Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumus Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas".
Ministru kabineta noteikumi Nr.256

Rīgā 2010.gada 16. marta (prot. Nr.14 9.§)
Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm tiek veikta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta trīspadsmitās daļas 1.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrija) veic apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

2. Ministrija gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajos gadījumos, ievērojot saimnieciskajam gadam noteikto kopējo apropriācijas pārdales apjomu, izstrādā pieprasījumu gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprinātās apropriāci­jas pārdalei starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

3. Ministrija nodrošina, ka budžeta izpildītāji izvērtē attiecīgajā valsts budžeta programmā (apakšprogrammā) piešķirto līdzekļu faktisko izlietojumu un plānoto izdevumu prognozes, un, ja piešķirtās apropriācijas ietvaros nav iespējams nodrošināt ministrijas noteikto mērķu sasniegšanai paredzētos izdevumus, ministrija izstrādā pieprasījumu apropriācijas pārdalei starp gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprinātajām programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem (turpmāk – pieprasījums).

4. Kopējais pieprasījuma apjoms apropriācijas pārdalei saimnieciskajā gadā starp gadskārtējā valsts budžeta likumā ministrijai apstiprinātajām programmām (apakšprogrammām) nedrīkst pārsniegt noteikto pārdales apjomu. Pārdales apjoms tiek aprēķināts absolūtās summās programmu (apakšprogrammu) līmenī, kurās tiek veiktas izmaiņas, kas izteiktas procentos no gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprinātā apropriācijas apjoma programmai (apakšprogrammai).

5. Ministrija nodrošina, ka apropriācijas pārdales rezultātā starp program­mām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem veiktās izmaiņas programmu (apakšprogrammu) finansējumā neierobežo iespēju sasniegt gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprināto programmu (apakšpro­grammu) mērķu sasniegšanai noteiktos rezultatīvos rādītājus.

6. Ministrija, izstrādājot pieprasījumu, ievēro, ka:

6.1. ir pieļaujama tikai tāda apropriācijas pārdale no kapitāliem izdevu­miem uz kārtējiem izdevumiem, kas neietekmē ministrijas nākamajiem periodiem noteiktos maksimāli pieļaujamos izdevumu apjomus;

6.2. pārskaitījumi atvasinātām publiskām personām tiek nodrošināti tikai ar transfertu starpniecību;

6.3. nav pieļaujama apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai, ja tā ietekmē ministrijai nākamajiem periodiem noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu atlīdzībai un kopējo izdevumu apjomu;

6.4. nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem un pensijām (tai skaitā izdienas pensijām) uz citiem izdevumiem;

6.5. nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem Eiropas Savie­nības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai uz citiem izdevumiem;

6.6. nav pieļaujamas tādas apropriāciju izmaiņas, kas palielina ministrijas ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu;

6.7. nav pieļaujama apropriācijas pārdale starp gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprināto pamatbudžetu un speciālo budžetu;

6.8. nav pieļaujama jaunu programmu (apakšprogrammu) izveidošana;

6.9. nav pieļaujama pārdale apropriācijas palielināšanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajam budžetam.

7. Ministrija, ja nepieciešams, iesniedz pieprasījumu Finanšu ministrijā piecas reizes gadā – līdz 1.martam, 1.maijam, 1.jūlijam, 1.septembrim un 15.novembrim.

8. Šo noteikumu 6.punktā minētie nosacījumi neattiecas uz Eiropas Savie­nības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai ministrijai paredzēto apropriācijas pārdali, kā arī uz funkciju pārdali vai strukturālajām reformām, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Saeima normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir piekritusi šādai pārdalei. Jaunas programmas (apakšprogrammas) veido atbilstoši norma­tīvajos aktos noteiktajiem principiem.

9. Ministrijas pieprasījumā ietilpst:

9.1. veidlapa Nr.1 "Valsts budžeta likuma kārtējam gadam valsts pamat­budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām" (1.pielikums);

9.2. veidlapa Nr.2 "Valsts budžeta likuma kārtējam gadam speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšpro­grammām" (2.pielikums);

9.3. veidlapa Nr.3 "Paskaidrojums __________________ (ministrijas/citas centrālās valsts iestādes) pieprasījumam par apropriācijas pārdali" (3.pielikums);

9.4. veidlapa Nr.4 "Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas starp programmām un apakšprogrammām" (4.pielikums);

9.5. veidlapa Nr.5 "Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas starp programmām un apakšprogrammām" (5.pielikums).

10. Ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu un Saeima ir piekritusi apro­priācijas pārdalei starp ministrijām, tai skaitā funkciju pārdales vai strukturālo reformu gadījumos, ministrija iesniedz Finanšu ministrijā šo noteikumu 9.punktā minētās attiecīgās veidlapas par apropriācijas pārdali starp ministrijām.

11. Veidlapā Nr.1 "Valsts budžeta likuma kārtējam gadam valsts pamat­budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām" un veidlapā Nr.2 "Valsts budžeta likuma kārtējam gadam speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām" ministrija norāda šādu informāciju:

11.1. gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprināto ministrijas valsts budžeta programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu;

11.2. gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprināto valdības funkciju klasifikācijas kodu;

11.3. budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijas koda nosaukumu atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprinātajai struktūrai;

11.4. gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprināto un ar Ministru kabineta un Finanšu ministrijas rīkojumiem precizēto kārtējā gada (turpmāk – n gads) plānu;

11.5. pieprasāmo valsts budžeta apropriācijas izmaiņu kopsummu un palielinājumu vai samazinājumu atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprinātajai struktūrai;

11.6. aprēķināto apropriācijas apjomu kopā ar pieprasāmajām izmaiņām un tā procentuālās izmaiņas.

12. Veidlapa Nr.3 "Paskaidrojums __________________ (ministrijas/citas centrālās valsts iestādes) pieprasījumam par apropriācijas pārdali" sastāv no četrām sadaļām, kurās ministrija norāda šādu informāciju:

12.1. pamatbudžeta apropriācijas pārdalei starp programmām (apakšpro­grammām), kas ietekmē kopējo programmas (apakšprogrammas) apropriācijas apjomu, nepieciešamās izmaiņas norāda sadaļā "Pamatbudžeta apropriācijas pār­dale starp programmām (apakšprogrammām) un sadalījumā pa budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem". Minētajā sadaļā ministrija norāda apropriā­cijas sadalījumu pa budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem kopā ar detalizētu izmaiņu skaidrojumu. Ja gadskārtējā valsts budžeta likumā ministrijai nav apstiprinātas apakšprogrammas, izmaiņas norāda programmu sadalījumā;

12.2. pamatbudžeta apropriācijas pārdalei, kas neietekmē kopējo program­mas (apakšprogrammas) apjomu, informāciju norāda sadaļā "Pamatbudžeta apropriācijas pārdale programmas (apakšprogrammas) ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem" un sniedz detalizētu skaidrojumu par izmaiņu iemesliem budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu sadalījumā;

12.3. speciālā budžeta apropriācijas pārdalei starp apakšprogrammām, kas ietekmē kopējo apakšprogrammas apropriācijas apjomu, nepieciešamās izmaiņas norāda sadaļā "Speciālā budžeta apropriācijas pārdale starp apakšprogrammām un sadalījumā pa budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem". Minētajā sadaļā ministrija norāda apropriācijas sadalījumu pa budžeta izdevumu ekono­miskās klasifikācijas kodiem kopā ar detalizētu izmaiņu skaidrojumu;

12.4. speciālā budžeta apropriācijas pārdalei, kas neietekmē kopējo apakšprogrammas apjomu, informāciju norāda sadaļā "Speciālā budžeta apropriācijas pārdale apakšprogrammas ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem" un sniedz detalizētu skaidrojumu par izmaiņu iemesliem budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu sadalījumā.

13. Veidlapā Nr.4 "Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas starp programmām un apakšprogrammām" un veidlapā Nr.5 "Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas starp programmām un apakšprogrammām" ministrija norāda šādu informāciju:

13.1. likumā par valsts budžetu apstiprināto ministrijas valsts budžeta programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu;

13.2. saistību atšifrējumu sadalījumā pa projektiem zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, – apakšprogrammas līmenim);

13.3. iepriekšējā gada likuma par valsts budžetu izpildi;

13.4. valsts budžeta likumā apstiprināto n, n+1 un n+2 gada plānu;

13.5. pieprasāmo valsts budžeta apropriācijas izmaiņu kopsummu un palielinājumu vai samazinājumu atbilstoši valsts budžeta likumā n, n+1 un n+2 gadam apstiprinātajai struktūrai;

13.6. aprēķināto apropriācijas apjomu kopā ar pieprasāmajām izmaiņām n, n+1 un n+2 gadam.

14. Ministrija veidlapu datus Finanšu ministrijas noteiktajā kārtībā ievada Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā.

15. Finanšu ministrija izskata ministrijas pieprasījumu divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas.

16. Izvērtējot ministrijas pieprasījumu, Finanšu ministrija:

16.1. salīdzina ministrijas pieprasījumā norādīto informāciju ar Finanšu ministrijas rīcībā esošo informāciju;

16.2. izvērtē ministrijas apropriācijas pārdales starp programmām, apakš­programmām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem kopējā apjoma atbilstību gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam apjomam;

16.3. izvērtē ministrijas pieprasījumu atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajiem nosacījumiem.

17. Finanšu ministrijai ir tiesības no ministrijas pieprasīt papildu infor­māciju un detalizētus aprēķinus par nepieciešamajām apropriācijas izmaiņām.

18. Ministrija šo noteikumu 17.punktā minēto informāciju iesniedz Finanšu ministrijā piecu darbdienu laikā.

19. Ja ministrijas pieprasījums neatbilst šo noteikumu prasībām, finanšu ministrs divu nedēļu laikā nosūta ministrijai atzinumu un lēmumu par apropriāci­jas pārdales atteikumu.

20. Ja ministrija nepiekrīt finanšu ministra lēmumam par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tad Finanšu ministrija piecu darbdienu laikā pēc pamatotu iebildumu saņemšanas vienojas ar attiecīgo ministriju. Ja vienošanās netiek panākta, pieprasījuma iesniedzēja ministrija iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par apropriācijas pārdali.

21. Ja ministrijas iesniegtais pieprasījums atbilst šo noteikumu prasībām, finanšu ministrs divu nedēļu laikā izdod rīkojumu par apropriācijas pārdali, norādot ministrijas, programmas, apakšprogrammas un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodus.

22. Finanšu ministrija elektroniski nosūta uz ministrijas oficiālo elektro­niskā pasta adresi finanšu ministra rīkojumu par apropriācijas pārdali un ar pavadvēstuli informē Saeimu par apropriācijas pārdali.

23. Šo noteikumu 7.punktā minētie pieprasījumu iesniegšanas termiņi 2010.gadā ir 25.marts, 1.maijs, 1.jūlijs, 1.septembris un 15.novembris.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.256
Valsts budžeta likuma kārtējam gadam valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.783)

(euro)

Programmas/
apakšprogrammas kods, SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakšgrupas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums, ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijas koda nosaukums

Likumā apstiprinātais n gada plāns

n gada plāns (precizētais)

Pieprasījums izmaiņām

+/-

n gada plāns kopā ar izmaiņām

Izmaiņas
(8):(5)x100-100
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

xx. ……………………………...............
(ministrijas/citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

     

P0

 

18000–21700;
22100–22300

Resursi izdevumu segšanai

     
         
         

B000

 

1000–9000

Izdevumi – kopā

     

B100

1.0.

1000–4000;
6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

     
         
         

B200

2.0.

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

     
         
         

P1M

 

[18000–21700;
22100–22300] – [1000–9000]

Finansiālā bilance

     

F 00 00 00 00

 

F 00 00 00 00

Finansēšana

     
         
         
         

xx.xx.xx

 

xx.xxx

……………………………….. ………… ………... (programmas/
apakšprogrammas nosaukums)

     

P0

 

18000–21700;
22100–22300

Resursi izdevumu segšanai

     
         
         

B000

 

1000–9000

Izdevumi – kopā

     

B100

1.0.

1000–4000; 6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

     
         
         

B200

2.0.

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

     
         
         

P1M

 

[18000–21700;
22100–22300] – [1000–9000]

Finansiālā bilance

     

F 00 00 00 00

 

F 00 00 00 00

Finansēšana

     
         
         
         

 

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs  
 

(amats, paraksts, uzvārds)

 
Sagatavotājs  
 

(amats, uzvārds)

 

 

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.256
Valsts budžeta likuma kārtējam gadam speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.783)

(euro)

Programmas/
apakšprogrammas kods, SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakš­grupas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums, ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijas koda nosaukums

Likumā apstiprinātais kārtējā gada plāns

Kārtējā gada plāns (precizētais)

Pieprasījums izmaiņām +/-

Kārtējā gada plāns kopā ar izmaiņām

Izmaiņas
(8):(5)x100-100
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

xx. …………………….......................... (ministrijas/citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

     

A000

 

2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400; 22100–22300;
21100; 21200;
18000; 19000

Ieņēmumi – kopā

     
         
         

B000

 

1000–9000

Izdevumi – kopā

     

B100

1.0.

1000–4000;
6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

     
         
         

B200

2.0.

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

     
         
         

S1

 

[1000–23000] – [1000–9000]

Finansiālā bilance

     

F 00 00 00 00

 

F 00 00 00 00

Finansēšana

     
         
         

xx.xx.xx

 

xx.xxx

……………………………….. ………… ………... (programmas/
apakšprogrammas nosaukums)

     

A000

 

2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100–22300;
21100; 21200;
18000; 19000

Ieņēmumi – kopā

     
         
         

B000

 

1000–9000

Izdevumi – kopā

     

B100

1.0.

1000–4000;
6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

     
         
         

B200

2.0.

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

     
         
         

S1

 

[1000–23000] – [1000–9000]

Finansiālā bilance

     

F 00 00 00 00

 

F 00 00 00 00

Finansēšana

     
         
         

 

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs  
 

(amats, paraksts, uzvārds)

 
Sagatavotājs  
 

(amats, uzvārds)

 


Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.256

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.783)

Paskaidrojums

____________________________________________________________

(ministrijas/citas centrālās valsts iestādes)

pieprasījumam par apropriācijas pārdali

I. Pamatbudžeta apropriācijas pārdale starp
programmām (apakšprogrammām) un sadalījumā pa
budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem

x xxx xxx euro – no programmas (apakšprogrammas) xx.xx.xx "………..…………..…."
veikta līdzekļu pārdale programmai (apakšprogrammai) xx.xx.xx "……………………….",

tai skaitā:

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

x xxx xxx euro – no programmas (apakšprogrammas) xx.xx.xx "………..…………..…."
veikta līdzekļu pārdale programmai (apakšprogrammai) xx.xx.xx "……………………….",

tai skaitā:

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

x xxx xxx euro – no programmas (apakšprogrammas) xx.xx.xx "………..…………..…."
veikta līdzekļu pārdale programmai (apakšprogrammai) xx.xx.xx "……………………….",

tai skaitā:

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

II. Pamatbudžeta apropriācijas pārdale programmas (apakšprogrammas) ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem

• Programmā (apakšprogrammā) xx.xx.xx "…………………………" veikta apropriācijas pārdale:

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

• Programmā (apakšprogrammā) xx.xx.xx "…………………………" veikta apropriācijas pārdale:

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

• Programmā (apakšprogrammā) xx.xx.xx "…………………………" veikta apropriācijas pārdale:

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

III. Speciālā budžeta apropriācijas pārdale starp apakšprogrammām un sadalījumā pa budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem

x xxx xxx euro – no apakšprogrammas xx.xx.xx "………..…………..…." veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai xx.xx.xx "……………………….", tai skaitā:

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

x xxx xxx euro – no apakšprogrammas xx.xx.xx "………..…………..…." veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai xx.xx.xx "……………………….", tai skaitā:

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

x xxx xxx euro – no apakšprogrammas xx.xx.xx "………..…………..…." veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai xx.xx.xx "……………………….", tai skaitā:

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

IV. Speciālā budžeta apropriācijas pārdale apakšprogrammas ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem

• Apakšprogrammā xx.xx.xx "…………………………" veikta apropriācijas pārdale:

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

• Apakšprogrammā xx.xx.xx "…………………………" veikta apropriācijas pārdale:

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

o ...............................izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx euro apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar/lai …………………..…………………………………

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs

(amats, paraksts, uzvārds)

Sagatavotājs

(amats, uzvārds)

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.256
Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas starp programmām un apakšprogrammām

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.783)

(euro)

Progr., apakšpr. kods

Klasifikācijas kods

Programmas (apakš-programmas) nosaukums, projekta, pasākuma nosaukums, klasifikācijas koda nosaukums

Resursu kods

Projekta kods

Iepriekšējo gadu izpilde

n gada plāns

Piepra­sījumu izmaiņas
+/- n gadam

n gads ar izmai­ņām

n+1 gada plāns

Pieprasī­jumu izmaiņas
+/-
n+1
gadam

n+1
gads ar izmai­ņām

n+2 gada plāns

Pieprasī­jumu izmaiņas +/-
n+2
gadam

n+2 gads ar izmai­ņām

Turpmākā laikposma līdz projekta īstenošanai

plāns

Pieprasījumu izmaiņas
+/- turpmākajā laikposmā līdz projekta īstenošanai

Turpmākais laikposms līdz projekta īstenošanai ar izmai­ņām

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

xx. ……… …….......………
…………… .......………......
(ministrijas/citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

18000–21700;
22100–22300

Resursi izdevumu segšanai

1000–9000

Izdevumi – kopā

1000–4000; 6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

[18000–21700;
22100–22300]–[1000–9000]

Finansiālā bilance

F 00 00 00 00

Finansēšana

……… ………………… …….. …………  ………... (programmas/ apakšpro­grammas nosaukums)

18000–21700;
22100–22300

Resursi izdevumu segšanai

1000–9000

Izdevumi – kopā

1000–4000; 6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

[18000–21700;
22100–22300]–[1000–9000]

Finansiālā bilance

F 00 00 00 00

Finansēšana

Projekta vai pasākuma nosaukums

18000–21700;
22100–22300

Resursi izdevumu segšanai

1000–9000

Izdevumi – kopā

1000–4000; 6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

[18000–21700;
22100–22300]–[1000–9000]

Finansiālā bilance

F 00 00 00 00

Finansēšana

xx. ……… …….......………
…………… .......… ……......
(ministrijas/ citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

18000–21700;
22100–22300

Resursi izdevumu segšanai

1000–9000

Izdevumi – kopā

1000–4000; 6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

[18000–21700;
22100–22300]–[1000–9000]

Finansiālā bilance

F 00 00 00 00

Finansēšana

……… ………………… …….. ………… ………... (programmas/ apakšpro­grammas nosaukums)

18000–21700;
22100–22300

Resursi izdevumu segšanai

1000–9000

Izdevumi – kopā

1000–4000; 6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

[18000–21700;
22100–22300]–[1000–9000]

Finansiālā bilance

F 00 00 00 00

Finansēšana

Projekta vai pasākuma nosaukums

18000–21700;
22100–22300

Resursi izdevumu segšanai

1000–9000

Izdevumi – kopā

1000–4000; 6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

[18000–21700;
22100–22300]–[1000–9000]

Finansiālā bilance

F 00 00 00 00

Finansēšana

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs

(amats, paraksts, uzvārds)

Sagatavotājs

(amats, uzvārds)

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.256
Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas starp programmām un apakšprogrammām

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.783)

(euro)

Progr., apakšpr. kods

Klasifikācijas kods

Programmas (apakšprogrammas) nosaukums, projekta, pasākuma nosaukums, klasifikācijas koda nosaukums

Resursu kods

Projekta kods

Iepriekšējo gadu izpilde

n gada plāns

Piepra­sījumu izmaiņas
+/- n gadam

n gads ar izmai­ņām

n+1 gada plāns

Pieprasī­jumu izmaiņas
+/-
n+1
gadam

n+1
gads ar izmai­ņām

n+2 gada plāns

Pieprasī­jumu izmaiņas +/-
n+2
gadam

n+2 gads ar izmai­ņām

Turpmākā laikposma līdz projekta īstenošanai

plāns

Pieprasījumu izmaiņas
+/- turpmākajā laikposmā līdz projekta īstenošanai

Turpmākais laikposms līdz projekta īstenošanai ar izmai­ņām

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

  

xx. ………….......………
.................................…....
(ministrijas/citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

               
 

2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100–22300;
21100; 21200;
18000; 19000

Ieņēmumi – kopā

               
                  
                  
 

1000–9000

Izdevumi – kopā

               
 

1000–4000; 6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

               
                  
                  
 

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

               
                  
                  
 

[1000–23000]–[1000–9000]

Finansiālā bilance

               
 

F 00 00 00 00

Finansēšana

               
                  
                  
  

……………………………….. ………… ……… (programmas/apakšpro­grammas nosaukums)

               
 

2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100–22300;
21100; 21200;
18000; 19000

Ieņēmumi – kopā

               
                  
                  
 

1000–9000

Izdevumi – kopā

               
 

1000–4000; 6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

               
                  
                  
 

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

               
                  
                  
 

[1000–23000]–[1000–9000]

Finansiālā bilance

               
 

F 00 00 00 00

Finansēšana

               
                  
                  
  

Projekta vai pasākuma nosaukums

               
 

18000–21700;
22100–22300

Resursi izdevumu segšanai

               
                  
                  
 

1000–9000

Izdevumi – kopā

               
 

1000–4000; 6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

               
                  
                  
 

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

               
                  
                  
 

[18000–21700;
22100–22300]–[1000–9000]

Finansiālā bilance

               
 

F 00 00 00 00

Finansēšana

               
                  
                  
  

xx. ………….......………
.................................…....
(ministrijas/citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

               
 

2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100–22300;
21100; 21200;
18000; 19000

Ieņēmumi – kopā

               
                  
                  
 

1000–9000

Izdevumi – kopā

               
 

1000–4000; 6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

               
                  
                  
 

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

               
                  
                  
 

[1000–23000]–[1000–9000]

Finansiālā bilance

               
 

F 00 00 00 00

Finansēšana

               
                  
                  
  

……………………………….. ………… ……... (programmas/apakšpro­grammas nosaukums)

               
 

2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100–22300;
21100; 21200;
18000; 19000

Ieņēmumi – kopā

               
                  
                  
 

1000–9000

Izdevumi – kopā

               
 

1000–4000; 6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

               
                  
                  
 

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

               
                  
                  
 

[1000–23000]–[1000–9000]

Finansiālā bilance

               
 

F 00 00 00 00

Finansēšana

               
                  
                  
  

Projekta vai pasākuma nosaukums

               
 

18000–21700;
22100–22300

Resursi izdevumu segšanai

               
                  
                  
 

1000–9000

Izdevumi – kopā

               
 

1000–4000; 6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

               
                  
                  
 

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

               
                  
                  
 

[18000–21700;
22100–22300]–[1000–9000]

Finansiālā bilance

               
 

F 00 00 00 00

Finansēšana

               
                  
                  

 

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs  
 

(amats, paraksts, uzvārds)

 
Sagatavotājs  
 

(amats, uzvārds)

 

 

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm tiek veikta apropriācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 256Pieņemts: 16.03.2010.Stājas spēkā: 24.03.2010.Zaudē spēku: 20.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 23.03.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
206897
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-19.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-19.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2010","iso_value":"2010\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"