbilstībām. Minētajā ziņojumā norāda attiecīgā elektroniskā administratīvā dokumenta administratīvās atsauces kodu, nosūtītāja vai akcīzes preču saņēmēja identifikācijas numuru (likuma 20.panta pirmajā daļā minētā persona identifikācijas numuru nenorāda), nosaukumu un adresi, vispārīgu paskaidrojumu un faktiskā stāvokļa analīzes datumu. Ja paskaidrojums attiecas uz konkrētu akcīzes preci, papildus norāda attiecīgās akcīzes preces saraksta ieraksta īpašu atsauces numuru, akcīzes preces kodu, paskaidrojošo informāciju un akcīzes preces faktisko daudzumu mērvienībā, kas minēta Komisijas regulas Nr. 684/2009 II pielikuma kodu saraksta Nr.2 12.tabulā "Mērvienības".

36.13 Ja nosūtītājs vai akcīzes preču saņēmējs atrodas citā dalībvalstī, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, pārsūta paskaidrojuma ziņojumu par neatbilstībām attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei.

VIII. Noslēguma jautājumi

37. Līdz attiecīgās dalībvalsts paziņotam termiņam, bet ne vēlāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim akcīzes preces var nosūtīt uz citu dalībvalsti, izmantojot dokumentus, kas noteikti Komisijas 1992.gada 11.septembra Regulā (EEK) Nr. 2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā. Informāciju par minētajām dalībvalstīm un termiņu, līdz kuram var izmantot Komisijas 1992.gada 11.septembra Regulā (EEK) Nr. 2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā, noteiktos dokumentus, Valsts ieņēmumu dienests publicē Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā.

38. Ja akcīzes preces nosūta uz citu dalībvalsti līdz 2010.gada 31.decembrim, paredzot šķērsot šo noteikumu 37.punktā minētās dalībvalsts teritoriju laikposmā, kad tā neizmanto datorizēto sistēmu, nosūtītājs pievieno akcīzes preču sūtījumam elektroniskā administratīvā dokumenta izdruku, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 684/2009 8.panta 1.punkta prasībām.

39. Ja akcīzes preces nosūta uz citu dalībvalsti līdz 2010.gada 31.decembrim un veic piegādes vietas maiņu, kā rezultātā akcīzes preces piegādā saņēmējam, kas atrodas šo noteikumu 37.punktā minētajā dalībvalstī, un piegādes vietas maiņa notiek laikposmā, kad minētā dalībvalsts neizmanto datorizēto sistēmu, vai akcīzes preces izved, šķērsojot minēto dalībvalstu robežu, uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, nosūtītājs pievieno akcīzes preču sūtījumam elektroniskā administratīvā dokumenta, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 684/2009 8.panta 1.punkta prasībām, atjauninātās versijas izdruku.

40. Šo noteikumu 39.punktā minētajā gadījumā nosūtītājs pēc akcīzes preču pārvietošanas noslēgšanas likumā noteiktajā termiņā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā saņemšanas apliecinājuma alternatīvo dokumentu, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 684/2009 8.panta 3.punkta prasībām, vai attiecīgās dalībvalsts muitas apstiprinātu dokumentu, kas apliecina akcīzes preču izvešanu uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts. Valsts ieņēmumu dienests noslēdz attiecīgo elektronisko administratīvo dokumentu datorizētajā sistēmā un glabā minētā dokumenta kopiju. Valsts ieņēmumu dienests pirms elektroniskā administratīvā dokumenta noslēgšanas var pārbaudīt akcīzes preču saņemšanas vai izvešanas faktu, pieprasot no attiecīgās dalībvalsts akcīzes preču pārvietošanas apstiprinājumu.

41. Šajos noteikumos noteikto kārtību nepiemēro, ja akcīzes preces saņem no citas dalībvalsts ar Komisijas 1992.gada 11.septembra Regulā (EEK) Nr. 2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā, noteikto pavaddokumentu vai Komisijas 2009.gada 26.maija Regulā (EK) Nr. 436/2009, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz vīna dārzu reģistru, obligātajiem paziņojumiem un informācijas vākšanu vīna tirgus uzraudzībai, kā arī vīna produktu pārvadājumu pavaddokumentiem un vīna nozarē veicamo uzskaites reģistrāciju, noteikto pavaddokumentu.

42. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2008.gada 16.decembra Direktīvas 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 307Pieņemts: 30.03.2010.Stājas spēkā: 01.04.2010.Zaudē spēku: 01.06.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51/52, 31.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
207480
{"selected":{"value":"16.08.2014","content":"<font class='s-1'>16.08.2014.-31.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.08.2014","iso_value":"2014\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2014.-31.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2012","iso_value":"2012\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2012.-15.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-22.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.08.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"