Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2024. gada 21. marta saistošos noteikumus Nr. 8 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Liepājā 2010.gada 21.janvārī (prot. Nr.1, 11.§)
Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu un
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
(Liepājas pilsētas domes 23.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sniegto sociālo pakalpojumu veidus, to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību.

1.2. Pašvaldības sniegtos sociālos pakalpojumus ir tiesības saņemt personai, kurai pamatdzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34; 16.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.12)

1.3. Pašvaldības sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošina pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

2. Sociālo pakalpojumu veidi

2.1. Pašvaldība sniedz šādus sociālos pakalpojumus:

2.1.1. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;

2.1.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojums nepilngadīgām un pilngadīgām personām, kuras atkarīgas no psihoaktīvām vielām;

2.1.3. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā līdz diviem gadiem un bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz četriem gadiem;

2.1.4. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit gadiem;

2.1.5. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pieaugušajiem;

2.1.6. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā bērniem;

2.1.7. īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ārstniecības iestādē;

2.1.8. īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam;

2.1.9. atbalsta dzīvokļa pakalpojums;

2.1.10. nakts patversmes pakalpojums;

2.1.10.1 zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojums;

2.1.11. aprūpes mājās pakalpojums;

2.1.12. drošības pogas pakalpojums;

2.1.13. portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem;

2.1.14. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam ar invaliditāti;

2.1.15. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34);

2.1.16. dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīgās attīstības traucējumiem;

2.1.17. dienas un atbalsta centra pakalpojums;

2.1.18. grupu dzīvokļa pakalpojums;

2.1.19. sociālais darbs;

2.1.20. asistenta pakalpojums;

2.1.21. ģimenes asistenta pakalpojums;

2.1.22. sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām;

2.1.23. sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;

2.1.24. sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā;

2.1.25. sociālās rehabilitācijas pakalpojums lauku vidē;

2.1.26. agrīnās intervences pakalpojums ģimenei ar bērniem;

2.1.27. mentora pakalpojums jauniešiem.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 34; 16.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 26; 23.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 18; 19.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

3. Sociālo pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas kārtība

3.1. Noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.11., 2.1.18., 2.1.19., 2.1.20., 2.1.22. un 2.1.23.apakšpunktā minēto sociālo pakalpojumu persona pieprasa un pašvaldība sniedz Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

(Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.34 redakcijā, kas grozīta ar 16.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.12)

3.2. Lai saņemtu noteikumu 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.12., 2.1.13., 2.1.14., 2.1.16., 2.1.21., 2.1.24., 2.1.25., 2.1.26. un 2.1.27. apakšpunktā minēto sociālo pakalpojumu, persona ar iesniegumu vēršas Sociālajā dienestā, pievienojot šādus dokumentus:

3.2.1. iztikas līdzekļu deklarāciju, ja pakalpojuma saņemšanai nepieciešama personas (ģimenes) materiālā stāvokļa izvērtēšana;

3.2.2. personas ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus un/vai personas likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja tiek pieprasīts pakalpojums, kura piešķiršanai nepieciešama personas (ģimenes) materiālā stāvokļa izvērtēšana;

3.2.3. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7);

3.2.4. citus dokumentus, kuri papildus nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši pieprasītā pakalpojuma veidam.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 34; 16.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 26; 19.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

3.3. Sociālais dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 3.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas veic šādas atbilstošas darbības:

3.3.1. novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma;

3.3.2. ja nepieciešams, izvērtē personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli;

3.3.3. ja nepieciešams, veic sadzīves apstākļu apsekošanu pakalpojuma pieprasītāja dzīvesvietā;

3.3.4. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sadarbībā ar personu sastāda individuālu sociālās rehabilitācijas plānu, vienojoties par pakalpojuma veidu un samaksas kārtību;

3.3.5. pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 23.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

3.4. Ja personai nav tiesības saņemt pieprasīto sociālo pakalpojumu, Sociālais dienests pieņem motivētu lēmumu par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, lēmumā norādot tā apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

3.5. Pašvaldība noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.12., 2.1.13., 2.1.16., 2.1.17., 2.1.18., 2.1.19., 2.1.20., 2.1.21., 2.1.22., 2.1.23., 2.1.24., 2.1.25., 2.1.26. un 2.1.27. apakšpunktā minēto pakalpojumu sniedz, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

4. Sociālo pakalpojumu finansēšana un samaksas kārtība

4.1. No pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā finansē šādus sociālos pakalpojumus:

4.1.1. drošības pogas pakalpojumu;

4.1.2. dienas un atbalsta centra pakalpojumus;

4.1.3. portidžas mācībsistēmas pakalpojumu bērnam ar īpašām vajadzībām un viņa vecākiem;

4.1.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam ar invaliditāti;

4.1.5. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34);

4.1.6. aprūpe mājās pakalpojumu;

4.1.7. atbalsta dzīvokļa pakalpojumu;

4.1.8. sociālais darbs;

4.1.9. ģimenes asistenta pakalpojums;

4.1.10. zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojums;

4.1.11. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;

4.1.12. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu lauku vidē;

4.1.13. mentora pakalpojumu jauniešiem.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 34; 16.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; 19.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

4.2. Pakalpojumus, kuri nav minēti šo noteikumu 4.1.punktā, finansē valsts vai par tiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā maksā persona vai tās apgādnieks.

4.3. Persona maksā līdzdalības maksu par šādiem pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem:

4.3.1. īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumiem ārstniecības iestādē;

4.3.2. nakts patversmes pakalpojumiem;

4.3.3. dienas aprūpes centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem pakalpojumiem.

5. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ārstniecības iestādē

5.1. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ārstniecības iestādē ir pakalpojums personām, kuras pēc ārstniecības personas novērtējuma veselības stāvokļa dēļ ir nonākušas ārkārtas situācijā un kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.

5.2. Pakalpojumu ir tiesības saņemt:

5.2.1. atsevišķi dzīvojošai, vientuļai personai, kurai nav likumīgo apgādnieku vai to dzīvesvieta nav konstatējama;

5.2.2. personai, kuras likumīgais apgādnieks (apgādnieki) nespēj personu aprūpēt vecuma, veselības stāvokļa, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ;

5.2.3. personai no ģimenes, kurā kopā dzīvo valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušas personas, kurām nav likumīgo apgādnieku vai to dzīvesvieta nav konstatējama.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

5.3. Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli un nepieciešamību pēc diennakts aprūpes ārstniecības personu uzraudzībā.

(Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.34 redakcijā)

5.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz diviem mēnešiem.

5.5. Nepieciešamības gadījumā Sociālais dienests pakalpojuma sniegšanas laiku var pagarināt.

(Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.34 redakcijā)

5.6. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu un izsniedz personai nosūtījumu uz aprūpes nodaļu un noslēdz:

5.6.1. divpusēju līgumu ar pakalpojuma saņēmēju, ja pakalpojumu pieprasa noteikumu 5.2.1. un 5.2.3. apakšpunktā minētā persona;

5.6.2. trīspusēju līgumu ar pakalpojuma saņēmēju un pakalpojuma saņēmēja apgādnieku, ja pakalpojumu pieprasa noteikumu 5.2.2.apakšpunktā minētā persona. Ja pakalpojuma saņēmēja apgādnieka dzīvesvieta nav zināma vai viņš nav sasniedzams, ar pakalpojuma saņēmēju noslēdz divpusēju līgumu.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 04.08.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

5.7. Personas atbilstoši dienu skaitam, kurā saņemts pakalpojums, maksā līdzdalības maksu šādā apmērā:

5.7.1. noteikumu 5.2.1. un 5.2.3. apakšpunktā minētā persona:

5.7.1.1. par pirmajiem diviem pakalpojuma saņemšanas mēnešiem – 1% dienā no iepriekšējā mēneša ienākumiem;

5.7.1.2. sākot no trešā pakalpojuma saņemšanas mēneša, – 2% dienā no iepriekšējā mēneša ienākumiem;

5.7.2. noteikumu 5.2.2.apakšpunktā minētā persona:

5.7.2.1. par pirmajiem diviem pakalpojuma saņemšanas mēnešiem – 1,5% dienā no iepriekšējā mēneša ienākumiem;

5.7.2.2. sākot no trešā pakalpojuma saņemšanas mēneša, – 2,5% dienā, bet ne vairāk kā 85% apmērā no iepriekšējā mēneša ienākumiem.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

5.8. Persona līdzdalības maksājumu reizi mēnesī maksā ar pārskaitījumu Sociālā dienesta norēķinu kontā vai skaidrā naudā Sociālā dienesta pilnvarotai personai.

(Liepājas pilsētas domes 28.10.2010. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)

5.9. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 28.10.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

5.10. Ja personai radušies apstākļi, kas varētu būt par pamatu līdzdalības maksas pārskatīšanai, personai vai tās likumīgajam pārstāvim ir pienākums trīs darba dienu laikā par to informēt Sociālo dienestu.

5.11. Ja personai nav ienākumu, Sociālais dienests, izvērtējot personas materiālo stāvokli, var atbrīvot personu no līdzdalības maksājuma.

6. Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam

(Nodaļa Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

6.1. Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam ir īslaicīgs ārpusģimenes sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums krīzes situācijā nokļuvušam bērnam vecumā no diviem līdz astoņpadsmit gadiem.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

6.2. Pakalpojumu ir tiesības saņemt:

6.2.1. bez vecāku gādības palikušam vai pamestam bērnam;

6.2.2. ģimenes krīzes situācijā nokļuvušam bērnam;

6.2.3. no vardarbības cietušam bērnam.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

6.3. Īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam piešķir uz laiku līdz trim mēnešiem.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

6.4. Pakalpojumu sniedz Sociālā dienesta "Bērnu atbalsta centrs "Dzintari"" šādos gadījumos:

6.4.1. pakalpojumu lūdz sniegt bērns;

6.4.2. pakalpojumu lūdz sniegt likumiskais pārstāvis vai cita persona;

6.4.3. pakalpojumu lūdz sniegt bērnu tiesību aizsardzības institūcija vai policija.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

6.5. Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:

6.5.1. bērns atgriežas ģimenē un ir saņemts rakstveida iesniegums no likumiskā pārstāvja;

6.5.2. bērnu, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, ievieto bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai nodod aizbildnībā.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

6.6. Maksa par īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam diennaktī ir 57,34 euro.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

7. Atbalsta dzīvokļa pakalpojums

7.1. Atbalsta dzīvokļa pakalpojums ir sociāls pakalpojums personai (ģimenei), kas nokļuvusi krīzes situācijā un nespēj sevi nodrošināt ar mājokli un nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.

7.2. Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai (ģimenei), kuras aprūpē ir viens vai vairāki bērni.

7.3. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz diviem mēnešiem pusgada periodā. Pakalpojuma sniegšanas laiku var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim, ja persona pilda līdzdarbības pienākumus.

7.4. Pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas Sociālais dienests ar personu slēdz vienošanos par atbalsta dzīvokļa nodošanu lietošanā.

7.5. Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:

7.5.1. persona rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

7.5.2. persona nepilda līdzdarbības pienākumus;

7.5.3. persona ir sniegusi nepatiesas ziņas par savu sociālo situāciju vai materiālajiem resursiem;

7.5.4. vienošanās atbalsta dzīvokļa nodošanu lietošanā noteiktajos gadījumos.

8. Nakts patversmes pakalpojums

8.1. Nakts patversmes pakalpojums ir sociāls pakalpojums, kas nodrošina personai naktsmītni, vismaz vienu ēdienreizi diennaktī un personīgās higiēnas iespējas.

8.2. Nakts patversmes pakalpojumu ir tiesības saņemt personai bez noteiktas dzīvesvietas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā, vai krīzes situācijā nonākusi persona, ja tās ienākumi nepārsniedz trīskāršu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru mēnesī. Ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, personai krīzes situācijā nakts patversmes pakalpojumu ir tiesības saņemt ne ilgāk par piecām dienām sešu mēnešu laikā.

8.3. Krīzes situācija šo noteikumu 8.2.punkta izpratnē ir ārkārtēji apstākļi, kādos persona ir nonākusi, un tos personai nebija iespējams iepriekš paredzēt un/vai novērst, un tādēļ persona nespēj sevi nodrošināt ar pajumti.

8.4. Lai saņemtu nakts patversmes pakalpojumu, persona:

8.4.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja persona to nevar uzrādīt objektīvu apstākļu dēļ, personu uzņem nakts patversmē bez personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas;

8.4.2. iesniedz izziņu no Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatoro pacientu aprūpes kabineta. Ja izziņu objektīvu iemeslu dēļ personai nav iespējams iesniegt iestāšanās dienā, tad personai ir pienākums izziņu iesniegt nākamajā darbdienā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

8.5. Pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas pakalpojuma sniedzējs ar personu slēdz līgumu un vienošanos par līdzdarbības pienākumu izpildi.

8.6. Personas uzturēšanās laiks nakts patversmē ir līdz sešdesmit dienām. Personai, kura aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, nakts patversmes pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

8.7. Uzturēšanās laiku nakts patversmē var pagarināt, pamatojoties uz personas iesniegumu un nakts patversmes sociālā darbinieka atzinumu.

8.8. Sākot ar 61.uzturēšanās dienu, persona maksā līdzdalības maksu šādā apmērā:

8.8.1. 1% dienā no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi pārsniedz 71,14 euro;

8.8.2. 0,71 euro dienā, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi ir vienādi vai mazāki par 71,14 euro.

(Liepājas pilsētas domes 28.10.2010. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā, kas grozīta ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem N.34)

8.9. Ja kalendārā gada laikā pakalpojumu persona saņem atkārtoti, tad līdzdalības maksu persona maksā, sākot ar pirmo uzturēšanās dienu nakts patversmē.

8.10. Atsevišķos gadījumos, izvērtējot personas sociālo situāciju, personai nakts patversmes pakalpojumu var piešķirt, ja personas ienākumi pārsniedz 8.2.punktā minēto ienākumu līmeni. Šādā gadījumā persona, sākot ar sesto uzturēšanās dienu nakts patversmē, maksā līdzdalības maksu 1% dienā no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem.

(Liepājas pilsētas domes 16.04.2015. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

8.11. Nakts patversmes pakalpojumu personai pārtrauc sniegt, ja:

8.11.1. beidzies noslēgtā līguma termiņš;

8.11.2. persona nepilda līguma noteikumus vai līdzdarbības pienākumus;

8.11.3. persona rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu.

8.1 Zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojums

(Nodaļa Liepājas pilsētas domes 16.04.2015. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

8.11. Zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojums ir īslaicīgs sociāls pakalpojums, kas nodrošina personai naktsmītni un personīgās higiēnas iespējas.

8.12. Zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojumu ir tiesības saņemt personai bez noteiktas dzīvesvietas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā, vai krīzes situācijā nonākusi persona, kura nespēj sevi nodrošināt ar pajumti. Ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, personai krīzes situācijā zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojumu ir tiesības saņemt ne vairāk kā piecas dienas sešu mēnešu laikā.

8.13. Zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojuma saņemšanai persona vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja un uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

8.14. Persona, kura zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojumu vēlas saņemt atkārtoti, iesniedz izziņu no Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatoro pacientu aprūpes kabineta, kas izsniegta ne vēlāk kā gadu no pakalpojuma pieprasīšanas dienas.

9. Aprūpes mājās pakalpojums

9.1. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesības saņemt:

9.1.1. personai, kura vecuma vai garīga, vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi;

9.1.2. personai, kurai slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu iemeslu dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi;

9.1.3. bērnam ar invaliditāti vai personai ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt nepieciešamo aprūpi.

9.2. Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz 4 līmeņos, kuru apjomu un saturu nosaka Sociālais dienests.

9.3. Pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem personai piešķir, ja tā nav noslēgusi uztura līgumu un ja:

9.3.1. atsevišķi dzīvojošas personas, kurai nav likumīgo apgādnieku vai to dzīvesvieta nav konstatējama vai likumīgie apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi, ienākumi nepārsniedz 390 euro mēnesī;

9.3.2. personas un ar viņu kopā dzīvojošu ģimenes locekļu, kuri nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības vai nodarbinātības dēļ, ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 370 euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 04.08.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 16.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 23.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

10. Drošības pogas pakalpojums

10.1. Drošības pogas pakalpojums ir sociāls pakalpojums, kas nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.

10.2. Drošības pogas pakalpojumu ir tiesības saņemt šādām personām, kuru spējas, novērtējot pēc Bartela indeksa, ir līdz 19:

10.2.1. atsevišķi dzīvojošām personām ar funkcionāliem traucējumiem vai ar invaliditāti, kurām nav likumīgo apgādnieku;

10.2.2. ģimenei, kurā visiem ģimenes locekļiem noteikta invaliditāte.

10.3. Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u), kurā ir norāde par Drošības pogas uzstādīšanas nepieciešamību.

(Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.34 redakcijā)

11. Portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem

11.1. Portidžas mācībsistēma ir agrīnās izglītošanas un audzināšanas pakalpojums dzīvesvietā bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem (likumiskajam pārstāvim).

11.2. Pakalpojumu no dzimšanas līdz 8 gadu vecumam ir tiesības saņemt bērnam, kuram ir diagnosticēts dauna sindoms, autisms, bērnu cerebrālā trieka, smagas pakāpes garīgās attīstības atpalicība, vai vidēji smagas pakāpes garīgās attīstības atpalicība un izsniegts atzinums īpašas kopšanas nepieciešamībai.

(Liepājas pilsētas domes 19.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

11.3. Lai saņemtu pakalpojumu, bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) papildus iesniedz:

11.3.1. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34);

11.3.2. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7);

11.3.3. ģimenes ārsta nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai, norādot diagnozi.

11.4. Pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma sniegšanu Sociālais dienests, bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) un pakalpojuma sniedzējs slēdz trīspusēju līgumu par pakalpojuma saņemšanu.

11.5. Pakalpojumu pārtrauc sniegt šādos gadījumos:

11.5.1. bērns ir sasniedzis 8 gadu vecumu;

11.5.2. bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) rakstveidā lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

12. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam ar invaliditāti

(Nodaļas nosaukums Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.34 redakcijā)

12.1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz 400 euro apmērā kalendārajā gadā ir tiesības saņemt bērnam ar invaliditāti.

(Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā, kas grozīta ar 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 19.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.10)

12.2. Lai saņemtu pakalpojumu, bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) iesniegumā norāda vēlamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu atbilstoši bērna veselības stāvoklim un papildus iesniedz ārstniecības personas (ģimenes ārsta vai ārsta speciālista) atzinumu par bērna veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu.

(Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.34 redakcijā)

12.3. Pakalpojumu piešķir, ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 500 euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 16.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

12.4. Izvērtējot ienākumus, netiek ņemts vērā bērna invalīda kopšanas pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu un pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, un pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

12.5. Pakalpojumu nodrošina, apmaksājot bērna vecāka izvēlēta pakalpojuma sniedzēja, kas ir reģistrēts ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, vai ārstniecības iestāžu reģistrā, vai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, izsniegtu rēķinu, nepārsniedzot noteikumu 12.1.punktā noteikto summu kalendārajā gadā.

(Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.34 redakcijā)

13. Individuāli izstrādātas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes programmas pakalpojums bērniem

(Nodaļa svītrota ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

13.1. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

13.2. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

13.3. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

14. Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīgās attīstības traucējumiem

14.1. Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīgās attīstības traucējumiem ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas dienas laikā nodrošina personai sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas, ēdināšanu, kā arī personas un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā.

14.2. Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai ar garīga rakstura traucējumiem no 16 gadu vecuma.

14.3. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) papildus iesniedz:

14.3.1. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34);

14.3.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u);

14.3.3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem.

14.4. Pēc Sociālā dienesta lēmuma par pakalpojuma sniegšanu saņemšanas persona slēdz līgumu ar dienas centru par sniedzamo pakalpojumu saturu un apjomu.

14.5. Par Dienas centra pakalpojumu persona maksā līdzdalības maksu piecu procentu apmērā no iepriekšējā mēneša ienākumiem, bet ne mazāk kā 7,11 euro mēnesī.

(Liepājas pilsētas domes 04.08.2011. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā, kas grozīta ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

14.6. Dienas centra pakalpojumu personai pārtrauc sniegt, ja:

14.6.1. persona vai tās likumiskais pārstāvis rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

14.6.2. persona mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību;

14.6.3. persona nepilda vai pārkāpj līguma nosacījumus vai Dienas centra iekšējās kārtības noteikumus;

14.6.4. persona ilgāk par vienu mēnesi bez objektīva iemesla neapmeklē Dienas centru;

14.6.5. persona ar savu rīcību apdraud savu vai citu personu veselību vai dzīvību.

(Liepājas pilsētas domes 16.04.2015. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

15. Dienas un atbalsta centra pakalpojums

15.1. Dienas un atbalsta centra pakalpojumi nodrošina sociālu atbalstu personām, kuras, izmantojot pieejamos resursus, vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti un pilnīgāk integrēties sabiedrībā.

15.2. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

15.3. Dienas un atbalsta centrs nodrošina šādus pakalpojumus:

15.3.1. psiholoģiskas atbalsta grupas;

15.3.2. praktiskās nodarbības;

15.3.3. izglītojošas lekcijas;

15.3.4. individuālas konsultācijas;

15.3.5. domubiedru tikšanās u.c.

16. Ģimenes asistenta pakalpojums

(Nodaļa Liepājas pilsētas domes 16.04.2015. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

16.1. Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina ģimenēm ar bērniem atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

16.2. Ģimenes asistenta pakalpojumu līdz 15 stundām nedēļā ir tiesības saņemt:

16.2.1. ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;

16.2.2. ģimenei, kurā vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem, un kurai ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē;

16.2.3. ģimenei, kurā vecākiem ir pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, un bāriņtiesa ir devusi atļauju bērnam uzturēties ģimenē.

(Liepājas pilsētas domes 19.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

16.3. Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir, ja Sociālā dienesta sociālais darbinieks ir sniedzis atzinumu par ģimenes asistenta pakalpojuma nepieciešamību, uz laiku līdz 12 mēnešiem. Ģimenei, kura aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt.

16.4. Pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas, Sociālais dienests slēdz līgumu ar ģimenes asistenta pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju.

16.5. Ģimenes asistenta pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:

16.5.1. ģimenei pakalpojuma sniegšanu nav nepieciešams turpināt, ko apliecina Sociālā dienesta sociālā darbinieka atzinums;

16.5.2. ģimene rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

16.5.3. ģimene mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību;

16.5.4. ģimene nepilda vai pārkāpj līguma nosacījumus;

16.5.5. vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, izņemot 16.2.3.apakšpunktā minētajā gadījumā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

17. SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS DZĪVESVIETĀ

(Nodaļas nosaukums Liepājas pilsētas domes 23.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

17.1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā psihologa konsultāciju veidā par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz 200 euro apmērā kalendārajā gadā ir tiesības saņemt:

17.1.1. bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, un pēc valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas, bērnam ir nepieciešams turpināt sociālo rehabilitāciju;

17.1.2. ģimenei (bērnam un viņa vecākiem), kurā pastāv riski bērna drošībai vai attīstībai;

17.1.3. personai, kurai ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības un kura ir Sociālā dienesta sniegtā sociālā darba pakalpojuma saņēmēja un aktīvi iesaistās problēmu risināšanā pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanai.

(Liepājas pilsētas domes 19.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā, kas grozīta ar 23.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

17.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā piešķir, ja:

17.2.1. pēc valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, ir sniegtas rekomendācijas sociālās rehabilitācijas dzīvesvietā turpināšanai noteikumu 17.1.1.apakšpunktā minētajā gadījumā;

17.2.2. Sociālā dienesta sociālais darbinieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā novērtējot riskus ģimenē secinājis, ka pastāv riski bērna drošībai un attīstībai, un sniedzis atzinumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā nepieciešamību noteikumu 17.1.2.apakšpunktā minētajā gadījumā;

17.2.3. Sociālā dienesta sociālais darbinieks ir sniedzis atzinumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā nepieciešamību un par personas iesaistīšanos savu problēmu risināšanā pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanai, noteikumu 17.1.3. apakšpunktā minētajā gadījumā.

(Liepājas pilsētas domes 19.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā, kas grozīta ar 23.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

17.3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā nodrošina, apmaksājot bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja izvēlēta pakalpojuma sniedzēja, kas ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, konsultācijas, nepārsniedzot noteikumu 17.1.punktā minēto summu, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izrakstītu rēķinu, pēc atzinuma par rehabilitācijas rezultātiem saņemšanas.

18. SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS LAUKU VIDĒ

(Nodaļa Liepājas pilsētas domes 25.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

18.1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums lauku vidē ir pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei un sociālai integrācijai.

18.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu lauku vidē ir tiesības saņemt pilngadīgai personai, kurai noteikta invaliditāte, līdz 100 stundām kalendārajā gadā.

18.3. Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:

18.3.1. persona rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

18.3.2. persona ir mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību;

18.3.3. persona neatbilst pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.

19. Agrīnās intervences pakalpojums ģimenei ar bērniem

(Nodaļa Liepājas pilsētas domes 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

19.1. Agrīnās intervences pakalpojums ģimenei ar bērniem ir atbalsta programma vecākiem, realizējot preventīvo pasākumu kopumu, lai veicinātu vardarbības pret bērnu mazināšanu.

(Liepājas pilsētas domes 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

19.2. Pakalpojumu piešķir sociālā riska situācijās esošai personai (ģimenei), kurai ir bērns vecumā no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem, ja Sociālā dienesta sociālais darbinieks ir sniedzis atzinumu par agrīnās intervences pakalpojuma nepieciešamību.

(Liepājas pilsētas domes 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

19.3. Agrīnās intervences pakalpojumu ģimenei ar bērniem pārtrauc sniegt, ja:

19.3.1. personai (ģimenei) pakalpojuma sniegšanu nav nepieciešams turpināt, ko apliecina Sociālā dienesta sociālā darbinieka atzinums;

19.3.2. persona (ģimene) rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

19.3.3. persona (ģimene) mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību;

19.3.4. vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības tiesības.

(Liepājas pilsētas domes 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

19.1 Mentora pakalpojums jauniešiem

(Nodaļa Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

19.11. Mentora pakalpojums jauniešiem nodrošina mentora atbalstu jauniešiem sociālo funkcionēšanas spēju uzlabošanai, veicinot uzvedības izmaiņas un sociālo integrāciju.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

19.12. Mentora pakalpojumu ir tiesības saņemt personai vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kurai ir konstatētas sociālās problēmas, kas ir šķērslis veiksmīgai sociālai integrācijai.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

19.13. Mentora pakalpojumu nodrošina līdz 20 stundām mēnesī trīs mēnešu periodā. Pēc trīs mēnešu perioda, veicot sadarbības izvērtēšanu, nepieciešamības gadījumā mentora pakalpojumu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

19.14. Mentora pakalpojumu personai pārtrauc sniegt, ja:

19.14.1. persona bez objektīva iemesla viena mēneša laikā nav uzsākusi pakalpojuma saņemšanu;

19.14.2. persona bez objektīva iemesla pārtraukusi pakalpojuma saņemšanu;

19.14.3. persona rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

19.14.4. persona ir mainījusi dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

20. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa grozīta ar Liepājas pilsētas domes 16.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; nodaļas numerācija grozīta ar 25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; nodaļas numerācija grozīta ar 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

20.1. Līdz 2012.gada 31.decembrim pašvaldības sociālos pakalpojumus sniedz, ja budžetā ir paredzēti līdzekļi.

(Numerācija grozīta ar Liepājas pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

20.2. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

(Numerācija grozīta ar Liepājas pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 21.01.2010.Stājas spēkā: 11.03.2010.Zaudē spēku: 04.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 10.03.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
206325
{"selected":{"value":"01.07.2022","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-03.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2022","iso_value":"2022\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-03.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.05.2020","iso_value":"2020\/05\/16","content":"<font class='s-1'>16.05.2020.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-15.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.05.2018","iso_value":"2018\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2016","iso_value":"2016\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2016.-10.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2015","iso_value":"2015\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2015.-10.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-13.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2011","iso_value":"2011\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2010","iso_value":"2010\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2010.-13.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2010","iso_value":"2010\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2010.-24.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"