Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumus Nr. 469 "Pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumu veikšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.280

Rīgā 2010.gada 23.martā (prot. Nr.15 27.§)
Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 84.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veic regulārus un neregulārus pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumus (turpmāk – gaisa pārvadājumi) uz Latvijas Republiku un no tās.

2. Šo noteikumu II nodaļa attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) (turpmāk – Regula Nr. 1008/2008) III nodaļā minētajiem lidojumiem.

3. Šo noteikumu III un IV nodaļa attiecas uz lidojumiem, kas nav minēti Regulas Nr. 1008/2008 III nodaļā. Šādi gaisa pārvadājumi notiek saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem un Komisijas 2014. gada 29. aprīļa Regulas (ES) Nr. 452/2014, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (turpmāk – Regula Nr. 452/2014), nosacījumiem.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 635 redakcijā)

4. Šajos noteikumos minētās atļaujas regulāriem un neregulāriem gaisa pārvadājumiem izsniedz Satiksmes ministrija.

5. Par dokumentu iesniegšanas dienu Satiksmes ministrijā uzskatāma diena, kad attiecīgie dokumenti nonākuši Satiksmes ministrijas rīcībā.

II. Gaisa pārvadājumi starp Latvijas Republiku un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm

6. Latvijas Republikas pārvadātājs (Regulas Nr. 1008/2008 4.panta izpratnē), kas vēlas uzsākt regulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un kādu citu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti, vismaz septiņas darbdienas pirms gaisa pārvadājumu uzsākšanas plānotajā maršrutā par to informē Satiksmes ministriju.

7. Latvijas Republikas pārvadātājs (Regulas Nr. 1008/2008 4.panta izpratnē), kas vēlas veikt neregulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un kādu citu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti, vismaz trīs darbdienas pirms gaisa pārvadājumu uzsākšanas plānotajā maršrutā par to informē Satiksmes ministriju.

8. Eiropas Ekonomikas zonas pārvadātājs (Regulas Nr. 1008/2008 4.panta izpratnē), kas vēlas uzsākt regulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un kādu citu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti, vismaz septiņas darbdienas pirms gaisa pārvadājumu uzsākšanas plānotajā maršrutā par to rakstiski informē Satiksmes ministriju.

9. Eiropas Ekonomikas zonas pārvadātājs (Regulas Nr. 1008/2008 4.panta izpratnē), kas vēlas veikt neregulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un kādu citu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti, vismaz trīs darbdienas pirms gaisa pārvadājumu uzsākšanas plānotajā maršrutā informē Satiksmes ministriju.

10. Ja Satiksmes ministrija konstatē, ka šo noteikumu 6., 7., 8. un 9.punktā minētie pārvadātāji neatbilst prasībām, kas noteiktas Regulas Nr. 1008/2008 III nodaļā, tā pieņem lēmumu par aizliegumu veikt attiecīgos gaisa pārvadājumus.

III. Regulāri gaisa pārvadājumi

11. Ja Latvijas Republikā reģistrēts pārvadātājs vēlas uzsākt regulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un valsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, tas vismaz mēnesi pirms plānoto gaisa pārvadājumu uzsākšanas iesniedz Satiksmes ministrijā iesniegumu. Iesniegumam pievieno lidojumu sarakstu.

12. Ja iesniegti visi šo noteikumu 11.punktā minētie dokumenti, Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā attiecīgajam pārvadātājam izsniedz regulāro gaisa pārvadājumu atļauju. Ja iesniegtajos dokumentos konstatēti trūkumi, Satiksmes ministrija rakstiski lūdz tos novērst līdz plānotajai lidojumu uzsākšanai. Ja konstatētie trūkumi minētajā termiņā nav novērsti, atļauju neizsniedz.

13. Ja citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēts pārvadātājs vēlas uzsākt regulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un valsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, tas vismaz mēnesi pirms plānoto gaisa pārvadājumu uzsākšanas iesniedz Satiksmes ministrijā iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

13.1. lidojumu sarakstu;

13.2. tās darbības licences kopiju, ko saskaņā ar Regulu Nr. 1008/2008 izsniegusi attiecīgās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts kompetentā aviācijas iestāde;

13.3. pārvadātāja reģistrācijas valsts un valsts, uz kuru pārvadātājs vēlas veikt regulārus gaisa pārvadājumus, starptautiski publiski tiesiski saistošu apliecinājumu, ka attiecīgās valstis garantē Latvijas Republikā reģistrētajiem pārvadātājiem tiesības veikt regulārus gaisa pārvadājumus līdzvērtīgā maršrutā.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 635)

14. Ja iesniegti visi šo noteikumu 13.punktā minētie dokumenti, Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā attiecīgajam pārvadātājam izsniedz regulāro gaisa pārvadājumu atļauju. Ja iesniegtajos dokumentos konstatēti trūkumi, Satiksmes ministrija rakstiski lūdz tos novērst līdz plānotajai lidojumu uzsākšanai. Ja konstatētie trūkumi minētajā termiņā nav novērsti, atļauju neizsniedz.

15. Ja pārvadātājs, kas reģistrēts valstī, kura nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, vēlas uzsākt regulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un citu valsti, tas vismaz mēnesi pirms plānoto gaisa pārvadājumu uzsākšanas iesniedz Satiksmes ministrijā:

15.1. darbības licences kopiju;

15.2. atļaujas kopiju, ko izsniegusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūra saskaņā ar Regulas Nr. 452/2014 2. pielikumu.

15.3. (svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 635);

15.4. (svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 635);

15.5. to dokumentu kopijas, kas apliecina gaisa kuģa atbilstību piemērojamām gaisa kuģu lidojumu drošības prasībām un gaisa pārvadātāja spēju pildīt piemērojamās civilās aviācijas drošības prasības, ja tie nav atjaunoti Eiropas Aviācijas drošības aģentūras datubāzē;

15.6. pārvadātāja reģistrācijas valsts kompetentās iestādes dokumentu, kurā izteikts lūgums atļaut šīs valsts pārvadātājam veikt gaisa pārvadājumus noteiktā maršrutā starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti;

15.7. pārvadātāja reģistrācijas valsts un valsts, uz kuru pārvadātājs vēlas veikt regulārus gaisa pārvadājumus, starptautiski publiski tiesiski saistošu apliecinājumu, ka attiecīgās valstis garantē Latvijas Republikā reģistrētajiem pārvadātājiem tiesības veikt regulārus gaisa pārvadājumus līdzvērtīgā maršrutā.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 635)

16. Ja iesniegti visi šo noteikumu 15.punktā minētie dokumenti, kā arī atļaujas izsniegšana atbilst Latvijas ekonomiskajām interesēm aviācijas nozarē, Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā attiecīgajam pārvadātājam izsniedz regulāro gaisa pārvadājumu atļauju. Ja iesniegtajos dokumentos konstatēti trūkumi, Satiksmes ministrija rakstiski lūdz tos novērst līdz plānotajai lidojumu uzsākšanai. Ja konstatētie trūkumi minētajā termiņā nav novērsti, atļauju neizsniedz. Izsniedzot regulāro gaisa pārvadājumu atļauju, Satiksmes ministrija var noteikt atļaujas derīguma termiņu. Termiņu nosaka, ņemot vērā esošo vai plānoto regulāro pārvadājumu sistēmu konkrētajā maršrutā, kā arī Latvijas ekonomiskās intereses aviācijas nozarē.

17. Ja pārvadātājs, kas reģistrēts valstī, kura nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, bet ar kuru Latvijas Republika ir noslēgusi gaisa satiksmes līgumu, vēlas uzsākt regulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti, tas vismaz mēnesi pirms plānoto gaisa pārvadājumu uzsākšanas iesniedz Satiksmes ministrijā iesniegumu. Iesniegumam pievieno plānoto lidojumu sarakstu un šo noteikumu 15.1., 15.2. un 15.5.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 635)

18. Ja iesniegti visi šo noteikumu 17.punktā minētie dokumenti, Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā attiecīgajam pārvadātājam izsniedz regulāro gaisa pārvadājumu atļauju. Ja iesniegtajos dokumentos konstatēti trūkumi, Satiksmes ministrija rakstiski lūdz tos novērst līdz plānotajai lidojumu uzsākšanai. Ja konstatētie trūkumi minētajā termiņā nav novērsti, atļauju neizsniedz.

19. Šajā nodaļā minētās regulārās gaisa pārvadājumu atļaujas netiek izsniegtas un izsniegtās atļaujas tiek atkarībā no apdraudējuma rakstura un ilguma apturētas uz objektīvu laikposmu vai atceltas, ja pastāv pamatotas bažas, ka konkrēto gaisa pārvadājumu veikšana neatbilst valsts drošības interesēm.

IV. Neregulāri gaisa pārvadājumi

20. Ja Latvijas Republikā reģistrēts pārvadātājs vēlas veikt neregulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un valsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, tas vismaz četras darbdienas pirms plānoto gaisa pārvadājumu uzsākšanas iesniedz Satiksmes ministrijā iesniegumu. Iesniegumam pievieno lidojuma plānu. Lidojuma plāns šīs nodaļas izpratnē ir noteiktas ziņas par plānoto lidojumu vai tā posmu, kuras iesniedz attiecīgajām gaisa satiksmes organizēšanas institūcijām.

21. Ja iesniegti visi šo noteikumu 20.punktā minētie dokumenti, Satiksmes ministrija divu darbdienu laikā attiecīgajam pārvadātājam izsniedz neregulāru gaisa pārvadājumu atļauju. Ja iesniegtajos dokumentos konstatēti trūkumi, Satiksmes ministrija nekavējoties rakstiski lūdz tos novērst līdz plānotajai lidojumu uzsākšanai. Ja konstatētie trūkumi minētajā termiņā nav novērsti, atļauju neizsniedz.

22. Ja citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēts pārvadātājs vēlas veikt neregulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un valsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, tas vismaz četras darbdienas pirms plānoto gaisa pārvadājumu uzsākšanas iesniedz Satiksmes ministrijā iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

22.1. lidojuma plānu;

22.2. tās darbības licences kopiju, ko saskaņā ar Regulu Nr. 1008/2008 izsniegusi attiecīgās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts kompetentā iestāde.

23. Ja iesniegti visi šo noteikumu 22.punktā minētie dokumenti, Satiksmes ministrija divu darbdienu laikā attiecīgajam pārvadātājam izsniedz neregulāru gaisa pārvadājumu atļauju. Ja iesniegtajos dokumentos konstatēti trūkumi, Satiksmes ministrija rakstiski lūdz tos novērst līdz plānotajai lidojumu uzsākšanai. Ja konstatētie trūkumi minētajā termiņā nav novērsti, atļauju neizsniedz.

24. Ja pārvadātājs, kas reģistrēts valstī, kura nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, vēlas veikt neregulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un citu valsti, tas Satiksmes ministrijā vismaz četras darbdienas pirms plānoto gaisa pārvadājumu uzsākšanas iesniedz šo noteikumu 15.1., 15.2. un 15.5.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas, lidojuma plānu un šādus dokumentus:

24.1. pārvadātāja reģistrācijas valsts kompetentās iestādes dokumentu, kurā izteikts lūgums atļaut šīs valsts pārvadātājam veikt gaisa pārvadājumus noteiktā maršrutā starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti;

24.2. pārvadātāja reģistrācijas valsts un valsts, uz kuru pārvadātājs vēlas veikt neregulārus gaisa pārvadājumus, starptautiski publiski tiesiski saistošu apliecinājumu, ka attiecīgās valstis garantē Latvijas Republikā reģistrētajiem pārvadātājiem tiesības veikt neregulārus gaisa pārvadājumus līdzvērtīgā maršrutā.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 635)

25. Ja iesniegti visi šo noteikumu 24.punktā minētie dokumenti un Latvijas Republikā reģistrētie pārvadātāji pēc Satiksmes ministrijas pieprasījuma rakstiski apliecinājuši, ka tie atsakās veikt minētā pārvadātāja plānotos gaisa pārvadājumus attiecīgajā maršrutā lidojuma plānā noteiktajās dienās, Satiksmes ministrija divu darbdienu laikā attiecīgajam pārvadātājam izsniedz neregulāro gaisa pārvadājumu atļauju. Ja iesniegtajos dokumentos konstatēti trūkumi, Satiksmes ministrija rakstiski lūdz tos novērst līdz plānotajai lidojumu uzsākšanai. Ja konstatētie trūkumi minētajā termiņā nav novērsti, atļauju neizsniedz.

26. Ja šajā nodaļā minētais pārvadātājs sniedz gaisa taksometra pakalpojumus, iesniegumu Satiksmes ministrijā iesniedz vismaz trīs darbdienas pirms plānoto neregulāro gaisa pārvadājumu uzsākšanas. Šīs nodaļas izpratnē gaisa taksometra pakalpojumi ir neregulāri pasažieru pārvadājumi ar gaisa kuģi, kas paredzēts ne vairāk kā 10 pasažieru pārvadāšanai, un neregulāri komerciāli kravas pārvadājumi ar gaisa kuģi, kura celtspēja nav lielāka par 5700 kilogramiem.

27. Šajā nodaļā minētās neregulāro gaisa pārvadājumu atļaujas ir spēkā 24 stundas, skaitot no plānotā nosēšanās laika Latvijas Republikas lidostā vai plānotā izlidošanas laika no Latvijas Republikas lidostas.

28. Šajā nodaļā minētās neregulārās gaisa pārvadājumu atļaujas netiek izsniegtas un izsniegtās atļaujas tiek atkarībā no apdraudējuma rakstura un ilguma apturētas uz objektīvu laikposmu vai atceltas, ja pastāv pamatotas bažas, ka konkrēto gaisa pārvadājumu veikšana neatbilst valsts drošības interesēm.

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumus Nr.218 "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 53.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 280Pieņemts: 23.03.2010.Stājas spēkā: 27.03.2010.Zaudē spēku: 26.08.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 26.03.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
207128
{"selected":{"value":"30.09.2016","content":"<font class='s-1'>30.09.2016.-25.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.09.2016","iso_value":"2016\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2016.-25.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.03.2010","iso_value":"2010\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2010.-29.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.09.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"