Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.196

Rīgā 2010.gada 2.martā (prot. Nr.11 12.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.prioritātes "Izglītība un prasmes" 1.2.1.pasākuma "Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība" 1.2.1.1.aktivitātes "Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes, atbilstības un pievilcības uzlabošana" 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija" (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. prasības projekta iesniedzējam;

1.3. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir profesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām, veicot profesionālās izglītības pārstrukturizāciju, izveidojot nozaru kvalifikāciju sistēmu, veicot tautsaimniecības nozaru izpēti, izstrādājot vai pilnveidojot pamatprofesiju standartus un specializāciju kvalifikācijas pamatprasības, un attīstot ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanu.

3. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minētās darbības un veicinot vienu vai vairāku šādu apakšaktivitātes iznākuma rādītāju sasniegšanu – veikta tautsaimniecības nozaru izpēte, izveidota nozaru kvalifikāciju sistēma, izstrādāti vai pilnveidoti 80 pamatprofesiju standarti vai specializāciju kvalifikācijas pamatprasības atbilstoši tautsaimniecības nozaru vajadzībām, izstrādātas vai pilnveidotas 20 profesionālās izglītības pamatprogrammas un pilnveidotas 35 tālākizglītības programmas.

4. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir darba devēji, profesionālās izglītības un nodarbinātības sadarbības institūcijas, profesionālajā izglītībā iesaistītās valsts pārvaldes, profesionālās izglītības vai profesionālās izglītības atbalsta iestādes, institūcijas un kapitālsabiedrības, kam normatīvajos aktos ir deleģētas valsts pārvaldes funkcijas, profesionālās izglītības pedagogi un augstākās izglītības institūciju akadēmiskais personāls.

5. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

5.1. nozaru ekspertu padomju izveide un to darbības nodrošināšana, kompetenču un prasmju izpēte tautsaimniecības nozarēs izglītības pasūtījuma veikšanai, nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide, nozares pamatprofesiju standartu izstrāde vai pilnveide, saistīto profesiju un specializāciju kvalifikācijas pamatprasību izstrāde;

5.2. moduļu pieejas ieviešana profesionālās izglītības programmu izstrādē vai pilnveidē pamatprofesiju, saistīto profesiju un specializāciju apguvei, tai skaitā profesionālajās tālākizglītības programmās, pamatprogrammu un profesionālās tālākizglītības programmu izstrāde vai pilnveide, izmantojot moduļu pieeju;

5.3. eksaminācijas uzlabošana, ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas sistēmas aprobācija.

6. Apakšaktivitātes ietvaros īstenoto projektu līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda. Kopējais apakšaktivitātei pieejamais publiskais finansējums ir 3 405 530 euro, un maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 100 procentu no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.651; MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.617; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1351)

7. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Atbildīgā iestāde ierobežoto projektu iesniegumu atlasi organizē par visu apakšaktivitātē pieejamo finansējumu ne vairāk kā divās projektu iesniegumu atlases kārtās. Atbildīgajai iestādei ir tiesības atkārtoti organizēt projektu iesniegumu atlases kārtu, ja nav apgūts viss apakšaktivitātē pieejamais finansējums, nosūtot uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu projekta iesniedzējam, kura projekta iesniegums nav iesniegts noteiktajā termiņā vai ticis noraidīts.

8. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 3 405 530 euro.

(Grozīts ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.617; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1351)

9. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

9.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

9.1.1. izstrādā, apstiprina un ievieto savā tīmekļa vietnē projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas;

9.1.2. izstrādā un apstiprina projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

9.1.3. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

9.1.4. izstrādā un apstiprina komisijas nolikumu;

9.1.5. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

9.1.6. nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

9.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.3. saskaņo šo noteikumu 49.punktā minētos projekta grozījumus;

9.4. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

9.5. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 6.punktā minētais pieejamais finansējums apakšaktivitātes īstenošanai, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī.

10. Apakšaktivitātes ietvaros sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

10.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vai līguma par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) projektu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību un iesniedz minēto vienošanās vai līguma projektu saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

10.2. slēdz ar finansējuma saņēmēju atbilstoši tā juridiskajam statusam vienošanos vai līgumu un nosaka projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam;

10.3. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

10.4. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par projekta īstenošanai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem;

10.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

10.6. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajā iestādē par apakšaktivitātes īstenošanu un tai pieejamā finansējuma apguvi, pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedzot informāciju par atsevišķu projektu;

10.7. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

10.8. sagatavo Eiropas Sociālā fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

10.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

10.10. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienošanās vai līguma nosacījumiem un to izpildi;

10.11. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 48. un 49.punktā minētos nosacījumus;

10.12. uzkrāj datus par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

10.13. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par noslēgto vienošanos vai līgumu ar finansējuma saņēmēju.

11. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs var būt Valsts izglītības attīstības aģentūra, Valsts izglītības satura centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

13. Projekta iesniedzējs projektu īsteno sadarbībā ar nozaru profesionālajām organizācijām, Izglītības un zinātnes ministriju, Zemkopības ministriju un Ekonomikas ministriju. Projekta īstenošanā var tikt iesaistīta Labklājības ministrija, Kultūras ministrija, darba devējus vai darba ņēmējus pārstāvošās institūcijas.

III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

14. Atbildīgā iestāde 60 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta uzaicinājumu šo noteikumu 12.punktā minētajiem projektu iesniedzējiem iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) apakšaktivitātes ietvaros.

15. Uzaicinājumā norāda:

15.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu;

15.2. iesniedzamo projekta iesnieguma eksemplāru skaitu, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā;

15.3. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

15.4. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

15.5. citu informāciju, kuru atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu norādīt uzaicinājumā.

16. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

16.1. vienā projektu iesniegumu atlases kārtā atļauts iesniegt vienu projekta iesniegumu;

16.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums) un šādi pielikumi:

16.2.1. projekta iesniedzēja sagatavots finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (ja projekta iesniedzējs ir valsts budžeta iestāde) (2.pielikums);

16.2.2. sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (3.pielikums);

16.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona. Ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarota persona, tam pievieno attiecīgo pilnvarojumu.

17. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

17.1. papīra formā, pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju un valsts budžeta iestādēm – finansēšanas plāna projekta elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā. Visus dokumentus ievieto iepakojumā un aizzīmogo;

17.2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

18. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai 10 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

19. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegtos projektu iesniegumus vērtē komisija. Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus. Komisijas sastāvā var iekļaut arī Labklājības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvjus.

20. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji. Komisija var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balsstiesībām).

21. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts komisijas nolikums.

22. Uzsākot darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām. Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajai personai atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību.

23. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums), ievērojot šos noteikumus, atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un normatīvos aktus par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, kā arī izmantojot projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

24. Projekta iesniegumu vispirms vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem, kvalitātes kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam.

25. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam vērtē ar "Jā" (atbilst) un "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

V. Lēmuma pieņemšana un paziņošana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu

26. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja atbilstība visiem šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam ir novērtēta ar "Jā" un vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem projekta iesniegums ir saņēmis vismaz astoņus punktus.

27. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt un tālāk nevērtēt projekta iesniegumu, ja:

27.1. projekta iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 4.pielikuma 2.12.apakšpunktā minētajam kritērijam;

27.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 4.pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.1. vai 2.6.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

27.3. vērtējumā par atbilstību kādā no šo noteikumu 4.pielikuma 3.2. vai 3.5.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem projekta iesniegums saņēmis mazāk par vienu punktu vai kādā no šo noteikumu 4.pielikuma 3.3., 3.4. vai 3.10.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem – mazāk par diviem punktiem.

28. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja tas šo noteikumu 4.pielikuma 4.punktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar "Nē".

29. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos vai līgumu. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

29.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10. vai 2.11.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

29.2. izmaksu precizēšana ar nosacījumu, ka šo noteikumu 40.punktā minētais izmaksu ierobežojums netiek pārsniegts;

29.3. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kura ir vērsta uz vienošanās vai līguma noslēgšanu.

30. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas nosūta:

30.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, projekta iesnieguma noraidīšanu vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

30.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

31. Ja ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām un nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina nosacījumu izpildi un rakstiski iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījuma izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

32. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).

33. Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

33.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

33.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

34. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

35. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc vienošanās vai līguma noslēgšanas rakstiski informē par noslēgto vienošanos vai līgumu atbildīgo iestādi.

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

36. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas iedala šādās izmaksu pozīcijās:

36.1. netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un ko plāno kā vienu izmaksu pozīciju;

36.2. tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm:

36.2.1. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 5.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

36.2.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

36.2.3. projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja uz uzņēmuma līguma pamata iesaistītā persona nav reģistrēta kā pašnodarbināta persona).

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.651 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.206)

37. (Svītrots ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.651)

38. Šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

38.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

38.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

38.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

38.4. telpu īres, nomas izmaksas;

38.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

38.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

38.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

38.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

38.9. (svītrots ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.206).

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.651)

38.1 Šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minētās izmaksas plāno saskaņā ar Ministru kabineta noteikto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru un piemēro no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.651 redakcijā)

39. Šo noteikumu 36.2.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

39.1. atlīdzības izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām personām (arī konsultantiem, ekspertiem, speciālistiem), tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

39.2. komandējumu un darba braucienu izdevumi šo noteikumu 39.1.apakšpunktā minētajām personām dalībai semināros, darba grupās un citos pasākumos, kas ir nepieciešami un pamatoti projekta aktivitāšu īstenošanai;

39.3. ar semināru un konferenču organizēšanu un īstenošanu saistītas izmaksas, tai skaitā telpu īres izmaksas, ja projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja un projekta īstenošanas sadarbības partnera juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses;

39.4. mācību kursu, mācību līdzekļu un metodisko materiālu izstrādes un izdošanas izmaksas;

39.5. pētījumu pakalpojumu izmaksas;

39.6. citas pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.651 redakcijā)

40. Šo noteikumu 36.2.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz vienu procentu no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.651)

41. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

42. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kuras nav norādītas šo noteikumu 36. vai 41.punktā.

43. Finansēšanai apakšaktivitātes ietvaros nav attiecināmas izmaksas, ja tās:

43.1. neatbilst šo noteikumu 40.punktā minētajiem izmaksu apmēra ierobežojumiem;

43.2. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 36.2.3.apakšpunktā minētās izmaksas) vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēnesi pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

43.3. nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

43.4. neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei, un nav saistītas ar projekta īstenošanas aktivitātēm.

(Grozīts ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.206)

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

44. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim un projekta īstenošanu var uzsākt:

44.1. pēc tam kad noslēgta vienošanās, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pēc vienošanās noslēgšanas, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde;;

44.2. pirms noslēgts līgums, ja finansējuma saņēmējs nav valsts budžeta iestāde, līguma saistību izpildi nodrošinot no saviem līdzekļiem.

45. Finansējuma saņēmējs 15 darbdienas pirms projekta aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas iesniedz sadarbības iestādē ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotu projekta ieviešanas etapu plānu un gala rezultātus.

45.1 Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, vienošanās vai līgumā par projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā nodrošina finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana, nepārsniedzot 20 procentus no projekta paredzētā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma apmēra.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.651 redakcijā)

46. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

47. Atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no finansējuma saņēmēja par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem.

48. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, izņemot šo noteikumu 49.punktā minētos gadījumos.

49. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

49.1. projekta mērķi;

49.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

49.3. projekta sasniedzamajiem iznākuma un uzraudzības rādītājiem;

49.4. projekta kopējo izmaksu sadalījumu pa gadiem (attiecināms uz tām valsts budžeta iestādēm, kas atrodas tiešā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā vai pakļautībā);

49.5. projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņu (attiecināms uz tām valsts budžeta iestādēm, kas atrodas tiešā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā vai pakļautībā).

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.651 redakcijā)

50. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt projekta izmaksu pārdali:

50.1. starp šo noteikumu 36.2.1., 36.2.2. un 36.2.3.apakšpunktā noteiktajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas un ievērojot šo noteikumu 40.punktā noteikto izmaksu apmēra ierobežojumu;

50.2. šo noteikumu 39.punktā minēto izmaksu ietvaros.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.651; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.206)

51. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 50.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nenotikušu.

52. Ja finansējuma saņēmējs nenodrošina finansējuma apguvi vienošanās vai līgumā noteiktajā apmērā un termiņos vai nepilda citas vienošanās vai līgumā noteiktās saistības, sadarbības iestāde informē atbildīgo iestādi. Šajā gadījumā sadarbības iestādei ir tiesības lemt par projekta finansējuma samazināšanu vai projekta (līguma vai vienošanās) izbeigšanu, iepriekš to saskaņojot ar atbildīgo iestādi.

VIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa svītrota ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.651)

Ministru prezidenta vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.196

(Pielikums grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.651; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.206)

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.196
Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.196
Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.196
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Darbības programmas
numurs un nosaukums:
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
Prioritātes numurs
un nosaukums:
1.2. IZGLĪTĪBA UN PRASMES
Pasākuma numurs
un nosaukums:
1.2.1. PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS UN VISPĀRĒJO PRASMJU ATTĪSTĪBA
Aktivitātes numurs
un nosaukums
:
1.2.1.1. PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA, KVALITĀTES, ATBILSTĪBAS UN PIEVILCĪBAS UZLABOŠANA
Apakšaktivitātes numurs
un nosaukums
:
1.2.1.1.1. NOZARU KVALIFIKĀCIJU Sistēmas izveide un PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS pārstrukturizācija
Projektu iesniegumu atlases veids:Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Atbildīgā iestāde:Izglītības un zinātnes ministrija

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/Nē)

1.1.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projekta iesniegumu atlasei 

N

1.2.

Projekta iesniegums ir iesniegts Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajā termiņā 

N

1.3.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā 

N

1.4.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā 

N

1.5.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu norādītajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas 

N

1.6.

Projekta iesniegums ir iesniegts papīra dokumenta formā, nepieciešamajā projekta iesnieguma eksemplāru skaitā, vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, un noformēts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām 

P

1.7.

Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona 

P

1.8.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu prasītie pielikumi 

P

1.9.

Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajam projekta īstenošanas periodam 

P

1.10.

Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos 

P

1.11.

Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto pieļaujamo procentuālo apmēru 

P

1.12.

Projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto maksimālo attiecināmo izmaksu summu 

P

1.13.

Projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām 

P

1.14.

Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām 

P

1.15.

Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktos izmaksu ierobežojumus 

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/Nē)

2.1.

Projekta mērķis atbilst apakšaktivitātes mērķim – profesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām, veicot profesionālās izglītības pārstrukturizāciju, izveidojot nozaru kvalifikāciju sistēmu, veicot tautsaimniecības nozaru izpēti, izstrādājot vai pilnveidojot pamatprofesiju standartus un specializāciju kvalifikācijas pamatprasības, un attīstot ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanu. 

N

2.2.

Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības 

P

2.3.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes nodrošina definētās problēmas risināšanu, plānoto rezultātu sasniegšanu un tās ir samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku 

P

2.4.

Projektā ir paredzēts, ka tā ieviešanas etapu plāns un gala rezultāti tiek saskaņoti ar Izglītības un zinātnes ministriju 

P

2.5.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir pamatoti, precīzi formulēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām) 

P

2.6.

Projektā plānotie rezultāti un to rādītāji veicina vienu vai vairāku šādu apakšaktivitātes iznākuma rādītāju sasniegšanu – 1) veikta tautsaimniecības nozaru izpēte, izveidota nozaru kvalifikāciju sistēma, izstrādāti vai pilnveidoti 80 pamatprofesiju standarti vai specializāciju kvalifikācijas pamatprasības atbilstoši tautsaimniecības nozaru vajadzībām, 2) izstrādātas vai pilnveidotas 20 profesionālās izglītības pamatprogrammas un pilnveidotas 35 tālākizglītības programmas 

N

2.7.

Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām. 

P

2.8.

Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas 

P

2.9.

Projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta mērķus un īstenotu plānotās darbības 

P

2.10.

Projekta mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais risinājums: projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes ir efektīvas un plānotās izmaksas ir finansiāli izdevīgas noteiktajam problēmu risināšanas veidam un projekta mērķu sasniegšanai 

P

2.11.

Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanu noteiktajām publicitātes prasībām 

P

2.12.

Projekta iesniedzējs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, Valsts izglītības satura centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

N

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums
(punktu skala)

3.1.

Projekta iesniedzēja sadarbība ar citiem apakšaktivitātes projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma sagatavošanā:

 

Kritērijs nav izslēdzošs

3.1.1. nav veiktas konsultācijas un sadarbība ar citiem projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma sagatavošanā;0
3.1.2. ir veiktas konsultācijas un sadarbība ar citiem projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma sagatavošanā, tai skaitā, lai novērstu plānoto aktivitāšu pārklāšanos un nodrošinātu saskaņotu un savstarpēji papildinošu darbību projektu ieviešanā2

3.2.

Projekts paredz uzlabot profesionālās izglītības īstenošanas kvalitāti (projekta iesniegumā aprakstīts, kā šis kritērijs tiks ievērots):

 

Jāsasniedz vismaz 1 punkts

3.2.1. neievērojot Nodarbinātības valsts aģentūras un Ekonomikas ministrijas sagatavotās darba tirgus prognozes un līdzšinējo pieredzi vai konceptuālās iestrādnes profesionālās izglītības jomā0
3.2.2. ievērojot Nodarbinātības valsts aģentūras un Ekonomikas ministrijas sagatavotās darba tirgus prognozes, līdzšinējo pieredzi vai konceptuālās iestrādnes profesionālās izglītības jomā1
3.2.3. ievērojot Nodarbinātības valsts aģentūras un Ekonomikas ministrijas sagatavotās darba tirgus prognozes, līdzšinējo pieredzi vai, konceptuālās iestrādnes un aktuālos attīstības plānošanas dokumentus profesionālās izglītības jomā3

3.3.

Sadarbība projekta aktivitāšu īstenošanā:

 

Jāsasniedz vismaz 2 punkti

3.3.1. projekts neparedz sadarbību ar nozaru profesionālajām organizācijām, Izglītības un zinātnes ministriju un Ekonomikas ministriju0
3.3.2. projekts paredz sadarbību ar nozaru profesionālajām organizācijām, Izglītības un zinātnes ministriju un Ekonomikas ministriju2
3.3.3. projekts paredz sadarbību ar nozaru profesionālajām organizācijām, Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju radošo industriju jomā, darba devējus vai darba ņēmējus pārstāvošām institūcijām3

3.4.

Projekts paredz īstenot vienu vai vairākas no šādām atbalstāmajām darbībām:

 

Jāsasniedz vismaz 2 punkti.

Paredzot īstenot vairākas atbalstāmās darbības, punktu skaits tiek summēts. Maksimālais sasniedzamais punktu skaits ir 6 punkti.

3.4.1. nozaru ekspertu padomju izveide un to darbības nodrošināšana, kompetenču un prasmju izpēte tautsaimniecības nozarēs izglītības pasūtījuma veikšanai un nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide; nozares pamatprofesiju standartu izstrāde vai pilnveide un specializāciju kvalifikācijas pamatprasību izstrāde;2
3.4.2. moduļu pieejas ieviešana profesionālās izglītības programmu izstrādē vai pilnveidē pamatprofesiju, specialitāšu un specializācijas apguvei, tai skaitā profesionālajās tālākizglītības programmās, šo programmu izstrāde vai pilnveide;2
3.4.3. eksaminācijas uzlabošana, ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas sistēmas aprobācija2

3.5.

Projektā sasniegto rezultātu publiskošana un apspriešana:

 

Jāsasniedz vismaz 1 punkts

3.5.1. projekta rezultātus nav paredzēts apspriest0
3.5.2. projekta rezultātus paredzēts apspriest ar visiem finansējuma saņēmējiem un Izglītības un zinātnes ministriju1
3.5.3. projekta rezultātus paredzēts apspriest ar visiem finansējuma saņēmējiem, Izglītības un zinātnes ministriju un nozaru profesionālajām organizācijām2
3.5.4. projekta rezultātus paredzēts apspriest ar visiem finansējuma saņēmējiem, Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju, nozaru profesionālajām organizācijām un, ja projektā paredzēts izstrādāt vai uzlabot pamatprofesiju standartus, ar attiecīgo nozares ministriju3

3.6.

Projekta rezultātā izstrādāti vai pilnveidoti pamatprofesiju standarti vai specializāciju kvalifikācijas pamatprasības:

 

Kritērijs nav izslēdzošs

3.6.1. mazāk nekā 10 tautsaimniecības nozarēm0
3.6.2. no 10 līdz 14 tautsaimniecības nozarēm1
3.6.3. no 15 līdz 20 tautsaimniecības nozarēm2
3.6.4. vairāk nekā 20 tautsaimniecības nozarēm3

3.7.

Ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas sistēmas aprobācija veikta, nodrošinot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu:

 

Kritērijs nav izslēdzošs

3.7.1. mazāk nekā 50 personām0
3.7.2. no 50 līdz 79 personām1
3.7.3. no 80 līdz 100 personām2
3.7.4. vairāk nekā 100 personām3

3.8.

Projekta rezultātā izstrādāto vai pilnveidoto profesionālās izglītības pamatprogrammu skaits:

 

Kritērijs nav izslēdzošs

3.8.1. mazāk nekā 15 profesionālās izglītības pamatprogrammas0
3.8.2. no 15 līdz 19 profesionālās izglītības pamatprogrammas1
3.8.3. 20 un vairāk profesionālās izglītības pamatprogrammas2

3.9.

Projekta rezultātā izstrādāto vai pilnveidoto profesionālās tālākizglītības programmu skaits:

 

Kritērijs nav izslēdzošs

3.9.1. mazāk nekā 20 tālākizglītības programmas0
3.9.2. no 20 līdz 34 tālākizglītības programmas1
3.9.3. 35 un vairāk tālākizglītības programmas2

3.10.

Projekta īstenošanas risku izvērtējums:

 

Jāsasniedz vismaz 2 punkti

3.10.1. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski vai projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi un pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts

0

3.10.2. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

3.10.3. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

3.11.

Projektā paredzētās aktivitātes sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu: 

Kritērijs nav izslēdzošs

3.11.1. nesekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu

0

3.11.2. sekmē viena pamatprincipa ievērošanu

1

3.11.3. sekmē divu pamatprincipu ievērošanu

2

3.11.4. sekmē trīs pamatprincipu ievērošanu

3

3.12.

Projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti:

 

Kritērijs nav izslēdzošs

3.12.1. projektā nav paredzēts izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus sabiedrības informācijas pieejamības uzlabošanai par profesionālās izglītības jautājumiem

0

3.12.2. projektā ir paredzēts izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus sabiedrības informācijas pieejamības uzlabošanai par profesionālās izglītības jautājumiem

1

3.12.3. projektā ir paredzēts izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus sabiedrības informācijas pieejamības uzlabošanai par profesionālās izglītības jautājumiem, tai skaitā projektā veiktajiem pētījumiem, iegūtajiem datiem, veiktajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem

2

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtējums
(Jā/Nē)

Ja projekta iesniegums atbilst 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.1., 2.6. un 2.12.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī 3.2. un 3.5. apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz 1 punktu, 3.3, 3.4. un 3.10. apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz 2 punktus, tad, sarindojot kritērijiem atbilstošos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktais pieejamais finansējums 

N

Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē ar noteiktu punktu skaitu. Kritērijos, kur tas nepieciešams, ir norādīts minimālais punktu skaits, kas ir jāsasniedz, lai projekta iesniegums netiktu noraidīts.

Projekta iesniegumus vērtē ar "Jā" (atbilst) un "Nē" (neatbilst) saskaņā ar administratīvajiem un atbilstības kritērijiem. Kritērijos, kas ir vērtējami ar "Jā" vai "Nē", ir divas vērtējuma iespējas:

N - Negatīvā vērtējuma gadījumā projekta iesniegumu noraida

P - Var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā termiņā.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 196Pieņemts: 02.03.2010.Stājas spēkā: 10.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 38, 09.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
206222
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2012","iso_value":"2012\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2011","iso_value":"2011\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2011.-18.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2010","iso_value":"2010\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2010.-23.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2010","iso_value":"2010\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2010.-03.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"