Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.290

Rīgā 2010.gada 23.martā (prot. Nr.15 35.§)
Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 1.punktu un 57.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē un anulē farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātus (turpmāk – sertifikācija).

2. Farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikāts (turpmāk – sertifikāts) ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina farmaceita atbilstību Farmācijas likumā noteiktajām prasībām un dod tiesības vadīt aptieku.

3. Sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem gadiem.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.35)

II. Sertifikācijas vispārējās prasības

4. Sertifikāciju un atkārtotu sertifikāciju veic sertificēšanas institūcijas Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisija (turpmāk – sertifikācijas komisija), kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību. Sertifikācijas komisijas sastāvā iekļauj personas ar augstāko farmaceitisko izglītību, kuras nav interešu konfliktā un komerciālu vai citu apsvērumu dēļ nevar ietekmēt sertifikācijas procesa objektivitāti un neatkarību.

(Grozīts ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 727)

5. Sertificēšanas institūcija:

5.1. veic sertifikāciju atbilstoši standartā noteiktajām prasībām un sertifikācijas kritērijiem, kas ietver farmaceitisko, sabiedrības veselības, menedžmenta un personisko kompetenču jomas jautājumu pārzināšanu;

5.2. informē sertificējamo farmaceitu par sertifikācijas prasībām, vērtēšanas sistēmu un sertifikācijas eksāmena komisijas personālsastāvu;

5.3. organizē sertifikātu izgatavošanu un izsniegšanu;

5.4. organizē sertificēto farmaceitu apliecību–piespraužu izgatavošanu un izsniegšanu;

5.5. veido un aktualizē sertificēto farmaceitu reģistru un iesniedz informāciju par sertificētajiem farmaceitiem Veselības inspekcijā un Zāļu valsts aģentūrā;

5.6. nodrošina sertifikācijas komisijas sēžu protokolēšanu un ar sertifikāciju saistītās lietvedības kārtošanu un dokumentācijas uzglabāšanu;

5.7. izsniedz vai ierakstīta pasta sūtījuma veidā nosūta attiecīgajai personai pamatotu lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, vai atkārtoti piešķirt sertifikātu, kā arī par sertifikāta anulēšanu šo noteikumu 22.punktā minētajā gadījumā 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.35)

6. Pretendēt uz sertifikāta saņemšanu ir tiesības farmaceitam, kas atbilst Farmācijas likumā noteiktajām prasībām.

III. Sertifikācija un atkārtota sertifikācija

7. Lai iegūtu sertifikātu, farmaceits iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

7.1. augstāko farmaceitisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;

7.2. uzvārda (vārda) maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir mainīts uzvārds (vārds);

7.3. darba devēja izsniegtu izziņu, kas apliecina profesionālo darbību specialitātē pēdējo triju gadu laikā;

7.4. dokumenta kopiju, kas apliecina farmaceita valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, ja farmaceits vispārējo vidējo vai augstāko izglītību ir ieguvis citā, nevis latviešu valodā;

7.5. farmaceita parakstītu apliecinājumu par atbilstību Farmācijas likuma 58. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minētajām prasībām;

7.6. (svītrots ar MK 12.03.2019. noteikumiem Nr. 112);

7.7. divas fotogrāfijas (3,5 x 4,5 cm).

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr. 35; MK 12.03.2019. noteikumiem Nr. 112)

8. Sertifikācijas komisija izskata pretendenta iesniegumu, izvērtē tam pievienotos dokumentus un divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 7. punktā minēto dokumentu saņemšanas paziņo sertificējamajam farmaceitam par sertifikācijas eksāmena norises laiku un vietu. Pirms sertifikācijas eksāmena sertificējamais farmaceits sertifikācijas komisijai uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pēc sertifikācijas komisijas lūguma sertificējamais farmaceits uzrāda arī šo noteikumu 7. punktā minēto dokumentu oriģinālus.

(Grozīts ar MK 12.03.2019. noteikumiem Nr. 112)

9. Sertifikācijas komisija divu nedēļu laikā pēc sertificējamo farmaceitu profesionālo zināšanu pārbaudes rezultātu saņemšanas pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu.

9.1 Ja sertificējamais farmaceits nenokārto sertifikācijas eksāmenu:

9.1 1. pirmajā reizē, tad viņam ir tiesības kārtot sertifikācijas eksāmenu vēl vienu reizi atkārtoti bez laika ierobežojuma;

9.1 2. atkārtoti un starp šo sertifikācijas eksāmenu un iepriekš nenokārtoto sertifikācijas eksāmenu ir pagājis mazāk nekā viens gads, tad farmaceits nākamo reizi drīkst kārtot sertifikācijas eksāmenu ne ātrāk kā vienu gadu pēc sertifikācijas komisijas lēmuma pieņemšanas par atteikumu piešķirt viņam sertifikātu sakarā ar nenokārtoto sertifikācijas eksāmenu.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.35 redakcijā)

10. Atkārtotai sertifikācijai farmaceits divus mēnešus pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

10.1. darba devēja izsniegtu izziņu, kas apliecina profesionālo darbību specialitātē pēdējo piecu gadu laikā;

10.2. farmaceita parakstītu apliecinājumu par atbilstību Farmācijas likuma 58. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minētajām prasībām;

10.3. (svītrots ar MK 12.03.2019. noteikumiem Nr. 112);

10.4. divas fotogrāfijas (3,5 x 4,5 cm);

10.5. profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu apliecinošu dokumentu kopijas;

10.6. pārskatu par profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu tālākizglītības pasākumos.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr. 35; MK 12.03.2019. noteikumiem Nr. 112)

11. Sertifikācijas komisija izskata sertificētā farmaceita iesniegtos šo noteikumu 10.punktā minētos dokumentus, kas apliecina iepriekšējā sertifikāta derīguma laikā veikto farmaceitisko darbību un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.35)

12. Ja sertifikācijas komisija akceptē šo noteikumu 11.punktā minētās profesionālās darbības apliecinājumu un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana atbilst Latvijas Farmaceitu biedrības atzītam tālākizglītības procesam, atkārtoti sertificējamais farmaceits saņem sertifikātu atkārtoti bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.35)

13. Ja sertifikācijas komisija neakceptē šo noteikumu 11.punktā minētās profesionālās darbības apliecinājumu un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana neatbilst Latvijas Farmaceitu biedrības atzītam tālākizglītības procesam, un atkārtota sertifikācija tiek atteikta, atkārtoti sertificējamais farmaceits kārto sertifikācijas eksāmenu un iegūst sertifikātu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.35)

14. Sertifikātā norāda šādu informāciju:

14.1. sertificēšanas institūcijas pilnu nosaukumu;

14.2. sertificētās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

14.3. normatīvos aktus, atbilstoši kuriem ir iegūts sertifikāts;

14.4. sertifikāta piešķiršanas datumu;

14.5. sertifikāta derīguma termiņu;

14.6. sertifikāta numuru.

15. Sertifikātu paraksta sertificēšanas institūcijas vadītājs, un to apstiprina ar sertificēšanas institūcijas zīmogu.

16. Sertificētā farmaceita apliecības–piespraudes paraugs norādīts šo noteikumu 2.pielikumā.

17. Sertifikāts tiek pārreģistrēts, ja saņemts sertificētās personas iesniegums par:

17.1. sertifikāta nozaudēšanu;

17.2. sertificētās personas vārda vai uzvārda maiņu.

IV. Sertifikāta anulēšana

18. Sertifikācijas komisija var pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja:

18.1. sertificētais farmaceits pārkāpis farmaceitisko darbību reglamentējošos un citus normatīvos aktus;

18.2. saņemts sertificētās personas iesniegums;

18.3. pēc sertifikāta piešķiršanas atklājas, ka sertifikācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti vai tie satur nepatiesu informāciju;

18.4. sertificētā persona ir mirusi.

(Grozīts ar MK 12.03.2019. noteikumiem Nr. 112)

19. Priekšlikumu par sertifikāta anulēšanu sertificēšanas institūcijā var iesniegt:

19.1. Veselības ministrija;

19.2. Veselības inspekcija;

19.3. Latvijas Farmaceitu biedrība.

20. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu sertificēšanas institūcija rakstiski paziņo:

20.1. farmaceitam, kura sertifikāts ir anulēts, izņemot šo noteikumu 18.4. apakšpunktā minēto gadījumu;

20.2. Veselības inspekcijai;

20.3. Zāļu valsts aģentūrai.

(Grozīts ar MK 12.03.2019. noteikumiem Nr. 112)

V. Sertificējamā farmaceita tiesības un pienākumi

21. Sertificējamais farmaceits ir tiesīgs:

21.1. iepazīties ar sertifikācijas kritērijiem, kā arī ar sertifikācijas eksāmena noteikumiem;

21.2. kārtot sertifikācijas eksāmenu četru mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas;

21.3. saņemt informāciju par sertifikācijas eksāmena vietu un laiku ne vēlāk kā divus mēnešus pirms minētā eksāmena;

21.4. iepazīties ar sertifikācijas eksāmena vērtēšanas sistēmu un triju dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas saņemt informāciju par tā rezultātiem;

21.5. iepazīties ar sertifikācijas eksāmena komisijas personālsastāvu un iesniegt sertifikācijas komisijas priekšsēdētājam pamatotas pretenzijas pret atsevišķu eksāmena komisijas locekļu kandidatūrām;

21.6. iesniegt sertificēšanas institūcijas vadītājam pretenzijas par sertifikācijas eksāmena norisi vai vērtējumu, kā arī apstrīdēt sertifikācijas komisijas lēmumu par sertifikāta anulēšanu.

22. Sertificētais farmaceits, pildot darba pienākumus, nēsā pie apģērba redzamā vietā piestiprinātu apliecību–piespraudi.

23. Farmaceits, kura sertifikāts ir anulēts, triju darbdienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma saņemšanas nodod anulēto sertifikātu un apliecību–piespraudi sertifikācijas institūcijai, izņemot šo noteikumu 18.4. apakšpunktā minēto gadījumu.

(Grozīts ar MK 12.03.2019. noteikumiem Nr. 112)

24. Sertifikācijas komisijas lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā un pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 12.03.2019. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumus Nr.248 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 224./226.nr.; 2003, 167.nr.).

26. Sertifikāti, kas izsniegti saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.248 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas kārtība", ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām.

27. Farmaceiti, kas saņēmuši sertifikātus saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.248 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas kārtība", tiek atkārtoti sertificēti pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

28. Sertificēšanas institūcijas akreditācija, kas veikta atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana – Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" noteiktajām prasībām valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīga līdz akreditācijas termiņa beigām.

29. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece
1. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.290

(Pielikums MK 12.03.2019. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

Iesniegums farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai
  
 

(sertificēšanas institūcijas nosaukums)

Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijai

1. Vārds, uzvārds 
2. Augstāko farmaceitisko izglītību apliecinošajā dokumentā norādītais uzvārds (ja mainīts) 
3. Personas kods 
4. Pilsonība 
5. Valsts valodas prasme 
6. Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs 
7. Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums 
8. Personu apliecinoša dokumenta izdošanas vieta 
9. Deklarētās dzīvesvietas adrese 
10. Tālruņa numurs, e-pasta adrese 
11. Mācību iestāde, kurā iegūta farmaceitiskā izglītība 
12. Beigšanas gads 
13. Kvalifikācija, grāds 
14. Zinātniskais grāds, piešķiršanas datums 
15. Darba stāžs specialitātē 
16. Sertifikāta numurs 
17. Sertifikāta derīguma termiņš 
18. Pamatdarbs specialitātē 
18.1. komercsabiedrības nosaukums 
18.2. aptiekas nosaukums, 
adrese, tālrunis, fakss 
18.3. aptiekas licences numurs 
18.4. amats 
19. Blakusdarbs specialitātē 
19.1. komercsabiedrības nosaukums 
19.2. aptiekas nosaukums, adrese, 
tālrunis, fakss 
19.3. aptiekas licences numurs 
19.4. amats 
  
   

(datums*)

 

(paraksts*)

Aizpilda Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisija

 

Saņemts 20__. gada __. ____________ un reģistrēts ar Nr. ________

Sertifikācijas komisijas 20__. gada __. ____________ sēde Nr. ________

Sertifikācijas eksāmena komisijas 20__. gada __. ____________ sēde Nr. ________

Sertifikācijas komisijas 20__. gada __. ____________ sēde Nr. ________

Sertifikāts Nr. ___________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.290

(Pielikums MK 12.03.2019. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

Sertificēta farmaceita apliecība (piespraude)

Paraugs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 290Pieņemts: 23.03.2010.Stājas spēkā: 01.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51/52, 31.03.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
207399
{"selected":{"value":"15.03.2019","content":"<font class='s-1'>15.03.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.03.2019","iso_value":"2019\/03\/15","content":"<font class='s-1'>15.03.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.11.2018","iso_value":"2018\/11\/30","content":"<font class='s-1'>30.11.2018.-14.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2014","iso_value":"2014\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2014.-29.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-23.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.03.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)