Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.258

Rīgā 2010.gada 16.martā (prot. Nr.14 14.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.1.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" 3.1.4.1.aktivitātes "Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošana" 3.1.4.1.1.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus aktivitātes ietvaros;

1.3. prasības projekta iesniedzējam aktivitātes ietvaros;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu aktivitātes ietvaros.

2. Aktivitātes mērķis ir pilnveidot invaliditātes ekspertīzes institūcijas infrastruktūru, padarot darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanas pakalpojumu pieejamu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minētās atbalstāmās darbības, lai rezultātā par diviem procentiem palielinātu to personu skaitu, kas izmantojušas invaliditātes ekspertīzes sniedzējas institūcijas pakalpojumus.

4. Aktivitātes mērķa grupa ir personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti.

5. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

5.1. invaliditātes ekspertīzes institūcijas telpu rekonstrukcija, renovācija, labiekārtošana (tajā skaitā vides pieejamības nodrošināšana) un citi remontdarbi;

5.2. invaliditātes ekspertīzes veikšanai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma nodrošināšana;

5.3. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

5.4. projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas sagatavošana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošana.

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Atbildīgā iestāde atlasi organizē vienā projektu iesniegumu atlases kārtā, izņemot šo noteikumu 19.punktā minētos gadījumus.

7. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 526 200 latu, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 447 270 latu un valsts budžeta finansējums – 78 930 latu.

II. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde, to kompetences sadalījums

8. Aktivitātes īstenošanā atbildīgā iestāde ir Labklājības ministrija. Atbildīgā iestāde:

8.1. izstrādā ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) nolikumu un izveido komisiju;

8.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projektu iesniegumus;

8.3. sniedz informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

8.4. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vai līguma par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) projekta izstrādē;

8.7. saskaņo šo noteikumu 55.punktā noteiktos projekta grozījumus un, ja ir iebildumi, sniedz sadarbības iestādei atzinumu par konstatētajiem trūkumiem;

8.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais attiecināmais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

(Grozīts ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.814)

9. Aktivitātes īstenošanā sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Sadarbības iestāde:

9.1. izstrādā vienošanās vai līguma projektu;

9.2. slēdz vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs), bet šo noteikumu 49.punktā minētajā gadījumā – līgumu ar finansējuma saņēmēju un valsts kapitālsabiedrību;

9.3. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.4. sniedz informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanā un maksājumu veikšanā;

9.5. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

9.6. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās vai līguma noteikumu izpildi;

9.7. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei vadošajai iestādei;

9.8. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 54. un 56.punkta nosacījumus, bet 55.punktā minētajā gadījumā grozījumus apstiprina, ja tie saskaņoti ar atbildīgo iestādi;

9.9. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi;

9.10. uzkrāj datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.11. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu;

9.12. izskata un apstiprina finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus.

(Grozīts ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.814)

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Projekta iesniedzēji un projekta izmaksu kopsumma

11. Projekta iesniedzējs ir tiešās pārvaldes iestāde (invaliditātes ekspertīzes institūcija), kurai invaliditātes jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā deleģēta invaliditātes ekspertīzes veikšana. Projekta iesniedzējs ir vienīgais finansējuma saņēmējs un projekta īstenošanā neveido partnerību.

12. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus iegulda valsts vai valsts kapitālsabiedrības īpašumā.

(Grozīts ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.814)

13. Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas.

14. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 526 200 latu.

IV. Projektu iesniegumu atlase

15. Atbildīgā iestāde nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu projekta iesniedzējam (turpmāk – uzaicinājums).

16. Uzaicinājumā norāda:

16.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

16.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 10 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

16.3. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

16.4. tīmekļa vietni, kurā ievietots vienošanās vai līguma projekts.

(Grozīts ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.814)

17. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādas prasības:

17.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

17.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un šādiem dokumentiem:

17.2.1. projekta budžetā paredzēto materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādi, kā arī īres un nomas maksu pamatojošiem dokumentiem;

17.2.2. dokumentiem (zemesgrāmatas nostiprinājuma uzraksta vai zemesgrāmatu apliecības kopija), kas apliecina, ka īpašums, kurā projekta ietvaros paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, ir valsts vai valsts kapitālsabiedrības īpašumā;

17.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

17.4. projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

17.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas nosacījumiem;

17.6. projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 38., 39., 40., 41., 42. un 43.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu, un nodrošina to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

17.7. projekta iesniedzējs uzaicinājumā noteiktajā termiņā projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

17.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi "oriģināls" vai "kopija"). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

17.7.2. elektroniska dokumenta formā (projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

(Grozīts ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.814)

18. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai divu darbdienu laikā nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

19. Atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt papildu ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, ja:

19.1. uzaicinājumā noteiktajā termiņā projekta iesniedzējs nav iesniedzis projekta iesniegumu;

19.2. projekta iesniegums ir noraidīts;

19.3. projekta iesniegums apstiprināts par summu, kas ir mazāka par šo noteikumu 7.punktā noteikto aktivitātei pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

20. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

20.1. komisijas personālsastāvu veido komisijas priekšsēdētājs, balsstiesīgie komisijas locekļi no Labklājības ministrijas un komisijas locekļi novērotāja statusā bez balsstiesībām no vadošās iestādes un sadarbības iestādes. Balsstiesīgajiem komisijas locekļiem ir noteikti aizvietotāji no Labklājības ministrijas. Komisijas personālsastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

20.2. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā;

20.3. uzsākot darbu, komisijas locekļi un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūtā informācija un dokumentu saturs netiks izpausts trešajām personām;

20.4. uzsākot darbu, komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka viņu darbībā nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību noteiktos ierobežojumus.

21. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts nolikums.

22. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums) un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto procedūru aprakstu par projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanas kārtību un Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasībām. Minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē tīmekļa vietnē (www.lm.gov.lv/sf).

23. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2. un 4.sadaļā minētajiem kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.sadaļā minētajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VI. Pārvaldes lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

24. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas:

24.1. atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem;

24.2. šo noteikumu 2.pielikumā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis vismaz minimālo noteikto punktu skaitu;

24.3. atbilst šo noteikumu 2.pielikumā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

25. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja to nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.sadaļā minētajiem projektu iesnieguma vērtēšanas kritērijiem, kas pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

26. Šo noteikumu 25.punktā minētais nosacījums var ietvert:

26.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu par projekta iesniegumā iekļauto informāciju;

26.2. projekta īstenošanas laika precizēšanu vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

26.3. izmaksu precizēšanu, ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 41. un 42.punktā minēto izmaksu pozīciju apmēra ierobežojumus;

26.4. citu tiesiski pamatotu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kas pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

27. Ja šo noteikumu 25. un 26.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 2.pielikumā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem. Nosacījumu izpilde neietekmē kvalitātes kritēriju vērtēšanas rezultātus.

28. Atbildīgā iestāde pārtrauc un neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu, un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

28.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.sadaļā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, par kuru neizpildīšanu projekta iesniegumu noraida;

28.2. projekta iesniegumam nav pievienoti visi šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētie dokumenti;

28.3. projekta iesniegums kādā no šo noteikumu 2.pielikuma 3.sadaļā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem saņēmis zemāku vērtējumu par minimālo iegūstamo punktu skaitu;

28.4. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 2.pielikuma 4.sadaļā minētajam projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijam.

29. Pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

30. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās vai līguma slēgšanas nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.814)

31. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos vai līgumu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto institūciju plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt sadarbības iestādei elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.814)

32. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 25. un 26.punktu.

33. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Minēto informāciju projekta iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

33.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi "oriģināls" vai "kopija"). Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

33.2. elektroniska dokumenta formā (informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

34. Komisija izvērtē šo noteikumu 33.punktā minēto informāciju un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes noteiktā informācijas iesniegšanas termiņa beigām.

35. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 34.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei četru darbdienu laikā – pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas, kā arī divas projekta iesniedzēja iesniegtās dokumenta kopijas ar informāciju par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos vai līgumu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto institūciju plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.814)

36. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka pārvaldes lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 34.punktā minētā termiņa beigām.

37. Ja pieņemts pārvaldes lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus noteikumu 29.punktā minētajam lēmumam projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

38. Projekta ietvaros plāno šādas attiecināmās izmaksas:

38.1. tiešās izmaksas, tai skaitā šādās izmaksu pozīcijās:

38.1.1. projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas un būvniecības uzraudzības izmaksas;

38.1.2. iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

38.1.3. būvniecības, materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

38.1.4. neparedzētās izmaksas;

38.2. netiešās izmaksas šādās izmaksu pozīcijās:

38.2.1. informēšanas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumiem;

38.2.2. projekta īstenošanā radīto materiālo vērtību apdrošināšanas izmaksas (attiecināmas projekta īstenošanas laikā).

39. Šo noteikumu 38.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

39.1. uzņēmuma līguma izmaksas būvprojekta (skiču projekta un tehniskā projekta) izstrādei. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

39.2. uzņēmuma līguma izmaksas būvniecības uzraudzībai un autoruzraudzībai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas.

40. Šo noteikumu 38.1.3.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

40.1. telpu rekonstrukcijas, renovācijas, labiekārtošanas (tai skaitā, lifta iekārtošanas) darbu un citu remontdarbu izmaksas;

40.2. vides pieejamības nodrošināšanas izmaksas;

40.3. mēbeļu, iekārtu, datortehnikas un programmatūras iegādes izmaksas šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

41. Šo noteikumu 38.1.1. un 38.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas kopā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

42. Šo noteikumu 38.1.4.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlieto iepriekš neparedzētu izmaksu segšanai projekta attiecināmo tiešo izmaksu ietvaros.

43. Neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas, ja tos nevar atgūt normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

44. Finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina un projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas:

44.1. kas nav norādītas šo noteikumu 39., 40. un 43.punktā, 38.1.2., 38.1.4., 38.2.1. un 38.2.2.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 41. un 42.punktā minētajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

44.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus (izņemot šo noteikumu 38.1.2. un 39.1.apakšpunktā minētās izmaksas) pirms šo noteikumu spēkā stāšanās;

44.3. par ieguldījumiem valsts kapitālsabiedrības īpašumā, ja noteikumos paredzētajā kārtībā nav noslēgts šo noteikumu 49.punktā minētais līgums;

44.4. kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu.

(Grozīts ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.814)

45. Projekta īstenošanas laikā papildus radušās izmaksas (tai skaitā ar projekta izmaksu sadārdzinājumu saistītās izmaksas) finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

46. Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu plānošanu, finansēšanu un maksājumu veikšanu projekta ietvaros valsts budžeta iestādei nodrošina saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības fonda finansējuma saņemšanas nosacījumus.

47. Projekta īstenošanu plāno no vienošanās vai līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 31.decembrim.

(Grozīts ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.814)

48. Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus iegulda valsts īpašumā, vienošanos slēdz starp sadarbības iestādi un finansējuma saņēmēju.

49. Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus iegulda valsts kapitālsabiedrības īpašumā, līgumu slēdz starp sadarbības iestādi, finansējuma saņēmēju un valsts kapitālsabiedrību, kuras īpašumā paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus. Līgumā papildus normatīvo aktu nosacījumiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto institūciju plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu iekļauj:

49.1. tā īpašuma lietošanas (nomas, īres vai patapinājuma) nosacījumus, kurā paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus;

49.2. valsts kapitālsabiedrības tiesības un pienākumus;

49.3. valsts kapitālsabiedrības pienākumus neatsavināt vai neapgrūtināt ar lietu vai saistību tiesībām (dāvināt, aizdot, patapināt, pārdot, apmainīt, iznomāt vai izīrēt, nodot citu personu valdījumā, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt) nekustamo īpašumu, kurā paredzēts ieguldīt vai kurā ir ieguldīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi, piecus gadus pēc pēdējā maksājuma finansējuma saņēmējam par attiecīgo projektu, kā arī aizliegumu valsts kapitālsabiedrībai iznīcināt vai bojāt īpašumu, kurā paredzēts ieguldīt vai kurā ir ieguldīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi;

49.4. ja nepieciešams, valsts kapitālsabiedrībai noteiktos saistību tiesību pastiprinājumus un sankcijas.

(MK 31.08.2010. noteikumu Nr.814 redakcijā)

50. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

51. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

52. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

53. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai pirmo iepirkuma konkursu izsludina ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc vienošanās vai līguma noslēgšanas.

(Grozīts ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.814)

54. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto institūciju plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

55. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas saistītas ar:

55.1. projekta mērķi;

55.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

55.3. projekta īstenošanas termiņu;

55.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

55.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to sadalījuma plānojumu pa gadiem.

56. Nepārsniedzot šo noteikumu 41. un 42.punktā minēto izmaksu pozīciju apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

56.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 38.1.1., 38.1.2., 38.1.3., 38.2.1. un 38.2.2.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmajām izmaksām;

56.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 39. un 40.punktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 38.1.1. un 38.1.3.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

56.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 38.1.2., 38.2.1. un 38.2.2.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

56.4. šo noteikumu 42.punktā noteikto izmaksu pārdali.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16. marta noteikumiem Nr.258

(Pielikums grozīts ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.814)

Labklājības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.258
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.814)

Nr.p.k.

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma Jā/Nē

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu*

1.1.Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

X

N

1.2.Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

X

N

1.3.Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona)

X

N

1.4.Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā)

X

N

1.5.Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

X

N

1.6.Projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā

X

N

1.7.Ir iesniegts Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.1.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai"" (turpmāk – noteikumi) 17.7.1.apakšpunktā minētais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits, un tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.8.Iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.9.Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un ir pievienoti noteikumu 17.2.apakšpunktā minētie dokumenti

X

P

1.10.Projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.11.Visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.12.Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos

X

P

1.13.Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām

X

P

1.14.Projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz noteikumu 13.punktā noteikto finansējuma apmēru

X

P

1.15.Projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz noteikumu 14.punktā noteikto maksimālo projekta finansējuma apmēru

X

P

1.16.Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst noteikumu 38., 39., 40., 41. un 43.punktā noteiktajām izmaksām

X

P

1.17.Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz noteikumu 41. un 42.punktā noteikto izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P

1.18.Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst noteikumu 47.punktā noteiktajam projekta īstenošanas periodam

X

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma
Jā/Nē

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu*

2.1.Projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 11.punktā noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam

X

N

2.2.Projekta mērķis sekmē noteikumu 2.punktā noteiktā aktivitātes mērķa sasniegšanu

X

N

2.3.Īpašums, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumu, ir valsts vai valsts kapitālsabiedrības īpašumā

X

N

2.4.Projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota

X

P

2.5.Ir veikts projekta ietekmes uz vidi novērtējums

X

P

2.6.Projekta iesniegums pamato projekta īstenošanas nepieciešamību un identificē risināmās problēmas (tajā skaitā mērķa grupas problēmas)

X

P

2.7.Projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu

X

P

2.8.Projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji un rezultāta rādītāji sekmē noteikumu 3.punktā noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanu

X

P

2.9.Projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta īstenošanas (vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam)

X

P

2.10.Projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.11.Projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāltehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāltehniskais nodrošinājums)

X

P

2.12.Projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu

X

P

2.13.Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst noteikumu 51. un 52.punktā noteiktajām prasībām

X

P

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Apakškritēriji/punktu skala

Vērtēšanas sistēma, piešķirot noteiktu punktu skaitu

maksimālais iegūstamais punktu skaits

minimālais nepieciešamais punktu skaits

3.1.Projekta iesniegums ietver projekta īstenošanas gatavības novērtējumu3.1.1. līdz projekta iesniegšanas dienai ir izstrādāts tehniskais projekts, ja projektā nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu – 5 punkti

5

3

3.1.2. projekta iesniegums ietver katra investīciju objekta gatavības novērtējumu rekonstrukcijas vai renovācijas, vai būvdarbu uzsākšanai, tai skaitā ir apzināta nepieciešamā dokumentācija un darbību secība šo darbu uzsākšanai – 3 punkti
3.1.3. projekta iesniegums neietver projekta īstenošanas gatavības novērtējumu – 0 punktu
3.2.Investīciju izlietojumu pamato projekta iesniedzēja darbības attīstības stratēģija3.2.1. projekta iesniegumā iekļauts investīciju izlietojuma atbilstības novērtējums projekta iesniedzēja darbības attīstības stratēģijai – 5 punkti

5

5

3.2.2. projekta iesniegumā nav iekļauts investīciju izlietojuma atbilstības novērtējums projekta iesniedzēja darbības attīstības stratēģijai vai projekta iesniegumā iekļautais investīciju izlietojums neatbilst vai tikai daļēji atbilst projekta iesniedzēja attīstības stratēģijai – 0 punktu
3.3.Projekts nodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu pēctecību3.3.1. projekta iesniegums nodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu analīzi un pēctecības novērtējumu – 5 punkti

5

5

3.3.2. projekta iesniegums nenodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu analīzi un pēctecības novērtējumu – 0 punktu
3.4.Vidējās izmaksas viena klienta apkalpošanai

3.4.1. līdz 100 latiem

(neieskaitot) – 6 punkti

6

3

3.4.2. no 100 līdz 120 latiem – 3 punkti

3.4.3. virs 120 latiem

(neieskaitot) – 0 punktu

3.5.Projekta īstenošanas ilgums3.5.1. plānotais projekta īstenošanas ilgums ir līdz 24 mēnešiem – 5 punkti

5

Nav

3.5.2. plānotais projekta īstenošanas ilgums ir no 24 līdz 30 mēnešiem – 4 punkti
3.5.3. plānotais projekta īstenošanas ilgums ir ilgāks par 30 mēnešiem – 0 punktu
3.6.Projekta iesniegums ietver projekta īstenošanas risku analīzi3.6.1. projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi – 4 punkti

4

4

3.6.2. projekta iesniegums neietver projekta īstenošanas risku analīzi – 0 punktu
3.7.Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību projekta mērķa grupai – personām ar invaliditāti un personām ar prognozējamu invaliditāti3.7.1. projektā paredzētas trīs un vairāk specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai – 10 punkti

10

4

3.7.2. projektā paredzētas divas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai – 6 punkti
3.7.3. projektā paredzēta viena specifiska aktivitāte vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai – 4 punkti
3.7.4. projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai – 0 punktu

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma
Jā/Nē

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu*

4.1.Projekta iesniegums atbilst 2.1., 2.2. un 2.3.atbilstības kritērijam, 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. un 1.6.administratīvajam kritērijam, 3.1. un 3.4.kvalitātes kritērija vērtējumā ir saņēmis katrā vismaz trīs punktus, 3.2. un 3.3.kvalitātes kritērija vērtējumā ir saņēmis katrā vismaz piecus punktus, 3.6. un 3.7.kvalitātes kritērija vērtējumā ir saņēmis katrā vismaz četrus punktus un kvalitātes kritērijos kopā ir saņēmis vismaz 24 punktus

X

N

* Piezīme.

P – ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ievērojot noteikumos minētās prasības.

N – ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

Labklājības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.1.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 258Pieņemts: 16.03.2010.Stājas spēkā: 27.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 26.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
207111
{"selected":{"value":"03.09.2010","content":"<font class='s-1'>03.09.2010.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.09.2010","iso_value":"2010\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.2010.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.03.2010","iso_value":"2010\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2010.-02.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.09.2010
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"