Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.240

2010.gada 9.martā (prot. Nr.12 21.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.2.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.1.pasākuma "Pieejamības un transporta sistēmas attīstība" 3.2.1.3.aktivitātes "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā" 3.2.1.3.2.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā" (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesnieguma iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Rīgā, likvidējot "melnos punktus" jeb satiksmes drošībai bīstamās vietas un uzlabojot satiksmes vadības un kontroles sistēmu (luksofori, ceļa zīmes), lai panāktu satiksmes drošības līmeņa uzlabošanos. Piemēram, krustojumu pārbūve un energoefektīva ielu apgaismošana, luksoforu uzstādīšana un to vadības un kontroles sistēmas pilnveidošana, gājēju celiņu un gājēju pāreju ierīkošana.

3. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

4. Projekta iesniedzējs apakšaktivitātes ietvaros ir pašvaldība, kuras teritorijā vidējais iedzīvotāju skaits 2008.gadā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir vismaz 500 000 iedzīvotāju.

5. Kopējais apakšaktivitātei pieejamais finansējums ir 10 589 261 lats, kas ietver Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 9 000 871 lata apmērā un minimālo nacionālo finansējumu 1 588 390 latu apmērā.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.825 redakcijā)

5.1 Apakšaktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 5.punktā norādīto Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu (turpmāk – virssaistību apjoms), ir 679 237 lati. Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.825 redakcijā)

6. Nacionālo finansējumu nodrošina projekta iesniedzējs.

7. Minimālais nacionālā finansējuma apmērs ir 15 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām.

8. Projekta iesniedzējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pretendēt arī uz valsts budžeta dotāciju projekta līdzfinansēšanai.

9. Minimālais viena projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 140 560 latu, maksimālais – 8 227 185 lati. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

9.1 Ja apakšaktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzts līgums par projekta īstenošanu, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta līguma laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai un papildu darbību veikšanai esošo projektu ietvaros.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.825 redakcijā)

II. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde

10. Apakšaktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Satiksmes ministrija, sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

11. Atbildīgajai iestādei ir šādas tiesības un pienākumi:

11.1. nodrošināt apakšaktivitātes īstenošanas vadību, analizēt problēmas apakšaktivitātes īstenošanā un sniegt vadošajai iestādei un uzraudzības komitejai priekšlikumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

11.2. izveidot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

11.3. izstrādāt un apstiprināt projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un veidlapas;

11.4. publicēt projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un veidlapas Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā (www.sam.gov.lv);

11.5. nodrošināt projektu iesniegumu vērtēšanu;

11.6. pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informēt par to projekta iesniedzēju;

11.7. nodrošināt apakšaktivitātes uzraudzību un kontroli, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī;

11.8. uzkrāt datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu līdz lēmuma pieņemšanai par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

12. Sadarbības iestādei ir šādas tiesības un pienākumi:

12.1. izstrādāt vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projektu;

12.2. slēgt vienošanos ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanas nosacījumiem;

12.3. izskatīt finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā;

12.4. sniegt atbildīgajai iestādei informāciju, kas nepieciešama valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, maksājumu veikšanai un izdevumu deklarācijas sagatavošanai;

12.5. izskatīt un apstiprināt finansējuma saņēmēja iesniegtos progresa pārskatus un pārbaudīt maksājuma pieprasījumus, apstiprināt maksājuma pieprasījumos iekļauto attiecināmo izdevumu summas, sagatavot maksājumu uzdevumus un iesniegt tos maksājumu iestādē;

12.6. sagatavot izdevumu deklarācijas un iesniegt tās sertifikācijas iestādē;

12.7. sagatavot maksājuma prognozes un iesniegt tās maksājumu iestādē un vadošajā iestādē;

12.8. nodrošināt projektu risku izvērtējumu, katru gadu sagatavot projektu īstenošanas vietu pārbaužu plānu un nodrošināt pārbaudes projektu īstenošanas vietās;

12.9. publicēt mājaslapā internetā (www.cfla.gov.lv) informāciju par projektiem;

12.10. uzkrāt informāciju par projektiem, par kuru īstenošanu ir noslēgta vienošanās, un nodot to Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmai;

12.11. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā plānot un īstenot informācijas un publicitātes pasākumus projektu līmenī (tai skaitā sniegt finansējuma saņēmējam informāciju par vienošanās nosacījumu izpildi) un uzraudzīt publicitātes pasākumus projektu īstenošanas vietās;

12.12. reizi pusgadā atbilstoši kompetencei sagatavot ziņojumu par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu un reizi gadā – ziņojumu par horizontālo prioritāšu īstenošanu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros un iesniegt tos atbildīgajā iestādē;

12.13. nodrošināt projektu uzraudzību un kontroli, tajā skaitā Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

12.14. izdarīt vienošanās grozījumus, ja nepieciešams, saskaņojot tos ar atbildīgo iestādi.

13. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde slēdz starpresoru vienošanos, lai nodrošinātu pastāvīgu atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes sadarbību apakšaktivitātes īstenošanā, veicot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 13.pantā noteiktās tiesības un pienākumus.

14. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Projektu atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

15. Projekta atbalstāmās darbības ir infrastruktūras rekonstrukcijas un attīstības darbi, kā arī satiksmes organizācijas uzlabojumi Rīgā:

15.1. krustojumu, tiltu, tuneļu un pieslēgumu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija, lai uzlabotu satiksmes drošību;

15.2. ielu renovācija un rekonstrukcija, būtiski uzlabojot satiksmes drošību vai transporta sistēmas organizāciju;

15.3. satiksmes organizācijas uzlabojumi:

15.3.1. satiksmes vadības un drošības elementu būvniecība un atjaunošana;

15.3.2. satiksmes organizācijas līdzekļu (ceļa zīmes, drošības barjeras, satiksmes vadības sistēmas elementi un to komunikācijas un kontroles iekārtas, nepieciešamais aprīkojums) uzstādīšana;

15.4. dažādu līmeņu gājēju pāreju izbūve;

15.5. energoefektīva apgaismojuma izbūve;

15.6. gājēju un velosipēdu celiņu izbūve;

15.7. sabiedriskā transporta pieturvietu izbūve;

15.8. šādu pazemes komunikāciju un sabiedriskā transporta pakalpojumu infrastruktūras pārbūve, ja tā tieši saistīta ar satiksmes drošības projekta īstenošanu un būvniecības laikā rodas attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks:

15.8.1. sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras (ūdensvada, kanalizācijas, siltumapgādes, sabiedriskā transporta) pārbūve;

15.8.2. gāzes, elektroenerģijas un sakaru komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nemainot to tehniskos parametrus.

16. Projekta ietvaros nav atbalstāmas šādas darbības:

16.1. ielu posmu būvniecība un rekonstrukcija, kas nav saistīta ar satiksmes drošības vai transporta sistēmas organizācijas pasākumiem;

16.2. automašīnu stāvvietu ierīkošana;

16.3. transporta infrastruktūras uzturēšanas darbi;

16.4. citas šo noteikumu 15.punktā neminētās darbības.

17. Projekta attiecināmās izmaksas ir:

17.1. projekta sagatavošanas izmaksas (izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas) līdz 10 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām:

17.1.1. būvprojekta izstrādes izmaksas ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām:

17.1.1.1. tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;

17.1.1.2. inženierizpēte, kas nepieciešama transporta infrastruktūras izbūvei (ģeoloģiskā, hidroloģiskā un topogrāfiskā uzmērīšana);

17.1.1.3. projektēšana (skiču projekta, būvprojekta un iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana);

17.1.1.4. dokumentu sagatavošanas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu;

17.1.2. būvekspertīze;

17.1.3. ceļu drošības audits;

17.2. būvdarbu izmaksas;

17.3. autoruzraudzības izmaksas;

17.4. būvuzraudzības izmaksas;

17.5. publicitātes pasākumi, ciktāl to paredz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību regulējošie normatīvie akti;

17.6. pievienotās vērtības nodoklis, kas tiešā veidā saistīts ar projektu, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

17.7. zemes iegādes izmaksas līdz 10 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām, ja tās nepieciešamas projekta īstenošanai;

17.8. izdevumi neparedzētiem gadījumiem šo noteikumu 17.2., 17.3., 17.4., 17.6. un 17.7.apakšpunktā noteikto attiecināmo izdevumu segšanai ne vairāk kā piecu procentu apmērā no šo noteikumu 17.2., 17.3., 17.4., 17.6. un 17.7.apakšpunktā noteikto attiecināmo izmaksu apjoma.

18. Šo noteikumu 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6. un 17.7.apakšpunktā minētās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām, ja tās ir veiktas pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

19. Projekta neattiecināmās izmaksas ir:

19.1. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projekta iesniegumā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

19.2. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem;

19.3. izmaksas, kas radušās, pārkāpjot normatīvos aktus;

19.4. pazemes komunikāciju pārbūve, ja to apkalpes jauda pēc pārnešanas vai pārbūves tiek palielināta.

20. Projekta izmaksās neiekļauj projekta administratīvās izmaksas.

21. Projekta iesniegumā var iekļaut tikai šo noteikumu 17.punktā minētās izmaksas.

IV. Projektu iesniegumu iesniegšana un atlase

22. Atbildīgā iestāde, nosūtot vēstuli, uzaicina projekta iesniedzēju iesniegt šiem noteikumiem atbilstošus projektu iesniegumus.

23. Ja projektu iesniegumu atlasē nav apgūts viss apakšaktivitātē pieejamais finansējums, atbildīgajai iestādei ir tiesības atkārtoti organizēt projektu iesniegumu atlasi par atlikušo finansējumu.

24. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē tās norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 30 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas.

25. Projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (1.pielikums).

26. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

26.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu (kura izsniegta ne agrāk kā 90 dienas pirms projekta iesniegšanas), kas apliecina, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

26.2. finanšu ministra rakstisku apliecinājumu saskaņā ar likumu "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" (ja projekta iesniedzējs atrodas finanšu stabilizācijas procesā);

26.3. projekta vadītāja dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae). Projekta vadītājam nepieciešama vismaz triju gadu pieredze transporta infrastruktūras projektu vadīšanā;

26.4. projekta vadības grupā nodarbinātā būvinženiera dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae) un sertifikāta kopiju. Būvinženierim nepieciešama vismaz triju gadu pieredze autoceļu būvniecībā;

26.5. projekta iesniedzēja lēmumu, kas apliecina, ka tas ir gatavs īstenot projektu. Lēmumā projekta iesniedzējs norāda finansējuma apmēru;

26.6. ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu, ja projektam veikts ietekmes uz vidi novērtējums;

26.7. projektiem, kuriem nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, pievieno būvvaldes izsniegtajos inženierplānošanas nosacījumos (projektēšanas uzdevumos) minētos saskaņojumus;

26.8. projekta iesniedzēja apliecinājumu, ka projektā plānotās darbības atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam;

26.9. būvvaldē saskaņota būvprojekta kopiju atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

26.10. projekta ekonomiskās analīzes aprēķinu kopiju;

26.11. paraksta tiesības apliecinošu dokumentu personai, kas paraksta projekta iesniegumu;

26.12. pašvaldības domes apliecinājumu neuzsākt būvniecību uz pašvaldībai nepiederošas zemes bez īpašnieka piekrišanas (būvdarbu saskaņojuma) atbilstoši Būvniecības likuma 3.pantam;

26.13. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 15.8.1.apakšpunktā minētie ieguldījumi:

26.13.1. sertificēta būvinženiera ekspertīzes slēdzienu, kurā konstatēts, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no šo noteikumu 15.8.1.apakšpunktā minētās infrastruktūras pārnešanas vai bojāšanas;

26.13.2. līgumu par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, kas atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 21.1 pantā noteiktajām prasībām;

26.14. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 15.8.2.apakšpunktā minētie ieguldījumi – sertificēta būvinženiera ekspertīzes slēdzienu, kurā konstatēts, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no šo noteikumu 15.8.2.apakšpunktā minētās infrastruktūras pārnešanas vai bojāšanas;

26.15. projekta iesnieguma elektronisko versiju uz datu nesēja (tajā ievietojamie dokumenti noformējami MS Word, MS Excel formātā). Projekta iesnieguma elektroniskajā versijā var neiekļaut šo noteikumu 26.1., 26.2., 26.3., 26.4., 26.5., 26.6., 26.7., 26.8., 26.9., 26.10., 26.11., 26.12., 26.13. un 26.14.apakšpunktā minētos dokumentus.

27. Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona.

28. Projekta iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski.

29. Projekta iesniegumu papīra formā iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija).

30. Projekta iesniegumu elektroniski iesniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām un nosūta uz elektroniskā pasta adresi (inv_dep@sam.gov.lv).

V. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un kritēriji

31. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina atbildīgās iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj Satiksmes ministrijas un atbildīgās iestādes pārstāvjus. Komisijas sastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs. Vadošās iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāju statusā.

32. Komisijas darbību reglamentē atbildīgās iestādes apstiprināts nolikums.

33. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

34. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.sadaļā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.sadaļā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst), "Nē" (neatbilst) vai piešķirot noteiktu punktu skaitu.

35. Lai noteiktu kopējo punktu skaitu šo noteikumu 2.pielikuma 3.sadaļā minētajos kritērijos, katrā kritērijā iegūto punktu skaitu reizina ar kritērija īpatsvara procentam atbilstošu skaitli.

36. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 4.sadaļā noteiktajam vērtēšanas kritērijam vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst).

VI. Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

37. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem.

38. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.sadaļā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kas pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

39. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu noraida, ja tas neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kas nepieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

40. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kas nepieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atbildīgā iestāde pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu.

41. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

42. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma paziņošanas.

43. Piecu darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildi apliecinošo dokumentu saņemšanas komisija izvērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un atbildīgā iestāde sagatavo attiecīgu atzinumu.

44. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, projekta iesniegums ir uzskatāms par apstiprinātu un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 43.punktā minētā termiņa beigām nosūta projekta iesniedzējam pozitīvu atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

45. Ja lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti vai nav izpildīti šo noteikumu 42.punktā noteiktajā termiņā vai šo noteikumu 43.punktā minētais atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 43.punktā minētā termiņa beigām nosūta projekta iesniedzējam negatīvu atzinumu.

46. Atbildīgā iestāde triju darbdienu laikā pēc attiecīgo lēmumu pieņemšanas nosūta sadarbības iestādei lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu (oriģināleksemplārus) kopā ar projektu iesniegumiem un pielikumā pievienotajiem dokumentiem un lēmumus par projektu iesniegumu noraidīšanu (kopijas).

47. Atbildīgā iestāde publicē informāciju par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā (www.sam.gov.lv).

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

48. Projekta iesniedzējs, iesniedzot un īstenojot projektu, partnerību neveido.

49. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas iesniedz sadarbības iestādē publisko iepirkumu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavotu iepirkuma plānu. Ja nepieciešams, finansējuma saņēmējs projekta aktivitāšu īstenošanas laikā var aktualizēt iepirkuma plānu un iesniegt to izskatīšanai sadarbības iestādē.

50. Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru izsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas. Ja iepirkuma procedūra netiek izsludināta minētajā termiņā, sadarbības iestāde lemj par vienošanās laušanu.

51. Finansējuma saņēmējs saskaņā ar noslēgto vienošanos sniedz sadarbības iestādei pilnu informāciju par projekta īstenošanu (tai skaitā projekta progresa pārskatus un katru gadu – projekta īstenošanas pārskatus (pēcprojekta pārskatus)).

52. Projekta ietvaros izmaksājamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma veidus (starpposma maksājums un noslēguma maksājums), maksājumu apmērus un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas termiņus nosaka vienošanās starp sadarbības iestādi un finansējuma saņēmēju.

53. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā tiktu ievietota aktuālā informācija par projekta ieviešanas gaitu, ja projekta kopējās Eiropas Reģionālās attīstības fonda un nacionālā līdzfinansējuma izmaksas pārsniedz 350 000 latu.

54. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam, nodrošinot projektā noteikto mērķu sasniegšanu.

55. Ja, īstenojot projektu, tiek pārkāpti normatīvie akti komercdarbības atbalsta kontroles jomā, sadarbības iestāde par attiecīgu summu samazina projektam piešķirto finansējumu.

56. Projektu īsteno līdz 2015.gada 31.augustam. Līdz šim termiņam pabeidz visas projekta aktivitātes un veic visus maksājumus.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.240

Satiksmes ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.240
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma Jā/Nē

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu*

1.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu 

N

2.

Projekta iesniegums ir iesniegts Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes ieviešanu noteiktajā termiņā 

N

3.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā 

N

4.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā 

N

5.

Projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā) 

N

6.

Ir iesniegts projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un kopija (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā) 

P

7.

Projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija (pielikumus var nepievienot) (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā) 

P

8.

Projekta iesniegums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu sagatavošanas un noformēšanas prasībām 

P

9.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši apakšaktivitātes projekta iesnieguma veidlapai 

N

10.

Projekta iesniegumam pievienoti visi pielikumi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par apakšaktivitātes ieviešanu 

P

11.

Projekta iesnieguma finansēšanas plāns un budžeta kopsavilkums ir bez aritmētiskām kļūdām 

P

12.

Pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un nacionālā finansējuma apmērs ir aprēķināts aritmētiski pareizi 

P

13.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summa atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes ieviešanu noteiktajiem ierobežojumiem 

P

14.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma īpatsvars nepārsniedz maksimāli pieļaujamo apmēru 

P

15.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarota persona (ir pievienots pilnvaru apliecinošs dokuments) 

N

16.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos 

N

 

 

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma Jā/Nē

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu*

 

2.1. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

  
17.Projekta iesniedzējs ir pašvaldība, kuras teritorijā vidējais iedzīvotāju skaits 2008.gadā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir vismaz 500 000 iedzīvotāju 

N

18.Projekta iesniedzējs ir iesniedzis apliecinājumu, ka projekts tiks īstenots atbilstoši Būvniecības likuma 3.panta nosacījumiem 

N

19.Ja projekta iesniedzējs atrodas finanšu stabilizācijas procesā, ir iesniegta Finanšu ministrijas piekrišana projekta īstenošanai 

N

20.Projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu 

N

21.Projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu visu naudas plūsmu projekta realizācijas laikā 

N

22.Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā 

N

23.Projekta iesniegumā ir raksturoti projekta ieviešanai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija, pienākumi un materiāli tehniskā bāze) 

N

24.

Projekta vadības personālam ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas (projekta vadības personālā tiks iekļauts vismaz:

– viens projekta vadītājs ar vismaz triju gadu pieredzi transporta infrastruktūras projektu vadīšanā;

– viens būvinženieris autoceļu būvniecības jomā ar vismaz triju gadu pieredzi nozarē)

 

P

 

2.2. Projekta atbilstības kritēriji

  
25.Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma 

P

26.Projektam ir veikta ekonomiskā analīze 

N

27.Projekta ekonomiskajā analīzē ir izmantota sociālā diskonta likme – 5,5 procenti 

N

28.Projekta ekonomiskā pašreizējā neto vērtība ir lielāka par nulli (ENPV > 0) 

N

29.Projekta ekonomiskā ienesīguma norma ir lielāka par 5,5 procentiem (ERR > 5,5 %) 

N

30.Projekta transporta ekonomikas ieguvumu un izmaksu attiecība ir B/C > 1 

N

31.Projekts atbilst apakšaktivitātes mērķim – uzlabot satiksmes drošību Rīgā, likvidējot "melnos punktus" jeb satiksmes drošībai bīstamās vietas un pilnveidojot satiksmes vadības un kontroles sistēmu (luksofori, ceļa zīmes). Piemēram, krustojumu pārbūve un energoefektīva ielu apgaismošana, luksoforu uzstādīšana un to vadības un kontroles sistēmas pilnveidošana, gājēju celiņu un gājēju pāreju ierīkošana 

N

32.Projekta iesniegumā plānotie izdevumi ir samērīgi, pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos 

N

33.Projekta iesniegumā plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi 

N

34.Projektā plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktajām minimālajām prasībām 

P

35.Projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros 

N

36.Projekta īstenošana tiks pabeigta triju gadu laikā no vienošanās noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.augustam 

N

37.Projekta iesniegumā norādītās izmaksu pozīcijas atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām izmaksām un to apmēram 

P

38.Projekta īstenošanai ir izstrādāts būvprojekts 

N

 

 

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma, piešķirot noteiktu punktu skaitu

Kritērija īpatsvars

Saņemto punktu skaits

39.

Projekta transporta ekonomikas ieguvumu (turpmāk – B) un izmaksu (turpmāk – C) attiecība. Aprēķinā ņem vērā satiksmes negadījumu izmaksu samazinājumu un lietotāju ieguvumus – laika ietaupījumu un autotransporta ekspluatācijas izmaksu samazinājumu attiecībā pret sākotnējo ieguldījumu un uzturēšanas izmaksām.

Punktus piešķir atbilstoši B/C lielumam. Piemēram, ja B/C = 2, projekts šajā kritērijā saņem 140 punktu

B/C

Punkti = B/C

70 %

 
40.

Ir nepieciešamība pēc satiksmes drošības uzlabojumiem projekta īstenošanas vietā (vērtēšanā ņem vērā šādus aspektus:

– ceļu satiksmes negadījumu skaits, bojā gājušo skaits, ievainoto skaits, negadījumu skaits bez cietušajiem, konfliktpunktu skaits, ceļu satiksmes negadījumu izmaksas;

– ceļu satiksmes negadījumu iemeslu analīze, salīdzinājums ar citām analogas nozīmes un noslodzes ielām;

– satiksmes intensitāte un sastāvs (esošais un perspektīvais), gājēju un velosipēdistu skaits;

– satiksmes aizkavēšanās vai sastrēguma riska faktori;

– trūkumi līdzšinējā satiksmes organizācijā;

– infrastruktūras stāvoklis;

– citi specifiski satiksmes drošību raksturojoši lielumi)

ievērojama nepieciešamība pēc satiksmes drošības uzlabojumiem – 5

0–5

15 %

minimāla nepieciešamības pēc satiksmes drošības uzlabojumiem – 0
41.Īstenojot projektu, ievērojami uzlabosies satiksmes drošība (vērtēšanā ņem vērā tādus aspektus kā ietekme uz negadījumu skaitu un smaguma pakāpi, citus specifiskus satiksmes drošību raksturojošus rādītājus)īstenojot projektu, ievērojami uzlabosies satiksmes drošība – 5

0–5

10 %

īstenojot projektu, minimāli uzlabosies satiksmes drošība – 0
42.Projekta īstenošanas laiks

mazāk par

gadu – 3

1–3

5 %

no viena līdz diviem

gadiem – 2

ilgāk par diviem gadiem – 1

 

 

3.1. Kvalitātes kritēriji par horizontālajām prioritātēm

Vērtēšanas sistēma Jā/Nē

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu*

43.Projektā ir izstrādāti īpaši pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem 

N

44.Projekta realizācijā tiek izmantota informācijas tehnoloģija (piemēro projektiem, ja tajos paredzēta satiksmes vadības sistēmas izveide) 

N

45.Īstenojot projektu, tiks novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti 

N

46.Tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas 

N

 

 

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtēšanas sistēma Jā/Nē

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu*

47.Ja projekta iesniegums atbilst 1., 2., 3., 4., 5., 9., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 35., 36., 38., 43., 44., 45. un 46.vērtēšanas kritērijam, kā arī 39., 40., 41., 42.vērtēšanas kritērijā kopā saņēmis vismaz 75 punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus dilstošā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniegumam pietiek finansējuma 

N

* Piezīme.

P – Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

N – Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

Satiksmes ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.2.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 240Pieņemts: 09.03.2010.Stājas spēkā: 27.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 26.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
207110
{"selected":{"value":"20.09.2013","content":"<font class='s-1'>20.09.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.09.2013","iso_value":"2013\/09\/20","content":"<font class='s-1'>20.09.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.03.2010","iso_value":"2010\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2010.-19.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.09.2013
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"